برنامه ریزیها باتوجه به حرکات سیارات دریک دوره ی صدساله

                                 باطلب یاری ازخالق هستی

                                

  ... همانطورکه ازنام مطلب دستگیرمان میشود...میخواهیم بفهمیم که آیا در        

برنامه ریزیها برای آینده ی خودمان یا یک برنامه ی جمعی میتوان ازحرکات

سیارات استفاده کرد...تابتوان یک برنامه ی قابل اجراباتوجه به فاکتورهای موثر

طرح ریزی کرده وآنرا بمرور اجرانمود...یانه؟

حالایک دوره ی صدساله ازسال 2020 میلادی تاسال 2120 میلادی رادرنظر

بگیریم ومطالعه کنیم که مثلا درراس هر20سال باتوجه به اتصال سیارات زحل و

مشتری دریک نقطه ی خاص منطقه البروج چه نوع برنامه ای رامیتوان شروع

کرد وپس ازحدودا 10سال وقتی زحل ومشتری بمقابله ی با یگدیگررسیدند..آن

برنامه رابتدریج به اتمام رسانده ودرراس 20سال بعدی برنامه ای تازه با

فاکتورهای جدیدراراه اندازی کرد...به این ترتیب یک برنامه ی صدساله رابا

توجه به نقاط اتصال 20ساله وتغییرات لازم آن طرح ریزی نمود.

برای اینکارابتدابایدبه سوابق  گذشته ی اتصال زحل ومشتری دربروج موردنظر

مراجعه کرد...تاریخ اتصال کی بوده؟...درچه بروجی؟..چه حوادث مهمی درآن

زمان روی داده؟ ..وماچه برداشتی باتوجه به زمان حاضر میتوانیم ازآن داشته

باشیم...برنامه ریزی خودراباتوجه به نوع اموربرخاسته ازآن برج..تنظیم نمائیم.

پس درادامه مطلب در5 مقطع 2020--2040--2060--2080--2100 این

موارد رامورد بررسی قرارمیدهیم ...تابتوانیم ازاین نظم آسمانی برای انجام

کارهائی که مدنظرداریم ..استفاده ی مفیدراببریم.

پس درهردوره..جواب 3 سوال راسعی میکنیم بیابیم...

1-تاریخ دقیق اتصال زحل ومشتری چه زمان است ؟

2-درگذشته ..چه وقایعی درموقع اتصال مشابه رخ داده؟

3-درآینده چه برنامه ریزیهائی هماهنگ بااین اتصال میتوان انجام داد؟ باتوجه به

اینکه .زحل بامدیریت ها-- بازارکار ومشتری باپول وتوسعه کارها وبرنامه ریزی

ها ارتباط دارد.                                                                        

                            اتصال اول   

                              

 

1-تاریخ اتصال: 21 دسامبر2020 میلادی

2- مکان اتصال : 29/0 برج دلو

3-زمان مقابله های زحل ومشتری..که بایدبرنامه ریزی راروبه انتهابرد:

درسالهای 2029 و2030 و2031 مقابله های زحل ومشتری دربروج: عقرب

ثور=2بار ودربروج قوس جوزا=3بار رخ خواهدداد.

مناطقی که طالع عمارتشان برج دلو است: کوفه -- مسکو - هامبورگ-

قسمتهائی ازتهران

وقایع ادوارگذشته درچنین موقعیتی:

سالهای بین 1226 تا1246میلادی: دوران قدرت مغولها ومرگ سلطان

جلال الدین خوارزمشاه وویرانی شهرکیف درروسیه توسط مغولها

مابین سالهای 1285 تا1305 میلادی: پایان جنگهای صلیبی - سقوط دمشق

توسط مغولها وبالاخره ...ابتدای تشکل امپراطوری عثمانی

مابین سالهای 1345میلادی  تا1365 میلادی: ورود طاعون به اروپا واوج

مرگ ومیرناشی ازآن

مابین سالهای 1405 تا1425 میلادی:زلزله ی قاهره - ویرانی نیشابور براثر

زلزله

4- برداشت هابرای آینده:

میدان داری جنگ ودرگیری وبیماریها وخوف وترس برمناطقی ازجهان ازآثاربر

جای مانده ازاین اتصال است..بنابراین ریسک کردن درکارها میتواندزیان آور

باشد..کارهای پیشگیرانه ..بهداشت عمومی...جلوگیری ازتحریک دشمنان و

همکاریهای علمی ومشاوره ای میتواند سودمندافتد..تحصیلات عالی باهدف ارتقا

سطح دانش بشری-تحقیقات علمی - ایجادمدیریت قدرتمند درکارها- پرهیز از

افراط وتفریط وتنبلی مفید می افتد...باتوجه به اینکه نقطه ی اعتدال بهاری نیز

دربرج دلو قراردارد..شدت تاثیربیشترخواهدبود.

 

                           اتصال دوم                               

 

1- تاریخ اتصال : 31 اکتبر 2040 میلادی

2- مکان اتصال : 56/17 برج میزان

3- مقابله های زحل ومشتری : درسالهای 2049 و2050 مقابله ی زحل  و

مشتری 2باردرسرطان جدی ویکبار دردلواسد صورت میگیرد.

مکانهائی باطالع عمارت برج میزان:

کشمیر - مکه - بلخ - هرات - سیستان - کابل - کرمان - چین - ژاپن - تبت -

وین - آرژانتین - ژوهانسبورگ

وقایع ادوارگذشته درچنین موقعیتی:

مابین سالهای: 1186 تا1206: قدرت چنگیز- تصرف بیت المقدس توسط

صلاح الدین ایوبی -

1246 تا1265 میلادی: زلزله ی حجاز - سقوط قلعه ی الموت درقزوین بدست

هلاکوخان مغول ومابین 1306 تا1325: حمله ی تیموربه ایران              

برداشت ها برای آینده :

درمیان بروج بادی...برج میزان بیشترازهمه بادرگیریها وجنگها ومخالفتها

همراه بوده است..وبنابراین بشریت باید مراقب باشد که حداقل زیان را ازاین

درگیریها متحمل شود..فردفردانسانها این زیانرا تجربه خواهندکرد...زیان مالی..

زیان جانی..خوشحالی متجاوزان وزیان آنها که صلح رادوست دارند.. باید مراقب

بود تادستمان رادردست متقلبین وکلاه برداران  نگذاریم وشریکمان راازمیان

صالحین...بادقت زیاد انتخاب کنیم..منافع دوروزه ی دنیا واموال ناپاک را به آنچه

اصلح ونیک است ..ترجیح ندهیم.

هزاره ی دلو هزاره ی زحل است ومیزان خانه ی قدرت زحل ...شایددرآینده..این

امیدباشد که صفات ناپسند درانسانهاازبین برود(البته بکمک ابزارعلمی)وانسانها

بامشاهده ی عظمت آسمانها وجهانهای دوردست بوسیله ی وسائلی که خواهند

ساخت..متوجه حقارت خودخواهیهای خودبشوند.

 

                         اتصال سوم                                

 

1- تاریخ اتصال: 7 آوریل 2060 میلادی

2-مکان اتصال:46/0 درجه ی جوزا

زمان مقابله ها:درسالهای 2070 و2071 مقابله های زحل ومشتری 2بار در

حمل میزان ویکبار درغقرب ثور رخ میدهد.

وقایع ادوارگذشته درچنین موقعیتی:

1265 تا1285 میلادی: سفرهای مارکوپولو

1325 تا1345 میلادی : قدرت یافتن جلایریان - مظفریان - سربداران-

زلزله ی شدید خراسان - شروع زندگانی حافظ -

1385 تا1405 میلادی : مرگ حافظ - تاسیس رصدخانه ی سمرقند توسط

الغ بیک

مناطقی که طالع عمارتشان برج جوزا گفته شده : ارمنستان - گرگان - گیلان -

قزوین - قم - ملبورن - لندن - سانفرانسیسکو -          برداشتها:

ازدیاد مطالعات عرفانی - توجه انسانها بیکدیگر - جهانگردی ودیدوبازدیدها -

سفرنامه ها ..آثارادبی ماندگار - سفروکشف تازه ها - مقابله ضعفا با قدرتهای

ظالم وتلاش برای احقاق حق - پیشرفتهای علمی... برج جوزا از دو برج بادی

دیگر بیشترسازنده ومثمر ثمر بوده وکارهای سازنده وسرمایه گذاریهای دراز

مدت دراین اتصال موثر می افتد..احتمالا سفرهای طولانی درآینده بسیار سهلتر

اززمان حاضر خواهدشد ودسترسی به علوم...دشواری زمان حال رانخواهدداشت

وروابط ودوستی ها پایدارترخواهدبود.

 

                         اتصال چهارم                                

 

1- تاریخ اتصال :15 مارس 2080

2- مکان اتصال52/11 برج دلو

3- زمان مقابله  ها : درسالهای 2089 و2090  سه بار مقابله ی زحل   و

مشتری روی میدهد وهر3 بار دربروج جوزاقوس این مقابله ها بوقوع میپیوندد

وقایع ادوارگذشته :

551 تا 571 میلادی: لشگرکشی ابرهه به مکه - میلاد پیامبراسلام(ص) -

610 تا630 میلادی : مبعوث شدن حضرت محمد(ص) به پیامبری -

جنگ بدر - جنگ احد - هجرت پیامبر(ص) -تغییر قبله ی مسلمین

670 تا 690 میلادی :

ماجرای کربلا وشهادت حضرت امام حسین (ع)

ساخت قبه الصخره -

برداشتها: دراتصال 2020 ذکرشد.

 

 

 

                             اتصال پنجم             

 

1- تاریخ اتصال : 18 سپتامبر 2100 میلادی

2-مکان اتصال: 32/25 میزان

/ 0 نظر / 32 بازدید