سایبری وحرکت سیارات

                  باطلب یاری ازخالق هستی

بانگاهی به جدول وضعیت سیارات دریکی ازحملات ویروسی(حمله ی ویروسی

به کامپیوترهای شرکت نفت)....

سیاره ی قرمز مریخ رادرحال طلوع دربرج سنبله می بینیم...

مریخ درنیمه ی دوم سال 1390 ونیمه ی اول سال1391توقف طولانی داشته

است...دربرج سنبله(بیت وشرف عطارد)..وعطارد(کدویروس) رادرکنارسیاره

اورانوس(اختراعات جدید..کامپیوترهای پیشرفته)درحالی مشاهده میکنیم که زیر

فشارمنفی پلوتو دربرج جدی(مدیریت ها - دانش هسته ای - بوشهر - خوزستان

ونفت...)قرارگرفته...دراین جدول نزدیکی سیارات اورانوس وعطارد درحالت

تسلط برمریخ رامیتوان نشانه ی کدهای کامپیوتری مخربی به حساب آوردکه

مریخ راهمچون اسب تروائی به محیط کاری(سنبله) میفرستند...

پس برمیگردیم به  پلـــوتو..

مدلولاتی که جهت سیاره ی پلوتو گفته شده..بیشتردررابطه با برج عقرب

است...مرگ ..ترس ووحشت..قدرتهای روحی..پیداوناپیدا..تولددوباره..

کاریزما وجاذبه خاص ..ودراتصال بااورانوس:حملات انتحاری..

تشدید کننده ی تاثیر سایرسیارات...

حال به جدول اقتران زحل ومشتری(سالهای 1980 و1981)..نظری می اندازیم

میدانیم که این اقتران مهم پس ازگذشت 794 سال ازاقتران مشابه دربرج میزان

رخداده..وسیاره ی  پلوتورا در 21 میزان     درحرکت میبینیم..

وهمچنین پلوتودرلحظه ی پیروزی انقلاب اسلامی..دربرج میزان(برج شرف

زحل) درحال طلوع بوده..(وبرج میزان..بیت دوازدهم میشده ازبرای عقرب..

وعقرب برج تولد شاه ... واورانوس درآن..وتاثیرمنفی بین اورانوس وپلوتو

...راهپیمائیها ومخالفتها درجریان انقلاب اسلامی بارژیم شاه...)..

وتاثیر داشته درهمزمانی بارخدادحوادثی مثل وقایع 6و7 تیر1360وظهور

گروههایی مثل فرقان و...فعالیت افراد خودمحوروافراطی..

خاورمیانه تحت تاثیربرج حمل است ومیزان برج مقابل آن..

باورود   پلوتو    به برج میزان استکه پادشاهی درافغانستان سقوط میکند..

قسمتهای زیادی ازخاک افغانستان تحت تاثیر برج میزان گفته شده..وورود

پلوتو به میزان ابتدای   تغییرات    گسترده درخاورمیانه رانشانه است....

درتجمع انرژی دربرج میزان..بقول منجمین قدیم..مشتری اختیار رابه زحل

میدهدومیزان: اماکن محل عبادت مثل مسجدها..روحانیون وعلما..علمای اعظم..

است ودرکنارزحل...پلوتو نیز مسقلا فعالیت دارد...

پس درزمان اقتران زحل ومشتری...تاثیرپلوتورادرهمزمانی باحوادث بوضوح

دیده ایم..

ویکی دوسال اخیراستکه سیاره ی پلوتو درتربیع قرارگرفته با اورانوس..

وایران اسلامی بخاطراموری مثل تحقیقات هسته ای تحت فشارشدیدتحریمها

قرارگرفته..

وهمینطور به حضور پلوتو درکنارماه درجدول تولدامام خمینی توجه میکنیم:

برج جوزا دریادداشتهای قبلی هم گفته شدکه ..برج ارتباطات انسانها واندیشه ها

میباشد..کاریزما ونفوذکلام امام خمینی رادرنظرآورید..یا تاریخهایی مثل 15

خرداد42 را ویا لحظات درگذشت ایشان را که دربرج جوزا واقع شد..

پلوتو..          وهمزمانی آن باسایر امور ورخدادها ..همچنان جای

مطالعه ی بیشتردارد..

                                          خسته نباشیـــد

 

                                

 

/ 0 نظر / 61 بازدید