کوکبی..و..تاثیری..نامناسبترین..Algol

                             با طلب یاری از خالق هستی

 

گـــــردرخیال چــــرخ فتد عکس تیغ او

                               ازیکدگر جداشود اجــــــزائ تـــوامــان

کوکبی کم فروغ راماند که گاه..چون طپش نبض..فروغش کاهش وفزونی یابد..

همین مارا بفکـــرمیبرد که ....شاید این نیّر نیم روشن..خاصیتی غیرمعمول

داشته باشد...که قدما..تصویرش را اینچنین همراه خوف  ترسیم نموده اند..

تصویر جنگجوئی باشمشیر وسری منقطع..دردست..

براستی آیا تاثیر چشم مـــدوسا یاراس الغول چه میتواندباشد؟ نحس یاسعد..

خوش یمن یابدیمن..آیامیتوان به کوکبــی چنین صفتی نسبت داد...درگذرزمان

وتجربیات کسب شده ی انسانها...این کوکب چگونه تاثیری داشته..

 

 درتجربه می بینیم که ...فی المثل سیاره ی مشتــری راکه سعداکبر گفته اند..

یعنی خوش یمن ترین..ولی...آیاهمیشه خوش یمن می نمایاند..؟

تجربه نشانداده که مشتری دربروج وبال یاهبوط خودش..نه تنها که خوش یمن

..ممکن است نباشد..بلکه برمدلولات آن بروج..(جوزا..سنبله..جدی)..

میتواند تاثیری منفی هم بگذارد..وآنگاه استکه..بجای ظهور فردی مددرسان..

دزدی ..ظاهرشود..ومالی برباید..ویاآثارمنفی دیگر..آیاثوابت آسمان هم میتوانند

سعد یانحس باشنـــد؟واما..بتا.. ستاره ای درصورت فلکی برساووش(پرسئوس)

درابتدای قسمتهای پرستـــاره ی آسمان ..که به آن راس الغول گفته میشود...

 

بنظـــر چنین آید که گاه روشنتر وگاه کمرنگتر درآسمان ..بچشم نمایان می آید..

وازدوکوکب باروشنی نابرابرتشکیل شده...

 

 که بافاصله ی 18میلیون کیلومتر ازهم..بدورمحوری مشترک میچرخند..

وهر68ساعت و49دقیقه..کوکب راس الغول..توسط کوکب دوم..دچار گرفتگی

میشود..ونورش نقصان می یابد..eclipsing binary...

هر87/2 روز چشمک زنان خودنموده وآنگاه..ازنورش  کاسته میشود..

(حدود8ساعت)..

آورده شده..که..درگذشته ها..نبردهای مهم زمانی آغازمیگشته..که نور الغول

درنفصان بوده...

پرسئوس..نام دیگر برساووش..که درافسانه های یونان قدیم..فرزند ژوپیتر..

گفته شده..ومیدانیم که شهاب باران برساووشی هرساله.. درنیمه ی دوم مرداد

ازاین نقطه شکل میگیرد..

ودراساطیریونان باستان..این بارش شهابی درشکل گیری نطفه ی پرسئوس

بشکلی افسانه وار به تصویرکشیده شده..

وآنگاه.. پرسئوس قهرمانی استکه کفشهای مرکوری(عطارد) راپوشیده..

ومدوسا gorgon medusaرا ازپای درمی آوردتاشاهزاده آندرومدا..دختر

ذات الکرسی وقیفاووس راازچنگال هیولای دریایی(قیطس) نجات دهد..

از نظر طالع بینان..نامناسبترین..بدیمنترین..همراه باخشونت..وستاره ای

همراه باخطرها..شناخته شده..

 

 

صورت فلکی پرسئوس به طبع زحل ومشتری گفته شده والغول درمنابع قدیم

به طبع عطارد ومریخ گفته شده..

وازکارتهای تاروت..کارت دوازدهم..(مردآویخته) رابه آن ربط داده اند..

کوکب الغــــــــول در10/26 درجه برج ثور مرزمشترک دارد..ودرصورت

تاثیرگذاری ..یک طبع ماجراجو..که آمیخته به تمایل دروغگویی است را الغا

میکند..

خوب ..ببینیم چه شخصیتهایی تحت تاثیرالغول گفته شده اند...

پابلو پیکاسو - سالوادوردالی - وان گوک - آلبرت انیشتاین - پرنسس دایانا-

دین مارتین - رایان اونیل - ژوزف استالین - سیسیل ب . دومیل -

ایزودورا دونکن - ماتاهاری - جرج برناردشاو- اسکاروایلد- هنری فوندا..

وسخن آخراینکه چه صفتهایی به این کوکب نسبت داده شده..

بدشانسی - خشونت - بدارآویختگی - اعدام توسط صندلی الکتریکی -

خشونت جمعی و..

ومعمولا..اواسط ماه مه هرسال..خورشید ازمرزحضوراین کوکب گذردارد..

 

امیـــــــــــــــــــــد که کسل وخسته نشده باشیـد...!

/ 0 نظر / 79 بازدید