ایران زمین...

  باطلب یاری ازخالق هستی          


        

کاخ ویران شده ی تخت جمشیدنمیتوانسته یک مرکز نجومی وجایگاهی برای مطالعه ی

آسمان وستارگان وثوابت بوده باشد..بلکه جایگاهی برای دیدوبازدیدرهبران وبزرگان

ایران زمین ودیارپارس..درآن زمان ظاهرامیتوانسته باشد..باوجوداین....

سرتاسرآثارباقیمانده دراین کاخ معظم..وسنگتراشیده های آن..پراست از نشانه های

نجومی..همچون پرش شیر(نشان برج اسد)برکمرگاه گاو(نشان برج اردیبهشت)....

ویاتصویری انسانی(برج دلو)که باشیری درحالت ایستاده..دست بدست دیده میشوند

وچهره های ترکیبی ازعقاب وشیریاگاو(فراموش نبایدکردکه درآن زمان یونانیان

دانسته های نجومی زیادی داشته اند..)..

بصورت قطعی..میتوان گفت که درزمان هخامنشیان..نقطه ی اعتدال بهاری و

زنده شدن طبیعت خفته..درصورت فلکی حمل..(برج اردیبهشت امروزی) قرارگرفته

بوده..وصورت فلکی ثوردرآنزمان بابرج اردیبهشت منطبق بوده که اینزمان مطابق نیست

خوب..یکی ازمهمترین علائم نجومی درتخت جمشید پرش 

شیربرپشت گاواست که نمیتواند.....

نشانه ی اعتدال بهاری درصورت فلکی ثوریاگاوباشد..پس چراعلائم بروج ثابته..

یعنی شیر - گاو - انسان - و..عقاب..درساخت نشانه های تخت جمشید بکاررفته؟

آیایونانیان که احتمالادرساخت این ساختمان وآثاردست داشته اندازسابقه ی علم

نجوم خوددرطراحی این بنا استفاده کرده اند؟میدانیم که آفتاب دربرج حمل جایگاه

خوبی داشته ودارد..آفتاب یعنی پادشاهان وآفتاب یعنی برج اسد(شیر)..

بنابراین طراح تخت جمشیدخواسته قدرت اسدرانشان دهدچراکه برج افتخارو

قدرت برای اسد..بیت دهم اسد یعنی ثوربقحساب می آیدوپرش شیربرپشت

گاو..میتواندنشان ازقدرت واستحکام سلطنت هخامنشیان وآفتاب باشد..

خوب..برمیگردیم به این زمان واین سوال..

میخواهیم بدانیم ازمیان دوازده علامت منطقه البروج کدام علامت باایران زمین

سازگارتراست..وباحوادث سالهای اخیرهمخوانی بیشتری دارد؟

به برخی حوادث سالهای اخیرکه نظراندازیم..میبینیم که حوادث این سالها

همگام میشودباحرکت سیاره ی زحل..ومشتری دربرج میزان..اورانوس و

پلوتوونپتون..وحرکتشان درمیزان هم قبلا باحوادث مهمی همزمان بوده ..

ولی نه بشدت زحل ومشتری..حوادثی مثل انقلاب اسلامی ایران..جنگ عراق وایران..

تغییرات افغانستان..فروپاشی اتحادشوروی..ایجادایستگاه فضایی بین المللی در

فضا..بروزبیماری ایدزوحوادث مهم دیگر..

همانطورکه گفته شدایجادامپراطوری قدیم ایران وتشکیل ایرانزمین بشکل

امروزی ویکپارچگی آن درزمان هخامنشیان ودرزمان اعتدال بهاری زمین

دربرچ وصورت فلکی حمل(فروردین)وحرکات مهم سیارات زحل ومشتری

دراین برج..روی داده وباتوجه به حرکت رجعی محورزمین..درگردشهای

سالیانه..درقرون واعصار..

فرج حمل آنزمان..اکنون اردیبهشت یاثوریاTaurusنامیده میشود..

میدانیم که این زمان..نقطه ی اعتدال بهاری..دراولین درجات صورت

فلکی حوت(اسفند)قرارداردومنجمین بصورت فرضی به آن حمل میگویند..

وصورت فلکی حوت دردوازدهم صورت فلکی حمل واقع میشودو..

این چنین است که کاخ شاهان هخامنشی راویران میبینیم..

منجمین غربی هم باتوجه به این تغییرات علامت خورشیدی ایران زمین را

ثوریااردیبهشت..Taurusگفته اندبه این مطلب دردونمونه منابع غربی

توجه کنید:

 

 

 


 

وهمینطور درمنابع خطی قدیم فارسی:


که ظاهرا عراق عجم همان ایران زمین بایدبوده باشد..(کتاب احکام قرانات از:

ابوالقاسم بن احمد یردی)...


ولی دراین صفحه نسخه خطی..استان فارس ومهدکورش وهخامنشیان..بجای

ثور..حمل گفته شده..(شیراز)..میدانیم که ظهورحافظ وسعدی درزمان

اتصال سیارات زحل ومشتری دربرج جوزارخداده..وشرف عطارددربرج

سنبله قراردارد..واکثرمنجمین وجغرافی نگاران شیرازراتحت تاثیر

سنبله گفته اند..اخلاق وگفتارحافظ به متولدین سنبله میماندوسعدی به

متولدین برج جوزا..درهرحال قرابت منطقه فارس بابرج حمل دردوره ی

باستان..قابل قبول مینماید..علت بیان حمل بجای ثوریکی میتوانداین باشد


که تغییرات حرکت رجعی زمین ومحورش درنظرگرفته نشده..

ویادراین صفحه علامت تبریز راحمل گفته..که بهتراین بودکه درحاشیه..

هم مراغه وهم تبریزرا..عقرب هم..ذکرمیکرد..


 ودراین نسخه خطی که عراق عجم(ایرانزمین) راباعلامت

دلومربوط دانسته:


درهرحال دلو ازاوتادوزوایای ثوربحساب می آید..بیت دهم..

رهبران..حکام وبزرگان برای ثور...

وری ..ویاشایدتهران که اسدگفته شده وباحوادث همخوانی دارد  :

     &nb

/ 0 نظر / 696 بازدید