حرکت اورانوس دربرج دلو

حرکت ٧ ساله ی سیاره ی اورانوس دربرج دلو

ونهضت های میرزاکوچک خان ورئیس علی دلواری....

با طلب یاری از خداوند متعال...

 

 

سال تولدرئیس علی دلواری ١٢٩٩ هجری قمری معادل ١٨٨١ میلادی وسال تولد میرزاکوچک خان ١٢٩٨ هجری قمری معادل ١٨٨٠ گفته شده...ودر١٨٨١ اتصال مهم زحل ومشتری در یکدرجه ثوررخ داده است.

 

درزمان تلاشهای رئیسعلی دلواری ومیرزاکوچک خان جنگلی...سیاره ی اورانوس دربرج دلوحرکت داشته است...احمدشاه قاجارنیز دربرج دلو زاده شده بوده..ونکته ی جالب اینکه حتی هنرپیشه ای که دررل رئیس علی دلواری درسریال دلیران تنگستان بازی کرده...هم متولد برج بهمن یعنی برج دلو بوده است.

 

درسال ١٩١۵ که سال اوج دونهضت بوده ...راس ماه دردلو قرارداشته وگفتیم که اورانوس نیز دربرج دلو مقیم بوده...درشرح حال میرزاکوچک خان روز٢١مه ١٩١۵ روزابتدا وشروع نهضت جنگل گفته شده..که دراین روز زهره در٢٨ حمل بانپتون در٢٨ سرطان درحدتربیع قرارداشته وتربیع اول ماه دربرج اسد رخ داده است.

مهمترین روزهای دلواریها(دلو) ورئیس علی ١٣- ١۴- ١۵ ماه اوت ١٩١۵ بوده که بانیروهای انگلیسی جنگیده وآنهاراشکست داده اند...

به موقعیت سیارات درروز ١٣ ماه اوت ١٩١۵ توجه کنید:

آفتاب در ١٠/١٩ برج اسد- ماه۵١/١٣ سنبله..تربیع مریخ درجوزاباماه درسنبله...

عطارد٣٩/١٧ اسد-زهره۴٧/١٠ اسد- مریخ ۴٩/٢۵ جوزا- مشتری ٣٣/٢٧حوت  درحال رجعت - زحل ٣٣/١١ سرطان-اورانوس

٢٨/١٣ دلو درحال رجعت-نپتون ۵۴/٠ برج اسد - پلوتو۴٩/٢سرطان-راس ماه١٣/١٧ دلو

      باتوجه به اینکه شهرتهران تحت تاثیر اسددلوقراردارد...حرکت اورانوس دربرج دلو موجب وقایعی شده وافرادی بانیات مختلف سربرافراشته اند وآنهاکه نیتشان دفع بیگانه وسازندگی وطنشان بوده.. نامی ازآنها برجای مانده...همانند سردارجنگل ویا دلیران تنگستان.

   

        ابتدای حرکت اورانوس

موقعیت این حوادث از٢۵ ژانویه ١٩١٢ که ابتدای ورود اورانوس به برج دلو بوده واورانوس درصفر درجه ی دلو قرارگرفته...بتدریج شروع وتااول فوریه ی ١٩٢٠ که اورانوس درصفردرجه ی حوت واردشده...حدود٧تا٨ سال برج دلو مهمان سیاره ی اورانوس بوده واین حرکات مهم برضد نفوذ بیگانگان دروطن رخ داده است.

اگر بپذیریم که بوشهر تحت تاثیر بروج سرطان جدی قرارداشته است..حرکت زحل درسرطان..مردم تنگستان و..دلوار...درضدیت با انگلیس(حمل) بصورت حالت تربیع حمل باسرطان شکل گرفته وحرکت سیارات دربروج آتش واسدبنفع انگلیس وحرکت سیارات ووجود آنها دربروج آب وباد بنفع دونهضت بوده است...شایدنام دلوار..هم اشاره

داشته باشد به برج دلو

برج حمل بازحل ٩٠درجه فاصله داشته وباحرکت عقب گرد(رجعت) زحل دربرج سرطان دراکتبر١٩١۵ وشکست ظاهری تنگستانیها ...ماجرا موقتا بپایان میرسد.

نبرددلوار که  از١٣تا١۵ اوت ١٩١۵ روی داده ...ازاتصال ماه وآفتاب دربرج اسد ...آغاز وشروع آن باظهور هلال ماه شوال دربرج سنبله همزمان بوده است..که دراین هنگام نپتون-زهره-وعطاردهم دربرج اسد دربرابر دلوواورانوس قرارگرفته بوده اند.

  شاید مهمترین حرکت دلواریها شکست انگلیسی ها در١٣-١۴-١۵ اوت ١٩١۵ یعنی جنگ دلوار باشدوپس از آن در٩سپتامبر١٩١۵..روزاتصال ماه وزهره درسنبله وحرکت مریخ- زحل- پلوتو درسرطان(بوشهر)..باحمله به انگلیسی ها درکوه کزی (زمانیکه زهره وارد صفردرجه عقرب میشود) وماه واورانوس اقتران داشتند...یعنی در١۶ اکتبر١٩١۵ باپائین کشیده شدن پرچم انگلیس دربوشهر ...قدرت خودرانشان دادند.

قیام سردارجنگل هم ۶ سال طول کشیده(از١٩١۵ تا١٩٢١) یعنی دوران توقف اورانوس دردلو وبا خروج اورانوس ازدلو به حوت (برج آبی) ..هردو نهضت با به قدرت رسیدن رضاخان متولدبرج حوت...ظاهرا بپایان خودرسیده اند.

                باآرزوی تندرستی برای همگی

 

/ 0 نظر / 178 بازدید