Horoscope ...طالعها

                            باطلب یاری ازخالق هستی

درگستره ی وسیع طالعها...مطلب گفتنی میتواندفراوان باشد..

ولی گاه اشکالی که باآن روبرو هستیم اینکه..

میشود که صحت تاریخ تولد برای تنظیم هوروسکوپ یاجدول سیارات در

زمان ولادت..موردابهام باشد..دیده میشودکه باتوجه به شخصیت صاحب طالع

سیارات گویای خصوصیات فردنیستند..یاتاریخ ولادت درست نیست ویا مثل

برخی ..  هنرمندان وطنمان بهرخبرنگاری تاریخ تولد خودرایکجورمیگویند..

پس موقع بررسی طالع یک فرد این مسئله راهم درنظرداشته باشیم..

نحوه ی تجمع سیارات درموقع ترسیم جدول تولد گاه درنظراول ..صف آرائی

خاصی دارند..وبرخی طالع بینان غربی باتوجه به این اشکال..آنها را نامگذاری

کرده اند..

 

بررسی خودراباتوجه به جدول سیارات موقع تولددکترزیگموندفرویدروانکاونامی

شروع میکنیم..

دیده میشودکه اکثر سیارات درزمان تولد..دریک نقطه (شرقی) اجتماع دارند..

وآفتاب طالع نیزهمانمکان درحرکت است..وتنها سیاره ی مریخ است که درآنسو

دربرج میزان حالت رجعت دارد..تجربه نشانداده که نوعی وابستگی بین دوبرج

میزان وثوروجوددارد..سیاره ی هردو..زهره میباشد..

ومریخ..یعنی غریزه ی جنسی وشهوات ( بهمراه زهره)..برج میزان بیت زهره

است وبرج هفتم منطقه البروج..یعنی همسر وشریک جنسی وفردی که مااورا

می طلبیم..همینطورماه رادرجوزا می بینیم..اکثراهل سخن وناطقین مسلط ماه را

دربرج جوزادارند..خوب میتوانندمکنونات قلبی خودرابرای دیگران بیان کنند..

وسخن گفتن رادوست دارند..ماه ومریخ نزدیک به حد تثلیث هستند وازهم

حمایت میکنند...همینطور مشتری درحوت وزحل درجوزاحالت تربیع دارندنسبت

بیکدیگر..برج حوت برج وابسته به بیماران روانی هم گفته شده..که زیر فشار

زحل (کارزیاد)قرارمیگیرد..غرائز جنسی وبیماران روانی درشخصیت صاحب

طالع درراس امورواندیشه جای گرفته..یک موضوع مهم دیگر دراین طالع..

آنکه..درسال تولد این مولود..سیاره ی قرمزمریخ دربرج میزان (وبال) قرار

داشته وزمینه گسترده ی عرصه ی فعالیت روانکاودرپهنه ی ناشناخته ی روان

آدمی رانشانگراست..

 

 درجدول تولد هدایت نیز..مریخ توقف طولانی دربرج میزان داشته...

اولین مطلب که دراین جدول تولد بچشم می آید....اینکه..اکثرسیارات دربروج

وابسته به عناصرآب - آتش - وخصوصا عنصر بادمتمرکزهستندوهیچ سیاره ای

دربروج خاکی(ثور- سنبله - جدی ) حضورندارد..واین نهایت آرمانگرایی و

ایده آلیست بودن صاحب طالع را میرساند..وشبیه طالع  دکترفروید..سیاره ی

مریخ رامیبینیم که حرکت وتوقف طولانی دربرج میزان (توجه شدید به دیگران)

دارد..به مراکز تجمع وتمرکز سیارات وشکل خاص آن توجه کنید:

نکته ی بسیار مهم درجدول طالع هدایت اینکه..سال قبل ازتولدش..اتصال مهم

سیارات زحل ومشتری دربرج جدی 14درجه (جدی علامت هندوستان..ودر

داستان معروفش..علامت پیرمرد..دختری درمعابد هند..چشمان مورب..) روی

داده وبرج جدی بیت دوازدهم( بیت الحزن ..و..) است برای برج دلو و...

یک انرژی قدرتمند پیوسته درناخودآگاهش..فعال بوده..وتاثیراین اقتران وانرژی

درآثاراوبچشم می آید..خصوصا اینکه ماه نیزدرموقع تولد دربرج عقرب در

تسدیس بوده باموضع اقتران زحل ومشتری درسال پیش ازولادت..

 

به طالع دیگر..جک لندن ..نویسنده آمریکایی توجه میکنیم..

تجمع سیارات شبیه است به تجمع درجدول طالع دکترفروید..تجمع درنقطه ی

شرقی..و..توجه زیاد فردبه خویشتن واستقامت زیادش..

این تجمع دریکسو ودرسوی دیگر..ماه واورانوس رادر برج اسد( برج عنصر

طلا وطلاجویان - سرمایه داری - سپیددندان وسایرقهرمانان داستانهای جک

لندن) می بینیم..گفته شده که جک لندن سوسیالیست بوده..بروج اسد وجدی

نسبت بهم تاثیر خاص دارند..درعین حال برج اسد بیت هشتم است(بیت خطرو

مرگ)برای برج جدی..اوپیوسته درتلاش وتکاپو بوده وبه ریسکهای بزرگ

پرداخته..درجدول طالع..زهره مقابل اورانوس حرکت دارد..شاید نشانه ای از

نقش مهم همسرش باشد که پشتیبان نشرآثاراوبوده..

 

 

در17ژوئیه ی 1802 اتصال سیارات زحل ومشتری در5 درجه ی برج  سنبله

رویداده..واین همان سالی استکه نویسنده ی کتاب بینوایان یعنی ویکتور هوگو

درآن پای به عرصه ی وجودنهاده..پس برج سنبله مهمترین درجدول طالع هوگو

میتواند باشد..ژان والژان قهرمان کتاب بینوایان میتواندنمادی ازحضوراین برج

باشد درذهنیات هوگو..درجدول طالع هوگومریخ رادربیت دوازده جدول(برج دلو)

مشاهده میکنیم وشاید مریخ همان پلیسی باشد که درداستان بینوایان..همه جا

..سخت بدنبال ژان والژان میگردد..وهمان نیروئی است  که پیوسته ناخودآگاه

ذهن هوگوراخراش میداده..مریخ میتواند همچنین..همان ستوان انگلیسی..آلبرت

پینسون باشدکه (آدل) دختر ویکتورهوگو(متولد اواخربرج اسد) ونمادی دیگراز

تاثیر اقتران زحل ومشتری دربرج سنبله.. بدو دل باخت وموجب رنج فراوانی

برای هوگوشد..تجمع سیارات زهره - پلوتو - عطارد وموضع راس ماه وقرص

آفتاب دربرج حوت..گستردگی فعالیت هوگو رادردوران عمرش میرساند.

 

 

 

قرارگرفتن زحل(سیاره ی بیت پنجم سنبله یعنی جدی وموضع راس طالع) دربرج

حوت رامیتوان نشانه ی بروزعشق شدید وهمینطور ناکامی درعشق(سنبله برج

هبوط زهره است)...چراکه زهره درآنسوی زحل دربرج سنبله تقریبا مقابل زحل

حرکت دارد ودرحال رجعت.. مشگلات درعواطف وروابط عاشقانه

حرکت نپتون دربرج سنبله علاقه ی یاحقی رابه هنرها - موزیک - وعوالم

معنوی میرساند..خصوصا آنکه ماه دربرج اسد(بیت دوازدهم) قرارگرفته وبرج

اسد برج هنرها وهنرمندان است.

 

 واما درجدول سیارات زمان تولد تولستوی نویسنده ومتفکرروس و کاتب کتاب

معروف جنگ وصلح و...

زحل ومشتری درمکانی هستندکه حالت تربیع بینشان رخ میدهد..

 زحل دربیت دوازده (بیت رنجها) ومشتری دربیت سوم (بیت اندیشه ها) برهم

فشارزیاد وارد میسازند..ومشتری همچنین درتسدیس قرارداردبا مریخ درجدی

(موقعیت مناسب).. پس رنجهائی که میکشیده..اورابسوی نوشتن کشانده..

وزهره (جنس مخالف) دربرج اسد قراردارد..(صوفیا همسرتولستوی دربرج

اسدزاده شده بوده)..وتاثیرهمسرش دربوجود آمدن آثارش..درشرح احوالش

آورده شده..

مهمترین نکته درجدول طالع..اتصال ماه وآفتاب است در16 درجه ی برج سنبله

(بیت عطارد)..واین یعنی ماه درآسمان دیده نمیشده ..برای تولستوی میشود

بی اعتنایی به دنیا وجاذبه هایش..ونزدیکی این اقتران به حدتثلیث با نپتون در

برج جدی (بیت پنجم)..اندیشه های معنوی بیشتر وجای پای تاثیر سیارات در

روان این انسان اندیشمند وایجاد آثارادبی برجسته..رامیرساند.

 

درجدول میلاد دکتر علی شریعتی..سیارات دورتادوردایره ی منطقه البروج..

جای گرفته اند..

ماه در20 درجه ی برج دلو( بیت تفکرات واندیشه های صاحب طالع)..وعطارد

در20 درجه ی عقرب بیت دوازده(رنجها وحرمان ها)...یکدیگررا زیر فشارقرار

میدهند..همچنین تربیع سیاره ی اورانوس دربرج حمل (بیت سفر وکارهای ادبی)

باسیاره ی پلوتو...

دربیت سرطان ( بیت شرف مشتری ودرعین حال وضع روحی ومرگ وخطر)

یعنی بیت هشتم برای قوس میتواند ترکیبی ازیک سفر ویک خطر رادرذهن

تداعی کند..

 

 واما به گوینده ی...آب راگل نکنیم..میرسیم...

درجدول سیارات زمان تولد سهراب سپهری.. سیارات ( نیروها) دردونقطه

مجتمع بنظرمیرسند...درحرکات سیارات..مقابله ی عطارد در8 درجه ی عقرب

بامشتری در8درجه ثور بچشم میخورد ..برج ثور بابرج میزان ارتباط خاصی

دارد ..مثل جدول سیارات درروز تولد فروید

وسیاره ی عطارد دربیت دوم (عقرب) بامشتری درثوردرتقابل است..وزهره

نیز درنزدیکیهای عطارد قرارگرفته ونشانه ی بروز آثار زیبا درچهره ی

ادبیات وشعر فارسی دراین اندیشمند صاحب ذوق گشته است.

 

و.. درباره ی موریس مترلینک نویسنده ی کتابهای مورچگان...موریانه..

زنبورعسل..دروازه ی بزرگ و...

در21 اکتبر1861 اتصال سیارات زحل ومشتری در18درجه ی برج سنبله

روی داده وسال بعدازاین اقتران استکه مترلینک زاده میشود..

برج سنبله برج حیوانات کوچک اندام (برخلاف برج حوت) گفته شده وذهن

دقیق وپرسشگر مترلینک وتوجهش به جزئیات حیوانات ریز نقشی مثل مورچه

یاموریانه یا...زنبورعسل باالهام ازقدرت اقتران زحل ومشتری دربرج سنبله

شکل گرفته ودرجدول طالعش زحل راهمچنان دربرج سنبله بافاصله ی کمی از

مشتری می بینیم..حرکت اورانوس دربرج جوزا (برج بیان افکار وتخیلات)

به او قدرت بیان خاصی میبخشد که بتواندنتا یج تحقیقات خودرا دراختیار

دیگران بگذارد.

 

واما ..ببینید این جمله شمارابیاد چه اثر معروف ادبی می اندازد...؟

دیشب دوباره درخواب دیدم که ...به ماندرلی بازگشته ام...

بله این اولین جملات کتاب معروف خانم دافنه دوموریه بنام ربکا میباشد..

تجمع سیاراترادرجدول طالع دریکسو ..ومریخ واورانوس رادرسوی دیگردربرج

جدی مشاهده میکنیم...

دراندیشه وتخیل این نویسنده..شاید مریخ همان ماکسیم واورانوس ربکا..

وبرج جدی همان کاخ ماندرلی ..بتواند باشد..تسدیس عطارد دربرج ثور(برج

تولد خانم دوموریه ) باسیاره ی مشتری دربرج سرطان درکنار سیاره نپتون

/ 0 نظر / 411 بازدید