30سال لحظه ی تحویل سال ......sun ingress Aries 30years

                               باطلب یاری ازخالق هستی

               

همه سالتان مبارک...

هرسال جدیدکه آغازمیشود..زمانی استکه..خورشیددرخشان..پای به برج

حمل میگذارد...(منظور صورت فلکی حمل نیست)..

باتعیین ساعت ولحظه ی تحویل سال استکه..سالجدیدخورشیدی..آغازشده..

وطالع سال توسط منجمین ترسیم..ودرمورد رخدادهای آن سال اظهار نظر

میشود..

لحظه ی تحویل سال درتقویمهای نجومی همانسال..ویاتوسط مراکزمعتبرمحاسبه

واعلام میگردد..

دراین یادداشت..لحظه ی محاسبه شده برای 30سال رابرایتان آورده ام..

توجه داشته باشید..برخی منجمین درتقویمهای نجومی اززیجها(جداول نجومی

قدیمی) هم استفاده میکنند..ساعات ذکرشده درجداول زیرباتوجه به زمان

بین المللی تنظیم شده..وممکن است باتقویمهاتفاوت جزئی داشته باشد..

 

  سالهای خوش ولحظه های تحویل سال زیبائی داشته باشید.

                  

      30 سال لحظه ی تحویل سال

 

     

 

                                                             BY : SD.M.M

    

 

                                                        

                     

/ 0 نظر / 141 بازدید