آنچه در ابتدا باید دانست......

                        باامیدبیاری خداوندمهربان                          

                             

 

مقدمه ی ورود به دانش آسترولوژی...                            

تجربه نشان میدهدکه خانمهاخیلی بیشترازآقایان به طالع بینی علاقه دارند..                                                                                                                              

دریک نمایشگاه کتاب که کتابهای مختلفی عرضه میشود..اگردقت کنید...

معمولا غرفه ای که کتابهای طالع بینی جدید عرضه میشود..بازدیدکنندگانش

رابیشتر..خانمها تشکیل میدهند..کلاسی اگردرموردطالع بینی تشکیل شود...

مطمئنا بیشتر شرکت کنندگان کلاس راخانمهاتشکیل خواهندداد.      

برای برداشت ازدانش طالع بینی( طالع بینی جدیدوعلمی نه طالع بینی

قدیم وخرافی...) بایداطلاعات ومقدماتی راازکتابهائی که دربازار وجوددارد کسب

نمود...

دایره ی منطقه البروح وتقسیمات دوازده گانه ی آن..صورتهای فلکی کدامند..

کدام مذکرشناخته میشود..کدام مونث؟ کدام آتشی است کدام خاکی....

 

سیارات قابل رویت درشت تررابتوان درآسمان تشخیص داد(بااستفاده ازنقشه

ی ستارگان)..حرکات ماه بسیارمهم هستند..که از اتصال ماه وآفتاب(طالع بین

غربی بدان ماه نو       new moon   )     میگوید..شروع میشودتامرحله    ی بعدی           

که یک نیمه ی آن نورمیگیرد..میشود: تربیع اول...بعد آرام آرام ماه کامل یا

همان ماه شب چهارده شکل میگیرد وبعد نورش بتدریج کم  شده ودوباره یک

نیمه میشود: تربیع دوم...وبعد نورش زایل میشود وبعدازدوسه روزدوباره ماه

وآفتاب بهم میرسند وماه قمری جدیدی شکل میگیرد...تغییرات ماه باتغییرات

زندگی مابسیارشبیه است..تولد.. کودکی...  بلوغ ومیانسالی...پیری ومرگ.

وقتی ماه یک نیمه نورمیگیردبدان تربیع گفته میشود...معمولا نظرتربیع بین

دوسیاره یابین ماه وخورشید...موقعیت نامناسب شمرده میشود..ومقابله و

روبروئی هم زیاد موقعیت خوبی نیست(زاویه 90 و180 درجه)..حالت تثلیث

معمولاموقعیت خوبی است(120درجه)...مثلایک سیاره دربرج حمل ویک سیاره

دربرج اسد...اگر یکسیاره دربرج حمل ویک سیاره دربرج سرطان باشد

میگویند نظر تربیع است وبقول قدیمی ها بین دوسیاره دشمنی است....

درزبان انگلیسی به موقعیت تربیع یعنی90 درحه(    square )         وبه نظر   تثلیث یعنی 120درجه(                     trine  ) واتصال دوسیاره..یعنی   صفردرجه      conjunction ) وبه مقابله ی دوسیاره یعنی 180 درجه          بین آندو opposition   ) میگویند

 

                      ...نظراتصال گاهی خوب.......             مثل اتصال زهره ومشتری وگاهی مناسب نیست ...مثل اتصال مریخ وزحل.......................

 

 

پس سیارات هم ممکن است باهم سازگارباشندیانباشند...

مریخ وزحل راسیارات دشواری آفرین وسیارات مشتری وزهره راسیارات سعد

وخوش یمن وخوشی آفرین دانسته اند...سیارات درمسیرخود..بدورخورشید..

درمنطقه البروج...بعضی جاها وضعیت خوبی دارند(درجه ی شرف) وبعضی

جاها وضعیت نامناسبی ازجهت تاثیروتشعشع دارند که بدان درجه ی(هبوط)

گفته میشود..وضعیف وبداثر بحساب می آیند..

قرص آفتاب دربرج حمل درشرف است ودرخانه ی مقابلش یعنی درمیزان در

هبوط...شرف ماه دربرج ثور...شرف عطارد دربرج سنبله..شرف زهره دربرج

حوت..شرف مریخ دراواخرجدی وزحل درمیزان درجه ی شرف دارد..وبرج

مقابلشان یعنی بیت هفتم  شرف آنها بیت هبوط وضعف آنها میباشدکه نقطه ی

ضعف وبی عزتی سیاره بحساب آمده است.

     BIRTH CHART   هم همان طالع وبقول قدیمیترها      

زایچه برای....

    وضعیت یا مولود میباشد..که ترسیم دایره یامربعی است وتقسیمات دوازده

گانه ونمودارسیارات درلحظه ی وقوع واقعه ای خاص که مورد نظراست...

هربرج خواص خاص خودرادارد...برای دانستن جزئیات میتوان به کتب احکام

نجوم مراجعه کرد درزبان انگلیسی هم به:  astrology   encyclopedia      

 .......... و.... سایر:                                                                       

کتابهای مرجع دراین زمینه میتوان رجوع نمود.

تاثیردوسیاره برهم میتواند نتایج مختلفی را بروزدهد..

مثلا عطارد که ارتباطات رادربرمیگیرد وقتی تاثیرش با مریخ آمیخته میشود

..گاه نتایج ناجوری ببارمی آورد...اگر عطارد یک اتوموبیل باشد...یک سانحه

اتوموبیل....یا آتش سوزی....

با مطالعه وتجربیات شخصی..میتوان وضعیت هارادرنظرگرفت وباکمک جدول

سیارات (   ephemeris  ) طالع یا زایچه ی یک فرد  .....       یاموقعیت رارسم.......                        کردوازترتیب  وشکل گیری سیارات درمورد خلق وخوو..........نتیجه گیری نمود...

اگرقدرت الهام وحس ششم ماهم قوی باشد..بااستفاده ازاین طالع ...

خیلی بیشتر میتوانیم مطلب بیان کنیم....

این مطالب ودانسته ها بماکمک خواهد کردتا... پای به عرصه ی دانش :

طالع بینی بگذاریم...  وسخن آخر.....

اینکه اگرمشغول تماشای فیلمی باشید...درهمین حین..مثلا باتلفن ازشما سوال

شوددرباره ی فیلم ..چه خواهید گفت..؟لابدمیگوئید..اجازه بدهید فیلم را تا

به آخر ببینم ..تا..بتوانم درباره ی آن اظهارنظرکنم..درطالع بینی سیاره ی

زحــــــــل راپدرپیرزمان گفته اند..وهردوری که بدورخورشیدمیزند..

حدود30سال طول میکشد..تاهمه ی بیوت راطی کند...پس...

تاقبل از30 سالگی..فقط مطالعه کنید..وبردانش خودبیفزایید..چراکه اظهار

نظرشمادراین مرحله نقص خواهدداشت..هنوزیک دورزحل راتجربه نیندوخته اید

..لااقل( درموردطالع بینـــــی)تحلیل درموردطالع بینی رابگذاریدبرای بعداز60

سالگی که دودورزحل..حوادث راتجربه کرده اید...

به ذهن خود اجازه دهید تاقبل ازهرقضاوتی..تجربه ی کافی بیندوزد.

                                                               موفق باشید

                                                                                                                                                                                              

/ 0 نظر / 71 بازدید