وضعیت های اورانوس ومشتری.. seventy years ..uranus and jupiter situations

          با طلب یاری ازخالق هستی           

امسال(سال١٣٨٩ شمسی) یکی از حرکات نجومی مهمی که

رخ میدهد...اتصال سیارات: اورانوس (نوآوریها) وسیاره ی

مشتری(عقاید ورفع محدودیتها) میباشد..که در٣ زمان این اتصال

واقع میشود:

باراول:درصفردرجه ی حمل

باردوم: در٢٨ درجه ی حوت

بارسوم: در٢٧ درجه ی حوت

سیارات مشتری واورانوس ابتدااتصال دارند...آنگاه تربیع اول ..وسپس حرکت

مقابله ودرانتها تربیع دوم اتفاق می افتدوهرکدام میتواند باوقایع خاصی همزمان

گرددوهرکس بادانستن تاریخهای این حرکات ومقایسه باوقایعی که برایش رخداده

...میتواندبفهمد که این حرکتهاباکدام واقعه ی زندگیش همزمان بوده است.

برای اطلاع آنها که به این وضعیت توجه دارند درجدول زیر وضعیتهای

چهارگانه ی مشتری واورانوس راازسال ١٩۴١میلادی(١٣٢٠ شمسی) تاسال

٢٠١١ میلادی ( ١٣٨٩شمسی)...یعنی یکدوره ی هفتادساله رامی آوریم(بین هر

وضعیت حدودا چهارده سال فاصله می افتد...):

              وضعیتهای سیارات مشتری واورانوس

٨مه ١٩۴١

اتصال در٣٨/٢۵ برج ثور

تربیع اول: ١٩۴۴ در١٣ درجه ی سنبله جوزا

مقابله:سه بار در١٩۴٨ دربروج قوس جوزا

تربیع دوم : سه باردر١٩۵١-١٩۵٢ دربروج حمل سرطان

****************************************************

١٩۵۴- ١٩۵۵

اتصال: سه بار دربرج سرطان

تربیع اول:نوامبر١٩۵٨دربروج اسد عقرب

مقابله:سه باردر١٩۶٢..باراول دربروج دلواسد وباردوم وسوم دربروج سنبله حوت

تربیع دوم: ٨ژوئن ١٩۶۵ در۵۴/١٠ جوزاسنبله

*****************************************

١٩۶٨- ١٩۶٩

اتصال: سه باردربرج میزان

تربیع اول:در١٩٧٣دربروج میزان جدی

مقابله: ١٨ آوریل ١٩٧۶ در٢۴/۵ عقرب ثور

تربیع دوم: ٣٠ژوئیه ١٩٧٩ در۵۶/١٢اسدعقرب

******************************************

١٩٨٣

اتصال: سه باردراوایل برج قوس

تربیع اول: سه باردربروج قوس حوت در١٩٨۶- ١٩٨٧

مقابله: سه باردربروج جدی سرطان ١٩٨٩ - ١٩٩٠

تربیع دوم: ١۶ سپتامبر١٩٩٣ در١٧/١٨ میزان جدی

*********************************************

١٩٩٧

اتصال: در۵ درجه ی دلو

تربیع اول: ٢٠ مه ٢٠٠٠ در۴٩/ ٢٠ بروج دلوثور

مقابله: ٣٠ اوت ٢٠٠٣ دربروج  حوت سنبله

تربیع دوم: در٢٠٠٧  سه بار دربروج قوس حوت

***********************************************

٢٠١٠-٢٠١١

اتصال: سه بار: ٨ژوئن ٢٠١٠ درصفردرجه ی حمل - ١٩ سپتامبر٢٠١٠در٢٨درجه ی

حوت - ۴ ژانوبه ی ٢٠١١ در٢٧ درجه ی حوت

تربیع اول: سه بار: ٢١ اوت ٢٠١٣ در٠۴/١٢ حمل سرطان - ٢۶ فوریه ی ٢٠١۴ در

٣٣/١٠ حمل سرطان - ٢٠آوریل ٢٠١۴در ٢٩/١٣ حمل سرطان

مقابله: سه بار: ٢۶دسامبر٢٠١۶در٢٠درجه ی حمل میزان - ٣مارس ٢٠١٧ در٢٢درجه ی

حمل میزان-٢٨ سپتامبر٢٠١٧ در٢٧ درجه ی حمل میزان-

تربیع دوم: ١٧ ژانویه ٢٠٢١در۴۴/۶ دلوثور

 

امیداست مورداستفاده واقع گردد.

 

                                                 

 

 

                                                                       

          

 

                    

/ 1 نظر / 63 بازدید
امیرکوروش

سلام در سال 2012 دوره ششم شروع میشود عص دلو شروع میشود گذر زهره رخ میدهد بعد زمان تغییر جنس میدهد. مادون و ماوراء بهم میریزد.