خشکسالی هاو....بروج خاکی

              باطلب یاری ازخالق هستی

 

 

اینهمه عکس می ونقش نگارین که نمود

                     یک فروغ رخ ساقیست که درجام افتاد

 

صحبت ازخشک سالی وکم آبی که میشود..درواقع عامل آب مطرح است وبارندگی

..وسبزی وطراوت طبیعت وکوه ودشت...

عنصرآب که یکی ازچهارعنصراصلی(آب -آتش - باد- خاک) بشمارمیرود...

اهمیتش بیشتراحساس میشود...سه برج :سرطان - حوت - عقرب..باعنصرآب

مربوط شناخته شده اند...نقطه ی مقابل این بروج...بروج خاکی است..یعنی:

جدی - سنبله - ثور...

هرگاه دربروج خاکی انرژی سیارات مجتمع شود...طبع سردوخشک برطبیعت

غلبه میکندوعنصرسه برج مقابل بروج خاکی..یعنی بروج آبی..چه میشوند؟..

درنقصان واقع میشوند...

طبع بروج آبی..سردوتر..گفته شده..

ازطرف دیگر..به عامل مکانی هم توجه میکنیم...گفته شده که: کشورهای

خاورمیانه:ایران - عراق - سوریه - فلسطین...تحت تاثیر برج حمل میباشند..

برج حمل وابسته به عنصرآتش است وطبع آن :گرم وخشک ...کشورماهم بطور

کلی..اقلیمی خشک وکم باران شناخته شده...سیاره ی وابسته به برج حمل هم..

سیاره ی مریخ است..مریخ آتشین فام...وآتشین طبع

 

        تجمع انرژی سیارات دربروج خاکی

دربررسی جداول نجومی سالهای اخیر...هرسه برج خاکی جایگاه اتصال سیارات

وماندگاری اثراین اتصالات بوده...هم درسنبله .. هم درجدی .. هم درثور..

ودراین هفت سال گذشته..باعبورسیاره ی اورانوس دربرج حوت ودرحالت تثلیث

بادواتصال دربروج خاکی...حالت خشکی بروج خاکی رابیشترکرده...

به اتصالهای بروج خاکی بادقت توجه میکنیم...:

الف = اتصالهای سیارات اورانوس ونپتون دربرج: جدی

2 فوریه 1993(1371) در34/19 جدی

19  اوت 1993 (1372) در49/18 جدی

25 اکتبر 1993 (1372) در33/18 جدی

اولین اتصال بعدی این دوسیاره در17 ژانویه 2165 میلادی در27/6 دلو رخ

خواهدداد...ومی بینید که حدود172 سال این اتصال دربرج خاکی جدی....

(برج سرد وخشک) فعال خواهدبود...درمبحث زلزله ی بم گفته شد که:

بنظراکثریت طالع بینان جهانی..سیاره ی اورانوس بروقوع زلزله میتواندموثر

باشد...همینطور بررخدادامورغیرمعمول..وسیاره ی نپتون هم غیرازاموردیگر

...موثربراقیانوسها وآبها...

بنابراین ...این حرکت دربرج جدی برنقصان وناهنجاری درانبوه آبها...میتواند

موثر باشد...وبرپدیده هائی مثل: ال نینو ولانینو..یعنی مشاهده ی ناهنجاریها در

دمای آبهای اقیانوسها...

ب = یک اتصال باتاثیر درازمدت دیگر دربروج خاکی...یعنی اتصال سیارات:

اورانوس وپلوتو...

4 آوریل 1966 (1345 شمسی) اتصال اورانوس وپلوتو در 28/16 سنبله

30 ژوئن 1966(1345 شمسی) اتصال اورانوس وپلوتودر06/16سنبله

 

...اتصال بعدی اورانوس وپلوتو که آنهم دربرج خاکی ثور خواهدبود...درتاریخ:

24 آوریل 2104 میلادی واقع خواهد شد..وبااین نتیجه که اتصال اورانوس و

پلوتو138 سال فعال خواهدبود..فعال دربرج خاکی سنبله(سرد-خشک-کم رطوبت)

ج= اتصال بعدی که اتصال پرقدرتی هم بوده...اتصال دربرج خاکی ثوراست:

 

 

دربررسی دوره های خشکسالی..گفته شده که: سال 1376شمسی به بعد...آغاز

یکدوره ی خشکسالی بوده..این دوره همزمان است باورود سیاره ی زحل به

برج خاکی ثور...(9 ژوئن 1998 = خرداد1377) وحضور زحل دربرج ثور

ادامه داشته ..تابه 28 مه سال 2000میلادی میرسیم..واتصال مهم سیارات

زحل ومشتری در43/22 درجه ی برج ثور...

اثراین اتصال تاروز 21دسامبر 2020میلادی که اتصال بعدی زحل ومشتری در

 

29/0 درجه ی برج دلو رخ خواهدداد...طول میکشد..ودرحوالی اتصال مهم ثور

است که سیاره ی اورانوس واردبرج حوت میشود...وتاثیرغیرعادی خودرابراین

برج آبی میگذاردودرحالت تثلیث بادرجات اتصال زحل ومشتری درثورقرار

میگیرد..دیدیم که خشکی ها وکم بارانیها..کم وبیش ادامه یافت...ودربرخی زمانها

حتی نقصان دروزش بادها..مشاهده میشد...ویابادهای مخرب میوزید..

پس سه برج خاکی پرقدرت میشوندودرهمین زمانهاست که نقطه ی اعتدال ربیعی

هم به اواخر درجات برج دلورسیده وازبرج آبی حوت درحال خروج است..

وماکمبارشی وخشکسالی وعوارض آن مثل غبارهای شدیدجوی...راتجربه میکنیم

...

نکته ی مهم :

توجه کنیم که...باورود سیاره ی زحل به برج ثورپدیده ی خشکسالی شدت یافته

(از1377) ...کاهش این تاثیر چه زمانی خواهدبود؟...

..زمانی که سیاره ی زحل درچرخش تقریبی 30 ساله ی خود بدورخورشید...

وارد برج عقرب (برج مقابل ومتضادثور)..در5 اکتبر2012..همان سال معروف

که درباره اش زیاد حرف زده وفیلم ساخته اند......میشود..این کاهش تاثیر..

آرام آرام آغاز میشود..

وکمی بعد درسال 2013 ..سیاره ی زحل دربرج عقرب - سیاره ی نپتون دربرج

حوت - وسیاره ی مشتری دربرج سرطان گذر خواهندداشت...

سه برج آبی باسه سیاره ی قدرتمند...

بنظرشما آیابارندگیها درآنموقع نبایدبیشترازحدمعمول نازل گردد؟

 

                باارزوی بارندگیهای مفید وکافی وشکفتن گلهازیرباران

                                           خسته نباشید

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 253 بازدید