نوستراداموس وایران-Nostradamus and Iran

 نوستراداموس وایران       

Nostradamus and Iran ...soltan hosain safavi and   afghans

 

باطلب یاری ازخالق هستی       

نوستراداموس دربین طالع بینان امروزی وعلاقمندان

به آینده نگری..چهره ای بسیارشناخته شده است وسنتوریهایش که مجموعه ی چهارپاره ها یادوبیتیهای اوهستند..مرتباازسوی متفکران وطالع بینان جهانی تعبیروتفسیرمیشود .

دراینجاسنتوری ٣ -رباعی٧ ٧ اورابررسی میکنیم.

ابتدا ترجمه انگلیسی دوبیتی رامی آوریم

  The third  climate comprehended  under  Aries

the year thousand seven hundred twenty and seven

in October

the king of Persia taken by those of Egypt

conflict...death..loss..great opprobrium to the cross

 

 

 

 

 

 

 

فارسی آن تقریبا میشود:  

سومین وضعیت تحت تاثیر برج حمل شکل میگیرد...

درسال1727 درماه اکتبر پادشاه ایران بوسیله ی مصری ها گرفته میشود

درگیری..مرگ..خسارت..شرمساری بزرگ برای صلیب

واقعه ی فوق اشاره میکندبه اتصال زحل ومشتری دربرج حمل

زحل = مصریها (وشاید..عثمانیهاکه برمصرتسلط داشته اند..

وتاثیرعثمانیهابحهت منافعشان برافغانها..علامت برج میزان رابخاطربسپارید..)

آفتاب وبرج حمل=..باتغییرات جزئی زمانی..شاه سلطان حسین صفوی..حمل بیت دوازده است ازبرای ثور..ومیزان بیت مقابل

است ازبرای ثوردرلحظه ی تغریب ثور

ایران=  حمل(صورت فلکی)

موقعیت زمانی= پایان دوره ی صفوی وگذرازبروج آتشی(صفوی) وورودبه بروج خاکی(قاجاریه)

ماه اکتبر=برج میزان ...وبال آفتاب وشرف زحل..برج مرتبط

باعثمانیهاوافغانهاومصریها..که درزمان وقوع این واقعه اورانوس درآن

حرکت داشته..وبرج موثربرثوروحمل

                

          اتصالات سه گانه ی زحل ومشتری دربرج حمل

 

در21 مه 1702 میلادی سیارات زحل ومشتری در 6 درجه ی حمل از کنارهم عبورکرده اند واتصال بعدی آنهادر1723 رخداده وحدود 20سال بین ایندو تاریخ سهم حوادث برج حمل میشودواتفاقی که نوستراداموس بدان اشاره کرده .. دراین دوران اتفاق می افتد...

باردوم که اتصال زحل ومشتری دربرج حمل واقع میشود : 18 مارس1762 است وبارسوم که اتصال دربرج حمل رخ میدهد19 ژوئن 1821 میباشد.

بنابراین ازسال 1700 میلادی به بعدفقط 3بار سیارات زحل ومشتری درتاریخهای فوق دربرج حمل بهم رسیده اندو three

                 climate  هم اشاره به این اتصالها میباشد...

اینطوربنظرمیرسدکه شایدنوستراداموس بخاطرجلوگیری از استفاده ی افراد خاطی درآینده ازنوشته هایش...برخی تغییرات  جزئی دربیان دقیق زمان حوادث بکاربرده ومثلا اولین اتصال زحل ومشتری راسومین اتصال گفته ویا سال را 5 سال کم یازیاد کرده...که در اصل مطلب واهمیت واقعه ی رخداده وبیان آن تاثیرچندانی نمیگذارد.

  درسال 1722 میلادی که افغانهابراصفهان مسلط میشوند...

هم سیاره ی زحل وهم مشتری دربرج قوس(علامت شهراصفهان) بوده اند...

 

 

زحل سیاره ی منسوب به افغانها ومشتری سیاره ی قوس (شهراصفهان ) میباشد وزحل بانزدیکی به مشتری درقوس ...سختی ها ورنجهائی راکه اهل اصفهان درمحاصره ی افغانها...کشیده اندرابیاد می آورد...

راس ماه هم دراین سال دربرج جوزا قرارداشته است...

برج میزان    که درآن اورانوس ومریخ درکنارهم حرکت میکرده اند.برج قدرت برای افاغنه ی حمله ورشده به اصفهان ...میتواندباشد...که در مقابله ی با... حمل...بیت دوازده برای

بابرج ثور..وبیت مقابل ثوردروقت تغریب..

دست اندازی خودراآغازکرده بودند...بیاد صدام حسین می افتیم که درماه مهر 1359...جنگ رابرعلیه جمهوری اسلامی ایران آغاز

کرد..

 

 

.......

حرکت مریخ درنزدیکی اورانوس همزمان بوده بامحاصره وفشارشدید افغانها برشاه سلطان حسین صفوی وشهر اصفهان...

وبالاخره در 12 اکتبر2 172 افغانها اصفهان رامتصرف میشوند..اهمیت این موضوع آنقدراست که نوستراداموس میان  اینهمه حوادث مختلف..این واقعه ی تلخ رابرای بیان انتخاب کرده است...

روز یکشنبه 25 اکتبر1722 که همزمان بوده باورود مریخ درصفردرجه ی عقرب...رهبرافغانها تاج شاهی را برسر میگذارد...

وسیارات اورانوس ومریخ هم درروز17 اکتبر1722 ازکنارهم میگذرندودرجه ی اتصال آنها24 درجه ی میزان است که..مصادف است با غلبه ی افغانها براصفهان ومسائل تلخی که در تاریخ آورده شده است.

 

درپایان نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درروز منحوس 25 اکتبر 1722میلادی مطابق با25 محرم 1135 هجری قمری:

آفتاب= 15/1 عقرب

ماه=33/8 ثور

عطارد=1/22 عقرب

زهره=19/17 قوس

مریخ=46/29 میزان

مشتری=15/7 قوس

زحل=10/15 قوس

اورانوس=20/25 میزان

نپتون 30/26 ثور.. درحال رجعت

پلوتو=49/24 سنبله

راس ماه 7/26 جوزا

 

اقتران مهم زحل ومشتری درآینده

 

درتاریخ 2 دسامبر 2338 میلادی سیارات زحل ومشتری در2 درجه ی برج قوس اقتران  خواهندداشت...

واین شروع اقترانهای این دو سیاره ی غول پیکر منظومه ی شمسی در بروج آتشی خواهد بود... بنظر شما دنیا در آنموقع چه شکلی خواهدبود....؟

                                                          

                 خسته نباشید

/ 1 نظر / 53 بازدید
محمد

سلام بر شما استاد عزیز اینکه شما را استاد خطاب می کنم به این دلیل است که حقا کسی را در این دوران فعلی ندیده ام که بدون نرم افزار بتواند تا حدود بسیار درستی روابط بین بروج را بررسی کند بعد از مطالعه زیاد بالاخره متوجه شدم آسترولوژی که شما انجام می دهید "آسترولوژی نیشن" نام دارد در این نوع از آسترولوژی درجه دقیق طالع (به غیر از معدودی از کشورها) دقیقا مشخص نیست و چون درجه طالع شهرها مشخص نیست فرد باید با استفاده از تجریبات و مطالعه کتب تاریخ تاثیرات آینده را تخمین و پیش بینی کند. اما مسئله ای که ذهن من را به خودش مشغول داشته است آیا بروج بر جمادات و جانداران هم تاثیر می گذارند برای مثال همانطوریکه شخصی در برج عقرب به دنیا بیاید خصوصیات آن برج را تا آخر عمرش خواهد داشت اگر جانداری در برج عقرب زاده شود آیا صفات این برج را تا آخر با خودش حمل خواهد کرد؟؟ یا اگر گروه یا شرکتی در برج دلو اعلام موجودیت کند آیا این گروه یا شرکت بینش خاص و پیش بینی ویژه برج دلو را خواهد داشت و فقط به پیشرفت فکر می کنند؟؟ منتظر جوابتان هستم با سپاس فراوان از شما