وسال 1392...سال مار

                  باطلب یاری ازخالق هستی

   وسیاره ی مشتری پاببرج سرطان می گذارد..

وکیوان درعقرب است ... ونپتون درحوت...شناور....

سه برج آبی پرقدرت...1380 هم سال ماربود وسال حوادث غیرمنتظره..

وبارانها...

 

 

 دریادداشتهای قبل... گفته شد..که سیاره ی زحل..شرفش دربرج میزان قرار

میگیرد..زحل کوکب برج جدی........وبرج میزان برج دهم است ازبرای

جدی...وبرج قدرت است برای زحل..وحال واردبرج عقرب شده..

وسال مار..سال توقف سیاره ی مشتری است درلانه ی خــــــــرچنـگ..سرطان

که بیت شرف مشتری گفته شده..مشتری کوکب مربوط به برج قوس است..

وسرطان بیت هشتم..بیت خوف وفنا...است برای مشتری..    پس...ضمن اینکه

بشرف میرسد..موردتهدیدوخطرفنا قرارمیگیرد..

ودرسال ماروقایعی ازاین دست..رخداده..نگاهی می اندازیم به چندسال مار

که پشت سرگذاشته شده..وبرخی از مهمترین حوادث رویداده ..درزمان گذر

سیاره ی مشتری از بــرج ســـــرطان..  :

 

1308      ...... سال مار..... فوت احمدشاه قاجار....درگیریهای شدیددر

بیت المقدس.و...نخستین برخوردها بین اعراب ویهودیان..

 

1320..         سال مار...حمله ی متفقین (شوروی وانگلیس) به ایران...

ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی باحمله ژاپن به پرل هاربر

1332.....      سال مار.... کودتای 28 مرداد.... حادثه ی دانشگاه تهران

درآستانه ی ورود نیکسون رئیس جمهورآمریکا به ایران..بقدرت رسیدن جمال

عبدالناصر درمصر

1344 ....         سال مار....            تیراندازی به شاه درکاخ مرمر...

درگیریهای هند وپاکستان برسرکشمیر..شروع انقلاب فرهنگی درچین

 

1356.......سال مار....درگذشت..سیدمصطفی خمینی ودکترعلی شریعتی

 

 1368........   سال مار         رحلت امام خمینی... تخریب دیواربرلین

 

1380            سال مار ........ تخریب برجهای دوقلو درنیویورک....(حرکت

سیاره ی پلوتو دربرج قوس..برج مقابل طالع ایالات متحده)...

 حمله ی آمریکا به افغانستان..سیل وبارندگی درشمال و..قطع سراسری

برق درکشور..برخورد هواپیمای جاسوسی آمریکا باجنگنده ی چینی

 

 

واینچنین ادامه می یابد...سال 1392..سال مار..

    لحظات تحویل سال نوو.....

 

آفتاب راببینید..می رود که به مریخ واورانوس برسد...

 

یکی دوسال گذشته...سیاره ی اورانوس مهمان برج حمل..... دربرابرزحل

خودنمائی وزورآزمائی کرده..و..

امسال...1392...ازاواسط آذرماه یک چشمش به مریخ است که درآنسوی برج

حمل..برای توقفی طولانی گام بربرج میزان مینهد..جائیکه تازگی زحل آن درجات

راترک گفته..ومریخ ...می ماند ومیماندتااسفندماه..که حالتش به حال رجعت

می گراید..وسال بپایان میرسد..تا به 1393 برسیم..

وخاورمیانه..برج حمل است..ومریخ دربرابرش..ودرهمزمانی باتحولات..

میتواند موثر باشد..

غیرازورود مشتری به برج سرطان یک تجمع انرژی درحالتT -square

هم آرام آرام می رودکه شکل بگیرد..وشکل گیری نهائی این مجتمع..دربهار

1393 خواهدبود...سال ورود زحــــــل به برج قـــوس.....

 

واما..چگونه...؟

یکباردرخردادویکباردرآبان 1392...(مثل سال 1391)..سیارات پلوتوو

اورانوس درحالت تربیع قرارمیگیرندبایکدیگر..وباورودمشتری به برج سرطان

..پلوتوومشتری حالت مقابله بخودمیگیرندبایکدیگر..(دوتربیع ویک مقابله ی

همزمان)...بین بروج..جدی - سرطان - حمل...( روسیه - آمریکا- خاورمیانه)

..حرکت جمعیتها درکشورهای عربی همزمان بوده باورود اورانوس به برج حمل

...آیادخالت آمریکاوروسیه درحرکت جمعیتها..درخاورمیانه ی عربی..

قدرتمندتر خواهدشد...؟

حرکت پلوتو( امور اتمی) درجدی(روسیه)..امنیت امور هسته ای درجهان

بیشتروبیشتر اهمیت خواهدیافت؟

دعاکنیم...که اثراین تجمع انرژی...گامی درجهت صلح ومحبت بین ملتها باشد..

خصوصا...باورود مریخ به برج میزان (چین وبرخی امیرنشینهای خلیج فارس)

..وتوقف طولانی اش..دراین برج..وتاثیرش برمجتمع انرژی درحال تشکیل..

وحالت رجعتش..دراسفندماه..

ونیازبه فزونی دعاونیایش...

چراکه زهره ی زیبا.....قاصدصلح ودوستی وعشق...امسال توقفی طولانی

خواهدداشت...دربرج جدی..

وفزونترمیشود...امیدها

اگربه گذشته هابرگردیم وبخواهیم حرکتی مشابه این تجمع انرژی رابیابیم...

میرویم...تابه سال295 میلادی برسیم..که دراکتبرآن سال سیاره ی پلوتودر12

درجه ی جدی واورانوس در12 میزان درحد تربیع قرارداشته اند..

واین ایام مصادف بوده با نبردایرانیان باگالریوس سرداررومی برسر..ارمنستان

..سیاره ی پلوتودرآنسالها(287 تا305) دربرج جدی حرکت داشته....ووضعیت

وقتی بیشتر به حالت T-squareنزدیک شده که در25 ژوئیه ی 294 میلادی

سیاره ی مشتری در11درجه ی سرطان باسیاره ی پلوتودر11درجه ی جدی

مقابل گشته وسیاره ی اورانوس نیز دراوایل درجات برج میزان گام برمیداشته..

وسرانجام اینکه...بیشترین نزدیکی به حدT- squareدرمارس 295میلادی

واقع شده..

یادتان می آید..؟ 18خرداد1391را...یکروزپس از گذرزهره ازکنارآفتاب..

همه تقریبا درساعتی خاص..شیئی نورانی رادیدند...همه درخاورمیانه..روسیه

آیا میتوان تصورکردکه این حرکت نشانگررخدادوقایعی درآینده ی این مناطق

بوده است؟

 

 

 

 

 متولد ماه فروردین

درابتدای سال سیاره اتان مریخ درچه برجی حرکت دارد؟درجدول تحویل سال

مریخ رادربرج حمل درنزدیکی خورشید می بینیم..ودرانتهای سال مریخ رادر

برج هفتم حمل یعنی میزان مشاهده میکنیم..اولین روزهای سال استکه مریخ از

کناراورانوس عبوردارد..خوب ..میتوان امیدواربود که دست بکارهای غیرمعمول

وافراطی نخواهیدزد..چراکه بایک حرکت وتصمیم آنی..مدتهامشغول خواهیدشد..

تارفع ورجوعش کنید..سرشاخ شدن بادیگران ازدیماه ببعد..باحرکت وتوقف

طولانی مریخ دربرج میزان ..برایتان گران تمام..ممکن است بشود..

اول سال حرکتهای ناگهانی...آخرسال باتلاق تاثیرحرکت انجام شده دراول سال..

استکه پیش چشم عیان میشود..درتمام سال چشمانتانرابادقت بازنگهداریدوتا

میتوانید..حرکات وتصمیمات برق آسا اتخاذنکنید..خصوصا نیمه ی دوم

اردیبهشت..که مریخ دربرابرزحل صف آرائی میکند..پول دربرابرخطر..؟

درماه خرداداستکه..مسئله ای محرمانه ذهنتانرابخودمشغول میدارد....وشاید

اول پائیز..مطلب برایتان روشنترشود..

جوانترهامادریاپدررادرتیرماه دریابند..حواسشان بیشتر دراین مسیرجولان

خواهدداد..میانسالها حداقل اندیشه تغییر منزل رابخودراه میدهند..وبرخی

زودتردست بکارشده..وخانه راجابجاکرده اند...!

ازلحظات دشوارسال...یکی دراوایل شهریور ممکن است رخ دهد..واین مشگل

شاید..مربوط به یکی ازفرزندان باشدواگرفرزندنداشته باشید..یک دوست صمیمی

که کسالت وناخوشی اوراتهدید خواهدکرد..

اوایل مردادخودرادرگیر یک حالت کم حوصله گی وناآرامی خواهیددید..

کسالت اولیاء؟ شاید...لحظات خبرسازسال..همین روزهاست..

پائیز..زمان بهتری برای شماست..آنهم درمحیط کار..

زهره..وتوقف طولانی آن دربرج جدی..آرامش وعشق بیشتری درقلبتان

خواهدآورد..

سخن آخراینکه..درایام آخرسال..احتیاط ودقت زیاد بشماتوصیه میشود..

مراقب درگیری باهمسرتان باشید..نگذارید عصبانیت بیجا کاردستتان بدهد..

تصمیمات مهم..خصوصادرموردروابط خانوادگی را بگذاریدبرای بعد..

 

 

 

متولد ماه اردیبهشت

چه میشودکرد..دنیاهمینه...روزی باتو...وروزی...

ببینیم چه جلوی رودارید...؟

امسال..سیاره ی مریخ..ازاوایل آذرماه..واردبرج میزان شده وتاپایان سال...

توقف طولانی دربرج میزان دارد..خوب سال ماراست دیگه...!

مراقب نیشها...باشید..خصوصا اواسط اردیبهشت..

باحرکت زحل درعقرب..همچنان درگیروضع سلامت خودخواهیدبود..خصوصا

درشهریورماه..زمانیکه مریخ دربرج اسد..درتربیع قرارمیگیردبازحل در

برج عقرب...ممکن است بخاطر مهاجرت ویاجابجایی که انجام داده اید..

مورد انتقاد قراربگیرید..ویااینکه جابجایی موجب رنج شما گشته باشد..

موثردراین وضعیت تربیع اورانوس دربرج حمل(بیت دوازدهم) است باسیاره ی

پلوتو دربرج جدی(برج سفرهای طولانی..)..نقطه ی روشن برای شما..حرکت

زهره است که توقف طولانی دارددربرج جدی...وهمینطور..ورودسیاره ی

مشتری است ببرج سرطان..درتیرماه..ایندوحرکت..ضمن اینکه کمی ازناامیدیها

ودلهره هارامی کاهد..میتواندهمراه باشد باتغییردرتصم

/ 0 نظر / 412 بازدید