بروج بادی...گذشته وآینده

                           باطلب یاری ازخالق هستی

 

 

جلوه گاه رخ او..دیده ی من تنها نیست

              ماه وخورشید همین آینه میگردانند...

رضی الدین ابوالقاسم علی بن سعدالدین..معروف به سیدبن طاووس..

چون جمالی زیباوصورتی نیکوداشته ولکن پاهای وی مناسب جمال وی نبوده..

طاووسش نامیده اند..( به نقل ازترجمه ی کتاب: برنامه ی سعادت( کشف

المحجه لثمره المهجه)..متعلق به سیدبن طاووس باترجمه ی سیدمحمدباقر

شهیدی گلپایگانی..

تولداین بزرگواردربرج بادی دلو ...بروز پنجشنبه..نیمه ی ماه محرم سال589

هجری قمری درشهرحله ی عراق..که مطابق میشودبا21 ژانویه 1193..

( مطابق تقویم ژولیانوس)...وبهمن 572 هجری شمسی..واقع شده..

 

صرفنظرازمقامات علمی وزهد وتقوای ایشان( کتاب لهوف درشرح واقعه ی

کربلاازآثارایشان بوده..وبامراجعه به کتاب مفاتیح الجنان..نام ایشان مکرر به

چشم خواهدآمد..)..بایدگفت که کتاب کشف المحجه کتابی است ارزشمند که جناب

سیدبن طاووس آنرا خطاب بفرزندش محمد( متولد 9 محرم سال 643 هجری

قمری مطابق سه شنبه 6ژوئن 1245 میلادی) نوشته وآنراراهنمائی ساخته

برای زندگی دوفرزندش محمد وعلی( تولدعلی..جمعه 8 محرم 647 هجری قمری

مطابق 23آوریل 1249 میلادی)..

خودسیدبن طاووس میفرماید...:  کتابی بعنوان وصیتی ازخودبرای فرزندم محمد

وفرزندم علی وکسانیکه امیداست ازآن بهره مند گردند...(پایان نقل قول)

ودرجای جای کتاب..خطابش بفرزندش محمداست..ایفرزندم محمد..

واما درصفحه ی 175 کتاب راجع به علم نجوم چنین فرموده...

بدانکه:...علم نجوم دراصل صحیح است ولکن برمحققین اهل این فن متعذر و

مشگل شده است وازتحقیق معرفت ارصادآن دورافتاده اند وطالبان این علم کم

شده وطعن زنندگان برطالبان این علم زیاد شده اند..وحق آنستکه عقل وشرع

ازاینکه نجوم دلیل واماره ی برامورمتجدده باشند..منع وردع نفرموده است و

گاهی نیزنظیرآن درخواب نیزحاصل میشود..وآنچه ازعلم نجوم باطل وحرام است

..آنستکه: آنراعلت وموجب امورحادثه دراین عالم دانند... یااینکه آنرا فاعل

مختارخوانند..

که: اینگونه ازامورازمحرمات..بلکه محالات است.

       واما..تاثیرات بروج بادی .....

 

تغییروتحولات جهان بتدریج بیک نقطه ی عطف مهم دارد میرسد وآن رسیدن

درجه ی اعتدال بهاری زمین است به آخرین درجات دلو..


 و همزمان شدن آن بااقترانات زحل ومشتری دربروج

بادی...

 

         رسیدن زمین به نقطه ی اعتدال بهاری در...دلو

 

 

 وحوادثی که درسالهای اخیررخداده..بااین تغییرهماهنگی دارد..

سیارات زحل واورانوس وابسته به این برج گفته شده..

یکی ازمدلولات سیاره ی زحل( بعد زمان) گفته شده..وقطعا انسانها راهی را

برای رسیدن به آینده وخصوصا گذشته خواهندیافت...صحبت دانشمندان

..این روزها به اینجا رسیده که درجهان موادی وجوددارند که براثرسرعت

بیشتر از نور حالت جسمانی خودراحفظ میکنند(فعلا درآزمایشگاه تجربه شده)

ازطرف دیگراتصال سیارات زحل ومشتری برای چندصد ساله ی آینده..مداوما

..دربروج بادی رخ خواهدداد(مراجعه شودبه جدول 800ساله زحل ومشتری)..

وقدرت منطق وآینده نگری انسانهاودرجه ی دانائی آنهابجائی خواهد رسیدکه

فعلا قابل تصورنیست..

 

 

درمقاله ی 38 این سلسله یادداشتها..آورده شدکه بروج وابسته به عنصر آتش

دردوران معاصر سررشته دارامورجهانی بوده اند..واتصال زحل ومشتری در

بروج بادی موجب تضعیف تدریجی آنها خواهدشد...به لحظات شروع شکل گیری

تدریجی قدرت برای بروج آتش دقت کنید..

 ازجمله وقایعی که زمان رخدادش..همزمانی بااین اقتران داشته..ظهورشخصی

است که درماورائ النهر..مرو..ادعای نبوت کرده وهاشم بن حکیم (المقنع)..

نام داشته..(778 - 779)..وحدود زمانی مقابله ی زحل ومشتری..کارش به

اوج وپایان میرسد..اسد..خانه ى آفتاب است وآفتاب بزرگترین ونورانی ترین..

وماه نخشب از چاه بدرمی آید و..فرومیرود..اجتماع دراسد..ومقابله ی زحل

ومشتری درثورعقرب ..ابتدا وانتهای کار..

واکنون به جدول سیارات دریک سال بسیارمهم نگاه کنید...:

 

 درسال610 میلادی اتصال سیارات زحل ومشتری دربرج بادی دلو رخداده..

میدانید دراین سال چه اتفاق مهمی..گفته شده که رخ داده...؟

دراین سال استکه پیامبرگرامی اسلام به رسالت مبعوث گردیده اند..

و..تاثیر هراقتران تا20سال بطول می انجامد..

ونگاهی به زمان کنونی...

تاکنون درزمان ما..اقتران زحل ومشتری دربرو ج بادی..یکبار ..آنهم دربرج

میزان واقع شده...

 

 

ودراین مرحله استکه...: انقلاب اسلامی ومدتی پس ازآن جنک تحمیلی عراق

علیه ایران واقع شده...

 

 

 به جدول سیارات درروز فتح خرمشهر..این روزخاطره انگیز نگاه کنید:

برج جوزا یاماه خرداد برجی بادی بحساب می آید...

 

انقلاب مصر نیز دربرج بادی دلو به تغییرات مهم انجامیده..

وانقلاب لیبی نیز دربرج بادی میزان به سرانجام رسید...

ودرپایان نگاهی می اندازیم به مسیرطی شده ی سیاره ی زحل..بعداز اولین

اقتران بامشتری دربرج بادی میزان..

 

 

 

همه این نمودارها اهمیت حرکت سیارات دربروج بادی رانشان میدهد..

وهمه پیش درآمد حوادث آینده بشمارمیرود.

          

              

     

 

/ 0 نظر / 98 بازدید