سال 97سال سگ..وروداورانوس به ثور

باطلب یاری ازخالق هستی

سلام...

اورانوس..سیاره ی تغییرات ناگهانی ولرزه آفرین..امسال پایش رامیگذاردببرج خاکی ثور..

برج پولهاونقدینگیها..معیشت روزمره ی انسانها..و..کسالتهای بینایی چشمها..

این ابتدای ورودمصادف میشودبامیانه ی ماه مه2018(اواخراردیبهشت)..همان اوایل

سال حضورش رادرمنزل جدیدعیان میسازدوتاثیرمیگذاردبرهرسه برج خاکی..اردیبهشت..

دی وشهریور..حرکتی مهم که درآن اورانوس..درحالت مناسب قرارمیگیردبازحل

که درجدی ..

حرکت دارد..پلوتوهم آنجاست..ازدوستی اورانوس وپلوتووحاصلش یکی میتوانداین باشد

که..ایرانزمین ازبارفشارتربیع اورانوس وپلوتو(تحریمها)نفس تاحدودی راحت بکشد..

چراکه پلوتو..اورانوس..وزحل ازحالت خصمانه خارج شده ونمودی دوستانه بخود

میگیرند..حوادث تاحدودی مارابیادسالهای1934تا1942می اندازد..یعنی1313

شمسی ببعد..بقدرت رسیدن آدولف هیتلر(یک متولد اردیبهشت)..

وتصویب قوانین یهودستیزی درآلمان- حمله ی ایتالیا به حبشه - ابتدای جنگ

داخلی اسپانیا - تاسیس شبکه ی تلویزیونی بی بی سی - ساخته شدن فیلم

عصرجدیدچارلی چاپلین - امضای پیمان سعدآبادبرای مشخص شدن مرزها - حمله ی

ژاپن به چین - جان اشتین بک کتاب موشهاوآدمهارامینویسد - ساخت فیلمهایی چون

بربادرفته - ربکا - وبالاخره وقوع جنگ جهانی دوم وحمله ی متفقین به ایران زمین..

اورانوس ازنیمه ی مه درثورخواهدبودتااوایل ماه اوت 2018که دراینزمان(ماه اوت)در

حال رجعت دوباره به اواخرحمل بازمیگرددوتاثیرش دربرج ثورکمترشده..تااواسط اسفند97

که مجددا پایش ببرج ثوربازمیشودوحدودشش..هفت سال آینده درثورجاخوش میکند..

میدانیم که برج ثوربرجی ثابته گفته شده..تحت تاثیرحرکت اورانوس درثور ..اگرافرادی

کوکب اقبالشان طلوع کند..افرادی هستندکه دربیان وتثبیت عقایدونظریات خود..

سرسختی ولجاجت نشان خواهندداد..این حرکت درقسمتهایی ازایران زمین..خصوصا

نواحی غربی مثل کردستان - همدان وآنحدودتاثیرش بیشترخواهدبودوهمینطورمناطقی

که تحت تاثیربروج ثابته دیگرهمچون..اسد _ عقرب _دلو _شهرهایی مثل:سمیرم -

گلپایگان - تهران - آمل - ساری و...هم تاثیرپذیرخواهندبود.

ثوربرجی خاکی است..بنابراین اولین نمود حرکت اورانوس دراین برج میتواند حرکت

گسلهاواحتمال بروززلزله باشد..

سال1313درمیان سالهای گذشته..میتواندسال ابتدای وروداورانوس به ثورباشد..

چه اتفاقهایی دراین سال رخداده..؟تولدآقای هاشمی رفسنجانی...محمود

کیانوش(شاعر)..جمشیدمشایخی وعلی نصیریان(هنرمند)عثمان طاها -

محمدزرین دست - فروغ فرخزاد..وهمینطورحوادثی مثل..تصویب تاسیس دانشگاه تهران -

استقلال یمن - زلزله شدیددرچهاردانگه مازندران -

باخروچ اورانوس ازبرج حمل..میتوان انتظارداشت که درسوریه شعله های جنگ وخونریزی

فروکش کندوفشارتحریمهای آزاردهنده اقتصادی برایران تدریجا بکناری رود..

وقوع تغییرات مهم درسیستمهای مالی وارزی..برج ثوربرجی خاکی

است..مناطقی مثل :اسراییل باطالع تشکیل آفتاب دربرج ثوروترکیه باطالع تشکیل..آفتاب

درعقرب..وقبرس(ثور) دررابطه بایونان وترکیه..میتوانندباتغییرات درونی خاص روبروشوند..

وهمینطورکردها..

باحرکت اورانوس درثور..وزحل وپلوتودرجدی..موضوع ظهوربشقابهای پرنده..دوباره

میتواندبرسرزبانهابیفتد..درجاهایی مثل روسیه یاغرب ایران..

خاطرمان باشدکه زحل ومشتری..زمانیکه اورانوس تازه دربرج ثورجاخوش کرده..

باهم ملاقاتی دراول دلودراواخر2020خواهندداشت..که میتوانددرتربیع قراربگیردبا

اورانوس درثور..که این حرکت مهم برمناطق تحت علائم ثابته تاثیرخواهدنهاد..

مثلا درتایوان..ومناطقی که قبلا نام برده شد..

ویک ملاقات مهم درکوتاه مدت...

زحل که همچنان دربرج جدی حرکت دارد..دراولین ماه سال97ملاقاتی خواهدداشت

باسیاره سرخ فام مریخ..که میتواندوقایعی را..گاه ناخوشایندرقم زند..متولدین ماه

دی..ومناطقی که تحت علامت جدی هستند..حواسمان باشدکه مریخ دربرج شرفش

یعنی جدی است وزحل هم دربیت خودش حرکت دارد..آیایکی ازقدرتهای بزرگ جهانی

دست بیک جاه طلبی آشکارخواهدزد..نوع واقعه دراوایل تابستان..رخ خواهدنمود..

مناطق تحت تاثیرزحل..مثل..شبه قاره ی هند..ازپاکستان وافغانستان تا

قسمتهایی ازغرب چین..همینطورمکزیک..تکزاس وآلاسکا..وروسیه..وبعضی

مناطق دربالکان..مثل بلغارستان..و..صربستان..

persian-new-astrology

 

برج ثوربرج شرف ماه(خانمها) بحساب می آید..وحرکات فمینیستی درسطح جهان

احتمال افزایش دارد..وبرخی خانمهای بازیگرسینمایاسایرهنرهاممکن است بصورت

ناگهانی ازکارخوددست بکشند..خانمهای اردیبهشتی دقت کنند لوازم آرایشی

نامطئن رامصرف نکنند..خوب..بدنیست نگاهی بیندازیم به جلوه های عشق وزندگی

درسال 1397..

سیاره ی زهره..سیاره ی عشق وزیبایی واحساسات عاشقانه....در97چگونه وضعی

خواهدداشت؟ وبرمتولدین کدامین ماههابیشترین تاثیررامیگذارد؟

زهره ی رامشگربیشترین توقف رادربرج عقرب خواهدگذاشت..چه دست افشانی

غریبی..اورانوس مقابلش هست ونوای چنگ زهره رامرموزانه تروگیراتربرعقرب وثورتاثیر

پذیرمیسازد..زهره واورانوس..عقرب ثور..اوه..مشتری هم درعقرب است..جوانهای

اردیبهشتی..شایدناگهان دل ازکف بدهند..وشایدعشق درنگاه اول راتجربه کنند..

البته.نه همه ی جوانها..

بعدازعقرب ..تاثیرزیادرازهره برمیزان میگذارد..وشایدمتولدین مهر بنوعی رقابت عشقی

باعقرب بپردازند..عقرب نمیتواندبفهمدکه اول میزان آن زیبارو رادیده ودل بدوبسته..

وحال درنهان هنوزمهرش رابدل دارد..ثوروعقرب ومیزان خیلی باید مراقب باشند..

کدام برج ..امسال کمترین بهره راازتشعشعات زهره خواهدبرد؟برج حوت(اسفند)..

اسفندبیت شرف زهره است..وبیشترین تاثیرزهره..ازنظراحساسات لطیف وعاشقانه

رابراسفندیهامیگدارد..امسال زهره مهمانشان نخواهدبودوآنها میتوانندازفرصت پیش

آمده استفاده کرده وتعادلی بین زندگی واحساساتشان برقرارکرده وازافراط کاریهاو

تندروی درمسائل عاشقانه بپرهیزند..درزمینه ی فعالیتهاوحوادث زندگی..بیشترین

تاثیرسیارات وتغییرات برمتولدین اردیبهشت ودی خواهدبود وفصل بهاربرایشان ابتدای

بروزآشکاراین تغییرات خواهدبود..متولدین فروردین..باخروج اورانوس ازحمل..ماه تولدشان

ناچارخواهندشدحوادث 5یا6سال گذشته رامرورکرده وبه افکاروحرکات تندوغیرمعمول

خودبیندیشندودرصددرفع آثارمنفی این تصمیمات بکوشند..اماباوروداورانوس ببرج ثور..

برج ثابته..آرام..منطقی..این افرادپابه افقهای تازه وناشناخته خواهندنهادوزندگی برخی

متولدین اردیبهشت دستخوش تغییرات پیش بینی نشده گشته وبابروزبرخی خلقیات

جدیددرآنها.. میتوان اثرتغییرات رادرظاهرزندگی آنهانیزمشاهده کرد.

وبالاخره توقف طولانی مریخ دربرج دلو(بهمن)که متولدین بهمن ومردادرابیشترازبقیه

تحت تاثیرخودقرارخواهدداد..ومتولدین بهمن بایدمراقبت کنندتابالجاجت واحتمالادرگیری

باافرادتندوعصبی..کاررابرخودمشگل نسازند..خوب.. میرویم بسراغ تک تک ماهها..

 

متولدین فروردین

عشق

وقتش رسیده که تعادلی درزندگی عاطفی خودایجادکنید...تندی وافراط احساسی

این چندسال گذشته..بخواهیدیانخواهید..بکناری میرود..زهره واورانوس دراوایل سال

برای شماخبرشروع تجربه جدیدی رادرمسائل عاطفی خواهنددادگرچه سعی میکنید

متعادل ترباشید..ولی اوایل پاییزوماههای مهروآبان وومیتواند تمایلات جنسی بیشتراز

معمول شمارابسوی جنس مخالف بکشاند..اگرمتاهل هستید..مراقب باشید.

فروردینی های مسن ترمراقب این وسوسه هاباشندوگرنه..اگربخواهندجوانگرایی

کننددرنهایت کاردست خودخواهندداد...خصوصادراین بازی ممکن است پول ودارائی

خودرادرقماری نامعلوم..درمعرض ریسک وزیان قراردهند

اواسط مردادبرای جوانها..میتواندماه جالبی باشد..وروابط ملایم ومتوازنی باشخص

موردعلاقه ی خودخواهیدداشت.بانیت پنهان رسیدن به پول ونقدینگی..اگربه جنس

مخالفی ابرازعلاقه کنید(مثلا یک متولد اردیبهشت)میتواندبرایتان حرکتی نامناسب

درجهت توجه به احساسات عاشقانه تلقی گردد.

زندگی

 سال جدیدسال چندان جالبی برای امورمالی بنظرنمیرسد..بنابراین دودستی

کیسه ی سکه هارابچسبید..چراکه ریسکهای مالی خطرناک بنظرمیرسند..این

احساس بشمادست داده که وقتش هست بحساب عملکردخوددراین  چندسال

گذشته برسید..اوایل فروردین بخاطرحوادثی ناچارمیشویدبه این امربپردازید..

آن فروردینی ها..که ازقبل کسالتی عمده داشته اند..ازفروردین تاتیر..خیلی مراقب

تندرستی خودباشند..وچک آپ هارافراموش نکنند..چربی..قند..و..

نگذارید معضلی که ازفروردین درمحیط کاربروزکرده..تندرستی شماراتحت الشعاع

خودقراردهد..احتمالاتیرماه برایتان یک ماه معمولی وعادی نخواهدبود..

بعضی متولدین فروردین..باپدریابزرگترخودمشگلی پیدامیکنندوممکن است بخاطر

 

مسائلی ازاوبرنجند..ودست بزنندبکاری شتابزده..مراقب تصمیمات افراطی و

تعصب آمیزخودباشید..تحمیل عقایدونظرات خودبه دیگران..وتک روی وخشونتها..و

لجاجتها..خوب نمیتوانندحاصل متعادلی ببارآورند..نیمه ی تیرونیمه ی مرداد..مراقب

تعهدات مالی که امضاء میکنیدباشید.دراواسط آبان دوباره وضعیت رویدادها(موقتا)

طوزی میشودکه حالات تندوافراطی قبلی ..سراغتان ممکن است بیاید..که دوام

زیادی نخواهندداشت..اوایل بهمن..فردی که درموضع قدرت است..مسئول بالاتر

واگرجوان هستیدمیتوانداین فردپدرشماباشد...که باشمادرگیرممکن است بشود..

اگربتوانیدآرامش خودراحفظ کنید..نتیجه ی بهتری ازمسائل خواهیدگرفت..

امسال مراقب چشمان خودباشید..خصوصااوایل بهمن ماه

متولدین اردیبهشت

عشق

سیاره ی زهره..توقف وتاثیرزیادتری امسال میگذاردبربرج عقرب..وعقرب بیت هفتم

برای ثوربحساب می آید..اورانوس هم تازه وارداست ببرج ثور..نوعی حالت افراط و

تندروی دربیان احساسات عاشقانه ومراودات عمومی درخوداحساس خواهیدکرد..

خوب..ترکیبی ازاورانوس(غیرمنتظره ها) وزهره(عشق - سکس - وزیبایی)..ومشتری

احساس وسعت وگسترش مسئله..میتواندحالت بیقراری احساسی.و.عاطفی و

تجربه ی جذرومدهای متعدددربروز تمایلات به جنس نخالف رادرشمابه نقش درآورد..

مقابله ی زهره واورانوس..درشهریورماه..(زهره سیاره ی متولد اردیبهشت هم گفته

شده)..عنان ازچنگتان میتواندبربایدوآن کنیدکه رازدل بعیان..آشکارشود..دل بستن

به افسونگری عقرب..که چندان ساده نمیتواندباشد..چه سرانجامی درپی خواهد

داشت؟رهی معیری یک شاعرمتولداردیبهشت است وبرخی اشعارش میتواندبیانگر

حالات شماباشدواشعارپژمان بختیاری..گذشت آنکه سراپ

/ 1 نظر / 2118 بازدید
asylumseeker

چرا مطلب به صورت كامل باز نميشود؟!