خراسان ...واورانوس درجدی

                   باطلب یاری ازخالق هستی 

      

                                                       

 برتاریخ کشورمان ایران دوامام بزرگوارشیعه یعنی حضرت امام حسین(ع)

وحضرت امام رضا(ع) تاثیربسیارعمیقی نهاده اندوآنگاه که تاریخ میلادشان

رابه تاریخ شمسی برگردانیم...به برج جدی (دیماه)میرسیم...امام حسین(ع)

بطرف عراق دعوت شده ..وامام رضا(ع) بطرف مرو وخراسان...

وهردودرمکانیکه باید تحت تاثیربرج اسدباشد..به شهادت رسیده اند...

(اسد=طوس=کربلا).

درکتابهای احکام گذشتگان..طالع عمارت خراسان ومرو.. سرطان ..آورده 

شده...( افغانستان - هندوستان -قسمت اعظم پاکستان - قسمتها ئی ازچین..

نیزتحت تاثیر سرطان -جدی قراردارند)..

 

 

 

تاریخ ذکرشده درموردمیلادامام رضا(ع)١١ ذیقعده ١۴٨هجری قمری مطابق ١٠

دیماه ١۴۴هجری شمسی و٣١دسامبر٧۶۵میلادی آورده شده وتولدامام حسین(ع

نیز بتاریخ شمسی روز١٩ دیماه سال چهارم هجری شمسی منطبق میشود.

دروحله ی اول بنظرمیرسدکه ذکرطالع سرطان برای خراسان تحت تاثیر شخصیت

حضرت امام رضا(ع)بیان شده ( چراکه درمدلولات بیت هفتم یک طالع گفته شده

..جائی که مسافر بدانسورود) وچون میلادآنحضرت دربرج جدی بوده..پس باید

بسوی مقصدی که طالع عمارتش برج سرطان است..رهسپارگردد..

درموردحضرت امام حسین (ع)نیز بهم چنین..برج جدی بطرف مقصدی باطالع

عمارت برج سرطان(جنوب عراق وبصره وکوفه) عازم میشود..وبرخی منجمین

بهمین خاطر طالع کل عراق راسرطان گفته اند...

حدودسال ٨١۵ میلادی(٢٠٠هجری قمری)که سیاره ی اورانوس واردبرج جدی

شده..امام رضا(ع)به اصرارواجبارمامون خلیفه عباسی ازمدینه بطرف مرو

(خراسان)حرکت میفرماید(جدی - سرطان)..درسال شهادت امام رضا(ع) یعنی

٨١٨میلادی(تاریخ احتمالی..٨سپتامبر٨١٨میلادی مطابق با١٧شهریور١٩٧

هجری شمسی)..دومرتبه مقابله ی سیارات زحل ومشتری رخداده...

 

 

 

 

   این مقابله هادربروج سنبله حوت وافع شده اند:

درجات دو مقابله ی زحل ومشتری درسال شهادت امام رضا(ع)..

الف= 7درجه ی سنبله (مشتری) - 7درجه ی حوت (زحل)

ب= 19 درجه ی سنبله(مشتری) - 19درجه ی حوت(زحل)

به مسیرحرکت سیارات در818 میلادی توجه کنیم:

راس ماه= جدی           مریخ درجدی(راجع)       اورانوس درجدی

درسال 818میلادی از29آوریل تا18 اکتبر..سیاره ی سرخ مریخ دربرج جدی

توقف داشته ودرحال رجعت واردبرج قوس(بیت12برای جدی) گردیده و

روزهای مصادف بارخدادشهادت آنحضرت..نیز مریخ دربرج جدی حرکت داشته

..سیاره ی پلوتودربرج حوت ومشتری دربروج اسدوسنبله..زحل دربرج حوت

..وسیاره ی نپتون دربرج عقرب حرکت داشته..

حال برخی حوادث مهم رخداده دردیارخراسان رامختصرانگاهی می اندازیم تا

دریابیم میزان تاثیرآن بروج  یعنی سرطان جدی را...درهمزمانی باحوادث واقع 

شده...

 

  واقعه ی اول:

درسال425 هجری قمری مطابق با سال 1033 میلادی..قیام مردم طوس بر

علیه غزنویان وشهرنیشابوربوقوع می پیوندد..دراینسال(1033) سیاره ی

اورانوس وزحل دربرج سرطان حرکت داشته..سیاره ی پلوتو دربرج جدی و

موضع راس ماه نیز دربرج سرطان قرارداشته..نپتون دربرج حوت..ومشتری

درمیزان قرارداشته...پس یک تی اسکور قدرتمند واقع شده بوده..

 

  ازیکطرف سیاره ی پلوتو دربرج جدی دربرابرزحل واورانوس وراس ماه

 دربرج سرطان ..وازطرف دیگرسیاره ی مشتری دربرج میزان..باپلوتودر

جدی ازیکطرف وبازحل واورانوس دربرج سرطان درحالت تربیع قرارمیگرفته

..درسوم اکتبرسال 1033 میلادی سیاره ی اورانوس واردبرج اسدشده ودر31

اکتبرحالت رجعت یافته ودر29 نوامبرهمان سال مجددا واردبرج سرطان میگردد.

برج اسددرکتب احکام منسوب به ترک ها ..آورده شده..وچون اورانوس از

قسمت سرطان جدی خارج شده ووارد برج اسد گردیده..درنهایت غزنویان

براهل خراسان می تازند وغلبه میکنند..درچه نقطه ای؟ دربرج اسد..شهرطوس

 

واقعه ی دوم

درعاشورای 510 هجری قمری مطابق 26 ماه مه 1116 میلادی ..اختلافات

مذهبی شدید درشهرمشهد(خراسان) بالاگرفته... بازهم مکان اورانوس رادربرج

سرطان(19 سرطان) می بینیم ..وموضع راس ماه در24درجه ی برج جدی..

آفتاب - زهره - مریخ دربرج جوزا(بیت دوازدهم برای برج سرطان) قراردارند.

                                

واقعه ی سوم

ترکان غز در548 هجری قمری(1153میلادی) باحمله به طوس..ویرانی زیاد

به بارآوردند.. دراین سال ..سیاره ی اورانوس دراوایل درجات برج جدی -

مشتری ونپتون دربرج قوس(بیت 12 برای جدی) وزحل دراسد(بیت هشتم برای

جدی)وسیاره ی پلوتودربرج جوزا(بیت 12 برای سرطان)..حرکت داشته اند..

 درتمام هفت سالی که

سیاره ی اورانوس دربرج جدی حرکت داشته..مردم خراسان دررنج ومصیبت

بوده اند..

 

واقعه ی چهارم

مغولهاچگونه قدرت یافتند..وسراسرخاورمیانه رادرنوردیدند وبه خرابی کشاندند؟

وضعیت حرکت سیارات درزمان قدرت یافتن چنگیز..بسیارشبیه سال1359..

میباشد..بعدازسالهای متمادی اقتران سیارات زحل ومشتری دربروج خاکی..

سال1359 سیارات زحل ومشتری دربرج بادی میزان مقترن شدند..

 

 

هم خوزستان وهم خراسان تحت تاثیر بروج جدی سرطان هستند...

 

زمانی درخراسان مغولها ویرانی ببارآوردندونیشابوروسایر شهرهای

خراسان راخراب کردند..وزمانی..بعثی ها..خرمشهررابه خرابی کشاندند

..مغولها زمانی قدرت یافتند که: جنگهای صلیبی به اواخرخودنزدیک میشد..

(پنجمین جنگ صلیبی)..وصلاح الدین ایوبی ..شهربیت المقدس رافتح نموده

..وزمانیکه پل لندن درحال ساخته شدن بود..

آیاحمله ی مغولها..میتوانست بنوعی جبهه ی مسلمین رادرجنگهای

صلیبی تضعیف کند...؟!

درنوامبر1186میلادی اولین اتصال سیارات زحل ومشتری دربرج بادی میزان

12درجه رخداده...

 

اتصال سیارات زحل ومشتری دربرج بادی همزمان بوده باجنگ ودرگیری..

وزمان مغولها...نیز ..بهمچنین..

درزمان حمله ی مغولها به خراسان بزرگ..دوبارسیارات زحل ومشتری درحالت

تربیع قرارگرفته بوده اند...

الف = 13 دسامبر1220 تربیع زحل ومشتری در3درجه ی سنبله قوس

ب = 8ژوئیه ی 1221 میلادی تربیع زحل ومشتری مجددا در3درجه سنبله

قوس

حرکت نجومی مهم دیگراینزمان:

در26 نوامبر1220 مقابله ی اورانوس ونپتون درصفردرجه ی عقرب ثور

واقع شده...(بیرحمی مغولها...)... وهمزمان باخروج اورانوس ازبرج عقرب

است که چنگیز می میرد.

 

واقعه ی پنجم

 

 

 

در29 سپتامبر1726 میلادی(2صفر 1139 هجری قمری)..نادرشاه..مشهدرا

بخاطردرگیری باملک محمودسیستانی مورد محاصره قرارداد..

دراین زمان سیاره ی زحل در26 درجه ی جدی درحال رجعت بوده..

درزمان محاصره سیاره ی مشتری در21حمل درحال رجعت بوده وحالت تربیع

(تاثیرمنفی) بین سیارات زحل ومشتری(جدی حمل) واقع شده بوده..

 

واقعه ششم

 

30 مارس 1912 میلادی ..سپاهیان روسیه تزاری به حرم مطهر امام رضا(ع)

وارد شده اند..

 

                                                      

/ 3 نظر / 49 بازدید
محمد

با سلام چطور می توان طالع یک شهر یا کشور را تغییر داد. منتظر پاسختان هستم با تشکر

محمد

با سلام مجدد در وبلاگ "پيشگويي حوادث آخرالزمان" به نقل از یکی از ستاره شناسان فارسی مقیم آنجا نقل شده است که در خرداد سال 1391 جریاناتی در ایران پیش می آید که ایرانیان دیگر روز خوشی نخواهند دید که بنده هم گفتم به شما مراجعه کنم تا درباره صحت یا کذب این مطلب نظر شما را جویا شوم و اينكه بدانم آيا شما در خرداد 1391 نابساماني خاصي در كواكب مي بينيد ؟ لينك مطلب: http://pishgooei.persianblog.ir/post/130/ همچنين با توجه به توانايي بالاي شما در درك معاني سيارات به شما توصيه مي كنم كه در صورت امكان سري به روايات اسلامي كه درباره آخرالزمان نيز بزنيد كه من حدس ميزنم بين روايات اسلامي و چگونگي وضعيت سيارات ارتباطي هست. منتظر پاسختان درباره صحت يا كذب پیشگویی ایرانی ساکن هندوستان در خرداد 1391 هستم با تشكر.