زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect

                        باطلب یاری ازخالق هستی


بسان صورت دیوار...چشم حسرت من

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود...

خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به یکنفر..

به عشقی ناگهانی..وغیرمعمول..عشق بااولین نگاهها..میگویند هوای دلست و

گذرا...آیانظرشماهم..این چنین است؟

وقتی اورانوس..دربرابرکوکب قدرتمندی(زحل)..که دربیت هفتم فرد حرکت دارد..

قرارگیرد..این جاذبه ی عجیب روی مینمایاند..وفسونی جنون وار بتدریج میرود

که زندگی فردرابنوعی فنــابکشاند..جرات دارید آرزوی چنین تجربه ای رادردل

بپرورانید..؟

صیدتوشدم..تاکه فنای توشوم..

....

خوب...صحبت درباره ی عشق ومحبت بین دوانسان است..

قبل ازهمه..حتما درباره ی طالع بینی..اطلاعات مقدماتی واولیه داشته باشید..

وهمینطور یک تقویم نجومی معتبر..بادانستن موقعیت سیارات درجدول سیارات

درزمان بدنیاآمدن..(جدول تولد رامیتوانیددراینترنت..ویافتن بعضی سایتهاو

وبلاگهای طالع بینی..وآسترولوژی که تعیین موقعیت سیارات رادرلحظه ی

تولد..توسط نرم افزار انجام میدهند..بدست آورید..مثلا ازآدرس زیر:

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

)میتوان..زمانهای مناسب طلوع عشق ولحظات عاشقانه..راحدس زد..

 

 

درکتابهای قدیم طالع بینی..گفته شده که........

از14سالگی تا22سالگی..دوران تدبیرزهــــره

است..واول جـــــوانی

وطلوع شهوت...وطلب نکاح

پس زیباترین دوران طلوع عشق..حدود14 تا22 سالگی میتواندباشد..

درظهورعشق..ماه..جنس مونث وآفتاب..جنس مذکر گفته شده..

وزهره..احساسات عاشقانه

ومریخ تمایلات مردانه

پس...مکانهای آفتاب - ماه - زهره ومریخ رادرجدول سیارات زمان تولدتان

نشانه کنید..چراکه..

نقش مهمی رادرطالعتان..دردرخشش این زیباترین ومرموزترین پدیده هستی

برعهده دارند..

شایدهم..برای بعضی..رنج آورترین..

این لحظات فراموش نشدنی..وپدیدآیی این سوال بی جواب ...یعنی عشق و

کشش سحرآمیز..گفته شده..باموقعیتهای مناسب بین زهره ومریخ..

درجدول سیارات یک طالع..میتواند شکل بگیرد..

زمانیکه سیاره ی زهره...درحرکت سالیانه ش بدورخورشید..بادرجه ی مریخ

طالع فرد..یکی ازحالات..اقتران - مقابله - تسدیس - تثلیث..رابیابد..

یاسیاره ی مریخ درگردش سالانه ی خود..بامکان زهره درجدول طالع..

همین حالات اقتران و...راتجربه کند..صدای گامهای غافلگیرکننده ی  عشق

رامیتوان شنید..

اگرزهره..حرکتش متناسب بامریخ طالع باشد..خودفرد..

واگرمریخ حرکتش بازهره ی طالع متناسب باشد..جنس مخالف پیشقدم ابراز

محبت ورابطه ی عاشقانه خواهدشد..وبهترین حالت هم زمانی استکه..

هم زهره ی زیبا....وهم مریخ زیباجوی...

حرکت سالیانه اشان دربرجها..متناسب بامکان زهره ومریخ درجدول تولدباشد.

پس:

جدول سیارات درلحظه ی تولد..نقش مهمی درطالع بینی دارد..

همینطور..گـــــذرماه..

ماه درگردش ماهانه اش بدورزمین..وگذرش ازدرجه ی مکان آفتاب درجدول طالع

..ویاحرکت آفتاب ازمکان مــــاه درجدول طالع..هم میتواند دربروز وافزایش این

اشتیاق ناشناخته..بیفزاید..

 

سه مکان دریک طالع..

سه مکان دریک طالع..درایجاداحساس دوستی بین دونفر..یابروز احساس

عاشقانه..میتوانندبسیارموثرباشند....کدامهایند این سه؟

1 - برجی که درلحظه ی تولد مولود ازافق بالا می آمده..

2 - مکان ماه درجدول سیارات زمان ولادت مولود

3- مکان آفتاب درطالع وزایچه

دریک کشش عاشقانه..معمولا جنس مذکر نقش قدرتمند ظاهرانه...

وجنس مونث نقش قدرت باطنانه راایفامیکنند..

وبیت هفتم(هرطالع)..ویابیت مقابل خانه ی آفتاب..بیشترین تاثیررادارد..

وسیاره ی وابسته به بیت هفتم..هم همینطور..

فرض کنید..من فردی متولدشهریورماه هستم..یعنی آفتاب طالع درلحظه ی تولد

دربیت سنبله بوده..وفرض کنیدماه من هم درشهریوربوده..خوب ..اگربخواهیم

نظرات گذشتگان آسترولوژی راهم درنظرداشته باشیم..

ساده ترین نظریه میگوید: موضع ماه درزایچه ی جنس مونث چه برجی است؟

مثلا سنبله..پس باجنس مذکری تفاهم خواهدداشت..که آفتاب رادرسنبله داشته

باشد..

خوب.. چه شد؟..

زنانگی درسنبله بامردانگی درسنبله...

ودریک جمله ی کوتاه:

آفتاب یکی درمحل ماه دیگــــری...این نظرگروهی ازطالع بینان امروزی درغرب

است وعلمای قدیم..مثل..Ptolemy

واما دوستی های عمیق چه؟

دوستی های عمیق..بدون کشش جنسی چه زمانی رخ میدهد....؟

وقتی که...دونفر...فرق نمیکند هردومثلا زن باشندیامردیایکی مردیکی زن..

ماهشان فی المثل دربرج سنبله باشد..ولی بین دوجنس مخالف...زمانی همرا ه با

کشش جنسی خواهدبودکه..مکان ماه زن وآفتاب مردیکی باشد..

اگرمن(..)..مثلا (..) رادوست داشته باشم..ولی..(..) ماه رابرای مثال...

دربرج اسد داشته باشد..علاقه ی من هرچقدر هم شدیدباشد..علاقه ای یکطرفه

است..و(..)این عشق رابخودنزدیک حس نخواهدکرد..آفتاب من دربرج سنبله و

ماه اودراسد..یک ارتباط فلبی یک جانبه ..رخ داده..اوبه مردی علاقه

نشان خواهددادکه آن مردآفتاب رادراسدداشته باشد..

 ولــــــــی..

اگرماه درطالع یکنفر..باعلامت طالع شخصی دیگریکی باشد..(منظورازعلامت

طالع..برجی است که ازافق بالا می آمده)..یعنی دریک درجه ومکان قراربگیرند..

بین ایندونفر میتوانددوستی عمیق ودرازمدتی ایجادشود..ولی الزاما احساس

عاشقانه نخواهندداشت..

واما...

واما..اگردریک جدول طالع..متعلق به جنس مذکر(مرد)..ماه درکناراورانوس

باشد..میتواند نشانه ی تمایل فرد به زندگی بدون ازدواج رسمی بازنان ازدواج

کرده باشد..

بودن زهره درکناراورانوس..درطالع یک مرد..میتواند علامت احتمال علاقه ی

فرد..به زندگی بدون ازدواج..درکناریک زن باشد..

ودرطالع یک زن..آفتاب بجای ماه... اگرآفتاب طالع زن..درکناراورانوس باشد

..میتواند در زن..تمایل به زندگی عاشقانه..خارج ازچهارچوب ازدواج..رانشانه

باشد..

ماه یاآفتــــآب درخانه ی پنجم یاهفتم...

زیرتاثیرمثبت چندسیاره ی دیگر..میتواند..علامت استعداد جذابیت سریع باشد

اگردریک طالع..زحل یاآفتــــــاب..ماه رازیرتاثیرداشته باشند..

تاخیردرازدواج پیش خواهدآمد..

همینطورگفته شده..

آفتــــاب یامــــاه دربروج..خرداد - آذر - اسفند..میتواند علامت ازدواج بیش از

یکبارباشد..

وکلا...ماه..میتواند

درطالع ولادت یک مرد...شخصیت زوج مناسب رانشانگرباشد..

وهمینطور..درپدیدآمدن احساس عاشقانه اولیه..ماه نقش مهمی دارد..

هرگاه ماه درطالع تولد مرد باخورشید درطالع تولد زن..هماهنگ ومتناسب باشد

..جوانه های عشق پدیدخواهندآمد..

مه وستاره دردمن میدانند..

که همچومن..پی توسرگردانند

شبی ..کنارچشمه..پیداشو

میان اشک من..چوگل..واشو

درطالع یک مرد..اگرماه..درکناراورانوس..یازحل یامریخ باشد..

میتواندنشانه ی بدشانسی های سخت..برای همسراین مردباشد...رویداد حوادثی

مثل..تصادف - بیماری - و..خطرمرگ..

درطالع یک جنس مونث..اگرخورشید بهمراه تاثیرمنفی اورانوس باشد..

مثل تربیع..میتواند احتمالا..نشانه ی وجود زمینه ی استعدادسرگشتگی و...

باشد.

وباز...اما..

مژه ها وچشم یارم..بنظرچنان نماید...

که میان سنبلستان..چرد آهوی ختایی

هرگاه اورانوس...درطی گردشش به دورخورشید..پای بمکان آفتاب طالع یکنفر

(مرد) بگذارد..ودرآن مکان مریخ..پلوتو..هم حاضرباشند..ودربرج مقابل خانه

آفتاب فرد(بیت هفتم)..سیاره ای قدرتمند..مثلا زحل حرکت داشته باشد..

وبرهم تاثیرگذارند..چه خواهدشد..اگرگفتید.....؟

آری...عشق درنگاه اول...

زاییده میشود..

اگربرای مثال..من دربرج سنبله زاده شده باشم..واورانوس وپلوتو..

هم درسنبله حرکت داشته باشند ومریخ..

ودربیت هفتم من یعنی حوت..هم زحل توقف کرده باشد..(بیت جنس مخالف)..

واورانوس وزحل..برهم اثرگذارند..وضعیت میتواند..

باشیفتگی شدید وناگهانی..همراه گردد..وتمامی زندگی فرد راتحت الشعاع خود

قراردهد..شایدهم دست بکارهای غیرمعمول زند..مثلا وبلاگ عاشقانه ای

ایجادکند..وآنرابیاد عشق خود به اوتقدیم کند..

توپرورده ی اشک وآه منی...

تراعشق من آفریده..

بنـــازم به عشقی که نقش ترا

باین لطف وخوبی کشیــــده...

تویی جلوه گردردل وجان من..تراهمچو.....

توعشق هنرآفرین منی..

به امیـــــدتوزنده هستـــــــم..به امیدتوزنده هستم..

/ 0 نظر / 168 بازدید