نهضت تنباکو...امضای فرمان مشروطیت...حرکت سیارات

باطلب یاری ازخالق هستی

 

 

برای بررسی درچگونگی وقوع این دوواقعه ی مهم...بایدتوجه کنیم که این وقایع

درزمان حکومت دوپادشاه قاجار یعنی ناصرالدینشاه(متولدبرج سرطان)ومظفر

الدینشاه(متولدبرج سنبله) رخداده است.

سه اقتران دربروج خاکی... آری..این وقایع همزمان بوده باسه

باراتصال سیارات زحل ومشتری که دوبارآن دربرج جدی ویکباردربرج ثورواقع

شده...

 

١-اتصال اول در١٨۴٢ دربرج جدی ( بقدرت رسیدن ناصرالدینشاه - ظهوربابیه)

٢- اتصال دوم در١٨٨١ دربرج ثور ( نهضت تنباکو)

٣- اتصال سوم در١٩٠١ دربرج جدی (امضای فرمان مشروطیت )

دراتصال ١٨۴٢ سیارات زحل ومشتری دربرج جدی(برج جابجائی ونقل وانتقال

برای سرطان)...اروپا ناصرالدینشاه رابسوی خودمیکشد...خدمات امیرکبیر آغاز

میشود...وباب ادعای خودرادربوشهر(جدی سرطان) آغازمیکند...

درموردامیرکبیر..اگربه جدول سیارات درزمان رخدادمرگ میرزاتقی خان امیرکبیر...

بنگریم...

آفتاب رادراواخر برج جدی زیر فشار..ماه دربرج حمل میبینیم ..وهمینطـــور..درحمل

هستند..سیارات : زحـــل -اورانوس وپلـــوتو

میدانیم که ناصرالدین شاه قاجار..دربرج سرطان زاده شده بوده....وهمچنین اقتران زحل

ومشتری درسال 1842 در8 جدی واقع گشته..وامیرکبیر (جدی) استکه..درنقش حامی

ناصرالدین شاه..ظهورمیکنــــد( متولدین تیر-دی)..ودرآخرسر.. زمانیکه..سیارات زحل و

مشتری درمقابل هم قرارمیگیرند...(درحمـــــــل میزان)..ماجرای مرگ میرزاتقی خان

پیش می آید..

 

درموردباب گفته شده که متولداول محرم سال ١٢٣۵ هجری قمری درشیراز بوده

( ٢٠ اکتبر١٨١٩ = ٢٨مهر ) - ودرسال١٨۴۴فعالیت خودرااعلام داشته ...

ودرحدوددهسال بعداز اقتران دربرج جدی...هنگام رویدادمقابله ی زحل ومشتری

دربروج حمل میزان ....اعدام میشود.

سلطنت ناصرالدینشاه طولانی بوده..(حدود۵٠سال) ...

بعدازاین اتفاقات ..به اقتران زحل ومشتری دربرج ثور میرسیم...

درشرح حال میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکوراداده ونهضت به اوج خود

رسیده...ماه تولدرااگربه تاریخ شمسی تبدیل کنیم..به برج (ثور) میرسیم..

در١٨آوریل ١٨٨١ اتصال سیارات زحل ومشتری در٣۶/١برج ثور واقع میشود

ودرحدود ده سال بعد که زحل ومشتری دربروج سنبله حوت بمقابله ی هم

میرسند..

 

ابتدادر١٨٩٠ امتیازنامه ی تنباکوامضا میشود وآنگاه درجهت مخالفت با

امتیازنامه.....نهضت تنباکو آغاز میشود....یک حرکت دیگرکه ورود سیاره ی

اورانوس به برج عقرب است درتاریخ ١٠ دسامبر١٨٩٠ همزمان میشود بابروز

تاثیر مقابله ی زحل ومشتری...وتاثیرایندودرهم..همزمان میشود بابالا گرفتن

نهضت ...وزمانیکه درزمستان ١٨٩١ سیارات مریخ واورانوس دربرج عقرب

اقتران میکنند...(برج عقرب برج مقابل برج ثور میباشد)...نهضت پیروزشده..

وامتیاز انحصارتنباکولغومیگردد...و..به اینچنین..

توقف اورانوس دربروج آبی برایمان مهم مینماید..

زمانهای توقف اورانوس دربروج آبی

1697تا1705...اورانوس درسرطان

1724تا1730...اورانوس درعقرب

1752تا1759...اورانوس درحوت

1781تا1788...اورانوس درسرطان

1807تا1814...اورانوس درعقرب

1835تا1843...اورانوس درحوت

1865تا1872...اورانوس درسرطان

1891تا1898...اورانوس درعقرب

1919تا1927...اورانوس درحوت

1948تا1956...اورانوس درسرطان

1975تا1981...اورانوس درعقرب

2003تا2010...اورانوس درحوت

2032تا2040...اورانوس درسرطان

2059تا2065...اورانوس درعقرب

گردش سیاره ی اورانوس بدورخورشیدزمانی طولانی راطی میکند( هربرج حدود

٧سال) وجالب اینکه درزمان پهلوی دوم که انقلاب اسلامی هم درهمین زمان رخ

میدهد...سیاره ی اورانوس یکباردیگر واردبرج عقرب میشود...که همزمان

میشود باتاسیس حزب رستاخیز وابتدای حوادث بعدی.....

به اقتران سوم میرسیم...

درساعت٢٨/۴ عصر٢٨نوامبر ١٩٠١ در١۴ درجه جدی...زحل ومشتری

اقتران میکنند...ودر٢٠دسامبر١٩٠۴ سیاره ی اورانوس هم واردبرج جدی

میشود...

حاصل سفرهای ناصرالدینشاه به اروپا- خدمات امیرکبیرو... زمینه ی تمایل

عمومی رابرای کنترل خودکامگی پادشاهان فراهم میسازد...که این امر باامضای

فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینشاه قاجاروتاسیس مجلس صورت حقیقت بخود

میگیرد..

...

مقابله ی اورانوس ونپتون..

..درانقلاب مشروطه..مقابله ی اورانوس درجدی بانپتون درسرطان

واقع شده..برج سرطان ونپتون..یعنی افکارواعتقادات جدیدوتمایل به کنترل قدرت شاهان-

ومشروطه خواهان..وبرج جدی واورانوس یعنی مخالفان مشروطه - محمدعلیشاه(محمد

علی شاه متولدبرج جدی بوده)..

ودرزمان رخدادانقلاب اسلامی..سیاره ی پلوتو دربرج میزان حرکت داشته..ومقرربوده

که اتصال سیارات زحل ومشتری دربرج میزان واقع گردد..وچون برج میزان...بیت

شرف زحل میباشد...مشتری اختیاررابه زحل میدهد...وبرج میزان وسیارات پلوتو وزحل

فعال میشوند..خوب...

برج میزان برج هبوط (مقابل شرف) ..آفتاب است...وهبوط شاهان..

پس دررخدادانقلاب اسلامی..وضعیت سیارات قدرتمندترظاهرمیشود..از

انقلاب مشروطه..

 

 

امضای فرمان مشروطیت در١۴ مرداد ١٢٨۵ هجری شمسی مطابق با پنجم

ماه اوت ١٩٠۶ انجام شده...نگاهی می اندازیم به موقعیت سیارات دراین روز:

5 اوت 1906

آفتاب = ١2 درجه ی اسد

ماه = ١2 دلو

عطارد = ٢4 سنبله

زهره = 23 سنبله

مریخ = 5اسد

مشتری = 1 سرطان

زحل = ۴٢/١٣ حوت درحال رجعت

اورانوس = ۵/۵ جدی راجع

نپتون = ٢٢/١١ سرطان

پلوتو = ٢١/ ٢٣ جوزا

راس ماه = ٣۵/١١ اسد

حرکت اورانوس درجدی = تمایل عمومی به ایجادقوای سه گانه

مقابله ی ماه وزهره درسنبله حوت= موافقت مظفرالدینشاه باامضای فرمان

حضور آفتاب وعطارد ومریخ درراس ماه = وماه وزحل درحوت یعنی بیت هشتم

برای اسد = ایجاد قوای سه گانه ی مقننه - مجریه -قضائیه

درایام نهضت مشروطه..سیارات زحل ومشتری درحد تربیع بایکدیگر بوده اندو

سه بار درآن زمانها این تربیع رخداده:

الف =٢٣ ژوئیه ی ١٩٠۵  در٢٠/١  حوت -جوزا

١٩ دسامبر ١٩٠۵ در ١۴/ ٢٨ دلو- ثور

ج = ٢٠ مه ١٩٠۶ در۵۴/ ١٣  حوت  - جوزا

/ 0 نظر / 52 بازدید