لابلای...آینده...future searching

              باطلب یاری ازخالق هستی           

                                   

وقتـــی براتون صحبت میشه که....توسال 1399شمسی(2020میلادی)دوجسم

آسمانی گردنده...زحل یاساترنSaturnورقیبش مشتری یاژوپیترJupiterاز

کنارهم دربرج دلو یابهمن ردمی شن...

 

 واین ملاقات تاریخی به احتمال زیاد میتونه همزمان بشه بااتفاقاتی که همین

حالا...پیش درآمدش رواگه بادقت وقایع رو ورانداز کنیم...میتونیم جوانه های

تازه رسته ایکه قراره گیاه تنومندی بشه رو باچشمامون ببینیم..مثل دوبازوی

یک آسیاب بــــادی زیبـــا.....

میون یک دشت بزرگ...دوبازوئی که چهار پره ی آسیاب روتشکیل میدن..

افت وخیزهای چرخش حوادث که همزمان میشن بانزدیک شدن ایندوچرخنده ی

غول پیکر بهم...واقعا میتونه به درختی بمونه...تناوروقدرتمند که اگه بخواهیم

مثلا یک عمر 600ساله برای این گیاه دوقلوی درهم پیچیده...قائل بشیم..وطلب

کنیم که درخیال...بنظرمون برسه..چه میوه هایی برتن این درخت خواهندرویید

..اولش سه دوره ی 200ساله که توی اون درخت بطوراساسی شکلش عوض

میشه رادرنظر میگیریم...

دوره ی هوایی(بادی)...

بعدش دوره ی اتصالهای زحل ومشتری دربروج آبی توی 200سال وآخرسر

دوره ی 200ساله تسلط عنصر آتش هست که ازراه میرسه...

یادتون باشه که...دردوره ی آتشه ..که : نطفــــه ی آینده ها بسته میشه...

وگیــــاه وقایع آینده..انرژی لازم روبرای پدید اومدن ...پیدا میکنه...

خوب ...حالامثلا رسیده ایم به سال..2020میلادی...وملاقات مهم دوسیاره

رخداده..

 

 

حالا دیگه بانگاه کردن به جدول بالا میتونین شروع کنین به حدس زدن..

ویه خورده ای...آینده نگری بکنین...

مثلا زحل ومشتری را نماینده ی دوکشورمهم.....یادودسته ی....

..وخلاصه نیروهایی که دربرج بادی دلو.....

آماده ی رودررویی بانیروهای برج اسد..برج اقترانی قدرتمند که موجب شکل

گیری تمدن کنونی شده..هستند...

همان اقتران بـــــرج اسد...که از حوادثش انقلاب فرانسه بوده...

به اتصال اورانوس وزهــــره دربرج اسد توجه داشته باشید....

ویا ظهوریک متولد برج اسد  ...مثل ناپلئون...

راستــــی...هیچ ازخودتون سوال کرده اید..چرابمب اتمی آمریکادرهیروشیما

دربرج اسدمورداستفاده قرارگرفت....؟

ویک متولدبرج اسددیگر

وسفرها به فضا...که اینک ..ظاهرا به شدت سابق دنبال نمیشود..

اتصال آخرزحل ومشتری دراواخربرج جدی (25درجه جدی) که بسیارنزدیک

شده بود به مقابله دربرابر برج اسد..دنیای سرمایه داری..

حرکت مهم اول را جدی( اتحادشوروی سوسیالیستی) انجام میدهد..وتقابل دنیای

کمونیسم وسوسیالیسم...باسرمایه داری شدت میگیرد..

اقتران سال 1961(1339خورشیدی)درزمانی واقع میشود که خورشیددرخشان

دربرج حـــوت قرار گرفته وزندگی متولدین حوت رامتاثرمیسازد...

ودومتولدبرج حوت..یوری گاگارین و ..خانم والنتینا ترشکوا..اولین انسان مرد

وزن هستند که به فضای خارج ازجو سفرمیکنند...

واین حرکت استکه دنیای سرمایه داری غرب را به تکاپوی بیشتروامیدارد..

تاآنجاکه یک متولد برج اسددرزمان نزدیکی دخول آفتاب به این برج..اسد..

گفته شده..که پای برسطح ماه نهاده..(20ژوئیه ی 1969)..

ولی چون هنوز درجه ی اعتدال بهاری به برج دلو نرسیده بوده..

این زحمات..کمال مطلوب خودرانیافته وباید منتظرسالهای آینده شد..

چرا که نظرگاه قطعی انسانها درآینــــده ..آسمان وفضاخواهدبود....

همین هواپیماهای بدون خلبان کنونی..ممکن است تبدیل به ابزاری پیشرفته..

برای سفردرزمان وکهکشانهای دوردست گردد.

واما بقیه ی مطلب...

روی این درخت..یعنی درخت حوادث..مثل بقیه ی درختها..جانورانی درآمدوشد

هستند..ویادرمیون شاخه هاش ..لونه ساختن..مثل.. عطارد کوچولو..

زهره ی تپل...مریخ عصبانی..مشتری عاقل..زحل مقرراتی..اورانوس غیرعادی

..نپتون خیالاتی..وپلوتوی ترسناک....

این موجودیتهای پرتحرک..براحوال درخت حوادث نمیتونن بی اثرباشن...

خوب حالا ...جاهای مختلف کره ی زمین که مثلا اقترانات 200 ساله ی هوایی

برآنها موثرخواهدبود...کدامند...؟

لازمه بدونیم که...یک سرزمین ...میتونه..دوطالع داشته باشه...

مثل یک خونواده..که دو..ستون داره..زن وشوهر..پدرومادر...

اگرسرزمینی را مونث و....زن.. بدانیم..که همچون مادری..ساکنینش رادربطن

خودمی پرورد..حکومت ودولت میتونه مثل پدرخانواده باشه..که اموررا

میچرخونه...زن طالعی جداگانه داره ومرد هم همینطور...وازترکیب دوطالع

هستکه..مسائل بوجود میان...

خوب.. اقترانات بادی..درسه برج دلو - میزان - جوزا روی خواهندداد...

بیائید نگاه کنیم..ببینیم کدام دولتها..آفتاب طالعشان دراین بروج قرارمیگیرد..

اول به برج دلو میرسیم.. دولتهایی با  آفتـــاب طالع دردلــــو  :

واتیکان - یونان - ایران - کوزوو - نپال - مصر - سری لانکا - لیختن اشتاین

یوگسلاوی - گامبیا - گرانادا - کستاریکا

وضمنا..حوادثی مثل..جنگهای بدرواحد درصدراسلام ..ویاساخت قبه الصخره

درقدس..همزمان بوده بادوره ی اقتران 20 ساله ی زحل ومشتری دربرج دلو

محل ملاقات بعدی زحل ومشتری دربرج هوایی(بادی) میزان خواهدبود..

ببینیم کدام دولتها..آفتاب تشکیل رادربرج ترازودارند...

چین - آلمـــان - نیکاراگوئه - پرتغال - عربستان سعودی - لیبی - اوگاندا-

نیجریه - لسوتو - گینه - فیجی - بوتسوانا -...وازحوادث مهم تاریخی میزان

تصرف بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی و..حمله ی صدام به ایران..

20 سال بعداز اقتران میزان...نوبت اقتران برج جوزا میرسد...

این کشورها(تاامسال 2012 میلادی) آفتاب تشکیل دولتشان دربرج جوزا قرار

دارد... :

سوئد - صربستان - نروژ - مونت نگرو - اردن - ایتالیا - ایسلند- گویانا -

اریتره - دانمارک - سیرالئون - وازوقایع مهم برج جوزا.....:

ساخت دیوارچین - سفرهای مارکوپولو - سلسله های جلایریان - مظفریان -

سربداران - واوج درخشش وفعالیت بزرگانی چون سعدی وحافظ..(سیاره ی

برج جوزا..عطارداست)  و...ساخت رصدخانه ی سمرقنـــــد

شهرهایی باطالع دلو  : هامبورگ - پترزبورگ - مسکو - تهران (دلواسد)

هلسینکی -

شهرهایی با طالع میزان :

لیسبن - فرانکفورت - کپنهاگ - وین - ژوهانسبورگ - هرات - کابل - بلخ -

کرمان - کویرلوت - سیبری - کشمیرومکــــه

شهرهایی باطالع جوزا   :

لندن - نورنبرگ - سانفرانسیسکو - ملبورن - گرگان - بوکان - پکن

سال2220 دوره ی اقترانهای زحل ومشتری دربروج بادی به سررسیده واولین

ملاقات زحل ومشتری دربروج آبی رخ میدهد..ودرسال 2398 میلادی..اولین

اقتران زحل ومشتری دربروج عنصرآتش بوقوع می پیوندد..

اولین اتصال در7درجه ی برج قوس..خواهدبود..برج آتشین قوس..برج سفرهای

طولانی..اعتقادات واندیشه ها..مذهب...ودانش پیشرفته بشمارمیرود..

حالادرذهن مجسم کنید..400سال دیگر..بله 400ســـــــــال دیگر..چه تغییرات

مهمی درزندگی انسانهاوحیــــات روی زمین ..ممکن است رخ نموده باشد..

آیا میتوان گفت که مثلا اهـــــــــرام مصرجای پا ونشانه ای ازانسانهای آینده

است ...که  درسفربگذشته ازخودبرجانهاده اند....؟

بدنیست نگاهی بیندازیم به گذشته ها..وببینیم که آخرین اقتران قوس...البته در

دوران اعتدال بهاری درحــــــــــوت..چه زمان رخداده وباچه وقایعی همزمان

بوده....

درسال 1603 میلادی..سری اتصالات بروج آتش..بااقتران سیارات زحل و

مشتــــری در8درجه ی قوس شروع شده...

این دوران که درصفحات تاریخ تمدن انسانها..به عصرروشنــــگری..معروف

گشته..همراه بوده با...توجه زیادبه آسمانها...ساخت اولین تلسکوپ ها ..

تلاشهای گالیله...کپلر..اسحق نیوتون...نوشتن کتاب روح القوانین توسط

منتسکیو...انقلاب فرانسه...تشکیل کمپانی هندشرقی انگلیس..ساخت عمارت

زیبای تاج محل درهند...نوشتن داستان هملت توسط شکسپیر..

واین دوران...همقدمی داشته با سلطنت شاه عباس کبیر وپایتختی اصفهان و

رونق گسترده ی این شهر..سی وسه پــــــل وسایرآثارهنری اصفهان دراین

دوران ایجادشده...ووقایع همــــــزمان دیگر: ورودانگلیسی ها درصحنه ی

سیاسی ایران - هجوم افاغنه - حمله ی روسیه تزاری-

ظهورنادر - ودرانتهای این دوران حکومت کریمخان زنداست...

اگرعلامت تولد ایران رمین رابرج حمل بپذیریم..که برجی باعنصرآتش

میباشد...

دردوره ی اقترانات آتش(صفوی) ..ایران پس از قرنها..بی نظمی..یکپارچه

شده..وشکل امروزی خودرا( برج حملی که همزمان است بااعتدال بهاری

زمین دربیت دوازدهم آن یعنی برج حـــوت)..بتدریج پیدامیکند....

 

/ 0 نظر / 192 بازدید