1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی

وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل..

وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود

که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه جولان..

ودرحوت بود..دلخراشی حلبچه..تلخی سینمارکس..وحوت یعنی طالبان..

القاعده..کمربندانفجاری..بوکوحرام..و..وزحل قدرتمند مهمان قوس است در

نبردبانپتـــون..وعقرب درگیری ..نیش زهرآگینش آماده ی گزش..و..

گذشته وحال درهم می آمیزند..وحاصلش چه..؟

لحظه ی تحویل سال آسمان چه شکل دارد..؟

مشتری(ژوپیتر..آرش) تیربرکمان نهاده..ودرپس زحـــل می تازد..

وهردوتاخت کنان..میرانند..تابه منزلگاه دلــــو..

واطراق کنند آنجا وخیمه وخرگاهی نو..بارنهند..برای بیش از 200سال..

 

وایامی مصادف دسامبر2020 ازمیلادمسیح..

ودلو بیت دوازده حوتست وحوت نواحی جنوب خزر..

ودلو..گردبادهای پیچ درپیچ دهه ی چهل نواحی جنوب..

وتااین زمان برسد..

طناب کشی سه جانبه ی ...کیوان..هرمزد..ونپتون درراهست..

چراکه برجیس(هرمزد)..در94 پای بربرج سنبله(خوشه)...مینهد..

ودشت کویروطبس وآن حدود..وهمزمانی باامکان لرزش خاک..

وبعضی نقاط خوزستان هم..همینطور

وکش وقوسها..

بین سه نیروی شناورآسمـــان..

سال1382 سال گذرمشتری ازبرابراورانوس..زلزله هامتعدد بوددراکثرمناطق

ایرانزمین..وهمینطور..ظهورمتوالی اشیائ نورانی پرنده ناشناس..درآسمان

شهرها..مشتری اورانوس....سنبله حوت

وحال..مشتری ازبرابر نپتون..

ازبرابررازهاوافسونها..میگذرد..و....چه رازی ممکن است ازپرده برون افتد؟

بگردیم درپس دورانها..تابیابیم مشابه این لحظات را..

میرسیم بسال 867 میلادی..وحدودا  253هجری قمری..حدوداین سال قمری

بنظرتان آشنا نمی آید؟.....خوب...چه حوادثی رقم خورده دراین زمانها...

جداشدن مسیحیان غرب(رم) ومسیحیان شرقی..ودیگرچه؟ به خراسان

حمله بردن یعقوب لیث صفار..وهمین حدودها..حرکت جمعی زنگیان و

صاحب الزنج درنواحی جنوبی عراق وایران..و....

نگاه می اندازیم  به جدول سیارات هنگام تحویل سال...

 

ومشتریست که داردبه برج سنبله نزدیک میشود...

وچون به سنبله داخل شود..وزحل درقوس ونپتون درحوت..پس جوزاکه درآن

سیاره ای حرکت ندارد..تحت فشارمیرود..

وقتی درسالهای دور..نپتون داخل قوس شد..آمریکا(جوزا)..ازویتنام..شروع

کردبه خارج شدن..وچون زحل به قوس داخل شد..ورودکردبه جنگ ایران و

عراق..وهدف قراردادهواپیمای مسافری ایران را..

وازمکانهای تحت تاثیرجوزامیتوان ازلندن وریاض نامبرد..

وشهرهای..بدخشان - قم - قزوین - رفسنجان - رودبار- گرگان - ساوه-

خمینی شهر وبوکان

 

           دعاکنیم..قدرتهای بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگترنشوند

 

                                انشاا..

   متولـــدین فروردینماه

جام میی که تابشش ...جان ببردزمشتری

چرخ زندزبوی او...برسرچرخ سنبــلـه

ده بیست روزی..قبل ازتحویل سال نو..وقدم زدن مریخ دربرج حمل..تلاشتان

میتوانسته حول وحوش غلبه بریک سری افکارواندیشه هایی خاص چرخ بزند

ونظاره گر انبوه ماهیان رنگارنگی باشد..که دربرکه ناخودآگاهتان..به اینطرف

وآنطرف ..ذهنتان راباخودبهمراه میکشاندند..خصوصا زادگان دهه ی اول

فروردین..درمحیط اطراف..نیروهایی تلاششان این خواهدبودکه باارائه ی

نظریاتی..محتملا کمترواقعی..شمارابه خشونت بکشانند..زمان مساعدبرای

دورساختن این نیتهای پنهان اززندگیتان..میتوانداوایل زمستان باشد...

آنهاکه بکمکشان نیازداریدودرموضع قدرت اجتماعی هستند..بعدازتعطیلات

نوروزی..میتوانند مددرسان باشند..وجمعتان جورخواهدشد..

جلوگیری کنیدازغلبه ی افکارافراط گونه ی اوایل خرداد..که چنگ برپیکر

آرامشتان میزنند..دررانندگی..رفت وآمد..وسایل نقلیه دقت بیشتری بکاربرید

واخذتصمیمات مهم راموکول کنید به بعداز خرداد..وهمین زمانهاستکه مشگلی

مالی هم اززیرخاکسترفراموشی سربلندمیکند...ونیازداردبه یافتن راه حل سریع

..آیادرپایان ماه اوت..موفق به انجام این کارخواهیدشد؟

آخرهای تیرکه شد..نظرتان میرود بطرف امورمنزل..وجوانترها به پدرومادر..

اگرمتاهل هستید..مشگل ایجادشده..دررفتارباهمسرتانرا..باحوصله ومحبت حل

کنید..

واما..ورودمشتــــری به سنبله..

بارسیدن به اواخرمرداد..سیاره ی عظیم مشتری..به برج سنبله قدم مینهد..

کارمندان وشاغلین..شانسهای موفقیت بیشتروتغییرات مثبت شغلی رااحساس

خواهندکرد...

یک مسئله ی غیرمعمول اینکه...

دوستی..بدلایلی تلاش داردجلوی این تغییرات رابنفع خود سدکند..وطول میکشد

این ماجراتااواخرمهرماه....که آن موقع بالاخره موفق خواهیدشدفضای جدیدو

تغییردرمحیط زندگی وکارتان ایجادکرده..واحساس تازگی راتجربه نمایید..

اگرمجردهستید..یک متولدشهریور..اندیشه واحساس قلبی شمارابسوی خود..

ممکن است بکشد..خصوصا درجنس مذکرهای حمل..

سال میتواند سالی همراه با تلاشهای مثبت بیشتر وموفقیتهای شغلی..برای شما

باشد.

متــولدین اردیبهشت ماه

کیست آن فتـــنه که باتیــــروکمــان می گذرد

وآن چــه تیراست که درجوشن جان می گذرد

نه برای همه..لااقل برای برخی متولدین اردیبهشت..یک صدای درونی که ظاهرا

دوستانه است...آنهاراتشویق میکند به سفری دورودراز..وشایدهم اندیشه ی

مهاجرت به سرزمینی دیگر..وآغاز شروعی تازه وبیدغدغه......

آیا آشنایان درگذشته..میتوانند بماتوجه نشان دهند؟آیایک متولدفروردین استکه

مشوق شمادراین امراست؟اندیشه ی درونی غیرمعمول..درهرحال همراه..

اردیبهشتیها میتواندباشد..وباآنهاقدم زند..ازمیانه های ژوئن(اواخرخرداد)..

این حالت واضحترمیشود..وپروازاین افکاردرآسمان ضمیرتان.......خوب..

زحل درقوس است وباجابجایی درقوس..بجای بهارباطراوت..یخهای قطبی را

درتصورآوردن..ویا..اندوه وانزوارابرگزیدن...

اگرازدواج کرده وصاحب فرزندانی باشید..ازاواسط ماه اوت (مرداد)..که مشتری

پای ببرج سنبله مینهد..یکی ازفرزندانتان..تحت تاثیراین روحیه ی سنگین

شما..دادش درمیآید..خوب چه میکنید؟شادی زیاددورنمیتواندباشد..ازپیله ی

خودخارج شویددیگر..

بردامن غم منشین...بردامن صحرارو...

ومهرماه...زهره ی زیبا..مشتری درخشان ومریخ گرم وپرانرژی..دربرج

سنبله..برج شادیهای شما...فرزندان..دوستان..عشق..سفرها..جمع شده اند..

وفاکتورهایی برای افزایش امیدها...اندیشه ی سفرهای فرحناک..یاازدواج

برای تعدادی ازاردیبهشتیها...وجانی تازه درکالبدروانشان...

واگر.....بله.... اگرنتوانید پوسته افسردگی راکناری بنهید..آنوقت...

درآخــــرین روزهای سال که مریخ واردبرج قوس میشود..

ومیشتابد بطرف کیوان..مثلا..ممکن است ناچارشویدبه طبیب مراجعه کنید..

یاشایددست به سفری بزنید برای گریزازغمهای روزگار..

واین امید که روزهایتان..زیباتروگذرایام..دلپذیرترشود..

    متـــولدین خردادماه

درراسته ی نازفروشان....که بتاننـد

ماییم ونگاهی..که به هیچش نستانند

سال94..شمابرسرچهارراهی هستیدکه دریکی ازجهتها زحل

حرکت دارد..درقوس..ودریکی مشتری..درسنبله..وسومی..نپتون است درحوت

وشماناظرچهارم بحساب می آیید..

/ 0 نظر / 213 بازدید