نگاهی به: طالع ابوریحان بیرونی

                      باطلب یاری ازخالق هستی         

 

 

گرچه ابوریحان بیرونی 531 سال قبل ازتولدنوستراداموس بدنیاآمده ودرروایاتی

تاریخی ...که نقل شده..گاه حالات پیش گویانه ای بااستفاده ازهمزمانی حرکت

سیارات ازخودبروزداده..مثل بیان خروج سلطان ازمسیری غیرازدربهای

خروجی معمول وازطریق تخریب دیوارمحل حضورسلطان....

ولی اثری مثل سنتوریهای نوستراداموس یاشبیه به آن رابخودمنسوب نداشته..

 

 

 

 

هم نوستراداموس وهم ابوریحان دربروج خاکی (جدی - سنبله ) زاده شده اند..

 

هردوماه درطالعشان دربروج ثابته ( اسد- عقرب ) قرارگرفته...بیت اسد..بیت

دوازدهم است برای سنبله وبرج نادیدنیها..وبیت عقرب نیزهمچنین..

درهردوطالع برج عقرب فعال است...یعنی مکان ماه درطالع نوستراداموس..و

مکان اورانوس ومریخ درطالع ابوریحان...همچنین درطالع ابوریحان..ماه دراسد

درتربیع بااورانوس درعقرب قراردارد...

مریخ درهردوطالع دربروج آبی قرارگرفته...عنصرآب وبروج آبی درمنطقه

البروج باحالات مکاشفه وآینده نگری ارتباط دارند..نوستراداموس شش فاکتور

رادربروج آبی درطالع دارد...وخاک است که تاثیر آبرا منعکس میسازد...

نوستراداموس روزپنجشنبه(روزمشتری) وابوریحان روزشنبه (روززحل)

زاده شده اند.

سیارات مشتری وزحل درطالع نوستراداموس دربرج سرطان قرارگرفته اند..و

گفته شده که برج سرطان ..طالع جهان است...ابوریحان این حضور زحل و

مشتری رادرطالع ندارد...

نوستراداموس درهرسه برج آبی سیاراتی درطالع دارد..

درطالع ابوریحان بیرونی آفتاب وعطارد ومشتری دربرج خاکی سنبله قرارداشته

ودرطالع نوستراداموس...آفتاب وعطارد ونپتون دربرج خاکی جدی قراردارند.

سیاره ی زهره درهردوطالع دربروج بادی حرکت دارد..

درهردوطالع پراکندگی سیارات کم بوده... یعنی اکثرسیارات درطالع ابوریحان

دربروج:اسد - سنبله - میزان - عقرب اجتماع کرده ودرطالع نوستراداموس در

بروج: قوس - جدی - دلو - حوت مجتمعند.

توجه:

روزتولد نوستراداموس 14 دسامبر گفته شده که درتقویمهای کنونی دربرج

قوس منظورمیشود ولی درتقویم قدیم اروپائی دربرج جدی جای میگیرد...(ژولین)

               

                                                 

/ 0 نظر / 206 بازدید