عباس میرزا..زحل ومشتری دربروج سنبله ومیزان

               باطلب یاری ازخالق هستی

 

درموردقدرت تاثیرانرژی حاصل ازاتصال سیارات زحل ومشتری(قرانات:اعظم..

اکبر..)واهمیت اتصال دربروج آتشی دریادداشتهای قبلی مطالبی آورده شده..

وحال ..بروزچشمگیراین تاثیرهارادربروج کاردینال بررسی میکنیم...

اولین اتصال سیارات زحل ومشتری دربروج کاردینال(حمل - سرطان - میزان -

جدی)..اکثراهمزمان میشده باآغازبروز یکسری تغییرات جدیدوشروع دورانی

تازه..

فی المثل..

اولین اتصال زحل ومشتری در4 درجه ی حمل درسال 908 میلادی رخ داده..

 

اولین اتصال زحل ومشتری در8درجه ی سرطان درسال 1444 میلادی رخداده

000000دراین دوره نزدیک میشویم به.. .زمان تصرف قسطنطنیه..

(استانبول) وپایان عمر امپراطوری روم شرقی..توسط  قدرت عثمانی...

اولین اتصال زحل ومشتری در9درجه ی میزان درسال 1980 میلادی رخداده..

( دوران مصادف باجنگ تحمیلی عراق علیه ایران)..

واتصال بعدی دربرج جدی واقع خواهدشد..تاآنزمان(حدود2500میلادی)..

علم ودانش بشری پیشرفتی فوق العاده کرده..ومدیریت های قدرتمند..چهره

خواهندنمود..

پس وقایعی که بعداز سال 1444 میلادی رخداده..راه را هموارساخته.. برای

شکل گیری وقایعی که مقرربوده حدودسال1980 رخ دهد..

ازجمله اینکه: درسال 1802 میلادی اتصال سیارات زحل ومشتری در5 درجه

سنبله واقع شده..که این درجه ی 5 سنبله ..محل قرارگرفتن آفتاب است در

جدول سیارات درزمان تولد عباس میرزا...

 

    

اتصال زحل ومشتری در1802 میلادی دربرج سنبله..درطی مسیرتغییرات

بطرف...

اتصال 1980 گام برمیداشته وخمیره ی حوادث رادرکارگاه هستی ...آماده ی

بروزتغییرات مهم سال 1980 وپس ازآن ساخته..ودراین مسیروبرای رسیدن به

چنین تغییراتی است که دوجنگ ایران وروس رخ میدهد..

وقسمتهائی ازخاک ایران..ازسرزمین اصلی جدامیشود..وعهدنامه های گلستان

وترکمان چای بسته میشوند...

 

درسال1803 میلادی(یکسال بعدازاقتران سیارات زحل ومشتری دربرج سنبله)

..سیاره ی زحل واردصفردرجه ی میزان میشود(بیت هفتم حمل)..ودرهمین زمان

..سیاره ی مشتری در22درجه ی میزان حضوردارد..یک مهمان دیگربرج

میزان دراین زمان..سیاره ی نپتون است..مشتری وزحل درمیزان..

    

شبیه زمانیکه عراق صدام حسین به روی خاک ایران آتش گشود..

پس در1803 میلادی..اولین جنگ ایران وروس واقع شده وادامه یافته..

سیاره ی زحل ازبروج میزان..عقرب.. قوس ..گذشته وواردبرج جدی شده..

(برج جدی درحد تربیع است بابرج میزان( شبیه سالهای 1367 - 1368

که قراردادصلح بین ایران وعراق امضا شدوزحل درجدی حرکت داشت)..

وجنگ ایران وروس باعهدنامه ی گلستان وجداشدن قسمتهائی ازخاک ایران

(اتصال اورانوس وزهره در25 عقرب) بپایان رسید.

جنگ دوم نیزکه به عهدنامه ی ترکمان چای ختم شده... از1825 میلادی..

تا1828 بمدت 3سال طول کشیده...درطول دوره ی این جنگ..تربیع سیاره ی

زحل دربرج سرطان باسیاره ی مشتری دربرج میزان رخداده..وباحرکت مشتری

به برج عقرب وترک برج میزان وجداشدن مجددقسمتهائی ازخاک ایران..جنگ

خاتمه یافته..تلاشهای عباس میرزادردوران اتصال زحل ومشتری دربرج

سنبله..شدت داشته است. 

 

                                                

                                          خسته نباشید

       

 

                                                          

 

                                                      

 

               

/ 3 نظر / 139 بازدید
علی

سلام.ممنون از نوشته خوبتان مثل همیشه عالی بود و استفاده کردیم

بیننده وبلاگ

سلام بالاخره من دقیقا نفهمیدم که تربیع (یک سیاره در فروردین و یک سیاره در تیر) خوب است یا تثلیث (یک سیاره در فروردین و یک سیاره در خرداد) نظر قبلی را اشتباه نوشتم منتظر جواب شما هستم با تشکر ویژه از شما خدا یار و نگهدارتان باد

علی

سلام و خسته نباشید.بسیار عالی با تشکر