درموردجهان پهلوان تختی

                             خداداناست

 

 سلام....

 

چراغ خورشیددرجدول تولددرکنارپرده ی نپتون قرارگرفته...تصاویری که از

نپتون میبینیم... حساسیت بالا..تصورات خاص وقدرتمند..ظرافت وهنردرعواطف

شخصی...

وماه...همکارخورشیدنیزچراغش درمقابل اورانوس قرارگرفته...نوجوئی..علاقه

به گروههای عام ومردم...

درجدول تولد: یک زورآزمائی آشکاربین دوغول منظومه ی شمسی...یعنی:

پهلوان زحل وپهلوان مشتری نیزبچشم میخورد...هردو درجایگاه قدرتمندی قرار

دارند...ویک امتیاز میدهند ویک امتیاز میگیرند...

مشتری: پهلوان تلاشها و...زحل:پهلوان محدودیتهاست...واین تضاد: ..افت و

خیزهارابیشترمیسازد...مرشدپلوتوهم باضرب آهنگ زورمندش..تاثیرماه و

اورانوس رابیشترکرده..

 

درایام درگذشت...درجدول مشاهده میشود که سیاره ی نپتون به نزدیکیهای برج

قوس..داردمیرسد..وقراراستکه درتربیع با نپتون زمان تولد قرارگیرد...

درهمین ایام رخداد درگذشت جهان پهلوان...تربیع نپتون در43/25 درجه ی

برج عقرب باسیاره ی مریخ در43/25درجه ی برج دلوروی داده...

این تربیع جهان پهلوان رااحتمالا...خیلی تحت تاثیر قرارداده............

بانگاه به دوجدول تولد ودرگذشت...پیداست که: هم درتولد وهم درزمان درگذشت

...راس ماه( موثربرلحظه ی شکل گیری یک واقعه )دراواخربرج حمل قرار

داشته .. وهمچنین ماه درجدول تولد دربرج میزان ودرروزدرگذشت دربرج حمل

یعنی نقطه ی مقابل برج میزان قرارداشته است .

 

                                        روانش شادباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید