IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

95سال میمون...مبارک...persian new year...1395
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٦   کلمات کلیدی:

                          باطلب یاری ازخالق هستی

نپتون درحوت..واعتقادات خاص..حالت تخدیری..وکارهای نهان..انتحاری..و..

پلوتودرجدی..امکان خشونتهای غیرقابل تصور..آنگاه که تاثیرش  باتاثیر نپتون

بیامیزد...وزحل وارد عقرب شود..ترکیبی از نپتون وپلوتووزحل..برج عقرب..

همان برجی استکه درزمان ظهوراسلام..سیارات زحل ومشتری درآن اقتران

داشتند....

وهمینطوردرزمان میلاد پیامبراسلام..........ودر دوسه سال گذشته....

خشونتها بااعتقادات خاص ونشات گرفته ازقدرتهای پشت پرده وظاهرا بنام اسلام

وداعش رادیدیم..وسبعیت هارا..وسکوت جهان ظاهرا متمدن رادرمقابل این

اعمال..

وحال سکه دورو دارد..دوروی متضاد..که بهم پیوسته اند..ودیدن آنروی سکه ...

درراهست...وزحل درقوس..جلو وجلوترمیرود..تاآنکه..

سلام......

اینهمه شعبده ی خویش که میکرداینجا...

سامری پیش عصاویـــد بیضـــا میکرد...

وسال پیش رو..وتربیعات مهمی..مثل : تربیع زحل ومشتری وتربیع زحل

ونپتون..

که درراه خواهیم داشت..اگرجناح شرق سیاست جهانی رازحل بدانیم وغرب را

مشتری..آنوقت میتوان درنظرگرفت..مشگلاتی راکه ممکن است بروزکندوسرباز

کردن زخمهای کهنه را..

زحل درقوس است وقوس جوزا...آمریکا..وعربستان..ونپال..و...لبنان و..یمن

وزحل..چین است وروسیه..مصراست وهند...و...

ولی...ولی یک حرکت جالب ومهم درآسمان راکه میتوان ذکرکردودهه ی اول

نوامبر..خودرانشان میدهد..وآن گاهی استکه..سیاره ی زحل در15 درجه ی قوس

دربیت دوازدهم جدی واقع میشود..و.....پلوتو آنجاست...کجاست پلوتو..؟ در15

جدی...وبرج قوس که قسمتهایی ازفعالیت آمریکا بدان مربوط است بازحل همراه

گشته..زحل درقوس..مشگلات برای آمریکا..دردوازدهم جدی که سیاره ی پلوتو

مورهسته ای وامنیت آن)...قرارمیگیرد..آیاتهدیدات هسته ای روسیه..که از

نگرانیهای پنهانش..ازغرب سرچشمه میگیرد..بیشترخواهدشد..؟

آیا بالاخره مخالفان توافق هسته ای ایران وکشورهای بزرگ..دست ازمخالفت بر

خواهندداشت..قوس وعربستان..وزحل درآن..وتربیعش بانپتون وحوت...ویمن

(قوس)..سوء تفاهمها تابکجاقدخواهدکشیــــد؟بااقامت مشتری درسنبله...

ولی...ولی..برج دارایی های عربستان..جدی است وپلوتودرآن..وزحل دردوازدهم

پلوتو...آیاباخوابیدن حباب داراییهای عربستان..که ناشی ازصادرات اضافه ی نفت

بوده..میتوان امیدداشت که یمنی هابتوانند نفس راحتی بکشند؟به دوجدول وضعیت

سیارات نگاه می اندازیم...اول جدول سیارات هنگام تحویل سال..

وهمچنین جدول سیارات هنگام شکل گیری ایران اسلامی..

 

خوب..موضع  زحل دریک جدول دربرج سنبله است ودرجدول دیگردرقوس..

درتربیع باهم قراردارند..همینطور موضع نپتون وپلوتودردوجدول...وتاثیر

تحریمها...

 

بوده وشدت آن درچندسال اخیروفشارهای پیداوناپیداازسوی جهان متمدن کنونی و

نظام سلطه وسرمایه داری..برکشورما...

سیاره ی ما...زمین..گرجه ازدور...آرام وزیبا مینماید..ولی...

وقتی به آن نزدیکترشویم..مناطقی ازآنرا ...آنهم مناطقی که مهداولیه تمدن کنونی

انسانهاست...راهمراه باخرابی ومرگ وخونریزی وگریزانسانها..ازخانه ومامن

خود...

میبینیم..آیاهمه ی این خرابیهانتیجه ی دخالت قدرتهای پنهان برای سلطه براین

منطقه است؟...اگرقدرتهای پنهانرا تحت تاثیربرج حوت بدانیم..اقتران سیارات

زحل ومشتری در2020 میلادی..دراول برج دلو...که دلو بیت دوازدهم است از

برای حوت..همراه باچه وقایعی خواهدشد؟

خون بیگناهانیکه برزمین میریزد..ونبردهای ظاهرا بی منطق وپرهرج ومرج..

و...آیاپیش درآمدقطع دستهای پنهان جنگ آفرین خواهدبود...؟

ازخالق هستی طلب کنیم..جهانی وزمانی...خالی ازظلم وفشار

جهانی همراه باصلح..

وزمانی همراه باشادی...انشاا..

متولدین فروردین

حدس میزنیدیک کرشمه ی عاشقانه تاچه حدبتواندامسال شماراغافلگیرکند؟نگاه

پرکشش یک متولدمیزان..شایدهم عشقی ناگهانی وبدون مقدمه..عشق درنگاه

اول..

خوب این احساس پرهیجان چه زمانی خودمینماید...؟فاصله ی زمانی

شهریورتادی

..وکوی اومیشود..کعبه ی عشقتان...جوانهای فروردینی...نه سن بالاها....!!

میگردیم درحرکات سیارات....خوب..کوته زمانی قبل ازرسیدن لحظات تحویل سال

...شایدچندروزی...مریخ آتشین...سیاره ی منسوب به زادگان برج نخست سال..

برج حمل..پامیگذاردببرج قوس ...که قوس دوستانه است باحمل..

موضوعی که چندی است ذهن شمارابخودمشغول داشته ومیتواند بشکلهای

مختلفی

جلوه گرشده باشد..واکنون مهمترمیشود...چرا؟مریخ درقوس درتعقیب زحل است..

زحل میتواندمشگلات شغلی - مخالفانی دردادوستدروزانه..ویابرای جوانترهامثلا

مخالفت پدرباشدباپانهادن شما..درسفری درازمدت..که مدتها آنرادرذهن پرورده

بوده اید..وگاه سرتانرابدردآورده..آخرهای تابستان..

مریخ به زحل میرسد...

واین زمان تصمیم گیری شما میتواندباشد...آیاازسفرتان منصرف میشوید...؟

بهرحال..شخص مسن تری درباره ی عملکردهای شما...قضاوت سریع وتندی

خواهدکرد..بهتراست سفرویاتصمیم مورددرگیری رابه تعویق بیندازید..

گاه غیرمعمول ..عصبانی وهیجانی میشوید..وازکوره بدر..ازاول سال تااوایل مهر

که دوره ی اقامت مریخ است دربرج قوس..ازدرگیریها باافراداحساساتی نظیرخود

پرهیزکنید..ممکن است بخاطریک متولدآذرناچاربه ورودبیک درگیری شوید..

خصوصا..آخرای تابستون..وهمینطورمراقب امضای قراردادها..دادن قول یاری

به دیگران..باشیدوباافرادآگاه مشورت کنید..اخذتصمیمات مهم برای آینده اتانرا

اگربتوانیدبزمان دیگری موکول کنید..واماموردپیچیده ی دهه ی سوم آبانماه...

دهه ی سوم آبانماه..یک حالت پیچیده ی تصمیم گیری را تجربه خواهید کرد..

دونیروی متضادکه دیگردوروی سکه نیستند..بلکه هرکدام میخواهدحرف خودرابه

کرسی بنشاند..یکی...پافشاری شما دریک عقیده وتصمیم..شایدتاحدلجاجت...

ویکی چگونگی اهدافی استکه دراین چندساله دنبال کرده اید..شایدهم رگه هایی

ازافراط وتندروی درکارنامه ی عملتان رقم خورده..بادقت واحتیاط به کلاف پیچیده

ور روید..ازروزهای دیگری که ممکن است ازکوره دربرویدمیتواندآخرین

  روزهای

فروردین باشد..متولدین 17-18-19آوریل بیشترمراقب خودشان باشند...

اگرباابزارهای صنعتی کارمیکنیدویانظایرآن..ویاراننده هستید..به سلامت وسیله

کاری اتان..بیشترازمعمول توجه داشته باشید..وازاشکالات جزیی آسان ردنشوید..

برخی متولدین برج حمل..براثرتعصبات عقیدتی..احتمال دست زدن به ریسکهای

خطرآلودی رادارند..خصوصا..میانه ی ژوئن ومیانه ی سپتامبر..بیشتربه تعادل

وآرامش تکیه کنیدتا...کارهای شتابزده وشدت عمل..

جوانترهای حمل...اگرتاحالا انتظارکشیده اند وشتابزده وعجولانه..زوج

خودراانتخاب

نکرده اند..این آرزوبه آنها خیلی نزدیک میشود..همانطورکه درآغاز گفته شد..

احتمال عشق ناگهانی دراولین نگاه زیاداست..کمندنگاه یارگیراست...!!

 

او...که شماپسندمیکنید..بسیارسیاستمداراست..آیاشمای کم حوصله..ازخیراین

عشق خواهیدگذشت...؟؟اگرهمسروفرزنددارید..ازنگاه کردن عمیق درچشمان

جنس مونث ناآشنابپرهیزید..ووفادارانه همسرتانراتکریم کنید..این

کششهاگذرایند..

ازدامن مژگان فروخفته ..به سویــم

چشمت نگهی کرده که خفتن نتوانم

وبازبرای جوانها....

میانه ی بهمن..باورودزهره ی زیبا...عروس آسمان..وکوکب عشق ودلدادگی

ببرج حمل وتوقفی طولانی..این شانس راخواهیدیافت..که..به سیگنالهایی که از

طرف مقابل دریافت میکنید..پاسخ دهید..درداکه رازپنهان خواهدشد..آشکارا

وسخن آخراینکه..میانه اسفنداست که تصمیم قطعی خودرامیتوانیدگرفته باشید..

سال خوبی داشته باشید.

متولدین اردیبهشت

چنگ درطره ی خورشیدبه رغبت نزنم

گرتوانم نفسی گیسوی ماهـــــی گیـرم

2020میلادی..یعنی چهارپنج سال دیگه..میتونه برای متولدین اردیبهشتی

بسیارمهم

وسرنوشت ساز باشه...قدرت نماییهایی که اکنون فکرش راهم نکرده باشید...

غیرازاردیبهشتیها...برای آبانماهیها...بهمنیها...ومردادیهاهم میتونه حائزاهمیت

باشه..ولی...ولی..امسال یعنی 1395..حرارت وداغی میتونه جسم وروح یک

اردیبهشتی آروم رو...نااروم جلوه بده...خوب چطور؟ازچندروز قبل ازسال تحویل

که داریدسفره ی هفت سین روجورمیکنین وتوسرما بهاروسبزی

راجستجومیکنین..

مریخ آتشین پاشومیگذاره توبرج قوس...خوب قوس به اردیبهشتی چه؟بـــلـه..

مریخ معمولا توهربرجی ..یه مدت کوتاه توقف میکنه..ولی توبرج قوس قراره

بیشترازشش ماه گردوخاک کنه..توبرجی باعنصرآتش..خوب قوس برای

اردیبهشت

بیت هشتمه...امورمربوط به این بیت برای آسانگیر وخوشی دوست اردیبهشتی..

بیت خوف وخطر...ناامنیهای مالی..وسوسه های شدیدبرای ارضاء غرائز جنسی

وتغذیه نامتعادل..کمی چاقی..هیجانات ناخواسته..

خصوصا درشهریورماه..که مریخ درقوس به زحل هم می پیونده..گل بود به سبزه

نیزآراسته شد...جوانهای اردیبهشتی محکم مراقب قلبشان باشند..هوسها وآتشی

که قوس برمی افروزد..(متولدقوسی که ازقبل می شناختیدش)..کلا درگیری و

ناآرامی روحی وحتی بدنی..روابط پشت پرده هم خطری است..وبرآینده اتان تاثیر

منفی خواهدگذاشت..آیانقصانهای مالی دیگران برنقدینگی

شما..تاثیرخواهدگذاشت..

برخی متولدین بیخیال اردیبهشتی بخاطروسوسه هایی(مشتری وسنبله)..دست به

ریسکهای خطرناک مالی خواهندزد..وشایددربهارکاری هم دست خودشان بدهند..

وزیان این مسئله میتواند یکی ازفرزندان شما..واگرفرزندنداریدیکی ازدوستان

صمیمی اتانراهدف قراردهد..عملکردمالی وپولی دیگران..از1379ببعد تاکنون

ذهن وزندگی شماراسخت مشغول داشته...وامسال به اوج میرسداین فشارها..

خانمهای اردیبهشتی..دربیرون ازخانه..موقع رفت وآمدازوسایل نقلیه ناشناس

استفاده نکنند..اعمال جراحی زیبایی..بااقتران مریخ وزحل درقوس..میتوانند گاه

ناموفق وزیانبارشوند..(اوایل شهریور)..

سال 95...سال احتیاطها...خودداریها..ودوری از خوشخیالیها..باشد..برای شما

بهتراست..اواسط شهریورماه..که مشتری واردبرج میزان میشود..وبازحل وقوس

درحالت مناسب قرارمیگیرد..یک متولد میزان بشمادرایجاد آرامش وتعادل میتواند

مددرسان باشد..

اواسط بهمن ماه..زهره ی زیبا برای توقفی طولانی..پای میگذاردببرج حمل..

مسئله ای نهانی وپنهان توجه شمارا بخودمیکشد..میتواندبشکل رویایی بروزکند..

وجلوه هایی ازآنسوی این جهان رابارنگهای غیرقابل توصیف ببیان آرد..

واوایل دیماه..باتاثیراورانوس دربرابرمشتری...مراقب سلامتی خودبیشترباشید..

چراکه یک وسواس ناشی ازابتلا به کسالت..شماراناگهان بفکرمیبرد..

وشایدبکشاندبه مطب دکتر..مثلا درعملکرد کلیه ها..

وبالاخره..اواخردیماه..زهره به نزدیکی نپتون میرسد..لحظاتی بارویاهایی فریبنده

وهنرمندانه..شایدرویای ازدواج..نامزدی..برای ازدواج نکرده ها..

کشیدن وبوجودآوردن یک اثرهنری..ونقش هوسرنگ فریبنده درآیینه ی دلها..

وانعکاس آن درتجلی هنر

واگررویای پری دریایی ببینید...

 شاید دورازانتظارنباشد سال شادی داشته باشید.

 

متولدین خرداد

برطره ی سیاهش...ذرات برف رخشان

چونان که درشبی تار...اجرام آسمـانی

سخت است قیافه ی جدی بخودگرفتن..ولمس دشواری درارتباط بادیگران...

این آخری دیگر..برای متولدخردادمیتواندرنج آورباشد..

درماه خرداد..یعنی ماه تولدتان..ودرماه شهریور..سیاره ی زحل...ارباب حلقه

ها..

دربرج قوس(آذر) درتربیع قرارمیگیرد(موقعیت نامناسب) باسیاره ی نپتون

دربرج

حوت(اسفند)..این که گفته شد...یعنی چه؟

برج قوس برج مراودات شماست..وروابطتان بادیگران..که زیرفشاربرج حوت

میرود..وبرج حوت..بالاترین نقطه ی طالع شماست..وتلاشها وجاه طلبیهای شما..

ونپتون...فضای مه آلود وپراسرار..

آیا دشواری درروابط بادیگران..بخاطردرپیش گرفتن مشی جدیدی استکه..این

یکی

دوساله ..درپیش گرفته اید..سیاره ی مشتری(ژوپیتر) دربرج سنبله حرکت دارد..

ومشتری کوکب بیت هفتم شما...یعنی قوس..برج تماسهای شما بادیگران است..

وبرج سنبله..برج امورمنزل..و...مادر..

چه زمان مهم میشود این حضورمشتری(برجیس)..دربرج سنبله؟

بخاطربسپاریـــد...

اولین روزهای فروردین یکبار...واوایل خردادماه(ماه تولدتان)..برای باردوم...

سیاره ی مشتری زیرفشار قوس قرارمیگیرد...وزحل درآن..ومریخ

ویعنی چه..این حرکت؟موانع ودشواریها...درارتباطات عادی بادیگران..یک شکل

دیگر مانع..میتواندفردی سالمند باشد که بتازگی معاشر وطرف مراجعه شما شده..

این تضادها..بامشی معمول شما..داد عده ای رادرخواهدآورد..اهل خانه..مادریاپدر

اگرجوان هستید..وهمینطورهمسرتان..اگرازدواج کرده اید..واعتراض پشت

اعتراض..وشماسرگردان..بین نیازهای خانوادگی...روابط اجتماعی..وتلاشهای

شغلی وشایدهنری...

میتوان گفت نسبتا سال مشگلی(خصوصا نیمه اول سال) رادرپیش دارید..در

روابطتان میتوانید باسیاست باشید؟اگرسختتان شد ازیک متولد مهرکمک بگیرید..

یک فاکتورمهم...

غیرازمواردی که گفته شد..یک فاکتوردیگر..زندگیتانرا بشدت تحت الشعاع خود

قرارخواهدداد..این فاکتور مهم راخوب بخاطر بسپارید..

مریخ سرخ...موثربردرگیریها...وانرژی مضاعف..

ازاوایل مارس 2015 یعنی چندروزی مانده..به تحویل سال 1395...این جنگاور

زره پوش..این شوالیه ی سرتاپامسلح سواربراسب پابرسنگفرش قصرقوس

میگذارد(برج آذر...درسال 95توجه داشته باشیدبه احوال متولدین آذری که

باآنها آشنایی دارید)دراین قلعه ی جنگی سربازان..آتش افروخته..وآماده ی پرتاب

فلاخن ها ازفلاخن اندازها...هستند)...کی ممکن است گلوله های آتشین پرتاب

شوند..اوایل شهریور...

حال خودتانرا مراقب باشید..عناصری ممکن است سعی کنندشماراازکوره

بدرببرند..

سفری تفریحی بمناطق کوهستانی..خوش آب وهوا..راجایگزین موقعیت پرتنش

احتمالی نمایید..این وضعیت...تااوایل مهرماه..ادامه خواهد داشت..و..

باورود سیاره ی خوش یمن مشتری..ببرج میزان..

میتواندکمی ازاین مشگلات درروابط بادیگران..کاسته شود..اوایل شهریور

بهتراست قراردادی امضا نکنید ..اگرخبرنگارهستید..مناطق خطری..وتهدید

خطرات رامدنظرداشته باشید..درنوشتن طنز وشوخی بادیگران..ره افراط نگیرید..

درون ناآرامتان...درزمستان..کمی روی آرامش بخودخواهددید..

دراوایل فوریه(اواسط بهمن)..باورودزهره..به برج حمل..وتوقف طولانی اش..

تاپایان سال..دراین برج..به ذهنتان...رویاهای آرامش بخشی خطورخواهدکرد..

برخی خردادیهای جوان..اگرحساسیتهای طرف مقابل خودرادرنظرنگیرند..

دشواریهای مسایل عشقی..وحتی درگیریهای فیزیکی..ودست خوددادن کار..

عده ای خردادی هم ممکن است دراین شرایط قید عشق وعاشقی رابزنند..

واما ...دی ماه..

دیماه..ماه خوبی برای ماموریتهای کاری وفعالیتهای ذهنی است..

پابه قصرعشق..مامن زهره ی زیبا..ممکن است بگذارید..دریک سفرکوتاه مدت..

وپدیدآیی دلبستگیها...شاید؟

اگراهل مکاشفه باشید..شایدببینید رویایی غیرمعمولرا...رویا وتصویری ازآینده..

وشاید گذشته های دور؟پس:

آخرین روزهای دسامبر(اوایل دیماه) رابخاطربسپارید..

ونکته ی آخر...

مطلب مربوط میشودبه ده روز اول نوامبر...

دراین تاریخ...زحل درقوس...دردوازدهم پلوتودرجدی قرارمیگیرد..

یک ناراحتی یاحرکت دشوارکه شمادرانجام آن دست دارید..موجب خطرمیشود..

شاغلین درکارخانه ها..وتاسیسات صنعتی..مراقب قسمتهای فرسوده ی دستگاهها

باشید..ومراقب خودتان..درآبانماه...

سال موفقی داشته باشید.

متولدین تیرماه


افسانه یی زرازمحبت بــگوکه مــن

کودک مزاج وطالب افسانه ام هنوز

درشروع سال 95..همانطورکه گفته شد..مریخ پرحرارت دربرج آتش مزاج قوس

ابتدا به حرکت کرده است وبرج قوس..حرارتش بالا میرود..برج قوس(آذر) برج مزاج

وتندرستی شماست ودردوره ای شش ماهه حرارت برمزاجتان غلبه خواهدداشت..

واین تداوم حرارت درونی..تاپاییز باشماخواهدبود..وهواکه شروع کردبه سردشدن..

شمانیزازچترحرارت غیرمعمول درونی خلاص خواهیدشد..دیابتیکهای تیرماهی..

حواسشان به این مسئله باشد..خوردن فلفل..گرمیها..وخصوصاشیرینیها..نه..

وپاییزکه شدمریخ میرودببرج جدی ویکخورده مسائل تازه...مریخ میرودکه به پلوتوبپیوندد

واین میتواندبعدازآن انرژی غیرمعمول درونی بیک رابطه ی تنش آلود منتهی شود...

انتظارات بیش ازحدمعمول ازدیگران ورنجش زودهنگام وبیدلیل.میتواندآرامشتانراباامواج و

تلاطمهای متعددروبروسازد..پس میتوان حدس زدکه سال95بیشترین توجه رابه

سلامتی خودخواهیدداشت...جهش حواستان بسوی یکی ازنزدیکان..وشایدکسالت

یکی از آنهامیتواندفضای درونتانراغمناک ومه آلود نماید..این فشارهای درونی درشهریور

به اوج خودمیرسد..وبسیارراغب خواهید شدتادست بیک سفربزنید..سفری احتمالا

بکناردریا..وآبهای آرامش بخش..

اندیشه های غیرمعمول..میتوانندفرازوفرودشادی رادرقلبتان..تحت الشعاع خودقرار

دهند..اندیشه هایی مثل علاقه به اتفاقات آینده...اندیشه های خرافه آمیز(بیشتردر

خانمها)وگرایش به کارهای ماورائی..ودانشها...ومطالعات..

اوایل شهریور....شایدناچارشویددست بدامان....طبیب شوید..اگرشاغل هستید...

ممکن است نیازبه چندروزمرخصی پیداکنید....اواخرشهریورکه رسید..سیاره ی

خوش یمن مشتری پامیگذاردببرج میـــزان(مهر= ترازو)..وخانه ونزدیکان برایتان شادی

آورمیشوند..ودقت داشته باشیدکه سیارات دشواری آورزحل ومریخ هردودربرج قوس

رژه میروند..وسیاره ی قوس..مشتری است..که نیمه دوم سال وارد میزان شده..

یعنی اینکه..دست خودتان است...

میتوانید بافراموش کردن رویدادهای شش ماه اول سال..به شادیهای روی آورلبخند

بزنیدویا....بایادآوری وقایع قبلی..ازبارشادیهایتان بکاهید..وخودخوری کنید...

واما...ده روزآخرآبان...

حالتی خاص پیش می آید..وحس میکنیدشریک زندگیتان نقش زیادی درشکل گیری

کسالتتان داشته..شریک زندگی یاشریک کاری..خصوصاکارکنان شاغل بااین تصور

بهتراست تصمیمهای سریع نگیرند..ویادرگیراحساسی باموضوع شوند..

بگذارید بقول معروف..آبها که ازآسیاب افتاد..دوباره همه چیزروی غلطک می افتد

وقوت قلبتان بیشترمیشود..یک زمان دیگر...

که ممکن است تمایل به تصمیمات سریع وغیرمعمول پیداکنید..اوایل دیماه است

شاغلین بشدت اندیشه ی تغییرکارومحیط زندگی راپی میگیرند...

ممکن است یکی ازافرادخانواده..(مادر)...درشرایط خاص وغیرعادی قراربگیردونیازبه

توجه شما....درچهاردیواری خانه اتان هم..شایدتغییراتی ایجادکنید..رنگ آمیزی...

تغییردکوراسیون..توسعه ی اتاقها..

ودرهمین دی ماه..

بااتصال نپتون وزهره...اندیشه های شادی آوری که منتظرش بودید..ازراه میرسد..

اگرکارهای هنری انجام میدهید..دست به ایجاد هنرساخته های زیبایی خواهیدزد..

وسفربه مکانهای اسرارآمیزوپررمزوراز...وحداقل..مطالعه ی کتابهای این چنینی..

دنیای ناشناخته ها..موجودات ناآشنا..

وبالاخره زهره ی زیبا...

که ازاواسط بهمن پاببرج حمل میگذارد..وتوقف طولانی خواهدداشت درآن برج..

واین برای شمامعنایش..

امکان خواهیدیافت که دست به تغییرات اساسی ومتوازنی درزندگی زده..

وروحا..ازتلاطم وناآرامی خودرابکنارکشید...

سال آرامی داشته باشید

متولدین مرداد

تــــازروی آتشین اونقــــــاب افتــــاده است

رعشه ی غیرت به جان آفتاب افتاده است

سال95...سال توقف دوسیاره ی دشواری آفرین زحل ومریخ است دربرج قوس..

بیت پنجم برای خانه ی آفتاب شما..بیت فرزندان..دوستان..سفرها..

مسائلی مربوط به این سه شاخه..بیشترین توجه شمارا بخودمیکشد..

نقدینگیهای شماتحت تاثر این مسائل آسیب خواهنددید..

درفروردین ویاخرداد..ناچارمیشوید بخاطر یکی ازفرزندان ویادوستان صمیمی

دارائیهاواموال خودرامصروف حل این معضل نمایید..

بیشترین احتمال زمانی برای وقوع این رخداد...واوج تاثیرآن میتواند اوایل

شهریورماه باشد..وحساسیت شما تاآنجاخواهدبودکه سلامتی شمارا تحت الشعاع

خودقرارخواهدداد..مسئله ای محرمانه..وغفلتی که آن فرزند(ویادوست) قبلا

مرتکب شده..این حفره ی مالی رابوجودآورده..مثلا درزمینه ی..موادمخدریا..

زمین واملاک..

درزمینه ی فعالیتهای اجتماعی..اگرفعالیت دارید..همین کلاف پیچیده ی عمل

شما..وتاثیراندیشه ای فریب آمیز...وبمیان آمدن صندوقچه ی سکه ها..میتواند

دست شمارادرپوست گردوبگذارد..واین دشواری تااوایل مهرماه...یعنی هنگام

خروج مریخ ازبرج قوس...دارای قدرت تاثیرخواهدبود...

جوانهای مردادی...

میتوانندبخاطریک عشق...وماجرای عاشقانه ی اسرارآمیز...بهای زیادی

بپردازند...

اواسط شهریور...که سیاره ی خوش یمن مشتری پاببرج میزان(مهر) میگذارد

وباآفتاب تولدشما حالت مناسبی مییابد..اطرافیانتان آرامش وشادی بیشتررابرایتان

 به ارمغان می آورند..همینطورافکارجالب وسازنده..ومفیدواین افکار

تااوایل دیماه...میتواندنتایج غیرمنتظره وناگهانی بهمراه داشته باشد..

وتغییری درچهارچوب آرمانهایتان..وتصویری که ازخویشتن دارید..

قادرخواهیدبود درنهایت..تصویرذهنی قویتری ازخوددراذهان بجا گذارید..

برخی محدودیتها درمسیرخودرا بکناربزنید..

هنرمندها..دراواخردیماه..چشمه ی ذوقشان جوشان وپرتراوش میشود..

روحیه ای فانتزی ومرموزانه..پرالهام..ازاین حالت خاص..برای سرودن شعرهایی

لطیف...ودلنشین..نقاشیهای پرمعنی..وهنرمندانه..بااستفاده ازمکاشفه های پیش

آمده..میتوانید استفاده کنید..

اوایل اسفندکه میشود...

وضعیت خاصی درسیارات..همراه میشودبا..تکان خوردن افکارورویاهایتان..

احتمالا متعصبانه ازایده هایتان بدفاع برخواهیدخواست..افراط وپافشاری

بیش ازحد..میتواندگاه نتایج معکوس ببارآورد..

ازطرفی ..افکارجدیدی که بشما الهام میشود..درتلطیف این ایده آلها میتواند

موثرافتد..هرگونه تمایل به حفظ آرمانها..وارشاددیگران..بسوی این تفکرات و

برداشتها..احساسات نادیده ی دیگرانرازیرفشارخواهدبرد..چهره ی مهربانانه ی

خودرابادردهای دیگران هماهنگ نمایید..ومطلع شویدازآنچه معمولا ازآنها غفلت

میکنید...وزمان نامساعد برای تندرستی شما...

ده روزآخرآبان میتواندباشد..که بازهم همان مسئله ی متولدبرج قوس..(فرزند یا

دوست)..میتواندبافشارزیادی که وارد می آورد..سلامتی شمارادستخوش تلاطم

سازد..اگرکسالت کهنه ای داشته اید..این مسئله..موجب افزایش تاثیر کسالت

خواهدشد..مشاوره بایک پزشک باتجربه ..میتوانددررفع نگرانیهاموثرافتد..

ونکته ی آخر...

اینکه..ازاواسط بهمنماه ..سیاره ی درخشان زهره..برای مدت طولانی..

پاببرج  حمــــــل میگذارد...

ونقش زیادی درتلطیف ناملایمات درونی..ایفاخواهدکرد..

وتاثیرش رادراواسط اسفند...

بوضوح لمس خواهیدکرد...

باآرزوی سالی پرامیدبرای شما

متولدین شهریور

نالـــه ی حـــــزینت کو؟آه آتشینـــــت کو؟

لاف عشقبازی چند؟عشق رانشانیهاست

برای متولدین شهریورماه سال 95 وضع خاصی خواهدداشت..سیاره ی مشتری

(سیاره ی بروج قوس وحوت)...درسنبله حرکت دارد..سیاره ی مشتری معمولا

خوش یمن خوانده شده..وسیاره ی خانه های چهارم وهفتم برای سنبله..میتواند

دردسرهایی بهمراه آورد..خصوصااینکه سیارات زحل ومریخ..دربرج قوس..

(برج اولیاء وبزرگان..خانه واملاک..وفشارهای درونی)وسیاره ی نپتون درحوت

(بیت هفتم سنبله..مربوط به شرکاء کاری..همسر..مخالفان آشکار)حرکت دارند..

وباتاثیر معمولا منفی بریکدیگر..زندگی شمارادستخوش رویدادهایی نه چندان

خوشایند..مینمایند..

سخن اول...

اینکه..باشروع سال 1395...وتحویل سال..سیاره مریخ..که ازچندروزی قبل از

تحویل سال پایش ببرج قوس....بازشده..بحرکت وتوقف طولانی اش..ادامه میدهد

حرکت وتوقفی طولانی(6ماه)...درقوس..برجی آتشین..مریخ سرخ وداغ..وآرام

آرام درقوس جلومیرود تابه زحـــــــل برسد..اجتماع دوسیاره ی مشگل آفرین و

محدودیت ودرگیری زا...درقوس...یعنی بروزمشگلاتی درمحیط خانه...برای مادر..

ترکیبی از کهنگی وآتش...مراقب عیوب سیمهای برق..گهنگی وپوسیدگی شبکه

ی

گازمنزل..باشید..اگراتومبیل دارید..سیستم برق..ترمزها..وسوخت آنرامرتب

زیرنظر

داشته باشید..خصوصا درسفرایام نوروز...وروزهای اول فروردین...این حالت

زنگ خطرتااوایل مهرماه...ادامه خواهدداشت ونقطه ی اوج بروزدشواریها...

دراوایل شهریورماه است..که سیاره ی مریخ به نزدیکترین فاصله..بازحل

میرسد..

یعنی درماه تولدخودتان...که آفتاب هم درتربیع قرارمیگیرد باایندوسیاره...

دراین زمانها...ازعجله وسرعت زیاددرحرکات روزانه...دست زدن به وسایلی

که باکاروتکنیک آنها آشنایی ندارید..بپرهیزید...کمترانتقادکنید..

اولین روزهای فروردین..همچنین..سیاره ی مشتری که درسنبله حرکت دارد..

درحالت نامناسب قرارمیگیردبازحل درقوس...واینحالت یکباردیگرتکرارمیشوددر

اوایل خرداد...

میتواندنشانه ی زیان دهی دراموال برخی متولدین شهریورماهی باشد..دراموال...

نقدینگیها..هنگام خروج ازبانکها..اگرپول نقدبهمراه دارید مراقبت کنید..

برای برخی متولدین شهریور...هنوزیکی ازفرزندان دچارمشگلات خاصی است..

گرچه مقدارزیادی ازپیچیدگی مشگل کاسته شده..اماهمچنان فکرشمارامشغول خود

میسازد..زحل میتواند فرزندشماباشد..که دراقتران بامریخ درقوس بیت دوازده

جدی(فرزند)..دشواریهای پنهان..درپرده..ودشمنی های نهانی براین رنج میتواند

افزوده شود..شریک زندگیتان هم...همزمان بامشگلات خاص خودش..مطرح میشود

ودرنهایت...

ازاواسط شهریورکه شد..ومشتری ازبرج سنبله پای ببیرون نهاد..مقداری ازاین

فشارهاممکن است کاهش یابد..چراکه مریخ هم ازنیمه ی دوم سال ازقوس خارج

میشود..این فشارها نگران کننده هستند..اماعمرشان کوتاه است..

جوانها میتوانند دراین سیکل پرفشار..مقاومت درونی خورا آزمایش کنند..

واما...

دراواسط آبانماه..زحل وپلوتو... درحالت خاصی قرارمیگیرند...آن فرزند..ویاشاید

یک دوست صمیمی..که قبلا صحبتش شد...جدی اگرفرزندتان باشدوزحل سیاره ی

آن..زحل درمکانی نامناسب..یعنی قوس..که بیت دوازدهم جدی است..حرکت

دارد..

وشماتحت فشارهایی ..سعی درکمک به فرزندتان..خواهید داشت..واین وضع تا

اوایل دیماه بطول خواهد انجامید..وبامقایله ی مشتری واورانوس...شایدگشایشی

حاصل شود...یک تغییر غیرمنتظره...

واوسط دیماه...باآمدن زهره به برج حوت...درکنارنپتون..مخالفان کمی عقب

میکشند..وتعادلی که زهره ایجادمیکند..کمی لبخندرابرلبهایتان خواهدآورد..

آنهم بعدازیکی دوهفته که عصبی وپرتنش ودل نگران بودید...

خوب ....لحظات بهتری خواهیدداشت بعدازنیمه ی اول سال...

دراواسط بهمن که زهره پاببرج حمــــــل مینهدوتوقفی طولانی داردآنجا..تاپایان

سال

...جوانها بدورازتنش ها..آرامش درونی بیشتری رااحساس خواهندکرد...

اگردربانکی حساب قرض الحسنه دارید..امسال ممکن است دروسط این مشگلات

مطلع شوید که برنده ی جایزه ای......؟ هم شده اید..!!!

برای مسایل عاطفی وعشقی...ماه دی میتواندماه مناسبی باشد..

واواسط اسفندمــــاه...

باحرکت رجعی زهره درحمل...دنبال استفاده از پول ذخیره شده دربانک خواهید

بود...وجوانها دراین زمان..فرصت مییابند کمی بخودشان برسندو...

 ولی..

همچنین مراقب افراط وتندروی درروابطشان باشند...

بدشواریها بخندید..واجازه ندهید.. بدبینی ویاس درمقابل این مشگلات کوتاه مدت

برشما غلبه کند..خصوصا اگربامتولدین آذرماه معاشرت نزدیک دارید..

یادتان باشد..غم واندوه واضطراب برای مسن ترها..میتواندزیانهای بیمارگونه ای

بهمراه آورد..پس بیشترمراقب تندرستی خوددرسال جدیدباشیدوبیشترلبخندبزنید..

سالی پراز تجربه های گونه گون درپیش دارید..

باآرزوی سالـــی پرحاصل..

 متولدین مهر

دلـــربایـــــانه دگــــربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه به جامانده که بازآمده ای

دربغل شیشه ودردست قدح دربرچنگ

چشم بددور که بسیاربساز آمـــــده ای

فروردین را درحالی شروع میکنید که مریخ وزحل..درحالت مناسب با آفتاب

طالعتان

دربرج قوس درحرکت هستند..مریخ وزحل ...خودسیاراتی با تاثیر نامناسب گفته

شده اند..واثرش برای برخی متولدین ماه اول پاییز..میتواند..ذهنیتی عصبی..و

متلاطم..ناشی ازمسئله ای کهنه وقدیمی..که اواخرفروردین..کاملا خودراآشکار

میسازد..ومیرودومیرودتادهه ی سوم آبان..که اثرمنفی بگذاردبرامورمنزل و...

دارائیهایتان..بهرحال اینگونه افکارشما ....که گاه تعادل کمی دارند..

میتوانند موجبات رنجش پنهانی یکی ازاشخاصی شود..که شمادرمحاسبات

خوداورا

درنظرنگرفته وبهایی نداده اید..ولی اثراین رنجش برزندگی شما میتواندعمیق

باشد

مراقب باشید..درروابطتان..افرادی راکه کمتر بچشمتان می آیند..وظاهرا نفعی

ندارند..را درنظرداشته باشید..افرادپشت پرده واعمالشان..کاردستتان خواهندداد..

ریشه ی تلاطم درونی شما ازمکانی پیچیده..وقرارمدارهایی پشت پرده..سرچشمه

میگیرد...جایی درمحیط اطرافتان...محیط کار..محیط مورد علاقه اتان..

انگیزه ای پنهانی..افکارشماراتحت الشعاع خودقرارداده..وکسانی ازکمینگاهشان..

مراقب تصمیماتی هستند..که ممکن است شمااخذکنید..

اوایل شهریورکه شد..ناچارمیشویدمسئله راعیان سازید..ویاحتی درگیرشوید..

خوب..مدتها ازبابت شریک زندگی(همسرتان)مشگلاتی داشته اید

ازتصمیمات ناگهانی وتغییرات غیرعادی اوبه شگفت آمده اید..اوایل سپتامبر که

شد

سیاره ی خوش یمن مشتری..واردبرج میزان(مهر) میشود..وبه درجه ی آفتاب

طالعتان

نزدیکتر...آیایکی ازنزدیکانتان..شمارابمنظور درپیش گرفتن راه جدایی از

همسر...هدایت وتشویق..خواهدکرد..یااگرجداشده اید..دریافتن همسری..

اگراواخرمهرماه زاده شده باشید..اوایل اسفند که آمد..این مسئله..پررنگتر

ظاهرخواهدشد...وشماومتانتتان...درروابط بادیگران دستخوش درگیریها...

اتصال مریخ واورانوس....دربرابرمشتری؟؟؟

به تمام تجربه وسیاستمداری واستعدادهای خود برای ایجادتعادل وحل موضوع

نیاز

خواهیدداشت..واما...

جوانهای مهرماهی....

ممکن است بادادن یک شاخه گل...به او..که بناگهان ملاقاتش کرده اند..(درمسیر

مراودات روزانه)..دل را به اوبسپارند...نوعی شیفتگی..وجرقه ی تندعشق

ودنیاراباوجوداولمس کنند..وکوی اوباشد...کعبه ی عشقشان...وچه طوفـــانی

میتواند باشداین دلبستگی...

ازاواسط بهمن...

که زهره ی تابنده وزیبا.. نماینده ی تمایلات احساسی وعشقی..هم وارد برج حمل

(فروردین)..میشود..وتوقف طولانی میکنددراین برج..

یعنی..زهره درخشان ومهربان..وعشق آفرین..ومریخ پرحرارت ومردانه..

واورانوس..غافلگیرکننده ی تجددخواه..همه دربرج هفتم شما...حمل..دربرابر

مشتری پرقدرت وجذبه درمیزان(مهر)..برای یک قلب جوان ومشتاق..ومنتظر..

میتواندبه جرقه ای ناشناخته.. وکشش آفرین بدل شود..آیااویک دلدار زیباروی

لبخندبرلب فروردینی است؟؟؟؟؟

جوانها...خصوصا..چهارروزاول مارس2017...اسفند95که عروس آسمان..زهره

آبشارجاذبه اش راروان میسازد..مراقب قلبشان باشند..

سن بالائیهای مهرماهی...نکندخودشانراگول بزنند..این دودها...برخاسته ازاین...

کنده..میتوانددردسرآفرین باشد برایشان....؟؟!!

وبقیه ی مهرماهیها...

آنهاکه با جامعه ومردم سروکاردارند..بازاریها..اهل تجارت..خبرنگارهاو..

کارشان جاذبه ی خاصی پیدامیکند..وموردتوجه قرارمیگیرند..وآنها که مستمر

رانندگی میکنند..بادقت بیشتر..واطمینان ازسلامت وسیله ی نقلیه بکاربپردازند

وخانمها..درسوارشدن به اتوموبیلهای ناشناس...بسیاراحتیاط کنند..و

لوازم آرایش نامعتبربکارنبرند..

مراجعه بسالنهای زیبایی..خرید آثارهنری..سفربه خارج..میتواندبرخی مشغولیات

برخی متولدین مهرماهی باشد..

واما پول..سکه..وارز..

اوایل دیماه...باحرکت زهره ...مریخ..نپتون دربرج حوت(اسفنــــد)..

تحریکاتی فریبنده روی آورمیشوند..آنها که کارشان واسطه گری..بازاریابی

حسابداروکارمندبانک است..پیشنهادات اغوا آمیزی دریافت میکنند..

بهتراست به وعده های درگوشی...وقعی ننهند..

در صحت کارخود وسواس بخرج داده..وصداقت ودرستی کارخودتانرابالاترین

هدف قراردهید..

باآرزوی سالی دلنشین برای شما

متولدین آبان

سنگی به ره توسن شیرین نتوان یافت

کـــاتش به دلش ازغـــم فرهـــاد نباشد

توی این سه چهارساله..واقعا کسالتی داشته ایدیافقط احساس کسالت میکرده اید..

ولی امسال..زحل درقوس واورانوس درحمل ..مثل سال 94..این احساس کسالت

قویترخواهدشد..مضافا به اینکه..پول..سکه..اسکناس..وآثارآنها درزندگی شما..

میتواند به تاثیردرتندرستی شما بیفزاید..برج قوس برج دارائیهای شماست..

پول موجوددرحساب بانکی اتان...وزحل ومریخ درآن جولان میدهند..خوب..

زحل ومشتری که دشواری آفرین گفته شده اند..زحل یعنی احساس محدودیت

مالی..ومریخ زیانها وآسیبهای وارده..ونیمه ی اول سال همه اش میتوانید درگیر

این مسئله باشید..وانگیزه اش..یک دوست..یکی ازفرزندان..وذخیره ی مالی

شما..

واحساس متضادودرگیرشمابانیازیک دوست وبرآوردن درخواستش...شایدهم

بشکلی

دیگر..خواستهای یکی ازفرزندان..دست شماتاکجابازخواهدبود؟...

حداقل میتوانیداگرذخیره ی مالی داریدازسرمایه گذاریهای پرریسک حذرکنید..

وحفظ کنیدنقدینگیهارا..

رویاهای مه آلود..وافقهای ابری فریبنده..وتمایل به احساس قدرت مالی

میتواندشمارابرلبه ی تیغ خطرهای نقصان مالی بکشاند..خصوصااواخرفروردین..

باشکل گیری حرکت رجعی..مریخ درقوس..خیلی مراقب باشید..

نیمه ی دوم سال که شد..دواتفاق مهم دروضعیت سیارات درآسمان روی میدهد

یکی حرکت مریخ استکه پس ازمدتهااقامت دربرج قوس..ازاین برج خارج شده

وپای ببرج جدی مینهد..که پلوتو..آنجا منتظرش درحرکت است...

وحرکت دوم..ورودسیاره ی مشتری(سیاره ی برج قوس..سیاره ی برج

نقدینگی شما)..است ببرج میزان..(مهر- ترازو)..برج دوازدهم شما..مشگلات

پنهانی..اینبارمشتری درحالت مناسب قرارمیگیردبا زحل..واین حرکت هم در

شطرنج مالی شما دردسرزاست..تازحل درقوس اقامت دارد..دشواریهای

پولی هم دوام خواهندیافت...زحل همچون خال سیاهی برجام سکه هایتان نشسته

وجلب توجه میکند...یک توصیه ی مهم...دردوران سکنای زحل درقوس(آذر)

مراقب چشمهایتان باشید..ازنظر شبکیه..فشارداخلی و...عیوب دیگر..حتما

یکی دوباربیک متخصص چشم مراجعه داشته باشید...

اواخرآبان...

که وضعیت خاص زحل وپلوتوپیش می آید..وپای یکی ازنزدیکان..خواهریا

برادر..هم پیش کشیده خواهدشد..واین مشگل مالی شما داداوراهم درخواهد

آورد..اوایل دیماه..

خال سیاه منقوش برجام سکه هایتان..(تاثیرزحل)..بیشترنمایان ودردید خواهد

نشست...این حرکت براحساس کسالت(بعضی آبانماهیهای مسن تر) شما..

میتواند تاثیرمثبتی بگذارد..وشخص یاجایگاهی که ازآن انتظاری نداشتید..

بکمکتان می آید..واگرپیگیرشوید..اسباب رفع نگرانیهاشود..

دهه ی سوم دیماه..زهره ی زیبا..دربرج حوت(اسفند)..به ملاقات نپتون

میرود..کمی ابرهای مه آلود..درمسیرفکری شما بکنارمیروند..ودرخشندگی

ولطافت زهره..تعادلی درنقطه نظرهایتان..میتواندایجادکند..

هرگونه سرسختی ولجاجت...وتعصب درالقای عقایدتان..خصوصادرمسایل

مالی.. میتوانداین تعادل رابرهم زند..سفری بخاطرخواست قلبیتان..زیارتی..

ویا....میتواندمفیدباشد...

اواخرماه فوریه(اسفند95)...مریخ ازکناراورانوس گذرخواهدداشت..

عصبانیتهای ناگهانی..تندرویها...فشارکاری برخودودیگران..میتواندشمارا

وانرژی درونتانرافشرده کند..وتاثیرش برقلب...معده...

برطبعتان...حرارت غلبه خواهدداشت..درخوردن غذاهای حرارت زا..باطبع گرم..

احتیاط کنید..و..

سخن آخراینکه:

اوایل فوریه (بهمن ماه)...سیاره ی درخشان زهره (ونوس)...واردبرج

حمل میشود...وتلطیف میکند..آثارمریخ واورانوس را..

وبرای مدتی طولانی دراین برج توقف دارد..ومشتری هم که درمیزان است..

میتوان انتظارداشت..که روزهای پایان سال راباآرامش بیشتری بخانواده بپردازید

وشاید اوایل اسفنداوضاع جورشود وبیک مسافرت آرامش بخش بروید..

برای جوانترهاهم توقف زهره درحمل میتواند خاطرات خوشی بهمراه

داشته باشد..

سال پرثمری داشته باشید

متولدین آذر

برمن کمان مکش که ازآن غـمزه ام هلاک

بازومسازرنجــــه که حاجت بـــه تیـــرنیست

باحرکت سیاره ی زحل دربرج قوس که ازسال گذشته...

استمرارداشته..درمسیرزندگی..

متولدین قوس..همزمان شده بابرخی ناملایمات..نوعی ناخوشی کهنه..درخودیا

یکی ازنزدیکان..خدای نکرده فقدان یک آشنای صمیمی..وشایدآن نوع احساس

گرفتگی ومحدودیت..که میتواندزادگان قوس رابنوعی پنهان غمزده واندوهناک

نماید..وسال1395باحضورمریخ درقوس آغازمیشود..وگام برمیداردمریخ

به طرف زحل که آنهم مهمان قوس است..تغییرات درحالات شما..دربعضی..

فشردن دندانهابرهم..احساس فشاربرای تصمیم گیری..وشایدسعی کنیدمثال

پهلوانان معرکه گیر...بافشاروقدرت بازو...زنجیرمشگلات راازهم بگسلانید..

جوانترها..درشوخی و..نظایرآن..دقت کنند ..به آسانی ممکن است بادیگران

درگیرشوند..درمکانهای اجتماعی..مراقب آلودگیهای میکربی وویروسی باشید

آنهاکه کارمیکننددربیمارستانها...آزمایشگاهها..وافرادبیمار...ناقل ویروس؟

اواخر فروردین...

اواخرفروردین...مریخ حرکتش کند وکندترشده..وعقب گرد میکندبسوی مسیر

آمده..رجعت میکند..واین زمان استکه..ازحال خود..بیشترمراقبت کنید..

اگربه یک سفر..سفربیک روستا..ومناطق غیرشهری بروید..برایتان

مناسب خواهدبود..ازدادن وعده وقول به نزدیکان وآشنایان..خصوصا وعده ی

مالی اهترازکنید..درهرحال دستتنگی مالی ممکن است شمارابدقول ویاخسیس؟

جلوه دهد...

اوایل خرداد..مریخ که پس پس می آید..به درجات آخرعقرب رسیده..و

ووارد برج عقرب میشود..ومعضلی ذهنی ورنج آور..که فکرمیکردیدحل شده

ویابفراموشی سپرده بودید...دوباره جان میگیرد..شاید چکی..سفته ای..بدهی

..مرورکنید..آیادربده..بستانهای مالی یکی دوسال گذشته..چیزی راندیده گرفته اید؟

اوایل مرداد مریخ...

دوباره واردبرج قوس میشود..ومیرودتااوایل شهریور که به زحل به پیوندد

اتصال مریخ بازحل دربرج قوس..

واین زمان حوادث بیک نقطه ی خاص درجهت اخذتصمیم های مهم..برای

شما میرسد..اگرامکان دارداخذتصمیم رابه تاخیر بیندازید..چراکه راه حلهای

جالب تری بعدا ممکن است پیدا شود..

اوایل فروردین واوایل خرداددوبارسیاره ی زحل درقوس(آذر)زیرفشارمشتری در

سنبله واقع میشود..واین تربیعی تاثیرداراست...وبیادتان می آوردتصمیمات

قبلی شمارادرسالهای 80-1379 ...واین احتمال ...که تصمیم بگیرید که بیک

جریان مربوط به آن زمانها..خاتمه دهید..البته تدریجا..

مشتری سیاره ی برج قوس گفته شده..ودربرج سنبله..شایدازیک متولدشهریور..

برای رفع مشگلتان کمک بخواهید..افسردگی...مشگل کاری..

یک تربیع مهم دیگرکه درزندگی شمامیتواندموثرباشد..دوبار..یکی

اواخرخردادویکی....

اواخرشهریور..شکل خواهندگرفت..وآن زمانی استکه..سیاره ی زحل..(سیاره ی

دشواری آفرین)درتربیع قرارمیگیرد باسیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..

اگراحساس هنری وذوق ادبی داشته باشید..ازاین حالات واحساسات مختلف

ومرموزوفانتزی واری که دروجودتان احساس میکنید..چشمه ی ذوقتان..

خواهدجوشید..ونوشته های مانایی رابرصفحه ی کاغذ خواهیدآورد..برای

برخی آذرماهیها..مسئله ی خانه ومالکیت آن اهمیت غیرمعمولی خواهدیافت..

مشتری ومیزان...

درماه مهر..سیاره اتان مشتری ..واردبرج برج میزان(ترازو)میشود..

برج میزان برج دوستان ورویاهای صادق است برای شما...

همزمان خواهدشد با احساس رهایی وراحتی بیشتربرای شما...

ریسک مالی نکنید ..خصوصا اواخر آبانماه..

باوضعیت خاص زحل..وپلوتو...خودخوری برای اشتباهات گذشته..نمیتواند

فایده ای داشته باشد...تمام تلاشتانرابرآینده متمرکزکنید..

خداراچه دیدید...شایداوایل دیماه...بامقابله ی مشتری درمیزان واورانوس

درحمل...بتوانیدمقداری اززیانهاواشتباهات گذشته راجبران کنید...

دقت...بااتصال نپتون ومریخ درحوت..مراقب فریب ها باشید..خواندن دست

دیگران..درتاریکی پشت پرده..ممکن است نتواندببردشما دراین قمارکمکرسان

گردد..

بهترین زمان برای شمااواسط بهمن ببعداستکه...سیاره ی زیبای زهره...

واردبرج حمل(فروردین)شده..وتوقفی طولانی درآن خواهدداشت..

اسباب یک سفر غیرمنتظره...میتواندروح ناآرام ودلگیرشماراالتیام بخشیده...

وشادمان کند...بشرط مراقبت دررانندگی وپرهیز ازسرعت زیاد..

واوسط اسفند...جوانترها باکندشدن حرکت زهره..وتوقف ورجعت آن..میتوانند

دریک سفرکوتاه...وتفریحی ویا بهمراه یک دوست..خاطرات خوشی داشته..

وشایدهم..بیابند شریک آینده ی زندگیشانرا..

آن شخص..شایدمتولدفروردین...احتمالاتوجهش بشما جلب میشود..همان شخص

سرشناس.. که دوست داشتید به او نزدیکتروبااوآشناترشوید...

سال زنده وفعالی داشته باشید.

متولدین دی

پیش توسبب چیست که ما کم زرقیبیم

آیین وفـاداری ماخود کـــم ازو نیست

قبلا هم گفته شد که..چندسالی استکه سیاره ی پلوتو..دربرج جدی مقیم است

وتفنگ دوربین دارش اورانوس رادرحمل هدف گرفته..توجه داشته باشید که نوک

تفنگتان باحرکت اورانوس..تغییرجهت میدهد..ولی دوران تاثیرهای توچشم بخور

این هدف گیری گذشته..وشمادرنخجیرگاه..دقت هدف گیری برایتان دشوارشده..

واین تعارضی رامیرساندبین پیگیری متعصبانه اهداف شخصی اتان با آنچه

معتقدیدبیتوجهی وقانون گسستگی است دربسترهدف نهایی که گروهی مقابلتان

مرتکب میشوند..ومریخ وزحل درقوسند...بیت دواردهم شما..

درضمیرناخودآگاهتان..این تعارض..آرامشتانراببازی گرفته...وشماگرم کارو

تلاش هستید..زحل سیاره ی متولددیماه است..واین یعنی باتصمیمات محرمانه

وشایدبدون مشورتهای لازم..بدست خود ...بخودتان زیان واردخواهیدساخت..

هیهات که احتمالا..برخی نزدیکان..(خواهر - برادر)برآتش این زیان آفرینی

خواهنددمید..اگرکارهای اجتماعی..مدیریت..دیپلوماتیک..و...برعهده دارید..

لازم است خوب چشمهایتانرابازکنید..متولدین شهریور واسفند بااین عملکرد

یکجانبه ی شما زیرفشارخواهندرفت..چطور؟

امسال دوتربیع مشتری درشهریور بازحل درقوس (زحل سیاره ی متولددی)

داریم..(درماههای فروردین وخرداد)..بابرخی ازدوستان قدیمی ممکن است

بخاطرنوعی احساس بدبینی..والقای عده ای..درگیرشوید..

همینطور دوتربیع(وضعیت نامناسب سیارات)داریم بین زحل درقوس(شمای

بدبین وتحت فشار)باسیاره ی نپتون درحوت...این بدبینی فعلی ..افکارتانرا هم

تحت الشعاع خودقرارخواهدداد...شایدهم نوعی بیداری ازبرخی رویاهای

غفلت زارابرایتان رقم زند..درنظرندارید که خودرابمشقت زیادافکنید..همچون

مرتاض ها...؟درهرحال دوتربیع زحل ونپتون درماههای خردادوشهریور روی

خواهندداد...واما...

اواخرفروردین که شد..باکندشدن وتوقف حرکت مریخ دربرج قوس..آ؛دم بیاد

فیلمهای وسترن می افتد..مثل..مثلا آخرین قطارگان هیل..که دوطرف نبرد..

روبروی هم..می ایستندتابروی هم شلیک کنند..ولحظه ی خطر اوایل شهریور

میتواندباشد...که زحل ومریخ...(دوسیاره ی دشواری آفرین)...

ازدیدمازمینی ها بهم میرسند...این تاثیردرهمه ی متولدین دیماه یکجورنیست..

ولی ..میشود بهمه.. احتیاط ودوری ازخشم..وتلافی جویی راسفارش کرد..

وازمهرماه ببعد...

باورودسیاره ی مشتری ببرج میزان..وهمینطور ورود مریخ ازقوس به جدی..

ماجراهای جدیدی..درصحنه ی دید شما جان میگیرند...اورانوس درحمل(انگیزه

درگیری های چندساله ی اخیر)...مریخ وپلوتو درجدی..(مراقب غرورزیادتان

باشیدو..تحریکات دیگران)...ومشتری درمیزان دربرابر اورانوس...(تمایلات

سلطه جویانه ی شما واگردرمقام مدیریت هستید...خدای نکرده فشاربرزیر

دستان...

ابتدا درمحیط کار وفعالیت اجتماعی...شانسهای خوبی خواهیدآورد..ولی با حرکت

مشتری ازبرابراورانوس...دوباره تحت تاثیر همان بدبینی ها..

بدون آینده نگری ورعایت ظرائف کار..تصمیم گیری کرده واعمال اراده مینمایید..

وبرج حمل ..بازشمارادرفضای ابرهای نامعلوم..ورنگین کمانی برفراز..

فروخواهدکشید...

دهه ی سوم آبانمــــاه..

چندروزی به مرخصی بروید...واستراحتی..ودوری ازتلاشها..وخانواده را

دریابید...بهتراست..

اجازه ندهید..بدبینی...غم ویاس..بدرون شما راه یابند..چراکه این حالت گذراست

ودوباره روحیه ی شادتان رابازخواهیدیافت...

دیماه بخاطر خواهریابرادرویاشاید همسایه ای..نگران خواهیدشد..ولی اواخر

دیماه..شادمانی درانتظارتان خواهدبود..

باورود زهره به حمل...

اواسط بهمن ماه(اوایل فوریه)..به وضعیت خانه ومحیط زندگیتان..بیشتر خواهید

رسید..رنگ آمیزی - تعمیرات..

شادی درمحیط خانه..وبین عزیزان...توقف زهره دربرج حمل بیش ازحد معمول

بطول خواهدانجامید...فرصت رابرای یاری به همسر واعضای خانواده غنیمت

شمرید..

سالی پرازشادی وخوش بینی داشته باشید

متولدین بهمن

روزی این بیگانگی بیرون کندازخوی خویش

آشنــــــــای ماشود..مارابخواندسوی خــــویش

هـــم رسد روزی که درکـــاربدآمــــوزافکنــــد

این گره کامروزافکنده است برابروی خویش

تربیعهای متعدد پلوتوواورانوس راپشت سرگذاشته ایم ولی آثارشان..تدریجا

کمرنگ خواهندشد..وذهنتان ازباراندوه این چندساله..آرام آرام خلاصی خواهد

یافت...

برج دوستان ومعاشرین وآرزوهایتان بسیارپرترافیک است...

باحضورزحل درقوس ازابتدای سال..شخصی که چندان علاقه ای به او..

ندارید وشایدهم خوشتان نیاید..مرتب سرراهتان می آیدوابرازدوستی خودرا

عیان میسازد..همینطورازچندروزی قبل ازتحویل سال..مریخ هم پاببرج قوس

میگذارد..ونفردومی هم ..درمسیرراهتان..خودراقرارمیدهد..وایده ی سفری

دورودراز رادرمخیله اتان ایجادمیکنند..چه بساایندو نیرو..درمسیرآرزوهایتان

گاه باهم درگیر وگاه دست بیکی شوندتاشماراتحت تاثیر قراربدهند..

اواخرفروردین ناچارخواهیدشدبه این اظهاروجودها..عکس العملی نشان بدهید

چراکه...سبک سرانگیها درقامت اهداف شما..نمیتواندجاومکانی بیابد..

ولی درپیچ وخم رفتارهای ناشی ازخواستهای درونی افراد..گاه نمیتوان

بااندیشه ای منطقی پاسخ داد..وباسیاست وصبر..اگرازآنها ناراضی هستید..

آنهارادوربزنید..واین دشواری درروابط اجتماعی..رادراواخرماه اوت..

(اوایل شهریورماه)..بیشتراحساس خواهیدکرد..وناچارخواهیدشداصلاحاتی

درروش برخورد بادیگران رادرپیش بگیرید..

درطول سال...حرکات نجومی خاصی..دروضعیت شکل گیری سیارات ایجاد

خواهدشد..وتاثیرخواهدگذاشت برشما..وتاثیربصورت بروزتضادهای متعدد

است بین:(شهریور - آذر)..قوای روحی وآرزوها واعتقادات...

ذرواسفند)..معاشرین ورویاهایتان ..با پول ونقدینگی ومادیات..

شهریور اسفند..درگیری بین تلاشهای درونی وانگیزه های روانی واضطرابات

ناپیدا...بادنیای مادی..نیازهای جسمانی..برخی طالع بینان حرکت نپتون دربیت

دوم رانشانه ی شانسهای مالی گفته اند..واینروزها حرکت نپتون درحوت..

بیت دوم برای متولدین دلو(بهمن)...میتواند نشانه ی وضعیت مالی خوب برای

متولدین این ماه باشد..البته بشرط تلاشها...وکوشش..

هرگونه اشکال دربینایی راجدی گرفته ودراولین فرصت به پزشک مراجعه

کنید..

دراوایل سپتامبر(اواسط شهریور..)

سیاره ی مشتری(سیاره ی متولدین برج قوس)..واردبرج میزان میشود..

وتشدیدمیکند اعتقادات خاصی رادرشما..جامعه گرایی ودرگیری بااشخاص در

موضع قدرت...وحاصلش..آرزوی حرکت وجابجایی..مهاجرت..

مهاجرت برای کسب دانشهای بیشتر...یاسفرهای زیارتی ومذهبی...

وهمینطورکه مشتـــــری درمیزان جلو وجلوتر میرود..دراوایل دیماه به مقابله ی

بااورانوس درحمل میرسد..ویک متولدفروردین..ایده های عملی متعدد راپیش

پایتان میگذارد..

افکارتان همچون رآکتوری میجوشد وغلیان میکند..

اگراهل تحقیق درعلوم باشید..ممکن است موفق شوید ازطریق تجربه یاالهام

راه حلهای تازه ای برای موضوع موردتحقیق بیابید..آنهاکه درمسند مدیریتهای

اجتماعی هستند..ممکن است که انتقادشود که متعصب وافراطی شده اند..

وبه اندیشه های دیگران بی توجه..

اواخردیماه..سیاره ی زهره به نپتون دربرج حوت ملحق میشود..واین برای

آنهاکه بنوعی باپول نقدوکارهای تجاری سروکاردارند..علامت منفعت..وفرصتی

برای یافتن راههای بهتربرای کسب درآمد..میتواندباشد..

اوایل فوریه(اواسط بهمن)..سیاره ی درخشان زهره...واردبرج حمل میشود..

وتاپایان سال..درهمین برج مهمان خواهدبود..زهره واورانوس درحمل...

ومشتری درمیزان..

انگیزه ی سفرعلمی..تحقیقی..تحصیلی درشماقویترخواهدشد..وشایداولین

روزهای مارس(اواسط اسفند) موفق شوید ویزاوبلیط هواپیما هم بگیرید..

برخی متولدین بهمن ممکن است به بسط وتوضیح نظراتشان بپردازند..

وشنوندگان زیادی هم بیابند...واین نکته که آماده ی شنیدن نظرات مخالف هم

باشید..

سرسختی واستقامت شما..دربیان نظریاتتان دراواخرفوریه (اوایل اسفند)..

میتواندکاردستتان بدهد..

مریخ...زهره...اورانوس درحمل ودربرابرشان مشتری درمیزان درتسدیس با

زحل درقوس..

درزمینه ی اجتماعی بسیارفعال خواهیدبود..مطالعات متعددوپرکششی راپی

خواهیدگرفت..وبه سفرهای متعددکوتاه یابلند مدت خواهیدرفت..

واضطرابات ناشناخته ی گذشته رابکناری خواهید نهاد..

ازانزوابیرون بیایید ونشان دهید که خشک وجدی وبیتفاوت نیستید..

سالی پرازتلاش وپیشگامی داشته باشید.

متولدین اسفند

لب کنی شیرین وپرسی کیست چون بینی مرا

بنــــده ام یعنی نمـــیدانی که فرهــــادتوکیست

کوکب حوت مشتری ونپتون گفته شده..وامسال ایندوسیاره یکدیگررا زیرفشارخود

قرارمیدهند..وعارضش..تضادها..

مشتری درسنبله است..دربرابرنپتون درحوت..این یک تضاد..آیامتولدان اسفند

بزیان خوددست بعمل میزنند...واینسال..مجردها..احتمال ازدواجشان زیادتر..

یک متولدشهریورخواهان شمامیشود..ولی..یکی ازاولیا..احتمالا پدر..نظرخاصی

دراینمورددارد..واحتمالا مخالف..ونیمه ی اول سال..خودرادرگیراولیا حس خواهید

کرد..سن بالاهای اسفندی..بامخالفتهای همسرشان..برسریک شراکت

مالی..روبرو....

خواهندشد..عاملی مشخص..اواخرفروردین..درمحیط کار..باعث ناراحتی وخشم

شما خواهدشد..وجوانترها..درخانه..باپدرعصبانی...واینحالت تاپاییز دوام خواهد

یافت..چرا؟

شماوفکرشما..درفضایی رویایی وغیرمعمول حرکت دارد..وعمل میکنید به افکار

وعقایدی..که بااعتقادات عرفی وعام..میتواند متفاوت باشد..اگرشاعر..یانقاش..

یاهنرمندی باشید..اینحالات درپدیدآری نقشهای هنرمندانه بشمامددخواهد رساند..

ولی دردنیای واقعی...؟وهمین گونه تصورات وعمل بدانهاست که آن عصبانیتها

رامیتواندباعث شود..

اواخرشهریورماه...

باتربیع آفتاب ومریخ..احتمال دارد..شراکت تجاری برای مسن ترها وخواستگاری

برای جوانترهابهم بخورد..دخترهای اسفندی درنیمه ی دوم سال خواستگاری از

متولدین مهرماه ممکن است داشته باشند...وایندفعه...بله احتمال ازدواج خیلی

زیادترمیشود..

بنظرنمیرسد سال آرامی درپیش داشته باشید..وازایامی که ممکن است بابقیه

درگیرشوید..اوایل شهریوراست..که لازمه اش دست بعصاراه رفتن است..

ولی اگرموردتظلم واقع شدید..خیلی باسیاست..مسئله رامطرح واحقاق حق کنید..

اواخر شهریور..مشتری ..سیاره ی شما..واردبرج هشتم خانه ی آفتاب شما..

یعنی میزان میشود..وباجلورفتن مشتری دراین برج وقرارگرفتن دربرابراورانوس

...مواظب کیسه ی سکه هایتان باشید..بعضی نخهای فرسوده کیسه..شاید پاره

شوندوسکه هابیرون بریزند..ومتوجه نشوید...یااگرمتوجه شدید نتوانید دیگر

آنهارابردارید..خصوصا درماه تولدخودتان..اسفند..

زهره ومریخ واورانوس دربرج حمل..(برج پولهای شما) حرکت دارند ودر

برابرشان وآنسوی حمل..یعنی برج میزان..مشتری حرکت دارد..ومشتری

سیاره ی شماست..وریسکهای شما..قلک سکه هایتان راممکن است به سنگ

بزند...وکلاغهای اطراف..سریعا سکه هارا بمنقارگرفته..وبه لانه های خودببرند

میانه ی اسفند..

باکندشدن حرکت زهره ی زیبا..(سیاره ی برج میزان)..وحرکت پس گرد آن..

احتمال این رخدادبیشترمیشود...پس مراقب باشید...بدون مشورت کامل..سندی

راامضا نکنید...قول مالی بکسی ندهید...درخیابان کیف پولتان رامحکم نگه دارید..

وسوارماشینهای ناشناس نشوید..

واما...اواخردیماه..

روزهای جالبی خواهیدداشت..اسفندهای مذکر...میتوانند قلبشانرابـــاز ..

بروی باغی ازاحساسات دلنشین..بیابند..احساساتی رمانتیک وعاشقانه..

این حالات راچندروزی بعدازیک شوک احساسی..در10روزاول دیماه...

(که همراه بااندوهی مختصرخواهدبود)...درخوداخساس خواهیدکرد..

باورودزهره به حمـــــــل..اواسط بهمن..تازهره بخواهد به اورانوس برسد..

دراوایل سال 96..شانس مالی خوبی ...خواهیدیافت..بشرط آنکه..سریعا وبا

برنامه ریزی بتوانیدازاین موقعیت استفاده کنید..چقدروقت دارید؟...

تاپایان اسفند...دربهار96 زهره به اورانوس میپیونددواحتیاطهای دقیق مالی

لازم..

جوانترهاهم..صدای گامهای عشق را خواهندشنید..ودل به آوای دلنوازآن

خواهندسپرد...مراقب باشید..خلوصتانراازدست ندهید..هوسها میتوانند

اغواگرباشند..دل دیگرانراشکستن واعتنانکردن..دردستگاه متوازن هستی

بیجواب نخواهدماند..خصوصا میانه ی اسفند مراقب اینگونه حالات باشید..

وعشقتانراخدای نکرده..باسردی وبی اعتنایی وتازه جویی..به ضعف نکشانید..

سالی رنگارنگ....آمیخته باوقایع تلخ وشیرین..عاطفی ومالی..درپیش خواهید

داشت..

قلبی شاد...ودستی گشاده..وروزهایی رویایی داشته باشید.

 

باآرزوی سالی پرامیدبرای همه ی هموطنان.....