IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۸   کلمات کلیدی: 1394مشتری درسنبله

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی

وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل..

وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود

که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه جولان..

ودرحوت بود..دلخراشی حلبچه..تلخی سینمارکس..وحوت یعنی طالبان..

القاعده..کمربندانفجاری..بوکوحرام..و..وزحل قدرتمند مهمان قوس است در

نبردبانپتـــون..وعقرب درگیری ..نیش زهرآگینش آماده ی گزش..و..

گذشته وحال درهم می آمیزند..وحاصلش چه..؟

لحظه ی تحویل سال آسمان چه شکل دارد..؟

مشتری(ژوپیتر..آرش) تیربرکمان نهاده..ودرپس زحـــل می تازد..

وهردوتاخت کنان..میرانند..تابه منزلگاه دلــــو..

واطراق کنند آنجا وخیمه وخرگاهی نو..بارنهند..برای بیش از 200سال..

 

وایامی مصادف دسامبر2020 ازمیلادمسیح..

ودلو بیت دوازده حوتست وحوت نواحی جنوب خزر..

ودلو..گردبادهای پیچ درپیچ دهه ی چهل نواحی جنوب..

وتااین زمان برسد..

طناب کشی سه جانبه ی ...کیوان..هرمزد..ونپتون درراهست..

چراکه برجیس(هرمزد)..در94 پای بربرج سنبله(خوشه)...مینهد..

ودشت کویروطبس وآن حدود..وهمزمانی باامکان لرزش خاک..

وبعضی نقاط خوزستان هم..همینطور

وکش وقوسها..

بین سه نیروی شناورآسمـــان..

سال1382 سال گذرمشتری ازبرابراورانوس..زلزله هامتعدد بوددراکثرمناطق

ایرانزمین..وهمینطور..ظهورمتوالی اشیائ نورانی پرنده ناشناس..درآسمان

شهرها..مشتری اورانوس....سنبله حوت

وحال..مشتری ازبرابر نپتون..

ازبرابررازهاوافسونها..میگذرد..و....چه رازی ممکن است ازپرده برون افتد؟

بگردیم درپس دورانها..تابیابیم مشابه این لحظات را..

میرسیم بسال 867 میلادی..وحدودا  253هجری قمری..حدوداین سال قمری

بنظرتان آشنا نمی آید؟.....خوب...چه حوادثی رقم خورده دراین زمانها...

جداشدن مسیحیان غرب(رم) ومسیحیان شرقی..ودیگرچه؟ به خراسان

حمله بردن یعقوب لیث صفار..وهمین حدودها..حرکت جمعی زنگیان و

صاحب الزنج درنواحی جنوبی عراق وایران..و....

نگاه می اندازیم  به جدول سیارات هنگام تحویل سال...

 

ومشتریست که داردبه برج سنبله نزدیک میشود...

وچون به سنبله داخل شود..وزحل درقوس ونپتون درحوت..پس جوزاکه درآن

سیاره ای حرکت ندارد..تحت فشارمیرود..

وقتی درسالهای دور..نپتون داخل قوس شد..آمریکا(جوزا)..ازویتنام..شروع

کردبه خارج شدن..وچون زحل به قوس داخل شد..ورودکردبه جنگ ایران و

عراق..وهدف قراردادهواپیمای مسافری ایران را..

وازمکانهای تحت تاثیرجوزامیتوان ازلندن وریاض نامبرد..

وشهرهای..بدخشان - قم - قزوین - رفسنجان - رودبار- گرگان - ساوه-

خمینی شهر وبوکان

 

           دعاکنیم..قدرتهای بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگترنشوند

 

                                انشاا..

   متولـــدین فروردینماه

جام میی که تابشش ...جان ببردزمشتری

چرخ زندزبوی او...برسرچرخ سنبــلـه

ده بیست روزی..قبل ازتحویل سال نو..وقدم زدن مریخ دربرج حمل..تلاشتان

میتوانسته حول وحوش غلبه بریک سری افکارواندیشه هایی خاص چرخ بزند

ونظاره گر انبوه ماهیان رنگارنگی باشد..که دربرکه ناخودآگاهتان..به اینطرف

وآنطرف ..ذهنتان راباخودبهمراه میکشاندند..خصوصا زادگان دهه ی اول

فروردین..درمحیط اطراف..نیروهایی تلاششان این خواهدبودکه باارائه ی

نظریاتی..محتملا کمترواقعی..شمارابه خشونت بکشانند..زمان مساعدبرای

دورساختن این نیتهای پنهان اززندگیتان..میتوانداوایل زمستان باشد...

آنهاکه بکمکشان نیازداریدودرموضع قدرت اجتماعی هستند..بعدازتعطیلات

نوروزی..میتوانند مددرسان باشند..وجمعتان جورخواهدشد..

جلوگیری کنیدازغلبه ی افکارافراط گونه ی اوایل خرداد..که چنگ برپیکر

آرامشتان میزنند..دررانندگی..رفت وآمد..وسایل نقلیه دقت بیشتری بکاربرید

واخذتصمیمات مهم راموکول کنید به بعداز خرداد..وهمین زمانهاستکه مشگلی

مالی هم اززیرخاکسترفراموشی سربلندمیکند...ونیازداردبه یافتن راه حل سریع

..آیادرپایان ماه اوت..موفق به انجام این کارخواهیدشد؟

آخرهای تیرکه شد..نظرتان میرود بطرف امورمنزل..وجوانترها به پدرومادر..

اگرمتاهل هستید..مشگل ایجادشده..دررفتارباهمسرتانرا..باحوصله ومحبت حل

کنید..

واما..ورودمشتــــری به سنبله..

بارسیدن به اواخرمرداد..سیاره ی عظیم مشتری..به برج سنبله قدم مینهد..

کارمندان وشاغلین..شانسهای موفقیت بیشتروتغییرات مثبت شغلی رااحساس

خواهندکرد...

یک مسئله ی غیرمعمول اینکه...

دوستی..بدلایلی تلاش داردجلوی این تغییرات رابنفع خود سدکند..وطول میکشد

این ماجراتااواخرمهرماه....که آن موقع بالاخره موفق خواهیدشدفضای جدیدو

تغییردرمحیط زندگی وکارتان ایجادکرده..واحساس تازگی راتجربه نمایید..

اگرمجردهستید..یک متولدشهریور..اندیشه واحساس قلبی شمارابسوی خود..

ممکن است بکشد..خصوصا درجنس مذکرهای حمل..

سال میتواند سالی همراه با تلاشهای مثبت بیشتر وموفقیتهای شغلی..برای شما

باشد.

متــولدین اردیبهشت ماه

کیست آن فتـــنه که باتیــــروکمــان می گذرد

وآن چــه تیراست که درجوشن جان می گذرد

نه برای همه..لااقل برای برخی متولدین اردیبهشت..یک صدای درونی که ظاهرا

دوستانه است...آنهاراتشویق میکند به سفری دورودراز..وشایدهم اندیشه ی

مهاجرت به سرزمینی دیگر..وآغاز شروعی تازه وبیدغدغه......

آیا آشنایان درگذشته..میتوانند بماتوجه نشان دهند؟آیایک متولدفروردین استکه

مشوق شمادراین امراست؟اندیشه ی درونی غیرمعمول..درهرحال همراه..

اردیبهشتیها میتواندباشد..وباآنهاقدم زند..ازمیانه های ژوئن(اواخرخرداد)..

این حالت واضحترمیشود..وپروازاین افکاردرآسمان ضمیرتان.......خوب..

زحل درقوس است وباجابجایی درقوس..بجای بهارباطراوت..یخهای قطبی را

درتصورآوردن..ویا..اندوه وانزوارابرگزیدن...

اگرازدواج کرده وصاحب فرزندانی باشید..ازاواسط ماه اوت (مرداد)..که مشتری

پای ببرج سنبله مینهد..یکی ازفرزندانتان..تحت تاثیراین روحیه ی سنگین

شما..دادش درمیآید..خوب چه میکنید؟شادی زیاددورنمیتواندباشد..ازپیله ی

خودخارج شویددیگر..

بردامن غم منشین...بردامن صحرارو...

ومهرماه...زهره ی زیبا..مشتری درخشان ومریخ گرم وپرانرژی..دربرج

سنبله..برج شادیهای شما...فرزندان..دوستان..عشق..سفرها..جمع شده اند..

وفاکتورهایی برای افزایش امیدها...اندیشه ی سفرهای فرحناک..یاازدواج

برای تعدادی ازاردیبهشتیها...وجانی تازه درکالبدروانشان...

واگر.....بله.... اگرنتوانید پوسته افسردگی راکناری بنهید..آنوقت...

درآخــــرین روزهای سال که مریخ واردبرج قوس میشود..

ومیشتابد بطرف کیوان..مثلا..ممکن است ناچارشویدبه طبیب مراجعه کنید..

یاشایددست به سفری بزنید برای گریزازغمهای روزگار..

واین امید که روزهایتان..زیباتروگذرایام..دلپذیرترشود..

    متـــولدین خردادماه

درراسته ی نازفروشان....که بتاننـد

ماییم ونگاهی..که به هیچش نستانند

سال94..شمابرسرچهارراهی هستیدکه دریکی ازجهتها زحل

حرکت دارد..درقوس..ودریکی مشتری..درسنبله..وسومی..نپتون است درحوت

وشماناظرچهارم بحساب می آیید..

صحنه های گونه گونی بوجودمیآورنداین سه..مقابل دیدگان شما..

این نپتون وکیوان و ژوپیتـــر..

برج حوت وپرنده ی نپتون درآن به پرواز..وحاصلش..فشارهاوکشیده شدن

شمابه آشیانه ی هنرهــا..امورخیریه..مسائل روانی انسانها..ودردها..و

رنجهای بشری..خواهدبود..وکتابهاوکارهای ادبی..شعروانتشارات..

خبرنگاراگرباشیـــد..مجبورخواهیدشدبادنده ی سنگین..درجاده ی صاف حرکت

کنید..چراکه....درسه جهت..سرعت گیرها..(زحل - مشتری - نپتون)..ازتوان

شما خواهندکاست..علائق هنری شمامیتواندباپرواززحل درآسمان ذهنتان..

تغییرمسیردهد..واین احساس که نیروئی ناپیدا...نگاهش دنبالتان آمده..وبرشما

نظاره گراست...یاشخصی سالخورده..موجودیتی درموضع قدرت..

چه گاه بیشترروی میدهداین حالت؟اواسط ژوئن (اواخرخرداد)...

همین ایام..زادگان اواخرخرداد..انرژی اضافه ای رادرخود به نطاره مینشینند..

واگرخوددارنباشند..امکان درگیری باعناصرسرراه خودراخواهندداشت..

اگربادقت گامهارا بردارید..دهه ی سوم ژوئن..میتوانیدباانرژی بدست آمده..

مشگلات پیش پارا..ازسرراه بردارید..

وقت رسیدگی به مشگلات مالی گذشته..اواسط ماه ژوئیه (اواخرتیرماه) است..

واگرپشت گوش بیندازید..برای شما دردسرخواهندشد..

اواخرمردادجریانی ازخوش شانسی..درمسیرپروازتان..نمایان خواهدشد..

یک دست کمکرسان..دردرگیریهای اجتماعی وروانی..بکمکتان می آید..

حاصلش...تمایل به خرید خانه..تغییرمحل زندگی..و..درشماتشدیدمیشود..

وموکول کنیدارضا این تمایلات رابه زمانی دیگر..که بهترخواهدبود..

خانمهای خانه دار..تغییرات مفیدی دردکوراسیون منزل..شکل لباسها..فرم

آرایش..و...ایجادمیکنند..وجوانهای خردادی..شانس یافتن شریک زندگی را

بیشترلمس خواهندکرد..ودرگوشی بگویم..چندرقیب هم درمسیرکمین کرده اند!!..

ازلحظات مهم سال...اوایل آذرماه است..این زمان..سالخوردگان فامیل..ونیازبه

توجه ودلجویی شما..ازآنها..مخصوصا..بیمارها

اوه..همسرتان هم که آثارنارضایتی درچهره اش نمایان است..اگرحوصله

کنید..گره های ایجادشده..گشوده خواهندشد..به همسرتان بیشترتوجه داشته

باشید..چراکه این یکی دوساله بااوممکن است درگیریهای مکررداشته باشید

   متولدین تیرماه

خلایق درتوحیرانندوجای حیـــرت است الحق

که مــــه رابرزمین بینندومه برآسمــان باشد

خوب....

همچنان زحل بربرج قوس..شناکنان جلومیرود..ومریخ هم که آخرای سال که شد

میاد دیدنش...چه دیداری میشه توبرج قوس یاهمون آذرخودمون..خوب..برشما

چه اثری میگذاره؟..اثرمیزاره برمحیط زندگی وکارتون ..براحساس سالم بودن

توخیالاتتون..وشایدهم واقعا..یک کسالت جزئی راحس کنید..وسایه هایی از

نگرانی درمقابل خورشید شادی وتندرستی اتان..خودنمایی کنند..

ودشواریهایی درمحیط کاروتلاش روزانه..انقدراهم که خیال میکنید کارزیاد

روی هم وروی کول شما تلنبارنشده....چه شانسهای باارزشی توسال 93

داشته اید..بازهم خواهیدداشت..بلـــه...ولی نه برای همیشه..پس.. مایه ها را

پس اندازکنید..وبرنامه ریزیهای درازمدت برای آینده..توخرداد..خستگیها..و

افسردگیها بفکرسفرتان میاندازد..توخردادعواملی ..شاید بعضی تیرماهیها را

عصبانی کند..یا آزرده..ببخشیدشان..حالا اگرفراموش نکردید ..طوری نیست..

تلافی.. تلافی می آره ومهربانی....مهربانی..

نوستالژی خاطرات قدیمی..وآنروزهای شیرین گذشته..کارخودرامیکنند..ودر

ماه تولدخودتان..تیرماه..گوی ارغوانی بهرام..مهمان برج سرطان (خرچنگ)

میشود..وداغی مریخ سرخ بشماانرژی بیشتری میبخشد..سستی وبیحالی را

بکناری بگذارید وبه تلاشهابیفزایید..جوانترها مراقب معاشرتهایشان باشند..

نکندپایشان به مرافعه ای ناخواسته بازشود..چه وقت..؟...وسطای تیرماه...

که احساساتی تندوشدید..درتیرماهی ها عارض میشود..ودقت نکنید وخوددار

نباشید..ممکن است درگیرشوید..روزائی که ماه توآسمون نیس..حواستون رو

بیشترجمع کنین..

اگه دوستی دارین..که مشگلی داره..تومردادشایدفرجی بهش برسه..

وشما...ازلطفومحیت خواهرا وبرادرا بیشتراستفاده کنین..یه وقت هم دیدین که

به تحقیق درزمینه ی بهداشت وسلامتی علاقمندشدین..شایداوایل شهریور

برای محکم کاری ..بریددکتر..ودکتربهتون بگه...نگران نباشین..هیچیتون نیس!

یه موضوع خیلی مهم...بعضی وقتا حواستون نیس..یاممکنه خسته وعجول

باشید..یاهواداره تاریک میشه..خانمای تیرماهی حواسشون رو جمع کنند..

نکنه سوارماشینای شخصی بشین..یا برای میانبرزدن..پابزارین توی کوچه های

خلوت که کسی ردنمیشه..ویاجوونائی که میرن تواینترنت وشبکه های اجتماعی..

مطالب وعکسهاروبه غریبه هاندین..وخلاصه سخت حواستون جمع باشه..

آن شهرپرازسرووگل...شهری به دل دریابود

شهزاده ی رویاهایم.. بااسب سفید آنجابود...

آخرای سال که میشه...سیاره ی نپتون...هنرهاوافکارغیرمادی وشاعرانه..با

خورشیدتویک درجه قرارمیگیره..خوب اندیشه اتان میتونه بال وپر بگیره..

بره توآسمون..بره بالا..بالاترازدنیای خاکی..وحالا یه دوست هم پیدامیشه و..

تشویقتون میکنه..دیگه ازخداچی میخواین..مسائل شخصی رو ول کنید..!!

شعر..نقاشی..موسیقی و..تاچه سرراهتون قراربگیره..یادتون نره..

ضمن کارای عادی زندگی به یه هنری بپردازین..و..بیشترخوشحال باشین

تااندوهگین...

 

   متــولدین مردادمـــاه

مغیلان چیست تاحاجی عنان ازکعبه برپیچد

خسک درراه مشتاقان بساط پرنـیان باشد

همچنانست هرمزددراسد..وگرم میکند حس وحال درونیتانرا..گاه بیگاه سفرهایی

و...خیره برنگه هایی..نگه هایی نووتازه..نه خسته زآشنایی های دیرین..

نگه هایی که میکاوند اندرونرا..نگه هایی که می پایندومی پایندشیرپرفسونرا..

مونثهای مردادی..بگاه نیمه ی آخرزبرج پنجمین..بسان چیدن یک شاخه گل..

تصمیم میگیرند..وفرصتهاگریزانندسخت..فرودین وانتهایش..حلقه ای بردستها..

شایدنشان انتهای انزواباشد..خصوصا زادگان نیمه ی مرداد..

دوستی..ومشگلی..ازجنس سکه ..پول..دارایی..وغمخواری هایتان شاید بسان

مرهمی برزخمهایش..سبک سازدبرایش..بارسنگین تحملها..فسرده دل..

غمین چهره..وسردیها درونش..

خودکرده را تدبیری نه ..که این دوست..بادست خود تنیده این پیله هاوتارها

برقامت وجودش..

اگرازدواج کرده اید..دارای فرزندهستید..سلامتی یکی ازفرزندان درسال94

فکرتانرابخودمشغول خواهدداشت..ممکن است ازناحیه ی استخوانها..یاچشم..

پوست..امااگرفرزند بزرگترباشد..انقباضات مالی درکارش..میتواند جلب کننده ی

حواس شماباشدازسایرامور..این مسئله..دراواخرخردادوبادخالت آشکار یک

متولدخرداد..شمارابه واکاوی بیشتر..میخواند..

ودهه ی سوم مرداد..وسیاره ی مشتری..

که پای مینهدبربرج بــــاکره..وبرج اسدراترک میگوید..

برپرده ی زندگیتان..نقش میزنندمسائل جدیدی..ازجنس اقتصاد..نقدینگیها..

کنترل کنید..حساب وکتاب مالیتانرا..وحداکثراستفاده راببریدازشانسهای

مالی پیش آمده..ومواظب معامله های مشکوک املاک باشید..اسنادمعامله را

بادقت..بررسی واستعلام کنید..گوشتـــان...بسته بادبر..چـــــرب زبانیها..

ویک وضعیت خاص...

وسطهای مردادکه شد...مخصوصا دهه ی سوم مردادیها..بخاطرعلائق مادی

پشت پرده..ممکنه تصمیمی محرمانه بگیرید..تصمیمی به زیان یکنفر..

آیااخذاین تصمیم..درنهایت بزیان مالی خودتان خواهدانجامید...؟

حواستان به این تصمیم..دردهه ی اول ماه اوت باشد..

به پاییــــز که رسیدیم وبرگهای سبزآماده ی پذیرش زردشدن گشتند..

دراواخرمهرماه..زهره ..مریخ ومشتری دربرج سنبله..اطراف صورت فلکی

اسد..نورافشانی خواهندداشت..برای مردادیان..تعاملات وفرصتهای مالی..

شانسها..برای اهل هنروصنعت..پردازش آثارهنری..ظریفکاریها..

واما...مراقب ولخرجیهای افراطی خاص خودباشید..

نشانه هایی از افراط درهزینه کردن نقدینگیها درحاصل عمل برخی زادگان

مردادبچشم می آید..برنامه ریزیهای بادقت..میتواند نقشی پایا درحفظ

دستمایه های مالی شما..دربرداشته باشد..

واوایل آذر...

وسالمندی ازنزدیکان..ودست وپنجه نرم کردنش..بامشگلی..کسالتی..

که برشما خواهدداشت..تاثیرروانی خاصی..

واندیشه های غیرمعمول..که تازگیهادرمخیله ی شما..خودمانی جاخوش کرده اند..

همچون توجه به مسائل عرفانی..نادیدنیها..آن جهانی..رادامن میزند..

افکارجدیدوانتزاعی..برای پردازش آثارهنری..طراحیهای صنعتی..و..

درشمابه جوشش خواهدنشست..اوایل آذر تمرکزکنیدروی تجربیات وتخصصها..

برای پردازش حاصلی نوین وابتکاری تازه..

ازدهه ی سوم دیماه.. مراقب امضائ قراردادهاباشید..تجدیدنظروبررسیها..

بررسیهای عمیق..وآنگاه اخذتصمیم..خصوصا ده روز اول اسفند رادرخاطر

داشته باشید..وسال بپایان میرسدباورود مریخ به قوس وتوقف طولانی اش..

دراین برج..

میتواند...قویترشدن توجه شما به دوست مانده درمشگل..ویاگره مالی فرزند..

رانشانه باشد.

   متــولـدین شهریورماه

بــاورت گرنیست ازوحشی..که میسوزدزتو

چاک درجانش فکن..داغ وفــای خودنـــگر

نسیم سردمهرگان..که وزیدن آغازکند..گوی هایی شناور..درخشان..گاه قرمز

درمکان راس ماه..صورت فلکی اسد(برج سنبله)..بیــاغازندبازی چوگانی..

وگردوخاک..سوی آسمان..ره میسپارد..گوی زهره..گوی بهرام..گوی هرمزد..

ونپتون برزمین حوت...وکیوان درکمانداراست وهرمزد درمسیربرج عذرا..

ومی بینندهمه..دیدگان خاکیان افتاده براین تاختها...

دختریاپسر...زادگان سنبله..دیده خواهندشد..واندیشه ی وصلت درمیان..

یامیشتابندسوی آرزویی این زمان..نه بدبینانه...بل ازروی شادی وشعف..

گریکی بیش.. آمدسویشان..خواهان..نه دو..شایدسه تا...درچه راهی بهتراست

ره راسپردن..هان؟

حل مشگل چندین وجندساله ی یکی ازفرزندان..شایدبعمل نزدیک آید..

وغبارغم ازچهره اتان بزداید..مادرسالخورده رادریابیدوبرسید به مشگلات

همسروامورمنزل..

حالا یه دلخوری ناچیز..مسئله ای مالی..یه تیکه زمین..یایک خونه ی کلنگی..

که نباید مانع بشه ازدلجویی ورسیدگی پدرومادر..

وابتدای سال وحرکت سیاره ی مشتری..

آیاحرکت مشتری میتواند پدیدآیی یک عشق نهانی رادر قلبتان نشانگر باشد..

بالاخره که اوایل شهریورممکنه ناچاربشید بیانش کنین..

واماخردادپرفشار..

خردادکه داره به آخرمیرسه..تاروپوداحساستون رو..تنش هایی دربرمیگیره..

حواستون جمع.....! نکنه کله رابجایی بکوبید..توحرکات سریع دقت داشته باشید

توعبورازخیابون شلوغ..نزدیکان..خواهربرادرا..ممکنه رعایت نکنندوشمارا

برنجانندباغلیان احساس به موضوع نزدیک نشین..اصلا چراهی توی دلتون

بزارین..عین درمان است ..گفتن..درددل با..غمگساری...

اوایل مردادکه شد..درصورت ناصبوریها..غمهای نهانی خواهد بودورنجشها..

بعضی متولدین اواخرشهریور..مثل 28 - 29 شهریور..مراقب دوستان کمتر

واقعی خود باشندکه باهدفی نهانی ..تمرکزروی نقدینگیهای شما..یابااندیشه

پنهان حسادت..و..درپرده ای از پنهانکاری....دست شفقت درازمیکنندبسویتان..

چه حدودزمانی..؟محتملا اواسط مردادماه..

یکی ازمقاطع زمانی قابل ذکر درسال 94 برای شما..اوایل آذرخواهدبود..

اوایل آذر..

اوایل آذراست که می اندازند پنجه درپنجه ی هم..دونیروی قدرتمند آسمان..

کیوان ونپتون..ونبردی رازآلود..وشایدپرهیــاهو..وبرای شما همزمان میشودبا..

موضوع مالکیت آشیانه ای..قطعه خاکی..ویا...شخصی درگذشته های دور..

اواسط دیماه است که مسئله روشن خواهدشد..

مریخ(بهرام= مارس) اواسط اسفندماه..پایش ببرج قوس میرسد..

وزحل ومریخ دربیت کماندار...توقف مریخ بسال 95 هم میکشد..ودرکلیه ی

امور دقت..نرمش وگذشت شمارامیطلبد.

   متــولــدین مهـــرماه

کارمانیست.....شناسایی رازگل سرخ

کارما...شایداینست که..

درافسون گل سرخ...شناورباشیــم...

رفت وآمدها..مهمانی..چهره های گونه گون دیدن..تماسها..ورابطه ها..

وجذرومدهای زورق احساستان..تلاطم امواج براین قایق..وبالاوپایین شدنها..

وپاروی تردید..برصورت امواج تغییرات زدن..

تماسهانمیتوانند..راحت باشند..وجوهراندیشه درخروش..وکوجای تصمیم..

میانه ی فروردین..وکم شدن تکانهای تغییر..شایدبتوانید طناب قایق تصمیم را

بردستان دوستی بیاویزید..یه دستای طلبکاری بودن..که پس رفته بودن..

حالادوباره که آخرای خردادشده..پیداشون شده..باسیاست وحسابگری..

میتوانید..ازپسشون بربیائید..ولی خوب آخرش که ناچارید بدهی هارا صاف

کنید..وآخرای تیرماه..

دقت کنید..شاید تصمیمی که میگیرید..حرکتی که میکنید..اگربدون مشورت

باشد..بالاخره..نفعی برایتان حاصل نیاورد..وسررشته ی این حرکت..میرود

تااواخرمرداد..که..سیاره ی مشتری

واردبرج سنبله میشود..وشکل گیری اندیشه ای درناخودآگاه..تاشاید بشود..

تصمیمی گرفت..ورونق وآرامش رابه ذهن بازگرداند..آرزوئی که..

شانس راهدف میگیرد..وهدفی پرفشار..

وفشار بیشترمیشود..دراوایل شهریور..که...

دوباره سیاره ی زحل پاببرج قوس(آذر) می نهد..مراقب رابطه ها..واسطه ها

چه درکار..چه درفامیل..روابط عشقی..رفتارباهمسرواعضای خانواده باشید..

نیمه ی دوم اکتبر..(اواخرمهرماه)..دربیت دوازدهم شما..سنبله..مهمانانی

حضوردارند..زهره - مشتری - مریخ - وموضع راس ماه...خوب..

زهره که سیاره ی متولدین مهراست..ودرهبوط..ومشتری دروبال..ومریخ

داغ وپرحرارت..امورات پشت پرده..شمارابخودمشغول میدارند..بهتراست

فعلا بده بستانی نداشته باشید..واینکاررابه اواخرآبان موکول کنید..

آنزمانکه..زهره ومریخ..واردبرج میزان شده اند..ولی درهمین زمانها..یعنی

اواخرمهرماه..آنها که بکارهای هنری وبکاربردن نیروی ابتکار وتخیل..

اشتغال دارند..میتوانند به پردازش محصولات نوین وجالب دست یازند..

20تا30آبان اعتمادبنفستان هم بیشترشده..وازافت وخیز امواج وقایع..کمی

خودراکنارخواهیدکشید..

اولهای آذر..یک فکر وتصمیم..یایک آشنا.و.روی عمل شما درمحیط کار..

تاثیرمهمی خواهدگذاشت..این تاثیر بازده مثبتی ممکن است دربرنداشته باشد..

ولی..ولی..شایدباعث پایان یالااقل ترمزی باشدبرای رویاهای بی انتهای کاری

ومالیتان..پس اوایل آذریادتان نرود..

فشاربرهمکاران..وآنهاکه بشمااحترام میگذارند..درپی گیری همین رویاها..

میتواندبرایتان دشواری آفرین هم باشد..مخصوصا اگربانقدینگی دیگران کار

میکنید..مثل کاردربانکها..حسابداری..و...تجارت وبازار...خصوص که

اواخرسال مریخ سرخ..برای حضوری طولانی واردبرج قوس میشود..

واین برای شما یعنی..اندیشه های ازروی عصبانیت..شایددرگیری..

دلبستگان به عشق ومحبت دیگری..حواسشان باشد به دلشکستنها..

دل دادن ودل ستاندن دراین زمان..وبعد پانهادن روی این احساسات بوجود

آمده..قلبتانرا درآینده ای نزدیک بدردخواهدآورد..

بهتراست تاورود مشتری ببرج میزان صبرکنید وتازه آنموقع هم اورانوس در

حمل..بودن شرکاوعشقی طوفانی..ودرآخر...

اگرهنرمند باشید..شاعر..فیلمساز..موزیسین..طراح مدولباس..اواخرسال..

یعنی اوایل اسفند..میتونید پردازش کنید ذوق وسلیقه اتانرا..وحاصل کنید..

حاصلی ظریف وهنرمندانه را.

    متـــولــدین آبانمــاه

نخواهم رفتن ازدنــیا...مگردرپــای دیوارت

که تادروقت جان دادن...سرم برآستان باشد

توجدول سیاره ها..موقع تحویل سال..اگه نگاه کنین..جای زحل راکجامیبینین؟

بله..توبرج قوس..لونه کرده..برج پول ونقدینگیهاتون جاش کجاست؟ اونم برج

قوس...ببرج ثور(اردیبهشت ) نگاه کنین..کدوم سیاره توش مانورمیده..؟بله

سیاره ی زهره..زهره سیاره ی برج ثورگفته شده..خوب ..زهره درثور ودر

بیت هشتم ثور..زحل قرارداره وبه زهره فشارواردمیکنه..خلاصه..وضعیت

همسروازدواج وشراکتتان..زیرفشارپول ونقدینگیهاتون..دادش درمیآد..

مشگلات ودست تنگیهای مالی شمابرشریک زندگی ویاکاری شماتاثیرمیگذارد..

گرچه درزمینه ی کاروتلاش..باغرورمیتازید..ومحیط کارراسازنده ترحس میکنید

واین تلاشها..میتواندگره ی مالی ایجادشده را بگشاید..تااواخرمرداد..

زحل روزای آخرخرداد..پس پس اومده..ودوباره پاش میرسه به درجات آخر

عقرب..وشما نیازپیدامیکنید به واکاوی تصمیمات اخیرتان..بعضی صحنه های

گذشته بخاطرتون میاد..مسائلی که تازه...یادتون رفته بود..دوباره لب ذهنتون

میان..وخودنمایی میکنن..تصمیم گیری وبررسی مجدد..وکمی احساس خستگی..

ربط پیدامیکندموضوع..بیکی ازنزدیکان..سردوسنگین شدن افکار..خدای

نکرده..افزایش بدبینی وسوئ ظنها..حجیم شدن حجم کارهابرای کارمندان..

درگیریهای ملکی..ونظیراینها..شمارامشغول میدارند..

ودرست همین موقعهاستکه..

یک متولد خرداد( شایدهمسر..  یافرزند..یادوست)خودش راباشمادرگیرمیسازد..

وهوس میکنید همون لباس قرمزه رابپوشید..وشاید..رفتارهای افراطی..خشماگین

ازشماسربزند..لباس قرمزه رانپوشید وباصبروحوصله..خوددارباشید تاموج آن

بگذرد..خوب به وسطای مردادمیرسیم..وپیدایی رنجش یکی از دوستان..نزدیکان

واین احساس که شما دانسته یاندانسته به اوزیان رسانده اید..ومناسب خواهدبود

دلجویی ازاو..چراکه اواخرمهرواوایل آبان..به یاری او نیازخواهیدداشت...

واحساس همدلی ودرک متقابل برای هردومنافعی دربرخواهدداشت..

اگریک متولدحوت(اسفند) رادوست میدارید..وبه اودل بسته اید..

بسان صورت دیــــوارچشم حسرت من..

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود

اوایل آذرکه شد..کمبودهای مالی..وضعیت فردی سالخورده..خانه یازمینی قدیمی

و..برحضوراین عشق اثرخواهدنهاد..تاثیری که خیلی مثبت نمیتواندباشد..

باورود زهره به عقرب..آرامش وامنیت بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..

وشاید..لبخندی بزنید برمشگلات موجود..

اواسط دیماه..کندوکاوخواهیدکرد..به عشق خود..مشگلات موجود..درسرراه..

بیشترخواهیداندیشید..ومروری برگذشته ها..امورراسبک سنگین میکنید..

تاتصمیم نهایی رابگیرید..و..اولای اسفند...

ذوق وابتکاروتخیلات انتزاعی برخی عقربهاوجوانترها..

شکوفاشده..وپردازش های زیباوقدرتمندی رابه حاصل خواهند نشاند..مخصوصا

اگربامتولدین اسفندمراوده وکارمشترک دارید..

وآخـــرین روزای سال...

مریخ هم واردبرج قوس میشود..وتوقفی طولانی خواهدداشت درآن...

قوس خانه ی پول ودارائیهای نقدی شماست..وزحل هم قبلا به قوس داخل

شده..سعی کنید به پیشنهاداتیکه..درآنهاریسک مالی زیاداست..توجه نکنید..

حتی اگرکارمندبانک هستیدیاطلافروش یاحسابدار..

وسخن آخر..باورودمریخ به قوس..هوای چشمهاراداشته باشید..توجه کنید به

فشارداخلی چشم..خصوصااگردیابت دارید..خلاصه حتمانزددکترچشم رفته وچشمها

راکاملا معاینه نمایید..علی الخصوص اگرسن بالایی داشته باشید.

   متـولــدین آذرمــــاه

 پروانه برآتش زندازبهرتــو...خودرا

ای شمع..توهم حرمت پروانه نگه دار

وقتی جاتون توی یک سیرکی باشه..که تماشاچیا..بجای آدما..اسکناس باشن

وشما..بندبازخطرآفرین..وطنابهاشل شده باشند..ومیرویدکه.....

خوب گفتن ندارددیگر..همین اتفاق برای عده ای ازآذرماهی هاافتاده..

وحالابعدازیکی دوسال...نشسته ایدوبرافتادن خودبردشک نجات فکرمیکنید..

ومرورمیکنید..لحظه های پیچ وتاب خوردن هائیکه...میخواسته ایدخطرآفرین

باشید..اما..بخت زیادیارتان نشده..ازدوسه روزمانده به تحویل سال..این

یادآوریهاست که شدت گرفته..میشه امیدواربودکه تواین سال درپیش..اگر

بخواهید..باز به چرخشهای خطرآفرین بپردازید وطنابها محکم وکارآ..باشند..

شعف چرخ زدن..چرخیدن درآسمان ریسکها..ریسکهای مالی..آیاتماشاچیان

برایتان دست خواهندزد..؟

خوب..تربیعات متعددپلوتوواورانوس..زورشان رازده اند..وتاثیرشان بتدریج

کم وکمترشده وبحرانهای اسکناسی..میروندکه ازشمافاصله بگیرند..

وباحرکت سیاره ی مشتری دربرج اسد..باکمک تجربه های گذشته..به عقایدی

نووتازه دراشتیاق به جستجو ودرک زندگی دست پیداکنید..

 واما.....

اواخرخرداد...چندروزی مانده به اول تیرماه..عصبانی شدن..

یک متولد اسفند یاخرداد..میتواند به موضوع مربوط باشد..موضوعی که

فراموش کرده بودید..ودوباره یادتان آمده..دختران آذرماهی..حواسشانرا جمع

کنند..درخیابان..کیف وموبایل خودرامحکم نگه دارند..ماشینهای ناشناس و

شخصی..نه..رانندگی باسرعت بالا..خطرآفرین..وحتی شوخیهای افراطی..

میتواند مسئله سازباشد..

اواسط مرداد که سیاره اتان مشتری میخواهدبرج اسدراترک کند وپاگذاردببرج

سنبله..احساستان بشماخواهدگفت..وقایع تازه ای درحال رقم خوردن است..

میتوانید به قماری دست بزنید که درنهایت احتمال برد آن زیادنخواهدبود..

به نیمه ی دوم اکتبرکه برسیم..(اواخرمهرماه)..امیدواری ونشاط درمحیط کارتان

بیشترمیشود..وعده ای ندهیدکه بعدا نخواهید عمل کنید..مجردها ممکن است

تصمیم به ایجادرابطه ای بگیرند..وشایداحتمال ازدواج..یک متولدشهریور هم

سرراهشان..نظرشان راجلب کرده..اگررابطه سرگیرد..سال آینده تاثیرش بر

زندگی شمابیشترخواهدشد..درهرحال ازعمل به انگیزه های آنی..انتظارحاصل

پربارنمیتوان داشت..ومطالعه دراخلاق ورفتار شریک زندگی آینده..نقش زیادی

درغم وشادیهای آینده ی شما خواهد داشت..مشورت بدنیست..

وماه آبان..که زهره ومریخ دربرج میزان حرکت دارند..بالاخره پنجره ای را

بازوگشوده می یابیدوهوایی تازه بدورازاندوهها وگره های دنیوی ومالی..را

استنشاق خواهید کرد..اوایل آذر..خصوصا اگرخودتان هم متولد همین اولهای

آذرباشید..بیک نقطه ی اوج ذهنی میرسید..وتصمیمی رامیگیرید که مدتهابود

ازشماانتظارش میرفت..درهمین اوقات..سالخوردگان هم میتوانندنقش مهمی

برایتان ایفا کنند..بعضی ازمتولدین شاغل آذرماهی ممکن است زودترازموعد

بازنشست شوند...یاازشغلشان کناره گیرند..درهرحال بایکنفردرگیرخواهیدبود..

منتهااین برخورد..الزاما خشونت آمیز نیست..

درکارهای ابتکاری این فشار میتواند تصورات انتزاعی جالبی رادرشما ایجاد کند

و...اما..نکته ی دیگر..

مراقب تحریکاتی که شمارابسوی موادتخدیری دعوت میکنند باشید..

دل گرفتگیها..افسردگیها..میتوانند باعث دخول تحریکاتی اینچنین به ذهن شما

گردند..اوایل اسفند معلوم میشود که چقدر دل به این تحریکات داده اید..

دردیماه..کمی احساس کندی وعدم تحرک خواهیدداشت..که اواسط اسفند..

باورود مریخ به قوس ..کمی جبران خواهدشد..

وسخن آخر..

میرویم که درسال 1395..به تربیع دوم زحل ومشتری برسیم..واین نقطه ی

عطف نسبتا مهمی درتصمیمات پانزده ساله ی اخیرشماخواهدبود..

زحل درقوس ومشتری درسنبله...پس یادتان باشد..متولدین خردادوشهریور در

چندسال آینده درزندگی شمانقش خواهندداشت.

   متــــولـدین دیمــــــاه

مرغ دلم که طاقت خاری زگل نداشت

دیوانه رفته بود به گلــزارعاشقــی

درپرده ومحصور..اوایل سال..گمان براینستکه..مخالفانرا مانعی ازراه بازداشته

سرپناه امن رانادیده گرفتن..ودامن زدن..به شعله های بدبینی درچرخش ایام..

وسال شروع میشود..ومیتازیدبرتوسن اهداف..وموانع درراه..

دیده برقله های آرزو..و..وتپه های خیالات رادیدن..که نزدیک میشوند هردم..

وچه فکرها..وچه سفرهای کوتاه مدت چندباره..وتغییراتی جدید..همزمان باتغییر

محیط کارومحیط خانواده..وبسترپیمایش ...درمقابلتان..

یک متولد مرداد..شمارابه ریسکهای بیشتر می کشاند..وخوش بینی غیرمعمول

شمارادربهار..بهمراهی بااین زاده ی برج اسد میتواند بکشاند..

وداغ شدن چرخش پیچ ومهره ی کارها..درابتدای تابستان..حرارت بدنتان بالا

رفته...تب که ندارید؟

گرچه ازاواخراردیبهشت..باورود مریخ به جوزا..دربرابرزحل..محیط اطراف

خودراپرهیجان..وگاه..آمیخته بابرخی درگیریها مییابید..وتااواخرخردادکه حرارت

حوادث..بالامیرود..ویکروز سه شنبه.... دیگرکلافه میشوید..

هنگام کارباوسائل برقی..درمنزل..مراقب..باشید..مسئله ی خانه وسرپناه..

آخرای خرداددوباره میتونه مشگل سازبشه..

واما..روحیه تون..آخرای تیر..متعصبانه..برمخالفتهای خود پای خواهیدفشرد..

واین احتمال ..که به مرزافراط نزدیک شوید..طرف مقابل هم بیطاقت وناصبور

مینماید..وممکن است ضربه ای واردکند..تاثیرتصمیمات خودرابردیگران..

سبک وسنگین کرده..وبردایره ی اعتدال..گامتان برزمین آید..

روزای آخرمردادکه آمد..مشتری بزرگ..به حجره ی سنبله(شهریور) دخول

میکند..وفرصتها ئی که بایددریابید..دخالت ناپیدای آنکه..ظاهرش تغییر کرده..

مخالفانی..ممکن است..موقتا باشما دوستانه رفتارکنند..وزمانی مناسب..

برای پایان دادن به برخی درگیریهای کهنه وقدیمی..

میتوان تغییری..شایدمهم..درتصمیمات گذشته اتان..رامشاهده کرد..برخی

ضدیتهای پنهانی..ایمانتانرا..به دوستی وروابط پابرجا..به تزلزل وتردید..

خواهد کشانید..خصوصا..دهه ی سوم مهرماه..ازاین آزردگیها..خودرابکناری

بکشید بکمک یافتن سرچشمه ی افکاری نووشستشوی اندیشه های گذشته در

آن..

موضوعی همچون..امورارثیه..زمین..خانه..وارتباطشان باخواهران وبرادران

اوایل آذر

میتواندشمارابخودمشغول سازند..بنظرمیرسدنه شما ونه نزدیکانتان..درموضع

تصمیم گیری محکمی قرارندارید..آرام وبامشورت..بدون تعصب و...خشونت

تصمیم بگیرید..آنها که باهنرها..وادبیات..سروکاردارند..باپی بردن به اندیشه

وافکاری تازه..آثاربدیع ونوراپردازش خواهندکرد..شایدهم دلتان برای سفری

دورودرازپربکشد..خصوصا جوانترها..که بدنبال یافتن راههای بحقیقت پیوستن

رویاهایشان..سفررابستری میدانند برای تحقق آمال خود..پروازآرام آرام اوج

میگیرد..

واما..آخرای آذر..

متمرکزکنیدحواستــــانرا..چراکه اندیشه ای اغواآمیز..ودورازرگه های حقیقت..

شاید نشات گرفته ازالقای موجودی درپس پرده..شماراناچاربه اخذتصمیمی

کند..واین تصمیم..بهتراست حساب خاصی رویش بازنکنید..مگرآنکه درزمینه ی

امورهنری فعال باشید..اندیشه هایی پررمزوراز..میکشاندشمارابه ابداع آثار

انتزاعی وهنرمندانه..

وباورودمریخ ببرج قوس بیت دوازدهم شما..

دراسفنـــدماه..

مراقب حواس پرتیها ودرگیریهای ناخواسته باشید..دقت بیشتردرجاده ها

هنگام رانندگی..وسخن آخر اینکه..

سیاره ی شما...زحـــل..درسال1395 درحالت تربیع قرارمیگیردبا مشتری در

برج سنبله..تربیعی مهم..چراکه سیاره اتان دربرج قوس..بیت دوازدهم است..

ونوعی خودفشاری وخودسانسوری..برای افکارتازه ای که مییابید..وعمل به

آنها..خودرابشدت محدودخواهیدیافت..و...صبوری وتحمل دردرازمدت..حاصل

نیـــکوببارخواهدآورد.

  متـــولــدیـن بهمنمـــاه

مفلسانیم وهوای می ومطرب  داریم

آه اگرخرقه ی پشمین بگرو نستانند

می تابدو...می تابد...چراغ مشتری

درهفتمین خانه ...هنوز..بخت رانوری واقبالی پرازامید..تاچه دردستان بیاید

وقت حاصل..

وجوانان ومجردان برج دلــــو(بهمن)..شمعدان دردست..

برنگ آبی جریان نوری دل سپرده اند..که قلب تنهایان رامونس است..

وروزهای اول بهار...این فانوس...تزیین شده..باگلهای بهارومعطرورنگارنگ..

ازتابستان سال گذشته..شمابادعوتی به خروج ازتجرد روبروشده اید..

واگرزمانه جورباشد..زمان کمیاب مساعدی است برای فشردن دستی به شراکت

درزندکی..یادتان باشد همیشه همه چیز جورنخواهدشد..

واواخرخـــرداد..

وبازارگرم خبرها..وره افراط رفتن یک دوست..وکشانیدن شما بدنبال خود..

اگرصاحب فرزندانی هستید..یکی ازفرزندان ومسئله اش..غذایی گرم میشود..

درسفره ی افکارتان..

اواخرمرداد..وضعیت غیرمعمولی پیش می آید..

خصوصا اگردرمسائل مالی کارمیکنید..حسابدار..کارمندبانک..و..سخت حواستان

راجمع کنید..دوستی ...شریکی..به یکباره شمارادرآستان اخذوام..تادسترسی

به اموال دیگران..قرارمیدهد..وزیان آوروضعی است..خوشبینی شما نسبت به

مسائل مالی..میتواندبرایتان دردسرسازشود..واوایل شهریور استکه..

زحـــل ..دوباره..

پاببرج قوس مینهد..

وشماکه پا میفشرید برابقای اندیشه ها وآرمانهای خود..ویک اندیشه ی قدیمی..

که سعی برتاثیربراعتقادات شمادارد..وایده های شما..که میروند به دیواری

محکم برخورند..وناله ی شماازدرون..امیدهایتان درچهارراه سکه هاواسکناس

به راه بند ومانع دشواری گیرکرده..خصوصا..اواسطمهرماه..

ونگاهی پنهان دارید به احتمال اخذکمک مالی ازدیگران..وچه خوش بینی ها..

پس دادن وامها..درراه خواهدبود..ومیرسد..

اوایل آذر..

طناب کشی..بین افکاروآرمانهای شخص اتان..ونیاز به نقدینگی وپــــول..

وچه بسا اندیشه ها..که جلوه گرشوند..فریبنده وفسون وار..

وشاید که بااین حس وحال..کشیده شویدبسوی شعر..هنرها..موسیقی..تنوعی

درظاهرولباس..وآثارهنری برخاسته ازدردهای اجتماع..

وباحرکت زهره ومریخ.دورقصنده ی پیست آبی نیلگون آسمانها..درزمین

میزان..سعی درسفری درازمدت..همچون کبوتری درصفحه ی ذهنتان..بپرواز

می آغازد..و..

اوایل دیماه...

خاطره وفکری ازگذشته..که ذهن شمارامیخراشیده..بازدوباره سعی درحضور

خود..درجوی روان افکارتان ..خواهدداشت..ولی...ایندفعه دیگر موفقیت چندانی

نخواهدداشت..وشما بااعتمادبنفس بیشتر..براین تصورات غلبه خواهیدکرد..

اوایل اسفند..

بهتراست امضا نکنیدهیچ سندمالی را..خوشبینی ها..توصیه ها..وحمایتها..

نبایدمانع شود..که قبل ازهرامضایی..موضوع رابادقت بررسی وبعدواردعمل

شوید..باورودمریخ به قوس دراواخرسال..وتوقف طولانی اش دراین برج..

سرسختی بیشتری درابقای نظریات خودبروزخواهیدداد..که میتواندباوجود

عناصری قدرتمند درصحنه..شماراکمی به انعطاف درحفظ عقاید نماید..

یادتان باشد..سال آینده تربیعی مهم از زحل ومشتری دربروج قوس وسنبله

خواهیم داشت که..درزندگی متولدین دی وبهمن تاثیرخواهدنهاد..

   متـــولــدین اسفندمـــاه

...بی تو مهتاب...شبی بازازآن کوچه گذشتم..

همه تن چشم شدم..خیره..بدنبال توگشتم..

خوب..انگارباحرکت سیارات توبرج آتشی..حال وروحیه تون بهترشده...نه؟

ممکنه بهترترهم بشه..؟رفت وآمدها..دیدوبازدیدها..گوشه گیری رو رهاکردن..

ازمردادکه مشتری واردسنبله میشه..روابط نزدیکتری باهمه پیدا میکنین..

اون مشگل مالی که مدتها رنجتون میداد هم داره حل میشه دیگه..بزرگان

خونواده..پدررانکنه برنجونین..یک متولدآذرکه تونختونه..افکاروکارهای

ناآشناوغیرمعمول شما..برای او..موهاشو سیخ کرده..داره تصمیم میگیره یه

چیزی بشما بگه..دلخوریش همچین تازه ی تازه هم که نمیتونه باشه..

اماامسال بیشترمیشه..

آخرای فروردین..جوونای اسفندی..شایدبتونن عزمشونو جزم کنن که

بالاخره..آره یانه؟ مخصوصا دخترای اسفندی..سعی کنن بین اونیکه توقلبشونه

واونی که بیرونه..راه اشتباه نرن..چراکه نزدیکی های آخرخردادبیشترزیرفشار

قرارمیگیرن..میخواین جواب مادررو چی بدین..خیلی داره اصرارمیکنه..

بزرگترای اسفندچه وضعی دارن..؟دهه ی سوم اسفندیها..درمسئله ی خونه..

اتومبیل..وامثال اینها..یک مشگل پیدا میکنن....آقایون.. توخونه.. ماه خرداد..

به وسایل برقی خراب شده ورنرن..بدینش دست تعمیرکار..خلاصه ممکنه..

جائیتونوزخم وزیلی بکنین..حواس جمع کاربکنین..اواخرتیرکه شد..

یکی ازبچه ها..اگه بچه دارید..واگرنداریدیکی ازآشناها..رفتاری افراطی ازش

سرمیزنه..سرخیلی چیزامیتونه باشه..اطاق..وسائل خونه..زمین..آرومش کنین

نه اینکه..بهش میدون بدین وآتیششو تیزترکنین!!خصوصا وقتی وسطای مرداد

برسه..ممکنه دس به یه کاردردسردارهم بزنه..که اولش پیدانیس..ولی بالاخره

رومیشه..علی الخصوص که این بچه..آخرای تیردنیااومده باشه..انگاریه روز

جمعه س..سرپول بنظرمیاد اینکارروبکنه..یه متولد مردادهم ..ممکنه پاش تو

ماجراباشه..درست توهمین وقتا که میشه..سیاره ی مشتری داخل برج سنبله

میشه..(شهریور)..ویه چن وقت بعدش هم..کیوان خان(زحل)میادتوبرج قوس..

(آذر)...واین ابتدای فشردن یه فنره..که تودستوپای شما..بعدا..ممکنه ول بشه..

خرج تلفونتونو مراقب باشین..ازوسطای مهر هی تلفن میزنین..حرف میزنین..

بقیه زنگ میزنن.. حرفای جورواجور..هم سرچیزای خوب..هم سرچیزای کمتر

خوب..دختراوپسرای اسفندماهی..منظورجوونا ....نه...سن بالاها..ی جوون!

آخرای مهرکه شد..وجناب مریخ باجناب مشتری توبرج سنبله (شهریور)..

دس به دس شدن..اگه بخواین..میتونه زمان مساعدی برای گرفتن

تصمیم باشه..وعملش هم..وسطای آبانه.. که هم زهره وهم مریخ توبرج میزان

جشن میگیرن..!

فقط اولای آذر...

خیلی مواظب باشین..دست توکاسه ی متولدآذرکردن..ایندفعه غرش وهیاهو

ممکنه همراهش باشه..مخصوصا که..وسطای اسفند..مریخ هم..پاشومیزاره

روفرش قوس..ومهمونش میشه..وشما...سعی کنین..درهمه ی زمینه ها..

خودتونوکنترل کنین..سالخورده ها تواین وضعیت..(اولای آذر)..ضعفهای شدید

بهشون دس میده..استخونا..دندونا..دردای پیری..خلاصه بپائیدشون..

خودتونم..تودیماه وسرما..احساس ضعف خواهیدداشت..خستگی..ناشی از

رفت وآمدها..درگیریها..وتاثرها..شایدبه یه سفر بخواین برین..اوه..سفر

کناردریانباشه..چرا؟ آخه تواین سرما...؟

اولای اسفندکه میاد..ذوقتون گل میکنه..شعری..تابلوئی نقاشی..نواختن سازی

(پیانو)..مثلا..امتحان کنین خودتونو..خیالات پرجاذبه..واستعداد وقریحه ..

چـــه میتونه بکنه...یادتون باشه..اولای سال1395 سیاره های مشتری و

زحل..دوغول منظومه شمسی..درحالت نامناسب قرارمیگیرن باهم..(تربیع)..

وبرای شماهم میتونه مشگل آفرین باشه..درروابطتون بایک متولدآذر..

خوب..حالاکوتا...1395!!

 

              باآرزوی سال جدیدی..شادو

                   پرازموفقیــــــت

 

                                                                            بـاتشکـــر