IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

پیام شما...برای من..your message for me
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩   کلمات کلیدی: نظرات

                                  باطلب یاری ازخالق هستی           

 

اگرنظری راجع به یادداشتهادارید..

کامنت هارابه شکل خصوصی بگذارید...جوابها...اگربرای همه قابل استفاده

باشد..دراین صفحه توضیح داده خواهدشد...

مطالب این یادداشتها...باهدف آموزش طالع بینی تهیه نشده...

وجنبه ی تجربیات شخصی دارد..

یادتان باشد..بازحمات زیاد ..میتوانیم درمحضرخالق هستی ..اجازه ی دانستن

بیابیم..

و....بهتراست از خرافه وتوهم ویااندیشه هایی اینچنین...راجع به طالع بینی

پرهیزنمائیم.  باتشکر...س.م.م

           

ضمن تشکرازهمه ی علاقمندان طالع بینی...که توجه کردند وسوالات ونظرات

خودراباقید(خصوصی) ارسال داشته ومیدارند..

یکی ازعلاقمندان طالع بینی(آرش)..درمورد تفالهائی که هرساله همراه یادداشتها

می آید..سوال کرده اند...جواب اینکه :

دروحله ی اول بایدگفت:هدف ازنوشتن این یادداشتها  همانطورکه قبلا آمده..

آموزش طالع بینی نیست..برای یادگیری طالع بینی..هم دوره های دانشگاهی در

اروپا وآمریکاوجوددارد...وهم کتابهای مناسب خودآموز..البته به زبان انگلیسی

وسایرزبانهای بین المللی..وهم باجستجودراینترنت میتوان بمطالب زیادی دست

یافت..محتوای این یادداشتها...بیشتربه حرکات دوسیاره ی زحل ومشتری

میپردازد و...همزمانی حرکات آنها بارخدادها..پس آموزش علم التقویم هم دنبال

نمیشود..وهمینطور..امورات..غیبگویی و...

اگردرتفالات نوشته شده..دقت کنید..جای جای..به موضع سیارات وهمزمانی

حرکات آنها بابرخی وقایع..که براثرتجربه ادراک شده..اشاره میشود..

سعی شده..هیچگونه تفکرات موهوم..خرافه آمیزو...درآنها بیان نشود..

واماصحت آنها...اگرشمافی المثل ده نفرراکه متولدماه فروردین باشند..درمیان

آشنایان..مشخص..وحوادث پیش آمده برای آنهارا..دریک سال دنبال کنید...

 وقتی گفته میشود..برای مثال..اورانوس وارد حمل شده..میتواندبرای همه ی

 فروردینیها همزمان شودباوضعیتی غیرمنتظره .....

یکی مهمترین تصمیمات زندگی اش را میگیرد..مهاجرت میکند..

یکی ممکن است ازدواج ناگهانی کرده ویاغیرمنتظره ازهمسرش جداشود..

یکی دریک درگیری..حرکات تاسف آوری رامرتکب شودو...

میبینیدکه چقدرمتنوع هستندحوادث همزمان شده باورود اورانوس به حمل..

پس...تغییر...پیش می آید..ولی چون بقیه ی سیارات..دربیوت خود..تاثیر

میگذارند..شکل تغییرات گونه گون میشود..هدف ازقسمت تفال وفال سالیانه..

جلب توجه بیشتر علاقمندان دانش طالع بینی به درک همزمانی حرکات

سیارات باوقایع زندگی میباشد..تفالات میتوانند حالت راهنما رابخودبگیرند..و...

لازم نیست عینا برای هرمتولد یک ماه..واقعه ی ذکرشده..پیش بیاید.

 

..  علاقمندبه طالع بینی ومسائل مربوط به آب وهوای کره ی زمین..

امیرکورش سوال کرده اند: درطالع بینی چینی یاهمان گفتارحکمای چین وترک و

ایغور..دررابطه باحیوان منسوب به هرسال..مطالبی درخصوص آب وهوای آن

سال گفته شده....ارتباط مفهوم نام حیوان برای هرسال..باآب وهوای آنسال

چگونه است..این یک قسمت سوال..ودرقسمت دوم..آیا دوره ی ترسالی

(پربارانی)..ممکن است درپیش باشد...یانه؟

اسمهای دوازده گانه ی حیوانات:موش وبقروپلنگ وخرگوش و.....هرساله

عوض میشوند..وهر12 سال دوباره تکرارمیشوند..سالی پرباران وسالی کم

باران گفته میشود..خوب..برچه اساسی این حرفهازده شده؟

سیاره ی عظیم مشتری یاژوپیترهر12سال به تقریب..یکدور به دور خورشید

درخشان..میگردد..وهرسال یک خانه عوض میکند..وهیچ سیاره ی پرقدرت

دیگری..چنین حرکتی ندارد..سال1350خورشیدی مشتری دربرج قوس جدی

بوده..وبازدرسال1362 ..هم درقوس وجدی شناوربوده..(سال خوک)..

پس درسالهای خوک..مشتری غول پیکر دربروج قوس وجدی حرکت داردوبا

تجاربی که قدما پیداکرده بودند..صفاتی رابرای آن سال درنظرگرفته وبدان

منسوب داشته اند..که مخصوص آن سال بوده..ونمیتواندبه دوره های طولانی

آب وهوایی..ربط داشته باشد...

واما درموردقسمت دوم سوالتان...:

متاسفانه..ماآدمها..عمرمحدودی داریم..وتجاربی رافوقش تا30 یا40 سال دیگر

را..یاحداکثر اگرحالاجوان باشیم..تا50سال دیگررامیتوانیم به چشم دیده وتجربه

عملی پیداکنیم..ودوره های طولانی تغییرات..فقط باثبت تجربیات برای آیندگان..

مفهوم خواهدبود..

قطعا حرکت سیارات (وثوابت)..روی دوره های آب وهوایی تاثیرداشته ودارند..

درسلسله یادداشتهای گذشته هم براساس حرکات زحل ومشتری مطالبی گفته

شده..

مادرآستانه ی ورود به دوران دلو هستیم...دوران قدرت زحل واورانوس..

دوران عنصربـــــاد

میوه هایی مثل خرما وموزتحت تاثیربرج میزان..وعنصرباد هستند..چه طبعی

دارند...؟ طبع گرم وتر..

وهمزمان باابتدای عصردلو...

سلسله اتصالات زحل ومشتری دربروج بادی هم رخ خواهدداد..

بین سالهای 1186تا1405میلادی ...قبلا مشابه این اتصالها رخ داده..منتها..

منتها زمان وقوع اعتدال بهاری دربرج حوت... نه برج دلو..

بنابراین دوران جدید راهیچیک ازانسانهای تاکنون آمده برعرصه ی خاک

تجربه نکرده اند..(لااقل تاآنجاکه درحافظه ی تاریخ ضبط شده)..

برج دلو...برجی باعنصربادگفته شده..گرم ولی مـــرطوب..

نمیتوان گفت هوا خشک وکم باران خواهدشد..مثلا طبع هوای مه آلود..گرم وتر

میتواندباشد..امادردوره های کوتاه مدت...هرزمان سیارات زحل ومشتری..

دربروج آبی(اسفند - تیر - آبان)..تجمع یا حرکت داشته باشند..رطوبت بیشتر

وبارانهای فزونتری..قاعدتا ..خواهدبارید..ودرتجمع یاحرکت آنها دربروج خاکی

بارانهاکمترخواهند شد..

..