IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

سال اسب..زحل درقوس..مبارک
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠   کلمات کلیدی: persian new year 1393

                         باطلب یاری ازخالق هستی

وبرج قوس.. خانه ی اسب است وزحل........امسال..ببرج قوس پای

مینهــد...برج آتشین قوس..

وسیاره ی قوس..مشتری غول پیکراست ..که دربرج اسد..خانه ی آفتاب..

می تازد..واورانوس هم درحمل ..جائیست که بره..سم برزمین میکوبد..

آری سه برج آتشین..وانوارشان درآسمان..برفرازکوههای بلنـــد..

وآتش گرم...پرکرامت..

وزحل درقوس..آرام آرام جلو وجلوترمی آید..تاآنجاکه..چشم درچشم نپتون

که ساکن برج دوماهی است..می اندازد..و...لابدلبخندکه نمی زند...!چراکه

درتربیع قرارگرفته بابزرگ دریاها..وسرشاخ شدنی ازآن سرشاخ شدنها...!

بعضی هنرمندان ..ممکن است ..بشکلهایی به شهرتشان آسیب واردآید..؟

وپالتوهای زربفت راازتنشان درآورند..

جوتخیلی..ناشی از حرکت نپتون درحوت..جایش رابه جونشاط آورحرکت مشتری

دربرج اسد میدهد..بچه ها بیشترمیتوانندموردتوجه قرارگیرند(درزمینه مد..

سینما)..لباسها شادترودرخشانترخواهندشد..موزیکهای تند(شبیه راک)..

وقدیمی..بیادخواهندآمد...(وهنرپیشه هایی مثل جیمزدین)..احساسات درجهت

ایجادنشاط وشادمانی مصرف خواهدشد..انشاا..

همینطوررخ خواهدداد..سه تربیع آخرپلوتو درجدی بااورانوس دربرج حمل..

درسال 1393..که همچنان اهمیت خواهندداشت امنیت امورهسته ای..و

حرکت جمعیتها درخاورمیانه وکشورهای عربی..خصوصا که وضعیت

T- Squareنیز درفصل بهار..بصورت یک مجتمع انرژی تاثیرگذارروی خواهد

داد......وشاخهای قدرتهای جهانی بسوی یگدیگرتیزترخواهدشد..

نپتون درحوت دربیت دوازدهم حمل(خاورمیانه)..حرکت دارد..برخی نیروهای

پشت پرده وپنهان..درحرکت جمعیتهادرخاورمیانه..دخالت داشته ودارند..

حرکت نپتون به زیان اورانوس

ولبنان وبیروت هم با برج قوس ارتباط دارند..اردوگاههای فلسطینیان مرتبط با

برج سنبله..وحرکت زحل درقوس ومشگلاتی که ممکن است بروز کند..درمرزها

..وشمال اسرائیل وتاثیربرج حوت..ونپتون درآن..وسوئ تفاهمها میتوانند خطر

آفرین باشند..سوئ تفاهمهای فرقه ای بین مسلمانان ومسیحیان..حماس هم تحت

تاثیربرج قوس است وبلندیهای جولان باحرکت سیارات درجوزامربوط میشود..

حرکت زحل درعقرب ومشتری درسرطان(بیت دوازدهم اسد=محمدمرسی)...

همزمان شدباکودتای نظامیان درمصر...درسال 1392 و..باقدرت یافتن بروج

آتش..طرفداران محمدمرسی وحرکت جمعیتها..جان تازه ای خواهندیافت..آیادر

مصرنظامیان کنارخواهندرفت؟

واما نگاهی بیندازیم به وضعیت آسمان وسیارات..هنگام تحویل سال 1393..

اول موضع سیارات ...

وهمینطورآسمان درلحظه ی تحویل سال

و..بعدازآذرماه استـــکه..اگربه آسمان نگاه کنیم..زحل را می بینیم..که..

به چنگــــالهای عقرب ..نزدیک میشود..

تمام صورت فلکی وکواکبش..به طبعمریخ هستند..

سه ستاره ی پیشتـــاز وقلب العقرب(     قوس  Antares=9/46  )

که زحل طی دوسال ازاین مناطق میگذرد..وحالت تحریک وبرانگیختگی و

درگیری درهمه ی امورمربوط به برج قوس(صورت فلکی عقرب)..ممکن

است پیش بیاید...گذشته هاکه سیاره ی زحل واردقوس شده..چه اتفاقاتی افتاده؟

زحل درقوس ووقایع مهم رخداده ی همزمان:

1985 تا1988

موافقت ایران باقراردادآتش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران - سقوط

 هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکا

 

وحادثه برای زائران مکه..

رخداد نیروگاه چرنوبیل دراوکراین

انفجارشاتل فضایی چالنجرآمریکا - بمباران نیروگاه ناتمام بوشهر توسط

هواپیماهای عراقی - حمله ی آمریکا به لیبی

1956 تا1959

پرتاب نخستین ماهواره ی روسیه شوروی به فضا - ملی شدن کانال سوئز در

مصر - انحلال سلطنت درعراق وکودتای نظامی عبدالکریم قاسم واعلام رژیم

جمهوری درعراق(بغداد تحت تاثیربرج قوس ) - برازیلیا مرکزبرزیل میشود.

1926 تا1929

کشف پنی سیلین توسط فلمینگ - جمهوری چین یکپارچه میشود - سوئ قصد

به آقای مدرس - ابن سعودپادشاه عربستان میشود - ابتدای  تولید فیلمهای

مشترک لورل وهاردی - پرواز لیندبرگ برفرازاقیانوس اطلس با هواپیما-

1897 تا 1900

کشف رادیوم توسط ماری و پیرکوری - استقلال کوبا

1867 تا 1870

خریدسرزمین آلاسکــــا توسط آمریکا ازروسیه -چاپ کتاب (سرمایه) کارل

مارکس - اختراع ماشین تحریر - ساخت دینامیت توسط آلفردنوبل - یوهان

اشتراوس ..آهنگساز..دانوب آبی رامیسازد - پیدایش جنبش امپر سیونیسم

اینهاحوادث همزمان حرکت زحـــــل دربرج قــوس بودواما..

حــوادث رخداده درچند سال...اسب

حواستان باشدکه سال 1393..هم سال اسب است وهم زحل درقوس..درتربیع

بانپتون درحـــــوت....تربیعی پراهمیت...

سالی که آرامش میتواند درآن کم باشد..

 

و..اما..حوادث مهم چند سال اسب

1309(1930)

کشف سیاره ی پلــــوتو - پیروزی نازیها درانتخابات آلمان - تولد غلامرضا

تختی - محمدعلی کشاورز - نیل آرمسترانگ - محمودفرشچیان - همایون خرم -

1321 (1942)

شکست آلمانها دراستالینگراد -  ساخت نخستین رآکتور اتمی

دردانشگاه شیکاگو - ساخت نخستین ماشین حساب - فیلم کازابلانکا

1333( 1954)

شکست فرانسویان دردین بین فو از ویتنامیها - تقسیم ویتنام - جنگ استقلال

الجزایر -

1345(1966)

نخستین حملات جتهای عراقی به نواحی مرزی ایران - کودتادرعراق -

مرگ دکترمحمدمصدق - گسترش تلویزیون رنگی

1357(1987)

وقوع انقلاب اسلامی ایران - کودتادرافغانستان - آتش سوزی سینما رکس

1369(1990)

حمله ی عراق به کویت - مهاجرتها ازروسیه به اسرائیل - حمله ی آمریکا به

عراق - حمله ی موشکی عراق به اسرائیل

1381(2002)

 انفجار درسفینه چالنجر آمریکا - شروع ساخت دیوار بین دوبخش بیت المقدس

توسط اسرائیل

....

متولدین فروردین ماه

شعله ای که بسوی شما ازجانب برج میزان..نورمی تاباند..وبرق میزند..مریخ است

آن هنگام ..که تابستان ..به میانه رسد..ومریخ جنگجو..وارد بیت عقرب

شود..زحل راروبرویش بیند..که سپر بربازو وگرز دردست..وکلاه خود برسر

وشمشیربرکشیده ازنیام...خصوص آنگاه..که در17 درجه ی عقرب..

این دوسیاره ...درکنارهم قرارگیرند...درچه برجی؟؟؟ بله عقرب..

واین حرکتی مهم بین منجمین قــدیم بوده..وچراغ قرمز راهنما..برسرچهارراه

خاموش وروشن بچشم خواهدآمد-....... اخذتصمیمات تند بخاطرتحریک

دیگران..احساس گرفتگی درونی..خصوصا..باتوقف سیاره ی اورانوس دربرج

حمــــل ..باید باآن احساس که.. تصورمیکنید..برامواج حوادث تسلط دارید..

مبارزه کنید..چراکه اضطراب پنهان..شاید میل به افراط گرائی رادرشما تشدید

کرده..وخودمتوجه نیستید...

جوانان مراقب تندرستی خود....وویروسها...باشند..دختران مواظبت کنند که

برخی تمایلات..آنهارابه دوستی یا ..حتی ازدواج اجباری نکشاند..

ماه تولدتان..فروردین..میتواند..درگیرترین ماه..باشماباشد..

من این مژگان گیرایی کزآن خوش چشم می بینم

نگاه وحشیـــان راازرمیدن بـــــــاز میــــــــــدارد

حوادث متعدد..همچون بوکسوری..دررینگ بازی..ضرباتی رامیزند..وضرباتی

رامیخورد..

نفس ازموج خطــــر راست نکردم....صائب

سربرون تا چوحبــــاب ازدل دریا کـــــــردم

تصویرکلی..آنستکه..شمادرگیرنتایج تصمیماتی خواهیدشد..که دراین چندساله

گرفته اید..تصمیماتی که شاید..ازمرزتعادل بدوربوده اند..

هیجانها  ..    درماه مرداد  روی خواهنددادچراکه مشتری پرتلالو ودرخشان

به خانه ی پنجم شماپای مینهد..یعنی مشتری دربرج آتشین اسد..

ودرموقعیت خوب قرارمیگیرد بااورانوس درحمل....!

تصمیمات تندی که قبلاها گرفته اید ..کمــــی تلطیف خواهندشد..

زیبــــاترین لحظه ها..               روزهای آخر مرداداستکه..   زهره ی زیبا

ومشتری بزرگ دراین برج...بهم میرسنــــدورویاهایی زیباوشایددرگیرشدن با

عشقی پر تلاطم درجریان سفری کوتاه..وبروز عشق پیری درمیانه سالها..

نگوئید..کاردله...!علی الخصوص ..دلبستگی غیرمعمول به کسی که سنش از

شما...خیلی کمتره...؟!!!

اهل هنر..یاصنعت..میتوانند به ابتکارات خیلی تازه وزیبا دست یازند..

وآثاربسیارزیبایی ازخود ایجادکنند..البته نه درحد..لبخند ژوکوند!!!! داوینچی؟

اواخرسال برای بروج آتش لحظــــــــــات مهمی ..روی آورخواهندشد...

یعنی زحل درقوس..مشتری دراسد..واورانوس درحمل..بخت خودرابرای

پیشرفتهای جهش وار دراهدافی که درپیش دارید.... بیازمایید..

ودقت..دقت..که ..مبادا خدای ناکرده پایتان کمی به گلیم حق دیگران اصابت

کند..دانسته یا ندانسته..ببرکت اعتقادداشته باشید..

شاید هم به مسائل انسانهای دیگر جلب شده..و..جمعیت هاشمارا بسوی خود

بکشانند...

ریسکهای بیحساب کمتر مرتکب شوید...بخصوص اگرهمراه غرورباشد..

متولدین اردیبهشت

قوت قلب واعتمادبنفس بیشتر..چیزی که دراین سال بدان نیازخواهیدداشت ودر

دوزمان که زهره پای ببرج ثوریااردیبهشت میگذارد..اعتمادبنفس بیشتری را

احساس خواهیدکرد..یکباردرخردادماه ویکباردراسفندماه..

باچشم پرنیرنگ او..حافظ مکن آهنگ او

کان طره ی شبرنگ او..بسیارطراری کند

وزحل هنوزدرعقرب است ونشان وجودمخالف خوانی برا ی شما..اوآوای 

مخالفتش راسرداده..        

اگربامتولدمهرهمنشین هستید..بااوتفاهم بیشتری خواهید داشت..

مراقب باشید که اوبخاطرخواستهای شماخودرابه آب وآتش نزند..

باوجود علاقه  به متولد دیماه..تامدتهابااوسرشاخ خواهیدبود..بهتر استکه درسال

1393بامتولدین آذرودی ماه بااحتیاط مراوده ورفتارکنیدکه روابطتان دشواری

بیش از حدنیابد..

شهریورماه یکی ازماههای نسبتادشواراست برای شما..همان مشگلاتی که سعی

میکنیدنادیده بگیرید..یاآنهارادوربزنید....درمقابلتان ظاهرشده..وبرآرامش

درونیتان چنگ اندازی میکنند..

سالخوردگان اردیبهشتی خیلی مراقب استخوانها باشند..خصوصا درزمستان..

دخترخانمها وخانمهای اردیبهشتی که لوازم آرایشی بکارمیبرند..ازمصرف

موادناشناخته برسطح پوست خودداری کنند ..چراکه پوستشان درمعرض آسیب

ممکن است قرارگیرد..

باحرکت اورانوس دربرج حمل..ماجراهای این چندساله..که درنهان شماراآزرده

همچنان ادامه خواهدداشت..درحفظاسرارخودودیگران کوشیده وازبازگو کردن

آنها اجتناب کنید..

حتی اگرخودتان هم تمایل نداشته باشید..بازهم به پول فکرخواهیدکرد..زمین و

املاک..شماراجذب میکنند..شایدهم ..دلار ..سکه- خودرو..بعضی متولدین

اردیبهشت ناچارخواهندشدبرای گریزازیک روح سرکش مخالف..دست به

جابجایی محیط زندگی بزنند..دختران جوان حواسشان باشد..افرادمسن وبزرگتر

ازخودشان..ممکن است انتخاب درستی برای آنها نباشد..

شایدهم دل بیک بیگانه ببندید..اگردرکشورهای خارج زندگی میکنیــــد...

چون من گـــــدای بی نشان..مشگل بود یاری چنان

سلطان کجــــاعیش نهان بارنـــــدبازاری کنـــــــد

اگرازاردیبهشتی های مهاجرت کرده ی این چندساله ی اخیرباشید..برای چندمین

بارازاین مهاجرت احساس رنج وگرفتگی خواهیدکرد..

 حال..برای تحصیل بوده..یانیت دیگر..هنوزجرات نکرده اید..

درتصمیم خود (بدلیل مشگلات موجود) تجدیدنظر نمائید..

تاپلوتودرجدی است واورانوس درحمل....درچندین سال آینده..طناب کشی ایندو

سیاره ادامه خواهدداشت حرکت مهم ...دردیماه..ورودسیاره ی زحل است به برج

قــــوس..آنگاه که  بامریخ درحالت تربیع قرار میگیرد..شایددوست هنرمندی که

مشوق شمابوده..وبشماخیلی  احترام میگذارد..بامشگلاتی روبروشود..

مشگلاتی که شماراهم درگیرخواهدساخت...سخن آخراینکه..تغییرات درامورمالی

..حزم واحتیاط بیشترشمارامی طلبــــد...

متـــولدین خردادماه

...سطری ازدفتــــرسرگشتگی مجنون است

گردبادی که ازاین دامن صحـــراست بلنـــد

برج تماسها..رابطه ها...پیامهای کلامی..ودیگران برای متولد خـــردادماه..چه

برجی است؟بـــــــرج قوس یا آذر..

سال اسب...سال 1393..سال شیهه کشیدن اسب سیاه(کیوان)است درمزرعه ی

قوس...روی دوپا ایستاده..مثل اسب زورو..وشیهه کشان..

اخرهای تیــــــرماه که شد...اول سیاره ی مشتری..سیاره ی برج قوس..کجا

میرود.؟.به یکی ازخانه های بروج آتش..یعنی اسدداخل میشود..واین برای

خردادیان یعنی روابط بهتربانزدیکان..اقوام..خواهران وبرادران..یافتن فردمورد

علاقه درمحیط اطراف...دل به همسایه ای نزدیک بستن..

وحرکت مهم دیگراوایل زمستان روی میدهدوآن..حرکت مهم سیــــاره ی زحل

است که ازبرج عقرب خارج وبدیداربرج قوس میشتابد..وزحل ومشتری هردو

دربروج آتش حرکت دارند..پس اززمستان ببعد گردش ایام برایتان آسانتراحساس

میشود.و.رویاهایتان خوشتر..خرید وسیله نقلیه تازه..سفرهای تفریحی

لذت بخش...وشایددرطی این سفرها..برخوردباافرادجالب توجه وعشقی که در

انتظارش بودید...البته برای جوانهای واقعی نه آنها که احساس جوانی میکنند!!

چون به کرشمه واکنی نرگس پــــرخمــــــاررا

ازمژه ی غــــزال چین..سرمه ی خواب میپرد

شاید هم برعکس..جـــوزای جوان..ممکن است دل بمهرکهنسالی بندد..وآنوقت

است که تذکردهنده ای شماراخطاب خواهدساخت...

مسئله ای مربوط به زمین واملاک میتواند به هدف اصلی برخی خردادیان یدل

شود..واین توصیــــه ..که اگر بادیگران زود درگیرمیشوید..اواخرشهریورماه

زمان پرکنش ودست اندازی میتواند باشد..این زمانها ..خودرا بیشترکنترل کنید

..مبادایک فردعصبانی وناراحت..شمارابه درگیری باموضوعی قدیمی وکهنه شده

..بکشاند..هیهات..که آن دوست..شمارادراردیبهشت..بکاری نهان دعوت کرده..

و..نهان رابطه ای است دیگر...!!تاکی؟تابه شهریورماه..وانجاستکه..دستهایی

شایدسردوسنگین..درانتظار شنیدن پاسخ ..بسویتان دراز خواهدشد..

آبانماه..بدهیهای گذشته مطرح میشوند..وامـــا دیماه...

دیماه..باتربیع زحل درقوس..بامریخ درحوت..وزمان تصمیم گرفتن مهم برای شما

بالاخره فرامیرسد..تعارضی شدید مابین اعمال واهداف ومشغله های کاری با

شریک کاری ویاهمسرتان..ونیازبه صبروحوصله ی زیاد...آیاتوان تحمل خواهید

داشت؟؟؟لحظه ی ملاقات سیاره ی پلوتو دربرج جدی بامریخ..درآبانماه..

تغییر دروضع روحی..مراقب هوسهای زودگذرباشید..اگرسن بالایی دارید..بهتر

است فکرازدواج مجدد یادلبستگیهای غیرمعمول وگاه غیرعاقلانه..راازسربدر

نمایید..

فکر تسخیرتو..چون..دردل عاشق گذرد..؟

که درآیینه زخودفکـــررمیدن داری........

صائب این پنبه ی آسودگی ازگوش بــرآر

اگرازماهــــوس نــــــاله شنیــــــدن داری

وسخن آخراینکه...

قدرهمسرخودرا دانسته وزحماتش راارج نهید

متـــــولدین تیرماه

..میان مهربانان..کی توان گفت...

که یارما چنیـــن گفت وچنــان کرد

توی چندماه اول های سال اسب..همینطور..اموردرادامه ..جریانهای سال قبلی

ادامه داره...برجیس پرعظمت(مشتری) تاماه تیر..همچنان باشمامتولدین تیرماه

محشوراست ..وقلبتان باترنم ژوپیتر(مشتری)..تپش خواهدداشت..خوش بین و

امیدوار..وشایدعاشق!اما....امـــا...؟ مشتری روبرویش سیاره ی پلوتو رادربرج

جـــــدی دارد..واگربامتولددی ماه معاشرهستید..این یعنی مشگلات عاطفی و

تندروی ازهردوطرف...تندروی ازطرف کسی که بااو تماس دائم دارید و....؟؟؟

یکنفر که میکوشدکارهارادرنظرتان آسان جلوه دهد..وبی خیالتان سازد..مشتری

دربرج سرطان است ودردرجات شرف..وبویش می آید که شما نظرات نفردوم

راراحت تربپذیرید...واورامقدم دارید..پس... مرافب رفتار خودباشید...

این ادم شادوبیخیال...آیابه شماضررنخواهدزد....؟درگیری بین دونفردیگر..

ممکن است..برای شما زیان آورباشد؟

بخواهید..نخواهید..اوایل تـــــآبستان توجه شما بسوی مسائلی..مثل پول وامور

مالی سوق داده خواهدشد..خریدهای خارج ازوسع وتوان...زرق برق وتجملات..

ودرموردخانمها..تغییرلباس وچهره..و...نقدینگی اتان سرانجام کاهش خواهد

یافت..وهمین وقتهااستکه..کسالت مختصرسال گذشته..دوباره...؟بـــــله..!

دوباره خودنمایی کند..بیشترازهمه چیز مراقب سلامتی خودباشید..

شهــــریورماه درگیرترین ماه ..برای شما میتواند باشد..یکی ازفرزندانتان..

دچارمشگلاتی خواهدشد..اگرخدای نکرده..دست اورابازگذاشته..ونظارت لازم را

نداشته اید..متولدین تیرماه همیشه بایددرخاطرداشته باشند که سیاره ی متولدین

تیرماه..مــــاه است وبرج فرزندان ودوستان برای آنهابرج  عقــــرب است وماه

درعقرب(قمردرعقرب) مکانی نامناسب دارد..وشهریورماه..سیارات مریخ وزحل

دربرج عقرب بهم میرسنــــد..مراقبت ازفرزندان جوانتر ودوستان آنها شدیدا

ذهن شمارا مشغول خواهدساخت..

اگرمتولدتیرماه جوانی هستید..مراقب معاشرتهایتان باشید..زبانها ..گاه بسیار

فریبنده هستند وما...متوجه نیستیم...بهرحال..دوستی ممکن است شمارادرگیر

اموری ناخوشایند سازد..دراتصال احساسی وقلبی..بادیگران احتیاط کنید..

بعضی ویروسها..نادیدنی وارد محیط تندرستی مامیشوند..!!

آتش رخسارگل...خرمن بلبل بسوخت

چهره ی خندان شمع..آفت پروانه شد

اوایل زمستان..دندان ها..استخوانها..پوست وموها..شمارابه زحمت خواهند

انداخت..

همسرتان.. اگرمتولد دی ماه باشد..مخالفی نهانی خواهدیافت..که مدتی طول

خواهدکشیدتا....نیت واقعی اش آشکارشود..اگرکارمند واستخدام درسازمانی

باشید..به این احساس ممکن است برسیدکه کارزیادی روی دوشهای شما..

گذاشته اند...البته ازدیماه ببعد..واحساس خستگی وکسالت خواهیدکرد..

دایــــره های نامنظمی خواهد کشید..پــرگارقلبتان..ونهیب افسردگی..میتواند

برشماتاثیربگذارد..

جان عشاق..سپندرخ خودمیــــــدانست

وآتش چهره بدین کار بـــرافروخته بود

به نشاط زندگی خود بیفزایید..به زیارت بروید..ودعای بیشتری بخوانید...

کی؟ دردیماه..زمانیکه سیاره ی زحل دربرج قوس درحالت تربیع (تاثیرمنفی)

قراربگیردبامریخ آتشین..که مهمان برج حوت است .....جائیکه سیاره ی

نپتـــــون(خواب وخیالها)..هم حضوردارد..به افسردگی اجازه دخول به قلبتان

راندهید..

دلربایانــــــه..دگربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه بجامانده؟که بازآمده ای

اگربه جدول طالع سال 1393 بیشتردقت کنید..مــــاه(سیاره ی متولدین تیر)

رادرکنارسیاره ی زحــــــــل دربرج عقرب خواهیدیافت..

احساس عبوس بودن..حالت اخمالو...ممکن است بشمادست دهد..

پس...ازمطالب غم انگیز واندوه ناک ..دست شسته..وروحیه ی خودراتقویت

نمایید..

نیست ساحل را..زرازسینه ی دریا خبـــر

وای برمستی....که ناهشیارمیــگویدسخن

متــولدین مردادماه

...بگشانقاب ازرخ...که رخ تواست فرخ

توروامبین که باتو...زپس نقاب گویــــم

نمیتوان گفت که مدت خیلی زیادی است..مرددمانده اید..که دست به کارهای

موردنظرخودبزنید یانه؟ممکن است مطلوبتان..چندان شمارارنج نداده باشد

ولی....پابه تابستان که بگذارید..چه میشود...؟ورقهاجورمیشود..بیشترآنچه

سدراه شمابودند..بکنارمیروندودستهای کمک رسان زیاد..

بعدازبهار..گامهای مشتری خوشگام..بربرج اسد گذاشته میشود..

ودرنهان..آنچه رنج میداده شمارا..چنگ طرب معشوقی..که نوایش..

جانکاه بوده..برایتــــان.. دوستی که دوستی نمیکرده....چنگالی فرورفته

درپیکرناخودآگـــاهتان..واندیشه هایی تندوتیز ونزدیکانی درافراط..چراکه

مریخ درطالع سال..درحال طلوع بوده..دربرج میزان..همه.......

روی درنقابی دیگرمیکشنـــــد..وفیل ووزیر واسب شطرنج شما به نزدیکی

مات کردن حریف میرسند..

بعدازبهــــاراندکی..وبانمایان شدن چهره ی سرما وزمستان..وخروج زحـــل

از لانه ی عقرب..خیلی بیشتردورمیشویدازدیواراضطرابها...ومخالفتها..

ونویدزمانهایی..که موانع محوشده انـــد..

زحل درقوس......اورانوس درحمــــل مشتری دراسد  ..سه قدرتمند دربروج

آتش...ونوری گــــرم ..اختلافها را درخود حل میکنــــد..مهره هایی کارساز

برای متولدین بروج آتش وشمـــا متولدبرج اسد..

وتاآنموقع..میگذردحوادث برمدارسال گذشته..ومحسوس است..فشاری که کمی..

اضطراب آوراست..وموردی دوست داشتنی که.....رنج آورشده..

دوستان وفرزندان..روابطشان باشما..تعریفی نیست..خـــــوب...

دانی چراچون ابرشددرعشق...چشم عــــاشقان

زیراکه آن مــــــــه بیشتردرابـــرهاپنهان شود

ماه مرداد ازراه میرسد..وبرجیس(مشتری)..یاهـــرمزد..ببرج اسدنزدیک

میشود..وزهــــــــره ی زیبا نیز بدو می پیونددوماه مردادرابرای شما متفاوت تر

میسازد..ازسایرماهها..خوش بینی بیشتر.. وامیدواری فراوانتررادرخورجین

خواهیدداشت..وعاشقان نواخته خواهندشد..

سعدیادیدن زیبانه حرام است ولیکن

نظری گربربایی..دلت ازکف برباید

اگرجــــوان هستیدودل درگروغمــــزه ی جادوی دلبری دارید..مانعی بشکل یک

شخص ازخودمسن ترراهمچنان دربرابرداریدولی....این مانع دردیماه آرام آرام

منتفی خواهدشد..وناامیدیهابکناری خواهنــدرفت..

دوش خیــــال مست تو...آمدوجام برکفـــش

آری..امروزخندانیم وخوش..کان بخت خندان میرسد..والفت باغم...به کناری

خواهدخــــزید..

بال وپــربازگشاییــــم به بستـــــان چودرخت

گردراین راه فنا ...ریختــــه چون دانه شویم

فقط یک نکته..باحرکت سیاره ی اورانوس دربرج حمل..چندی است که

اندیشه های شما..به اندیشه های عادی نمی ماند...؟دراعتقادات خوددست

برده اید...وتکانهای شدید..اندیشه های تلنبارشده سالها رابه یکباره به لرزه

درآورده..اگرمبتکرکارهای فنی یاهنری..مد..فیلمسازو..باشیدبمرزهای جدیدی

پای گذاشته ایـــــد..خصوصا باورود دوسیاره قدرتمندمنظومه خورشیدی...

یعنی زحل ومشتری..به بروج قوس واسد(درتثلیث بایکدیگر)..این تندروی در

اندیشه ها..میتواند کمی درجهت مثبت..ترمزداده شود..و......

یک مجموعه ی دل انگیز....وسازنده..دربهمن ماه ببعد..شمارابه سازندگی خود

معتقدترسازد..درهرحال..اواخرسال..آخرین پرده ی نمایش تربیعات پلوتو درجدی

(اهمیت غیرعادی کارهاواعمال)..دربرابراندیشه های غیرمعمول(اورانوس در

حمل)..که دراین چندساله..شمارادراخذ تصمیمات مرددساخته..به انتهای خود

میرسد..

زپگاه...میرخوبان..به شکارمیخـرامد

که به تیر غمزه ی او..دل ماشکاربادا

وسخن آخراینکه....

یک تربیع مهم..درسال 1394 تحت تاثیر سیارات زحل ونپتــــون..درراهتان

خواهدبود...وآن تربیع زحل است دربرج قوس..(برج فرزندان ودوستان)..

بانپتون دربرج حوت....وشایدنشانگروجوددوستی باشدکه شمارابه مسائل

جمعیتها..رهنمون شود..وپیروزی برای کسب مسئولیتهای بیشتر...وضعف

برای اندیشه های انزواجویانه..

تن مــــا به ماه مانــد که زعشق میگدازد

دل ماچوچنگ زهره....که گسسته تاربادا

متولدین شهریورماه

....حباب واربراندازم ازنشاط..کلاه

اگرزروی تو..عکسی بجام ماافتــد

ماه فروردین..حرکات سیارات واتصالاتشان زیادترمیشود..وبرج حمل..برج

پس اندازهای شما نزددیگران است..ومیتواند..وضعیت روحی وروانی برخی

متولدین شهریورماه رابه تلاطم بکشاند..پیامکها..وپیامهایی که دراین مقطع

زمانی دریافت میکنید رابادقت زیرنظرداشته باشید..امورمالی..چکهای بانکی

برداشت ازخودپردازها..وکارباآنهاکه ازشماانتظارات مالی..ممکن است داشته

باشند..نیازبه دقت وتوجه خاص دارد..

فریب زبان چرب ونرم وچهره ی مهربان عده ای خصوصا اگرپوستی سبزه

دارند..میتواند برشماغلبه کند..خصوصا دراواخرتیرماه..آنگاه که مریخ وراس

ماه..دراواخربرج میزان..بهم ملحق شوند..

باحرکت سیارات : مشتری - زحل - اورانوس دربروج آتش..میتواند سفری

زیارتی پیش بیاید..ونورمعنویت وآتش روشنگرصبح امید...زندگی خیلیها را

روشن ترسازد..امادرنیمه ی اول سال...

درحالیکه..مشتری دربرج اسد..چون نیری تابنده..زندگیها راباامید همزمان

سازدولیک..چون درتربیع قراربگیردبامریخ وزحل دربرج عقرب..

به این خاطر که..به خواهران وبرادران خودخیلی انس ووابستگی دارید..

رنجی ازبابت ناراحتی یکی ازنزدیکان(شاید مثلا خواهرتان) رادرقلب احساس

خواهیدکردوتازمستان که سیاره ی زحل واردبرج آتشین قوس میشود..

همچنان درونتان دچار انقباضات عصبی شده وآرامش نخواهیدداشت..

بآهــــــوان نظـــر شیرآفتــاب بگیر

بابروان دوتا..قوس مشتری بشکن

وابتدای بروزاین حالت..میتواند اوایل مردادباشد..همزمان باورود مریخ ببرج

عقرب..

باورودزحل به برج قوس..درنیمه ی سوم ماه دسامبر..(اوایل دیماه)..یک هدف

مهم..ازطرف زحل..آشکارمیشود..وزحل نپتون رادربرج حوت هدفگیری میکند

وسال 1394 استکه نپتون درتـــــیررس زحل قرارمیگیرد..ازبعضی وقایع

اجتماعی..دچارتعجب وشوک خواهیدشد..

این تربیع بین زحل دربرج قوس(آذر)..مادرومحیط خانه..برای شما.....

باسیاره ی نپتون دربرج حوت(کسانیکه باآنهازیادسروکاردارید..دیگران..همسر..

وشریک کاری...)بتدریج ازاواخردیماه..خودخواهدنمایاند..اگرمیانه سال هستید

ومتاهل..بین مادروهمسرتان..تضادعقیده ورفتاری..میتواندبروزکند..که طبیعتا

شمانیزدرگیرخواهیدبود!خصوصادراواخراسفند..آنزمان که مشتری دربرج قوس

می ایستد(ازنظرما)..وشروع میکندبه عقب برگشتن(رجعت)..

دراردیبهشت وآذر..دوباره مشگلات مالی دوست ویاآشنایی..که مدتی است

..مدت نسبتا طولانی..درذهن شما جولان خواهدداد..

وامادرزمینه های عاطفی ودلبستگیهاوعشق..

سال1392..همنشینی بایک دوست..میتوانسته ..زمینه ی دیدارچهره ای که

خیلی درانتظارش بودید...رافراهم ساخته باشد..ولیک..امسال سعی میکنید..آنرا

پنهان سازید..وبه تجزیه وتحلیل عاقبت کاربپردازید...

چون شوم خاک رهش..دامن بیفشاندزمن

وربــگویم دل بـــــگردان..روبگرداندزمن

عشق شمادرپس پرده بصورت یک رازبرای خودتان جلوه گری خواهدداشت..

این شعله ی عشق..براثرکم توجهی میتواندکم فروغ گردد..خصوصادردهه ی

دوم آذرماه..وزمستان..اگربه یک متولد حمل(فروردین ماه) دلبسته شده باشید.

اواخرمردادمیتواند..زمانی مناسب باشدبرای اظهارصریح این دلبستگی..

آنگاه که زهره دراسدبه مشتری بپیوندد...و...ده روزاول دیماه..بعکس..

زمانی استکه..فروغ وابستگی احتمالا..کاهش خواهدیافت..گریزازعشق؟شاید..

ولی...ولی..قلب شماگرم خواهدماند..چراکه زهره سیاره ی دلبستگیها..دردو

نوبت پای ببرج حوت..مینهد..وحتی مسن ترهابیاد جوانی وعلائق گذشته..

خواهندافتاد..

درین باغ ازخداخواهددگرپیـــرانه سرحافظ

نشیندبرلب جــویی وسروی درکنـــــارآرد

نیمه ی آذر..همچنین میتواند زمان بروزکسالت وبیماری ناشی ازبالارفت حرارت

درونی بدن گردد..پرهیزکنیدازدرگیریهای فیزیکی باافرادعصبانی..ودقت زیادموقع

رانندگی..وتوجه به آلودگی های میکربی وویروسی ..

متــــــولدین مهـــرماه

...خیمه بیرون بر..که فراشان بـــاد

فرش دیبــــا درچمــن گسترده انــــد

زیبائیها...ثروت..سکه..زمین..خانه..وآغازسال..که سیاره ى مریخ درمیزان

برق برق میزند...وداغ میکند..مسائل مالـــی رابرای شما..

چراکه برج پول ونقدینگی میزان..برج عقرب است..وسیاره اش مریخ

ومریخ... سال گذشته(1392) وامسال توقفی طولانی میکند..دربرج میزان..

وگستردگی مسائل مالی..نقش میزند..برصفحه ی زندگی متولدین مهر

ومریخ درطالع سال که برج میزان است..جاخوش کرده..وماه را ببینید...

ماه کجاست...؟بیشتردقت کنید..بــــله...!!ماه درعقرب..شمشیرکشیده..

ومیشتابد..برای دیدارجناب کیوان..که فرش قرمزبرایش درلانه ی کژدم

پهن شده..وانقباض وانبساط است ازبرای دارائیها..

راستی مریخ راهم سیاره ی برج عقرب گفته اندوهم..سیاره ی برج حمل..

عقرب که خانه ی نقدینگیهای شماست..وحمل..برج ..همسروشرکای مالی

وآنهاکه باآنها ..زیاد سروکله میزنید..مثلا برای یک فروشنده..مشتریانش..

پس بخاطربسپرید..دربرج عقرب(اموال نقدی شما)..رحل وماه قرارگرفته اند..

خوب ..حالااین یعنی چه...؟نقشهاممکن است زده شودبرای شما..

نقش هایی شاید..دشواری آفرین..وبیشترآنزمان که میانه ی تابستان..

سیاره ی مریخ هم پای مینهدبه آشیانه ی کژدم..تاپابگذاردبه درجات ماه وزحل

درطــــالع سال..

این تندبادمالی تاشهریورماه میتواندبه اوج خود..برسد..بالاخره...

جناب بهرام خان است دیگر..!آمده تا کیوان راببیند..درلانه عقرب..

برج تهدید وجنگ..شمشیر بهرام وعصای کیوان..نمیتوانند تهدیدکننده

باشند..؟

سودبازرگـــان دریا..بی خطــرممکن نــــگردد

هرکه مقصودش توباشی..تانفس دارد..بکوشد

البته..البته..! اگردراردیبهشت ماه..سرمسائل مالی کاررابه درگیری شدید

نکشانده باشید..این معضلات بالاخره دردیماه..بله..وباسردشدن هوا..

وشنیده شدن گامهای زمستان..فروکش میکند..آخرش کیوان ازاقامت دربرج

منقبض وپرفشار عقرب بستوه آمده ومیشتابد به برج پرنشاط قـــوس..

وبرچهره ی کماندارقوس..همچون خال سیاهی نقش خواهدبست..که این

خال سیاه اندیشه اتان راسخت بخودمشغول میکندوچه فکرها که بسرتان

نخواهدزد..فکرهایی که سعی میکنیدازآن بگریزید..وهی دوباره..سراغتان

می آید....!چون جناب مشتـــری سعد ببرج اسد تشریف فرما شده انـــد..

حبابهای عقربی..شایدگشوده شوند..و......نفسی بکشید..وامیدها ...آرزوها

ورویاهایی دلگرم کننده تر..بسترفکری شمارافراگیــرد..

وشایدمسئله ی نگران کننده ای درخصوص ..خواهریابرادر..یاعزیزی از

نزدیکان..گوشه ای از صندوقچه ی ذهنتانرا بپیماید..خلاصه گرمای

تابستان است وپروراندن آرزوهایی تازه..

شرط عشق است..که ازدوست..شکایت نکنند

لیکن ازشوق..حکایت..بــه زبـــان می آیــــد

واین احتمال.که...مشگل نزدیکان شماراافسرده ساخته ...و..توی سرمای

زمستان..مراقب خودتان باشید..سرما واندوه..مباداکاردستتان بدهند..

خوب...مرداد..برای جوانهای مهرماهی..میتواندهمراه بالحظات شادی آفرینی

باشد..برق درخشش بانوی دلربای آسمان را تابحال دیده اید..؟بله زهره ی

زیبا...بهنگام غروب یا طلوع نیراعظم..؟ خورشید بزرگ..

آنهم درتابستانی گرم وعشق آفرین..که میشتابد بدیدارمشتری(هرمزد)..

وملاقات میکنند ایندوباهم..وحاصلشان ..همزمان میشود باشکفتن جوانه های

عشق ومحبت درقلبها..

هرخم ازجعدپریشان تو..زندان دلی ست..

تا نگــویی که اسیــران کمندتو.....کمنــد

ویک نکته..دراواخراردیبهشت..فراموش نکنید..زهره واورانوس..ملاقاتی

خواهندداشت..دربرج حمـــــل..ویک جنس مخالف..وحرکات غیرمعمول..

باظاهری دوستانه..نمیتواند برای شما..تاثیرخوشایند..درنهایت داشته باشد..

دختران جوان هشیارباشند..هنگام حرکت وجابجایی درخیابان..

به ماشینهای ناشناس وشخصی..سوارنشوند..

واگرکارمند سازمانهای مالی..بانکها و..باشید..ویاحسابدار..صندوقدار..

اموروامها..پیشنهادات خاص..القای فریبکارانه ی نیتها..وحالت حمایتگرانه..

میتوانددرشمااین احساس رابوجودآورد که به ستونی استوار تکیه زده اید...

حال آنکه این ستون ازدرون..شاید..آنچنان که می نماید..نباشد..

دورشوید..ازخریدهای تجملی..ورویای رسیدن به پولهای..

وورودبه معاملات دارای ریسک زیاد..وشراکتهای مالی غیرضرور..

جرعه ای خوردیم وکارازدست رفت

تاچـــه..بیهوشانه درمی کرده انـــد

...

متـــولدین آبان ماه

...تاسحرچشم یار..چه بازی کندکه باز

بنیــــادبرکرشمه ی جــادو تهـــاده ایم

نمی شودگفت..که این یکی دوساله راراحت گذرانیده..وبگذرانیدووچراکه..زحل

سیاره ی کاروتلاش..دربرج عقرب حرکت دارد..این کاروتلاش دررابطه بااموری

استکه..ازسالهای 1378 -1379...سرچشمه میگیرد..

آنچه  طی سالهای فوق ذهن شمارابسوی خودکشیده..وزندگیتان راتحت الشعاع

خودقرارداده..یک ازدواج...؟ یک قرارداد..یک اختلاف شدید..یک متولد

اردیبهشت..؟یاشایدبهمن..درهرصورت درصددایجادتغییراتی درجهت تقابل با

رخدادهای دهسال گذشته..برآمده اید...وتلاش میکنید..

اگربه جدول طالع سال نگاهی بیندازید..ماه..وزحل(درحال رجعت وضعف...)رادر

کنارهم میبینید..بسترحرکتشان..کجاست...؟دوباره نگاه کنید..بله..درست است..

دربرج عقــرب حرکت دارند..ومریخ یکی ازسیارات وابسته به برج عقرب..هم

دربیت دوازدهم عقرب..یعنی برج ترازو(میزان) شمشیرش رازیر رداگرفته..

کارزیاد..همراه با حرکتی نهانی..وزمانیکه اواخرسال..سیاره ی زحل..برج

عقرب راترک گفته..وبجانب..کماندار(قوس) میشتابد..مخالفتها باآنچه دردهسال

گذشته داشته اید..میتواند به نقطه ی دشواری برسد..وطرف درگیرباشمانیز...

حالت تهدیدآمیزی بخودمیگیرد..وقبل ارآن درشهریورماه..بااتصال مریخ وزحل

درعقرب17درجه..(حدوددرجات ماه درجدول طالع سال)..دمـــل کهنه ای..

میرودکه سر..بازکند..نکندساکن شهرهای شمالی باشید..شهرهایی باطالع عمارت

بروج آبی مثل..آمل ..ساری..و..که این وضعیت برای شماتشدیدمیشود..

که بایک معضل محیطی هم پنجه درپنجه ..خواهیدانداخت...

مشتری واسد..بیت دهم شما..بیت قدرت وعزت..پدر..که درتابستان مشتری سعد

پابدان ..مینهد..واین امید..که افرادی درموضع قدرت ومدیریت..قراردارند..

شمارامددکنند..

بالاخره..فشارها..کاهش می یابند..کی؟دردیماه..که سیاره ی زحل عقرب راترک

میگوید..اما..مشگلات مالی ونیاز به پول رااحساس خواهیدکرد..

خصوصااواخردیمـــاه...آنگاه که زحل که درقوس..بیت دوم شماآمده..میرودکه

به حالت تربیع(دشواری)برسدبامریخ سرخ دربرج حـــوت(دوماهی)..

برج حـــــوت..برج فرزندان شما..یاران شما واگرجوان هستید..عشق شما..

نپتون هم درحوت قراردارد..وزحل سال آینده به تربیع بانپتون هم خواهدرسید..

تربیعی مهم درسطح زیست اجتماعی..اگرهنرمندهستید..آثارهنری وکارهای

انتزاعی شما تحت الشعاع کمبود نقدینگی ومسائل مالی قرارخواهندگرفت..

تمام سال 1393..سیاره ی اورانوس..دربرج حمل حرکت داردوپلوتورادربرج

جدی..زیرفشارمنفی قرارمیدهد..

برج حمل بیت تندرستی وبیماری شماست..وتربیعات متعدد پلوتودرجدی با

اورانوس درحمل..دراین یکی دوساله..میتواندنشانگراین باشدکه...

بخاطــــــررسیدن به برخی آرزوها..ویابه نیت فداکاری برای یک دوست..

تندرستی شما..ممکن است به خطر بیفتد..یک چک آپ کامل میتواند خیالتان را

راحت کند..درفروردین استکه..اورانوس دراتصالهای مختلف..زیروبم های متعدد

درخط تندرستی شما ایجادمیکند..اخذتصمیمات مهم زندگی را...تـــــــامرداد...

بهتراست به تعویق بیندازید..اردیبهشت واواخرآن..میتواند..زمان مناسبی برای

معاینات وآزمایشات پزشکی باشد..اوایل همین اردیبهشت..حالات بدبینی وسوئ

ظن...برای شما مشگل.... ممکن است بیافریند..

واین توصیه که بدنبال همین بدبینی ها..ازتندروی وافراط دردرگیریها..احتراز

کنید...چـــــه وقت؟اوایل مردادکه جرات وجسارت بیشتری درخوداحساس خواهید

کرد..وامـــــــا جوانترها..اواخرمردادمیتواننــــد چهره ای راببینند..که قلبشان

رابه طپش..بیندازد..یک متولد مرداد؟اسفند..؟شاید..درشهریوراستکه..متوجه

موانع سرراه میشوید..وشاید کمی ناامید..ازرسیدن به اهداف خود..وکسی که..

دوستش دارید.. وقلبتان برایش میطپد....خصوصا ده روزاول دیماه...

که مریخ دربرابر مشتری قـــدعلم میکند..مریخ دربرج سقا..(بهمن)

..بازهم احتمال تندروی شما..وتاثیر روی زحمات ودستاوردهای قبلی..

واحتمال رنجاندن دیگرانی که برایتان ارزشمندهستند..

توقبله گـــاه رقیبــان شدی ومن... خجلــم

که ازچه قبله ی دل...سالهــازروی توبود

دراسفندماه..روابطتان بافرزندانتان..خصوصافرزندان دختر..گرم ترشده..

وعواطفی  پرشرروزیباازخودبروزخواهیدداد..

اگربه کارهای هنری دست یازیده اید..(خیلی ازهنرمندان زن دراین روزهادر

برج عقرب زاده شده اند..)..میتوانید درارائه ی نقش ها قدرتمندترظاهرشده

وآثار منحصربه  فردی ایجادکرده...وازخودبیادگارگذارید..

متــــــولــدین آذرماه

...برشیشه ی دل است گواراتـــــــرازشراب

زخمی کــه می زنددل چــون سنگ خاره اش

نام کوکب شولا راشنیده اید؟درمنطقه البروج..این کوکب درصورت فلکی عقرب

قراردارد..خوب است کجای پیکرعقرب..سکنی گزیده باشد؟ نیش عقرب...!!

شولا گرچه درصورت فلکی عقرب است واماجزئ برج قوس بشمارمی آید..

مکان شولادر35/24 درجه برج قوس است..وطبعش ..ترکیبی ازتاثیرسیارات

عطارد ومریخ گفته شده..بدنیاآمدن..دراواخرقوس..یعنی بدنیاآمدن درزمانی که

آفتاب ازکنار شولامیگذرد....!خوب ..آیاشوخی کردنها..وسربسرگذاردنهای

دیگران توسط متولد قوس...یانیت تاثیربرامورمالی دیگران..و...میتوانندگاه

به زیان قوسیها تمام شونــــد؟

یکی دوموضوع...درچندسال گذشته..قدرتمندانه..خط زندگی شماراتاثیرگذاربوده

یاربط داشته به یکی ازفرزندان واگرفرزندنداشته اید..یکی ازدوستان نزدیک..

ویامربوط بوده به فعالیتها درزمینه ی مالی ونقدینگیها..وشما بین ایندوقطب..

همچون توپ تنیسی ..درحال جهش وفشار بوده اید..این بازی تنیس طولانی..

درسال 1393 سرانجام به لحظات نهایی خودنزدیک میشود...؟

وفروردین...ماهی استکه..بیشترین نمود این بازی درزندگیتان بچشم..خواهدآمد

یک دوست ...یایکی ازفرزندان..باحرکات وتصمیمات غیرمنتظره ی خود..

درخصوص دارائیها ونقدینگیتان..جذرومدهای مهمی..ایجادخواهد کرد..

اوکه شاید..دربرج فروردین..ویا...دی..زاده شده..مرزهای قراردادی ومعمول

رابرهم زده..وشاید..مرزهای دوستی را..واین جذرومدوبهم زدن مرزها..

موجب عدم تعادل مالی درزندگی شماگشته....

مراکرده است چون آیینه.....حیــران..مجلس آرائی

که مــی رادررگ مست از....دویـــدن بازمیــــدارد

وسال گذشته(1392)..که سیاره ی مشتری..(سیاره ی منسوب به متولدین

برج آذر)..ازبرج سرطان گذرداشته....وکاهش داده..سایه ی یاس وبدبینی را

دردنیــای مالی شما..ولی دقت داشته باشید..هنوز آثار اشکالات مالی شما..

کاملا..محو نگشته..وتوجه ومراقبت..واحتیاط بیشترشمارا می طلبـــد..

خصوصا..بگاه..فروردین..وحدودسیزده بدر..واولین روزهای اردیبهشت..

ازتابستان ببعد...می افتیدروی......؟؟!! روی غلطک اقبال وشانس..

وآن همزمان است با شنیدن صدای پوتین های جناب مشتری برسنگفرش

قرارگاه اسد!!

یک تفکر...یک قرارداد..یااندیشه ی یک سفر طولانی..شماراکمک خواهدکرد..

تابر..ناامیدیها..غلبه داشته باشید..خصوصا ..اواخرمرداد..که همچون بانویی..

بال زنان..گرمای محبت زهره..درکنارگامهای محکم مشتری یاژوپیتر..نورانیتی

خوشبینی آفرینانه..برصحنه ی آرزوهایتان..جلوه گری خواهندداشت..

سرو بالای کمــــان ابــرو..اگرتیـــرزنــــــد

عـــاشق آنست که بـــردیده ..نهد پیکان را

...ازلحظات دشوارسالتان..یکی اوایل شهریوراست..زحل ومریخ..دوسیاره ی

دشواری آفرین..درلانه ی عقرب(بیت دوازدهم برای قوس..بیت الحزن)..

کندوکاودارند..وحاصلش اینکه..جرقه هایی اضطراب آفرین..ناخودآگاه شمارا

بانگرانی های شاید ناشناخته(برج عقرب ازبروج ثابته است ودرالقای تاثیرش

سخت پافشاری خواهدکرد)..همزمان خواهدساخت...یک بیماری یا حادثه..

خواب وکابوسی ناراحت کننده..یک درگیری غیرمنتظره(اگرخوددارنباشید)..

بایک متولد آبان یا...دی..

درده روزاول دیماه..موفق خواهید شد..به علل آن پی برده وشایدموفق شوید..

ریشه وعوامل آنراازپیش پابردارید..

یک چراغ قرمز اینکه..درسرعت گرفتن برای درگیرشدن بادیگران..ازخطوط

قرمزردنشدن بهتراست تا..خصوصا دردهه ی سوم شهریور..که احساس

جنگندگی وتمایل بیشتربه درگیری رادرخوداحساس میکنید..

نکردازخواب حیـــــرت..جوش دل..بیدارصائب را

نگـــاه عــــاشقان..محوتماشا..این چنیـــــن بــاید

واما...جرقه وفلاش بزرگ سال شما..متولدین آذر..کماندارآسمان..

بالاخره کیوان کندرو..ازبرج ثابته ی عقرب..ردشده وخودرامهمان برج قوس

میسازد..زحل ..سیاره ی برج جدی است وبرج قوس..میشودبیت دوازده آن..

جای نامناسبی خواهدداشت ودرآن راحت نخواهد بود...چه وقت..؟اولین روزهای

دیماه.....زحل موقعیت خوبی پیدا میکند باسیاره ی مشتری...(تثلیث)..

وبرای شما تاثیر مثبتی خواهدداشت..چراکه برج اسد ومشتری وبرج قوس

ازبرج وابسته به عنصرآتش هستند..زمان به کمکتان می آید..

اورانوس درحمل...مشتری دراسد..زحل درقوس..هرسه بروج آتش..

امیدهای فراوانی برای شما..زنده خواهدشد...اگرکمی تلاش کنید..

انوقت خواهیدتوانست..جبران کنید...دشواریهای گذشته را..ازناامیدی مختصری

که دراواخراسفند..بشما...ممکن است دست بدهد..جانزنید..وبدانید تایکی دوسال

آینده..زمان بنفع شما میگذرد..وزحل میرود که زیرفشارقراربگیرد..توسط

نپـتـون....بنظرمیرسد..برخی متولدین برج آذر..سالهای 1394- 1395 -

سخت درگیرکارهای اجتماعی وامورجمعیتها خواهندشد..

کجروی درکیش ماکفـــراست...صائب...همچوتیــــر

ازچـــه دایم..درکشاکش..چــون کمــان افتـــــاده ایم

واماجـــوانترهای قوس...

زمانیکه مشتری پاببرج اسد میگذارد..درحالیکه سخت اندیشمندهستند..

جـــــرقه ای چراغدان قلبشان رالبریزنورمیسازد..نوری ولهیبی ازنوع

دلبستگی..ویک متولد برج شیر..میتواند درزندگیشان..نقشی مهم ایفا نماید..

اواخرمرداد..زمانیکه..زهره ی دلربا..دستش رادردست مشتری باشکوه

میگذارد..تامحبتی استواردرقلب قوسیها بکارد..وسربزند..صبح امیدازشام

چشمان دلدار..

خاک وجودش شود...همسفرگــــردباد

درقدم هرکه رفت..خـــــاربیابان عشق

متولدین دی ماه

...هفت آسمان رابردرم..وزهفت دریــا بگذرم

چـــون دلبرانه...بنگری درجان سرگردان من

اتصال سیارات زحل ومشتری درسال 1379 خورشیدی..دربرج ثور

یعنی بیت فرزندان ودوستان صمیمی واقع شده..وشمادائم درسفرهای کوتاه

بوده اید..آیااهمیتی افراطی وغیرمعمول برای فرزندانتان قائل شده اید..

درهرحال درایندوره..آنها نقش خاصی رادرذهن شماایفاکرده اند..آیادررفتاربا

فرزندان راه تعادل راپیموده اید؟اوایل سال وفروردین ماه..ووقایع متعدد درحول

وحوش امورمالی..وزمین..شایدمیراث..خریدیافروش خانه..و..روبروخواهیدبود..

باتربیعات متعددسیارات پلوتوواورانوس..مراقب ازدست دادن سرمایه..ناگهانی

وغیرمترقبه باشید..چه گاه..زمانیکه..مشتری درسرطان باپلوتودرجدی مقابل

شود..مخصوصااگرده روزاول دیماه زاده شده باشید..اگردرزمینه ی کارهای

وکالت...مشاغل دولتی..و..فعالیت میکنید..درانتظارتغییراتی خاص باشید..

ممکن است ناچاربه درگیری شوید...باچه کسی..؟ بااوکه دوست شما وازریشه ی

شماست..وبه مخالفانتان پیوسته..........یک جنس مخالف..اگرشمامذکرهستید..

اواخراردیبهشت ممکن است شماراخشمگین سازد..ولی شماخوددارترازآن

هستید که دست بعمل متقابل بزنید..

دونقطه ی مهم بروز تغییرات..خطوط یکنواخت چهره ی شماراتغییرخواهدداد..

یکبار درمرداد..باورود سیاره ی مشتری به برج اسد..وباردوم..اولین روزهای

زمستان..که سیاره ی متولدین برج جدی (دی ماه) واردبرج قوس میشود..یعنی

بیت دوازدهم برای علامت خورشیدی دیماه..(بیت الحزن)..

دراواخر تیــــرماه که سیاره ی مشتری آرام آرام..وارد برج اسد میشود..

روحیه ی شادتر وپرقدرت تروریسک پذیرتری رادرکالبدخودموجودخواهیددید..

وشاید شانسی را..نشانه باشد..برای امورمالی..مخصوصا..اگردرسال اسب هم

زاده شده باشیـــد..

ای رشک ماه ومشتـــــری... باماوپنهان..چون پری

خوش خوش..کشانـــم میبــری...آخرنگــوئی تا کجـا

باهمه ی شوروهیجانش...کی؟ یک متولدمردادرامیگویم!یک متولد گرم نفس..

شمارابخودجذب خواهدکرد..واین تعلق خاطر..دراوایل زمستان..که برج قوس

مهماندارزحل میشود..میتواند بنوعی نومیدی واحساس حرمان تبدیل شود..

وشاید...کمی اضطراب..

پس درتمام طول سال اسب..وکمی بعدارآن..هم..شمانیازبه یک حامی عاطفی

خواهیدداشت..جنگندگی شمابااعتقادراسخ به اهداف همیشگی اتان..دستخوش

تاثیرفاکتورهای پرریسکی خواهدشد..با تثلیث زحل ومشتری دربرج آتش

..خودرادرگیرخطرات متعدد خواهیدساخت..ومسائل مالی دیگران..شمارارنج

خواهدداد..درشهریورماه است که برکه ی آرام آرزوهایتان..کمی گل آلودمیشود

وناچارخواهیدشد..برخلاف میلتان بایکنفرازدرمخالفت درآئید وشاید درگیر..

اگرشاغل امورمالی وحسابداری..بانک..و..باشید..بامعضلاتی روبرومیگردید..

وخارجفادردل..به کلبه ی روشنی..خواهیداندیشیدکه برقامتش..چهره ی ناهیدرا

عیان بینید..وچشم به آینده بدوزید..واقتران دربیت دوم برای جدی..یعنی برج

دلو..درسال2020میلادی..آنزمان که مشتری اختیاربه زحل دهدچرا که درخانه ی

زحل مهمان است..وبرج دلو برج پول ونقدینگیهاست برای شما..متولددیماه!

فعالیتهای اقتصادی..کاردربانکها..حسابداری..میتوانندبرای جوانهای حالا بعنوان

هدف اصلی درنظرگرفته شوند...

اندوهی که صحبتش آورده شد..دراسفندماه عیان خواهدشد..بچه شکلی؟

بشکل پای فشردن روی یک فکرخاص..اگربگذارید روحیه اتان افت کند..

بعضی متولدین دیماه..حالات وسواس گونه ای رادرتوبره ی خاطرات خویشتن

به ذخیره خواهندنشست..ده روزاول دیماه..باوضعیت مقابله ی مریخ ومشتری

دربروج اسددلو..بخصوص اگرساکن شهرهایی باشیدمثل تهران..گره های مالی

یاکاری راپیش پا خواهیددید..درکارباوسایل نقلیه واتومبیل..دقت کرده وازسرعت

های بالا بپرهیزید..چه وقت؟بیشتراواخردیماه..که نپتــــون دربیت سوم طالع شما

تاثیرمنفی برتصورات شما گذاشته..و..غفلتهایی رامرتکب ممکن است بشوید..

برحواس خودبیشتر کنترل داشته باشید..دررویاهای غیرمعمول فرونروید..

جوانترهاموقع رانندگی..ازموبایل یاموسیقی که حواسشانراپرت کند..استفاده

نکنند..بهتراست..ومطلب آخراینکه..

اواخراسفنداستکه..آخرین حرکت تربیع پلوتوواورانوس روی میدهد..وخداکند

که کاری که این یکی دوساله شماراتحت فشارخودقرارداده..به خیروخوبی تمام

شود..

چـــوپریدسوی بــــامت....زتنــم کبوتردل

به فغان شدم چوبلبل..که کبوترم نیــــــامد

متـــولدین بهمن ماه

این خواجه ی چرخ است که چون زهره ومـاه است

وین خــــانه ی عشق است که بی حد وکرانه است

ازکجا می آیداین اندیشه وآمالی که تاثیرمی گیردازاضطرابی ناشناس و..آشفته

میسازداین ذهن پرتلاش را...واورانوس درحمل..وفروردین..بیقراری وکم

حوصله گی و..احتمالا پاراروی گازفشردن..هنگام رانندگی..وفراوانی ارتباط

وتماس بادوستان..ودیگران..

دراواسط فروردین..و..گاه مقابله ی آفتاب ومریخ..درحمل میزان..ومریخ دراوج

درخشندگی وتاثیردرمیزان..اندیشه ی سفرها..سفرهای طولانی ویاتفکرات عمیق

...ومریخ درطالع سال درمیزان است..برج میزان وتاثیرمنفی برجریان روان

تصورات وتاثیربرنزدیکان..وکوتاه مدتی بعد..اورانوس ومریخ چهره درچهره ی

هم..شماراناچارازاخذتصمیمی میسازد که چندان خوشایندتان نخواهدبود...

بخصوص اواخرفروردین..که برای چندمین باردریکی دوساله ی اخیر..

سیاره ی پلوتو درتربیع قرارمیگیردبوسیله ی اورانوس درحمل..وذهنتان را

می خراشد..اندیشه ای پنهان که نقشی پرحرارت داردوآزاردهنده..و...تا

اردیبهشت که بااتصال زهره واورانوس درحمل شایدکه بتوانیدبراین رنج ذهنی

خودفائق آییدو..

الفت گسستگان ورهاکرده چراغ محبت درگذربادهارا..بازگشتی وسلامی گرم..

که دل راسرشارکندازآتشی پرمهر..چه بهترکه درپی سفری کوتاه باشد..

توجه به دوردستها..درتیرماه..متمرکزمیسازدعلائق شمارا..ورقم میزننددیگران

..نقشی مهم درحیات روابط شما..مثلا..یکی ازمتولدین بروج آتش..یک متولد

مرداد؟ شاید..واین تاثیرتااواسط آذرادامه خواهدداشت..و..بـــگاه آذر استکه

تجدیدنظرخودرادربرداشت ازاین رابطه ونقش آن..می آغازید..

ماه مردادمیتواندماه جالبی باشد برای شما..اگرمذکرباشید..زهره ومشتری

دوگوی درخشان شناوردرآسمان..دست دردست هم ..بربرج اسدپای خواهند نهاد

برج اسد..بیت هفتم شما..وچه چهره های زیبا..مهربان..نگاههای پرمعنی که

درشمانظرخواهندکرد..ومیتواند به دعوتی..وسفری..وزیارتی ..تعبیرشود..

وامادرشهریورماه..احتیاط درروابط بادیگران..میتواند شماراازدردسری دور

سازد..دردسر درمحیط کاروتلاش..دراخذتصمیمات دقت کنید..چراکه بااخذ یک

تصمیم نابجا..کاروموقعیت شغلی خودرادرمعرض دشواری..ممکن است قرار

دهید..

ویک لحظه ی مهم سال..

ودردیماه استکه سیاره ی زحل پای ببرج قوس مینهد..برج آرزوها..برج

دوستان صمیمی..وکیوان سایه می افکند برروابطتان بادیگران..دشواردیدن

آرزوها..کیوان درقوس جای مناسبی ندارد..

شخصی که چندان چنگی بدلتان نمی زند..وبصورتی غیرمعمول احساساتی

مینماید..تلاش خواهدکرد..خودرادرمسیرزندگیتان قراردهد..خصوصا..اگرجنس

مونث باشیــــد..آیااوازشمامطالبه ای دارد؟چراکه رفتارش..درنهایت..تاثیرمنفی

خواهدگذارد ...بردست مایه های شما..وجسماهم شماراخسته خواهدساخت..

اسفندرافراموش نکنید..چراکه زحل دراین زمان حالت رجعت بخودمیگیرد..

واین خستگی وتاثیرناخوشایندش ..بیشترخواهدشد..و...

حـــــوصله..کارخوبی خواهدبوددراین زمانها..

وهمچنین..مراقب حالت برانگیختگی خوددراوایل دیماه باشید..ممکن است درگیر

شویدباکسی که سعی درحمایت وکمک بشما رادارد..حتما مشورت کنید..

تصمیمات تندروانه..میتواند به ضررتان تمام شود..درهمین دیماه تلاشی خواهد

شد ازطرف کسی..تادرزمینه ی مالی شماراتحت تاثیر قراردهد..

اگردرموسسات مالی..بانکها..حسابداریها..و..شاغل هستید..مواظب این ظاهرا

دوست باشید..چرب زبانیها..صحنه پردازیها..میتوانند ماهرانه ودرزمانهای

خاص تاثیرگذارباشند..

ونکتـــه آخر..

اواخراسفنــــداستکه آخرین حرکت ازسری حرکات تربیع پلوتوواورانوس..

واقع خواهدشد..وپس ازمدتها..ذهن ناآرام شمارا..آرامشی تدریجی..فراخواهد

گرفت..

بهــرنظـــــــــربت ما جلــوه میکند..لیـــکن

کس این کــــرشمه نبیندکه من همی نــگرم

متولدین اسفندمــــاه

...درصبح رخ یار...چنان رفته زخویشیم

کزخـودخــبرازتیــــرگی شام نگیـــــریــم

درمورداسفندیها..گفتن این مطلب که دریکی دوسال گذشته..سیاره ی مشتری

(متولدین آذر - اسفند)..ازکنارکوکب قرمزالدبران(درخشانترین کوکب صورت

فلکی ثور = گاو) به طبع مریخ عبورکرده..میتواندیادآوراین نکته باشدکه این

گذر..طبع ملایم وشاعرانه ی بیشترمتولدین اسفندماه رامیتواند دستخوش

تغییرات مهمی کرده باشد..

ای چهره ی رویا...ای جلوه ای ازآرزوها..چشمی بمن بگشا..

من باتودارم گفتگوها...

مراجعه کنیدبه رخدادهای یکی دوسال گذشته ی خود..علی الخصوص اگر...

بامتولدین آذر...دستتون توی یک کاسه باشه..

سیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..وسیاره ی اورانوس درحمل(فروردین)..

یعنی اینکه..شماتحت تاثیر متولدآذر..وارد یکدورتوجه غیرمعمول به....

پول ومادیات..ممکن است شده باشید..وحرکت مشتری ازکنارکوکب الدبران(که

تاثیرش منفی گفته شده)وگاه توقف درکناراین ستاره..یعنی..خدای نکرده..

پانهادن روی گلیم دیگران..واستفاده ی ابزاری....

حال بهرتوجیه که باشد..واکنون مدتی گذشته..اگرچنین عملکردی داشته اید..

داشتن تعادل مالی دروضعیت خودراهدف نیکویی قراردهید..ومشخص کنید..

خط مرزی اموال خودرا بااموال دیگران..وبدست بیاورید دوباره..لطافت طبع

خودرا..

گذرکاه احساسات خشونت آمیزوسلطه جویانه..نمیتواند باطبعتان سازگاری

داشته باشد..وعبورازاین مسیر..یعنی..چشم بستن براحساسات وعواطف پر

غلیان خویشتن..وتصورات ورویاهای غیرمعمول..و.. خدای نکرده..خودبزرگ

بینی ها..وریسکهای پرخطر..که موجب میشود انتظاری که ازدیگران دارید..

کمتربرآورده شود..

ای آه....بسوزان زشرر...سینـــه ی مارا

کاین سینــه..برای دل ما..جزقفسی نیست

اولای سال..وموقع دیدوبازدیدهای عید..مریخ ارغوانی رادرقدح بلورین میزان

درجوش وخروش میبینیم..جوش وخروشی پردامنه..هشتمین جام ازجامهای

منطقه البروج است..ساغرمیزان..وباده ی مریخ آلود میزان..میگرایاند حال

شمارا..ناآرام..وپرتنش..

وابتدای این حالات..ازآخرهای سال گذشته بروزداشته..وتاثیراین می مریخ آلوده

تاچندماه اولای امسال ادامه خواهدداشت..متولدی..ازمتولدین مهرماهی..با

تحریکاتش..میتواندحالات متغیردرونی شمارادستخوش غلیان نماید..وبرخی

چهره درنقاب اشک خواهندکرد..واگرزن وشوهرباشید..مواظب تکه های

احساستان باشید..که به دیگران آسیب نرساند..

باحوصله وآرام آرام..زوم کنیدروی حرکات نپتون واورانوس..

باحرکت سیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفندماه) که خانه ی دوازدهم است از

برای علامت خورشیدی حمـــل (فروردین)..که سیاره ی اورانوس رابرسینه  ی

خوددارد..وضعیتی استثنایی وخاص برای متولدین حوت وحمل حادث شده..

میتواندبروزکند رنجشی عمیق بین دوبرج حوت وحمل..اگرحوت وحمل..زن و

شوهرباشند..یادوهمکار..یادودوست..یادوهمسایه..چه رخ خواهدنمود؟

نپتون برناخودآگاه حمل(اورانوس)چنگ میزند..چنگ برلایه های عمیق خاطرات

حمل..وحمل بانظرشک وسوئ ظن به حوت خواهدنگریست..وحوت متولدحمل را

به خشم خواهدآورد..بخصوص..اوایل فروردین..که متولدحمل باتندرویهایش..دل

حوت رابدردمی آورد..وحوت غریبانه حلقه بردربسته ی محبت وعشق..

خواهدزد..

تاکه چون نی..گلویم از..پنجه ی بغض بستــه شد

ازسربندبندتــــن.....شعلــه ی دل....زبانـــــه زد

 همون اول اولای سال..که نگا ه کنیم به وضع سیاره ها..مریخ ارغوانی راتو

برج ترازو..همون مهرماه خودمون..می بینیم که بدجوری..جولان میده..!

خودمونیش..کرکری میخونه..!برج ترازو خونه ی هشتم  علامت خورشیدی

برای اسفندماهی ها..یعنی حالات عصبی روحی وتغییرات عاطفی..

یک نفر مهرماهی..که شماراشایدبخودش جذب کرده وبراش لبخند زدید..و..

باتحریکاتش..حالات شمارودستخوش غلیان کرده..بهتره چنگ ودندون نشون

ندید..وبزارید..موضوع خودش آروم آروم حل بشه..تواردیبهشت..یک دوست

صمیمی هم بکمکتون ممکنه بیادو..خودشودرگیرکنه..بامتولد فروردین ومهر..

آقامشتری یاهمون ژوپیترغربیا..موقرانه داخل برج اسد میشه....کــــی؟

حواستون جمعه یانه...!؟آره..مردادماه..اصلا ازاواخرماه تیر..وشما منافعتون با

یک متولدمردادگره میخوره..مخصوصن جوونای اسفندی..؟؟

آخرای مردادکه میشه..چه غوغائیه..!زهره خانوم سوارکالسکه ی طلائی

جناب مشتری خان میشه...!توبرج اسد..بالای آسمون..می بینینشون..براتون

دس هم تکون میدن..آره...!!

آخ آخ..کمی که زمان گذشت...یه دفعه ..حواستون میره پی دعوامرافعه..وناآرامی

..کی؟ چه وقت؟اولای شهریورکه شد..وقتی آقامریخه وکیوان خان(زحل)..دست

تودست هم میزارن..بهتره این روزاهم..یه کم دندون روجیگر بزارین..خودش

حل میشه..اگه بامتولدمرداددعواتون شد..غصه نخورید..اونم همینطور..

میرسیم به اولای دی....که هواسردشده..چی میشه..؟یک اتفاق مهم دیگه ی

سال..آقاکیوان(زحل)میره بمهمونی ای که بهش خوش هم نخواهدگذشت..میره

خونه ی قوس(آذر)..بعدش..پدر یامادر..کدومشون؟شایدپدر..رودریابیداگه سنش

بالاباشه..بیشتربه دیدارش برید..بعدا ممکنه پشیمون بشیدها...

اگه کارمیکنید..سرکارهم دشواری خواهیدداشت..وسخن آخراینکه..

درروابط بامتولدحمل(فروردین)..خیلی احتیاط کنید..آدمای تند وعصبانی مزاجی

هستند..خودتون که بهترمیدونین..میتونن خیلی افراطی عمل کنن..یادتون باشه

آخرین وضعیت ناجور پلوتوواورانوس تواین چن ساله..آخرای اسفنده که رخ

میده..مرافب حالت انزوای فکری وغفلتهای خاص اون باشید..

 

انشاا.. که سال جدید...سال خوشی برای همه باشه

  باتشکر