IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

وسال 1392...سال مار
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳   کلمات کلیدی: persian new year 1392

                  باطلب یاری ازخالق هستی

   وسیاره ی مشتری پاببرج سرطان می گذارد..

وکیوان درعقرب است ... ونپتون درحوت...شناور....

سه برج آبی پرقدرت...1380 هم سال ماربود وسال حوادث غیرمنتظره..

وبارانها...

 

 

 دریادداشتهای قبل... گفته شد..که سیاره ی زحل..شرفش دربرج میزان قرار

میگیرد..زحل کوکب برج جدی........وبرج میزان برج دهم است ازبرای

جدی...وبرج قدرت است برای زحل..وحال واردبرج عقرب شده..

وسال مار..سال توقف سیاره ی مشتری است درلانه ی خــــــــرچنـگ..سرطان

که بیت شرف مشتری گفته شده..مشتری کوکب مربوط به برج قوس است..

وسرطان بیت هشتم..بیت خوف وفنا...است برای مشتری..    پس...ضمن اینکه

بشرف میرسد..موردتهدیدوخطرفنا قرارمیگیرد..

ودرسال ماروقایعی ازاین دست..رخداده..نگاهی می اندازیم به چندسال مار

که پشت سرگذاشته شده..وبرخی از مهمترین حوادث رویداده ..درزمان گذر

سیاره ی مشتری از بــرج ســـــرطان..  :

 

1308      ...... سال مار..... فوت احمدشاه قاجار....درگیریهای شدیددر

بیت المقدس.و...نخستین برخوردها بین اعراب ویهودیان..

 

1320..         سال مار...حمله ی متفقین (شوروی وانگلیس) به ایران...

ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی باحمله ژاپن به پرل هاربر

1332.....      سال مار.... کودتای 28 مرداد.... حادثه ی دانشگاه تهران

درآستانه ی ورود نیکسون رئیس جمهورآمریکا به ایران..بقدرت رسیدن جمال

عبدالناصر درمصر

1344 ....         سال مار....            تیراندازی به شاه درکاخ مرمر...

درگیریهای هند وپاکستان برسرکشمیر..شروع انقلاب فرهنگی درچین

 

1356.......سال مار....درگذشت..سیدمصطفی خمینی ودکترعلی شریعتی

 

 1368........   سال مار         رحلت امام خمینی... تخریب دیواربرلین

 

1380            سال مار ........ تخریب برجهای دوقلو درنیویورک....(حرکت

سیاره ی پلوتو دربرج قوس..برج مقابل طالع ایالات متحده)...

 حمله ی آمریکا به افغانستان..سیل وبارندگی درشمال و..قطع سراسری

برق درکشور..برخورد هواپیمای جاسوسی آمریکا باجنگنده ی چینی

 

 

واینچنین ادامه می یابد...سال 1392..سال مار..

    لحظات تحویل سال نوو.....

 

آفتاب راببینید..می رود که به مریخ واورانوس برسد...

 

یکی دوسال گذشته...سیاره ی اورانوس مهمان برج حمل..... دربرابرزحل

خودنمائی وزورآزمائی کرده..و..

امسال...1392...ازاواسط آذرماه یک چشمش به مریخ است که درآنسوی برج

حمل..برای توقفی طولانی گام بربرج میزان مینهد..جائیکه تازگی زحل آن درجات

راترک گفته..ومریخ ...می ماند ومیماندتااسفندماه..که حالتش به حال رجعت

می گراید..وسال بپایان میرسد..تا به 1393 برسیم..

وخاورمیانه..برج حمل است..ومریخ دربرابرش..ودرهمزمانی باتحولات..

میتواند موثر باشد..

غیرازورود مشتری به برج سرطان یک تجمع انرژی درحالتT -square

هم آرام آرام می رودکه شکل بگیرد..وشکل گیری نهائی این مجتمع..دربهار

1393 خواهدبود...سال ورود زحــــــل به برج قـــوس.....

 

واما..چگونه...؟

یکباردرخردادویکباردرآبان 1392...(مثل سال 1391)..سیارات پلوتوو

اورانوس درحالت تربیع قرارمیگیرندبایکدیگر..وباورودمشتری به برج سرطان

..پلوتوومشتری حالت مقابله بخودمیگیرندبایکدیگر..(دوتربیع ویک مقابله ی

همزمان)...بین بروج..جدی - سرطان - حمل...( روسیه - آمریکا- خاورمیانه)

..حرکت جمعیتها درکشورهای عربی همزمان بوده باورود اورانوس به برج حمل

...آیادخالت آمریکاوروسیه درحرکت جمعیتها..درخاورمیانه ی عربی..

قدرتمندتر خواهدشد...؟

حرکت پلوتو( امور اتمی) درجدی(روسیه)..امنیت امور هسته ای درجهان

بیشتروبیشتر اهمیت خواهدیافت؟

دعاکنیم...که اثراین تجمع انرژی...گامی درجهت صلح ومحبت بین ملتها باشد..

خصوصا...باورود مریخ به برج میزان (چین وبرخی امیرنشینهای خلیج فارس)

..وتوقف طولانی اش..دراین برج..وتاثیرش برمجتمع انرژی درحال تشکیل..

وحالت رجعتش..دراسفندماه..

ونیازبه فزونی دعاونیایش...

چراکه زهره ی زیبا.....قاصدصلح ودوستی وعشق...امسال توقفی طولانی

خواهدداشت...دربرج جدی..

وفزونترمیشود...امیدها

اگربه گذشته هابرگردیم وبخواهیم حرکتی مشابه این تجمع انرژی رابیابیم...

میرویم...تابه سال295 میلادی برسیم..که دراکتبرآن سال سیاره ی پلوتودر12

درجه ی جدی واورانوس در12 میزان درحد تربیع قرارداشته اند..

واین ایام مصادف بوده با نبردایرانیان باگالریوس سرداررومی برسر..ارمنستان

..سیاره ی پلوتودرآنسالها(287 تا305) دربرج جدی حرکت داشته....ووضعیت

وقتی بیشتر به حالت T-squareنزدیک شده که در25 ژوئیه ی 294 میلادی

سیاره ی مشتری در11درجه ی سرطان باسیاره ی پلوتودر11درجه ی جدی

مقابل گشته وسیاره ی اورانوس نیز دراوایل درجات برج میزان گام برمیداشته..

وسرانجام اینکه...بیشترین نزدیکی به حدT- squareدرمارس 295میلادی

واقع شده..

یادتان می آید..؟ 18خرداد1391را...یکروزپس از گذرزهره ازکنارآفتاب..

همه تقریبا درساعتی خاص..شیئی نورانی رادیدند...همه درخاورمیانه..روسیه

آیا میتوان تصورکردکه این حرکت نشانگررخدادوقایعی درآینده ی این مناطق

بوده است؟

 

 

 

 

 متولد ماه فروردین

درابتدای سال سیاره اتان مریخ درچه برجی حرکت دارد؟درجدول تحویل سال

مریخ رادربرج حمل درنزدیکی خورشید می بینیم..ودرانتهای سال مریخ رادر

برج هفتم حمل یعنی میزان مشاهده میکنیم..اولین روزهای سال استکه مریخ از

کناراورانوس عبوردارد..خوب ..میتوان امیدواربود که دست بکارهای غیرمعمول

وافراطی نخواهیدزد..چراکه بایک حرکت وتصمیم آنی..مدتهامشغول خواهیدشد..

تارفع ورجوعش کنید..سرشاخ شدن بادیگران ازدیماه ببعد..باحرکت وتوقف

طولانی مریخ دربرج میزان ..برایتان گران تمام..ممکن است بشود..

اول سال حرکتهای ناگهانی...آخرسال باتلاق تاثیرحرکت انجام شده دراول سال..

استکه پیش چشم عیان میشود..درتمام سال چشمانتانرابادقت بازنگهداریدوتا

میتوانید..حرکات وتصمیمات برق آسا اتخاذنکنید..خصوصا نیمه ی دوم

اردیبهشت..که مریخ دربرابرزحل صف آرائی میکند..پول دربرابرخطر..؟

درماه خرداداستکه..مسئله ای محرمانه ذهنتانرابخودمشغول میدارد....وشاید

اول پائیز..مطلب برایتان روشنترشود..

جوانترهامادریاپدررادرتیرماه دریابند..حواسشان بیشتر دراین مسیرجولان

خواهدداد..میانسالها حداقل اندیشه تغییر منزل رابخودراه میدهند..وبرخی

زودتردست بکارشده..وخانه راجابجاکرده اند...!

ازلحظات دشوارسال...یکی دراوایل شهریور ممکن است رخ دهد..واین مشگل

شاید..مربوط به یکی ازفرزندان باشدواگرفرزندنداشته باشید..یک دوست صمیمی

که کسالت وناخوشی اوراتهدید خواهدکرد..

اوایل مردادخودرادرگیر یک حالت کم حوصله گی وناآرامی خواهیددید..

کسالت اولیاء؟ شاید...لحظات خبرسازسال..همین روزهاست..

پائیز..زمان بهتری برای شماست..آنهم درمحیط کار..

زهره..وتوقف طولانی آن دربرج جدی..آرامش وعشق بیشتری درقلبتان

خواهدآورد..

سخن آخراینکه..درایام آخرسال..احتیاط ودقت زیاد بشماتوصیه میشود..

مراقب درگیری باهمسرتان باشید..نگذارید عصبانیت بیجا کاردستتان بدهد..

تصمیمات مهم..خصوصادرموردروابط خانوادگی را بگذاریدبرای بعد..

 

 

 

متولد ماه اردیبهشت

چه میشودکرد..دنیاهمینه...روزی باتو...وروزی...

ببینیم چه جلوی رودارید...؟

امسال..سیاره ی مریخ..ازاوایل آذرماه..واردبرج میزان شده وتاپایان سال...

توقف طولانی دربرج میزان دارد..خوب سال ماراست دیگه...!

مراقب نیشها...باشید..خصوصا اواسط اردیبهشت..

باحرکت زحل درعقرب..همچنان درگیروضع سلامت خودخواهیدبود..خصوصا

درشهریورماه..زمانیکه مریخ دربرج اسد..درتربیع قرارمیگیردبازحل در

برج عقرب...ممکن است بخاطر مهاجرت ویاجابجایی که انجام داده اید..

مورد انتقاد قراربگیرید..ویااینکه جابجایی موجب رنج شما گشته باشد..

موثردراین وضعیت تربیع اورانوس دربرج حمل(بیت دوازدهم) است باسیاره ی

پلوتو دربرج جدی(برج سفرهای طولانی..)..نقطه ی روشن برای شما..حرکت

زهره است که توقف طولانی دارددربرج جدی...وهمینطور..ورودسیاره ی

مشتری است ببرج سرطان..درتیرماه..ایندوحرکت..ضمن اینکه کمی ازناامیدیها

ودلهره هارامی کاهد..میتواندهمراه باشد باتغییردرتصمیمات قبلیتان..مثل

جابجائیها وسفرهای دوردست..به امیدهای شما می افزایند..نزدیکان وخواهران

وبرادران..اگربامتولد مهرهمنشین هستیداینکه..او بااین تغییرات مخالفت خواهد

کرد..چه وقت؟مخالفتهابیشتردراواخرسال خواهدبود..تاثیرحرکت زحل دربیت

عقرب..بیت هفتم طالع شما...نیزبااین مخالفتها...همزمان خواهدشد..

تفکردرموضوع دنیای دیگرووضعیت انسانهادرآنجا..احضارارواح..(نه برای

همه ی اردیبهشتی ها!!)..رویاهای..شمارابخودمشغول میدارد...هرچه

باشد برج عقرب..برج مرگ...ارواح..پس اندازها..ریسکهاست..

دوستی...آشنائی..بااعتقادات هنرمندانه اش..میتواندشمارابه این اموربکشاند..

و..شاید اگرجوان باشید تصمیم بگیرید که زندگی خودراوقف حضوردراین

دنیای پرهیجان بنمایید..

 

 

 

 

متولد ماه خرداد

 

تاماه تیرکه سیاره ی مشتری دربرج جوزاست...کمی خیالتان راحت بنظرمیرسد!

مواظب باشید...فرصتهاسریع میگذرند..همیشه این شانس بسراغتان نمیآید..

مبادامغرورشوید...خصوصا که باادامه ی حرکت زحل دربرج عقرب...

مشگلی پنهانی میرودکه...آرام آرام خودنماید..بخصوص اوایل

اردیبهشت ماه..و..یادتان باشدکه....

بادهمیشه گل بهمراه نمی آورد....

ودشواری درروابط اجتماعی ورفتارهای خصوصی..میانه ی  شهریورماه است

که یکی ازنزدیکان..پاپیش گذاشته وسعی میکند بامشگل شمادرگیرشده وآنرا

بنوعی حل نماید..بویش می آیدکه شماخودرادریک مخمصه ی مالی کشانده

باشید....؟

پس اندازها وذخایرمالی..نقششان کم اهمیت نیست..وخوش بینی مالی شمارا

یک عامل نامشخص ممکن است برهم زند..مقابله ی مشتری وپلوتو  تا دیماه

ادامه می یابد..ودراین موقع استکه کمک فرامیرسد..و..زهره توقف طولانی

دربرج جدی خواهدداشت..وهمزمان میشودبارسیدن ساعاتی همراه با شادی و

خوشبینی درونی..یکی ازفرزندان شما..اگردارای فرزندهستید..بامشگل خاصی

ازآذرماه ببعد روبروخواهدشد..شایداین مشگل هم دررابطه باامورمالی باشد..

جرقه های این مسئله ازمرداد زده خواهدشد..

اوایل آذرماه..که ماه کامل به برج جوزا میرسد..خودراعیان خواهدساخت..

باوجودعلاقه به داشتن روابط ومعاشرت باسایرین...بنظرمیرسد احساسات شما

یک فشردگی وگرفتگی رادراین زمینه تجربه خواهدکرد..

حرکت پیچ ومهره های روابط شما بسختی کارخودراانجام خواهندداد...

یک متولدعقرب..نقش مهمی رادراینخصوص ایفا میکند.

حرکت سیاره ی مشتری دربرج سرطان توجه شدیدشمارا..به امورمالی..پول..

ونقدینگی..می کشاند..

شانس های موقت درخصوص پول واسکناس رادائمی نپندارید..واز ریسکهای

مالی بپرهیزید.

 

 

متولد ماه تیر

 

سیاره مشتری یاهرمزد یا  ژوپیتروحرکتش دربرج سرطان..که درماه تولد شما

یعنی تیرماه واردبرج سرطان میشود..میتواند خاطره انگیزباشد..

نگاه گرمی که برشما خواهدتابید..واحساسات لطیفی که عرضه خواهد شد..

بقول آن شاعرپراحساس...

دوید درقدمت..دانه های گوهراشک...بیاکه رشته ی صبرم زهم گسسته..مرو

حتی شانس هایی ..مادی ومالی.. هم ممکن است بشما روی آورشود..

مگر ازمستی ما...بونبرد بادبهار   که بهرکس گذرد..بیخودومدهوش شود

درهرحال..ورود مشتری ببرج سرطان..که جایگاهی مناسب بازحل درعقرب

ونپتون درحوت خواهد یافت..همزمان میشودباروحیه ای قویتر وشادمانتر..

ودستهای کمکرسانی بیشتر..

اگرجنس مونث وجوانسال هستید..نگاهی گرم وآشنا..آرام آرام بشمانزدیک

میشود..احتمالا یک متولداسفند مهربان...یایک متولدبرج آتشین..آذرماه..؟

مراقب رقیبان هم بایدبود..اگربرایتان این رابطه مهم باشد..

میان چندفردمناسب برای وصلت..چطورمیخواهید انتخاب کنید؟ بامشورت کامل

خصوصا اوایل آبانماه..که سیاره ی مشتری دربرج تولدتان ..حالت رجعت بخود

میگیرد..علاقمندانتان..شماراتحت فشارقرارخواهندداد..

شرف مشتری دربرج سرطان است..واگرسن بالاتری دارید..درگیرامورمالی..

ویامطالعاتی خواهیدشد..مواظب کسالتها درهمین ایام باشید..

درشهریورماه بخاطردوستی..بایک مشگل مالی دست وپنجه نرم خواهیدکرد..

متولدین:دی - تیر - فروردین..ودرنیمه ی دوم سال..متولد مهرهم اضافه خواهد

شد..بله هرچهاربرج کاردینال هستند..اینبروج تحت تاثیر یک تشکل انرژی

قرارخواهندگرفت..که بطورآشکاردراواخر فروردین 1393..اثرخودرا نشان

خواهدداد..

متولدین جوانتر ماه تیر..زمستان وماه دی را بخاطربسپرند..

زهره ی زیبا وعشق آفرین ازاواسط آبانماه وارد بیت هفتم شما یعنی برج جدی

میشود..وتوقفی طولانی درآنجاتااواسط اسفندماه دارد..

زمانیکه ...اواخر دیماه..درکنارآفتاب قرارمیگیرد..شماواردمرحله ای ازعشق

واحساسات وعواطف..خوهیدشد که یک متولد دیماه(وشاید مهرماه)..میتواند

نقش مهمی رادرزندگیتان بازی کند..

میرفت وآتش بردلم افتاده بود ازدیدنش  ازآن خرامان رفتن ودرزیرلب خندیدنش

    ده روزاول مردادبیشتر احساسات خودرا کنترل کنید..خصوصا باکسانیکه

قبلا با آنها سابقه ی درگیری داشته اید..همینطور پاییزببعد..که احساسات شما

رنگی ازناآرامی وحالت درگیری بخود می گیرد..واین افکار ناآرام..تاپایان سال

شمارارهانخواهدکرد..مبادا بیجاازکوره دربروید..وعزیزانتان راهدف قراردهید..

قبل ازهرقضاوتی..ابتدا..تفکر ودقت وبررسی کنید وبعد تصمیم بگیرید.

 

 

 

 

 

 

متولد ماه مرداد

 

بااقامت کوکب کیوان..درکاشانه ی کژدم..خصوصا درشهریورماه..آنگاه که مریخ

آتشین دربرج اسد..زیرفشارقرارمیگیرد..توسط سیاره ی زحل درحالت تربیع..

تضادهای فکری..دراندیشه های شما..جولان خواهندداشت..واین تصمیم که با

آنچه از پاییز گذشته شروع شده ..بیشترخودرادرگیرنمایید..

دراوایل تابستان..تیرماه است که سیاره ی غول پیکر مشتری یاهرمزد..پای

ببرج سرطان مینهد..سرطان بیت هشتم است ازبرای قوس..

ویک دوست..وغمش..شمارادربرمیگیرد..

چشمان اشکبار مرادید وهمچوگل       باخنده ازبرابرچشم ترم گذشت

سرطان بیت دوازدهم شماست..وباادامه ی حضور پلوتو دربرج جدی..

اضطراب مختصری پیرامون تندرستی خود..شماراگاه بخود میکشد..ودراواسط

مرداداست که مشتری دربرابرپلوتو گذرخواهدداشت..درهمین زمانها..مریخ هم

درسرطان ازمقابل پلوتو گذشته..ناراحتی..دوست.. سلامتی..کمی اضطراب..

کلماتی استکه حالات این ایام راتوصیفگراست..

ازاواسط آبانماه است که زهره ی زیباپای ببرج جدی میگذارد..واین مشگلات

راتلطیف کرده وشادمانی بیشتری وجودتانرادربرمیگیرد..توقف وایستائی ونوس

دربرج بزغاله ی دریایی..تااسفندبدرازا خواهدکشید..احساسات شما لطافت

بیشتری بخودگرفته..ومحیط اطراف راسرورانگیز خواهید یافت..

وجوانترها..شایدقلبشان برای یکنفر تندتروتندتربطپد..یک متولد دی..؟ شاید..

مگرازمستی ما.. بونبردبادبهار         که بهرکس گذرد..بیخود ومدهوش شود

باحرکت مریخ دربرج میزان..که ازآذرماه شروع شده..وتاسال بپایان برسد..

 همچنان این سردارجنگی..دراین بیت گام برخواهدداشت..وتوقفی طولانی ..

وتجربه خواهید کرد..تاثیرات افراطی این حضوررا..دررانندگی وحرکات سریع

بیشترمراقب باشید..خصوصادراواسط اسفندماه..که مریخ روی ازحرکت مستقیم

برمیگرداند..هرحرف..هرسخن وخبر..قبل ازباور..نیاز به بررسی وتعمق خواهد

داشت...

حوادث نیامده..وآنچه درپس این پرده روی نهفته..بیشترموردتوجهتان قرار

میگیرد..زحل کهنسال اکنون درعقربست..ومشتری منظومه وار..درسرطان..

ونپتون پررمزوراز..دربرج امورپنهانی..یعنی حوت..

وسخن آخراینکه دیدن آینده..وحوادث آن..تاچه اندازه ..میتواند..اقناع کننده

باشدویا ترس آور؟..

 

 

 

 

متولد ماه شهریور

 همچنان سیاره ی پلوتو..دربرج جدی(یکی ازفرزندان..ویادوستان) زیرفشار

سیاره ی اورانوس خواهدبوددربرج حمل...وروح وروان شماراموجب..رنج..

وشادی بیشتر..ازآبانماه استکه سیاره ی زهره برای توقفی طولانی..چهره در

برج جدی..نمایان میسازد..

یک زمان نامساعدبرای شما..زمانی استکه..سیاره ی آتشین مریخ دربرج اسد

(بیت دوازدهم شما ویکی ازبروج ثابته..که درتاثیرخود پای خواهدفشرد..)..

میرودزیرفشارسیاره ی زحل دربرج عقرب( تفکرات وذهنیات..ونزدیکان)..

یک گره ذهنی ازوقایع یکی دوسال گذشته..ناخودآگاه شمارا..اندوهناک..وپر

وسواس میکند..چه گاه رخ میدهد این فشاردرونی..ازاواسط برج سنبله..شهریور

ماه..واماتیرماه که مشتری پرقدرت خودرابه بیت سرطان..بیت شرف مشتری..

میرساند..برای جوانترهای شهریور میتواند..ثمره اش..شکفتگی جوانه های

یک عشق باشد..که یک دوست ناخودآگاه..آنرابرایتان به ارمغان می آورد..

افتاده ی عشقیم وچوازجای برآییم

                               راهی بجزازکوی دلارام نگیریم

واما احتیاج شدیدشمابه پول..ویاشاید اصراف درهزینه کردنها...کی پیش

می آید..؟ خوب حواستانراجمع کنید..یادتان نرود..اواسط آذراستکه مریخ داغ

به کفه های ترازو نزدیک میشود..برج میزان..سال تمام میشود وبسال 1393

داخل میشویم..ومارس یامریخ یاجناب بهرام خان هنوز دربسترمیزان..خیمه و

خرگاه گسترده..ودراسفندماه گامهایش راآهسته تربرمیدارد..ونمیخواهد جلوتر

برود..تاتاثیربیشترراهمزمان شود..اصلا میدانید چه میکند...؟ می ایستد ویکدفعه

به عقب برمیگردد..یعنی مرافراموش نکن..بمن بیندیش..

قولهای مالی که قبلا داده اید..حالا رومیشود..وفشارمی آورد..هرکس بیک جور..

ازلحظات دل انگیزی که ممکن است برایتان..پیش بیاید..ورود سیاره ی

تبادلات احساسی وجلوه های عاطفی..ونوس زیباست که ارتعاش گامهای نرمش

رابربام جدی..چون خیالی دلنشین احساس خواهیدکرد...چه وقت...؟

ازنوامبر2013..آبان 1392..که این زیبای سیارات مهمان جدی میشود..

بیت پنجم برای سنبله..دیدارهای شادمانه..خبرهای جالب..ودراواخر دیماه..

به کناره های آفتاب درخشان نزدیک میشود..وتااواسط اسفندماه دراین برج

توقف خواهد داشت...مشتری درسرطان...زهره درجدی..مقابله ی دوسعد..

اوایل آذرماه است که ایندو دربرابرهم حرکت دارند..اگرجنس مونث باشید..این

مقابله میتواندهمزمان باظهور دوخواهان باشد..یک خواهان احساسی ورمانتیک..

ویک خواهان جدی..ومنطقی...اگراینچنین شد..انتخاب باخودتان است...کدامیک؟

این یک سوال جدی خواهدبود برای شما..

 

 

 

 

 

 

 

متولد ماه مهــــــــر

 

 بلندوپست جهــــان راچه جای غم خوردن

که لطف نغمه گری..درنوای زیروبم است

ترکیبی از درگیری بابزرگترها وشخصیت موردعلاقه تان ازهمان روزهای

اول سال..برای برخی متولدین برج میزان..خودمی نماید..وتادیماه...که سرانجام

فریادشمارادرمی آورد...وتغییرات وتحولات تازه رادرزندگی خود..احساس کرده و

میکنید...هفت سالی تااقتران زحل ومشتری دربرج دلو..بیت پنجم طالع شما..

مانده است...وزحل ..اکنون دریک زاویه ی 90 درجه باآن اتصال قرارگرفته..

مسایل آینده ...اکنون برایتان بیشترجالب بنظرمیرسد..تامسایل حال...!

اگرمنتظر گشایشی درامورکاری ومالی هستید..درتیرماه که مشتری واردبرج

سرطان میشود..این چراغ پرنورترخواهدشد..بااحتیاط کامل جلوبروید..درمرداد

مشتری بمقابله ی پلوتوخواهدرسید...وموانع چندسال گذشته دراثربی توجهی

شما..شانسهای مالی راتحت الشعاع خودقرار...ممکن است قراربدهد..

 خصوصا که سیاره ی زحل دربرج عقرب حرکت دارد..وحرکتهای تصمیم

گیرانه ی شما..اگر دراموری مثل حسابداری - کارمندبانک..ونظایرآن..فعالیت

دارید..ازجانب آنهاکه منافعشان باشما مشترک است..زیرنظرگرفته میشود..

برج مالی شما..برج عقرب است و..عقرب برج پس اندازها وپولهای مردم..

محسوب میشود..مراقب باشید..اگرباپول دیگران کارمیکنید..امورمالی خودرا

ازوجوه مربوط به دیگران تفکیک کنید..تادچارسوئ تفاهم نشوید..چراکه هرگونه

اشکالی درامورمربوط به اسکناس وسکه ونقدینگی..درمیانه ی شهریورزمان

رسیدن حالت تربیع بین سیارات مریخ وزحل ..آشکارمیشود..

ازاواسط آذرماه..جسارت وانرژی بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..این

وضعیت..برخی متولدین مهرماه راممکن است..به تندروی بکشاند..

ازسخنان وحرکات افراطی پرهیزکنید..خصوصا اواسط اسفندماه..

جوانترها..تمایلات به درگیری بادیگران رادرخودکنترل کنند..واما.......

    شادی بیشترازاواسط آبانماه و..آنهم درمحیط خانه..وجودشمارادربرمیگیرد..

زهره ی شوق آفرین دربرج جدی انواردرخشانش راخواهد باریدودراواخردیماه

این تاثیر شدت خواهدیافت..تغییررنگ آمیزی منزل.. خرید وسایل جدید ..

وصرف وقت وهزینه بمنظور زیباترکردن خانه ومحیط زندگی..تغییر نوع

آرایش ولباس درخانمها..

روزهای پایانی آذرماه..میتوانندروزهای پرجنجالی باشند..اگرمراقب گفتارو

رفتارخودنباشید..

ازصلح وجنگ عالم..آسوده ایم وفارغ

ماراکه هست باخود..هرلحظه صلح وجنگی

 

 

 

 

متولدماه آبـــان

 

درحمله ی اول...زجهان گردبرآرد..

آن خال وخط وزلف...سیاهی که توداری..

وزحل همچون خال سیاهی..چهره ی طالع شماراآراسته..

درمیانه ی شهریورماه استکه..تربیع (وضعیت نامناسب)بین مریخ دربرج اسد

بازحل دربرج عقرب حاصل میشود..تضادوفشارازناحیه ی تلاشها ومحیط کاری

بااموربنیانی زندگیتانرااحساس خواهیدکرد..واین احتمال..که این تضاد توسط

یکی ازنزدیکانتان تشدیدشود..مثل دهه ی دوم اردیبهشت..که جرقه اول زده شد..

باتثلیث زحل درعقرب..ونپتون درحوت....یک هشدار...علاقه به تخدیر دربعضی

متولدین برج عقرب..وکشش بطرف مواد افیونی وتوهم زا..نکندجای خودرا..

خدای نکرده.. درزندگیتان بازکنند...

تمام سال نقطه ی راس ماه..دربرج عقرب قرارگرفته..وبقول برخی طالع بینان..

پروژکتورها..ونورافکنها...روی شما می چرخند ..اگرعلاقمندبه سفریا تحصیلات

عالی هستید..باورود سیاره ی مشتری به برج سرطان..درماه تیر..تسهیلاتی

جهت رسیدن به این اهداف بدست خواهیدآورد..

دراین سال مــــــار ..سیاره ی قرمز مریخ توقف طولانی دربرج ترازو (میزان)

..برج دوازدهم طالع شما= بیت دشواریها.....خواهدداشت..

دخول این سربازوجنگجوی منطقه البروج ببرج میزان از دسامبر2013 = آذر

1392 شروع میشود.. وتاپایان سال..همچنان دردربرج میزان ..شمشیرخودرااز

نیام کشیده..بچشمها نمایان خواهد ساخت..

رنج خواهید بردازدست خودتان..کسالتی نامعین..ارتباط با جنس مخالف-

یک معترض به اعمال شما - ...

درهمین زمانها..زهره دربرج جدی..برج نزدیکان - ذهن وافکار..توقفی طولانی

دارد..ازآبان تااسفنــــــــد..وموجب انبساط وشادی ذهنی شما وبهبود آثارحرکت

مریخ دربرج میزان میشود...

شهدوصالم داده وزهرفراقم..می چشاند

 درزیر لب خندیدن و ..ازمن نگه دزدیدنش

در10روزآخردیماه..اندیشه ی خرید یک وسیله ی نقلیه یا کمک بیکی از

خواهران یابرادران..بیشتروقت شماراخواهدگرفت..واگراهل تحقیق ومطالعه

هستید..بیشترازسایراوقات..برای این امر وقت خواهید گذاشت..

وبالاخره..ده روز اول اسفندماه..بسیارمراقب روحیه ی خودباشید..

چراکه..مریخ..دربرج میزان شروع به رجعت می نماید..

ودوباره ..دربیت دوازدهم شما..تاثیرخودراخواهدنهاد..امورپشت پرده..

شمارابخود می کشد..اموری که ممکن است خوشحال کننده نباشند..

 

 

 

 

 

متولد ماه آذر

 

تغییرات مالی..غیرمنتظره..سکه..اسکناس..ارز..تعهدات ..دریکی دوسال

گذشته..که هنوزادامه دارد..ذهن شمارا مشغول ساخته..

باتوجه به ورودسیاره ی زحل ببرج عقرب..بریزوبپاشهای مالی گذشته..

سخت دست وپاگیرخواهدشد..اساس کاررابرصرفه جویی وحفظ سرمایه ی نقدی

خودبگذارید..حتی اگر ازاواسط آبانماه..حس کردید میتوانید بیشترخرج کنید..

وشاید بهمراه این خوش بینی..که تااسفندطول خواهدکشید..گشایشهایی حاصل

شود..ولی معضل مالی..هنوزتمام نشده میماند..

حرکت زحل دربرج عقرب ..شاید شانس غیرمنتظره ای برای شماباشد..

چطور؟میتواند مشگل آفرینان برای شمارا دچار دردسر وگیرافتادگی نماید..

آیابرخی گره های کورایجادشده درگذشته..میتوانند گشوده شوند..دعاکنید..

     دخترخانمها..بیشتربه خودشان خواهندرسید..لباسهای جدید..وضع ظاهری

خودرادرجهت مثبت..ممکن است تغییردهند..

مشتری ..سیاره متولدین برج آذر..امسال درماه تیر..ببرج سرطان پای میگذارد

..یک متولد تیریافروردین..میتواند درزندگیتان نقش مهمی بازی کند..

چراکه شرف مشتری درخشنده..دربرج سرطان است..مراقب برخی

تخیلات ناشناخته ی خودباشید..

کس نیست تاپرسدازاو..مقصودش ازاین شیوه..چیست

ره با رقیبــــــــــان رفتن واحوال من پـــــــرسیدنش

رویاهایی که درساعات شبانه روز شمارامشغول میدارند..تفکرات عرفانی..

مطالعه ی کتابهای فلسفه وعرفان..وافکارعارفانه.. میتواننداین تصورات را

درجهت سازندگی بیشتر هدایت کنند..

اگراهل ادبیات باشید....سرودن اشعارو..دراین زمینه..شمارابسوی خود میکشاند

ونکته ی مهم آخر..

امسال سیاره ی مریخ..توقف طولانی دربرج میزان خواهدداشت..مریخ درمیزان

دروبال است..بنابراین ...دوستی...کسی..محرکی..ممکن است باظاهرخیرخواهانه

موجب زیان برای شماشود...درعین حال..زمینه ی دوستی ها بطورکلی..گرمتر و

معاشرین بیشتری دوروبرخود خواهیددید.

 

 

 

 

متولد دیمــــــــاه

 

آمدن سیاره ی تابان زهره یاآناهید..اواسط آبانماه ببرج جدی..وتوقفی طولانی

تااواسط اسفندماه ...دراین نقطه..تعدیل میشود..تاثیرحرکتهای مهم سیاره ای.

درسال گذشته وامسال..وکاهش می یابد..نگرانی واضطرابات احتمالی شما..

دستهای یاری آفرین یک دوست..بطرفتان دراز خواهدشد..

یک سرگرمی وکارجدید..میتواند شماراازگرفتگی فکری..برهاند..

درهرحال..سیاره ی پلوتو برای مدتی طولانی دربرج جدی..ماه تولدشما..

توقف خواهدداشت..وتدریجا..یک مجموعه ی انرژی..امسال وسال آینده..

میرود که شکل بگیرد..تجمعی از سیارات...پلوتو - اورانوس - مشتری..

که زحل ومریخ هم بدانها خواهندپیوست..یک مجموعه ی قدرتمند..و..

زندگی شما میتواند..دستخوش تغییرات مهمی بشود..

ممکن است..جمعیت ها درانتخاب اهداف شما..نقش مهمی ایفا نمایند..

خصوصا.. ازدسامبر2013...آذر1392..آنگاه که سیاره ی مریخ ..پایش ببرج

میزان میرسدویک ایستائی درازمدت دراین درجات هبوط آفتاب ..راشکل خواهد

داد.

شاید..علیه آنچه یکی دوسال گذشته..شماراازروال عادی زندگی..خارج کرده..

دست به کارهایی بزنید..دقت کنید..پیچیدگی علل امورخیلی بیشترازیک عامل

است..پس ازهرگونه شدت عمل..پرهیزکرده..ودریافتن..علت وانگیزه ی

رخدادهابیشتر ومحققانه بکوشید..وآنگاه دست بعمل بزنید..

مسائل ماورائ الطبیعه ...ناشناخته وگاه کمی ترسناک..معاشرتهای پشت پرده..

وافراطی..همزمان باجلورفتن پلوتودرجدی..شمارابسوی خود می کشد..

مراقب تغییرات تدریجی روحی خودباشید..خصوصا.. اوایل تیرماه..که ماه کامل

دربرج جدی طلوع کند..احساسات آرام شما..متلاطم ممکن است بشود..

باورود سیاره ی مشتری ببرج سرطان..شانش جوانترها..برای یافتن زوج

مناسب فزونی می یابد..

عشاق...مواظب رقیبی ناگهــــانـــــــی باشند!

 

 

 

 

 

متولدماه بهمـــــــن

 

گل مــــــــــــراد من امشب شکفته درجـام است..

بیــــا که شام مــــراصبح نیک فــــرجام است

آیا ورود سیاره ی زحل ..به برج عقرب..ازپاییزگذشته..توانسته باآن تغییراتی

که میخواسته اید..همزمان شود..

درهرحال..سیاره ی شما.ازیک منطقه ی مشگل وپردرگیری..داردخارج میشود..

تاثیرحرکاتی مثل..مقابله ی زحل بااورانوس..تربیع زحل باپلوتو..

بنظرمیرسد..باورود سیاره ی مریخ به برج میزان..ازمیانه ی آذر..تغییرات

مثبتی رابتوانید دراندیشه ی خود..بوجودآورید..وورود مشتری ببرج سرطان

احساس شادمانی وتندرستی بیشتری رادرشماهمزمان شده..وبراعتمادبنفستان

بیفزاید..همینطور..ورودوتوقف طولانی زهره دربرج بزغاله ی دریایی..ازآبانماه

..که بانشاطی پنهانی درقلب شما همراه خواهدشد..

اگرسن بالایی دارید...گرایش های پنهانی به جنس مخالف برایتان دردسرساز

میتواندبشود..

 ازاواسط اسفند..که مریخ..دربرج میزان..شروع به رجعت مینماید..مراقب برخی

تصمیمات خودباشید..تندروی..هیچ وقت نتیجه ی دلخواه را بدست نخواهدداد..

درشهریورماه..زمان تربیع مریخ وزحل..میتوانید ناظرظهور مشگلی درروابط

اجتماعی خودباشید..وحرکت وعمل را دراجرای تصمیمات..دشواربیابید..

که باصبروحوصله..ازاین مرحله میتوانید گذرکنید..

تجمع وبروز احساسات وافکار وافزایش جذرومد آنها دراولین روزهای مردادماه

باطلوع قرص قدرتمندماه..میتواند چندروزی شمارادرهیجانات خارج ازکنترل

گرفتارسازد..اموری مثل درگیری احساسات شمابادیگران ویاباشریک زندگیتان..

..........

اولین روزهای فروردین وایام نوروز..بااتصال مریخ واورانوس دربرج حمل..

ذهنیت وافکارتندوسریع..بارویاهاوتصورات شما همراه شده..ونقطه نظرهای

جدیدی رابرایتان ایجادمیکنند..

تیرماه که مشتری برای دیداربرج سرطان پاپیش میگذارد..رنگ احساستان در

برداشت اززندگی رنگین ترخواهدشد...

 

 

 

 

 

 

 

متولدماه اسفنـــــــــــد

 

 نام بلبل زهــــــــــواداری عشق است بلند

ورنه پیداست...چه از مشت پری برخیزد

زیباترین حرکت نجومی امسال..برای شما..ورود سیاره ی مشتری است به برج

سرطان...برج شرف مشتری..برج دوستان..فرزندان..شادیها..

وزهره هم که درجه ی شرفش درحوت(اسفند) است..امسال توقف طولانی دارد

دربرج جدی برج آرزوها...ومعاشرین..رویاها

بنابراین اگر جوانسال هستید..نسبت به زمانهای دیگر..خوشبین تر وشادتر

خواهیدبود..وشانس یافتن دوستان تازه..شریک زندگی وسفرهای کوتاه نشاطآور

راخواهیدیافت..دختران اسفند درجریان یک سفرمورد توجه قرارگرفته و..

شاید ماجرابه ازدواج ختم شود..متولدین خردادوشهریور شاید دراین ماجرا دخیل

باشنـــد...

درکناراین شادیها..سیاره ی مریخ هم توقفی طولانی خواهدداشت دربرج میزان

..اگردخترخانم هستید..بسیاردقت کنید..آنچه قلب شمارا تسخیرمیکند..وشمارا

بسوی خودمیکشد..نمیتواند مناسب ترین برای شما هم باشد..فقط گذشت طولانی

زمان این مسئله وحقیقت رابشماخواهدنمایاند..ولی آنزمان آیاوقت جبران خواهید

داشت....؟ 

شهریورماه..آنزمان که مریخ دربرج اسد درحالت فشار قرارمیگیرد توسط

سیاره ی زحل دربرج عقرب..یک اعتقاد..یک اندیشه ی دشوار میتواند شمارا

بسوی احساس کسالت وافسردگی بکشاند...

حرکت سیاره ی نپتون هم دربرج حوت..(اسفند) ادامه خواهدداشت..وافکار

فانتزی..علاقه به مرموزبودن..ورویاهای مشغول کننده..آرام آرام شمارا تحت

تاثیرخودقرارخواهدداد..بجانب کارهای هنری واموری که درآن..بتوانید این

تخیلات واحساسات رابشکل آثارهنرمندانه ارائه دهید..کشیده خواهید شد..

ودراین مسیر..بشدت مراقب دوستانی باشید که نشانی از..مواد افیونی..

توهم زا..راباخوددارند..وخدای نکرده ..شمارابسوی باتلاقی می کشانند..

که خوددرآن دارندفرومیروند..

آخرین روزهای مهرماه..وفرارسیدن پاییز ووزیدن بادهای سرد..نزدیکانی

سعی خواهندکرد..شماراازپهنه ی رویایی که درآن غوطه ورید..بسوی

واقعیتها بکشانند..واقعیتهایی شاید..ناخوشایند..

دراشک ....غوطه خوردم ودلداده تــــــــر شدم

دادم به آب چشمه ی غم....شستشوی خـــویش

اواسط دیماه...میتواند روزهایی شادباشد برای شما..

گذرزهره ازدرجه ی حضور خورشیدتابان ..میتواند کمک کند تادر شادی دوستان

بیشترشریک شوید..

دراواسط بهمن ماه که مریخ به کنارنپتون..میرسد..رویاهای شیرین شما..

میتواندبایک بحران موقت..دست وپنجه نرم کند..

واقعیت یا  رویا ...      کدام پیروزخواهندشد..؟

 

          

        با آرزوی سالی پرامیــــــــدبرای هموطنان 

              

                                        باتشکــــــر