IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

Horoscope ...طالعها
ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢   کلمات کلیدی: پژمان بختیاری وبرج قوس

                            باطلب یاری ازخالق هستی

درگستره ی وسیع طالعها...مطلب گفتنی میتواندفراوان باشد..

ولی گاه اشکالی که باآن روبرو هستیم اینکه..

میشود که صحت تاریخ تولد برای تنظیم هوروسکوپ یاجدول سیارات در

زمان ولادت..موردابهام باشد..دیده میشودکه باتوجه به شخصیت صاحب طالع

سیارات گویای خصوصیات فردنیستند..یاتاریخ ولادت درست نیست ویا مثل

برخی ..  هنرمندان وطنمان بهرخبرنگاری تاریخ تولد خودرایکجورمیگویند..

پس موقع بررسی طالع یک فرد این مسئله راهم درنظرداشته باشیم..

نحوه ی تجمع سیارات درموقع ترسیم جدول تولد گاه درنظراول ..صف آرائی

خاصی دارند..وبرخی طالع بینان غربی باتوجه به این اشکال..آنها را نامگذاری

کرده اند..

 

بررسی خودراباتوجه به جدول سیارات موقع تولددکترزیگموندفرویدروانکاونامی

شروع میکنیم..

دیده میشودکه اکثر سیارات درزمان تولد..دریک نقطه (شرقی) اجتماع دارند..

وآفتاب طالع نیزهمانمکان درحرکت است..وتنها سیاره ی مریخ است که درآنسو

دربرج میزان حالت رجعت دارد..تجربه نشانداده که نوعی وابستگی بین دوبرج

میزان وثوروجوددارد..سیاره ی هردو..زهره میباشد..

ومریخ..یعنی غریزه ی جنسی وشهوات ( بهمراه زهره)..برج میزان بیت زهره

است وبرج هفتم منطقه البروج..یعنی همسر وشریک جنسی وفردی که مااورا

می طلبیم..همینطورماه رادرجوزا می بینیم..اکثراهل سخن وناطقین مسلط ماه را

دربرج جوزادارند..خوب میتوانندمکنونات قلبی خودرابرای دیگران بیان کنند..

وسخن گفتن رادوست دارند..ماه ومریخ نزدیک به حد تثلیث هستند وازهم

حمایت میکنند...همینطور مشتری درحوت وزحل درجوزاحالت تربیع دارندنسبت

بیکدیگر..برج حوت برج وابسته به بیماران روانی هم گفته شده..که زیر فشار

زحل (کارزیاد)قرارمیگیرد..غرائز جنسی وبیماران روانی درشخصیت صاحب

طالع درراس امورواندیشه جای گرفته..یک موضوع مهم دیگر دراین طالع..

آنکه..درسال تولد این مولود..سیاره ی قرمزمریخ دربرج میزان (وبال) قرار

داشته وزمینه گسترده ی عرصه ی فعالیت روانکاودرپهنه ی ناشناخته ی روان

آدمی رانشانگراست..

 

 درجدول تولد هدایت نیز..مریخ توقف طولانی دربرج میزان داشته...

اولین مطلب که دراین جدول تولد بچشم می آید....اینکه..اکثرسیارات دربروج

وابسته به عناصرآب - آتش - وخصوصا عنصر بادمتمرکزهستندوهیچ سیاره ای

دربروج خاکی(ثور- سنبله - جدی ) حضورندارد..واین نهایت آرمانگرایی و

ایده آلیست بودن صاحب طالع را میرساند..وشبیه طالع  دکترفروید..سیاره ی

مریخ رامیبینیم که حرکت وتوقف طولانی دربرج میزان (توجه شدید به دیگران)

دارد..به مراکز تجمع وتمرکز سیارات وشکل خاص آن توجه کنید:

نکته ی بسیار مهم درجدول طالع هدایت اینکه..سال قبل ازتولدش..اتصال مهم

سیارات زحل ومشتری دربرج جدی 14درجه (جدی علامت هندوستان..ودر

داستان معروفش..علامت پیرمرد..دختری درمعابد هند..چشمان مورب..) روی

داده وبرج جدی بیت دوازدهم( بیت الحزن ..و..) است برای برج دلو و...

یک انرژی قدرتمند پیوسته درناخودآگاهش..فعال بوده..وتاثیراین اقتران وانرژی

درآثاراوبچشم می آید..خصوصا اینکه ماه نیزدرموقع تولد دربرج عقرب در

تسدیس بوده باموضع اقتران زحل ومشتری درسال پیش ازولادت..

 

به طالع دیگر..جک لندن ..نویسنده آمریکایی توجه میکنیم..

تجمع سیارات شبیه است به تجمع درجدول طالع دکترفروید..تجمع درنقطه ی

شرقی..و..توجه زیاد فردبه خویشتن واستقامت زیادش..

این تجمع دریکسو ودرسوی دیگر..ماه واورانوس رادر برج اسد( برج عنصر

طلا وطلاجویان - سرمایه داری - سپیددندان وسایرقهرمانان داستانهای جک

لندن) می بینیم..گفته شده که جک لندن سوسیالیست بوده..بروج اسد وجدی

نسبت بهم تاثیر خاص دارند..درعین حال برج اسد بیت هشتم است(بیت خطرو

مرگ)برای برج جدی..اوپیوسته درتلاش وتکاپو بوده وبه ریسکهای بزرگ

پرداخته..درجدول طالع..زهره مقابل اورانوس حرکت دارد..شاید نشانه ای از

نقش مهم همسرش باشد که پشتیبان نشرآثاراوبوده..

 

 

در17ژوئیه ی 1802 اتصال سیارات زحل ومشتری در5 درجه ی برج  سنبله

رویداده..واین همان سالی استکه نویسنده ی کتاب بینوایان یعنی ویکتور هوگو

درآن پای به عرصه ی وجودنهاده..پس برج سنبله مهمترین درجدول طالع هوگو

میتواند باشد..ژان والژان قهرمان کتاب بینوایان میتواندنمادی ازحضوراین برج

باشد درذهنیات هوگو..درجدول طالع هوگومریخ رادربیت دوازده جدول(برج دلو)

مشاهده میکنیم وشاید مریخ همان پلیسی باشد که درداستان بینوایان..همه جا

..سخت بدنبال ژان والژان میگردد..وهمان نیروئی است  که پیوسته ناخودآگاه

ذهن هوگوراخراش میداده..مریخ میتواند همچنین..همان ستوان انگلیسی..آلبرت

پینسون باشدکه (آدل) دختر ویکتورهوگو(متولد اواخربرج اسد) ونمادی دیگراز

تاثیر اقتران زحل ومشتری دربرج سنبله.. بدو دل باخت وموجب رنج فراوانی

برای هوگوشد..تجمع سیارات زهره - پلوتو - عطارد وموضع راس ماه وقرص

آفتاب دربرج حوت..گستردگی فعالیت هوگو رادردوران عمرش میرساند.

 

 

 

قرارگرفتن زحل(سیاره ی بیت پنجم سنبله یعنی جدی وموضع راس طالع) دربرج

حوت رامیتوان نشانه ی بروزعشق شدید وهمینطور ناکامی درعشق(سنبله برج

هبوط زهره است)...چراکه زهره درآنسوی زحل دربرج سنبله تقریبا مقابل زحل

حرکت دارد ودرحال رجعت.. مشگلات درعواطف وروابط عاشقانه

حرکت نپتون دربرج سنبله علاقه ی یاحقی رابه هنرها - موزیک - وعوالم

معنوی میرساند..خصوصا آنکه ماه دربرج اسد(بیت دوازدهم) قرارگرفته وبرج

اسد برج هنرها وهنرمندان است.

 

 واما درجدول سیارات زمان تولد تولستوی نویسنده ومتفکرروس و کاتب کتاب

معروف جنگ وصلح و...

زحل ومشتری درمکانی هستندکه حالت تربیع بینشان رخ میدهد..

 زحل دربیت دوازده (بیت رنجها) ومشتری دربیت سوم (بیت اندیشه ها) برهم

فشارزیاد وارد میسازند..ومشتری همچنین درتسدیس قرارداردبا مریخ درجدی

(موقعیت مناسب).. پس رنجهائی که میکشیده..اورابسوی نوشتن کشانده..

وزهره (جنس مخالف) دربرج اسد قراردارد..(صوفیا همسرتولستوی دربرج

اسدزاده شده بوده)..وتاثیرهمسرش دربوجود آمدن آثارش..درشرح احوالش

آورده شده..

مهمترین نکته درجدول طالع..اتصال ماه وآفتاب است در16 درجه ی برج سنبله

(بیت عطارد)..واین یعنی ماه درآسمان دیده نمیشده ..برای تولستوی میشود

بی اعتنایی به دنیا وجاذبه هایش..ونزدیکی این اقتران به حدتثلیث با نپتون در

برج جدی (بیت پنجم)..اندیشه های معنوی بیشتر وجای پای تاثیر سیارات در

روان این انسان اندیشمند وایجاد آثارادبی برجسته..رامیرساند.

 

درجدول میلاد دکتر علی شریعتی..سیارات دورتادوردایره ی منطقه البروج..

جای گرفته اند..

ماه در20 درجه ی برج دلو( بیت تفکرات واندیشه های صاحب طالع)..وعطارد

در20 درجه ی عقرب بیت دوازده(رنجها وحرمان ها)...یکدیگررا زیر فشارقرار

میدهند..همچنین تربیع سیاره ی اورانوس دربرج حمل (بیت سفر وکارهای ادبی)

باسیاره ی پلوتو...

دربیت سرطان ( بیت شرف مشتری ودرعین حال وضع روحی ومرگ وخطر)

یعنی بیت هشتم برای قوس میتواند ترکیبی ازیک سفر ویک خطر رادرذهن

تداعی کند..

 

 واما به گوینده ی...آب راگل نکنیم..میرسیم...

درجدول سیارات زمان تولد سهراب سپهری.. سیارات ( نیروها) دردونقطه

مجتمع بنظرمیرسند...درحرکات سیارات..مقابله ی عطارد در8 درجه ی عقرب

بامشتری در8درجه ثور بچشم میخورد ..برج ثور بابرج میزان ارتباط خاصی

دارد ..مثل جدول سیارات درروز تولد فروید

وسیاره ی عطارد دربیت دوم (عقرب) بامشتری درثوردرتقابل است..وزهره

نیز درنزدیکیهای عطارد قرارگرفته ونشانه ی بروز آثار زیبا درچهره ی

ادبیات وشعر فارسی دراین اندیشمند صاحب ذوق گشته است.

 

و.. درباره ی موریس مترلینک نویسنده ی کتابهای مورچگان...موریانه..

زنبورعسل..دروازه ی بزرگ و...

در21 اکتبر1861 اتصال سیارات زحل ومشتری در18درجه ی برج سنبله

روی داده وسال بعدازاین اقتران استکه مترلینک زاده میشود..

برج سنبله برج حیوانات کوچک اندام (برخلاف برج حوت) گفته شده وذهن

دقیق وپرسشگر مترلینک وتوجهش به جزئیات حیوانات ریز نقشی مثل مورچه

یاموریانه یا...زنبورعسل باالهام ازقدرت اقتران زحل ومشتری دربرج سنبله

شکل گرفته ودرجدول طالعش زحل راهمچنان دربرج سنبله بافاصله ی کمی از

مشتری می بینیم..حرکت اورانوس دربرج جوزا (برج بیان افکار وتخیلات)

به او قدرت بیان خاصی میبخشد که بتواندنتا یج تحقیقات خودرا دراختیار

دیگران بگذارد.

 

واما ..ببینید این جمله شمارابیاد چه اثر معروف ادبی می اندازد...؟

دیشب دوباره درخواب دیدم که ...به ماندرلی بازگشته ام...

بله این اولین جملات کتاب معروف خانم دافنه دوموریه بنام ربکا میباشد..

تجمع سیاراترادرجدول طالع دریکسو ..ومریخ واورانوس رادرسوی دیگردربرج

جدی مشاهده میکنیم...

دراندیشه وتخیل این نویسنده..شاید مریخ همان ماکسیم واورانوس ربکا..

وبرج جدی همان کاخ ماندرلی ..بتواند باشد..تسدیس عطارد دربرج ثور(برج

تولد خانم دوموریه ) باسیاره ی مشتری دربرج سرطان درکنار سیاره نپتون

..علاقه ی اورابه نویسندگی واندیشه های رمانتیک ومرموز میرساند..وشاید

تخیلاتی شاعرانه..

حرکت مریخ واورانوس دربیت نهم جدول میلاد..کشش اورا به عرصه ی

ادبیات افزون نموده..

حسین پژمان بختیاری..همانطورکه درزایچه اش میبینید..ماه رادرنزدیکی زحل در

حرکت داشته...یک روح پرشوروآتشین..خواستارموجودی ظاهراسردمزاج وجدی

میشود..وحاصلش همین بوده که شده..

توفتنه جویی ودرطبع من نبود افسوس

خشونتی که سزاوارطبع وخوی توبود

درزایچه ی پژمان..اکثرسیارات یکطرف..حول وحوش برج قوس..ودوسیاره ی

پلوتو ونپتون(احساس واعتقادشاعرانه ی پرشور)..دربرج جوزا(بیت بیان مکنونات

درونی)درحرکت هستند..قسمتهایی ازمصروفرانسه تحت تاثیر بروج قوس جوزا

قراردارند..وبیادآوریدآن دخترمصری فرانسوی راکه دراوان زندگی پژمان ظاهرشده

وپژمان..علاقه اش رابه این دوشیزه..خمیرمایه ی شاعری خودمیداند..

گذشت آنکه..سراپای من..زجذبه ی عشق

بسان آینه...مجذوب روی وموی تو بــود

اوباآنکه بامحیط زندگی ایلیاتی ودستگاه خان..و..آشنابود..ولی از تاثیر

محرومیت ازهمنشینی بامادر(زحل وجدی)..وسایرکمبودها..احساس ناکامی..

و..نیازعاطفی عمیقی که بادل بستن به عشقش ..نتوانسته بدانها دست یابد..

واین امواج توفنده..دراشعارش موج میزند..

رازیست درین سینه..که گفتن نتوانم

وینم عجب آیدکه نهفتن ..نتوانــــــم

ویا:

مادرم درکودکی برداشت دست ازسرمرا

وان پدر بگذاشت برجابیکس ومضطرمرا

پیرمردی هم پدرگردیدوهم مادرمرا

کاشکی آن پیرمردآن روزدرعالم نبود

تاکه درعالم کنون این مظهرماتم نبود

وبالاخره..برج قوس..سیاره اش مشتری است..ومشتری درقوس درکناراورانوس..

(زندگی طوفانی)..وآفتاب هم درقوس است..واینها دربرابرپلوتوونپتون...

دربرج جوزا...واوبیان میکند..وبیان میکند..آنچه دردرونش میجوشد وقادر به

حفظش نیست..

 

وطالع ژول ورن...نویسنده ی داستانهای تخیلی وآینده نگرانه..

به داستان زیبای: بیست هزارفرسنگ زیردریاها ...فکرکنید..کاپیتان نمو..و

زیردریائی ناتیلوس..یاجزیره ی اسرارآمیز ..یاسفر بماه ..یاسفربمرکززمین..

ودنیای مرموزآنها..تازیبایی تخیلات ژول ورن رالمس کنید..

بانگاه به جدول سیارات درروز تولد ژول ورن فرانسوی..تجمع سیارات رادر

بروج شرقی ازجدی تاحمل می بینیم..وزحل درآنسودربرج سرطان درحال رجعت

بسرمی برد..

اورانوس که درآستانه ی ورود به برج دلو قراردارد( برج تولد ژول ورن)..

اندیشه های اورابسوی توجه به آینده ی نیامده ونادیدنیهای آن جلب کرده..

تربیع راس ماه در29 برج میزان بااورانوس در29 برج جدی..برشدت این

امر افزوده..واورابطورلحظه ای دراشتیاق مداوم لمس آینده ورویدادهای آن..

قرارداده..یک حرکت دیگر که موجب افزایش توجهش بسوی اسرارآینده شده..

تربیع ماه است دربرج عقرب..باآفتاب دربرج دلو..

دوباره به جدول سیارات زمان تولد صادق هدایت نگاه کنید..درمورد این تربیع

شبیه طالع ژول ورن است..هدایت هم به آینده علاقمندبوده..واین علاقه به

حوادث آینده رادرکتاب ..بهمن یشت بروی کاغذ آورده....

واما برویم بسراغ یک علاقمند به حافظ وادبیات مشرق زمین..

 

 سیارات رادردایره ی منطقه البروج پراکنده میبینیم..

مهمترین دراین طالع..حرکت ماه کامل است دربرج شرقی حوت..دربرابرآفتاب

دربرج سنبله..وعلاقه وتوجه اورابه امورعارفانه وشاعرانه ورمانتیسم میتواند

برساند..وتثلیث نپتون دراواخر سرطان بامشتری دراواخربرج حوت..موجب

شدت افکارفیلسوفانه دراومیشده..

 

واما نویسنده ی کتاب معروف ..بربادرفته ..که درجریان جنگهای داخلی آمریکا

داستانش رخ میدهد..

در28 نوامبر1901 اتصال سیارات زحل ومشتری در14 درجه ی برج جدی

واقع شده....یکسال بعداز تولد خانم میچل..همانطورکه دیده میشود..

تجمع سیارات دربروج قوس جوزا بیشتربچشم میخورد..مقابله ی ماه در6درجه

جوزاباعطارددر6درجه قوس..

گفته شده که ایالات متحده ى آمریکا تحت تاثیربروج جوزا قوس واقع است

وحرکت سیارات زحل ومشتری درجدی ( درمقابل آفتاب طالع ایالات متحده در

برج سرطان) ذهن اورا درموضوع جنگهای داخلی آمریکا متمرکزنموده..واین

مسئله دراثر ادبی مهم اوجای پای خودرابرجای نهاده..

میدانیم که این نویسنده درسنین میانسالی (49سالگی) براثرسانحه ی رانندگی

درگذشته.. دربیت هشتم جدول سیارات درروزتولدش..ماه وپلوتو قرارگرفته اند..

وبرج جوزا برج حرکت وحمل ونقل است..( پلوتو درطالع دکترشریعتی هم در

بیت هشتم جدول سیارات روز تولدش حرکت داشته)

زحل ومشتری همچنین میتواند نشانه ی دوچهره ی مشخص داستان بربادرفته

..باشد..مشتری.. نشانه ی اسکارلت اوهارا وزحل .. نشانه ی کلارک گیبل

 

 

 

واما میرویم بسراغ جوجه اردک زشت...!

که خودش گفته.. من اندرسن هستم....!

جدول سیارات درروزتولدش رااگر بشکل فانتزی وخیالی نگاه کنیم..مارابیادیک

پروانه ی درپرواز می اندازد که درفصل بهار ازاین گل به آن گل درپروازاست

دراین طالع زیبا...زهره در27 حوت درتثلیث است با سیاره ی نپتون( افسانه ها

ورویاها) در27 عقرب وتجسم های فانتزی واسرارآمیز آثارهنری اندرسن را

بیادمان می آورد وقدرت قصه سرایی اورا..

چراکه خودراجوجه اردک زشت نامیده..شایدبخاطر یک موقعیت دشوار درجدول

 سیارات درروز تولدش.. این موقعیت دشوار حرکت آفتاب دربرج حمل ( که بیت

شرف آفتاب است) وحرکت زحل دربیت میزان ( محل شرف زحل)..

اوبه دشواریها برمیخورد ومریخ را دربرج اسد (بچه ها) میبیند..

مریخ سیاره ی برج حمل است و...از بزرگسالان دل کنده وبسوی خدمت برای

کودکان وخردسالان کشانیده میشود.

 

 

 شرری خرمن سوز.. دل رسوائی دیوانه.. ..پریشان..سوخته..

آتش برجای مانده..خزان بادی چوپیک بلا..کلماتی همه حاکی از احساسی پرشور

..نوستالژیک..رمانتیک..

اول نکته ی جالبی که درجدول سیارات درزمان تولد بیژن ترقی بچشم می آید..

خود اعدادتاریخ تولداست..

روز12(3=2+1)..ازماه12(3=2+1)..سال(3=12=8+0+3+1)..

پس عدد3 یعنی عددمنسوب به سیاره ی مشتری دراین جدول سیارات نمود

واضحی دارد..ومشتری هم جایش دربرج جوزاست..برج سخن گفتن..نوشتن..

وبیان آشکارتاثیرات درونی فرد..برج دوازدهم منطقه البروج(اسفند) ..برج

رنجهای درونی انسانهاست..سرگران ازساغرچشم آشنا..ئی...

ماه(احساسات) رادرکنار اورانوس ( تاثیرات ناگهانی وغیرمعمول) میبینیم..

وموتور اصلی ایجادترانه هایی شورانگیز..انگیزه ی حرکت این موتور..

افکارآرمانی..( اتصال مریخ وعطارد دربرج دلو..وحرکت نپتون درسنبله)

میتواندباشد..که ناخودآگاهش رابه فوران واداشته..فورانی ازشعرهاوترانه ها..

اکثرترانه هایش ..بوسیله ی آنهایی اجراشده..که آفتاب  ویاماه رادربرج حمل

داشته اند..برج سرطان ..برج ترانه هایش..محل حرکت پلوتواستکه..درتثلیث

قرارگرفته باسیاره ی زیبای زهره..مرتبط باهنرها..

وهمچنین است تربیع ماه واورانوس درحمل با زحل دربرج جدی(رویاهای شاعر)

..و(احساسات پرشور)وزهره ی زیبا(عشق وهنر)...که درحوت حرکت دارد..

دست بدست هم داده وهمراه افکارعرفانی ... نپتون درسنبله (برج تولد

پرویزیاحقی)..اورابقدرت بیانی بس شورانگیز رسانده است.