IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

افغان ها و...زحل ومشتری
ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢   کلمات کلیدی:

                                  باطلب یاری ازخالق هستی

    

به24 اکتبر1993فکرکنید..اتصال اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی... درچنین روزی..واقع شده...

اورانوس یعنی امورناگهانی وجدید...ونپتون نوعی اعتقاد خاص

.....

واین زمان استکه گروه طالبان بااعتقادات خاص خودظاهرمیشوند..

    اگرافغانستان راباطالع عمارت جدی بشناسیم..این اعتقاد ومکتب جدیداستکه

مستقرمیشود..واتفاقات بعدی راهمزمان میگردد.

واقعا چراافغانستان؟ نفت دارد؟ فعلا که نه...هنوزلباسهای محلی خودرا به تن

دارند..ودرگیرباطبیعتی خشن..وتمدن جدید هنوزجای خودراکاملا باز نکرده..

شوروی درآن ازپافتادوآمریکاهم درآن گیرافتاده..

قدرتهای بزرگ بااستقرار درافغانستان..چه چیزی بدست می آورند؟

درزمانیکه ماهواره ها درفضا....زمین وحوادث آنرامینگرند..وشاید بعضی

ازآنها ..گفته شده..حامل سلاحهای هسته ای باشند..وهواپیماهای باخلبان وبدون

خلبان..مناطق حساس رامی کاوند..چراافغانستان انتخاب شده..

برای یافتن ریشه..به خاوردور ودوران جنگ ویتنام باید نظر کرد...

اقتران اورانوس وپلوتو دربرج سنبله ..همزمان شدباورودآمریکا ونیروهای

نطامی اش به ویتنام وجنگ پرهزینه وپرتلفات آن.. وویتنام شد..عرصه ی

نبرد دومکتب..سرمایه داری جهانی وکمونیسم(ضدسرمایه داری)

ازیکطرف آمریکا وکشورهای غربی.. وازسوی دیگر..اتحادشوروی وچین..

باگذشت زمان...سیاره ی اورانوس ازبرج سنبله..که درتربیع قرارداشت بابرج

جوزا(طالع آمریکا) خارج وواردبرج میزان..که پلوتو نیزدرآن قبلا داخل شده

بود..گردید..وآمریکا بتدریج آماده میشد تاازویتنام خارج شود..عقب نشینی

ازمقابل شوروی وچین..که همزمان میشد باورود نپتون به برج قوس..

برج میزان رادرخاطر داشته باشید...

 

چراکه درسالهای 1359 و1360 ..دوسیاره ی زحل(روسیه)ومشتری(آمریکا)

دربرج میزان مقترن میشدند..برجی که تاثیرش متضاد ومقابل بود بادرجه ی

شرف آفتاب..برج اسد که منسوب به شمس است..مرتبط است با دنیای

سرمایه داری غرب..

درنظرداشته باشیدکه..شهرهای مهم افغانستان..تحت تاثیر برج میزان هستند..

وشرف سیاره ی زحل (افغانستان) دربرج میزان است..شهرهایی مثل:کابل -

هرات - بلخ - غزنی

بهمین خاطر پیشاپیش علائم اقتران آینده ی میزان درافغانستان بروز میکند..

اولین بروز باورودسیاره ی پلوتو به برج میزان شروع شده وآنگاه استکه..

اورانوس پای به برج میزان مینهد..

به تاریخ مهم 17 ژوئیه ی 1973 معادل 26 تیر 1352 توجه کنید..

این زمان استکه حکومت پادشاهی افغانستان..محمدظاهرشاه..یک متولدبرج

میزان..دستخوش کودتامیشود..دراین زمان سیارات پلوتو واورانوس دربرج

میزان حضوردارند..(شدت وقوع حوادث ناگهانی)..ومریخ دربرج حمل ازبرابر

اورانوس درگذراست..باچندباردست بدست شدن قدرت..سرانجام سررشته ی

قدرت بدست طرفداران شوروی می افتد(ببرک)...واینجاستکه..غرب احساس

خطرکرده ودرصددبرمی آید..تاشکست ویتنام راجبران نموده.. و..منابع نفتی

خاورمیانه را..نگذارد که بدست اتحادشوروی بیفتد..وباکش وقوسهائی..

درافغانستان..سرانجام..شوروی(زحل) ونیروهای نظامی اش..پای به سرزمین

افغانها می نهند..ونبردعقیدتی ونظامی دوقدرت بزرگ..اینبار درخاورمیانه..

آشکاروآغازمیشود..ودراین مرحله کمونیسم استکه..شکست رامتحمل میشود..

...بااتصال زحل ومشتری دربرج ثور(برج هشتم برای میزان وبرج دوازدهم

برای برج جوزا درسال 2000 میلادی..   

                                

................

...همانها که آمریکارا مددرسانده بودند..درنبردباشوروی..

(مثلاالقاعده..)حال رودرروی آمریکا قرارگرفتند..واینبار آمریکاستکه...

درافغانستان متحمل هزینه میشود...

 

 

                                   موفق باشید

.......

                                 باتشکر