IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

1391 سال نهنگ
ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠   کلمات کلیدی: persian new year 1391

                                    باطلب یاری ازخالق هستی

 

به هرکویی..پریرویی به چوگان می زند گویی

                                        توخودگوی زنخ داری بسازاززلف چوگانی

این سال نهنگ که می آید..سیاره ی مشتری بیشتر ایام سال دربرج جوزا شناوراست..

گاه درکنارخوشه ی پروین وگاه..مابین کمربندجباروخوشه ی پروین...

وبخت متولدین قوس (آذر) وحوت(اسفند) رابرای ازدواج وپیوندهای عاشقانه..بالا میبرد..

امااول نگاهی بیندازیم به مسیرحوادث وببینیم که بکجا..داریم میرویم...

سال2020 میلادی ... میشودچندسال دیگر...؟ حدودهشت سال دیگر...سیارات زحل و

مشتری..دردرجات اولیه ی برج دلو بهم میرسند..

 

 

دریادداشت های قبلی گفته شدکه..اتصال دردرجات اولیه ی یک برج..بسیارمهم است..و..

 

اقتران زحل ومشتری دردرجات اولیه برج اسد..مقدمه ای شدبرای..تغییراتی مثل:

انقراض امویان - امپراطوری شارلمانی- عصر فئودالیسم- دوران اکتشافها وانقلابها-

کشف آمریکا- عصرامپریالیسم..وسرمایه داری - ظهور تکنولوژی مدرن...

همانطورکه اتصال زحل ومشتری دردرجات اولیه ی برج اسد..باتغییرات عمیقی درزندگی

انسانها همزمان شد..ووضعیت فعلی قدرتهای مستقرامروزی جهان..بعدازآن اقتران متشکل

شده..خوب...حالاداریم بطرف برج دلو میرویم..واقترانات کیوان وبرجیس(زحل ومشتری)..

دهه های متمادی آینده ..دربروج بادی مداومت خواهندداشت..(رجوع شودبه:اتصالات

800 ساله  زحل ومشتری ومقابله های 140ساله).

 

..برج دلو برج هفتم است نسبت به اسد..بروج آتش ..

آن قدرت گذشته را نخواهندداشت..وباد....است که ازخاکسترقدرت آنها برمیخیزد...

وتوخود..حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.

خوب واما سال 1391 خورشیدی...

 

 

وسیاره ی زحل استکه..امسال واردبرج عقرب میشود...درهنگام وزش بادهای مهرگان..

...خوب..برج عقرب برج هشتم منطقه البروج است وبرج قدرتهای روحی..مرگ..

خوف..وسیاره ی زحل برمدیریتها  ومسئولیتها..

درنظربگیرید..ترکیبی ازخوف ومرگ..بااین موضوع..چه حادث میشود...؟

مسائل ناخوشایند...دشواریها...؟

گذشته ها..خیلی اهمیت دارند...نگاهی بیندازیم به گذشته ها..هرسی سال یکبار سیاره ی

زحل...واردبرج عقرب میشود..ترورخانم ایندیراگاندی که خود نیزدربرج عقرب زاده شده

بود..همزمان با حرکت زحل درعقرب...رخداده...

 

بمباران مدرسه راهنمائی پسرانه ی پیروزشهربهبهان درجریان جنگ تحمیلی عراق علیه

ایران...نیز..همزمان باحرکت سیاره ی زحل دربرج عقرب رویداده..

 

وچه چهره های کودکانه..ومعصومی..که هدف این قهر قرارگرفتند..

ودر28 مرداد1332..حدوددوماه مانده ..به ورود زحل به برج عقرب است...که کودتا علیه

دکترمحمدمصدق..واقع شده...

 

 

و...آنهمه مسائل بعدازآن..که درتاریخ آمده..میدانیم که محمدرضاپهلوی دربرج عقرب..

زاده شده بوده...

بعدازرویدادمهم ورود سیاره ی زحل به برج عقرب...حرکت نجومی مهم دیگراینکه..

پس ازسالها(1966-1965)...(1345-1344)..که ازاتصال سیارات اورانوس وپلوتودر

17درجه ی سنبله گذشته..درسال 1391 خورشیدی..ایندوسیاره..2باردرحالت تربیع قرار

میگیرند..بایکدیگر..

 

سیاره ی پلوتو دربرج جدی وسیاره ی اورانوس دربرج حمل..حرکت دارند.

اورانوس سیاره ی پیشرفتهای علمی وپلوتو سیاره ی خوف واتم وفعالیتهای هسته ای..

آیا کشف قوانین جدیدعلمی اعلام میشود...؟..احتمالا امنیت راکتورهای هسته ای جهان

بیشتر موردتوجه قرارخواهندگرفت..

درهمان سالهای 1966-1965 به بعداست که سریال معروف تلویزیونی..بالاترازخطر

درهالیوود ساخته میشود..(   mission impossible  ) ودر

تلویزیونهای جهان....                     

وازجمله درتلویزیونهای آنموقع ایران(آبادان وتهران)..بنمایش درمی آید..درزمان شدت

یافتن جنگ ویتنام ..این سریال تهیه شده و......عملکردقدرتهای جهانی را..درپشت پرده

درسایرکشورها..خصوصا قسمتهای اولیه ی آن..نمایش میداد..ودیدنش تاثیر فراوانی بر

بیننده میگذاشت..آیا این سریال وپخش مجددآن مورد توجه واقع خواهد شد...؟

زمانهای رخداد این دوتربیع مهم:

الف : ژوئن2012....تربیع پلوتودر8درجه ی جدی باسیاره ی اورانوس در8درجه  ی حمل

ب : سپتامبر2012...تربیع پلوتودر6درجه ی جدی باسیاره ی اورانوس در6درجه ی حمل

..........برج جدی(..روسیه- افغانستان - قسمتهای وسیعی ازچین - هند- بعضی کشورهای

حوزه ی بالکان مثل بلغارستان - مکزیک و..) وبرج حمل ( کشورهای خاورمیانه وبرخی

کشورهای اروپائی..مثل: انگلیس..آلمان - دانمارک -و..)..دراین طناب کشی شرکت دارند..

 

اتصال سیارات زحل ومشتری رادربرج جدی(ماه تولد جمال عبدالناصر وانورسادات..

رهبران مصر) درسال1339 داشته ایم..وسال 1967 (1346) سیاره ی زحل(برج جدی)

ضمن حرکت دربرج حمل(فلسطین)..درمقابل خود توقف طولانی مریخ رادربرج میزان داشته

..هم..زحل درتربیع بوده باموضع اقتران سال1339(1961)..وهم درمقابلش مریخ فعال

بوده..دربرج میزان..ودرگیری ژوئن 1967 درفلسطین ومصرو..بهنگام استقامت مریخ در

برج میزان واقع شده..وبه اشغال قسمتهایی ازخاک کشورهای عربی توسط اسرائیل

انجامیده..و...سال 1391 همچنان اورانوس دربرج حمل درمکان حرکت زحل در1967

گام می سپارد..وسیاره ی زحل نیز دربرج میزان..دردرجات فعالیت مریخ در1967..

یعنی..برج میزان قرارگرفته..آیا.برای دشواریها درکشورهای عربی راه حل مناسبی

یافته خواهدشد؟

 

.درسال2000 میلادی..سیارات زحل ومشتری دربرج ثور(اردیبهشت)..اقتران داشته اند..

(اتصال زحل ومشتری درثور)...وحال زحل واردبرج عقرب میشود..

 

ولخرجیها واسراف کاریهای مالی بیک نقطه ی پایان خواهندرسید...بانکها...تحت فشار

قرارخواهندگرفت...وگره ی کور برخی رخدادها..گشوده خواهدشد...انشاا..

 

 

 

متولدین ماه فروردین

 

نازها زان نرگس مستانه اش بایدکشید     این دل شوریده تاآن جعدوکاکل بایدش........

       آنچه دراین یکی دوساله..شمارابخودمشغول داشته وگاه ناامیدتان ساخته...دراوایل

پائیزتاثیرخودراروی روحیه تان آشکارمیسازد..فشردگی روحی ممکن است بشما حمله ور

شود..مثل مرغی که درچندجاتخم گذارده..ونمیتواندتخمهارایکجاجمع کند... شمانیازبه کسی

داریدکه حاصل زحمات شماراجمع وجورکند...ابتدای سال..خوش بینی مالی وشایدولخرجی..

باعث شودکه میانه ی سال ..فشارمالی..خودرابنماید..کمبودانرژی وحالت سردی محتمل

استکه..شمارابسوی پزشک وآزمایشگاه بکشاند..ازاواسط تیرماه..وضع جسمانی..بهتر

خواهدشد..ولی از همان اواسط تیرماه شروع می کنیدبه ازکوره دررفتنهای زودهنگام..

گاه بیش ازحد خشمگین میشوید..حتی برخی متولدین فروردین ممکن است کار دست

خودشان بدهند..مریخ درطالع سال دربرج سنبله است..مریخ سیاره ی برج حمل است..

پس درآذرماه خشم وعصبیت خودرا بیشترکنترل نموده وازموقعیتهای تحریک کننده..خودرا

برهانید..

از19 سپتامبر(اواخرشهریور) به بعد..تربیع سیاره ی پلوتودرجدی 6 درجه باسیاره ی

اورانوس درحمل 6 درجه واقع میشودواین امکان هستکه شما بین کاریکه چندسال است

درپیش گرفته اید..و..جزییات زندگیتان..درگیری ومانع احساس کنید..واحتمالا مجبور به

انتخاب دشواری ..بشوید...

موج اول این وضعیت قبلا درتیرماه هم پیش آمده بوده..همسرتان..شایدتلاش کند شمارااز

راه جدیدی که درپیش گرفته اید..وشایدنوعی افراط درآن باشد..بازدارد..مخصوصا..اگراو

متولدشهریورماه باشد..تلاش کنیدکاربه جاهای دشوارنکشد..ازاحساسات خوب خودکمک

بگیرید..یادتان باشدکه...همیشه آن چیزی که دیده میشود..کل حقیقت نیست.

دقت کنیددرکارها..بخاطرجاه طلبیهای شغلی..اصول ثابت شده ی اخلاقی رازیرپانگذارید..

اواسط خرداد..وسوسه های ملایمی که..مدتی است شمارامشغول داشته..شدت میگیرد..

این تحریکات نمیتواننددوستانه عمل کنند..مراقب دشمنی وفریبهای پنهانی باشید.

    ....روز13 ژوئیه (دهه ی سوم تیرماه) روزرجعت اورانوس دربرج حمل..بنظرمیرسد

که دربرخی تصمیمات تندروانه ی خودتجدیدنظرنمایید..

چندسالی ..قراراستکه سیاره ی اورانوس دربرج حمل حرکت داشته باشد..مواظب افزایش

غلبه احساسات دروجودتان باشید..آفتاب سیاره ی کودکان ونوجوانان..عشق جوانی..

دوستان..وسرگرمیها..شرفش دربرج حمل است..وحضوراورانوس  هم دراین برج ممکن

است احساسات شدید وناگهانی رابهمراه بیاورد..وعناصروابسته به آفتاب درطالعتان مورد

هدف قرارگیرند..پس..تفکرودوراندیشی ومحبت ..فراموشتان نشود..و...حوصله .

باورودزحل به برج عقرب..مسایل مالی سالهای گذشته..زیر سوال خواهدرفت..مسیرپیموده

شده..بیک نقطه ی پایان ..داردنزدیک میشود..نوعی اعتقادات وافکارجدیدعرفانی..شمارا

گاه بخودمشغول میدارد....

 

گفتم ازگوی فلک صورت حالی پرسم        گفت آن میکشم اندرخم چوگان که مپرس

 

 

متولدین ماه اردیبهشت

 

ته نگاهش...تفکروانتظار موج می زد..نگاه کودکانه ولبخند آرامی که..لبهای باریکش را

مثل هلال ماه..کمانی کرده بود...

آری..همچنان ازدست کسی..دوستی..ناراحت هستید...سال نوآغازشده...ولی اوهمچنان

ذهن شمارامشغول داشته..که تااواسط تیرماه این دلخوری ادامه دارد..

اززمستان گذشته..درمعرض دید قرارگرفته اید..اگرجوان هستید...مخصوصادخترجوان..

به ازدواج بسیارنزدیک میشوید..دربروی کسی بازمیشود..که پشت درمنتظرباشد..

علی الخصوص..اگر درسال نهنگ هم زاده شده باشید...ولی..ازهنگام زردشدن ..طلایی

شدن برگ درختان..بامشگلاتی مواجه خواهیدشد..احتمالا یک آشنای سالخورده ازدرمخالفت

باشما...درخواهدآمد..متولدمرداد...؟ شاید..

شرم ازآن چشم سیه بادش ومژگان دراز         هرکه دل بردن اودیدودرانکارمنست

 

آیابرسرمیراث ومال ودارایی یکنفر(شایدشریک زندگیتان)استکه باشماناسازگارمیشود؟

مراقب باشیددرامورمالی مرزمالکیتهای افراد را رعایت کنید..

درایام تعطیلات عیداحساس سبکی خاصی میکنید..یک متولدخردادرااحتمالا.....

دوروبرخودمی بینید..

دراردیبهشت..یعنی ماه تولدتان..ازلحاظ عاطفی ودلبستگی به دیگران..درمعرض فشار

قرارمیگیرید..سوارماشینهای شخصی وناشناخته نشوید..مراقب کیف پول خودباشید..

روزهای میانی خردادخطربیشترمیشود..خطرحرکات روزانه...واتومبیل..

درهرتصمیم مهمی..باآشنایان مورداطمینان..مشورت کنید..مراقب زبان فریبکاران

باشید...اگرخدای ناکرده..این چندسال..کسالتی داشته اید..دراواسط مهرماه..تغییری

دراینمورد..ممکن است حادث شود..

کارهای تجاری ومالی انجام میدهید..مراقب اشتباه محاسبات خودباشید..

یکدوره ی دهساله ی پرماجراراپشت سرگذاشته اید وبتدریج ازفشارها کاسته خواهد

شد.

 

نبایدگربسوزند ت که فریاد ازتو برخیزد         اگرخواهی که چون پروانه پیش نوربنشینی

 

 

 

متولدین ماه خرداد

 

روز11ژوئن(21خرداد) سیاره ی مشتری پای ببرج جوزامینهد...

دختروپسرخردادی..اگرآمادگی دارید..خودرابرای یافتن زوج مناسب مهیا کنید..

گفتم که خواجه کی بسرحجله میرود؟       گفت آنزمان که مه ومشتری قران کنند

زهره ی درخشان وزیبا..هم امسال دربرج جوزا..درهمسایگی خوشه ی پروین...

بیشترین توقف راخواهدداشت...واین یعنی ماجراهایی لطیف وعاشقانه...حرکت زهره

درجوزا..بیشترین تاثیررابرمتولدین اسفند وخرداد..خواهد گذاشت...

احساسات عاشقانه ی خودودیگران راجدی بگیرید..نکندعاشق شده اید وخودتان خبرندارید!

مثل متولدین آذر..شماهم دریکی دوسال گذشته...ریسکهای مالی خطرناکی داشته اید...

دراوایل پاییزکه مهمترین حرکت سیاره ای سال انجام میشود...یعنی..ورودارباب حلقه ها..

زحل..به برج..عقرب..درحال وتندرستی خود...تغییراتی احساس خواهیدنمود...بدون مشورت

باپزشک متخصص ازخوردن برخی داروهاوتقویت کننده ها....؟ خودداری کنید.

زحل معمولا..تعبیرش میشود...فردی کهنسال وجدی..که مقابل شما ایستاده وخیره بشما

می نگرد...وشاید..مخالفتهاو مشگلات.....باسالخوردگان بااحتیاط..کناربیایید.

درروابط عشقی واحساسی خود بیشتردقت کنید..حرکتی که الان دارید انجام میدهید..

عواقبی خواهدداشت....رابطه ها..برخلاف تصورشما...جای پای خودرا درحیات عاطفی و

احساسی تان برجای میگذارند..روز6ژوئن(میانه ی خرداد) زهره (ونوس یا ناهید یا

آفرودیت)..در15درجه ی جوزا(خرداد) ازکنارآفتاب باشکوه..خواهدگذشت..واین نقطه ی

اوج تاثیرزهره است...پس درماه تولدتان..خرداد..درروابط عشقی واحساسی خود..مراقبت

کنید..یک متولدعقرب..ذهن شمارامشغول میدارد...؟

افسردگی یک دوست..یااگرفرزنددارید..فرزند..نیاز به توجه بیشترشمادارد...

سیاره ی نپتون درروز4ژوئن(14خرداد) شروع به عقب گردمی نماید..واین احتمالا..یعنی

بروز سوئ تفاهمهایی درمحیط کار...

برخی اندیشه های کاری شما..لازم است مورد تجدید نظر قرارگیرند..مخصوصا اگردرزمینه

کارهای هنری تلاش میکنید..مراقب وعده های شیرین برخی همکاران...؟ باشید..

پول راآسان ازدست ندهید..ممکن است درپاییز..که نسیم مهرگان میوزد...رازی دهساله

برشماگشوده شود...!؟

 

 

 

متولدین ماه تیر

 

   آن که برنسترن ازغالیه خالی دارد             الحق آراسته خلقی وجمالی دارد

 

 زوزه کشان می وزید..

..باسرعت زیاد..صدای باد پیچ وتاب میخورد..وازبالای خانه می سرید به جلو..

ازعامل ناشناخته ای که شمارادرابتدای سال هنوزکمی مصطرب میداردوشایدتااوایل

تابستان طول بکشد ..میگذریم..امسال سیاره ی اورانوس دربرج حمل وسیاره ی پلوتودر

برج جدی حرکت دارند..برج جدی برج هفتم است ازبرای سرطان..

که میشود..برج همسر..شریک..وافرادی که روزانه خواهیددید.. دوباردرطی سال...

سیاره ی پلوتو درتربیع(فشار)قرارمیگیرد..با...سیاره ی اورانوس(وقایع غیرمعمول)

دربرج حمل..یکباردرماه تولدخودتان..وباردوم درشهریورماه..

همسر..شریک زندگی شماتحت تاثیر برج حمل..برج فعالیتهای کاری وتلاشهای روبه جلوی

شماقرارگرفته..انتظارات زیادی دارد..که درتضاد است بااین جهندگیها...

زحل ازبرج میزان داردبتدریج خارج میشود..ازدامنه ی اضطرابات ونگرانیهایتان..کاسته

شده..ومیتوانیدباتوجه بیشتربه همسرتان..ازبالاگرفتن مخالفتها..جلوگیری نمایید....

خصوصا..اگرهمسرتان درماه بهمن زاده شده باشد...

درهرحال..شخصی ویاجریانی..بامختصات غیرعادی خود..مانعی برای رسیدن به مقاصد

عالیتان ایجادخواهد کرد..این جریان..اواخرژوئن(ده روزاول تیرماه) ..بیشترخودرا نشان

خواهدداد..علاقه ی پنهانی که احتمالا به جنس مخالف درشماپیداشده..همان اوایل تیرماه..

قوی ترخواهدشد..اواسط تیرماه استکه..یکنفرشمارادرمسیرخواسته ها خشمگین خواهد

ساخت..احساسات تندخودرا مهارکنید..اندیشه تلافی ودرگیری راکناری بنهید..ازلبخند محبت

آمیز ..کارها بهتر پیش خواهدرفت..

درتغییراندیشه های خود..به آرامی عمل کنید..چراکه ایده آلهای جدید..ممکن است فقط

ناشی ازیک وهم وتصورباشد..پس حاصل زحمات درازمدت خودرا درمعرض ریسک و

ازهم پاشیدگی..قرارندهید..بیشتربااشخاص منطقی( که ممکن است ازآنهازیادهم خوشتان

نیاید) مشورت کنید..وازافراد احساساتی وهیجانی وافراطی برای شورونظرخواهی استفاده

نکنید.

گرچه درپاییزبرگ ریزان..مسئله ای مالی بشماروی آورخواهدشد..(زحل به عقرب)...

ولی بطورکلی ازفشارافسردگیتان کاسته شده..وبتدریج..احساس راحتی بیشتری خواهید

نمود..دررانندگی وحرکات سریع درخیابان ومسیرعبورومرور...دقت نمایید..تاازآسیبها

درامان باشید..زیارت مزارشهدای جنگ تحمیلی رافراموش نکنیدوبه اقتدارروحی خود

بیفزایید.

معشوق عیان میگذرد برتو ولیکن               اغیارهمی بیندازآن بسته نقابست

 

 

متولدین ماه مرداد

 

تاتو را دیدم  که داری سنبله بر آفتاب         آسمان حیران بماندازاشک چون پروین من

پای گذاردن کیوان بربرج کژدم...آنزمان که بادهای مهرگان بوزد...بیشترین تاثیرراخواهد

نهاد..برزادگان این برج..

فشردگی درونی..شایدکمی اضطراب وفسردگی..وآنگاه میشودکه..متولداسفندرا..نگران خود

خواهیدساخت..

واین احساس..که ماجرایی..دردرون..میرودکه به پایان خود..نزدیک شود..

مسئله ای مالی...؟  بحرانی عشقی...؟ دغدغه ای مدیرانه...؟

درشروع سال..انگیزه ای مالی..پیش روی شما خودمینماید...وامادردرون....

دربرکه ای از احساسات شاعرانه ...شنامیکنید...ودراین جو اثیری..باهر هنری آمیخته

باشید..بدان جلوه وجلای بیشتری خواهیدداد..

 تمرینات تمرکزدرونی..مدیتیشن..باعث آن میشود که گاه..رویای برخی آشنایان درگذشته

راببینید..مسائل مربوط به دنیای دیگر ودرگذشتگان وشناسائی گذرگاههای روانی انسانها

بیشترازهمیشه فکرشمارامشغول خواهندداشت.

حرکت سیاره ی پلوتودربرج جدی درتربیع خواهدشد باسیاره ی اورانوس دربرج حمل..

درآذرماه..مراقب بروز یک بحران مالی وپولی باشید..برای برخی مردادیان..تربیع مصادف

میشودباپیدایی شخصی باایده های غیرمعمول..وشاید افراطی..آیا او...متولددی ماه است..؟

از28نوامبر(آذرماه)..آرزوها وامیدهای شمارا جذرومدفرامیگیرد..وشایددوستی در

مسیرتان قرارگرفته وتقاضای کمک کند...

واما..بهارهنگام..خصوصا برای جوانها...وآنگاه که نوای آهنگ زهره وگامهای مشتری

برفرش جوزاهمزمان شود..

زیبارویی خوش کلام وخوش نگاه..درگذر..دیده خواهدشد..وفکرتان رابدانسو خواهدکشانید..

وشاید اگرمتولداسفندباشد..قرین شود تبدیل آشنایی..به وصلتی دایمی..

نیک حواستان جمع باشد..که میانه های زمستان..آنگاه که کیوان (زحل) به برج کژدم

پای می فشرد..وحالش..حال رجعت است..ضعف جسمانی وخستگی عصبی و....

احتمال روی آورشدن دارند..

سخن آخراینکه...26فوریه(اواسط اسفند) ..آنزمان که ناهید درخشنده(زهره)..پای کوبان

گام بربرج دوماهی(اسفند) مینهد..ودر28 فوریه به دیداربزرگ دریاها..نپتون..میرود..

ازقدرت تجسم ذهنی خود...متعجب خواهیدشد.

بخاک حافظ اگریاربگذرد چون باد                   زشوق دردل آن تنگنا کفن بدرم

 

 

 

متولدین ماه شهریور

 

افسوس که شددلبر ودردیده ی گریان         تحریرخیال خط او نقش بر آبست

موج موج دودسیاه...پیچ وتاب خوران...باشعله های آتش درلابلایش...قدمی کشید..

وکج وکوله وار...خودرامیکشاندتابالای آسمان...دستهادرهم قفل شده بودند...

میل تلاقی وبرخورد...باحالتی که میخواهد کشف رمزبکند...حالت عجله وکودکانه..

     امیدوارانه حرف میزد..وبادلداری..همراهیش می کرد..گوشه ی ابرورا بالا برد..

سیاهی چشمش کوچکترشد...سرش راباامیدفراوان..به آرامی تکانی داد...

سفره ای پرازحرفهای خوب...داشت جلویم پهن میکرد...

سال 1391درحالی شروع میشودکه...سیاره ی آتشین مریخ در7درجه ی سنبله درحال

رجعت(ضعف) است..ودرآنسوی مریخ..سیاره ی نپتون(پری دریاها) دراوایل برج

حوت (دوماهی) درفضاشناوراست...درعین افزایش انرژی درونی وحالات عرفانی..

ممکن است..اندیشه ای تحریک کننده..باعث خشمگین شدن شما دردرازمدت گردد...

     مراقب تندرویهای خودباشید..

درسپتامبر (اواخرشهریورماه) یکی ازدوتربیع امسال سیارات پلوتوواورانوس رخ

خواهدداد...درچه درجه ای..؟ در6درجه ی بروج : جدی حمل...واگردرزمان به عقب

  برگردیم..وبدنبال نقطه ی شروع این تربیع باشیم...میرسیم به اینکه..این تربیع وصل

میشود به درجه ی اقتران اورانوس وپلوتو که درسالهای 1345-1344 دربرج سنبله

بوقوع پیوسته...بنابراین..یادآوری خاطرات گذشته ورخدادهای مهم آن سالها( اگربیش

از50 سال دارید..) همچنان مثل چندسال گذشته باشماهمراه خواهدبود..

بسیارتعجب زده می شوید..وقتی می بینید..نیرویی درذهن شما..شماراپیوسته می کشاند..

به سالهای اوایل عمروجوانی..وانگیزه ای منطقی نیز برایش نمی یابید..تصاویری

می کوشند خودشانرابرای شمازنده وحقیقی جلوه دهند..اگرجوان هستید..درماه خرداد

بصورت جدی علاقمند به معاشرت باجنس مخالف خود خواهیدشد..خصوصا حدود4 ژوئن

(اواسط خردادماه)...البته اگر بتوانید برحجب درونی خودغلبه کنید...

            درمعاشرتها دقت کنید ورعایت احساسات طرف مقابل رانموده وازاعتدال رفتاری

خارج نشوید...مراقب تاثیر چشمان متولد اسفندیاخردادباشید...اگرمذکرهستید:

    احتمال دلبستگی شدیدبه یکنفر...کشانده شدن تمایلات به لحظه ی جذب وخواستن..

گیرکردن درتله ی تعلقات وآنگاه تمایل به گریزوخاموشی...

                  نیمه ی تیرماه به بعد..موقعیت مناسبی است تااگرکسی رادلخورکرده اید.....

ازاودلجویی کنید..

ازحرکات مهم دیگررخداده بین سیارات ...درسال 1391...ورودسیاره ی زحل به برج

عقرب است..که همزمان باافزایش نگرانیهاوکمی اضطراب بیدلیل وناآشنا...

ازنزدیک شدن به مسایل خرافه ای وتخیلات غیرواقعی..که گاه ترسناک می نمایند..

اجتناب کنید.

درماه آذر که آفتاب درتربیع قرارمیگیرد..بامریخ درجدول طالع سال..خصوصا دراواخر

آذر..که ماه درحداکثر تاثیرگذاری است...زمان نامساعدی است برای مطرح کردن

اختلافات گذشته..دراین وضعیت نجومی است که روزنامه ها پرمیشود ازاخبارناخوشایند..

ازبحث وجدل باافراد بزرگترفامیل دوری کرده...وخصوصا..اواخربهمن ماه..

که سیاره ی زحل در11 درجه ی عقرب حالت بازگشت پیدامیکند...وانگیزه ای

اضطراب آمیز خودرابشما می نمایاند..

اوقات خوبی است که به مرخصی وسفر بروید وپاییزرادرطبیعت به تماشابنشینید.

 

 

 

متولدین ماه مهر

 

چه فتنه بودکه مشاطه ی قضا انگیخت           که کردنرگس مستش سیه بسرمه ی ناز

    حرکات سیاره ی اورانوس دربرج حوت..درهفت سال گذشته..اگربا متولد ثوریا

اردیبهشت انس داشته اید..احتمالا..موجب غمی بزرگ برای شماشده...وحال اورانوس

ازبرج حوت رخت برکنده...وآن مسایل ..میرود که پایان پذیرد...

عالم از شوروشرعشق خبرهیچ نداشت..

دراواسط مهرماه است که..احساس میکنید...گویی بارسنگینی..ازدوش شمابرداشته

میشود..افسردگی وغمهای گذشته را بکناری بگذارید..

مسایل متعددی رادراین یکی دوسال گذشته..تجربه کرده اید...آنهم نه مسایل کوچک و

ساده.. ( اتصال زحل ومشتری درثور)...

حال که سیاره ی زحل..درپاییز...واردبرج عقرب میشود..

سعی کنید..بمسایلی که..ازسال 1378 به بعد داشته اید..(ازابتدای ورود زحل به برج

ثور) ودرآنها..تحت تاثیرشخص موردعلاقه ی خود...دست به کارها وتصمیماتی زده اید

که موجب برخورد بانزدیکان شده....؟ بیشترتوجه کنید...

بااهمال وبی توجهی...یابی تصمیمی...چشم خودرابه عملکرد خوددرگذشته..نبندید..

پیش از آنکه..برای همه چیز ..دیرشود..

یادتان باشد...صداقت باید واقعی باشد..نه تصوری...

   باحرکات سیاره ی مشتری دربروج..حمل..ثوروجوزا..بافردجدیدی..میخواهید مراوده

برقرارکنید..این معاشرت ممکن است درزندگی شما..تاثیرعمیقی..بگذارد..

فراموش نکنید که زمان برای تصمیم گیری...کوتاه است..واگربخواهید به سبک دهسال

گذشته..راجع به زندگی فکرکنید..اینبار به راحتی..زمان راسپری نخواهیدکرد..

دستگاه تفکرخودرا...بیشتربکاراندازید..

ذهنیت رمانتیک وهنرمندانه ی شما...باحرکت سیاره ی نپتون دربرج حوت...قدرتمندترشده..

وشمارابسوی هنرها..بطوراخص..خواهدکشانید..

موقعیت تربیع پلوتوواورانوس..دربروج ..جدی وحمل..ترکیبی ازانرژی رامجتمع میکند..

که شماتحت تاثیرآن..احتمالا..دربعضی تصمیمات...دست بکارهای غیرمعمول خواهیدزد..

شایدوارد نوعی فعالیت اجتماعی..دررابطه باجمعیتها...؟ بشوید..

درسال 1391 ..انرژی ایندوسیاره..دوبارمجتمع خواهدشد..یکباردرآخرین روزهای خرداد

ماه وباردوم..درانتهای شهریورماه..به امورمالی وخریدخانه واملاک نیز میتواند مربوط

باشد...

وهمچنان درگیر مسئله ای که اززمستان گذشته..آغازشده.. خواهیدبود..واین ماجراتا

اوایل مرداد..همچنان ادامه خواهد داشت..هرچه زودتر..مسایل مختلف راجمع وجور

کرده..وآماده ی آغازدوره ای جدید درزندگی خود بشوید..نگذارید..پول ومسایل مالی در

ذهنتان..به مسئله ی اصلی بدل شود..

دراواسط اکتبراگردربازاروتجارت هستید...وباسرمایه ی دیگران کارمیکنید..

آنهاشمارابرای دریافت سرمایه اشان تحت فشارخواهند گذاشت..

   اگرسن بالایی دارید..بهتراستکه ازاسترس حاصل ازریسکهای تجاری خودرا کنار کشیده

وبیشتربه استراحت بپردازید...واین صنم مکسوررا به دیگران واگذارید..خصوصااز19

فوریه ی 2013(بهمن ماه)...

متولدین مهر جوانتر..دربهار..آنگاه که ونوس(زهره) واردبرج  ثورمیشود..فروردینماه..

وزمان شکفتگی بهار..به آوای قلب خویش..گوش فراسپرند..وکمی بعد درخرداد..که

هم زهره وهم مشتری وارد برج بادی جوزا(خرداد) میشوند..میتوانند شادی بیشتری را

برایتان به ارمغان بیاورند..ودرژوئن (خرداد)..مشتری درجوزا درتربیع قرارمیگیرد با

نپتون دربرج حوت..وگاهی خواهدبود..برای شراره زدن شورعاشقانه درشما...

مگرم چشم سیاه تو..بیاموزدکار....

 

 

متولدین ماه آبان

 

زلف او دامست وخالش دانه ی آن دام ومن        برامیددانه ای افتاده ام در دام دوست

          توداروسنگین..کلمات رابیرون میداد..لبها..باز..

دندانها بهم فشرده..نگاهش مثل دریچه ای روبمن بازشد..

لبخندکوتاه...وچشمان سیاهش..خیره دنبال پاسخ میگشت...سرش راکمی آورد پایین..

                   ولی هنوز...نگاهش...باابروی بالارفته..بمن دوخته شده بود...

فکرهای پوسیده..دوباره جان میگرفتند..وازنو...چنگالاشونو..فرومیکردندتوتن نیمه جان

ماهی درونم...که..یکجا نمی تونست..آروم بگیره...

                  

                 اولین ومهمترین ..برای عقربها...ورود سیاره ی زحل ببرج عقرب ..وحرکت

سیاره ی مشتری دربرج هشتم عقرب..یعنی جوزاست...بمعنی اینکه بدلیل مسایل ایجاد

شده توسط زحل( یک سالخورده... زمین واملاک...یک مسئله ی کهنه وقدیمی..)..

    موردتهدید واقع میشوید..توسط برج جوزا ومدلو لات آن...که مشتری واندیشه های

تحصیلی وعقاید مختلف میتواند باشد...زهره هم امسال توقف طولانی دارد دربرج جوزا..؟

                                      آیا زنی...درماجراحضورخواهدداشت...خوش صحبت..

پرتحرک...وپرکشش...؟

این متولد مرداد..چرااینقدر عصبانی شده..آیا رقیب عشقی است...؟ نکند دعوابرسر زمین

واملاک موروثی باشد...شمابیشترمشورت کنیدو..براساس احساسات ...تصمیمات سریع

نگیرید...تندی..تندی می آورد..وکارها میشودواژگون.....!

وقتی آخرهای آذرماه شد..بخاطروضعیت خاص ماه...شاید ازنتیجه ی برخی کارهای گذشته

خود...دچاراسترس وهراس شوید..آنهم ازطرف افراد واموریکه آنها را ضعیف وپیش پا

افتاده تلقی میکردید..باوجودکشش درونی..دوروور امورخرافی و.. نروید ..بهتراست..

باحرکت گردبادوارانه ی اورانوس دربرج حمل..حالا به ذهن وافکارخودنظربیندازید...

سرعتشان زیادترشده...؟توی وضعیتهای ناگهانی...دررانندگی..وکارهای فنی..احتیاط را

بیشترکنید..

توی بهمن ماه..گردونه ی زحل دربرج عقرب ..حرکتش کند شده..وبه عقب برمیگردد...

واین زمان استکه احساس ضعف پیش می آیدونیاز به مرخصی واگرشد..سفر وتفریح...

اخذ تصمیمات مهم را تاپایان حرکت رجعی زحل به تاخیراندازید..زحل تاآخرین روزهای سال

1391 درحال رجعت است..تا میانه ی تیرماه 1392...

واماعقربهای جوانتر...خوب..یکی ازخواجه های سرای آسمان یعنی جناب مشتری سعد

پس از گذر ازبیت اسب بزرگ ..حال کنار عقد ثریا..گام برمیداردومیرود که کمربندجباررا

بچنگ آورد...واین یعنی درخشندگی بیشتربرج جوزا...ناهیدزیبا هم که بدو بپیوندد..چه

غوغایی میشود...واین یعنی..دستهایی پرازعشق...مواظب دلبریهای متولدین اسفند و

خردادباشید...وشایدتاآنجا برویدکه تصمیم به وصلت دایمی درقلبتان جوانه زند..متولد

خرداد....؟ شاید... مواظب باشید نکند همان داستان دخترپولدار وپسرکم پول راتکرار کنید..

وناکامی بعدی را......! مگرممکن است...؟ باحرکت سیاره ی نپتون دربرج حوت (برج

حوت..برج سیندرلا) وحالت تربیع نپتون باسیاره ی مشتری وزهره دربرج جوزا...این

وضعیت ممکن است برای بعضی عقربهای جوان پیش بیاید..مگرمتولد دیماه موقرومتین

رانمی خواستید..وبااو وخانواده اش..آمدوشدنمیکردید...پس چه شد...! ؟

بسیار کس  شدند اسیر کمند عشق                تنها نه ازبرای من این شوروشرفتاد

 

 

 

متولدین ماه آذر

 

عشق دردانه است ومن غواص ودریامیکده   سر فرو بردم  در آنجا تا کجا سربر کنم

صدای ظریف وزنانه ای که همراه نگاهی پرجاذبه..توی گوش ودل..جابازمیکرد...

نگاهش که میکردی..چاله های دلت پرمیشد..وصاف ویکدست..چرخهای احساست..رویش

سرمیخوردند..

آنچه موجب رنج وگاه هراس شما دراین یکی دوسال گذشته بوده..درپاییز ازقدرتش..کاسته

میشود..شجاعت بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد...باورود زحل به عقرب..بنظرمیرسد

موانع ومشگلات بیشترقابل حل بنظربرسند...موضوعی مربوط به یکی ازفرزندان..که مدتی

راکد مانده بود..دراواخرآذرماه..بااصرارفرزندتان به جریان می افتد.دراواخر آذرماه...

(13دسامبر)..ماه باقدرت تمام برزندگی شمااثرمیگذارد...ماه حاکم بربیت هشتم قوس است

وجذرومد  آن تاثیر زیادی داردبرخلق وخوی شما..وهرچه ماه بطرف شب14 وکامل شدن

قرص آن پیش رود..تاثیرغیرمعمول جذرومدهاافزون میشود..

ازمیانه ی ماه ژوئن(بعداز20تیر) اگرمجردهستید..درمعرض شانس ازدواج قرار میگیرید..

سعی کنید ازفرصت پیش آمده..عاقلانه استفاده کنید..امسال سیارات زهره ومشتری..شانس

زیادی دربیت هفتم قوس می آورند..چهره های گوناگون وزیبایی را خواهیددید..مواظب

باشید بی گداربه آب نزنید..دراعتمادکردن به افراد..بیشتردقت  نمایید..خصوصا 12 و13

ژوئن..

ده روز اول مرداد بامسئله ای خاص مواجه میشوید که مربوط بیکی ازدوستان قدیمی

میشود..این مسئله که چندان مثبت نیست..حواس شما رابطرف خودمیکشاند..

حرکت اورانوس دربرج حمل...یعنی نوعی انگیزه برای ریسکهای مالی..مراقب نقدینه ی

خودباشید...الحذرازبریزوبپاشهای بیحساب....!

نپتون باتاثیر آرام آرام وتدریجی اش...برروحیه ی شما تاثیر میگذارد..تصوراتی که درشما

ایجاد میشود...منظورتصورات جدید است.. میتوانند تصوراتی اثیری باشند..ومناسب سرودن

شعر..نوشتن داستان وخلق آثارهنری...ولی اگر  آنها راواقعی بپندارید...آنوقت است که

 اطرافیان خودرابه زحمت خواهیدانداخت..

اگربه جدول تحویل سال نو..نگاهی بیندازید..مریخ رامیبینید که در7 درجه ی سنبله درحال

رجعت قراردارد...سیاره ی مریخ ازآبانماه 1390 واردبرج سنبله شده..وهنگام تحویل سال

هنوز دراین برج توقف دارد...واین یعنی..شخصی یاموردی..درجهت مخالفت ودرگیری باشما

خودرا می نمایاند..وعلی الخصوص..در14آوریل..(اواخرفروردین) براین حرکت خود...

پای میفشارد...که طول میکشد..تا...میانه ی تیرماه...بهتراست که دربرابراین حرکت..

باصبروحوصله...مانع ازدرگیری وواردشدن آسیب وزیان بشوید..دررانندگی هم دراین

مدت نیازبه دقت واحتیاط بیشتردارید...اگردرگیرشوید..ماجرادرآذرماه به اوج خودخواهد

رسید ودردسرسازمیشود...

اگر بامتولد فروردین پیوندبسته اید..ازتغییرات اندیشه ورفتارش..همچنان متعجب...

خواهیدبود...

تیرآه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش           رحم کن برجان خود پرهیزکن از تیر ما

 

 

متولدین ماه دی

 

جمال یار ندارد نقاب وپرده   ولی                   غبارره بنشان  تانظرتوانی کرد

...لب پایین رابه لب بالایی...چلانید....ویک وری بالابرد..نگاهش رادنبال کسی که

ازجلویش ردشد..خیره کشانید...رشته ی فکرم را گرفت وبرد..تا..سر..چشمه ی دودلیها..

اسبهای فکروخیالم..تازانو..توی باتلاق خیالات پرت وبیمعنی فرو میرفتند..

                کیوان وکژدم..برای شما..افزایش نگرانیهاواضطراب ومشگلات مالی را

بهمراه می آورند...وسیاره ی پلوتو که دربرج جدی حرکت دارد..درحالت تربیع(منفی)

قرارمیگیردباسیاره ی اورانوس دربرج حمل..کشاکشی درمیگیرد..بین..اصول تشکیل

دهنده ی بنیان فکری شما..بانیات جدیدی که برای پیشتازی درزندگی برای شما پیدا شده..

حالت تحول ودگرگونی که ازسال گذشته درخوداحساس میکردید..فزونی میگیرد..

این امردراواسط مهرماه باورود سیاره ی زحل به برج عقرب وضعیت جدیدی بخود میگیرد..

ودستهای کمک رسان درجهت وصول به اهدافتان کم میشود..

ممکن است مطلبی شماراتهدیدکرده..وبه هراس اندازد..ناامیدی مختصری بطرف شما

آغوش می گشاید..موضع خانه..خانواده واعضای آن..شمارامشغول میدارند..

خواهران وبرادران ونزدیکان..موجب شادی شما میشوند..باتوقف زهره..دربرج جوزا

محیط کاروفعالیت برایتان دلنشین ترمیشود..وبخصوص باورود مشتری سخاوتمند به

جوزا..احساس آرامش واطمینان بیشتری خواهید داشت..اگرجوان هستید..یکی از

همکارانتان..توجه شمارابسیاربخودجذب میکند..اوشیک پوش وخوشزبان است..!

(متولد خرداد ویاشایدمرداد)..ممکن است  بفکرازدواج بیفتید..واین امر دراواسط شهریور

بسیارمحتمل میشود..

اگربامتولد مرداد ازدواج کرده اید ...از پاییز به بعد ...مقداری درگیریهای مختصر پیش

خواهدآمد..که باحوصله ومدارا....اززندگیتان خارج خواهد شد...بطورکلی..امسال وسال

آینده..متولدین مرداد احساس گرفتگی واسترس..خواهندداشت...وشما بعنوان شریک

زندگی..میتوانید خیلی به آنها کمک رسان باشید...

ز بیخودی طلب یار می کند حافظ                    چو مفلسی که طلبکار گنج قارونست

 

 

 

 

متولدین ماه بهمن

 

شبی که ماه مراد ازافق شود طالع               بود که پرتو نوری ببام ما افتد

        چمدان شوقتان راپرکرده بودید ازخیالات رنگ وارنگ...جورواجور..

وحالا نپتون از برج دلو رفته..بالهایش رابرداشته..وبال بال زده وسر از کومه ی حوت

(دوماهی) درآورده..وچه مسایل مالی ومعمای ناشناخته ای که بوجود آورده..

 

     باتوقف زهره ی باشکوه باچترنورش برپیشانی..دربرج جوزا..دوستی بکمکتان

می آید..شاید یک متولد برج خرداد باشد...باوجوداین..وقتی دراکتبر..هنگام وزش بادهای

خزانی..وسوزهای سرد..جناب زحل به بیت کژدم قدم مینهد...این احساس رادارید که..

دشواریها..همچنان..چهره می نمایانند..شایدشمارامجبورکنند ..اهداف دهساله ی اخیر

خودراکه خیلی برایشان زحمت کشیده اید...مرورکرده .. وتغییراتی درآنها بوجود آورید..

        برداشت از مزرعه ی زحمات گذشته اتان...منوط شده به...امورمالی دیگران..

ودیگران هستند که تصمیم گرفته اند...کمربندها را محکم ببندند..

حرکت اورانوس درحمل..برایتان رویاهای ناشناخته ای رابهمراه دارد..وباتربیع پلوتو و

اورانوس..رویاها..واضح ترمیشوند..

مخصوصا اواخر شهریور ماه..فکرتان سریعتر وچابکتر ازحرکات بدنی تان..پروبال

خواهدزد..حتی درپیاده روها هم دقت داشته باشید..شماآرام میرویدو.اندیشه تان میدود..

  تمایل به سرعت نکند کاردستتان بدهد..حوالی اول مردادبیشتر دقت کنید..

احتمالا..پدرتان باکسالت مواجه میشود..که درپاییز حواس شمارا بسوی خود میکشد..

ونقطه ی اوج مسئله..اواخر بهمن است..

         باحرکت مشتری درجوزا(خرداد)..سفرجالبی درپیش خواهیدداشت...

اگرحیوانات خانگی نگهداری میکنید...ازلحاظ بهداشتی مراقبت بیشترلازم است..

شریک زندگیتان..اگرمتولد تیرماه باشد..یکدوره ی کوتاه مدت فشردگی روحی راطی 

میکند..هوایش راداشته باشید. 

 

 

 

متولدین ماه اسفند

 

 

سخن عشق  نه آنست که آید بزبان                     ساقیامی ده وکوتاه کن این گفت وشنود

سیاره ی وهم آفرین ..پری دریایی..بزرگ دریاها...نپتون..حال دربرج دوماهی یا اسفند

..آثار خودرا بتدریج وآرام آرام ظاهر میسازد...

تو آسمون گذراوقات ...اگه نقش بخصوصی بکشی..وهی بهش فکرکنی...

اون نقش جون میگیره..یه وقت میادکه.. مثل یک موجودزنده...

جلوات عرض اندام می کنه..

خوشحالت میکنه...یا..می ترسوندت..

                                                  گرچه پری دریایی یاهمان نپتون دربرج حوت

شناوراست..امسال تاثیرسیاره ی مشتری برشما بیشترنموددارد...

  مخصوصا برای آنها که درسال مار زاده شده اند...

بیشتردیده میشوید..وتوی چشم میخورید...

اسفندهای ازدواج کرده..بهرقیمتی شده..اززیرفشار مقابله ی زحل ومشتری دربروج...

حمل میزان...سعی کردند...دربروند...بچه قیمتی....؟

اشتباهات مالی خطرناکی که مرتکب شده اند...هردونفرشان..هم زن وهم شوهر...

میدانید چرا؟...پول زیاد دردستتان وبدون مشورت باعقلا...نه بادوستان مگس واره..

این پول رابکارزدن...ودرباتلاق خوشبینی کاذب فرورفتن...

زمانی میرسدکه سیاره ی نپتون بامشتری درتربیع قرارمیگیرد...(اوایل تیرماه)...

و....این همان لحظاتی استکه..میتوانیدرویاهای وهم گونه ی خودراازواقعیات تفکیک

کنیدو...حقیقت رادریابید...

درپاییز...شایدبتوانیدنفس راحتی بکشید..البته اگرمتولدآذر...بگذارد..؟

آیابالا خره رنج مسایل مالی رابکناری خواهید گذاشت...اگربخواهید!. سیاره زهره

امسال توقف طولانی دربرج جوزادارد..آری همان زهره که

بهترین جایگاه..(درجه ی شرف ) رادربرج دوماهی(حوت) یاهمان اسفند خودمان دارد..

لطافت احساس..وحساسیت  زنانه..جاذبه فراموش نشدنی جنس مونث..حاصل حضورزهره

 ودرجه ی شرفش درحوت است...

جوانهای اسفندماهی احساس های غیرمعمول عاشقانه راتجربه خواهندکرد...

هرکه  دلارام دید ازدلش آرام رفت            چشم نداردخلاص هرکه دراین دام رفت

ازماه خردادببعد...حدود6ژوئن (16خرداد)..خانمهای جوان..مراقب برخی نگاهها و

زبان بازیها وظاهرفریبیها باشند...هرکاردلتان خواست نکنید...هرکس خودش رابشما

نزدیک کرد...آیاصداقت دارد...؟ممکن است باپیشنهادازدواج یک متولدآذر روبروشوید..

سرشاخ شدن بایکنفر که از ماه دوم پاییز گذشته شروع شده..تااوایل تابستان دنباله دارد..

   اوباسماجت  شماراهدف گرفته..ودربهمن1390..نیت خودراآشکارساخته..مراقبش

باشید...ازدوستان مورداعتماد خود کمک بخواهید..

ازامورخرافی ..خودرادورنگهدارید وبه زیارتگاههایی که برایتان مقدوراست..بروید

ودعاکنید.

 

                          سال خوبی رابرای همه ی هموطنان آرزومیکنم

.......

 

                                                    

                                                       باتشکر