IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

سینمارکس وحرکت سیارات...Abadan rex cinema and planets
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٦   کلمات کلیدی: سینمارکس وحرکت سیارات ،مشتری وسرطان وسال 1357 ،abadan rex cinema

                  باطلب یاری ازخالق هستی 

سلام

درابتدا...بانثارفاتحه برآنهاکه دراین واقعه به جهان دیگر

پرکشیدند.....

برای بررسی این واقعه ی تلخ بایدجو  آن زمان رادرنظر

گرفت...راه پیمائی ها..مخالفت ها وحوادث مختلف آن

روزهارا...

 

 

اگرنواحی مرکزی ومنطقه ی شرکت نفت آبادان راتحت تاثیربرج حمل بدانیم..

که درکنارپالایشگاه نفت آبادان واقع شده اندوپالایشگاه..که توسط انگلیسیها

(برج حمل)..احداث گردیده..برای حمل..بیت سرگرمیها..وازجمله سینماها..

بابرج اسدمربوط میشود..اگربه سال تاسیس سینمارکس برگردیم..که سال

1335 خورشیدی یا1956 میلادی گفته شده..(مطابق نمای سال 1357)...

حرکات سیاره ای مهمی آغازگشته اند..ازهمه مهمتر توقف طولانی

مریخ است دربرج حــــوت..

که ازژوئن تادسامبر1956 یعنی حدود 6 ماه این قرمزآتشین فام..بربرج

دوماهی..گام مینهاده..

16ژوئن1956 اتصال مشتری وپلوتو در26اسد روی داده..پلوتوقبلا در1333

(1954)..به تنهایی دراکتبر - نوامبر ودسامبر1954در26 درجه ی اسدحرکت

داشته....خوب...اگر26اسددرجه ی مهمی بوده..ببینیم که....

در28مرداد1357..26اسدچه نقشی داشته؟

آفتاب رامیبینیم که در26اسد حضوردارد..وماه درحال طلوع بوده درحوت..بین

13 تا19 درجه ی حوت..برج حوت...برجی که موقع احداث سینما..مریخ درآن

توقف طولانی داشته...مکان پلوتورادراواخراسدبخاطر داشته باشید..

حرکت مهم دیگر..حرکت زحل است که در1956 واردصفردرجه ی برج

قوس شده..وسال1357زحل درسنبله حرکت داشته..سنبله درتربیع باقوس..

در1956 همچنین...

پلوتو واردسنبله شده در20 اکتبر

نپتون واردعقرب شده در19 اکتبر

اورانوس وارداسدشده در10ژوئن

مشتری واردسنبله شده در7جولای                                                

پس...اورانوس که وارداسدشده..سینمارکس فعال شده..

ودرلحظه ی وقوع حادثه..اورانوس درعقرب ......؟بوده..

واورانوس دراسد زیرفشاراورانوس درعقرب قرارمیگیرد..؟

خود کلمه ی رکس هم بمعنای پادشاه ازکلمات منسوب به برج اسد وآفتاب

است..اورانوس دراسد....ومریخ درحوت...این وضعیت رادرطالع راه اندازی

سینما(رکس) بخاطربسپارید..ژوئن 1956که مشتری در26 درجه ی اسد بکنار

پلوتورسیده..

پس 26 درجه ی اسد که پلوتو برمشتری بسیار تاثیر گذاشته راهم بیادداشته

باشید..اورانوس دراسد...ومریخ درحوت..سال تاسیس سینمارکس..

سال1335یک اتفاق مهم دیگرهم افتاده..وآن اینکه طرح تشکیل ساواک در11

مهر1335 درهیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسیده..زمانیکه سیاره ی

پلوتو

اواخربرج اسدحرکت داشته(29اسد)..وماه درهمین درجات دربرج اسددرکنارپلوتو

قرارگرفته بوده..

ماه وپلوتو دربرج اسددرتربیع بازحل دراواخرعقرب..ومریخ باتوقف طولانی اش

دربرج حوت درهشتم ماه وپلوتو...تاثیر ترس آفرینی رابهمراه داشته..اگربه

علامتی که برای ساواک طراحی شده بوده..مثلا درویکی پدیا..نگاه

کنیم..تصویری....

ازشیربالدار(اسد دلو)دیده میشود..ومکان آفتاب برج میزان است وبرج میزان..

امورمحرمانه وپنهان گفته شده..ازبرای برج عقرب..(شاه)..

وسرانجام..طرح تصویب ساواک دراسفند1335که آفتاب دربرج حوت حرکت

داشته..(همان برجی که مریخ چندین ماه درآن حرکت وتوقف داشته)..درمجلس

شورای ملی (رژیم شاه)..

برج اسد برج پادشاهان ایران زمین بوده..وسیاره ی پلوتو برامورخفیه وکسب

خبر نهانی ارتباط دارد وباحرکت مریخ درحوت(بیت 12حمل..ایرانزمین)..

ترکیب حاصل ....تصور بیم افکنانه ای راازخودبروزمیداده..

حال بسال 1357 برمیگردیم..

1- زحل وارد سنبــــله میشود..(برج مقابل حوت)برج حوت وبرج تولد

رضاشاه...برج سلسله ی پهلوی

درکودتای سوم حوت 1299 ..اورانوس تازه پای بربرج حوت نهاده بود..برج

موسس سلسله ی پهلوی..وزحل..آرام آرام درتربیع بانپتون درقوس قرار

میگیرد..کی؟ سال1357..مدلولات برج قوس رادرنظربیاورید..سیاره ی

برج قوس(مشتری)کجاست؟کجا؟..آها..بله درسرطان ..دربرج شرف مشتری..

البته برج خطر ونابودی قوس...هم ...قوس خطرمیکند..

برج میزان برج شرف زحل است..وزحل درسنبله دردوازدهم شرف..درجایی

نامناسب حرکت دارد..ومخالفتها

شدت میگیرد..باشاه ورژیم پهلوی..

وقوس مخالفتهاراتشدیدمیکند..

2-برج سنبــــله برج دوازدهم است ازبرای میزان..کدامهادرمیزانند؟

 مریخ وزهره وپلـــوتو درآن حرکت دارند..وبرج میزان برج مقابل آن قسمت

آبــــادان است که سینما درآن قراردارد..یعنی حمــــــل..

3-واقعه دردناک باطلوع قرص تقریبا کامل مــــــاه...(ماه ..ماه رمضان است)..

دربرج حوت بوقوع می پیوندد..همان برجی که درموقع احداث سینما در1335

مریخ درآن توقف طولانی داشته..برج حوت برج مصائب وناراحتیهای سخت

برای حمل است..(ساعت وقوع 9وچهل وپنج دقیقه شب گفته شده..تا

حدود10 شب..که چون ساعتها یکساعت جلوبوده..میتوان گفت..حدود 9 شب

واقعه شکل گرفته..)

4- فیلم گوزنها...ساخته ی مسعود کیمیایی(متولد برج اسد) است وهنرپیشه ی

اصلی آن دربرج حـــوت زاده شده(بهروزوثوقی)...

5-برج میزان برج مرگ وخطر ونهــــــدیداست ازبرای حوت..وسه سیاره ی

مریخ - زهره - پلوتو درآن حضوردارندوپلوتو..

افزون کننده ی شدت حادثه..ومرموزبودنش...

28مرداد...کودتا..سینماآنچه حادثه راغیر عادی وپراسرارمی نمایاند ..بخاطر وجود پلوتو درکنار

مریخ وزهره میتواندباشد..

کمی بیشتردقت کنید..

نپتون وقوس درمیانه ی آسمان جای میگیرندو..

حادثه درلحظه ی طلوع ماه( ماه سیاره ی برج سرطان..که درلحظه وقوع

حادثه مشتری درآن..میزان راتحت فشارگرفته..)..باحداکثرقدرت(ماه کامل )

دربرج حوت طلوع میکند..

زیرفشارکدامهاست ماه؟..مریخ(سیاره ی سوانح وکوکب برج حمل..و

زهره..سیاره هنرها ..سینما..دربرج میزان که بیت زهره است..پس:

ماه وسرطان ومشتری یک طرف ومریخ وزهره یکطرف ومیزان..

وپلوتو..

آنچه شدت بخش غیرعادی شعله هابوده..وماجراراازیک سانحه ی عادی

به یک فاجعه رسانیده..فاجعه ای اسرارآمیز..

28مرداد...کودتا..سینما

6- درلحظات وقوع واقعه..مریخ سرخ..

در9درجه ی میزان درهشتم حوت بوده..ودرجات طالع وقت هم 20 حوت..

ومریخ..اتش...

7-درلحظات پدیدآیی این حادثه ی بس ناگوار..راس ماه که زحل در آنست..26

درجه ی سنبله...وآفتاب در26 اسد دردوازدهم زحل است..ومشتری اندیشه آفرین

در26 سرطان..دردوازدهم آفتاب قرارگرفته..

8- نباید یک حرکت آسمانی مهم رادراین واقعه ازیادبرد..وآن

اتفاق روز4ژوئن1978...14خرداد1357است که روزاقتران زحل ومریخ..

قران النحسین است در25درجه برج اسد..و...

 

 

http://s6.picofile.com/file/8258361968/rex77.wmv.html

  بافاتحه ی مجدد برهمه ی شهــــدای این واقعه ی فراموش نشدنی

این واقعه میتواند یکنوع علامت باشد..درخط پیوسته ی حوادث زمان..

برای نشان کردن سقوط پادشاهی..پیروزی مردم..وشاید..خونهاییکه..درآینده..

درجنگ تحمیلی..درآبادان وخرمشهروسایرنقاط..مقدربوده تابرزمین ریزد..

 

  برای عدم وقوع دوباره ی چنین رخدادی.....دعـــا کنیم...............