IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

               خدادانای آگاه است

 

 ســـــلا م...

 

 گفته شدکه زحل و

مشتری درهمزمانی بارخدادهای مهم وتاریخی..نقش مهمی راایفامیکنند...

معمولا زحل باقشرمسن ترجامعه مرتبط بوده..ومشتری با

طبقات به اصطلاح دمکرات وجوانتر

زحل بااخلاقهائی مثل محافظه کاری یاجمهوریخواه(درزمان کنونی) ومشتری با

احزابی مثل دمکرات ومشابه آن..همراهی میکنند.

وقتی زحل ومشتری..درمقابل هم قرارمیگیرند......وقایع دشواری بتدریج شکل

گرفته ومیرودکه رخ دهد...


 

 

 

 

 

درجدول همزمانی سیارات بالحظه ی ضربت حوردن مولای متقیان حضرت علی

علیه السلام درنوزدهم ماه مبارک رمضان.. همانطورکه مشاهده میشود:

در26درجه ی عقرب ثور..سیارات زحل ومشتری دربرابرهم قرار گرفته اند...

قرارگرفتن پلوتودرکنارمشتری..میتواندنشانگرشدت عمل غیرمعمول عناصر

عامل این رخدادباشد..

وجامعه ی آنزمان بدودسته تقسیم وفعالیت داشته اند وبرآینداین موضوع همزمان

شده با دسیسه ای که به واردشدن ضربت برفرق مبارک مولای متقیان..منجر

گشته است.

اتفاق مهم دیگردرتاریخ ماواقعه ی عاشورااست...

 


 

 

 

 

..که آنهم درزمان مقابله ی زحل ومشتری دربروج جدی سرطان شکل گرفته

وبتدریج منجربه همزمانی باواقعه ی عاشورا گشته است.

 

 

 

درمنظومه ی شمسی هم.... زمانیکه زحل ومشتری درمقابل هم قرارمیگیرند..

روی سطح خورشید..لکه های خورشیدی بزرگتروزیادتر میشوند...وحوادث مهم

معمولا آنزمان بیشتررخ میدهند...

درواقعه ی عاشوراتاریخ روشنی که دردست داریم 10 اکتبر680 میلادی است

که مطابق میشودباحضورآفتاب در20درجه ی میزان وحرکت قمر درحوت 6درجه

...خاک عراق تحت تاثیربرج حمل بوده..که درآنزمان ازدمشق (شام) تحت تاثیر

برج اسد..رهبری میشده...وبرج حوت بیت دوازدهم است ازبرای حمــــــل..برج

تلخیها...


درسال571میلادی اتصال سیارات زحل ومشتری در3/23 درجه ی عقرب واقع

شده واین حدودزمانی..همزمان میشود باشروع زندگانی پیامبراسلام(ص)...

درواقعه ی کربلا ..روزعاشورا...آفتاب دربیت 12 عقرب حرکت مینموده..

بیت دوازدهم عقرب چه برجی میشود..برج میزان..دشمنی وعداوت برای عقرب..

همچنین درسال 670 میلادی..اتصال سیارات زحل ومشتری در29/36درجه ی

دلوشکل گرفته..واین حدودزمانی است که معاویه بقدرت میرسد..(اگرمعاویه را

نماینده اقشاری بدانیم که باظهوراسلام قدرت ونفوذخودراازدست دادند)...با

بقدرت رسیدن معاویه ...تلاشها برای بازگشت به اقتدارگذشته دراین گروهها

فزونی میگیرد..توجه بیشتربه اموردنیوی..برج دلو..برج چهارم است برای

عقرب..وعقرب زیرفشاردلو قرارمیگیرد..

وحدود ده سال بعدازاین اقتران است که درسال 680 میلادی درزمان مقابله ی

سیارات زحل ومشتری دربروج سرطان جدی...معاویه درمیگذردوپسرش..یزید

استکه دراین موقعیت بقدرت میرسد..

دراین زمان سیاره ی زحل دربرج سرطان دربیت وبال خود قراردارد...وسیاره

مشتری نیز درهبوط(نقطه ی ضعف) خوددربرج جدی حرکت دارد..واین هردو

درموقعیتی دشواربمقابله می پردازند....جامعه ی آنروزها نیز بدودسته(زحل..

طرفداران حسین(ع)وشیعیانش..ومشتری...یزید و...تقسیم میشوند..

حرکت زحل باحرکت قافله ی کربلا همزمان است وحرکت سیاره ی مشتری با

حرکت دشوارمردم جنوب عراق(سرطان - جدی) همزمان میشود..که به رهبری

امام حسین (ع) تمایل داشتند..میلادامام حسین(ع) رااگرمنطبق باتاریخ شمسی

نمائیم ..دربرج جدی منطبق میشود...وهمزمان باحرکت سیارات مشتری ونپتون

دربرج جدی..اهالی جنوب عراق امام (ع) رادعوت مینمایند..

انگیزه ی دعوت اهالی جنوب عراق (سرطان - جدی)ازامام(ع)...واقعه ی

مرگ معاویه ومقایسه ی شخصیت یزیدباشخصیت امام حسین(ع) است...

که آنهارابه چنین کاری وامیدارد..ولی شام(دمشق..اسد)..آنهارادچارخوف نموده

بطوریکه اراده ی لازم برای اینکارازآنان سلب میشود..وچون ماه به درجات

اتصال سیارات زحل ومشتری درسال ٦٧٠میلادی میرسد..........

واقعه ی کربلا روی میدهد...وچهار..پنج سالی پس ازاین واقعه است که سیاره

زحل پس ازعبورازدوبرج وبال(سرطان واسد)وسنبله ...واردبرج میزان میشود..

که برج میزان برج عزت وشرف است برای زحل...وقیام مختاربرای خونخواهی

امام حسین (ع) آغازمیشود...پس:

درجدول سیارات درروز عاشورا:

ماه دربرج حوت است..یعنی برج حوادث تلخ..برای حمل...(خاک عراق)..

ودرتربیع است باپلوتووراس ماه...واین یعنی شدتی غیرمعمول درشکل گیری این

واقعه..

بروج بادی..ازجمله میزان..که مریخ درآن حرکت دارد

وزیرفشارمشتری(یزید)عمل میکند

میتواند بروج تجار..وآل سفیان باشد..ومخالفان پیامبر..درآنزمان...

آفتاب میلادامام علیه السلام..دربرج جدی است..ومشتری سیاره ی قوس ..

یعنی بیت دوازده جدی..درآن حضورداردویزیدبرای امام مهمترین مسئله میشود..

مشتری میتواند یزید...ومریخ..ابن زیاد وعمرسعدو...وشمر...

وزحل..سیاره ی برج جدی است ودروبال خودیعنی سرطان(کوفه) حرکت دارد..

وبانزدیک شدن زمان رسیدن امام به کوفه وارداسد(کربلا) میشود..

اسدهم ازبروج وبال زحل است...

درانتها بایداشاره کردکه منجمین هرکدام به دلایلی ..طالع کوفه را: دلو..یاسنبله

گفته اند...ولی درجدول سیارات درواقعه کربلا..این برج سرطان است که نقش

عمده رادارد..وزحل درآن دروبال است ..که نامه ها(نپتون) نوشته میشود..

وبرج طالع کوفه باید..برج سرطان منظورگردد..

 

            بادرودبه ارواح طیبه ی شهدای کربلا                   

 

 

 

 

                                   خسته نباشید