IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

         با طلب یاری از خداوند متعال       

 

            

اساس تغییرات جدید جهانی درسالهای اخیربااجتماع زحل ومشتری دربرج میزان

همسو شده است...  همانطورکه دیده میشود..دراین زمان..ازافغانستان تامصر دستخوش

تغییرات اساسی شده ........ایران اسلامی اززمان نزدیکی زحل ومشتری بیکدیگر در

برج میزان..شکل گرفت..درسال 1357 ..وهمینطورباورودمجدد زحل بمیزان دربرابر

اورانوس..درسالهای اخیر..

درسراسرخاورمیانه(حمل)..حرکت جمعیتها..خبرازتغییرات متعددمیدهددروضعیت ثابت

گذشته..وتسلط بروج عنصرباد میرودکه برای سالها..نقش آفرین حوادث آینده گردد..

 

اگربه گذشته هابرگردیم..درواقع نخست حرکت درازمدت دربروج بادی وخصوصا میزان..

برج مقابل وموثربرخاورمیانه...شرق

ازیکسال بعدازپایان جنگ جهانی دوم ..یعنی دقیقا از11 فوریه 1946(بهمن 1324

خورشیدی)..همزمان باورود سیاره ی نپتون به صفرمیزان...شکل گرفته..

وقتی چندسال بعدش..درسالهای 1952و1953 که زحل دربرج میزان ازکنار نپتون..

عبورکرده..زحل یعنی مدیریتهای جهانی ورهبریها..ونپتون ..اعتقادات خاص وگاه

مخفیکاریها..وهمینطورامورهنری...تاثیراتشان درهم آمیخته..

خصوصا اقتران 22 ژوئیه ی 1953 (مرداد1332)..که همزمان شده با کودتای معروف

28مردادوکناررفتن دکترمحمدمصدق..ودرهمین سالهاستکه ماندگارترین ترانه هاسروده

وخوانده شده اند..وطلوع کرده اند..هنرمندانی با دوام شهرتشان ..از1332 تا 1357..

ودرسال1357 استکه زحل درتربیع قرارمیگیردبانپتون..حکومت کودتا بپایان میرسد..

ویکدوره طولانی فعالیت هنری وشهرت برای هنرمندان هم ...

وبعددراکتبر1971 سیاره ی پلوتو پای بربرج میزان مینهدومحسوس میشود تاثیرات

پلوتو...برای منطقه ی خاورمیانه..

توقف پلوتو درزمان رخدادانقلاب اسلامی ..همچنان دربرج میزان..ادامه داشته..

میزان بیت دوازدهم است ازبرای عقرب..ومتولدعقرب که بوده؟ شاه..واینچنین استکه

ارکان سلطنت به لرزه درمی آید..درگیریهای سیاسی باورود پلوتوبه میزان..جنبه ی

خشونت آمیزومسلحانه بخودگرفته..خصوصاکه اورانوس..که اکثراباجنبش های جمعیتها

حرکت همزمانی داشته..هم...درمهر1347 خورشیدی..(سپتامبر1968)دربرج میزان

قدم نهاده..وسالهای 1970 تا1980سالهای ظهور قدرت گروهها..جنبشها..وحرکتها

بوده..واین حرکات دربرج میزان وضعیت راآماده کرده..برای اقتران بسیارمهم زحل و

مشتری درمیزان..وشکل گیری حکومت اسلامی درایران...کوته زمانی بعدش جنگ

مهیب وتخریبگر صدام علیه ایران اسلامی درمیگیرد..که تاورودزحل به جدی بطول

می انجامد...برج جدی برج چهارم است نسبت به میزان..

وحالت تربیع داردنسبت به آن..

واما..چندبارزحل ومشتری در1360و1359ازکنارهم گذشته اند...؟ 

 

درسالهای ١٣۵٩ و١٣۶٠ سه بارسیارات زحل ومشتری دربرج میزان مقترن

شده اند:

 

باراول = ٣١دسامبر١٩٨٠(١٠دیماه١٣۵٩)..در٣٠/٩درجه ی برج میزان

باردوم = ۴مارس ١٩٨١(١٣ اسفند ١٣۵٩)..در٠۶/٨ درجه ی برج میزان

بارسوم = ٢۴ژوئیه ی١٩٨١(٢مرداد١٣۶٠) در۵۶/۴ درجه ی برج میزان

 

وقایع مهمی که همزمان بااتصال زحل ومشتری دربرج میزان رخداده...

سقوط سلطنت(حمل وآفتاب ) درایران -پیروزی انقلاب اسلامی(زحل ومیزان) -

وقوع جنگ تحمیلی - پیدائی بیماری ایدز - سفرهای شاتل فضائی -

دردسترس قرارگرفتن کامنپیوتر وپیدائی اینترنت -تغییرات درنیکاراگوئه -

و...

 

حالا یک لحظه فکرکنید:راستی آخرین باری که زحل ومشتری دربرج میزان

اقتران داشته اند..چه زمان بوده است ؟

(البته آخرین اقتران قبل از اقتران سال ١٣۵٩)..

روز١٩ ژوئیه ی ١٣٠۶ میلادی (۶٧۴سال میلادی قبل از١٣۵٩شمسی )..آخرین

اقتران زحل ومشتری دربرج میزان رخداده است..ازحوادث مهم آنزمان :

ابتدای شکل گیری قدرت امپراطوری عثمانی درآسیای صغیر-سلطنت سلطان

محمد خدابنده وبنیانگذاری شهرسلطانیه (زنجان)...بوده است.

 

 

بروزتغییرات جهانی ازیکی دوسال قبل از اقتران حادث شده:(درسال ١٣۵٩)

 

  همزمانی این اقتران باوقایعی مثل راه پیمائی های مردم ایران علیه شاه -

تغییرات درافغانستان - سقوط پادشاهی افغانستان - ورود روسیه به خاک

افغانستان - سقوط پادشاهی درایران - جنگ تحمیلی عراق علیه ایران -

هم پیمانی اکثرکشورهای جهان باعراق علیه حکومت تازه تشکیل درایران -

وحشت قدرتهای بزرگ ازجمهوری اسلامی وامام خمینی وگسترش نهضت

اسلامی به سایرکشورها....

حکومت بقدرت رسیده ی شاه در٢٨ مرداد١٣٣٢ دراواخربهمن ١٣۵٧...

(اواخربهمن نقطه ی مقابل ومتضاد است با اواخرمرداد)..دیگر تحمل خودرااز

دست داده وقدرت جمهوری اسلامی بجایش مستقرمیشود...

 

اگرحوادث زمان انقلاب اسلامی رابررسی کنیم ...میتوان گفت: لحطه ی زایش

جمهوری اسلامی بازمان نمایش فیلم ورود امام به تهران..درپادگان نیروی هوائی

ودرگیری نهائی بین مردم وباقیمانده ی نظام پادشاهی همزمان بوده است.

 

  خسته نباشید.