IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

                              باطلب یـــاری ازخـــالق هستی


تجربه نشان داده که خانمها خیلی بیشترازآقایان به طالع بینی توجه نشان

میدهند..دریک نمایشگاه کتاب...که کتابهای گونه گون عرضه میشود..اگر

دقت کنید..معمولا غرفه ایکه کتابهای طالع بینی جدید درآن عرضه میشود..

بازدیدکنندگانش..رابیشتر..خانمها تشکیل میدهند..کلاسی اگردرمورد

طالع بینی تشکیل شود..مطمئنا بیشترشرکت کنندگان کلاس راخانمها..

تشکیل خواهندداد..برای برداشت ازدانش طالع بینی(علمی نه خرافی)باید

اطلاعات ومقدماتی راازمنابع وکتابهای دردسترس..کسب نمود..

دایره ی منطقه البروج وتقسیمات دوارده گانه ی آن ...صورتهای فلکی

کدامند..علائم آنهاراشناخت..

کدام مذکر وکدام مونث است.کدام آتشی است وکدام خاکی..

سیارات قابل رویت اصلی رابتوان درآسمان شب وبکمک جداول نجومی ونقشه

ستارگان..تشخیص داد..

حرکات ماه بسیارمهم هستند..که ازاتصال ماه وآفتاب...یاهمان اقتران نیرین..

که به آن ماه نوnew moon هم میگویند..شروع میشود..تامرحله ی بعدی که

یک نیمه ی آن نورمیگیردومیشودتربیع اول square وبعدآرام آرام..ماه کامل

یاهمان ماه شب چهارده complete moon شکل میگیرد..وبعد دوباره نورش

نیمه میشود..و..درآخر زایل النورشده..وبعدازدوسه روز پنهان شدن..دوباره

ماه وآفتاب بهم رسیده..وماه قمری جدیدی شکل میگیرد..

تغییرات ماه باتغییرات زندگی ما بسیار شبیه است..تولد...

کودکی...بلوغ ومیانسالی..پیری ومرگ..

معمولا نظرتربیعsquare بین دوسیاره یابین ماه وخورشید..موقعیتی

نامناسب شمرده میشود..مقابله وروبرویی هم زیادموقعیت خوبی نیست..

واقعه سینمارکس زمانی رخ دادکه ماه کامل درحال طلوع ازافق شرقی

بود..دوزاویه 90 و180 درجه بین دوجسم آسمانی..تربیع ومقابله..

حالات تسدیسsextile وتثلیث trine دووضعیت مناسب برای سیارات بحساب

می آیند..(60 و120 درجه)..مثال برای تثلیث..اگریک سیاره دربرج مثلا حمل

(فروردین)باشد ویک سیاره دربرج اسد..این موقعیت تثلیث است..واگریک

سیاره درحمل باشد ویک سیاره درجوزا(خرداد) این موقعیت تسدیس است

ولی...

اگریک سیاره درحمل(فروردین) باشدوسیاره ی دیگردرسرطان(تیر)..به

این نظر ..نظرعداوت یاتربیع نام نهاده اند..اگردوسیاره هردودرصفردرجه ی

برجی قرارگیرند..اقتران conjunction واگر180درجه بینشان فاصله باشد..

حالت مقابله opposition رویداده..

نظراتصال گاهی خوب مثل اتصال زهره ومشتری..وگاهی نامناسب مثل

اتصال مریخ وزحل....پس..سیارات هم ممکن است بایکدیگر سازگارباشند..

یانباشند..مریخ وزحل راسیارات دشواری آفرین وسیارات مشتری وزهره را

سیارات سعد وخوش یمن وخوشی آفرین دانسته اند..سیارات درمسیر خود

بدورخورشید..درمنطقه البروج..بعضی جاها..وضعیت خوبی دارند..(درجه ی

شرف)مثلا سیاره ی زحل شرفش دربرج میزان(مهر) وهبوطشدترین جا)

برج مقابل میزان..یعنی برج حمل است..وسیاره ی مشتری شرفش دربرج

سرطان وهبوطش بیت مقابل سرطان..یعنی برج جدی است..وهمینطور

بقیه ی سیارات..قرص آفتاب شرفش درحمل وهبوطش درمیزان است..

واما...زایچه..

زایچه یا birth chart یاهمان بقول قدیمیها...طالع....

حافظ: یارب ازمادرگیتی بچه طالع زادم..؟

زایچه ی نمونه متعلق به یک هنرمند قدیمی است..

زایچه..جدول وضعیت سیارات است درزمان شروع یک رخدادیاتولدیک مولود..

معمولا بشکل ترسیم دایره یامربعی است وتقسیمات دوازده گانه ونمودار جایگاه

ودرجه سیارات است درلحظه ی وقوع واقعه ای خاص..ونشانگرروابط سیارات..

مناسب یانامناسب..که دراین جدول باخطوط وعلائم نشان داده میشود..

هربرج علامت وخواص خاص خودرادارد..برای دانستن جزئیات روابط سیارات

وبقیه ی برداشتها..میتوان به کتب احکام نجوم..planet effects رجوع

نمود..

درفارسی کتابهایی مثل : التفهیم لاوایل صناعه التنجیم ازابوریحان بیرونی..

که دربازاریافت میشود..(باکمی جستجو..) ویادراینترنت..دنبال اینگونه کلمات:

احکام نجوم..planet effects - ephemeris - astrology encylopedia..بگردید..

واگربتوانید کتاب های انگلیسی رابخوانید..کتابهای مختلفی خواهیدیافت..

مثلا اینهارا..که ازآنهامیتوانید بعنوان کتب مرجع استفاده کنید:

هردوکتاب ازآثار grant lewiمیباشدومیتواندبسیاربه معلومات شمابیفزاید..

تاثیردوسیاره برهم میتواند نتایج مختلفی رابروزدهد..

مثلا..

سیاره ی عطاردکه ارتباطات رادربرمیگیرد..وقتی تاثیرش باتاثیرسیاره ی مریخ

دربیامیزد..گاه نتایج ناجوری ببارمی آورد..بفرض ..اگرعطاردیک اتومبیل باشد

یایک هواپیما..یاهروسیله ارتباطی دیگر..روی دادن یک سانحه..آتش سوزی

یا..میتواندرقم خورد..

بامطالعه وتجربیات شخصی واستفاده ازتقویمهای نجومی..که هرساله

ودراواخرسال

ببازارمی آید ودرکتابفروشیها..ومراکز فروش تقویم...میتوانید آنهارابیابید..

میتوان وضعیتهارادرنظرگرفت..وباکمک جداول نجومی ویا استفاده ازنرم

افزارهای

مدرن(درقسمت لینکهای وبلاگ لینک دسترسی بیکی ازاین نرم افزارهارابرایتان

قرارداده ام)..طالع یازایچه ی یک فرد یاموقعیت رارسم نموده ..وبابررسی جدول

سیارات میتوان به معلومات جالبی دست یافت...و..

سخن آخر..

اینکه..اگرمشغول تماشای فیلمی باشید..درهمین حین..مثلاباتلفن از

شما سوال شود ..درباره ی فیلم..چه خواهیدگفت؟

لابدمیگویید..اجازه بدهیدفیلم راتابه آخرببینم..تا...بتوانم درباره ی آن اظهار

نظرنمایم..

درطالع بینی علمی..سیاره ی زحل را پدرپیرزمان گفته اند..وهردوری که

بدورخورشید میزند..حدود30سال بطول می انجامد..برخی منجمین مدعی

هستند..بااستفاده ازمکان زحل ومکان آفتاب میشود طول عمرفردراحدس

زد..زحل یا کیوان یاساترن..30سال طول میکشد تاهمه ی بیوت راطی کند..

پس:

تاقبل از30سالگی..فقط مطالعه وبررسی کنید ویادداشت بردارید..ودرموردطالع

بینی اظهارنظرنکنید...چراکه هنوزیکدورزحل تجربه نیندوخته اید..

لااقل درموردطالع بینی.تحلیل وقضاوت رابگذاریدبرای بعداز60 سالگی..

آنزمان که دودورزحل راتجربه کرده باشید..

به ذهن خوداجازه بدهید تاقبل ازهرقضاوتی..تجربه ی کافی کسب کندوذخیره..

اگرنیت خالص باشد..خالق هستی مددخواهدکرد..

 

                     موفق باشید