IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

                                 باطلب یاری ازخالق هستی

رویت نورانیت ودرخشندگی یک لامپ چه وقت عارض میشود..؟ آنزمان که سیمی

گرم وسیمی سرد بهم ملحق شوند..آیاالحاق است واقعا..یادرگیرشدن..؟

واقع میشود ..ظهورنور باتاثیر ایندوقطب بریگدیگر...

حال در....واقعه ی تصادف اتوبوسها..فکرکنید..این چنین واقع نمیشد اگریکی

از

اتوبوسها حضورنمیداشت...

میشنویم نام چهارشهررا..درشرح ماجرا..

یزد(سنبله)...اصفهان(قوس)..تهران(اسد دلو)..قم(جوزا)

ومریخ یعنی عنصرآتش..اخگرفروزان..ویاسوزان..وپرلهیب ..

وزحل..چیزهای کهن..کهنگی..وکهنسالی..وپویش راه فنا..

وبیت دوازدهم هرطالع..بیت گزندگی حوادث.....خوب

اصفهان برج قوس است وبیت دوازده آن کدام برج میشود؟برج عقرب...

ولحظه ی وقوع سانحه..زحل وماه در7 درجه ی عقرب درافق غربی درحال

غروب(تغریب)..بوده اند..برجهای شرقی طبعی آتشین دارند وبروج غربی بادی

..ومی ترکد ..لاستیک اتوبوسی که راه افتاده ازاصفهان..گاردریل میان جاده هم..

یعنی زحل...

وامااتوبوسی که ازتهران(مریخ دراسد حرکت دارد)..بطرف یزد(سنبله)..میرفته..

بیت دوازدهم سنبله..چه برجی است؟ برج اسد..ولحظات حدوث رخداد..مریخ در

7درجه ی اسددرتربیع است باماه وزحل در7درجه ی عقرب..حالت فشارو

درگیری شدید..

ترکیبی از...پــــوسیدگی وترکیدگی..وشعله های آتش وبرخورد...

ومحل راس ماه نیز دربرج عقرب قرارداشته..وچکیده میشودماشه ...

بیت دوازده دواتوبوس.....

square between Mars and MoonSaturn

درتربیع بایکدیگر قرارمیگیرند..واین رویدادتلخ...شکل میگیرد..

وعطارداست که واردبرج میزان میشود..برج هفتم حمل ...ایران زمین..

وهمه ازاین رخداد..آگاه..ودرغم واندوه..فرومیروند..