IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

خانه های آفتاب ..و..ناسازگاریهــا
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٩   کلمات کلیدی: دوستان حمل ودلو

باطلب یاری ازخالق هستی 

  

صحبت ازروابط انسانهاست..

درزندگی عادی وروابطتمان بادیگران..ازبعضی انسانها بدون اینکه بدانیم..

چرا؟..خوشمان می آیدودوست داریم دوستیمان راادامه دهیم ومحبت متقابل داشته

باشیم..همینطورازبعضی چهره ها..بدون اینکه دست خودمان باشد..

خوشمان نمیآید..

دوست داریم ازآنهادوری کنیم..تاجرهاوبازاریهای جوان بخاطراین احساس

خصوصااگرازتیپ احساسی باشند..

خیلی ضررخواهندکرد..آیامیشودبه صرف اینکه ازچهره یاطرزحرکت

وحرف زدن کسی خوشمان نمی آید..

به اوکم توجهی کرده ویاازدادوستد بااوخودداری نماییم..

 آیا..

رنگ رخساره خبرمیدهدازسرضمیر..تاچه حدمیتوانددرست باشد؟

تجربیات زندگی بمانشان خواهددادکه چه وقت به این احساس قلبی خود

توجه کنیم..ودوری کنیم ازچهره وعملکردبعضی..

دانش نوین طالع بینی وحتی قدیم طالع بینی چه میگوید؟آیاهمه آنچه

درجامع الدعوات  درموردطالع آدمها گفته شده..درست است؟

خوب...درنظربگیریدیکنفرراکه درماه..مثلا فروردین زاده شده باشد

یعنی آفتاب طالعش دربرج حمل..

قرارداشته..میخواهیم بدانیم باچه بروجی درگیر

وباچه بروجی.هماهنگی میتواند داشته باشد..

افراددربرخورداولیه بادیگران بامتولد برج یازدهم ازطالع خود

(برای فروردین میشودماه (بهمن)خیلی علاقه نشان میدهند..

جذبش میشوند..وسعی میکننددوستیشانرادوام بخشند..برج هایک درمیان

دوست بحساب می آیند..مثلا برای برج فروردین...بهمن..

خرداد - مرداد - مهر - آذر - بهمن..فروردین

خرداد برای مرداد..مردادبرای مهرو..

وبابقیه بروج یعنی:

اردیبهشت..تیر...شهریور...آبان ..و..

تفاهم کمتری ازخودنشان خواهندداد.....

ارتباط بابعضی بروج دردرازمدت ..ناسازگاری خودراعیان خواهدساخت..

ارتباط بابروج هشتم (برج تمایلات جنسی..کسی که بدان کشش

جنسی داریم..مرگ..پولهای دیگران..)..برج ششم برج ناخوشیها..

وبرج چهارم..برج مادر..خانه..که میتواندبیشترین فشارراواردکند..

اگربپذیریم که آفتاب ایران زمین دربرج حمل وآفتاب تشکیل

ایران اسلامی دربرج دلو قرارگرفته..حال به مکان آفتاب

دراین رویدادها برای مثال..توجه کنید:

سوم شهریور1320..روزحمله ی متفقین به ایران - 31شهریور

1359..حمله ی صدام به ایران - حمله به هواپیمای مسافری

ایران توسط آمریکادرماه تیر..حمله به صحرای طبس دراردیبهشت..

کودتای سوم اسفند1299 - و..دراین حوادث ومشابه آنهاآفتاب در

مکان نامناسبی قرارداشته با بروج حمل ودلو..

پس درموردکشورهاودولتهاهم این قانون میتواندصدق کند..البته برحسب

تجربه سالهای طولانی..این امرواضح میشود..

چون کشورآمریکا بعنوان یک ابرقدرت جهانی..اکنون مطرح است..

ازمطالعه درطالع زایش آمریکاشروع میکنیم..

آفتاب طالع آمریکارادرچه برجی میبینیم؟دربرج سرطان..ماه در

این طالع کجاست؟اواخربرج دلو..ماه حاکم برج سرطان است ودلو

بیت هشتم..برج دارائیهای دیگران..وهمینطورخطرها وتهدیدها..

مثلا ایران اسلامی باآفتاب طالع دردلو برای آمریکا میتواند تهدید کننده

نماید..به شعارهایی که داده میشودتوجه کنید..آبراهام لینکلن زاده ی

برج بادی دلو..رئیس جمهورآمریکا....ویاکندی متولدبرج بادی

جوزا...رئیس جمهوردیگرآمریکا..هم برتاریخ آمریکا تاثیرنهاده اند..

...

یک نکته ی مهم درطالع آمریکا:

این نکته..مکان سیارات زحل ومشتری است دراین زایچه..

درزایچه ی آمریکا سیاره زحل(یهودیان - حزب دموکرات درآمریکا- حزب

کارگردرانگلیس- دولتهای قدرتمندشرق)..دربرج شرف خود...میزان حرکت

 داشته وجایگاه خوبی دارد..ازطرف دیگرسیاره ی مشتری(حزب جمهوریخواه)

هم دربرج شرف خود یعنی سرطان دیده میشود..پس هم مشتری وهم زحل

دربروج شرف خودهستندواین چه تاثیری برآمریکاگذاشته؟

دوگروه مخالف وقدرتمنددریک جامعه..هردوبایدحرفهایشانرا بزنند..

وتاثیرخودرابگذارند..این همان چیزی است که ظاهرا ..به آن دموکراسی

میگویند..ولی ازدورکه بحرکات مردم ودولت آمریکانگاه کنیم..نوعی

دودستگی درتصمیم گیریها..ونداشتن وحدت تصمیم گیری بچشم می آید

نمیدانم فیلم کارتونی پاپای ملوان یابقولی ملوان زبل رادیده اید؟

پاپای ملوان همان مشتری وسرطان(آمریکا) است وهمیشه بایکنفردیگر

که هیکل مند وریشو(زحل) مجسم شده..درگیرمیشود..وبکمک یک

خوراکی(اسفناج = مشتری)قدرتمندشده وبرمردریشو(زحل)غلبه

میکند..سوپرمن...تارزان...مردعنکبوتی..وبقیه قهرمانهای آمریکایی را

هم ..همینطورمیتوان تحلیل کرد..حال به طالع شکل گیری ایران اسلامی

توجه کنید:

آفتاب نمودارطالع رادربرج دلو میبینیم....که میشود

بیت هشتم برای سرطان(آمریکا)..

بیت هشتم بیت خوف..خطر..وتهدید برای سرطان..شعارهادرراهپیماییها رابیاد

آورید..حال بیک نمودارسیارات در1901میلادی توجه کنید..

یکسال بعدازاین اقتران زحل ومشتری درجدی امام خمینی بدنیا می آید

برج تولدامام خمینی برج میزان است..برج میزان برج چهارم(نظرتربیع)

است برای سرطان..وناسازگارهستندباهم..بدنیست به زایچه ی

شکل گیری اسرائیل هم نظرافکنیم...

 

واین گفته ی  امام خمینی رابیادآوریدکه :

همه ی گرفتاری ماازآمریکاواسرائیل است..

توجه داریدکه آفتاب درزایچه ی تشکیل اسراییل دربرج ثوراست..وبرج ثور

بیت هشتم است ازبرای میزان..وناخوشایندبرای او..

وشاه متولد برج عقرب رابیادآورید که میزان میشود بیت

دوازدهمش..میزان برج مساجد هم گفته شده..وشاه به نصایح امام

توجه نمیکند..آنجاکه امام میگوید:ای آقای شاه من بتو نصیحت میکنم..

وشاه دست به انقلاب سفیدمیزند..

وامام بااوبمخالفت برمیخیزد..بروج سرطان(آمریکا)وعقرب(شاه)باهم هماهنگ

ودوست گفته شده اند..گفتیم که امام خمینی دردوران اقتران زحل ومشتری

دربرج جدی(1901 ببعد)..(جدی بیت هفتم ومخالف باسرطان..)

بدنیاآمده بوده..وزمانیکه دوباره ایندواقتران میکنند..دربرج جـــدی:

وزحل وارددلو میشود ..مخالفت امام...آشکارمیشود...

برج دلوبیت چهارم طالع شاه..وبرج فشارهابراو

وبیت اورانوس طالع شاه..

پس مخالفتها..همراه بامشاهده ی عملکرد آمریکا..اسراییل وشاه..میتواند

درجداول نمودارسیارات..هم..با..

مکان آفتاب دروهله ی اول وسایرسیارات درمرحله ی دیگر..ارتباط

داشته باشد..

دعاکنیم..خداوندآینده ی نیکی بدنیای ماعطافرماید..انشاا..