IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

28مرداد...کودتا..سینما
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی: دو28 مردادوعملکردمشتری

                   باطلب یاری ازخالق هستی    

خوب...درتاریخمان..دو28مردادناخوشایندداشته ایم..یکی 28مرداد1332

ودیگری 28 مرداد57....وراستی چرا28مرداد..؟

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین..برج حمل است..حالامیتوان گفت

که شرف آفتاب..

دراین برج..یعنی حمل جای دارد..چه معنی میدهداین گفته؟

قرص آفتاب..بزرگترین جسم آسمانی موثربرحیات ما..روی زمین است..

وازقدیم..برظهوربزرگان..امیران وشاهان دلالت داشته..برج مقابل حمل

..میزان است..که شرف زحل دران واقع است..زحل قدرتمند..

کنترل کننده ی آفتاب...

وزندگی..و.سایش ودرگیری بین زحل وآفتاب دائمی است..

ودراین یادداشت ..آفتاب واسد..شاه است..اسد یعنی ماه مرداد..

وچون هردو28مرداد..

به زمان پادشاهی محمدرضاپهلوی مربوط میشود..اول نگاهی

می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدش...

خوب..اولین چیزی که بچشم می آید..اتصال دوسیاره باتاثیرمنفی

است دربرج سنبله(قدمابدان قران النحسین نام گذارده اند)...

یک اقتران نامناسب ودشواری زا..گرچه باآفتاب تقریبا درحال تسدیس

هستند..

برج سنبله ..برج معاشرین وآرزوهای صاحب طالع بشمارمیرود..

برج قدرت برای شاه..برج اسداست..که نپتون(قدرت

استعماری بریتانیا)ومشتری..

..سیاره ای که شرفش در سرطان(بیت آفتاب طالع آمریکا)..

است درآن حرکت دارند..

نپتون ومشتری دربیت دوازدهم سنبله قرارمیگیرند..وانرژی منفی

نسبت بدان دارند

یک نکته ی مهم درطالع شاه...برج دلو(بهمن)است که

برج چهارم برای عقرب..

وبرج فشارها وبقول منجمین قدیمی..برج انتهای کارها...میباشد

برای صاحب طالع..

چراکه برج مقابل اسداست..که گفتیم..برج اقتدارعقرب است..

خو ب دراین برج چه سیاره ای حضوردارد؟اوه...اورانوس..

یکی ازسیارات منسوب

به برج دلو..سیاره ی تکانهای شدید..وحوادث غیرمنتظره..

درجه ی اورانوس چه درجه ای است؟27درجه ی دلو..این همان

درجه ای استکه..درهردو28مرداد..آفتاب..ازمقابلش حرکت داشته..

آفتاب دربیت اقتدارشاه..که اورانوس آنرابه تغییرغیرمنتظره میکشاند..

آفتاب..یعنی سلطنت..

به انقلاب اسلامی فکر

کنید که درماه بهمن(دلو) به نتیجه رسید..پس برج دلو برای

شاه برج فشارهاست..

وتعجب آوراینکه شاه دریک روز بهمن ماه ..که ماه وزحل هم

به اورانوس طالعش نزدیک شده اند..دست به رفراندم

میزند..

مطلب بیشتر....

بدنیست به مکان سیارات توجه کنیم درلحظه شروع

پادشاهی محمدرضاپهلوی

چرا به اینها توجه میکنیم؟..برای جواب به..چرادو28مرداد؟؟

یادتان که نرفته؟..

خوب ...نگاه میکنیم به لحظات شروع قدرت برای شاه..

میبینیم که..برج دلو(بهمن)درحال طلوع ازافق شرقی میباشد..وپلوتودراسدرا

مقابل خوددارد..پلوتو تمایل به قدرت وشدت عمل خصوصا دراواخرسلطنت درشاه

بوفورودرحدافراط دیده میشد..اورانوس درطالع شاه دردلوبودوکارهای

غیرمعمول  ....

وافراط اوزمانی کاردستش دادکه اورانوس پای ببرج عقرب نهاد..کارهایی مثل

تاسیس حزب منفردرستاخیز..تغییرتاریخ ازاسلامی به شاهنشاهی..عملیات

پنهانی درعراق ولندن وسایرجاها..نوشتن مقاله درروزنامه اطلاعات(احمدرشیدی

مطلق)..فرستادن رئیس شهربانی قم به آبادان..پس از راه پیمایی واعتراضات

مردم قم..که با ماجرای سینمارکس گره خورد..

بین برج دلو(مکان اورانوس شاه) وحرکت اورانوس درعقرب حالت نامناسب

تربیع

بوجود می آیدکه درتصمیمات افراطی وغیرمعمول شاه..موثر مینماید..

اورانوس دردلو..مقابل اسد و..اورانوس درعقرب درتربیع بادلوواسد..

حالامیرویم بسراغ 28مرداد1332..

اولین حرکت مهم..نزدیکی زحل ونپتون است دربرج میزان..برج میزان برج مقابل

است

برای حمل..ویک حرکت متقابلانه میتواندباشد وسرچشمه ی تغییرات مهم

برای ایران زمین درسالهای..

آینده..حرکت مهم بعدی..مشتری است در21 جوزا که دردوازدهم اورانوس در21

 سرطان قرارگرفته..اورانوس وسرطان..نهضت ملی شدن نفت ..مصدق...

نپتون هم در21میزان بامشتری همراه بوده..مشتری ونپتون باآفتاب دراسد همراه

شده واورانوس وسرطان راضربه زده اند..به برج اسد نگاه

میکنیم..آفتاب:طرفداران

سلطنت..مریخ:عناصرارتش..پلوتو:سازمانهای جاسوسی

     / http://persian-astrology.persianblog.ir/post/70

واما در28مرداد1357:

درنظراول ..ماه رادربرج حوت میبینیم که درتربیع(تاثیرمنفی) است باماه درروز


28مرداد32..که دربرج قوس حرکت داشته..

ولی اینباردوباره مشتری رامیبینیم که ؟دردوازدهم آفتاب حرکت دارد..مشتری

درسرطان است وباماه درحالت.. مددرسان

درجبهه ی دیگر مریخ وزهره وپلوتورامیبینیم که درمقابل حمل وشرف آفتاب

حرکت

دارند..وبیت هشتم بحساب می آیند برای حوت(سینماوفیلم گوزنها)

آنچه درتابستان1357..مرداد57..درجات آخربرج اسدرادستخوش انرژی

منفی بیشتر(بقول قدما..انرژی منحوس)ساخته..اتصال سیارات زحل و

مریخ بوده..در25درجه ی اسد..که روز4ژوئن1978(خرداد57)..واقع شده..

اسدبیت آفتاب است..و28 مرداد57..آفتاب به درجات این اقتران رسیده..

درجه ی مقابل اورانوس درطالع شاه..

پس نیروها سه قسمته عمل کرده اند..اول مشتری وسرطان ..دوم آفتاب واسد

وسوم مریخ وزهره وپلوتودرمیزان..وزهره سیاره ی برج میزان در12درجه

میزان درحالت خصومت قرارداردبااورانوس در12درجه ی عقرب

مشتری وسرطان وماه زیرفشارمیزان ومهمانهایش قرارداشته اند..

/http://persian-astrology.persianblog.ir/post/21

ودرنهایت ..ماه..ومشتری ازمریخ وپلوتوآسیب میبینند..

واورانوس اززهره...

     

 

       بانثارفاتحه برهمه ی شهدای سینمارکس ...