IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

خروس رنگین..سال 96 مبارک
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱۸   کلمات کلیدی: 1396 سال خروس مبارک ،persian new year1396

                              باطلب یاری ازخالق هستی

چون خواند خروس رنگین..شودنهان درآسمان ...مه وستاره

برخیزم زخواب شیرین..چومرغکی ..زبسترم پرم دوباره..

مهرتابان برآردسر...روشن گرددجهان..صبح روشن مارابخشد..شوروصفابجان

سلام..

خوب سال خروس اومده..سال روچطورمیبینین؟میگن خروس سربازه..نظامی

وخیالباف ..ولافزن..البته نه همیشه!

اگر(و) خروس رابرداریم..میشه ..خرس..شاید96راسال خرس میگفتیم..

بهتربود..! چرا؟بریم توباغ 96..کاری به زحل نداریم که میخوادواردبرج بزغاله

بشه..ها؟..بریم..

خرس دربرابرعقاب..

سال1396 سال زحل است وجدی..

وزحل(کیوان)..آخرین روزهای پاییز1396به خانه ی خودش جدی قدم مینهد..

از2017تا2020میلادی..

زحل دربرج جدی توقف میکند تاحریفش مشتری به اوبرسد..هم مشتری وهم

زحل درجدی..وهردوبرای شروعی تازه..وحوادثی نوین برای جهان...

دراول برج دلو(بهمن) دست بدست هم میدهند..

زحل وجدی..همیشه بارخدادحوادث خیلی مهم همزمان بوده..

زحل همان ناخدا نموی داستانهای ژول ورن..همان آنتی کریستهای

پیشگوییهای نوستراداموس..و......

زحل= روسیه..نیروی مقابل ایالات متحده(مشتری وسرطان)..وباحضور

پلوتودرجدی..تاثیرات زحل بین2017 تا2020شدیدترخواهدبود...

برج میزان..میتواندچیــــــن باشدوسرطان..آمریکا..وانگلیس وآلمان حمل..

که بین 2017تا2020بشدت تحت فشارزحل وجدی قرارمیگیرند..وجدی

برج دوازدهم است ازبرای دلو..که آفتاب ایران اسلامی درآن قراردارد..

پس جهان..آبستن حوادثی تازه خواهدشد..چگونه حوادثی؟

به گذشته نظرمی افکنیم تابه اهمیت حضورزحل درجدی پی ببریم..

زحل وگذشته ها...

امام خمینی درزمان حضورزحل درجدی متولدشده..

ودرزمان اتصال زحل ومشتری درجدی از(1339)1961قیامش راآغازکرده

ودرزمان حضورزحل درجدی..هم..رحلت کرده

دیکتاتوری واستبداد شاه اززمان حضور زحل و مشتری دربرج جدی شدت یافته..

ونخستین چاه نفت درمسجدسلیمان..درزمان حضور زحل درجدی به نفت

رسیده..

به بقیه ی رخدادهای مهمی که درزمان حضور زحل درجدی رویداده

فرمول وارتوجه کنید(همه مهم وسرنوشت سازبوده اند):

سقوط وال استریت - نخستین برخوردها بین اعراب واسراییل -

تاسیس بی بی سی درانگلیس - کشف سیاره ی پلوتو - پیروزی

ناسیونال سوسیالیستها درآلمان - بقدرت رسیدن کاسترو درکوبا -

آلاسکا جزء آمریکا میشود..رسیدن سفینه ی شوروی بماه - حمله ی آمریکا

به سکوهای نفتی ایران - حمله ی ناپلئون به روسیه - آتش سوزی مسکو -

عهدنامه ی گلستان - قحطی درانگلیس - بیسمارک صدراعظم آلمان میشود..

حادثه ی لاکربی - مسئله ی سلمان رشدی - حمله ی عراق به کویت -

برچیده شدن دیواربرلین - حادثه ی خلیج خوکها - پروازگاگارین - افتتاح

پل بین آبادان وخرمشهر - زلزله ی لار - بنیانگذاری اوپک - ورودآمریکا به

جنگ ویتنام - بمباران حلبچه - عقب نشینی شوروی ازافغانستان -

حمله ی ناوآمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافری ایران..

اگرمشتری ..حرکات انبساطی رادرحوادث..همراهی میکند..زحل میتواند

باتاثیرات انقباضی..حوادث رادرجهت معکوس ورجعی ..سوق دهد..

خانه ی زحل بیت جدی است ودلو هم بیت زحل گفته شده..

خیلی ازمتولدین دیماه..باحضورزحل درقوس..حالات مرتاضانه..رژیمهای

سخت..و...خودراتحت فشارقراردادنها..راتجربه کرده اند..

به کشوریونان که تحت تاثیرزحل میتواندباشدوحوادث سالهای اخیرآن

بیندیشید..جدی برجی خاکی است..وبیت دهم منطقه البروج..وشرف

مریخ درآن..شخصیتهایی مثل ناپلئون وهیتلر(دوآنتی کریست نوستراداموس)

ماه رادرطالعشان دربرج جدی داشته اند..وماه..یعنی. احساسات - افکارنهان -

ونیروی ناخودآگاه..پس جدی..اوج قدرت طلبی هاست...

خوب یه نگاهی میندازیم بسال خروس ولحظه ی تحویل سال96:

وهمینطورشکل آسمان درلحظه ی تحویل سال..

..زحل وماه رادرکنارهم میبینید..که نشانه سالی..نه چندان باگذرآسان..میتواند

باشد..

دریای جنوب چین وهنددرعرصه ی سیاست..میتوانندحساسیت زاگردند..

مشتری به زحل آرام آرام..نزدیکترخواهدشد..وقاهره باحرکات زحل ومشتری..

درجدی..(برج تولد جمال عبدالناصر)..باحرکات جمعی جدیدی میتواندروبرو

شود..

نکته..

زمانیکه مشتری به نزدیکی زحل برسد..علائمی ازحوادث مقرربرج دلو ظاهر

خواهدشد..(اقتران دسامبر2020)..

برخلاف نظرخیلی ازنظریه پردازان امروزی..عقلانیت وتفکروآرمانگرایی ها

سرانجام..براحساسات ومنافع شخصی..غلبه خواهدکرد...

خط سیرفلسفی تصمیم گیریها..مسیری دیگررادرپیش خواهدگرفت..

قوم یهودهم تحت تاثیرزحل هستند..وحرکت انقباضی زحل..شامل آنها

هم خواهدشد..بیشترین کشوردرگیردشواریهادراین زمان..ایالات متحده

میتواندباشد..که بعنوان یک ابرقدرت..(باآفتاب شکل گیری دربرج سرطان)..

زحل را(روسیه - چین - هند - مصر- وحتی دربرخی زمانها..یهودیان)رادر

برابرخودمشاهده خواهدکرد..

این وضعیت میتواند مارابه یادفیلم :آخرین قطارگان هیل بیندازد..این

فیلم درسال1959(1338)ساخته شده..دردوران ورود وتوقف سیاره ی زحل در

برج جدی..اگرآنتونی کوئین وتپه ی تفنگ رابجای ایالات متحده فرض کنیم..و

کرک داگلاس راحریف مقابلش..یعنی کجا؟ بله ..درست است..اگرگفتید عضو

خانواده ی آنتونی کوئین کجامیتواند(درفرض ما) باشد؟..خوب..واما..

ادامه مطلب..

 

پلوتو..سیاره ی شدت عمل وانفجارات هسته ای هم دربرج جدی بازحل خواهد

بود..چراکه.....

زحل..آرام آرام وباتانی بطرف پلوتو میرود..مشتری هم که برسد..چه خواهدشد؟؟

آیاایالات متحده..درمقابل تهدیدات روسیه..ناچارخواهدشد..برخی پایگاههایشرا

برچیند..درهرحال..این تهدیدهابسیارجدی وشایدخطرناک خواهندبود..

شایدماجرابشکل مسئله ی خلیج خوکها بپایان نرسد..چراکه خروشچف

متولدبرج حمل بوده وپوتین متولدبرج میزان..وتصمیماتشان نمیتواند

شبیه هم باشد..حتی اگرتصمیم گیرنده ی طرف مقابلشان یک متولد

خردادباشد(مثل کندی)..

شرف زحل درمیزان است..وهبوط زحل درحمل..

جدی..

بیت اموال ونقدینگیهای عربستان است..وتیری که ازمکانی ناپیدا..بطرف

نقدینگیهای عربستان پرتاب شده..سرانجام کیسه ی سکه هارا سوراخ

میکندو...

یک تصمیم افراطی درخاندان آل سعود..میتواندبه جابجایی مهمی درقدرت

بینانجامد..

صیادان ماهی..بایدمراقب باشند..چراکه تحت تاثیراین حرکات آسمانی..

ممکن است به صید افراطی دست یازند..وخلاصه کم بیاورند..

آبادان...وپالایشگاه آن(حمل)..بهترین زمان برای نوسازی راپیش رو

خواهندداشت..همینطوربرخی بنادرجنوبی..ازجمله بوشهر..

بنظرشما..سوریه شباهتی باکوبای زمان بقدرت رسیدن فیدل کاسترو..

میتواندداشته باشد؟ازجهاتی میتوان گفت بله..

کوبا نزدیک آمریکا بود وشوروی درآن پانهاد وموشک مستقرکرد..

وسوریه نزدیک اسراییل است..آفتاب درطالع آمریکا دربرج سرطان است..

وسرطان خانه ی ماه.. وشرف ماه درثور..وثور = اسراییل....واسراییل

برای سیاستهای...آمریکا دارای اهمیت..آمریکا تمام تلاشش راکرده تانفوذ

قدرتهایی مثل ایران اسلامی...روسیه(زحل)رادرسوریه کمرنگ کند..

انتخاب مزدورانی درکوبا..وخلیج خوکها..یادرموصل وحلب..حمایت ازداعش..

..انفجاراولین بمب هسته ای درهیروشیما باحرکت پلوتودراسد همزمان

بوده..وحالاپلوتو بطرف برج دلومیرود..

نیروی مخرب هسته ای بچه اوجی خواهدرسید؟؟

 

  سالی بدون دغدغه ودرگیری راآرزومیکنیم

 

 

 

 

 

 

متولدین فروردین..

عشق:نیمه ی اول96که همچنان مشتری درمیزان توقف کرده..

احساس خوش شانسی وخوشبینی سال گذشته..(البته از پاییزببعد95)..

راباخوداحساس میکنید..خصوصادرروابطتان..یادتان باشدکه ..بادهمیشه

گل بهمراه ندارد..فرصتهاراازدست ندهید..قبل از رسیدن پاییز..تصمیمی اگر

لازم است بگیرید..واردیبهشت..بهترین زمان آن..15آوریل نشانه اش را

خواهیددید..همینطور..

آنگاه که اواخر اردیبهشت..زهره دربرج حمل دربرابرمشتری به دست افشانی

پرداخته..واما..ازهرگونه حرکت افراطی وتندی دراوایل ژوئن(میانه ی خرداد)

بپرهیزید..چراکه ماهی عشقتان ..ازدستتان لیزخورده وبه اعماق آبهافرو

خواهدرفت..آیاخواهیدتوانست آن متولدمهررافراموش کنید؟

زندگی:یه مدتی بریدیدودوختید..وقتی اورانوس پای ببرج حمل نهاد..

وباورود زحل به قوس..حواستان به هدفی رفت که زیادنزدیک شمانیست

و...امسال زحل پامیگذارد ببرج جدی..جدی خانه ی کارهاوتلاش شما..

کاربیشتر..وحالتی که طی آن..مانعی راجلوی احساس نمیکنید..وتشدید

این حالت..ولی بمرورزمان..براثرفعالیت کاری زیاد..احساس محدودیت به

شمادست میدهد..اواخرماه مه(اوایل خرداد)اگررانندگی میکنید..یاباوسایل

صنعتی کارمیکنید..بیشترمراقبت ودقت کنید..مشاجره بادیگران زیان آور

خواهدبود..تعادل ورعایت انصاف درتمام زمینه ها بنفعتان خواهدبود..خصوصا

میانه ی آوریل(دهه ی سوم فروردین)احتمالا باتصمیمی که میگیرید..

بیک زیان مالی ممکن است برسید..مراقب تصمیمات شتابزده ی خودباشید.

متولدین اردیبهشت..

عشق:

روز6ژوئن تقریبا اواسط خرداد96..زهره ی زیبا..پای میگذاردببرج ثور

(خانه ی آفتاب شما)..زهره یکی از خانه هایش برج ثور یا اردیبهشت

گفته شده..روابطتان بادیگران گرم ونشاط انگیزترمیشود..جو درخشان وپرمهری

هاله واراطراف شمارامیگیرد..مکانهای زیبا..چهره های دل انگیز..دیدارهای

غیرمنتظره..دل بستن بیک نفر..شایدیک متولدمهر..این مهرماهی خودرابشما

خیلی نزدیک کرده..باشاخه گل..عطر..ترانه وشعر..

مخصوصاحوالی دهه ی سوم خرداد..واما..یکی دوروزی قبل از6ژوئن..

بیشتردقت ومراقبت کنید..کسی سعی درفریب شماممکن است بکند..

وقلبتان رادچارشوک..شوک ازنیات پنهانی افراد

زندگی:باحرکات اورانوس درحمل وزحل درقوس لااقل تاپایان پاییز..

همچنان درگیرمسئله ای مربوط به برج قوس خواهیدبودکارهای نهانی

واحتمالا..هوای نفس برشماممکن است غلبه کرده باشد..اواخرماه مه

(اوایل خرداد)موردبازخواست وشاید...قراربگیرید..بهرصورت..آنچه

کاشته اید..ثمرخواهدداد..اواخرآذرممکن است چشمتان..بیشتربه

حقیقت بازشود..خصوصااوایل ژوئن(میانه ی خرداد)مراقب باشید

چراکه حرکت اواخرفروردین..بازدهی برایتان به پیش می آورد..

ونحوه ی مهره چینی اتان زیرپرتونورحقیقت..جلوه گرخواهدشد.

متولدین خرداد..

عشق:

یکی دوسالی است که روابط عمومی خردادیها برایشان رضایت بخش بنظر

نمیرسد..گرچه درمیانه ی تیرماه امسال (اوایل ژوئیه)گرمی خاصی رادر

قلبتان احساس خواهیدکرد..ولبخندهاوگفته ها دوستانه ترمیشوند..

ولی..یکهفته مانده بپایان ماه جولی..همان مسئله ی یکی دوساله ی اخیر

میتواند امیدهایتانرادستخوش زیروبم زیادی بسازد..خصوصا..آخرای سال

علائمی ازرفع این مشگل مهم بنظرمی آید..برای به ثمر نشاندن عشقتان..

صبرکنیدتازمان مناسب فرارسد..ازدواج مجددبرای بعضیها..شایدکارسازنباشد.

زندگی:آیاحرکات افراطی فردیاافرادی ازمعاشرینتان موجب افسردگی

وگوشه گیری شماشده؟..خوب یک دوست خوشبین وامیدوارمیتواندیخ سرد

این گرفتگیهاراکمی ذوب نماید..واینک تاپایان پاییزاحساس خواهیدکرد..

فشارها آرام آرام دارندکم میشوند..ولی بامسائل مالی دیگران چه خواهید

کرد؟تمام ماه مه(اردیبهشت)سعی خواهیدکردبااحساس گرفتگی خود

مبارزه کنید..رقیبی شغلی هم برفشارمنفی خودنسبت بشما..خواهد

افزود..ودرنهایت اواخرماه مه(اوایل خرداد)..باهم شاخ توشاخ..ممکن است

بشوید.

متولدین تیر

عشق:درجذب قلب جنس مخالف..اگربخواهید..ظاهرامشگلی نبایدداشته

باشید..بادرک احساس قلبی دیگران..اولین روزهای ماه اوت امسال..

برخوردهاوگفتگوهایی دلنشین باجنس مخالف خواهیدداشت..15 ماه اوت

..اواخرمرداد امسال..یک احتمالا متولد دی که شایدازقبل هم اورادیده باشید..

دوباره سرراهتان قرارگرفته و..قلبش رابشماعرضه میکند..

گرچه اودرارائه ی نیاتش کمی افراطی بنظرمیرسد..امابدنیست به محبت

اوبیندیشید..گاه زیادی جدی بنظرمیرسد..

زندگی:اولین روزهای دیماه...کسی درزندگی شما ظاهرخواهدشد..درقالب

یک شریک کاری..یایک مخالف خوان کارهای شما..برج دی بیت هفتم

طالع شماست..وزحل درآن..ظهورش احتمالابشکلی افراطی وتاثیرگذار

خواهدبود..درنیمه ی دوم سال..بعداز15مهرماه..ارتباط کاریتان بادیگران بهتر

خواهدشد..مشگل دشواری درارتباطاتتان..شایدبالطف دوستی کمترشود..

واین لطف وهمکاری تااواسط دیماه..مستمرادامه خواهدداشت..

متولدمرداد

عشق:اواخرماه اوت..(اوایل شهریور)..لحظات جالبی راکه میتوانستید

منتظرش باشید..لمس خواهیدکرد..گرمی احساسات قلبی اتان..

بالاخره کارخودش رامیکند..باخوشبینی ذهنی که اخیرا درشما

جوشیده..ومددنزدیکان..آنچه سایه خودرابرافکارشماافکنده بود بالاخره

دراواخرسال میتواندبکناری برود..ازپاییزسال پیش باینطرف..یک متولد مهرماه

نظرتان راخیلی جلب کرده..عضو فامیل است یادرهمسایگی..

شرایط برای پا پیش گذاشتن رامشگل میبینید..وشایددرنهایت از

تصمیمتان منصرف شوید..

زندگی:کسالتی که یک دوست یایکی ازفرزندان داشته ممکن است دراواخر

آذرماه..به راه حلی بینجامد..مراقب باشیدعلاقه ودلبستگی شمابه این رابطه

عاطفی ..ممکن است خودتان رادچارمشگل سازد..ازنیمه دوم سال گذشته

بفکر خرید یک وسیله ی نقلیه جدیدشاید..افتاده باشیدوازیک متولد مهردراین

موردکمک بگیرید..آنهاکه درمیانه ی مردادزاده شده اند..درمیانه ی دیماه..

بخاطرمسائل مادی..احتمالابافردیاگروهی درگیرمیشوند..احساس برانگیختگی

خودرااوایل زمستان کنترل کنید..بنفعتان خواهدبود.

متولدشهریور..

عشق:از20سپتامبراست که کمی خرده فرمایشها راکنارمیگذارید..

چراکه دیگران رامتوجه ی خودمیبینید..باحرکت مریخ وعطارد وزهره..

دربرج سنبله..اعتمادبنفس بیشتری درخود احساس کرده وباجرات پیش

میروید..دهه ی سوم مهر..اگرمواظب نباشید..یک نگاه افسونگرانه..ممکن

است کاردستتان بدهد..وناچارشویدکاروزندگیتانراول کنید وبه اوفکرکنید..

کجا؟همین دورووراتون...!همسایه ها..فامیل..خصوصابامقابله ی زهره

ونپتون درسنبله حوت درتثلیث بامشتری..دراوایل اکتبر..

زندگی:برج جدی(دیماه)برای شمااهمیت خاصی خواهدیافت..اززمستان

سیاره ی زحل واردبرج جدی میشود..پلوتوهم آنجاست مشتری هم در

عقرب..کمکرسان خواهدبودوعقرب..فامیل ..نزدیکان..خواهران وبرادران..

برج جدی..فرزندان..دوستان..ماجراهای عشقی..وزحل یعنی دشواریهایی

دراین زمینه ها...اگرکاری راشروع کنید..آغازش میتواندسنگین ودشوارباشد

ولی درنهایت میتواندبرایتان ثمربخش باشد..اوایل خردادبطرف عصبانیت کمتر

بروید..چراکه یک فردعصبانی درمحیط کار..شمارازیرفشارخواهدبرد..

درگیرنشوید بهتراست..میانه ی آوریل(اواخرفروردین)ممکن است براثرکم

توجهی بیک زیان مالی برسید.

متولد مهر...

عشق:خوش شانسی هایی که ازپاییزگذشته همراهتان بوده..تاوزش

بادهای خزانی 96هم ادامه خواهدداشت..گرچه درچندسال گذشته درروابط با

دیگران..وجنس مخالف..جذرومدهای زیادی را به تجربه نشسته اید..

ازمیانه ی اکتبرنگاه ولبخندتان کارسازترخواهدبود..اگرجنس مونث هستید

مواظب عشقهای افراطی بعضیها باشید..خصوصا اواسط آبانماه..

یکی ازنزدیکان..شایدیک متولدآذر...میتواندتاثیرزیادی برزندگی احساسی

شمابگذارد..

زندگی:خوش بینی همراهتان ازسال گذشته..امسال نیزبیاری اتان میشتابد

البته تاپاییز..بعدازپاییزبروزکمی مشگلات..خوشبینی هاراکمرنگ ممکن است

بسازد..مسائلی مربوط به خانه وخصوصا مادر..شمارامشغول خواهدداشت..

اواخرفروردین..شایدآشنایی شماراتشویق کندبرای ورود به مسئله ای..مربوط

به داراییهای یکنفر..خوب.. نیت امرظاهرانمیتواندچندان نیک باشد..ومراقبت

وخودداری شمارامیطلبد..درصورت انجام این کار..دراواسط دیماه..باید حساب

پس بدهید..ودستتان روخواهدشد..افکارنه چندان سازنده ی این یکی دو

ساله ی گذشته..دراواخرماه مه(اوایل خرداد)میرودکه بیک تصمیم گیری

نامناسب درشما منتهی شود.اواخرفروردین..زهره درحمل..بمقابله با

مشتری میرود..شایدخوشبینی شمادرامورمالی چندان هم بی تاثیر نباشد

وشانس معامله ای خوب..اگردرتجارت هستید..پیش بیاید..

متولدآبان...

عشق:

درماه نوامبراست که خودرادررابطه بادیگران فارغ البال ترحس خواهیدکرد..

چراکه مشتری وزهره درعقرب حرکت دارند..اگرجوان هستید وآماده ی

شروع یک زندگی تازه..شانس یافتن شریکی مناسب راکه پیش می آید

براحتی ازدست ندهید..اگربیک متولدآذریااسفند دل بسته اید..دراواسط

دیماه..جسارت بیشتری برای ابرازعشق واخذ تصمیمات برای آینده.. درخود

احساس خواهیدکرد..

مواظب برخی افکاردشواری آفرین درموقع تصمیم گیریهایتان باشید..

زندگی:ازده اکتبرببعد(دهه ی سوم مهرماه)خوشبینی درونی خاص..و

همینطور..اعتمادبنفس آرامبخشی..وجودشمارافرامیگیرد..میتوانید

تصمیمات مهمتانرااینموقع اخذکنید..متولدین (اواسط آبان )دهه ی سوم دیماه

ببعد..انرژی خاصی هم پیدامیکنند..وکمک دوستان هم درراه خواهدبود..

شایدمشگلات مالی اتان بنوعی برطرف یاکاهش یابد..ولی مهمترین حرکت

ورودسیاره ی زحل است..بیرج جدی...که اولین روزهای زمستان واقع میشود..

برج جدی..برج نزدیکان..فامیل نزدیک..خواهران وبرادران وهمسایگان گفته شده

وشمابامعضلی دریکی ازاین موارد دست وپنجه نرم خواهیدکرد..

ازتیزی وسرعت افکارتان کاسته شده..وانگاربصورت موقت..سایه ای

ناپیدا..برذهنتان نشسته..اجازه ندهیدبدبینی هاوکج خلقیها..برشما

غلبه کند..

متولدآذر...

عشق:بالاخره زمانی هم میرسد که احساس آرامش بیشتری داشته

باشید..باخروج زحل ازقوس..احساس سنگینی..وکدورت درشما بسویی

خواهدرفت..کی؟ازآخرای آذر..!آره بابا..فقط یه کم حوصله..!

قول بدهید که قیافه عبوس واخم آلود برخی ازشماآذرماهیها..حتما نشاط

وصداقت قبلی رادوباره بخودبگیرد..اینجوری به عشق واقعی اتان نزدیک تر

خواهیدشد..بیک متولدمهر فکرمیکنید..ولی درنهایت..این احساس رابیشتر

دوستانه خواهیدیافت..تاعشقی عمیق..مواظب نگاهی افسونگرانه ازسوی

یک متولدبروج آبی..دراواسط دیماه باشید..خصوصا دهه ی سوم دیماه..

زندگی:دراین یکی دوساله..حالت گرفتگی..ودرگیری بابعضی مشگلات..

شمارامشغول داشته..که بنظرمیرسددرزمستان..یک احساس سبکی و

خلاصی تدریجی..ازاین قیدوبندهابیابید..ولی موانع مالی..برای برخی متولدین

آذر..همچنان مشگل سازخواهدبود..آخرین روزهای ماه مه(اوایل خرداد)احتمال

درگیری بایکنفررادارید..این فردبرانگیخته وعصبی..ممکن است کاردستتان بدهد

مراقب باشید..  اگردرتجارت..امورمالی وبانکی وقراردادهاهستید..هفته ی اول

ژانویه 2018یعنی اواسط دیماه..بسیاردقت کنید..هیچ قراردادی رابدون مطالعه

ومشورت..امضا نکنید..قول وتعهد مالی بکسی ندهید..چراکه طرفتان..سرسختانه

اجرای تعهداتتانرا پی خواهدگرفت..

متولددی...

عشق:گرچه ازپاییزببعدمعاشرین خوشبین وخوش چهره ای سرراه شما..

ممکن است قراربگیرندولی...باورودزحل  به جدی درآخرین روزهای آذرماه..دقت

داشته باشید که قیافه بیش ازحدجدی برای شمامتولدجوان دیماه..میتواند

به دوری دیگران ازشمابینجامد..خصوصادرهفته ی اول دیماه..که دیگران و

جنس مخالف ممکن است بسوی شما کشیده شوند..

درعشق..آرام وباتانی جلورویدوازپیاده کردن نظریات افراطی که درذهنتان

ممکن است وجودداشته باشند..بپرهیزید..یک متولدآبان..میتواندشمارا

جذب کند..کجا ؟دریک مهمانی..یااورابهمراه دوستی ملاقات میکنید..

زندگی:امسال سیاره ی زحل (کیوان - saturn)سیاره ی متولدین

دیماه..دراول دیماه وارد مکان برج تولد آنها..برج بزغاله..خواهدشدوپلوتو

هم که چندسالی است دربرج جدی جاخوش کرده ونمیخواهدتکان بخورد..

خوب نتیجه؟اگرجوان هستید..قیافه اتان شمارابسیارمسن ترنشان

خواهددادوکلا همه ی متولدین دیماه که جدی مینمایند جدی ترخواهندشد

دختران جوان وخانمهای دیماهی خیلی مراقب این حالت باشند..هم سر

کاراگرکارمیکنندوهم درمحیط خانه..لبخند ونشان دادن حالت نشاط..خواندن

کتابهای فکاهی وشعرهاوترانه های نشاط آوررافراموش نکنند.دراولین

روزهای خردادممکن است مسئله ای محرمانه..که مدتها ذهنتانرامشغول

داشته..برشماآشکارشود..به اموربهداشتی توجه بیشتری داشته باشید.

متولدبهمن..

عشق:ازآخرین روزهای دیماه..تمایلات بیشتری برای ارتباط بادیگران و

جنس مخالف رادرخوداحساس خواهیدکرد..بنظرمیرسد رقبا...با

بدشانسی روبروشده اند..خیلی بیک متولدآبان توجه نشان خواهیدداد..

کی؟ ازپاییزببعد..کجا؟شایددرمحیط کار

زیاد درامورمحرمانه ی دیگران واردنشویدازکی؟ دیماه ببعد

زندگی:باتوقف پلوتودرجدی واورانوس درحمل..گرچه خیلی کمترازسالهای

گذشته..اماهنوزباتاثیری موثر..مسائلی مانع ازرسیدن شمابه هدافتان

درزندگی میشود..امسال باورود زحل به جدی..شایداتفاق جالبی را

تجربه کنید..باورکردنی برایتان شایدنباشد..مخالفان وموانع خودبجان یکدیگر

میافتند؟؟!وچه کسی ممکن است نفع ببرد؟

اوایل خرداداگرفرزندداریدبرای یکی ازفرزندان واگرمجردهستیدبرای یکی از

دوستان..مشگلی ازنوع درگیری بادیگران..ممکن است پیش بیاید..که شما

رابخودمشغول خواهدداشت..ازمهرماه ببعد..کارتان ازحالت جدی خود

خارج شده..ومحیط کار..گرمتربنظرخواهدرسید..ارتباط نزدیک ودوستانه ای

بایکی ازهمکاران..شایدیک متولدآبان یاآذر..پیدا میکنید..سفرهای کوتاه مدت

همچنان موردعلاقه ی شماخواهدبود..

متولداسفند..

عشق:کوکب عشق زهره است وبهترین وضعیت رادربرج حوت یااسفند

میتواندداشته باشد..خانمهای اسفندی میتوانند عشق آفرین باشند..

وبرعکس..عطارد..سیاره ی فکرواندیشه..هبوطش(بدترین جایگاه)دربرج حوت

گفته شده..واین یعنی فکرهایی باثمره ی نامعلوم وتردیدآمیز..وکشیده شدن

بطرف مکرافراد زودآشنا..پس درتمام زندگی مراقب افرادزبانباز که خود

رادوست شمامینمایند..باشید..

ازاوایل فوریه(میانه ی اسفند)دراجتماعات ومهمانیهای بیشتری شرکت

خواهیدداشت..وگفتگوهای دلکش..مواظب باشید ازمهربانی شما ممکن

است برخی سوءاستفاده کنند..هواسرداست..اماقلبتان گرم مینماید..

میانه ی آذر..باتثلیث مشتری ونپتون..یک متولدآبان درزندگیتان..زیادتاثیر

خواهدنهاد..مواظب یک دوست جدیدباشیدکه ممکن است خیلی دوست

نباشد.

زندگی:کارزیاددراین یکی دوساله..برای اخلاق وشخصیتی مثل شما..خسته

کننده شده..امسال باورودزحل به جدی..آرزوهاورویاهایتان به موانعی

برخواهندخورد..مراقب دوستی هایتان هم باشید..مخصوصا خانمها..

به افرادی که تازه آشنامیشوید به سادگی اعتمادنکنید..مراقب کیسه

سکه هاباشید..باورودمشتری به عقرب..شایداندیشه ای جدیدیا

یک سفر بشماکمک کندتاازخستگیها وگرفتگیها خلاص شوید..

شایدبهمراه یک متولدآبانماه..

اوایل خرداد..درمحیط خانواده..ناآرامیها..ودرگیریهایی شماراهمراهی

خواهندکرد..جوانترهامراقب باشند..که بابزرگترها..پدریامادرسرشاخ

نشوند..چراکه این وضعیت گذراخواهدبود..