IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

اگرباران...
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٥   کلمات کلیدی: great famine in iran 1919-1917

                         باطلـــــب یــاری ازخــالــق هستــــی


نمیدانم تابحال شده که زیرفشاریک رنج جانکاه..درحال ازهم پاشیده شدن قرارگرفته باشید..

ودربدربدنبال علت وریشه ی این رنج...وبه بقیه ی انسانها نگاه کنید..مثلادریک

پیاده رو..دیگران بسرعت وظاهرا باقدرت واعتمادبنفس..ازمقابل دیدگان

شمارژه میروند..وتوبخود میگویی..توچرا؟پس توچراپنچرشده ای...؟

چراهمه ی اجزای وجودت راترس واضطراب وازهم پاشیدگی فراگرفته؟

من اینحالت رابارویدادی مثل یک قحطی بزرگ همسان میبینم..

قحطی سالهای 1917تا1919ویا1870-1871میلادی درایران زمین را..

برای مثال...آیاجنگ جهانی..ودخالت انگلیسی ها درخریدگندم باقیمت بالا از

عاملین فروش..باعث این قحطی باتلفات میلیونی شده..؟(1919-1917)

ویادر1870-1871..وجودفقط خشکسالی -سرمای شدید - احتکار وناجوانمردی قشری

ازاقشارمرفه آنروزگار باعث تلفات عظیم ناشی ازکمبودموادغذایی گشته؟

بررسی میکنیم وضعیت حرکت سیارات رادرآن زمانها..تاببینیم بیک جواب روشنی

میرسیم یانه..

درهردوقحطی دیده میشودکه زحـــل سیاره ی کشاورزان...دهقانان و..

کارندگان گندم وجو..وهمچنین سیاره ی بزرگان..خشکسالی..احتکار..شیوع

بیماریها..روسا..کارگران..دربرابر سیاره ی اورانوس قرارگرفته بوده..

درسالهای 1870- 1871 این مقابله یopposition زحل واورانوس دربروج ..

capricorn -cancer..

opposition between saturn and uranus in capricorn - cancer

 

ودرسالهای 1919-1917دربروج Leo - Aquarius..رویداده..

این تاریخهای ذکرشده..همان زمانهای رخداد دو قحطی عظیم وپرتلفات

تاریخ ایران زمین دردوران معاصربوده..

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین برج حمل است..وSaturnرهبران وبزرگان

..همینطور..کشاورزان وعوامل تهیه غذای مردم سرزمین گسترده ی ایران..

وزحل درزمان قحطی های بزرگ یکباردربرج جدی (1871-1870)

ویکباردربرج اسد(1919-1917)..استقرارداشته..ومثلا در1919 باخروج زحل

ازبرج اسدLeo....قحطی بپایان رسیده..

.....

انگلیسیها..که دراکثرمنابع تاریخی علت اصلی رخدادقحطی 1919-1917

گفته شده اندونقششان هم بسیارقدرتمندبوده..در1921 ایران راترک گفته اند

یعنی دوسال پس ازپایان قحطی..

آنها یعنی انگلیسیها..دربوجودآمدن کمبودهابه بهانه ی جنگ جهانی..

قطعا موثربوده اند..

بین سالهای 1919-1917 سیاره ی نپتون(قدرت استعماری انگلیس)..

درکنارزحل قرارداشته..(همان زمان امضای قراردادبالفور)..

Saturn - Neptune conjunction in Leo sign

که سیاره های زحل ونپتون دراسدبوده اند وزیرفشاراورانوس دربرج دلو..؟

مقابله ی زحل واورانوس دراسددلو روزاول اکتبر1918روی داده..

اورانوس دردلو..هم کشاورزان ...وهم امپراطوری استعماری را به چالش

کشیده..؟؟

ودرقحطی عظیم دیگر..درسالهای 1871-1870باتلفات میلیونی..

سیاره ی نپتون دربرج حمل بوده..ودرحالت تربیع(فشارمنفی) بوده با

اورانوس و...ناصرالدینشاه

وسیاره ی زحل هم...همزمان درcapricorn بوده  ودرمقابله بااورانوس درcancer


اورانوس .. تاثیرمنفی گذاشته برزحل...Saturn

مقابله ی زحل واورانوس سه بارواقع شده..


24ژوئن 1871در6 capricorn - cancer

19مارس1872درcapricorn - cancer19

11آوریل1872در21 capricorn - cancer

پس: درقحطی اول:1871-1870

مقابله ی زحل واورانوس درcapricorn - cancer

ودرقحطی دوم:1919-1917

مقابله ی زحل واورانوس درLeo - Aquarius

اورانوس و...احمدشاه

درقحطی اول..زحل درجدی  ودرقحطی دوم..زحل دراسداستقرار داشته

......خوب..اورانوس رادرخاطرداشته باشید..

تاثیر حرکت سیارات دراین قحطیها چه بوده؟وچراسرزمینهای دیگر..چنین تلفات و

دشواریهایی ..کمترداشته اند..ازنظرastrologyالبته..

جواب کجاست؟

درقحطی اول..زحل درcapricorn بوده..اورانوس درcancerدرزمان سلطنت

ناصرالدینشاه..؟؟ بتاریخ تولدناصرالدینشاه توجه کنید...:

...اواسط ژوئیه ی 1831

پس اورانوس درcacer(دربیت آفتاب سلطان صاحبقران)قرارداشته..

درضدیت بازحل درcapricorn...

مدلولات زحل چه بودند؟کشاورزان ..دهقانان ..کاریزها..قناتها..چشمه ها..چاههای

آب..عاملان تهیه وتوزیع موادغذایی ..سرپرستان..روسا..بزرگان..

ودرقحطی دوم:1919-1917


زحل ونپتون دربرج Leo قرارگرفته بودند..واورانوس درAquarius

نکته ی مهم ...درزمان چه پادشاهی  ؟احمدشاه قاجار..

بتاریخ تولد احمدشاه توجه کنیبد:

21 ژانویه1898؟

پس اورانوس دربیت آفتاب زایچه تولد احمدشاه ساکن شده..کی؟ درزمان تشکیل

واقعه ی قحطی بزرگ..

اورانوس درضدیت بازحل دراسد..و..نپتون؟!

واینچنین شده..که عملکرد افراطی ایندوپادشاه درجهت ایجاد وضربآهنگ قحطی

نقش سازنده ای داشته..

ونیروهای خارجی که ایران رااشغال کرده بودند(نپتون = نیروی استعماری انگلیس)

با بروز حالات یکه تازانه ی این پادشاهان..جسورتروبی ملاحظه ترشده ...

وعملکردهردوباعث زیانهای عظیم..درحیات وممات ایرانیان گشته..

 

   دعا کنیم خالق هستی ماراازاین بلایابدوردارد