IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

پاشنـــــه دربــاد...heel in the wind
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٦   کلمات کلیدی: پــــلوتو به دلو

بــــاطلب یـــاری ازخـــالق هستــی

 

مرا مهرسیـــــه چشمـــان زسربیرون نخواهــــــدشد

قضــــای آسمـــان است این ودیگرگون نخـــواهدشد

توی یکی از روزهای ماه تیر..که اعلامیه ی استقلال آمریکا...امضاشده... قرص آفتاب

توی چه برجی میتابیده به زمین؟...بله توی برج تابستانی سرطان..برج مقابل سرطان

چه برجیه؟ درسته ..برج جدی...وجک لندن که درمقدمه ازش صحبت میکنیم دربرج

جدی(یاهمون دیماه خودمون) متولد شده..متولدیکی ازشهرهای آمریکا..سانفرانسیسکو

خوب...بطالعش نگاه کنید...زهره کجاست؟19 درجه ی دلــــو واورانوس کجاست؟

19 درجه ی برج اسد..این مهمترین حرکت درجدول سیارات درزمان تولد جک لندن

بحساب می آید..اگربرج اسدرابرج سرمایه داران وتوانگران بپذیریم..برج مقابل ومخالفش

برج دلــــواست..اگربرج اسد راهمان گروهی بدانیم که ده درصد هستند و90درصد

ثروت جهان رادراختیاردارند..پس برج دلو 90درصدی هستند که ده درصدثروت جهان

شاملشان شده..وزحل سیاره ی مربوط به متولدین جدی(جک لندن)..دربرج دلو

درمقابل   اسد حرکت میکند..عطاردهم دردلواست..وبدینگونه است که جک لندن

تیره بختان رامی نویسد..ویا کتاب پاشنه ی آهنین را..جک لندن به فقرا..کارگران

کارخانجات...صنایع..وآنهاکه موردظلم صاحبان ثروت وقدرت قرارگرفته اند..توجه

زیادی نشان میدهد..گفته شدکه درسال 2020 میلادی سیارات زحل ومشتری

دراول برج دلو بهم میرسند..واین اقتران درمقابل برج اسد واقع میشودومارابیاد داستان

پاشنه ی آهنینIron Heelجک لندن می اندازد..که باحالتی پیشگویانه درآن به بیان

وقوع حوادثی می پردازدکه قراراست درآینده ی نظام سرمایه داری روی دهد..درسالهایی که جک لندن این داستان آینده نگرانه رانگارش کرده..علی الخصوص 1907

میلادی..سیــــاره ی اورانوس دربرج جدی(جک لندن)وسیاره ی نپتون دربرج سرطان..

(ایالات متحده ی آمریکا)...حرکت داشته اند..(دراول فوریه ی 1907مقابله ی اورانوس

در10 جدی بانپتون در10 سرطان..

in 1907..opposition between uranus and neptun

درتاریخ روسیه آمده که تحت تاثیر این حرکات..انقلابی علیه طبقات حاکمه شکل گرفته

که البته به شکست انقلابیون انجامیده..ودرهمان سالها..انقلاب مشروطه درایران

هم ..همزمان بااین مقابله بوقوع پیوسته..

وذهن فعال جک لندن هم درگیری دوگروه صاحبان ثروت وگروههای مردم شاغل در

صنایع را(که ازتوانگران تحت عنوان پاشنه ی آهنین نام برده)بشکل درگیری بین

ایندوگروه..دردوشهرشیکاگو(تحت تاثیربرج اسد) وسانفرانسیسکو(تحت تاثیربرج جوزا)

درقالب یک داستان..برشته ی تحریردرآورده..وگرچه درمتن داستان..بعلت غلبه ی

توانگران وفشارسربازان که درخدمت توانگران هستند..هردوحرکت شکست

میخورند....خارج ازتاثیربرخی مکاتب سیاسی..وفلسفی دوران زندگی نویسنده..

وحوادثی که ازآنزمان تاکنون رخداده..وآموزه های تجربی شخصی که جک لندن

درزندگی بدانهادست یافته وبراساس آنها.. آینده نگرانه به ترسیم حوادث سالهای بعد

پرداخته..و..

این امیدراداشته که روزی به ظلم توانگران  خاتمه داده شود..

ودرقسمتی ازداستان..

این امیدرااززبان یکی ازقهرمانان داستان بیان میکند..

.....

..واما...بیاییم بزمان حال..

درزمان ما...سیاره ی اورانوس که درحمل آمد..وآن جوان متولد برج حمل اهل تونس

وآن موجی که درخاورمیانه ....کشورهای عربی براه افتاد و..سقوط بهای نفت..و

افتادن لرزه برنظامهای بانکی وباحرکت پلوتودرجدی و..زیرفشارتحریمهای شدید

رفتن ایران اسلامی(میزان)برای سالهای متوالی..

آنهم دردوران 20ساله ی اقتران زحل ومشتری دربرج ثور....از1379

وبرج ثور حالت تربیع(تاثیرنامناسب)داردبابرج دلو..

... وثور..برج پول ونقدینگیها...و..است..واختلاسها..فساد

مالی ولغزشهادرسیستم پولی بانکها..خصوصا درزمان حرکت زحل دربرج عقرب

(برج هفتم برای ثور)..

وآرام آرام که جلومیرویم..میبینیم که اینگونه حوادث ورق خواهندخورد..وحوادث

دیگروبازیهای پنهان دیگری ازپرده برون خواهندفتاد..

جابجایی اورانوس وتکانهای شدیدی که دربرج ثورایجادخواهدکرد...

خصوصا تکانهای مالی...برج ثوربرج شرف ماه است..وماه..ترکیبش بااورانوس

درهم خواهدآمیخت..همینطوررخ خواهدداد..بعدش..اقتران زحل ومشتری دربرج

بادی دلو...

وباز...کوته زمانی پس ازایندوحرکت..پلوتوخودنمایی خواهدکرد..

پلوتو

باهمه ی صفاتش..و..خصوصیاتش..که قدم مینهد ببرج دلـــــو..ومکان ودرجه

اقتران زحل ومشتری در2020میلادی..

پس..این سه حرکت..یعنی..وروداورانوس به ثور..اقتران زحل ومشتری دردلو..

وبالاخره ورودپلوتوبه دلو..راکه همزمان میشوند باوقوع حوادث تازه..

خوب بخاطربسپــــارید..تاواردجزئیات مطلب بشویم..

درچندسال آینده...همانطورکه گفته شد..سه حرکت مهم درآسمان..ومدارسیارات

منظومه ی خورشیدی رخ خواهدداد که برسرنوشت جهان ...وخاورمیانه..و

ایران اسلامی..میتوانندموثرباشند..اما...این سه حرکت..

اولین حرکت...

ورودسیاره ی اورانوس(سیاره ی تکانهای شدیدوناگهانی وغیرمنتظره)است

ببرج ثور(اردیبهشت)..برج شرف ماه..وماه موثربرجهـــــان

متولدین اردیبهشت ماه..که دوست دارند آرام وباتانی تصمیم بگیرند وحساب

شده پیش روند..(طبق طالع بینی بطلمیوسی..نقاطی  ازایران زمین هم زمین تحت

تاثیربرج Taurusهستند)دراین دوران هفت ساله ی حرکت اورانوس درثور متوجه

باشند..که حالت خودرادیگرگون خواهندیافت..ویکدفعه متوجه میشوندکه دارند

تصمیمات سریع وحساب نشده میگیرند..وشایدهم گرفته اند؟و..همه ی آنچه

ساخته اند دستخوش تغییرات غیرمعمول گشته..

...

کی؟

کی رخ میدهد که اورانوس ببرج ثورداخل شود....؟

اردیبهشتی هایی که میخواهندبرای آینده برنامه بریزند..یادداشت کنند..

15 ماه مـــه 2018...زیاددورنیست....نه؟این ابتدای حضوراورانوس است در

برج ثور..uranus in Taurusوتاثیرمیگذارد برمتولدین اوایل اردیبهشت..

اورانوس دربرج حمل خیلی گردوخاک کرد...همراه بود باخرابیهای زیاد

(بسوریه فکرکنید...برای مثال)..سرکشیها وبهم ریختن بافت قدیمی زندگی

ملتهای خاورمیانه..تاآنجاکه حتی به آثارباستانی هم رحم نشد..(آثاری بجامانده

ازدوران اعتدال بهاری خورشیددرصورت فلکی حمل..)..وگریزانسانها..انسانهای

بی پناه..ازموطن خویش بسوی افقهای ناشناخته..ازدیارخودسفرکردن..تامگر

بگریزندازغمهاو..طوفانها..بسوی افقهای مه آلودوناشناس..تابلکه خرابیهارادیگر

نبیننــــد...

افراط کاریهاوآنچه چندسال گذشته..انسانها به چشم دیدند..دسیسه های مالی..

فروش نفت ارزان قیمت ازسردشمنی باسایرملتها..بحرانهای مالی..سقوط سهام

..همه همزمان باحرکت اورانوس دربرج حمل ظاهرشدند..

اورانوس همانطورکه گفته شد..در2018واردبرج ثورمیشودواز15ماه مه 2018تا

درجه ی2/34برج ثورپیش میرودوبعدحالت رجعت بخودمیگیردودر7نوامبر2018پس

ازحدود6ماه درحالت رجعت بودن..دوباره به برج حمل ودرجه 30 آن برمیگردد..

ودرنهایت..در7ژانویه 2019..در28درجه ی حمل دوباره مستقیم بجلو..رونده شده

و..بالاخره

در6مارس2019..میرودکه برای حدود7سال مداوم توقف کنددربرج ثور

واین تاثیردربرج ثور...تداخل میکندبا...تاثیراقتران زحل ومشتری دراول برج دلو..

دردسامبر2020 میلادی..وتاثیربروج ثورودلو..ترکیبی خاص...ایجادمیکندبرای مثال..

تاثیرمیگذارد..

برزندگی قوم کرد..که باحرکت سیارات دربرج ثورمیتواندتغییرپذیرد..خصوصا

زمان حرکت اورانوس درثور..

درخاورمیانه ....

 اسرائیل...درطالع تشکیلش..آفتاب را دربرج ثوردارد..

چون ابتدا..اورانوس واردثورمیشود..سیاستهای افراطی علاقمندان به افراط دراسرائیل

دامنگیر خاورمیانه..ممکن است بشود..میتوان گمان برد که آنزمان..شیمون پرز(متولد

برج اسد)درعرصه ی سیاست اسرائیل حضورندارد..وناتانیاهو هم بدلایلی مثلا

کسالت جسمانی..ازسیاست کناره گرفته..وزمام اسرائیل بدست احتمالا..یک

متولدثورافتاده...(موشه دایان وخانم گلدامایر متولدبرج ثور بوده اند)..خوب

اورانوس باخصوصیاتی که گفته شد دربرج ثورحضوریافته..وتاثیرش از2018تا...

2020 ادامه مییابد..تاآنزمان که..زحل ومشتری دربرج دلو ...قران کنند..ودیوار

مستحکمی درمقابل افراط کاریهای احتمالی ثورتشکیل شود..ازترکیب بادوخاک

چه حاصل؟..که هردوبرج...ثابته هستند وباسرسختی برخواسته هایشان پای

خواهندفشرد..سخت است قبول کنیم که اسرائیل..وجودکشورمستقل فلسطین

رابرسمیت بپذیرد..ولی باپادرمیانی قدرتهای بزرگ..احتمالش میرود..چراکه اورانوس

نوعی خواست های لیبرالیستی رادراقشارثور می پروراند..

ترکیه که سالروزتشکیلش روز6آبان 1302(29 اکتبر1923) میباشدوبرج ثور بیت هفتمش

وبرج دلو بیت چهارمش بحساب می آید..ازطرف هردوبرج زیرفشارمیرود..

.....

شکل خواهدگرفت تغییرات عمیق درنظام مالی جهانی..و..دنیای تجارت وسرمایه داری..

وحرکت مهم سوم..

یکی دوسال بعدازاقتران2020..دربرج دلو..پیش می آیدوآن..

روز23مارس2023میلادی است..که سیاره ی پلوتو؟

پامیگذاردببرج دلو.

میرسدبه درجات اول دلو..

به درجات اقتران زحل ومشتری در2020..وتشدیدمیکندتاثیراقتران را

اقتران زحل ومشتری دربرج بادی دلو..برای قدرتهای غربی..اروپا میتواندنشانه ای

برای شروع ضعف وافول باشد..خصوصا باورودپلوتوبه دلو..(جنگ جهانی دوم باحرکت

پلوتو دربرج اسدشکل گرفت..)حتی کاربه رخدادحوادثی مثل شیوع بیماریهای

واگیرو..گسترش آنها..ممکن است بکشد...(درگذشته های دوراقتران زحل ومشتری

دربرج دلو باگسترش طاعون سیاه دراروپاهمراه بوده)..

شهراورشلیم(قدس) هم تحت تاثیربرج اسد قراردارد..بااین حرکات دردلو..میتواند

ناظرحوادث خاصی باشد..

شهررم وایتالیا هم تحت تاثیر اسد گفته شده..

هندوپاکستان  ازبرج اسدتاثیرمیپذیرند..همینطورخاندان آل سعوددرعربستان..

وتهران...دلواسد..بایدمراقب حرکت گسلها دراعماق زمین باشد..

حالی درون پرده ...بسی فتنه میرود

تاآنــزمان که پرده برافتدچهـــا کننـد

 

دعاکنیم..دعاکنیم..که خالق هستی ..نقش ..نیکی ..برما..رقم زند