IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳   کلمات کلیدی: آفتاب وماه وبزرگترین کشش ،عشق درنگاه اول؟حقیقت دارد؟

                        باطلب یاری ازخالق هستی


بسان صورت دیوار...چشم حسرت من

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود...

خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به یکنفر..

به عشقی ناگهانی..وغیرمعمول..عشق بااولین نگاهها..میگویند هوای دلست و

گذرا...آیانظرشماهم..این چنین است؟

وقتی اورانوس..دربرابرکوکب قدرتمندی(زحل)..که دربیت هفتم فرد حرکت دارد..

قرارگیرد..این جاذبه ی عجیب روی مینمایاند..وفسونی جنون وار بتدریج میرود

که زندگی فردرابنوعی فنــابکشاند..جرات دارید آرزوی چنین تجربه ای رادردل

بپرورانید..؟

صیدتوشدم..تاکه فنای توشوم..

....

خوب...صحبت درباره ی عشق ومحبت بین دوانسان است..

قبل ازهمه..حتما درباره ی طالع بینی..اطلاعات مقدماتی واولیه داشته باشید..

وهمینطور یک تقویم نجومی معتبر..بادانستن موقعیت سیارات درجدول سیارات

درزمان بدنیاآمدن..(جدول تولد رامیتوانیددراینترنت..ویافتن بعضی سایتهاو

وبلاگهای طالع بینی..وآسترولوژی که تعیین موقعیت سیارات رادرلحظه ی

تولد..توسط نرم افزار انجام میدهند..بدست آورید..مثلا ازآدرس زیر:

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

)میتوان..زمانهای مناسب طلوع عشق ولحظات عاشقانه..راحدس زد..

 

 

درکتابهای قدیم طالع بینی..گفته شده که........

از14سالگی تا22سالگی..دوران تدبیرزهــــره

است..واول جـــــوانی

وطلوع شهوت...وطلب نکاح

پس زیباترین دوران طلوع عشق..حدود14 تا22 سالگی میتواندباشد..

درظهورعشق..ماه..جنس مونث وآفتاب..جنس مذکر گفته شده..

وزهره..احساسات عاشقانه

ومریخ تمایلات مردانه

پس...مکانهای آفتاب - ماه - زهره ومریخ رادرجدول سیارات زمان تولدتان

نشانه کنید..چراکه..

نقش مهمی رادرطالعتان..دردرخشش این زیباترین ومرموزترین پدیده هستی

برعهده دارند..

شایدهم..برای بعضی..رنج آورترین..

این لحظات فراموش نشدنی..وپدیدآیی این سوال بی جواب ...یعنی عشق و

کشش سحرآمیز..گفته شده..باموقعیتهای مناسب بین زهره ومریخ..

درجدول سیارات یک طالع..میتواند شکل بگیرد..

زمانیکه سیاره ی زهره...درحرکت سالیانه ش بدورخورشید..بادرجه ی مریخ

طالع فرد..یکی ازحالات..اقتران - مقابله - تسدیس - تثلیث..رابیابد..

یاسیاره ی مریخ درگردش سالانه ی خود..بامکان زهره درجدول طالع..

همین حالات اقتران و...راتجربه کند..صدای گامهای غافلگیرکننده ی  عشق

رامیتوان شنید..

اگرزهره..حرکتش متناسب بامریخ طالع باشد..خودفرد..

واگرمریخ حرکتش بازهره ی طالع متناسب باشد..جنس مخالف پیشقدم ابراز

محبت ورابطه ی عاشقانه خواهدشد..وبهترین حالت هم زمانی استکه..

هم زهره ی زیبا....وهم مریخ زیباجوی...

حرکت سالیانه اشان دربرجها..متناسب بامکان زهره ومریخ درجدول تولدباشد.

پس:

جدول سیارات درلحظه ی تولد..نقش مهمی درطالع بینی دارد..

همینطور..گـــــذرماه..

ماه درگردش ماهانه اش بدورزمین..وگذرش ازدرجه ی مکان آفتاب درجدول طالع

..ویاحرکت آفتاب ازمکان مــــاه درجدول طالع..هم میتواند دربروز وافزایش این

اشتیاق ناشناخته..بیفزاید..

 

سه مکان دریک طالع..

سه مکان دریک طالع..درایجاداحساس دوستی بین دونفر..یابروز احساس

عاشقانه..میتوانندبسیارموثرباشند....کدامهایند این سه؟

1 - برجی که درلحظه ی تولد مولود ازافق بالا می آمده..

2 - مکان ماه درجدول سیارات زمان ولادت مولود

3- مکان آفتاب درطالع وزایچه

دریک کشش عاشقانه..معمولا جنس مذکر نقش قدرتمند ظاهرانه...

وجنس مونث نقش قدرت باطنانه راایفامیکنند..

وبیت هفتم(هرطالع)..ویابیت مقابل خانه ی آفتاب..بیشترین تاثیررادارد..

وسیاره ی وابسته به بیت هفتم..هم همینطور..

فرض کنید..من فردی متولدشهریورماه هستم..یعنی آفتاب طالع درلحظه ی تولد

دربیت سنبله بوده..وفرض کنیدماه من هم درشهریوربوده..خوب ..اگربخواهیم

نظرات گذشتگان آسترولوژی راهم درنظرداشته باشیم..

ساده ترین نظریه میگوید: موضع ماه درزایچه ی جنس مونث چه برجی است؟

مثلا سنبله..پس باجنس مذکری تفاهم خواهدداشت..که آفتاب رادرسنبله داشته

باشد..

خوب.. چه شد؟..

زنانگی درسنبله بامردانگی درسنبله...

ودریک جمله ی کوتاه:

آفتاب یکی درمحل ماه دیگــــری...این نظرگروهی ازطالع بینان امروزی درغرب

است وعلمای قدیم..مثل..Ptolemy

واما دوستی های عمیق چه؟

دوستی های عمیق..بدون کشش جنسی چه زمانی رخ میدهد....؟

وقتی که...دونفر...فرق نمیکند هردومثلا زن باشندیامردیایکی مردیکی زن..

ماهشان فی المثل دربرج سنبله باشد..ولی بین دوجنس مخالف...زمانی همرا ه با

کشش جنسی خواهدبودکه..مکان ماه زن وآفتاب مردیکی باشد..

اگرمن(..)..مثلا (..) رادوست داشته باشم..ولی..(..) ماه رابرای مثال...

دربرج اسد داشته باشد..علاقه ی من هرچقدر هم شدیدباشد..علاقه ای یکطرفه

است..و(..)این عشق رابخودنزدیک حس نخواهدکرد..آفتاب من دربرج سنبله و

ماه اودراسد..یک ارتباط فلبی یک جانبه ..رخ داده..اوبه مردی علاقه

نشان خواهددادکه آن مردآفتاب رادراسدداشته باشد..

 ولــــــــی..

اگرماه درطالع یکنفر..باعلامت طالع شخصی دیگریکی باشد..(منظورازعلامت

طالع..برجی است که ازافق بالا می آمده)..یعنی دریک درجه ومکان قراربگیرند..

بین ایندونفر میتوانددوستی عمیق ودرازمدتی ایجادشود..ولی الزاما احساس

عاشقانه نخواهندداشت..

واما...

واما..اگردریک جدول طالع..متعلق به جنس مذکر(مرد)..ماه درکناراورانوس

باشد..میتواند نشانه ی تمایل فرد به زندگی بدون ازدواج رسمی بازنان ازدواج

کرده باشد..

بودن زهره درکناراورانوس..درطالع یک مرد..میتواند علامت احتمال علاقه ی

فرد..به زندگی بدون ازدواج..درکناریک زن باشد..

ودرطالع یک زن..آفتاب بجای ماه... اگرآفتاب طالع زن..درکناراورانوس باشد

..میتواند در زن..تمایل به زندگی عاشقانه..خارج ازچهارچوب ازدواج..رانشانه

باشد..

ماه یاآفتــــآب درخانه ی پنجم یاهفتم...

زیرتاثیرمثبت چندسیاره ی دیگر..میتواند..علامت استعداد جذابیت سریع باشد

اگردریک طالع..زحل یاآفتــــــاب..ماه رازیرتاثیرداشته باشند..

تاخیردرازدواج پیش خواهدآمد..

همینطورگفته شده..

آفتــــاب یامــــاه دربروج..خرداد - آذر - اسفند..میتواند علامت ازدواج بیش از

یکبارباشد..

وکلا...ماه..میتواند

درطالع ولادت یک مرد...شخصیت زوج مناسب رانشانگرباشد..

وهمینطور..درپدیدآمدن احساس عاشقانه اولیه..ماه نقش مهمی دارد..

هرگاه ماه درطالع تولد مرد باخورشید درطالع تولد زن..هماهنگ ومتناسب باشد

..جوانه های عشق پدیدخواهندآمد..

مه وستاره دردمن میدانند..

که همچومن..پی توسرگردانند

شبی ..کنارچشمه..پیداشو

میان اشک من..چوگل..واشو

درطالع یک مرد..اگرماه..درکناراورانوس..یازحل یامریخ باشد..

میتواندنشانه ی بدشانسی های سخت..برای همسراین مردباشد...رویداد حوادثی

مثل..تصادف - بیماری - و..خطرمرگ..

درطالع یک جنس مونث..اگرخورشید بهمراه تاثیرمنفی اورانوس باشد..

مثل تربیع..میتواند احتمالا..نشانه ی وجود زمینه ی استعدادسرگشتگی و...

باشد.

وباز...اما..

مژه ها وچشم یارم..بنظرچنان نماید...

که میان سنبلستان..چرد آهوی ختایی

هرگاه اورانوس...درطی گردشش به دورخورشید..پای بمکان آفتاب طالع یکنفر

(مرد) بگذارد..ودرآن مکان مریخ..پلوتو..هم حاضرباشند..ودربرج مقابل خانه

آفتاب فرد(بیت هفتم)..سیاره ای قدرتمند..مثلا زحل حرکت داشته باشد..

وبرهم تاثیرگذارند..چه خواهدشد..اگرگفتید.....؟

آری...عشق درنگاه اول...

زاییده میشود..

اگربرای مثال..من دربرج سنبله زاده شده باشم..واورانوس وپلوتو..

هم درسنبله حرکت داشته باشند ومریخ..

ودربیت هفتم من یعنی حوت..هم زحل توقف کرده باشد..(بیت جنس مخالف)..

واورانوس وزحل..برهم اثرگذارند..وضعیت میتواند..

باشیفتگی شدید وناگهانی..همراه گردد..وتمامی زندگی فرد راتحت الشعاع خود

قراردهد..شایدهم دست بکارهای غیرمعمول زند..مثلا وبلاگ عاشقانه ای

ایجادکند..وآنرابیاد عشق خود به اوتقدیم کند..

توپرورده ی اشک وآه منی...

تراعشق من آفریده..

بنـــازم به عشقی که نقش ترا

باین لطف وخوبی کشیــــده...

تویی جلوه گردردل وجان من..تراهمچو.....

توعشق هنرآفرین منی..

به امیـــــدتوزنده هستـــــــم..به امیدتوزنده هستم..

آیا میتوان چنین یادداشتهایی رابه موجودی عشق آفرین که درگذشته های دور

طلوع کرده..اهداکرد...؟

                        قلبتان همیشه ازعشق خالی مباد 

 


 
نبــــردبزوقوچ Daniel and... vision of the goat and the ram ..
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۸   کلمات کلیدی: نبردبزوقوچ

                            با طلب یاری از خالق هستی

                                                                                             

پس من دانیال نظرکردم واینک دونفر یکی باین طرف نهر ودیگری بآن طرف

نهرایستاده بود..ویکی ازکسان بآن مرد ملبس به کتان که بالای آبها ایستاده بود

گفت: انتهای این عجایب تابکجا خواهد بود وآن مرد ملبس به کتان راکه بالای

آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست ودست چپ خودرا بسوی آسمان

برافراشته.... به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی ودوزمان ونصف زمان

خواهدبود وچون پراکندگی قوم مقدس بانجام رسد..آنگاه همه ی این امورباتمام

خواهدرسید..ومن شنیدم امادرک نکردم..پس گفتم ای آقایم..آخراین امورچه

خواهدبود..اوجواب داد که ای دانیال برو....زیرااین کلام تازمان آخر مخفی و

مختوم شده است..خوشابحال آنکه انتظارکشد و...به هزاروسیصدو سی وپنج

روزبرسد..

اگرحدود 600 سال قبل ازمیلاد مسیح دانیال این خواب رادیده باشدو550

قبل ازمیلاد(تاریخها دقیق نیستند)..پادشاهی هخامنشیان تشکیل شده باشد...

واین پادشاهی تازمان انقراض یعنی سال 331 پیش ازمیلادوهنگام مقابله ی

نپتون وپلوتو دربروج عقرب ثور بطول انجامیده باشد..خواب دانیال نبی

میتوانسته شامل بوجودآمدن هخامنشیان - انقراض هخامنشیان - پیروزی

اسکندرمقدونی وادامه ی قدرت جانشینان اسکندرتازمان کنونی وبالاخره...

محو ظالمان وآنها که حق وعدالت رازیر پاگذاشته اند...درزمانی باشد نزدیک

به زمان ما....؟؟یعنی حداقل..2364 سال بعداززمان دانیال..

صبحگاه اول اکتبر 331 پیش از میلادمسیح..لشگریان اسکندر مقدونی درمحل

گاگاملا..نزدیک اربیل کنونی درخاک عراق بالشگریان داریوش سوم هخامنشی

به نبرد پرداختند وشکست لشگرهخامنشی درنهایت به انقراض هخامنشیان

انجامید..میدانیم که یونان ومقدونیه تحت تاثیربرج جدی (بزغاله دریایی) گفته

شده اند..وایران هخامنشی رابابرج حمل (قوج) درارتباط دانسته اند..درتخت

جمشید..ساخته های قوچ شکل ویا با ترکیب انسان وشیر(اسددلو)..یاعقاب و

گاو(ثورعقرب)..دیده میشوندکه مارابیاد رویای دانیال وحزقیال میاندازند..

غیرازتاثیر مقابله ی نپتون وپلوتو..نکته ی خاص دیگری درپس پرده ی

طلوع وغروب هخامنشیان با توجه به جدول حرکت سیارات دیده میشود..

اگربه حدود 300 سال قبل از انقراض هخامنشیان..به عقب برگردیم بسال 600

قبل ازمیلادمیرسیم که زمان حیات دانیال وحزقیال نبی بوده..وهردو خوابهای

مکاشفه گونه داشته اند..درمورددانیال این خوابها محدوده ی بین دو زمان..

معادل 2364 سال را..به احتمال..شامل میشده..

یکی سالهای 352 و351 پیش ازمیلاد..که طی این دوسال..4بارتربیع پلوتو

درحمل بااورانوس درجدی..واقع شده..

ونکته ی مهم وجالب اینجاست که:

تربیع بعدی اورانوس وپلوتو درسالهای 2012 - 2013 - 2014 - 2015

روی میدهدو7بار تربیع پلوتودرجدی با اورانوس درحمل رخ میدهنـــــد...

       درسال سوم سلطنت بلشصر..خوابی دیگردیدم..درخواب دیدم که درشهر

سلطنتی شوش واقع دراستان عیلام..

درکنار رودخانه ی اولای...

ایستاده بودم..وقتی به اطراف نگاه میکردم..یک قوچ       دیدم که

دوشاخ بلند داشت..

وکناررودخانه ایستاده بود..سپس دیدم یکی ازاین شاخها رشدکرد..وازشاخ دیگر

بلندترشد...این قوچ بسوی مغرب - شمال - وجنوب شاخ میزدوهیچ جانداری

نمی توانست بااومقابله کندیاازچنگش جان سالم بدربرد...

اوهرطورکه میخواست عمل میکرد وبزرگ میشد....

درحالیکه درباره ی آنچه دیده بودم..فکرمیکردم..ناگهان..

یک بزنر..ازغرب ظاهرشد...

اوآنقدرسریع میدوید که موقع دویدن پاهایش بزمین نمیرسید..

این بز که یک شاخ بلند...

دروسط چشمانش داشت..باتمام قدرت بطرف آن قوچ..دوشاخ دوید..

سپس باغضب..برقوچ حمله برد..ودوشاخش راشکست..واوراکه یارای برابری

نداشت..به زمین کوبید..وپایمال کرد..وکسی نبوداورااز دستش نجات دهد..

بزنربسیاربزرگ شد..

ولی درحالیکه دراوج قدرت بود..ناگهان شاخش شکست..وبجای آن چهارشاخ

بلند درچهارجهت مختلف درآمد...

ازیکی ازاین شاخها شاخ کوچکی درآمد..آن شاخ هرچه خواست انجام داد  و..

حقیقت وعدالت راپایمال کرد..

نکته:

درقرآن درمورد ذوالقرنین(صاحب دوشاخ) درسوره ی کهف صحبت شده..

(( گفتندای ذوالقرنین دوقوم یاجوج وماجوج درزمین فساد میکنند...))

اگرصاحب دوشاخ دررویای دانیال..هخامنشیان وکورش باشند..

واسکندر صاحب یک شاخ..بایددرنظرداشت که درنهایت اسکندراستکه..بطرف

ماورائ هند قصدحمله داشته(جانب طلوع  آفتاب...)

وبامانور سپرهای آتشین آسمانی..

خودوسربازانش ازپیشروی منصرف شده..وبطرف غرب برمیگردند..

تابین النهرین..که درآنجا اسکندرمیمیرد..

ولی تاثیر طهور اسکندر تازمان کنونی هنوزادامه دارد..

 


                                خستــه نبـــاشیــــــد..