IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

آخرین اقترانهای زحل ومشتری دربروج خاکی
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦   کلمات کلیدی: ملاقاتهای آخرین زحل ومشتری دربروج خاکی

                          با طلب یاری ازخالق هستی

   سلام..

 

اگر به جداول حرکت سیارات زحل ومشتری از1800 میلادی تا2000میلادی

نظری بیندازیم..  

                     

 

اکثراین اقترانهارادربروج خاکی مشاهده میکنیم..

حدود1800میلادی استکه قدرت درایران دردست سلسله ی قاجار متمرکز

میشود..واولین اقتران زحل ومشتری دربرج خاکی سنبله روی میدهد..

آقامحمدخان قاجار که خوددربرج جوزازاده شده بوده...نقش پدرسلسله ی

قاجاریه راایفاکرده..واین دودمان رابنیان مینهد..

واین سلسله ی پادشاهی ادامه مییابدتانفت درایران کشف میشود..

وقدرتهای بزرگ وقت ازجمله ی آنها...انگلیس..بخاطراین ماده ی نیروزا ومهم

برای صنایع خود..درصددبرمی آیندکه چهره ی سیاست خاورمیانه راباثبات تر

نمایند..

سنتوری هفتم نوستراداموس که باید شامل یکصددوبیتی باشد..42تای آنها..

درکتابهای دردسترس امروز بیشتردیده نمیشود..این امکان هست که..

شایدبخاطراهمیت زیادآنها..نیروهایی این دوبیتی هاراحذف وپنهان کرده اند..چرا؟

به دوبیتی زیرکه از سنتوری هفتم..دوبیتی 92 است توجه کنید..این قسمت رااز

کتاب ترجمه ای قدیم چاپ..نوستراداموس ازآینده ی جهان خبرمیدهد..به ترجمه

عنایت ا.. شکیباپور..می آورم..

اما ازخاک ساتراپ(ایران) بوی زننده ای (نفت) شنیده میشود..

خرابیهای زیادرا..آن بوی بد.. باعث میشود...(جنگ عراق علیه ایران..به

تحریک قدرتهای جهانی)

خرابیها...باخون وآتش..ازآسمان..می بارد..

درروزی که عددش..مانندگردش پنجم است...

واین چنین میشودکه سه اقتران مانده به پایان اقترانهای زحل ومشتری دربروج

خاکی..سلسله ی قاجاریه.. به انتهای خودمیرسد..وسررشته ی کار بدست

اردشیرریپورتر(متولدبرج سنبله) وبعدها..شاپورریپورتر(متولدبرج حوت)..

می افتد..وسلسله ی پهلوی ..بجای قاجارها..تشکیل میشود..

اقتران اول زحل مشتری دربرج سنبله...رضاشاه..که گفته شده متولداواخربرج

حوت بوده..ودراقتران دوم که دربرج ثور واقع شده..محمدرضاشاه(متولدبرج

عقرب) سلطنت میکند..ولی اقتران آخر دربرج جدی..اقترانی مهم وپراثربنظر

میرسد..

این اقتــــران دردوران پهلوی دوم واقع شده..اوآخرین ازدواجش رامیکند..

وفرزندپسرش هم زاده میشود..برج جدی..برجی استکه..ناپلئون وهیتلر..هردو

درطالعشان ماه رادراین برج دارند..بیت دهم منطقه البروج..برج قدرت و...

قدرت طلبیها..

بنابراین..بعدازحرکت زحل..ازجدی به دلو...

 

شاه دست به انقلاب سفید میزند..و..امام خمینی بااوبمخالفت برمیخیزد..

وباحرکت زحل به برج حوت..ماجرای ترورمنصور(متولدبرج حمل)..

پیش می آید..و..نخست وزیری هویدا..

ورود سیاره ی زحل به برج حمل..( برج خاورمیانه..وهمزمان باجنگ اعراب و

اسرائیل..)..

حرکت زحل ازبرج حمل تاسرطان که برج مقابل جدی است ..با افزایش غرور

وقدرت طلبی بیشتروبیشترشاه همزمان میشود..جشنهای شاهنشاهی..تاجگذاری..

وافزایش بهای نفت..

وبالاخره..حرکت زحل ازبرج سرطان ..بطرف برج میزان..

فواره ..که خیلی بالا رفته بود..حال بسوی پایین..جهت می یابد..وهرچه فشار..

درزمان حرکت زحل ازحمل تاسرطان..بیشتربوده..دراینجا فشاربرای سقوط

بیشتروسریعترمیشود..

اگردردوران قبل ازانقلاب اسلامی..پیچ رادیو رابازمیکردیم..وبه خبرها..گوش

می سپردیم..تمام خبرهاازیکی ازاین سه چهره..پای میگرفت..شاه..هویدا..

ملکه فرح

بنابراین نگاهی می اندازیم به جدول سیارات درزمان ولادت آنها

درنگاه اول به هرسه جدول...یک نکته بچشم میآید..چه نکته ای..؟

شاه اوایل ماه آبان(ترکیبی ازبروج میزان وعقرب...بروج بادوآب)...

ملکه فرح اواخر ماه مهر(ترکیبی ازمیزان وعقرب...بروج بادوآب)..

وهویدااواخرماه بهمن(ترکیبی ازدلـــو وحوت...بروج بادوآب).....

زاده شده اند..درطالع محمد رضاپهلوی..

اتصال مریخ وزحل رادربرج سنبله(برج اقتران زحل ومشتری..برج خاکی..وموثر

برشکل گیری سلسله ی پهلوی) مشاهده میکنیم..درطالع شاه..ماه دراواخربرج

عقــرب بااورانوس دراواخربرج دلودرحالت تربیع( حالت

نامناسب)وفشارزیادهستند..

شاه پیوسته زیرفشاربرج دلوبوده..طرح انقلاب سفیدش رادربرج دلو(بهمن)...

پیاده کرد؟..انقلاب اسلامی دراواخر برج دلو(بهمن) به ثمرنشست..برج دلو

درمجموع برج زیان شاه بوده..واورانوس درآن...؟؟؟

جالب وتعجب آوراستکه..شروع پادشاهی محمدرضاشاه ساعت 4/30

بعدازظهر25شهریور1320 بوده..وچه برجی ازافق شرقی بالا میآمده...؟

نگاه کنید...

 بله..18درجه دلو درحال طلوع بوده..؟؟؟؟

 

مخالفت امام خمینی باشاه وتصمیماتش..درسال1342 ودرزمان حرکت زحل

دربرج دلو..شروع شده..ودرسایرگروههای سیاسی..برای مثال به جدول سیارات

درزمان تولدگلسرخی توجه کنید..

بله..این مخالف رژیم شاه نیزدربرج دلو(بهمن) زاده شده بوده..وسرانجام..

دریکروزاواخربهمن ماه...ازبین میرود..

نکته ی عجیب دیگر..تولد هویدا..نخست وزیرشاه است..

که دراواخربرج دلوزاده شده بوده؟؟؟واین همان...بازیهای پنهان استکه حافظ

درغزل زیبایش بدان اشاره کرده..حرکت همزمان مریخ وزحل..درسنبله..

نشاندهنده ی معاشرین زیان آورشاه..میتوانندباشند..برج قدرت شاه برج اسد

است..ومشتری ونپتون ؟درآن ....در28مرداد1332سیاره ی نپتون بازحل دربرج

میزان اقتران داشته..بازهم نپتون...

نپتون میتواندنماینده ی خط سیررشدتمدن کنونی جهان باشد..؟

ودرطالع ملکه فرح هم...

مریخ ونپتون؟درکنارهم..دربرج سنبله..دیده میشوند..در22سنبله ودرحد

بیت دوازدهم(امورمحرمانه وکارهای نهانی)..هستندبرای آفتاب دربرج میزان..

مریخ ونپتون..همانهاکه اوراانتخاب میکنند..ومشتری دراواخردلو...؟باعطاردو

آفتاب درمیزان..بانت های هماهنگ مینوازند..دلو..نقطه ایکه زندگی شاه را

خراش میداده..وخانه ی فرزندان برای ملکه فرح بحساب میآید..

زحل..درطالع ملکه فرح..درخانه ی هفتم..دربرج حمل حرکت دارد..زحل در

حمل عملکردنامناسبی دارد..شرف زحل درمیزان وهبوطش درحمل است..

وزحل دراین طالع ..شاه است..

غیرازسنگینی زحل..بربرج هفتم..ماه..نشانه ی صاحب طالع..دربرج جوزا

(ارتباطات - سخنرانیها) درحدتربیع(تاثیرمنفی) است بامریخ درسنبله..ومریخ

دردوازدهم (نامناسب وپنهانکار) عطارد...است درمیزان..

واین حرکت مهمی است درزندگی صاحب طالع..؟

ماه(صاحب طالع)درجوزاست..وسیاره ی جوزا..عطارداست..وعطارددرمیزان

است..وهردوبیت میزان وجوزا زیرفشارمریخ ونپتون هستنددرسنبله(مکان

مریخ وزحل شاه)..

ودرجدول سیارات برای هویدا..

هویداوشاه..دریکسال زاده شده اند..(1919)..اورانوس هردودردلواست..

واخردلو)..آیاخضوع وخشوع هویدادربرابرشاه..میتوانسته درشاه این تصور

رابوجودآورد..که برمخالفانش تسلط کامل دارد..؟؟

آفتاب واورانوس درطالع هویدانزدیک هم بوده اند..کلا این وضعیت دریک طالع

میتواندبسیارزیان آورباشد..آفتاب..مردانگی وقدرت تولیدنسل..است ازبرای

مرد..واورانوس آنرا مختل وبی نظم میسازد..

ماه درطالع هویدادرمیزان است..ومیزان هم بیت 12 برای عقرب است..

حرکت مشخصه طالع..مقابله ی عطارداست دردلو بازحل دراسد..

وهویداهم مثل ملکه فرح ...زحل رادرهفتم خودداشته..روابط سنگین ودشوار..

باشخصی درموضع قدرت..

 

 

   خسته نباشید