IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

شیـــــروگاو....Leo and Taurus
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٩   کلمات کلیدی: شیر و گـــاو

                           باطلب یاری از خالق هستی

اگرخانه های منطقه البروج رابازندگی انسان منطبق کنیم..انسان دربیت اول

زاده میشود..(حمل)و...بعد درپی غذابرمی آید...و..غذا میخواهد..(برج ثور)

وآنگاه به حرکت درمی آید واینطرف وآنطرف میرود..وبابقیه تماس میگیرد..

(جوزا)..وپس ازآن درصدد ساختن پناهگاهی برای خود برمی آید(سرطان)...

وبعدکه خاطرش جمع شد..به ماجراجوئی میپردازدوموادغذائی ذخیره میکند..

به شکارمیرود..چیزهایی بوجود می آورد ومیسازد که دوست دارد..فرزند..

آثارهنری..بت ها..(طلا - زمین -  پول...) که بابرج اسد منطبق میگردد..

پس برج ثور برج پول وکاروسرمایه...وبرج اسد..برج ماجراجوئیهاواکتشافات

و...است..

وبرج عمل برای اسد..برج دهمش یعنی برج ثوراست..یعنی برج پول وسرمایه..

ودرثوراستکه...ماه بشرف میرسدوماه...همه نقاط کره زمین است...

برج عقرب..برج مقابل ثوراست وبرج نیروهای ناپیدا..دنیای غیرمادی...

وبرج دلــــو درمقابل اسد است وبرج..آرزوهاوامیدهای بشری...شامل..

عدالت..مساوات..استقلال..وهمه رویاها وایده آلهای زیبای انسانی..

پس هرچه برج ثور قدرت یابد..اندیشه های اعتقادی وغیرمادی تضعیف

میشود..وهرچه اسد( که شامل دنیای سرمایه داری کنونی هم میشود)..و

 

مدلولاتش توسعه یابد...آرزوهاوامیدهای بشری(وشعارهایی که دنیای کنونی

میدهدو...عکس آن عمل میکند!)...نقصان می یابدواین نکته خاص یک زمان

ودوران نیست ودرتمام ادوارحیات انسان بشکلی وجودداشته...

حال دوسیستم فکری که دراین دهه ها..که دوران اقترانهای سیارات زحل و

مشتری دربروج خاکی = تفوق مادیات.بوده رانگاهی می اندازیم..

 

 

سیستم متکی برکاوش جهان ومنابع آن ودرانحصارگرفتن ثروتهای زمین(برج

اسد...بیت آفتاب..پادشاهان وامیران..تجمع کنندگان ثروتها)..رادراین زمان..

سیستم سرمایه داری نام نهاده اند..درنموداربروج ثابته وحوادث..برج ثور..

برج نقدینگیها راباآن درتربیع میبینیم..یعنی نیروهای بوجودآورنده ی پول و

ثروتها تحت فشارشدیدبرج اسد..قراردارند..

کسی که بیشترازهمه دراینباره سخن گفته ..کارل مارکس است...

اگربه جدول تولدش نگاه کنیم..ماه وآفتاب رادربرج ثور دراقتران

میبینیم..اودردوره ی اقترانهای زحل ومشتری دربروج خاکی پای به جهان

گذاشته..مهمترین اثرش..سرمایه نام دارد..ومکتب برتری طبقه ی کارگر..

پرولتاریا(سنبله =نیروی کاروکارگران)رامطرح میسازد..وبعدها یک متولد

اردیبهشت دیگر..یعنی لنین درروسیه براساس این تفکرات یک کشورباسیستم

کمونیزم یعنی اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی رابنیان مینهد..

ومردم فقیر وجنگزده روسیه به این سیستم دل میبندند..به موقعیت این وضعیت

توجه کنید..

ماه رادربرج اسد(مسکو) درگذرازمقابل اورانوس دردلو میبینید..درحالیکه

زحل ونپتون هم دراسدحضوردارند..درطالع لنین نیزماه رادردلو درتربیع با

آفتاب دربرج ثورمشاهده میکنیم..

حال به طالع گرباچف نظربیفکنیم..

بازهم ماه دربرج اسدحرکت دارد...یک نکته ی جالب اینکه..درزمان فروپاشی

اتحادشوروی مقابله ی زحل درجدی(روسیه) بامشتری درسرطان روی داده..

ودرطالع گرباچف نیزاین وضعیت مقابله تشکیل شده...ومریخ توقفی طولانی

دربرج سرطان(برج مقابل روسیه)دارد..

واماچرااینقدربرج اسدودلودرزمان وقوع حوادث درطالعهای ذکرشده..اهمیت

یافته اند...؟به جدول سیارات درطالع زیرتوجه کنید...

میخائیل رومانف درروسیه تاحدودی مارابیادشاه اسماعیل صفوی درایران

می اندازد..پس ازحمله مغولهابه روسیه..درروسیه متحدیک خاندان حکومتی

رابنیان مینهد..بادقت درجدول سیارات درزمان تولدش..آفتــاب ونپتون..مریخ

وعطاردرادربرج اسد میبینیم(برج اسدبرج تولد خاندان رومـــانف)و..آفتاب..

شرفش دردرجاتی ازبرج حمل است..که دراین درجات..اورانوس وپلوتووراس

قرارگرفته اند..اسد وحمل بروج آتشی بشمارمیروندوبااقتران برج اسددرسال769

منطبق میشوند..وآفتاب دراین طالع قدرتمندبنظرمیرسد..وحرکات تاریخی بعدی

بنوعی بابرج اسد ارتباط داشته اند..یاماه دراسدبوده ویادربرج دلو یعنی برج

مقابل اسد..

وهمانطورکه درجدول بروج ثابته میبینید..سیستم شوراها با برج عقرب وامور

غیرمادی تقابل داشته...وبرج دلو برجی هوایی(بادی) بشمارمیرود...برج

امیدها..وایده آلها...

پس      باخروج اقترانها ازبروج خاکی       واولین اقتران دربرج

بادی میزان این سیستم قادربه حفظ خودنشده..و...

وبانگاهی به جدول سیارات ..هنگام تولدآقای پوتین..

ماه رادربرج جوزا(برج بادی)..دربرابرمریخ مشاهده میکنیم..

مائو متولد برج جدی بوده..وسیاره اش زحل درزمان تولد..دربرج میزان

حرکت داشته..(برج میزان طالع تشکیل چین کنونی)..شکل تجمع سیارات در

جدول طالعش رااگرنگاه بیندازیم..جالب بنظرمیرسد..نیروها دودسته شده اند..

مثل دوبال یک پروانه..وتعادل دهنده ی نیروها..زهره دریک طرف دربرج بادی

دلو وماه درطرف دیگردربرج اسد..

وآفتاب درلحظه ی تشکیل جمهوری چین دربرج هوایی میزان حرکت

داشته..مقابله ی ماه وزهره درطالع مائو..همان توجه به مسئله ی فرهنگ

درمکتب اوست وتفاوتش با مکتب شوراهادراتحادشوروی..

درسال2020میلادی اقتران مهم دلو واقع میشود وزحل ومشتری دربرج دلو

بهم نزدیک میشوند....

ونقطه ی اعتدال بهاری به برج دلو نزدیکترشده..واین امید که یکقدم ..انسانها

به آرزوها وامیدهای خود که اینهمه برای آن تلاش کرده اند..نزدیکترشوند...

آیا اعتقادات کنونی همه گیرترخواهدشد؟

آیااعتقادات گذشته..مجددا قدرت خواهندیافت....؟

ویااینکه مکتب وسیستمی جدید زاده خواهدشد..

دعــــــاکنیم...

دعاکنیم برای اینکه انسانها ..دررسیدن به آرزوهای خود(رسیدن به مساوات-

عدالت- وشراکت همگان درثروتهای زمین و...موفق گردنـــــد..

 

                                      انشاا..


 
سایبری وحرکت سیارات
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۸   کلمات کلیدی: سایبری و حرکت سیارات

                  باطلب یاری ازخالق هستی

بانگاهی به جدول وضعیت سیارات دریکی ازحملات ویروسی(حمله ی ویروسی

به کامپیوترهای شرکت نفت)....

سیاره ی قرمز مریخ رادرحال طلوع دربرج سنبله می بینیم...

مریخ درنیمه ی دوم سال 1390 ونیمه ی اول سال1391توقف طولانی داشته

است...دربرج سنبله(بیت وشرف عطارد)..وعطارد(کدویروس) رادرکنارسیاره

اورانوس(اختراعات جدید..کامپیوترهای پیشرفته)درحالی مشاهده میکنیم که زیر

فشارمنفی پلوتو دربرج جدی(مدیریت ها - دانش هسته ای - بوشهر - خوزستان

ونفت...)قرارگرفته...دراین جدول نزدیکی سیارات اورانوس وعطارد درحالت

تسلط برمریخ رامیتوان نشانه ی کدهای کامپیوتری مخربی به حساب آوردکه

مریخ راهمچون اسب تروائی به محیط کاری(سنبله) میفرستند...

پس برمیگردیم به  پلـــوتو..

مدلولاتی که جهت سیاره ی پلوتو گفته شده..بیشتردررابطه با برج عقرب

است...مرگ ..ترس ووحشت..قدرتهای روحی..پیداوناپیدا..تولددوباره..

کاریزما وجاذبه خاص ..ودراتصال بااورانوس:حملات انتحاری..

تشدید کننده ی تاثیر سایرسیارات...

حال به جدول اقتران زحل ومشتری(سالهای 1980 و1981)..نظری می اندازیم

میدانیم که این اقتران مهم پس ازگذشت 794 سال ازاقتران مشابه دربرج میزان

رخداده..وسیاره ی  پلوتورا در 21 میزان     درحرکت میبینیم..

وهمچنین پلوتودرلحظه ی پیروزی انقلاب اسلامی..دربرج میزان(برج شرف

زحل) درحال طلوع بوده..(وبرج میزان..بیت دوازدهم میشده ازبرای عقرب..

وعقرب برج تولد شاه ... واورانوس درآن..وتاثیرمنفی بین اورانوس وپلوتو

...راهپیمائیها ومخالفتها درجریان انقلاب اسلامی بارژیم شاه...)..

وتاثیر داشته درهمزمانی بارخدادحوادثی مثل وقایع 6و7 تیر1360وظهور

گروههایی مثل فرقان و...فعالیت افراد خودمحوروافراطی..

خاورمیانه تحت تاثیربرج حمل است ومیزان برج مقابل آن..

باورود   پلوتو    به برج میزان استکه پادشاهی درافغانستان سقوط میکند..

قسمتهای زیادی ازخاک افغانستان تحت تاثیر برج میزان گفته شده..وورود

پلوتو به میزان ابتدای   تغییرات    گسترده درخاورمیانه رانشانه است....

درتجمع انرژی دربرج میزان..بقول منجمین قدیم..مشتری اختیار رابه زحل

میدهدومیزان: اماکن محل عبادت مثل مسجدها..روحانیون وعلما..علمای اعظم..

است ودرکنارزحل...پلوتو نیز مسقلا فعالیت دارد...

پس درزمان اقتران زحل ومشتری...تاثیرپلوتورادرهمزمانی باحوادث بوضوح

دیده ایم..

ویکی دوسال اخیراستکه سیاره ی پلوتو درتربیع قرارگرفته با اورانوس..

وایران اسلامی بخاطراموری مثل تحقیقات هسته ای تحت فشارشدیدتحریمها

قرارگرفته..

وهمینطور به حضور پلوتو درکنارماه درجدول تولدامام خمینی توجه میکنیم:

برج جوزا دریادداشتهای قبلی هم گفته شدکه ..برج ارتباطات انسانها واندیشه ها

میباشد..کاریزما ونفوذکلام امام خمینی رادرنظرآورید..یا تاریخهایی مثل 15

خرداد42 را ویا لحظات درگذشت ایشان را که دربرج جوزا واقع شد..

پلوتو..          وهمزمانی آن باسایر امور ورخدادها ..همچنان جای

مطالعه ی بیشتردارد..

                                          خسته نباشیـــد

 

                                

 


 
30سال لحظه ی تحویل سال ......sun ingress Aries 30years
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱   کلمات کلیدی: 30ساللحظه ی تحویل سال

                               باطلب یاری ازخالق هستی

               

همه سالتان مبارک...

هرسال جدیدکه آغازمیشود..زمانی استکه..خورشیددرخشان..پای به برج

حمل میگذارد...(منظور صورت فلکی حمل نیست)..

باتعیین ساعت ولحظه ی تحویل سال استکه..سالجدیدخورشیدی..آغازشده..

وطالع سال توسط منجمین ترسیم..ودرمورد رخدادهای آن سال اظهار نظر

میشود..

لحظه ی تحویل سال درتقویمهای نجومی همانسال..ویاتوسط مراکزمعتبرمحاسبه

واعلام میگردد..

دراین یادداشت..لحظه ی محاسبه شده برای 30سال رابرایتان آورده ام..

توجه داشته باشید..برخی منجمین درتقویمهای نجومی اززیجها(جداول نجومی

قدیمی) هم استفاده میکنند..ساعات ذکرشده درجداول زیرباتوجه به زمان

بین المللی تنظیم شده..وممکن است باتقویمهاتفاوت جزئی داشته باشد..

 

  سالهای خوش ولحظه های تحویل سال زیبائی داشته باشید.

                  

      30 سال لحظه ی تحویل سال

 

     

 

                                                             BY : SD.M.M