IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

درباره ی زحل و60سال تغییرات مکانی اش
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٤   کلمات کلیدی: تغییرات مکانی 60 ساله ی زحل

                          باطلب یاری ازخالق هستی

            

 

 

           واما اینکه دانسته آید سیاره ی زحل.. مدلولاتش کدامند...؟

استاد ابوریحان بیرونی درالتفهیم خودچنین گوید...

( اماجای راببرجی یابکوکبی نسبت کردن ازجهت دلالتی بود خاصه..برآن جای..

واصل دانستن این...تجربت وآزمودن است)..

                  وحال به این زمانه..زحل را نگریم..که جای دربرج میزان دارد..

( صورت فلکی اش سنبله)..ومدلولاتش ومنسوباتش را..و60سال تغییرات مکانی اش را

بخاطرسپریم..

زحل است آنگاه که بامشتری به مجالست نشیندوحوادث بزرگ راهمزمان شود..چه که زحل

مدیریت وقدرت است..ومشتری اندیشه ومحور..ودرطلب منسوبات زحل جانب خرافات

وتوهمات نبایستی رفتن..

چنین گویداستادابوریحان..دراین خصوص..(نزدیک بیشترین مردمان..احکام نجوم ثمره ی

علمهای ریاضی است..هرچندکه اعتقادمااندرین ثمره واندرین صناعت ماننده ی کمترین

مردمان است )

حال بنگریم که بزمانه ی ما وپیشینیان..زحل رادلالت برچه ها آورده اند...

  این منسوبات برکیوان برشمرند...:

فلزسرب - آنچه مخدر وکشنده است - سنجاب - سمور - مرغابی - ناخن - استخوان -

نیاکان واجداد - پیوسته ابرو - فراخ گام به رفتن - درویشی - بزرگ منش - خویشتن

واهم کشیده - تنهایی جستن - کشاورزی - مرتاض - پیر - اسفالت - قیر - تلخ - آجر -

محافظه کار -بتون - تقویم - سلول - خشک - خاک رس - سیمان - زغال - کفاره - ترس -

شنوایی وکری - ساعت شنی - پیری - معطلی - بز- غم - یخ بندان -قحطی - باوفا -

سرنوشت - سنگ چخماق - ریگ - لجاجت - صدای ناقوس - چرم - سنگ آهک - خسیس -

مومیایی - حسادت - کوزه گری - محدودیت - وسواس - کشیش - فلج - زودرنج -

صومعه ی زنان - حزب گارگر- قلعه یارخ درشطرنج - شوکران - خشخاش - خاکستر -

دندان - کیسه ی صفرا - طحال - قسمت جلوی هیپوفیز - دایه - سیاه پوست - گریستن -

زمان - زمان گذشته - رماتیسم - شن - دوده - سایه - اسکلت - یگانگی - دیوار - روستایی

معادن - جاهای خلوت -( محدوده ی سنی بین 68 تا98 سالگی) - ....

واز کشورها..مثل... شبه قاره ی هند - شوروی - مکزیک - بوسنی - بلغارستان

وشهرها بمانند..دهلی - مکزیکوسیتی - بروکسل - آکسفورد..

واز مذاهب به ..جهود

واما درباب تغییرات مکانی زحل در60 سال..واینکه درزمان توقف زحل دریک برج...

گاه میشود که کوکب به وضعیت رجعت درآید..ودراین حال اگرفی المثل دربرج میزان

بوده..به اواخر سنبله برگردد...ووقتی حرکتش مستقیم شد..باز به برج میزان درآید..

وادامه دهد حرکتش را...باشد که بکارآید....

 

          جدول تغییرات مکانی زحل در60 سال

 

 

 

 

 

                                                    

                                                    موفق باشید


 
عثمانی..و....صفویان
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٧   کلمات کلیدی: عثمانی و شاه اسماعیل

                              باطلب یاری از خالق هستی 

 

 

درکتب احکام نجومی وآسترولوژی جدید...اکثرا..طالع کشور ترکیه رابرج سنبله گفته اند..

درحالیکه..حرکات سیارات دربرج میزان وسیاره ی زهره...بیشترنقش آفرین می نماید..

برمیگردیم به گذشته های دور...

  درسال 1166 میلادی بعدازسالها اقتران سیارات .....                                        

زحل ومشتری دربروج خاکی...آخرین اقتران خاکی در21 درجه ی جدی روی میدهد..

(مثل سال 1339 شمسی که آخرین اقتران خاکی درقرون معاصر رخداده..)

       وآنگاه درسال 1186اقتران دربرج میزان 12 درجه  ........ واقع شده

 ......

وقرانهای بروج بادی..ادامه یافته..تاسال 1306 که بازهم اقتران زحل ومشتری

دربرج میزان اتفاق افتاده..

واین حدودهمان سالهایی استکه عثمانیها شروع میکنند به یافتن قدرت...

درکتب تاریخی..آورده شده..که بعدازشکست رومیان توسط سلاجقه.......

(الب ارسلان)..

  درسال 463 هجری قمری..کوچ قبایل ترکمن به ترکیه..آغازشده...که معروفترین این

قبایل..قبیله ی قایی بوده..که درنزدیکی آنکاراشکل گرفته..ورهبری آنهاراشخصی عثمان

نام بعهده داشته..وحدودسال 1300 میلادی حکومتی بنام عثمانی تاسیس میشود..

درالتفهیم ابوریحان میخوانیم که..

دردلالت بروج برشهرهاوناحیتها... 

برج میزان: روم تا به افریقیه وصعید مصرتابکرانه ی حبشه وانطاکیه وطرسوس ومکه و..

         میدانیم که منظورازروم..دولت روم شرقی درترکیه ی امروزی بامرکزیت...

کنستانتینوپل ( یاهمان استانبول ..باعلامت خورشیدی..برج سرطان) بوده ..بنابراین..

امپراطوری عثمانی که باخاتمه دادن به عمر امپراطوری روم شرقی(بیزانتیوم) درسال

1453 میلادی وتصرف استانبول آغازشده..درواقع مبدا قرون جدید درتاریخ اروپا قرار

گرفته..که گفته شده..سلطان سلیم اول وسلطان سلیمان اول..این امپراطوری را به اوج

رساندند..

عمرعثمانی هاحدود1922میلادی بابرکناری سلطان عثمانی توسط کمال آتاتورک به انتها

 

رسید..در1921 اتصال سیارات زحل ومشتری در26 درجه ی سنبله (بمیزان نزدیک

میشده)..رویداده..وشاید بهمین دلیل است که منجمین سالهای اخیر..علامت خورشیدی ترکیه

رابرج سنبله قلمداد کرده اند..امپراطوری عثمانی بیش از 600 سال عمرکرد.

   ...قابل ذکراست که درحدودزمانی تشکل ورشد دولت عثمانی......درتبریز

(شهری باطالع عقرب)..شاه اسماعیل صفوی هم اعلام قدرت کرده وهم...

اعلان رسمیت تشیع درآذربایجان .....درسال 1484 اتصال سیارات زحل

ومشتری دربرج عقرب رخ میدهد وموثرمیشود برحوادث سالهای1484تا

1504...درحدود1500که شاه اسماعیل بقدرت میرسد..تربیع پلوتو درعقرب

25 درجه بااورانوس دردلو 25 درجه واقع شده........

9بارپلوتو درعقرب درتربیع قرارمیگیرد بااورانوس دردلـــووبارنهم است

که مصادف میشود بااشغال تبـــــــریز

واین تربیعات 9گانه..از 1496 تا1500بوقوع پیوسته اند..ودرآخرین

آنست که تبریز به تصرف شاه اسماعیل درمی آید..ورواج تشیع رسمیت

می یابد...

نقطه ی قدرتی که به این تربیعات منتهی شده..سالهای 1343 و1344

میلادی استکه..3باراتصال سیارات اورانوس وپلوتو واقع شده..

درچه درجاتی ؟دربرج حمـــــل ودرجات 11و12درجه ی حمل..ودرادامه ی

این اقترانهاستکه..تربیع1500 رخداده وسلسله ی صفوی وقدرت شیعه

رسمیت مییابد..وبرج حمـــــــل..برج آذربایجان است..

 

                                      خسته نباشیـــــد