IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

ایران زمین..ایرج..فردوسی
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۳٠   کلمات کلیدی: شاهنامه وبرج اسد ،فردوسی وبرج حمل ،حمل دید طالع ،برج آتش وتولدشاهنامه

            خداداناست

 

          

به سلم اندرون جست زاخترنشان

ستاره زحل دید وطالع کمان

دگرطالع تور فرخنده شیر

خداوند..بهرام برخون دلیر

چوکردزاخترفرخ ایرج.. نگاه

حمل دیدطالع...خداوندماه

دراین ابیات شاهنامه ی فردوسی سهم ایرج....ایران زمین وطالع آن حمل ذکر

شده...وایران زمین درگردش ایام تحت تاثیربروج حمل میزان قرار میگیرد...

(اگرنظرمنجمین قدیم وغربی راپذیراباشیم..صورت فلکی حمل..وبرچ

ثورعلامت ایرانزمین بایدباشد)..پس بروج باین صورت میشود..ثور میزان..

رنگ وابسته به برج حمل:..رنگ مریخ..قرمز ورنگ میزان بین آبی وسبز

است...بنابراین خلقیات منسوب به این قسمت ازمنطقه البروج ..ترکیبی از

رنگهای قرمز(مریخ) وآبی (زهره) میباشد...

به تیمهای فوتبال مورد علاقه ی علاقمندان...پیروزی واستقلال فکرکرده اید..؟

پیروزی یا همان پرسپولیس =مریخ   ...و استقلال = زهره...(شبیه علائم عقرب ثور)

برخی اقشارعام اخلاق مریخ دارند...تند..افراطی....پدرسالار...    وبرخی اقشار

اخلاق زهره رادارند...شاعرمنش..ملایم..علاقمندبه موسیقی وهنرها..وبطورکلی

زیبائیها...(گاه تحت تاثیرزحل این تاثیرزهره تغییرمیکند)..

نمیتوان یک رای کلی دادکه مثلا مردم اینطورهستند یاآنطور...

اخلاق عام برآیندی ازتاثیر بروج حمل ومیزان است...

بروج حمل وعقرب خانه ی مریخ است...

..

وبرج میزان خانه ی زهره است وجایگاه شرف زحل ودرتثلیث است بابرج جوزا

وسیاره ی عطارد..بنابراین:سیارات وابسته به برج میزان...:زهره-- زحل--

وعطاردمیباشند...

 

سلسله های سامانیان وغزنویان تحت تاثیر برج مریخ قدرت یافته اند...

انقراض هخامنشیان وبقدرت رسیدن اسکندر مقدونی وجانشینانش تحت تاثیر

برج میزان بوده است..وتصرف بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی نیز

همچنین...بابرج میزان ارتباط داشته...

این کلمات منسوب به آفتاب است:

روح -دایره - مشهور--صحرا--داود--روز--آتش --کندر--طلا--قلب--افتخار--

گازهلیوم --چراغانی --یعقوب --پادشاه --خانه ی مجلل --گل همیشه بهار--

پرتقال (میوه)--طاووس نر--اکلیل کوهی--ستاره ی دریائی --گل آفتاب گردان--

سامسون -- سمندر--تیموس (غده)

واین کلمات منسوب به زهره است:

ناهید--نبات --مرجان --رقص --گوزن --چاه زنخدان --دلفین --زمرد--زنانه --

گل فروش -عسل -- بکارت -- کلیه ها--ازدواج --همسر--کبک-- معطر--قرقاول-

گل میخک --هلو-- لوزتین -- خرگوش اهلی -- گل سرخ -- گل رز --یاقوت کبود-

مبل --گل شاه پسند--پولکی فروش --بنفشه --شراب --عروسی -- بومادران --

برنز--مرهم -- تختخواب -- زناکار-- ملکه -- کبوتر--خنده -- خیاط-- بلوغ --

 

   فردوسی وشاهنامه....

 

درموردسالهای زندگی فردوسی تاریخ دقیفی دردست نیست.. حدودا بین سالهای:

٩۴٠ تا ١٠٢٠ میلادی میزیسته وسال شروع به سرودن شاهنامه رابین سالهای

٩٧٧تا٩٨٠ میلادی گفته اند.

ازسالها قبل از تولد فردوسی اتصالهای زحل ومشتری دربروج آتش رخداده بوده

برج حمل ...برج وصورت فلکی ایران هخامنشیان..

..اولین اتصال زحل ومشتری قبل از دوران زندگی فردوسی...در١٣مارس ٩٠٨

میلادی دربرج حمل رخداده....پس حرکت سیارات زحل ومشتری دربروج آتش

ومخصوصابرج حمل بازندگی فردوسی وسرودن شاهنامه همزمان بوده...

اتصال زحل ومشتری در١٧ درجه ی حمل درسالهای ٩۶٧و٩۶٨( سه باراتصال

رخداده)..همزمان شده باایجادانگیزه ای نیرومنددرفردوسی برای شروع سرودن

شاهنامه...ازلحاظ حوادث همزمان تاریخی باحرکت فردوسی میتوان ازپی ریزی

ایجادشهرقاهره درمصررانام برد که توسط منصور خلیفه ی فاطمی درسال ٩۶٨

میلادی انجام شده...

وقتی درسالهای ٩٧٨-٩٧٩ میلادی زحل ومشتری به مقابله ی با یکدیگر

رسیده اند فردوسی ازحالت اندیشه به مرحله ی عمل رسیده ودست بکارشده...

تا٣٠سال ازعمرش راصرف سرودن شاهنامه بکند.

زمانی سرودن شاهنامه به انتهامیرسدکه اتصالات زحل ومشتری به آخرین

اتصال خود درآخرین درجات برج قوس میرسند وپس ازآن قرانات زحل ومشتری

دربروج آتشین تمام واتصالات دربروج خاکی آغازمیشودواین اتصالات جدید

 

همزمان است باشروع جنگهای طولانی صلیبی...

اگرپادشاهان راتحت تاثیرآفتاب بدانیم...شرف آفتاب دربرج حمل است..

پس: شاهنامه باآفتاب مرتبط میشود وفردوسی بابرج حمل...

وبدینگونه یک اثرارزشمنددرتاریخ ادبیات ایران زمین زاده میشود...

شهرفردوسی یعنی طوس هم تحت تاثیربرج اسدبوده وآفتاب...

که شهرهم بخاطروجودفردوسی اهمیت بیشتری یافته...چراکه شرف آفتاب...

همانطورکه قبلا گفته شد دربرج حمل میباشد.

 

                        

                             خسته نباشید  

        


 
وضعیت سیارات درزندگی چندشخصیت تاریخی
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢۸   کلمات کلیدی: ناپلئون وهیتلر ،انیشتین-والت دیسنی ،ماه درجدی وقدرت طلبی

   خداآگاه داناست         

 

 

 

 

 

دراین طوالع مشاهده میشودکه:

 

 

 

 

درطالع ناپلئون وهیتلردرمقابل قدرت طلبی زیادآنها..موضع ماه دربرج جدی..

قراردارد(برج دهم منطقه البروج)..که برج رهبریهاست...و......

 

موضع ماه درطالع انیشتین ...دربرج قوس یعنی خانه ی علوم وتحقیقات قرار

دارد....

 

ماه درطالع والت دیسنی دربرج میزان قراردارد...اوتوانسته است بین زندگی

حیوانات وانسانها نوعی توازن وارتباط ایجاد کرده ...وباعث تولید فیلمهای

کارتنی وتخیلی بس زیبا گردد .

                                      همیشه شاد باشید

 

 


 
نظریه ی دکتراوژن ژوناس وباروری ها..Eugen Jonas
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٥   کلمات کلیدی: بروج نروماده وباروری ،eugen jonas ،women fertile ،conception

                 خدا دانای آگاه است

 

 

ناراحتی مادرجوان راچه چیزی میتواندجبران کند..تانزدیکی مادرشدن پیش رفته

..ولی فرزندش راازدست داده است ...گرچه رسیدگی به وضع جسمانی مادر کار

آنهاستکه دراین کارتخصص دارند..ولی ببینیم ...آیاآسترولوژی نیز میتوانددراین

خصوص حرفی داشته باشد...

 

میدانیم که وضعیت روحی مادر - ژنتیکی - خانوادگی - روانی - محیطی و

اجتماعی..اقتصادی و..قطعادراینگونه امور میتوانند موثرباشند...آیا وضعیت

سیارات هم درموقع انعقادنطفه میتواندموثرباشد..اگربه کتابهای گذشتگان در

زمینه ی تنجیم یاآسترولوژی مراجعه کنیم...همه ی آنهادرباب احکام سقوط نطفه

یازمان شروع بارداری حرفهای زیادی زده اند..ولی چون نسخ قدیم(بجزچندتا)

متاسفانه درقفسه های نسخ خطی نگهداری شده وهمه کس ممکن است نتواند

رنج مراجعه به موسسات نگهدارنده ی کتاب رابرخودهموارکندوتازه ممکن است

قوانین ومقررات موسسه نگذارد همه کس ..بدون قیدوشرط..به این نسخ

دسترسی داشته باشد..معلوم نیست که اگرمحقق درکشورهای خارج باشد...

چگونه میتواند به نسخ قدیمی دست یابد..

اینستکه مشاهده میشود...درحال حاضرمنجمین درسایرمناطق جهان..اکثرا به این

منابع دسترسی نداشته اند..وبرای همین استکه امروزه نام کسی که درانطباق

وضعیت ماه بابارداری خانمها..همه جا ذکرمیشود..نام دکتری اهل چکسلواکی

بنام دکتراوژن ژوناس است که درهمین سالهای اخیروقبل ازمرگش دراین زمینه

سخن گفته ...

 

دکترژوناس متولد برج عقرب .. 6 نوامبر1928 درحالی ازارتباط ماه بابارداری

ونوع جنس نوزاد صحبت نموده...که کتابهای نجوم منجمین ما..صدهاسال قبل با

دقت این امررابیان کرده اند.

 

 

 

به اینگونه مادران وهمه ی آنها که میخواهند مادرشوند..میتوان چند توصیه نمود

..

1- ابتدا یک تقویم نجومی که ایام عیددربازاربفروش میرسد(ازنوع معتبرآن)را

خریداری نموده ودرتمام ماهها..روزهای اول تاششم هرماه قمری راعلامت

بزنند...

2-دراین 6 روز منتخب هرماه..اگرروزهائی درتقویم...مقابل آنها نوشته شده:

قمردرعقرب است...روزهای قمردرعقرب راحذف کنند.

3-این ایام رامناسب برای زمان انعقاد نطفه گرفته وبه شریک زندگی خود

اطلاع دهند.

همانطور که تجربیات منجمین گذشته نشان داده..ازانعقادنطفه درزمانی که ماه

کامل میشودو بقولی شب 14 است ویاسه روزی که ماه درمحاق است ....

سه روز آخرهرماه قمری..جداخودداری کنند..همینطورروزهای نزدیک به :

ماه گرفتگی یاخورشیدگرفتگی وخوداین روزهارا...که این ایام معمولا در قسمتی

ازتقویمهای..بدان اشاره میشود.

اگرخدای نکرده فرزندخودراازدست دادند..درمراتب بعدی سعی کنند..طوری

برنامه ریزی نمایند تا...مجددادرآن ماه که فرزندراازدست داده اند..دیگرباردار

نباشند.

4-اگرپدرومادر خوددرزمانی بدنیاآمده اند که ماه شب چهارده ویا درمحاق بوده..

معمولا وناخودآگاه ممکن است تمایل پیداکنند که دراین زمانها اقدام به انعقاد

نطفه نمایند..که دراین مواقع بادقت به تقویم نجومی خود نگاه کرده وازانعقاد

نطفه جلوگیری نمایند

برای دانستن مکان ماه درلحظه ی ولادت..میتوانید ازجداول نجومی استفاده کرده ویااگر

به جداول دسترسی ندارید بامراجعه به آدرس زیرونوشتن تاریخ وساعت تولد ومکان

ولادت درمکانهای خواسته شده....موقعیت ماه وسایرسیارات رابدست آورید..وآنراsave

کرده ویاباچاپگرچاپ کرده وهم زن وهم شوهر..وضعیت سیارات زمان تولد را همیشه در

دسترس داشته باشند..

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

5-بااستفاده ازتقویم نجومی میتوانند نوع جنسیتی فرزندشانرا(اگرخداوندمدد

فرماید)..تعیین نمایند...البته بشرط رعایت سایرفاکتورهائی مثل:آرامش روانی-

تغذیه ی مناسب و..دراین قسمت به نموداردرج شده توجه داشته باشید:

 

 

 

ازنظرمنجمین بروج منطقه البروج یک درمیان نروماده هستند..مثلا برج حمل یا

فروردین رانرمحاسبه میکنند وبرج بعدی یعنی ثوریااردیبهشت راماده...و

همینطورالی آخر..

پس اگرماه که برحاملگی موثراست..دربروج نرینه باشد..میتوان نظردادکه..

به مشیت الهی..فرزند پسرخواهدشد...ودربروج ماده ..فرزند احتمالا دخترخواهد

شد...واین همان نظریه ی دکتر اوژن ژوناس میباشد..برای اطلاع بیشتر از

نظریات این پزشک اهل چکسلواکی ..میتوانیدنامش رادرجستجوگراینترنت

وارد نمائید واطلاع لازم رابدست بیاورید.

 

 

بروج مذکر(نر): حمل - جوزا- اسد- میزان - قوس- دلووبروج مونث (ماده ): ثور- سرطان - سنبله - عقرب - جدی - حوت

یک نکتـــه ی قــابل ذکر:

درچندصدسال آینده..سیارات زحـــل ومشتــــری..

دوسیاره ی بزرگ منظومه ی خورشیدی..دربروج بادی اقتران خواهندداشت..

یعنی انرژی های اصلی دراین بروج مجتمع خواهندشد..بروج بادی..یعنی..

خرداد - بهمن - مهر...ونقطه ی شروع اعتدال بهاری..آغازبهاروزنده شدن

طبیعت..به اواخردرجات برج بادی دلــــو یابهمن..

میرسدوآرام آرام ازآخربهمن..می آیدومیآید تابه اوایل بهمن برسد..دربیش از

هزارسال...!

وبروج بادی..خانه ی قدرت است ازبرای بروج خاکی..وخاکی یعنی..

اردیبهشت..دی و..شهریور

مثلا..برج دهم اردیبهشت..میشود:برج بهمن..که برج قدرت وعزت محسوب

میشود برای برج ثوریااردیبهشت..

خـــــوب..اگربخواهید..فرزندتان..که درآینده..متولدخواهدشد..دایره ی زندگی اش

بادایره ی قدرتهای اصلی طبیعت ومنطقه البروج..هماهنگی داشته باشد..

وراه خودرادرزندگی..بتواند بازکنــــد..میتوانید..

لحظه ی انعقـــاد نطفه را طوری تنظیم نمایید که فرزندتان دربروج بادی ویا..

خاکی زاده شود (بایاری خواستن ازخالق هستی)..

این بروج...( خاکی - بادی).بروج متفکرومنطقی هستند..درآینـــده..احساسات ..

در..کش وقوس حوادث..نقش کمتری خواهدداشت..خــوب..

اگرچنین تصمیمی را بخواهیدبگیرید..بایدبه این موضوع مهم..هم توجه داشته

باشید که اگر خودتان(یعنی پدرومادرفرزند) دربروج احساسی..یعنی:فروردین -

تیر - مرداد - آبان - آذر - اسفند..زاده شده باشید..درهماهنگی بافرزندان

متولد بروج بادی ویاخاکی..یعنی متولدین:اردیبهشت - خرداد - شهریور - مهر -

دی - بهمن ..مشگل خواهیدداشت..وکسی که این مشگل..اورارنج خواهدداد..

قرزنداست که کوچکتراست..خوب....

چه بایدکرد؟..نیازشدیدخواهیدداشت که اطلاعاتی درموردبروج احساسی و

منطقی داشته باشید..ودراین رابطه...

کتابهای مفیدی رامیتوانید درکتابفروشی ها..البته باکمی زحمت وجستجو..

بیابید..کتابهایی مثل..

اسرارستاره شناسی ..نوشته ی امی کین باترجمه ی خانمها..شکیبا - مدنی

ویا کتاب طالع بینی وستاره شناسی نوشته ی خانم لیزگرین باترجمه ی خانم

میترامعتضد..

ضمنا..برای تنظیم روز وماه تولد نوزاد..میتوانید ازجداول زایمان که در

داروخانه ها..ممکن است بیابید..کمک بگیرید..

 

 

 

 

 

                    همیشه درپناه خالق هستی باشید