IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

خشکسالی هاو....بروج خاکی
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: زحل-ثور-کمبودبارندگی

              باطلب یاری ازخالق هستی

 

 

اینهمه عکس می ونقش نگارین که نمود

                     یک فروغ رخ ساقیست که درجام افتاد

 

صحبت ازخشک سالی وکم آبی که میشود..درواقع عامل آب مطرح است وبارندگی

..وسبزی وطراوت طبیعت وکوه ودشت...

عنصرآب که یکی ازچهارعنصراصلی(آب -آتش - باد- خاک) بشمارمیرود...

اهمیتش بیشتراحساس میشود...سه برج :سرطان - حوت - عقرب..باعنصرآب

مربوط شناخته شده اند...نقطه ی مقابل این بروج...بروج خاکی است..یعنی:

جدی - سنبله - ثور...

هرگاه دربروج خاکی انرژی سیارات مجتمع شود...طبع سردوخشک برطبیعت

غلبه میکندوعنصرسه برج مقابل بروج خاکی..یعنی بروج آبی..چه میشوند؟..

درنقصان واقع میشوند...

طبع بروج آبی..سردوتر..گفته شده..

ازطرف دیگر..به عامل مکانی هم توجه میکنیم...گفته شده که: کشورهای

خاورمیانه:ایران - عراق - سوریه - فلسطین...تحت تاثیر برج حمل میباشند..

برج حمل وابسته به عنصرآتش است وطبع آن :گرم وخشک ...کشورماهم بطور

کلی..اقلیمی خشک وکم باران شناخته شده...سیاره ی وابسته به برج حمل هم..

سیاره ی مریخ است..مریخ آتشین فام...وآتشین طبع

 

        تجمع انرژی سیارات دربروج خاکی

دربررسی جداول نجومی سالهای اخیر...هرسه برج خاکی جایگاه اتصال سیارات

وماندگاری اثراین اتصالات بوده...هم درسنبله .. هم درجدی .. هم درثور..

ودراین هفت سال گذشته..باعبورسیاره ی اورانوس دربرج حوت ودرحالت تثلیث

بادواتصال دربروج خاکی...حالت خشکی بروج خاکی رابیشترکرده...

به اتصالهای بروج خاکی بادقت توجه میکنیم...:

الف = اتصالهای سیارات اورانوس ونپتون دربرج: جدی

2 فوریه 1993(1371) در34/19 جدی

19  اوت 1993 (1372) در49/18 جدی

25 اکتبر 1993 (1372) در33/18 جدی

اولین اتصال بعدی این دوسیاره در17 ژانویه 2165 میلادی در27/6 دلو رخ

خواهدداد...ومی بینید که حدود172 سال این اتصال دربرج خاکی جدی....

(برج سرد وخشک) فعال خواهدبود...درمبحث زلزله ی بم گفته شد که:

بنظراکثریت طالع بینان جهانی..سیاره ی اورانوس بروقوع زلزله میتواندموثر

باشد...همینطور بررخدادامورغیرمعمول..وسیاره ی نپتون هم غیرازاموردیگر

...موثربراقیانوسها وآبها...

بنابراین ...این حرکت دربرج جدی برنقصان وناهنجاری درانبوه آبها...میتواند

موثر باشد...وبرپدیده هائی مثل: ال نینو ولانینو..یعنی مشاهده ی ناهنجاریها در

دمای آبهای اقیانوسها...

ب = یک اتصال باتاثیر درازمدت دیگر دربروج خاکی...یعنی اتصال سیارات:

اورانوس وپلوتو...

4 آوریل 1966 (1345 شمسی) اتصال اورانوس وپلوتو در 28/16 سنبله

30 ژوئن 1966(1345 شمسی) اتصال اورانوس وپلوتودر06/16سنبله

 

...اتصال بعدی اورانوس وپلوتو که آنهم دربرج خاکی ثور خواهدبود...درتاریخ:

24 آوریل 2104 میلادی واقع خواهد شد..وبااین نتیجه که اتصال اورانوس و

پلوتو138 سال فعال خواهدبود..فعال دربرج خاکی سنبله(سرد-خشک-کم رطوبت)

ج= اتصال بعدی که اتصال پرقدرتی هم بوده...اتصال دربرج خاکی ثوراست:

 

 

دربررسی دوره های خشکسالی..گفته شده که: سال 1376شمسی به بعد...آغاز

یکدوره ی خشکسالی بوده..این دوره همزمان است باورود سیاره ی زحل به

برج خاکی ثور...(9 ژوئن 1998 = خرداد1377) وحضور زحل دربرج ثور

ادامه داشته ..تابه 28 مه سال 2000میلادی میرسیم..واتصال مهم سیارات

زحل ومشتری در43/22 درجه ی برج ثور...

اثراین اتصال تاروز 21دسامبر 2020میلادی که اتصال بعدی زحل ومشتری در

 

29/0 درجه ی برج دلو رخ خواهدداد...طول میکشد..ودرحوالی اتصال مهم ثور

است که سیاره ی اورانوس واردبرج حوت میشود...وتاثیرغیرعادی خودرابراین

برج آبی میگذاردودرحالت تثلیث بادرجات اتصال زحل ومشتری درثورقرار

میگیرد..دیدیم که خشکی ها وکم بارانیها..کم وبیش ادامه یافت...ودربرخی زمانها

حتی نقصان دروزش بادها..مشاهده میشد...ویابادهای مخرب میوزید..

پس سه برج خاکی پرقدرت میشوندودرهمین زمانهاست که نقطه ی اعتدال ربیعی

هم به اواخر درجات برج دلورسیده وازبرج آبی حوت درحال خروج است..

وماکمبارشی وخشکسالی وعوارض آن مثل غبارهای شدیدجوی...راتجربه میکنیم

...

نکته ی مهم :

توجه کنیم که...باورود سیاره ی زحل به برج ثورپدیده ی خشکسالی شدت یافته

(از1377) ...کاهش این تاثیر چه زمانی خواهدبود؟...

..زمانی که سیاره ی زحل درچرخش تقریبی 30 ساله ی خود بدورخورشید...

وارد برج عقرب (برج مقابل ومتضادثور)..در5 اکتبر2012..همان سال معروف

که درباره اش زیاد حرف زده وفیلم ساخته اند......میشود..این کاهش تاثیر..

آرام آرام آغاز میشود..

وکمی بعد درسال 2013 ..سیاره ی زحل دربرج عقرب - سیاره ی نپتون دربرج

حوت - وسیاره ی مشتری دربرج سرطان گذر خواهندداشت...

سه برج آبی باسه سیاره ی قدرتمند...

بنظرشما آیابارندگیها درآنموقع نبایدبیشترازحدمعمول نازل گردد؟

 

                باارزوی بارندگیهای مفید وکافی وشکفتن گلهازیرباران

                                           خسته نباشید

 

 

 

 

 

 


 
زلزله های بم -سوماترای اندونزی
ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٩   کلمات کلیدی: زلزله های بم-سوماترای اندونزی

     باطلب یاری ازخالق هستی     

 

 

داریوش رفیعی ازمتولدین شهربم در4 دیماه 1306 است...آوازهای 

پراحساس وحزن انگیزش راشنیده ایم..

 

 

 

 

درجدول طالع داریوش رفیعی سیارات زحل ومریخ در12 درجه ی قوس

(بیت دوازدهم برای جدی ) اقتران داشته اند وعطاردهم دربرج قوس حضور

داشته...آفتاب وماه هم دربرج جدی حاضربوده اند ومیتوان دشواریهای زندگی

این هنرمندراهمزمان باحرکت این سیارات وخصوصا اتصال مریخ وزحل دربیت

دوازدهم طالع درنظرگرفت..دراین طالع مقابله ی ماه وپلوتو نیزدیده میشود...

که احساساتی پرشوروشدید ویک دلبستگی خاص رامیتوان گمان برد..که برای

صاحب طالع رقم زده شده...داریوش رفیعی دربرج دی زاده شده..وبرج دی برای

شهربم یادآور زلزله ی شدیدبم است.. آیابپنداریم که سرنوشت این هنرمند مرتبط

است باسرنوشت بم ..یعنی طالع هردو برج جدی است...؟

اکثر سواحل جنوبی وطنمان ازخوزستان - بوشهر- بنادر..تاسیستان وبلوچستان

ازتاثیربروج جدی سرطان بهره برده اند..وبم راهم به این مناطق می افزائیم.

زلزله ی 9 ریشتری سوماترا وسونامی پس ازآن دراندونزی - زلزله ی 7

ریشتری هائی تی - زلزله ی 6ریشتری بم - زلزله ی 7ریشتری کوبه ی ژاپن..

همه درماه دی اتفاق افتاده اند...

5دی 1382 همزمان بااتصال ماه ونپتون در11درجه ی دلوزمین بم لرزیده

است...اما چرا غیرازبم بقیه مناطق گفته شده..هم دردی لرزیده اند؟...

آیا اگرطالعشان درجاتی ازبرج جدی باشد...چراباید زلزله را تجربه کنند؟

وقتی ماه وآفتاب باهم اقتران میکنندوهلال ماه پس ازآن درآسمان ظاهرمیشود..

بصورت کلاسیک...7روز..7روز.. تغییرشکل اساسی میدهد:

هلال  -  تربیع اول  -  ماه کامل  -  تربیع دوم  - وشروع ماه جدید

دوسیاره هم که باهم اقتران میکنند..میتوانند تاثیر خودرابریکدیگر بهم چنین

عیان کنند...

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

حالا به این تاریخها بادقت توجه کنید:

الف = 2 فوریه 1993 (1371)... اتصال سیارات اورانوس ونپتون در19

درجه ی جدی

ب = 19 اوت 1993 (1372) ..اتصال سیارات اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی

ج = 25 اکتبر1993 (1372).. اتصال سیارات اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی

وتربیع اول ایندو سیاره ی منظومه ی شمسی بایکدیگر درسالهای 2039-

2040 رخ خواهدداد...

یعنی تاکمتراز 30سال دیگر آثار این اقتران فعال خواهدبود...

درچه برجی..؟  دربرج جدی......

سیاره ی اورانوس را طالع بینان برهمزمانی بازلزله موثرمیدانندوسیاره ی

نپتون..دراینجا میتواند نوعی نیروی درپرده تعبیرشود..که همچون اندیشه ای

پنهان بااورانوس هم نوامیشود...

سیاره ی زحل برنواحی دیگرمثل سیبری وآلاسکا نیزکه سرمای شدیدی وجود

دارد...تاثیرمیگذارد..زحل سیاره ی سرما...یخبندان ..زمستان وافسردگی نیز

بشمارمیرود..

درزلزله ی شدید بم ودرزلزله ی شدید سوماترای اندونزی ..چگونه است که هر

دو دریکروز یعنی 5 دی ..آنهم در2سال مختلف بوقوع میپیوندند..ودرهردوزلزله

..سیاره ی زحل دربرج سرطان حرکت داشته..زحل سیاره ی برج جدی است ودر

سرطان دروبال قرارمیگیرد..برج سرطان راطالع جهان گفته اند...وبرخی

کشورها...

درزلزله ی کوبه ی ژاپن که 7 ریشتربوده وتلفات داشته ..اورانوس سیاره ی

منسوب به زلزله درکنارآفتاب دراواخربرج جدی قرارداشته..وماه دربیت هشتم

آنها یعنی بیت تهدید وخطر حرکت میکرده...

درزلزله ی 7 ریشتری هائی تی ...آفتاب وزهره در21 درجه ی جدی اتصال

داشته اند..وزهره به اصطلاح درحداحتراق قرارداشته است دربرج جدی...

وماه نیز دربرج دوازده جدی ... یعنی برج قوس حرکت داشته...

درزلزله ی 9ریشتری سوماترای اندونزی.. ماه وآفتاب در5 درجه ی سرطان

جدی مقابله داشته اند...

وبالاخره درزلزله ی شهربم ...مریخ دراوایل برج حمل درحدتربیع بوده..

باآفتاب دربرج جدی...

توجه:

همه ی سیارات درهمه ی حضورها دربرج جدی..پای خودرا درجای پای:اتصال

اورانوس ونپتون درسال 1372 میگذارند واثرآنراتشدیدمیکنند.

آیامیتوانید به رخدادهای دیگری اشاره کنید که همزمان بااتصالهای اورانوس و

تپتون دربرج جدی ...بوقوع پیوسته باشند...

 

                                                    

 

 

 

         


 
نگاهی به: طالع ابوریحان بیرونی
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٦   کلمات کلیدی:

                      باطلب یاری ازخالق هستی         

 

 

گرچه ابوریحان بیرونی 531 سال قبل ازتولدنوستراداموس بدنیاآمده ودرروایاتی

تاریخی ...که نقل شده..گاه حالات پیش گویانه ای بااستفاده ازهمزمانی حرکت

سیارات ازخودبروزداده..مثل بیان خروج سلطان ازمسیری غیرازدربهای

خروجی معمول وازطریق تخریب دیوارمحل حضورسلطان....

ولی اثری مثل سنتوریهای نوستراداموس یاشبیه به آن رابخودمنسوب نداشته..

 

 

 

 

هم نوستراداموس وهم ابوریحان دربروج خاکی (جدی - سنبله ) زاده شده اند..

 

هردوماه درطالعشان دربروج ثابته ( اسد- عقرب ) قرارگرفته...بیت اسد..بیت

دوازدهم است برای سنبله وبرج نادیدنیها..وبیت عقرب نیزهمچنین..

درهردوطالع برج عقرب فعال است...یعنی مکان ماه درطالع نوستراداموس..و

مکان اورانوس ومریخ درطالع ابوریحان...همچنین درطالع ابوریحان..ماه دراسد

درتربیع بااورانوس درعقرب قراردارد...

مریخ درهردوطالع دربروج آبی قرارگرفته...عنصرآب وبروج آبی درمنطقه

البروج باحالات مکاشفه وآینده نگری ارتباط دارند..نوستراداموس شش فاکتور

رادربروج آبی درطالع دارد...وخاک است که تاثیر آبرا منعکس میسازد...

نوستراداموس روزپنجشنبه(روزمشتری) وابوریحان روزشنبه (روززحل)

زاده شده اند.

سیارات مشتری وزحل درطالع نوستراداموس دربرج سرطان قرارگرفته اند..و

گفته شده که برج سرطان ..طالع جهان است...ابوریحان این حضور زحل و

مشتری رادرطالع ندارد...

نوستراداموس درهرسه برج آبی سیاراتی درطالع دارد..

درطالع ابوریحان بیرونی آفتاب وعطارد ومشتری دربرج خاکی سنبله قرارداشته

ودرطالع نوستراداموس...آفتاب وعطارد ونپتون دربرج خاکی جدی قراردارند.

سیاره ی زهره درهردوطالع دربروج بادی حرکت دارد..

درهردوطالع پراکندگی سیارات کم بوده... یعنی اکثرسیارات درطالع ابوریحان

دربروج:اسد - سنبله - میزان - عقرب اجتماع کرده ودرطالع نوستراداموس در

بروج: قوس - جدی - دلو - حوت مجتمعند.

توجه:

روزتولد نوستراداموس 14 دسامبر گفته شده که درتقویمهای کنونی دربرج

قوس منظورمیشود ولی درتقویم قدیم اروپائی دربرج جدی جای میگیرد...(ژولین)