IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

نوستراداموس وایران-Nostradamus and Iran
ساعت ٦:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٩   کلمات کلیدی: اصفهان - افغانهانوستراداموس ،سلطان حسین صفوی ،زحل ومشتری در قوس ،3 اقتران در برج حمل

 نوستراداموس وایران       

Nostradamus and Iran ...soltan hosain safavi and   afghans

 

باطلب یاری ازخالق هستی       

نوستراداموس دربین طالع بینان امروزی وعلاقمندان

به آینده نگری..چهره ای بسیارشناخته شده است وسنتوریهایش که مجموعه ی چهارپاره ها یادوبیتیهای اوهستند..مرتباازسوی متفکران وطالع بینان جهانی تعبیروتفسیرمیشود .

دراینجاسنتوری ٣ -رباعی٧ ٧ اورابررسی میکنیم.

ابتدا ترجمه انگلیسی دوبیتی رامی آوریم

  The third  climate comprehended  under  Aries

the year thousand seven hundred twenty and seven

in October

the king of Persia taken by those of Egypt

conflict...death..loss..great opprobrium to the cross

 

 

 

 

 

 

 

فارسی آن تقریبا میشود:  

سومین وضعیت تحت تاثیر برج حمل شکل میگیرد...

درسال1727 درماه اکتبر پادشاه ایران بوسیله ی مصری ها گرفته میشود

درگیری..مرگ..خسارت..شرمساری بزرگ برای صلیب

واقعه ی فوق اشاره میکندبه اتصال زحل ومشتری دربرج حمل

زحل = مصریها (وشاید..عثمانیهاکه برمصرتسلط داشته اند..

وتاثیرعثمانیهابحهت منافعشان برافغانها..علامت برج میزان رابخاطربسپارید..)

آفتاب وبرج حمل=..باتغییرات جزئی زمانی..شاه سلطان حسین صفوی..حمل بیت دوازده است ازبرای ثور..ومیزان بیت مقابل

است ازبرای ثوردرلحظه ی تغریب ثور

ایران=  حمل(صورت فلکی)

موقعیت زمانی= پایان دوره ی صفوی وگذرازبروج آتشی(صفوی) وورودبه بروج خاکی(قاجاریه)

ماه اکتبر=برج میزان ...وبال آفتاب وشرف زحل..برج مرتبط

باعثمانیهاوافغانهاومصریها..که درزمان وقوع این واقعه اورانوس درآن

حرکت داشته..وبرج موثربرثوروحمل

                

          اتصالات سه گانه ی زحل ومشتری دربرج حمل

 

در21 مه 1702 میلادی سیارات زحل ومشتری در 6 درجه ی حمل از کنارهم عبورکرده اند واتصال بعدی آنهادر1723 رخداده وحدود 20سال بین ایندو تاریخ سهم حوادث برج حمل میشودواتفاقی که نوستراداموس بدان اشاره کرده .. دراین دوران اتفاق می افتد...

باردوم که اتصال زحل ومشتری دربرج حمل واقع میشود : 18 مارس1762 است وبارسوم که اتصال دربرج حمل رخ میدهد19 ژوئن 1821 میباشد.

بنابراین ازسال 1700 میلادی به بعدفقط 3بار سیارات زحل ومشتری درتاریخهای فوق دربرج حمل بهم رسیده اندو three

                 climate  هم اشاره به این اتصالها میباشد...

اینطوربنظرمیرسدکه شایدنوستراداموس بخاطرجلوگیری از استفاده ی افراد خاطی درآینده ازنوشته هایش...برخی تغییرات  جزئی دربیان دقیق زمان حوادث بکاربرده ومثلا اولین اتصال زحل ومشتری راسومین اتصال گفته ویا سال را 5 سال کم یازیاد کرده...که در اصل مطلب واهمیت واقعه ی رخداده وبیان آن تاثیرچندانی نمیگذارد.

  درسال 1722 میلادی که افغانهابراصفهان مسلط میشوند...

هم سیاره ی زحل وهم مشتری دربرج قوس(علامت شهراصفهان) بوده اند...

 

 

زحل سیاره ی منسوب به افغانها ومشتری سیاره ی قوس (شهراصفهان ) میباشد وزحل بانزدیکی به مشتری درقوس ...سختی ها ورنجهائی راکه اهل اصفهان درمحاصره ی افغانها...کشیده اندرابیاد می آورد...

راس ماه هم دراین سال دربرج جوزا قرارداشته است...

برج میزان    که درآن اورانوس ومریخ درکنارهم حرکت میکرده اند.برج قدرت برای افاغنه ی حمله ورشده به اصفهان ...میتواندباشد...که در مقابله ی با... حمل...بیت دوازده برای

بابرج ثور..وبیت مقابل ثوردروقت تغریب..

دست اندازی خودراآغازکرده بودند...بیاد صدام حسین می افتیم که درماه مهر 1359...جنگ رابرعلیه جمهوری اسلامی ایران آغاز

کرد..

 

 

.......

حرکت مریخ درنزدیکی اورانوس همزمان بوده بامحاصره وفشارشدید افغانها برشاه سلطان حسین صفوی وشهر اصفهان...

وبالاخره در 12 اکتبر2 172 افغانها اصفهان رامتصرف میشوند..اهمیت این موضوع آنقدراست که نوستراداموس میان  اینهمه حوادث مختلف..این واقعه ی تلخ رابرای بیان انتخاب کرده است...

روز یکشنبه 25 اکتبر1722 که همزمان بوده باورود مریخ درصفردرجه ی عقرب...رهبرافغانها تاج شاهی را برسر میگذارد...

وسیارات اورانوس ومریخ هم درروز17 اکتبر1722 ازکنارهم میگذرندودرجه ی اتصال آنها24 درجه ی میزان است که..مصادف است با غلبه ی افغانها براصفهان ومسائل تلخی که در تاریخ آورده شده است.

 

درپایان نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درروز منحوس 25 اکتبر 1722میلادی مطابق با25 محرم 1135 هجری قمری:

آفتاب= 15/1 عقرب

ماه=33/8 ثور

عطارد=1/22 عقرب

زهره=19/17 قوس

مریخ=46/29 میزان

مشتری=15/7 قوس

زحل=10/15 قوس

اورانوس=20/25 میزان

نپتون 30/26 ثور.. درحال رجعت

پلوتو=49/24 سنبله

راس ماه 7/26 جوزا

 

اقتران مهم زحل ومشتری درآینده

 

درتاریخ 2 دسامبر 2338 میلادی سیارات زحل ومشتری در2 درجه ی برج قوس اقتران  خواهندداشت...

واین شروع اقترانهای این دو سیاره ی غول پیکر منظومه ی شمسی در بروج آتشی خواهد بود... بنظر شما دنیا در آنموقع چه شکلی خواهدبود....؟

                                                          

                 خسته نباشید


 
حرکت اورانوس دربرج دلو
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٦   کلمات کلیدی: اورانوس دردلوتنگستان ونهضت جنگل ،دلوار وبرج دلو

حرکت ٧ ساله ی سیاره ی اورانوس دربرج دلو

ونهضت های میرزاکوچک خان ورئیس علی دلواری....

با طلب یاری از خداوند متعال...

 

 

سال تولدرئیس علی دلواری ١٢٩٩ هجری قمری معادل ١٨٨١ میلادی وسال تولد میرزاکوچک خان ١٢٩٨ هجری قمری معادل ١٨٨٠ گفته شده...ودر١٨٨١ اتصال مهم زحل ومشتری در یکدرجه ثوررخ داده است.

 

درزمان تلاشهای رئیسعلی دلواری ومیرزاکوچک خان جنگلی...سیاره ی اورانوس دربرج دلوحرکت داشته است...احمدشاه قاجارنیز دربرج دلو زاده شده بوده..ونکته ی جالب اینکه حتی هنرپیشه ای که دررل رئیس علی دلواری درسریال دلیران تنگستان بازی کرده...هم متولد برج بهمن یعنی برج دلو بوده است.

 

درسال ١٩١۵ که سال اوج دونهضت بوده ...راس ماه دردلو قرارداشته وگفتیم که اورانوس نیز دربرج دلو مقیم بوده...درشرح حال میرزاکوچک خان روز٢١مه ١٩١۵ روزابتدا وشروع نهضت جنگل گفته شده..که دراین روز زهره در٢٨ حمل بانپتون در٢٨ سرطان درحدتربیع قرارداشته وتربیع اول ماه دربرج اسد رخ داده است.

مهمترین روزهای دلواریها(دلو) ورئیس علی ١٣- ١۴- ١۵ ماه اوت ١٩١۵ بوده که بانیروهای انگلیسی جنگیده وآنهاراشکست داده اند...

به موقعیت سیارات درروز ١٣ ماه اوت ١٩١۵ توجه کنید:

آفتاب در ١٠/١٩ برج اسد- ماه۵١/١٣ سنبله..تربیع مریخ درجوزاباماه درسنبله...

عطارد٣٩/١٧ اسد-زهره۴٧/١٠ اسد- مریخ ۴٩/٢۵ جوزا- مشتری ٣٣/٢٧حوت  درحال رجعت - زحل ٣٣/١١ سرطان-اورانوس

٢٨/١٣ دلو درحال رجعت-نپتون ۵۴/٠ برج اسد - پلوتو۴٩/٢سرطان-راس ماه١٣/١٧ دلو

      باتوجه به اینکه شهرتهران تحت تاثیر اسددلوقراردارد...حرکت اورانوس دربرج دلو موجب وقایعی شده وافرادی بانیات مختلف سربرافراشته اند وآنهاکه نیتشان دفع بیگانه وسازندگی وطنشان بوده.. نامی ازآنها برجای مانده...همانند سردارجنگل ویا دلیران تنگستان.

   

        ابتدای حرکت اورانوس

موقعیت این حوادث از٢۵ ژانویه ١٩١٢ که ابتدای ورود اورانوس به برج دلو بوده واورانوس درصفر درجه ی دلو قرارگرفته...بتدریج شروع وتااول فوریه ی ١٩٢٠ که اورانوس درصفردرجه ی حوت واردشده...حدود٧تا٨ سال برج دلو مهمان سیاره ی اورانوس بوده واین حرکات مهم برضد نفوذ بیگانگان دروطن رخ داده است.

اگر بپذیریم که بوشهر تحت تاثیر بروج سرطان جدی قرارداشته است..حرکت زحل درسرطان..مردم تنگستان و..دلوار...درضدیت با انگلیس(حمل) بصورت حالت تربیع حمل باسرطان شکل گرفته وحرکت سیارات دربروج آتش واسدبنفع انگلیس وحرکت سیارات ووجود آنها دربروج آب وباد بنفع دونهضت بوده است...شایدنام دلوار..هم اشاره

داشته باشد به برج دلو

برج حمل بازحل ٩٠درجه فاصله داشته وباحرکت عقب گرد(رجعت) زحل دربرج سرطان دراکتبر١٩١۵ وشکست ظاهری تنگستانیها ...ماجرا موقتا بپایان میرسد.

نبرددلوار که  از١٣تا١۵ اوت ١٩١۵ روی داده ...ازاتصال ماه وآفتاب دربرج اسد ...آغاز وشروع آن باظهور هلال ماه شوال دربرج سنبله همزمان بوده است..که دراین هنگام نپتون-زهره-وعطاردهم دربرج اسد دربرابر دلوواورانوس قرارگرفته بوده اند.

  شاید مهمترین حرکت دلواریها شکست انگلیسی ها در١٣-١۴-١۵ اوت ١٩١۵ یعنی جنگ دلوار باشدوپس از آن در٩سپتامبر١٩١۵..روزاتصال ماه وزهره درسنبله وحرکت مریخ- زحل- پلوتو درسرطان(بوشهر)..باحمله به انگلیسی ها درکوه کزی (زمانیکه زهره وارد صفردرجه عقرب میشود) وماه واورانوس اقتران داشتند...یعنی در١۶ اکتبر١٩١۵ باپائین کشیده شدن پرچم انگلیس دربوشهر ...قدرت خودرانشان دادند.

قیام سردارجنگل هم ۶ سال طول کشیده(از١٩١۵ تا١٩٢١) یعنی دوران توقف اورانوس دردلو وبا خروج اورانوس ازدلو به حوت (برج آبی) ..هردو نهضت با به قدرت رسیدن رضاخان متولدبرج حوت...ظاهرا بپایان خودرسیده اند.

                باآرزوی تندرستی برای همگی

 


 
طالع بینی وترانه های ماندگار - arts and planet effects
ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی: حافط وسعدی وبرج جوزا ،آثارهنری ماندگارنپتون درعقرب

راستی...فکرکرده ایدکه چرادرمقطع زمانی خاصی...آثارهنری ماندگاربوجودمی آیدودرسالهای بعد این وضعیت تکرارنمیشود؟

 

   باطلب یاری ازخـــالق هستـــی 

شاعران..حتی..ترانه سرایان..موسیقی دانان..واعضای ارکستر...آنهائی نیستندکه بودند...مگردرآن مقطع زمانی چه ویژگی خاصی بوده است ؟

       دربین طالع بینان جهانی ...سیاره ی نپتون مرتبط باتفکرات شاعرانه ورمانتیک وتصورات لطیف شناخته شده وسیاره ی اورانوس ارتباط

داردباابتکارات جدید ونوآوریهای غیرمعمول ...

هرگاه زحل بانپتون اقتران کند..عناصرمستقرردرمواضع قدرت باهنرهمزمان

تاثیرگذاربوده اند..

 

                                   

برج اسد..برج آثارهنری- ترانه ها - موسیقی - سینماو...میباشد.

وموثر برشهر تهران  ..

 اگربه زمان اتصال زحل ونپتون دربرج میزان...که برجی است مرتبط با هنرو

هنرمندان(زهره ی زیبابربرج میزان تاثیردارد..البته تاثیرات مثبت میزان..!)

توجه کنیم ودرنظرداشته باشیم که برج میزان..برج هفتم حمل یعنی ایران زمین

بشمارمیرود..آنوقت تاثیرخاص این اقتران برآثاردلکش هنری..آشکارترمیشود..

ضمنا درهمه حال.. ظرفیت واستعداد برج جوزا است که به تالمات روحی شعرا وسایر هنرمندان اجازه ی بروز میدهد...

          

حرکات مهم وموثرسیارات برآفرینش آثار هنری....

 

در 3 مه 1942 برابر با اردیبهشت 1321 سیارات زحل واورانوس در صفردرجه جوزا اتصال داشته اند...

بابررسی جداول سیارات متوجه میشویم که دوران زندگی فعال سعدی وحافظ باحرکت سیارات زحل ومشتری دربرج جوزا همزمان بوده... خود حافظ میگوید... جوزاسحر نهاد حمایل برابرم.....

سرایش...

اشعارجاودانه ی حافظ وسعدی همزمان بوده باتجمع زحل ومشتری دربرج جوزا...

دیوان حافظ هم تحت تاثیر سیاره ی عطارد میباشد...

شهرشیرازهم به طالع سنبله گفته شده..که شرف عطارد درآنست...

تاثیر اتصال زحل واورانوس که ذکرشد...درزمان جلو رفته وتاثیر گذاشته تا...

زمانیکه اورانوس واردبرج اسدگردیده...یعنی24 اوت 1955

مطابق باشهریور1334 ...وتااول نوامبر1961 ..دراسد توقف داشته..

سیاره ی نپتون هم از 25 دسامبر١٩۵5  تا 6نوامبر1970...بین سالهای 1334 تا1349

دربرج عقرب توقف داشته است...

 

دردوران بوجود آمدن آثار هنری ماندگار ..اورانوس دراسد ...یعنی ترانه های اصیل وابتکاری وهنرمندان خلاق ...تحت تاثیر نپتون درعقرب که موجب حساسیت هنری ارواح انسانها می شده...قرارداشته...

یک استعدادخلق وبیان مکنونات درونی هنرمندانه...که از اتصال زحل واورانوس شروع شده...حال به آفرینش آثار لطیف و رمانتیک رسیده ومیبینیم که چه آثار ماندگاری سروده واجراشده است...

...واز1970 یعنی 1349 ببعد آثاررمانتیک وشاعرانه بتدریج کم وکمتر شده است.

 

 

 

 

 

                       روزهای خوشی برایتان آرزو میکنم


 
simple ways for future forecasting - چگونه میتوان به آینده نگریست؟
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱   کلمات کلیدی: planet effects ،progression ،forecasting ،ephemeris

    باطلب یاری ازخالق هستی   

آیا میتوان بااستفاده ازحرکات سیارات منظومه ی شمسی...روزهای مهم زندگی خودرا حدس زد.....؟

simple ways for future forecasting

                                         بعنوان اولین مطلب..درنظر

بگیرید....اگریک کارشناس هواشناسی امروزی راناگهان ببریم

به ٢٠٠ سال پیش واوبخواهدحرفهایش رانزدمردم آنزمان بزند... 

وبگویدمثلا ابرهای فلان وفلان ...فلان روزبرف وباران بهمراه می آورند..یاطوفان سهمگینی درراه است وبقیه ی اینجورحرفهارا... 

آن مردم بااوچگونه  رفتار میکنند؟ اوغیب گوئی نمیکند..بلکه

تجربیات سالهاآزمون وخطارافراگرفته وداردازآنهااستفاده میکند... 

دردانش آسترولوژی هم کسی غیب نمیداندواگرکسی چیزی بداندبخاطراینستکه او...حی ابدی..حی لایموت..بادانستن این مطلب موافقت کرده است...آری نتیجه ی سالها مطالعه ودقت درحرکات سیارات به اوآموخته استکه مثلا وقتی ماه ومریخ درکنارهم قرارمیگیرند...ممکن است تصادف اتومبیل یاآتش سوزی پیش بیاید...هرکدام ازماکه به آسترولوژی علاقمندباشیم..  بایدضمن این تجربیات به حاصل زحمات گذشتگان نیز مراجعه داشته باشیم...وبعدها نتایج زحماتمان رادراختیار علاقمندان جوان آینده قراردهیم وعلم وآموخته ی خودراباخودبه گورنبریم...زیرا زکات علم ...نشرآنست.

      برای شروع به مطالعه درنتایج حرکت سیارات:

اول بایدیک تقویم نجومی تهیه نمائیم که دربازارفراوان است ومکان سیارات تازحل وساعات اذان ومواضع ماه وخورشید درآن درج شده است وبعد...باحوصله ودقت ..درطی سال به آن مراجعه کنیم وحوادث تلخ وشیرین خودرادرمقابل روزی که رخداده ...بصورت مختصربنویسیم ودر پایان سال آنرا مرورونتیجه گیری کنیم...حتی برای باراول وسال اول هم نتایج جالبی بدست خواهید آوردکه ممکن است شمارا شگفت زده هم بکند...اینجورجداول درزبان انگلبسی                    ephemeris گفته میشودواگرمثلادرجستجوگرگوگل بزنید..انواع مطالب درباره ی آن می آید...فقط کمی اطلاع اززبان انگلیسی...شماراخیلی جلومیبرد...حال اگردرطی سال...درخانواده ی شمانوزادی بدنیا بیاید...میتوانید...مکان سیارات رادرروزتولدش یافته وبخاطربسپاریدودرطی روزهای بعد...وضعیت اورایادداشت کنیدوسال بعدوسال بعدهمینطور...مطالب محرمانه وجالبی بدست خواهید آورد...شماغیب نمیگوئید...بلکه متوجه میشوید...مثلا وقتی ماه وزحل ازکنارهم ردمیشوند...ممکن است بچه بداخلاق شود یاخدای نکرده مریض شود...والی آخر....پس یادداشت امورپیش آمده..نقش بزرگی درافزایش تجربیات ودانسته هادارد...البته بامطابقت باتقویم نجومی نه دردفترخاطرات روزانه ...وقتی..لحطه ای..خوشحالی زیادی دارید..یادداشت میکنید: امروزخوشحال بودم..ماه در...بود...زهره در...بودوالی آخر...ومثلا می بینیدماه وزهره درکنارهم بوده اند...آنگاه می گردید ببینید تاپایان سال چندبارماه درکنارزهره قرارمیگیرد...آن روزهارابعنوان روزهای خوش یمن میگیریدوتجربه میکنیدکه آیااین برداشت درست است یانه ؟...این میشود یک تجربه واشتغال ذهنی مفید...

وقتی بدنیا می آئیم...زندگی ماشروع میشود...وحوادث تلخ وشیریندرانتظارمان خواهدبود...

یکی ازروشهای ساده برای حدس حوادث مهم سالهای آینده روش تسییر یا پروگرسیون                      progressionاست . یکی از طالع بینان سرشناس هندی تباربنام..جریل کینjerryl-l-keane

درکتاب خود بنام                               practical   astrology این موضوع رابادقت وسهولت توضیح داده است ومثالهائی از زندگی افراد..برای فهم بیشترعلاقمندان آورده است....

برای اینکاربایددرابتداتاریخ تولدفردرادقیقا دردست داشت ..همینطورجدول نجومی سیارات مربوط به آن سالرا..

این جداول دراینترنت وسایتهای مختلف موجوداست.

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

بعدازدراختیارداشتن جدول سال مورد بحث...فرض کنیم تاریخ تولدی ۴ مارس ١٩٩١ باشد...مادرجدول سیارات روز ۴ مارس ١٩٩١ رامی آوریم...مثلا سالهائی که میخواهیم حوادثش راحدس بزنیم ٩٠ سال است..برای هرسال یک روز از روز تولد به بعد می رویم ومثلا سال دوم زندگی فرد میشود۵مارس..سال سوم۶مارس...والی آخر...یعنی اگردر۶مارس...ماه وزهره اتصال داشته باشند...میتوان برای مولود حدس زدکه در٣سالگی...واقعه خوشی برایش پیش می آیدمثلا ممکن است خواهر کوچولوی جدیدی بدنیابیاید یا...مسائل دیگر...پس تا ٩٠روزبعدازتولد...هرروزیکسال بحساب می آید وحرکات سیارات که درجدول نجومی قیدشده ...باحوادث ربط پیدا میکنند...حال آنها راچگونه تعبیرکنیم؟...بایدهم تجربه کنیم وهم ازتجارب گذشتگان استفاده کنیم...تجارب گذشتگان درایران درکتابهائی...تحت عنوان..احکام نجومی...آورده شده است..ودرکتابهای انگلیسی زبان وسایرزبانهازیرعنوان astrology- planet effects

                 ومشابه آن...میشودآنهارادراینترنت جستجو کرد...فقط کمی حوصله میخواهد...

   مهمترین وضعیت دراین بررسی زمانی استکه ماه وآفتاب بهم میرسنددراین مواقع که معمولا ٢تا۴باربیشتردرزندگی فرد...حداکثر...پیش نمی آید...فردتغییرات اساسی شخصیتی ودرونی پیدامیکند...ممکن است ازدواج کند...محل زندگیش را عوض کند..فلسفه ی زندگیش بکلی زیروروشودو...الی آخر

 

        اتصال بازهره مسائل عشقی وعاطفی- اتصال بامریخ:ورزش-جنگ ودرگیری- اتصال بامشتری مسائل علمی ومالی ومذهبی- بازحل:قدرت ومدیریت و...   بقیه را خودتان دنبال وتجربه کنید.

یک شکل دیگرمطالعه روی زندگی خودمان داشتن درجات سیارات است در لحظه ی تولد.... بااستفاده از جداول نجومی..

      فرض کنید مولودی در۴مارس١٩٩١ متولد شده باشد:

مواضع سیارات بااستفاده از جداول نجومی باین شرح میشود:

آفتاب:» ۵۴/١٢ حوت

ماه:١/٢٣ میزان

عطارد:٣۶/١۴ حوت                                    

زهره:۵٠/١١حمل

مریخ:٣/١۵ جوزا

مشتری:۴٠/۴ اسد درحال رجعت

زحل:۴۵/٢دلو

اورانوس:۵٧/١٢جدی

نپتون:١٢/١۶ جدی

پلوتو:٢١/٢٠ عقرب  درحال رجعت

راس ماه:۵١/٢۵ جدی

 

اگر مااین درجات راداشته باشیم وهمچنین یک تقویم نجومی ...

مثلا در سال ١٣٨٨ سیاره زحل وارد برج میزان میشود وتا ٢ سال دربرج میزان توقف دارد...پس ماه این طالع ذکرشده با زحل تقویم اقتران پیدا میکند...تجربیات گذشتگان گفته است زحل بر   کمی افسردگی..کمی جاه طلبی...کمی رنج وزحمت وسختی...دلالت دارد...پس ماه که نشانه ی احساسات انسانی است وحوادث روزمره راتحت تاثیردارد ...تاثیرش با تاثیر زحل درمی آمیزد...وفرداحساس میکند که بایدبیشترکارکند واینکارزیاداوراکمی خسته میکند ونیاز به رفع افسردگی پیدا میکند...

وسایرسیارات بهم چنین...بایدتغییرات سیاره ای را درکتابها یافت وباطالع مولود مطابقت داد وحدس زد...

هیچگاه نبایدفراموش شودکه همه چیز به اراده ی او....

قدرت اصلی جهان....ذات ابدی بستگی دارد...

       وباید ازاواستعانت جست.