IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

برگهائی ازچند نسخه خطی نجوم old persian astrology books
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۱   کلمات کلیدی: نسخ خطی وبررسی

    باطلب یاری ازخالق هستی   

                    

ندیده ام جایی نسخ خطی راتوجهی وافی اندازند..واین بررسی که آیا این

خطوط قدیمی وگاه دشواردرمطالعه..میتوانند چیزی بمعلوماتمان بیفزایند..

سلام..

بااستفاده ازآرشیوکتابخانه ومرکزاسنادملی(کتابخانه دیجیتالی)..صفحاتی از

چندکتاب خطی قدیمی باموضوع نجوم راانتخاب کردم تادراین

یادداشت..بررسی شوند..واین امید که سایرمنابع نسخ خطی همانند

مرکزاسنادملی اجازه دهند..هرفردعلاقمندباهرمدرک تحصیلی بدون

کسب گذرواژه وسایرموانع دشوار..حقوقت چقدراست؟..خانه ات

کجاست؟..کجاکارمیکنی؟..و..

بتواندبدون هیچ قیدوشرطی..به این نسخ دسترسی داشته باشد

وبراستی درتمام این مدتها..که شرط وشروط گذاشته شده..

وعده ای خاص به کتب دسترسی داشته اند..چه بازدهی از

آنان درمعرض استفاده ی علاقمندان به نجوم..قرارگرفته؟..من بجز

یکی دومورد..چیزی ندیده ام..وافسرده ازاین دیوانسالاری فشرده..

پس..موانع دسترسی به کتابهای قدیمی رالطفا بردارید..

آنهاکه خودشان این کتابهارانوشته اند..شرطی ننهاده اند..

شماهم نگذارید..تاحاصل زحمات آنان بباربنشیند..

وزکات علم  چیزی نیست جز گسترش آن..

واما..نسخ خطی..برگ اول رانگاه می اندازیم :

درمدلولات ومنسوبات برج حمل..فلسطین رامیبینیم که تقریبا اکثر

طالع بینان آسیایی وغربی آنراتحت تاثیرحمل (فروردین)گفته اند..

سرزمین آذربایجان درنسخ قدیمی ازجمله همین نسخه تحت تاثیر

برج حمل آورده شده..درحالیکه بروزگارما..آذربایجان چندقسمت

شده..فی المثل قسمتی ازآن که قبلا جزء اتحادشوروی بوده

واکنون زیرنفوذبرج سنبله کشورمستقلی شده..ودرنجوم

قدیم قوم ترک تخت تاثیربرج اسد گفته شده

ازبلادشام(سوریه)نام برده شده..که آن راهم اکثر منجمین تحت تاثیر

برج حمل(فروردین) آورده اندودمشق مرکزش گاه تحت تاثیربرج اسد

مثل تهران...وگاه دربرخی نسخ عقرب وبروزگارما برخی منجمین

آنراتحت تاثیرسنبله گفته اند..که اسدصحیحتربنظر میرسد..

وفارس(پارس) هم تحت تاثیرحمل اکثرا گفته شده..آیا منظوراستان

فارس است یاتمامی ایران زمین..که :حوادث متعددزمان ما:

مثل سقوط شاه..انقلاب اسلامی ..جنگ بین عراق وایران.و..

تاییدمیگندباینکه.... حمل میتواند علامت کل ایران زمین باشد..

قبلا گفته شد که شاهنامه فردوسی درزمان ملاقات زحل

ومشتری دربرج حمل..برشته تحریردرآمده..

واماعراق(عراق عرب)..اکثراعراق هم تحت تاثیر برج حمل

آورده شده..عراق عجم رابرخی کل ایران زمین کفته اندو

تحت تاثیربرج ثوردرحالیکه حوادث سالهای اخیر بابرج ثور

نمیخواند وعراق عجم میتواند حدود کردستان..همدان واراک

وپیرامون آنهاراشامل شود..

ویک اشکال مهم دیگر..

اززمان قاجاربه اینطرف که تهران(دلواسد) بپایتختی برگزیده

شده..بدلایلی؟تمام ایران زمین راتحت تاثیربرج دلو وشمس

گفته اند..پس دلوواسد(شمس) شامل تهران میشود..نه تمام ایران..

یامثلا عراق راسرطان وکوکبش رامشتری آورده اند..درحالیکه

بغدادتحت تاثیرقوس ومشتری گفته شده وسرطان جدی(وکوفه)

میتواند نیمه جنوبی عراق راشامل شود..درهیچ نسخه قدیمی

ندیده ام ایران راشمس ودلو نوشته باشد..زمان هخامنشیان

که.. امپراطوری ایران تشکیل شده..سیارات قدرتمنددر

صورت فلکی حمل(برج ثورامروزی) حرکت داشته اند..وبهمین

دلیل منجمین اروپایی برج ایران زمین راثور(تاروس) گفته اند..و

همانطورکه گفته شد باحوادث سالهای معاصرهمخوانی ندارد..

وامادرمنسوبات مهم برج اسد:

اول ازهمه رومیه کبری(ایتالیاوشهررم)..که همه ی منجمین این

روزگاربراین تاثیرمتفق القولند..وحوادث هم همخوانی دارد..

مثلا موسولینی دیکتاتور  ایتالیا..متولدبرج اسدبوده..فرانسه را

هم تحت تاثیراسدگفته اند وناپلئون متولدبرج اسدبوده..

بلاد مسمی به فرنگ راهم تحت تاثیراسد ذکرکرده ..

وفرنگ همان اروپای امروزاست ورخدادحوادث هم همین را نشان

میدهد..چراکه باحرکت پلوتودراسد جنگ جهانی دوم بوقوع

پیوسته..ودرمورداسلام وعربستان..

نظریات متعددی گفته شده..بایدتوجه داشت که تولدپیامبراسلام ودوره

ظهوروقدرت اسلام همزمان بوده بااتصال سیارات قدرتمند زحل ومشتری

دربرج عقرب وبروج آبی..وبهمین سبب منجمین قدیم..آنزمان که

ارتباطات همجون امروزنبوده..مکه - مدینه - طائف را تحت تاثیر

عقرب گفته اند..درحالیکه رخدادهای سالهای اخیر نشانداده

که فی المثل مکه تحت تاثیربرج اسد است(مثل ماجرای حجاج

یاسقوط جرثقیل)..وعربستان میتوانست تحت تاثیرعقرب در

آنزمان وقوس دراینزمان قرارگرفته باشد..ودرتصویر دوم هم

برج اسدرابرای مکه ومدینه وطائف آورده..واین دقت زیاد

منجم(یزدی) رامیرساند..بروزگارما..گروه داعش باگذرزحل

ازبرج عقرب..خودش رانمایاندوبااستقرارنپتون درحوت..

(افرادانتحاری)..وپلوتودرجدی(قساوتها)..اسلام را جور

دیگرنشانداد..

ودرمنسوبات برج قوس..تمام منجمین اروپایی وجهانی

متفق القولندکه اسپانیا(بلاداندلس)تحت تاثیربرج قوس است

ژنرال فرانکو دیکتاتوراسپانیاهم متولدبرج قوس بوده..

همینطورآمریکای جنوبی وبرخی کشورها(اینروزها..اردیبهشت

1396) هنوززحل درقوس حرکت دارد..به مشگلات ونزوئلا..برزیل

وبرخی کشورهای آمریکای جنوبی توجه کنید..خانم روسف

ویا رهبرونزوئلا..که  متولدبرج قوس هم هستند..

میدانیم که زبان آن سرزمینها هم اسپانیولی است

وحرکت زحل درقوس ومشگلات یمن..سرزمینی که

درنسخ قدیمی تحت تاثیر قوس آورده شده وبابروز حوادث

هماهنگی دارد..زحل درقوس وحملات عربستان وائتلافش..

زحل درقوس عربستان ویمن..زیرنفوذاورانوس وحمل(وضعیت

سوریه)..و شهرموصل تحت تاثیرسنبله گفته شده ..که باحوادث رخداده

سالهای اخیروهجوم داعش نمیتواندصحیح باشدوبیشتر برج

سرطان رامیتوان دلیل موصل دانست(مثل کوفه)..ابوبکر

بغدادی رهبرداعش هم متولدبرج سرطان گفته شده..

وبرج جدی......درمتون قدیمی کلا شبه قاره ی هند..

سیستان ..بلوچستان..افغانستان..پاکستان..هندوستان وقسمتهای

وسیع غرب چین..تحت تاثیربرج جدی آورده شده..وهمینطور

بلاداهواز(خوزستان وبنادرجنوبی ایرانزمین)..

گرچه مشهدمقدس وطوس تحت تاثیربرج اسد هستندولی خراسان

یاسرزمین آفتاب بابرج سرطان همخوانی بیشتری دارد..مغولها درزمان

نزدیکی زحل ومشتری دربرج میزان فعال شده وبه خراسان یورش

آوردند..وسرطان استکه ازمیزان آسیب میبیند نه اسد..

بررسی حوادث سالهای اخیر نشان میدهدکه علی رغم نظرمنجمین

گذشته وبرخی درزمان حال..مصرنمیتواندتحت تاثیر جوزا..حوت..و.باشد

بلکه برج میزان(شرف زحل..یهودیان..حضرت موسی علیه السلام)بیشتر

میتواندبامصرهماهنگ باشددرزمان معاصر جمال عبدالناصر وانورسادات

متولدین برج جدی(زحل)هم ظهورشان بامیزان جوردرمیآید..نه باحوت یا جوزا

شبیه ترکیه که امپراطوری عثمانی درزمان اقتران زحل ومشتری در

میزان شکل گرفته..پس ترکیه نمیتواند سنبله باشد..وبامیزان همخوانی

دارد

وبرج دلو..

 آورده شده که زمین پارس(منظورایران زمین)

تحت تاثیر دلووشمس(اسد) قرارداردیعنی دلو خاک ایران واسدرهبران..

ولی دراین متون قدیمی چنین چیزی دیده نمیشود..بلکه: ماوراء النهر..

خوارزم..وترکستان تحت تاثیردلو گفته شده..وازبلادپارس ذکری نیست..

درمدلولات برج قوس..دماوندواحتمالاکوه دماوندآورده شده..میدانیم که در

اساطیرایران زمین آرش کمانگیرازدماوند تیرش راپرتاب کرده..

وآرش کمانگیریعنی ..برج قوس

 

  خالق هستی مارادریافتن حقیقت موفق بدارد

 

 
 
و...آبادان..Abadan
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی: عبادان آبادان

                                          باطلب یاری ازخالق هستی    


دم عید که میشد..وسال ..تحویل..آبادان پرمیشدازمهمانهای بهاری..

وفروردین ازراه میرسید..


خیابان امیری وبازارکویتیها مملومیشدازجمعیت انبوهی که از

همه ی شهرهاآمده بودندآبادان..ماه ماه فروردین بود وبرج حمل

وبیت شرف آفتاب..وآفتاب..سینماها..وآبادان سینمازیادداشت..

سینما تاج..سینمارکس..سینماخورشیدو..

ومهرماه 1359که زحل ومشتری..آرام آرام..پامینهادندببرج میزان...

ومیزان برج هفتم است ازبرای حمل..ودرگیریها..وگلوله های

آتشین بودکه بسوی آبادان..بسوی پالایشگاه..پرتاب میشد..

وآتش هاکه دودش شهرراتیره وتارمیساخت..وجمعیتها..

خانواده ها بودکه ازشهر آواره میشدند..

وسال1357..سینما رکس (اسد)..بادمیدن برج حوت..

بیت دوازده برای حمل..بیت غم واندوه..وبرج هشتم برای 

اسد..بیت فنا

گوزنهای باشکوه..دردودها..محوشدندوگیرکردشاخهای

مغرورشان درلابلای درخت حوادث ..


ونوامبر1901بااتصال سیارات زحل ومشتری دربرج جدی..

ابتدای جرقه..برای کشف نفت وساختمان پالایشگاه در1910 تا

1912وشروع بکارش درمقابله ی زحل ومشتری دربروج عقرب ثور...

وآمدندازهمه جای ایران برای کار..وفرزندان آنها آبادانیها را بوجود

آوردند..وپالایشگاه وشرکت نفت..نفت(جدی=زحل)..وانگلستان(حمل)

تاثیرنهادندبرفرهنگ آبادان..

ودر5 مهر1360..وعملیات ثامن الائمه(امام رضا(ع)..تولدامام دربرج

جدی)..برای شکست محاصره ِ آبادان(حمل)..ومهردرمقابل فروردین..

ویک متن قدیمی..

حمزه اصفهانی درکتابش..سنی الملوک الارض والانبیاء گفته:

درسوم حزیران(ازسوم حزیران تاآخرتموز..ماههای تیرومرداد)..

سال23جری قمری..(849 میلادی)..بادسمومی 50روزه وزیده..

ازبغداد تاعبادان..مزارع رابسوخت..ورهگذران وکاروانهارا..هنگام

خلافت متوکل..دوره ی توقف این بادسموم همراه باشن..50روزه

مقارن میشدباتوقف مریخ دربرج اسد..وهمزمان بوده..بااستقرار

پلوتودرحمل(آبادان)وهمینطورمشتری درحمل..واورانوس درمکان

راس ماه..درثور..حالت تربیع (نامناسب) داشته بااسد ومریخ سرخ..

وشدت وغلظت وهیبت طوفان شن وگرمارابسی افزوده..مثل

28ژوئیه 1953..6مرداد1332 که گرمای شدید 84درجه درآبادان..

به ثبت رسیده..نگاه می اندازیم به صفحات یک نسخه خطی

احکام نجوم..

میبینیم که درنجوم بطلمیوسی..آبادان را تحت تایر برج سنبله برشمرده..

وحال آنکه دربرآوردغیربطلمیوسی..آبادان راتحت تاثیر برج حمل(درحاشیه

حوت راهم آورده..)..ذکرکرده وحمل صحیح بنظرمیرسد..

توجه داشته باشیدکه هنگام کتابت این نسخه خطی..عراق عرب

جزء امپراطوری عثمانی بوده..ودرمعاهدات بین ایران وعثمانی..

آبادان جزءایران زمین شده ..لابددرمقابل واگذاری قسمتی از

خاک ایران زمین به دولت عثمانی(میزان)...

و.نام رودخانه بهمن شیر یعنی اشاره به بروج دلواسد...

(تهران..نمادی ازایرانی بودن رود..احتمالااززمان قاجاریه)..اگرآبادان

تحت تاثیر حمل میزان باشد..زحل(بهمن)شرفش درمیزان وشیر

(آفتاب)..شرفش درحمل قرارمیگیرد..یادتان باشدکه دریادداشتها

ایران زمین راهم تحت تاثیر حمل فرض کرده ایم..

واما..

عکسها...

عکسهای قدیمی بسیارزنده ورنگین ازآبادان سالهای1958 تا1960رادر

صفحات اینترنت میبینیم..که یک متولدبرج حوت(pisces)..چارلزشرودر

متولد16مارس1911..  Charles   Schroeder که شاغل درشرکت نفت                       

آبادان بوده..وعکسها درسالهای1337 تا1339یعنی دوره ی حضور زحل

درجدی..گرفته شده..هم ازمحلات غیرشرکتی وهم نخلستانها واعراب

ساکن آنجا..وهم مناطق مرفه شرکتی..اوحتی از بچه ها هم تصویر

برداری کرده..و...یک خاطره درهمین مورد..

یادم هست ایام کودکی(شایدکلاس اول دبستان)..1337باید

بوده باشد..ومنزلمان ایستگاه 5 فرح آباد..ازسرکوچه ی ما میشد دروازه

بزرگ پالایشگاه رادید..ومن وچندبچه ی دیگردورهم نشسته بودیم که متوجه

شخصی شدیم که داشت ازپالایشگاه ومناظراطراف عکس میگرفت..ومااز

اوخواستیم ازماهم عکس بگیرد واوگرفت..احتمالااوشرودربوده..ولی هر

چه درعکسهایش گشتم..آن عکس راندیدم..چندسال پیش شرودردرسن

بیش از صدسالگی درگذشته.....بیک زایچه دیگردرموردحوادث

رخداده درآبادان توجه کنید..

زمانیکه پلوتو درحال رجعت از سنبله به اسد..وعطاردازثوردرحال

رجعت به حمـــــــل بوده..این حریق رخداده..ومخازن تحت تاثیر

برج دلو..که مریخ درآنجا حضوردارد..

حمل میزان..

آبادانیهای قدیم رادیونفتملی رابیاددارند ..وگوینده ای باصدای

رسا ..که میگفت اینجاآبادان..رادیونفتملی..ویادربعضی ایام سال

وصیت نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشترراقرائت میکرد..

بله..مالک جرموز گوینده ای بابرج تولد میزان(متولد مهرماه)...

برج جدی ..برج شرف مریخ..آبادان است..غلامحسین مظلومی

برای مثال یک فوتبالیست متولددیماه بوده..وکلا آبادان..حمل ..مریخ..و

مریخ برفوتبال وورزشهادلالت دارد..

 

  خـــداوند برعزت همه ی شهرهای ایران زمین بیفزاید..

 

 

           


 
تب دلارو...سکه
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: رحل ومریخ درمیزان وقوس گرانی دلار

           باطلب یاری ازخالق هستی           

قبلاهم به تاثیرشدیدحرکت اورانوس دربرج حمل..وحالت تربیعش با

پلوتودرجدی اشاره داشته ام..اینجا..

 ........

تاثیرشدیدش بخاطر:

1-درجه ی شرف آفتاب که درحمل است..ودرجه ی شرف زحل..

که درمیزان قرارگرفته..

مدلولات آفتاب چه هابودند؟زندگی..روشنایی..نور..روان انسانها..هر

چیزکه روشنایی ایجادکند...بچه ها..

وزحل چها..مدلولات دارد؟ مثل..کار..تجارت..حرکات انقباضی درحوادث

..نفت و...

واورانوس سیاره ی تغییرات غیرمنتظره..تخریبکرانه..همچون..زلزله..

اورانوس این زمان(2017)..همچنان درحمل فعال است..وپلوتودرجدی

تاثیراورانوس راخیلی بیشتر میکند..

این تاثیربرتحریمهاعلیه ایران ومذاکرات برجام هم راه یافته..

آقای ظریف..متولددیماه..خانم اشتون متولدحمل(فروردین)..وخانم

موگرینی متولدبرج اسد(آفتاب..مرداد)..بوده اند..

وبالا وپایین رفتن قیمت ارزها..وطلا وسکه هم باتوقف اورانوس درحمل

میتواندارتباط داشته باشد..

برج پول ونقدینگیها..برج ثوراست وسیاره اش زهره..

وحمل بیت دوازدهم است برای ثور..(بیت شرف ماه)..و

تاثیراورانوس برثور..وپول بطورکلی..میتواندتاثیری نامناسب ومنفی

باشد..حال نگاه میکنیم به وضعیت سیارات دردوزمان متفاوت

که ارزودلاردرتهران(دقت کنید..درتهران..برج اسد..)قیمتش..

ازمرزچهارهزارتومان گذشته..وبعددوباره پایین آمده..

یکی درماه مهر1391(برج میزان..بیت زهره..برج دلالان بازار..

مراودات تجاری..واسطه گری)

ودومی دربرج قوس1395..برج قوس برج بانکها..بیت هشتم

برای ثور...وسیاره ی قوس...مشتری یا هرمزد..

ودرهردوزمان..زحل درنزدیکیهای آفتاب گذرداشته..

زحل درمیزان....زحل درقوس

ویک تاثیرمهم...

آنچه براین تاثیر اورانوس وپلوتو..بشدت افزوده..

اتصال زحل ومریخ است(قران النحسین..بقول قدما)..

که ازیک تاچهارماه قبل ازاین تب افزایش بهای ارزوسکه

درآسمان واقع شده..

درگرانی 1391 دلالان(میزان) ودرگرانی1395..بانکها(قوس)

نقش ایفاکرده اند..

درسال1391روز10مهر..سیاره ی عطاردروزجهش قیمت دلار

به درجه 24 برج میزان رسیده..واین همان درجه ی اتصال

زحل ومریخ استکه در25 مرداد91 در24 میزان واقع شده..

ودرسال1395..در3شهریور1395..اتصال زحل ومریخ راداشته ایم

در9درجه ی قوس..وجهش قیمت دلاردرآذرماه..که آفتاب در

برج اقتران حرکت داشته..باعرضه ی کم دلارتوسط بانکها(قوس)

قیمت دلاربالارفته..

کاهش بهره سپرده ها تا15درصد..درخرداد95..برج مقابل قوس راهم بخاطر

داشته باشید..

اقتران زحل ومریخ دراموردیگری نیزتاثیرمنفی..گذاشته..اصفهان شهری

باعلامت خورشیدی قوس..بصورتی غیرمعمول پاییز ودیماهی(تاامروز

17دیماه95)..بدون بارش مفیدباران راپشت سرگذاشته..اسفندماه

که آفتاب بدرجه ی تربیع بااقتران خواهدرسید..میتواندتغییری دراین

امرحاصل آید..بامددخالق هستی..واما..

(این قسمت بعدا به یادداشت اضافه شده..واقعه فروریزی

ساختمان پلاسکوهم یکی ازوقایعی است که بااقتران مریخ وزحل در

قوس میتوانسته ارتباط داشته باشد..


یک نکته ی قابل توجه:

بدرجات بعضی سیارات درروز26دسامبر2016..روزبالارفت قیمت

دلارتوجه کنید...مشتری 20 میزان...زحل 20قوس...اورانوس20حمل

(درجات شرف آفتاب)..زهره20دلو..

پس:درهردوموردگرانی دلار...

1- موقعیت نامساعدآفتاب وماه..

2-حرکت اورانوس درحمل...پلوتودرجدی...

3-نزدیکی عطارد به آفتاب..

4-زهره دراواخربروج ..اسددلو(تهران)..

5-مریخ درجای نامناسب باآفتاب..

6-مشتری دربروج بادی

7-تفاهم مشتری وزحل

8-اتصال زحل ومریخ..قبل ازگرانی وبالارفت تب دلار..

وبالاخره نکته ی آخر..

باخروج عنقریب اورانوس ازحمل وورودش به ثور...

تغییرات مهمی درزمینه ی پول وارزمیتواندروی دهد..

وادامه شکل بازی بادلارباین شکل دیگرنمیتوانداستمرار

داشته باشد.

خدایا..روزی ات راباواسطه دستهای پاک بمابرسان..

 

 

 


 
خانه های آفتاب ..و..ناسازگاریهــا
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٩   کلمات کلیدی: دوستان حمل ودلو

باطلب یاری ازخالق هستی 

  

صحبت ازروابط انسانهاست..

درزندگی عادی وروابطتمان بادیگران..ازبعضی انسانها بدون اینکه بدانیم..

چرا؟..خوشمان می آیدودوست داریم دوستیمان راادامه دهیم ومحبت متقابل داشته

باشیم..همینطورازبعضی چهره ها..بدون اینکه دست خودمان باشد..

خوشمان نمیآید..

دوست داریم ازآنهادوری کنیم..تاجرهاوبازاریهای جوان بخاطراین احساس

خصوصااگرازتیپ احساسی باشند..

خیلی ضررخواهندکرد..آیامیشودبه صرف اینکه ازچهره یاطرزحرکت

وحرف زدن کسی خوشمان نمی آید..

به اوکم توجهی کرده ویاازدادوستد بااوخودداری نماییم..

 آیا..

رنگ رخساره خبرمیدهدازسرضمیر..تاچه حدمیتوانددرست باشد؟

تجربیات زندگی بمانشان خواهددادکه چه وقت به این احساس قلبی خود

توجه کنیم..ودوری کنیم ازچهره وعملکردبعضی..

دانش نوین طالع بینی وحتی قدیم طالع بینی چه میگوید؟آیاهمه آنچه

درجامع الدعوات  درموردطالع آدمها گفته شده..درست است؟

خوب...درنظربگیریدیکنفرراکه درماه..مثلا فروردین زاده شده باشد

یعنی آفتاب طالعش دربرج حمل..

قرارداشته..میخواهیم بدانیم باچه بروجی درگیر

وباچه بروجی.هماهنگی میتواند داشته باشد..

افراددربرخورداولیه بادیگران بامتولد برج یازدهم ازطالع خود

(برای فروردین میشودماه (بهمن)خیلی علاقه نشان میدهند..

جذبش میشوند..وسعی میکننددوستیشانرادوام بخشند..برج هایک درمیان

دوست بحساب می آیند..مثلا برای برج فروردین...بهمن..

خرداد - مرداد - مهر - آذر - بهمن..فروردین

خرداد برای مرداد..مردادبرای مهرو..

وبابقیه بروج یعنی:

اردیبهشت..تیر...شهریور...آبان ..و..

تفاهم کمتری ازخودنشان خواهندداد.....

ارتباط بابعضی بروج دردرازمدت ..ناسازگاری خودراعیان خواهدساخت..

ارتباط بابروج هشتم (برج تمایلات جنسی..کسی که بدان کشش

جنسی داریم..مرگ..پولهای دیگران..)..برج ششم برج ناخوشیها..

وبرج چهارم..برج مادر..خانه..که میتواندبیشترین فشارراواردکند..

اگربپذیریم که آفتاب ایران زمین دربرج حمل وآفتاب تشکیل

ایران اسلامی دربرج دلو قرارگرفته..حال به مکان آفتاب

دراین رویدادها برای مثال..توجه کنید:

سوم شهریور1320..روزحمله ی متفقین به ایران - 31شهریور

1359..حمله ی صدام به ایران - حمله به هواپیمای مسافری

ایران توسط آمریکادرماه تیر..حمله به صحرای طبس دراردیبهشت..

کودتای سوم اسفند1299 - و..دراین حوادث ومشابه آنهاآفتاب در

مکان نامناسبی قرارداشته با بروج حمل ودلو..

پس درموردکشورهاودولتهاهم این قانون میتواندصدق کند..البته برحسب

تجربه سالهای طولانی..این امرواضح میشود..

چون کشورآمریکا بعنوان یک ابرقدرت جهانی..اکنون مطرح است..

ازمطالعه درطالع زایش آمریکاشروع میکنیم..

آفتاب طالع آمریکارادرچه برجی میبینیم؟دربرج سرطان..ماه در

این طالع کجاست؟اواخربرج دلو..ماه حاکم برج سرطان است ودلو

بیت هشتم..برج دارائیهای دیگران..وهمینطورخطرها وتهدیدها..

مثلا ایران اسلامی باآفتاب طالع دردلو برای آمریکا میتواند تهدید کننده

نماید..به شعارهایی که داده میشودتوجه کنید..آبراهام لینکلن زاده ی

برج بادی دلو..رئیس جمهورآمریکا....ویاکندی متولدبرج بادی

جوزا...رئیس جمهوردیگرآمریکا..هم برتاریخ آمریکا تاثیرنهاده اند..

...

یک نکته ی مهم درطالع آمریکا:

این نکته..مکان سیارات زحل ومشتری است دراین زایچه..

درزایچه ی آمریکا سیاره زحل(یهودیان - حزب دموکرات درآمریکا- حزب

کارگردرانگلیس- دولتهای قدرتمندشرق)..دربرج شرف خود...میزان حرکت

 داشته وجایگاه خوبی دارد..ازطرف دیگرسیاره ی مشتری(حزب جمهوریخواه)

هم دربرج شرف خود یعنی سرطان دیده میشود..پس هم مشتری وهم زحل

دربروج شرف خودهستندواین چه تاثیری برآمریکاگذاشته؟

دوگروه مخالف وقدرتمنددریک جامعه..هردوبایدحرفهایشانرا بزنند..

وتاثیرخودرابگذارند..این همان چیزی است که ظاهرا ..به آن دموکراسی

میگویند..ولی ازدورکه بحرکات مردم ودولت آمریکانگاه کنیم..نوعی

دودستگی درتصمیم گیریها..ونداشتن وحدت تصمیم گیری بچشم می آید

نمیدانم فیلم کارتونی پاپای ملوان یابقولی ملوان زبل رادیده اید؟

پاپای ملوان همان مشتری وسرطان(آمریکا) است وهمیشه بایکنفردیگر

که هیکل مند وریشو(زحل) مجسم شده..درگیرمیشود..وبکمک یک

خوراکی(اسفناج = مشتری)قدرتمندشده وبرمردریشو(زحل)غلبه

میکند..سوپرمن...تارزان...مردعنکبوتی..وبقیه قهرمانهای آمریکایی را

هم ..همینطورمیتوان تحلیل کرد..حال به طالع شکل گیری ایران اسلامی

توجه کنید:

آفتاب نمودارطالع رادربرج دلو میبینیم....که میشود

بیت هشتم برای سرطان(آمریکا)..

بیت هشتم بیت خوف..خطر..وتهدید برای سرطان..شعارهادرراهپیماییها رابیاد

آورید..حال بیک نمودارسیارات در1901میلادی توجه کنید..

یکسال بعدازاین اقتران زحل ومشتری درجدی امام خمینی بدنیا می آید

برج تولدامام خمینی برج میزان است..برج میزان برج چهارم(نظرتربیع)

است برای سرطان..وناسازگارهستندباهم..بدنیست به زایچه ی

شکل گیری اسرائیل هم نظرافکنیم...

 

واین گفته ی  امام خمینی رابیادآوریدکه :

همه ی گرفتاری ماازآمریکاواسرائیل است..

توجه داریدکه آفتاب درزایچه ی تشکیل اسراییل دربرج ثوراست..وبرج ثور

بیت هشتم است ازبرای میزان..وناخوشایندبرای او..

وشاه متولد برج عقرب رابیادآورید که میزان میشود بیت

دوازدهمش..میزان برج مساجد هم گفته شده..وشاه به نصایح امام

توجه نمیکند..آنجاکه امام میگوید:ای آقای شاه من بتو نصیحت میکنم..

وشاه دست به انقلاب سفیدمیزند..

وامام بااوبمخالفت برمیخیزد..بروج سرطان(آمریکا)وعقرب(شاه)باهم هماهنگ

ودوست گفته شده اند..گفتیم که امام خمینی دردوران اقتران زحل ومشتری

دربرج جدی(1901 ببعد)..(جدی بیت هفتم ومخالف باسرطان..)

بدنیاآمده بوده..وزمانیکه دوباره ایندواقتران میکنند..دربرج جـــدی:

وزحل وارددلو میشود ..مخالفت امام...آشکارمیشود...

برج دلوبیت چهارم طالع شاه..وبرج فشارهابراو

وبیت اورانوس طالع شاه..

پس مخالفتها..همراه بامشاهده ی عملکرد آمریکا..اسراییل وشاه..میتواند

درجداول نمودارسیارات..هم..با..

مکان آفتاب دروهله ی اول وسایرسیارات درمرحله ی دیگر..ارتباط

داشته باشد..

دعاکنیم..خداوندآینده ی نیکی بدنیای ماعطافرماید..انشاا..


 


 
28مرداد...کودتا..سینما
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی: دو28 مردادوعملکردمشتری

                   باطلب یاری ازخالق هستی    

خوب...درتاریخمان..دو28مردادناخوشایندداشته ایم..یکی 28مرداد1332

ودیگری 28 مرداد57....وراستی چرا28مرداد..؟

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین..برج حمل است..حالامیتوان گفت

که شرف آفتاب..

دراین برج..یعنی حمل جای دارد..چه معنی میدهداین گفته؟

قرص آفتاب..بزرگترین جسم آسمانی موثربرحیات ما..روی زمین است..

وازقدیم..برظهوربزرگان..امیران وشاهان دلالت داشته..برج مقابل حمل

..میزان است..که شرف زحل دران واقع است..زحل قدرتمند..

کنترل کننده ی آفتاب...

وزندگی..و.سایش ودرگیری بین زحل وآفتاب دائمی است..

ودراین یادداشت ..آفتاب واسد..شاه است..اسد یعنی ماه مرداد..

وچون هردو28مرداد..

به زمان پادشاهی محمدرضاپهلوی مربوط میشود..اول نگاهی

می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدش...

خوب..اولین چیزی که بچشم می آید..اتصال دوسیاره باتاثیرمنفی

است دربرج سنبله(قدمابدان قران النحسین نام گذارده اند)...

یک اقتران نامناسب ودشواری زا..گرچه باآفتاب تقریبا درحال تسدیس

هستند..

برج سنبله ..برج معاشرین وآرزوهای صاحب طالع بشمارمیرود..

برج قدرت برای شاه..برج اسداست..که نپتون(قدرت

استعماری بریتانیا)ومشتری..

..سیاره ای که شرفش در سرطان(بیت آفتاب طالع آمریکا)..

است درآن حرکت دارند..

نپتون ومشتری دربیت دوازدهم سنبله قرارمیگیرند..وانرژی منفی

نسبت بدان دارند

یک نکته ی مهم درطالع شاه...برج دلو(بهمن)است که

برج چهارم برای عقرب..

وبرج فشارها وبقول منجمین قدیمی..برج انتهای کارها...میباشد

برای صاحب طالع..

چراکه برج مقابل اسداست..که گفتیم..برج اقتدارعقرب است..

خو ب دراین برج چه سیاره ای حضوردارد؟اوه...اورانوس..

یکی ازسیارات منسوب

به برج دلو..سیاره ی تکانهای شدید..وحوادث غیرمنتظره..

درجه ی اورانوس چه درجه ای است؟27درجه ی دلو..این همان

درجه ای استکه..درهردو28مرداد..آفتاب..ازمقابلش حرکت داشته..

آفتاب دربیت اقتدارشاه..که اورانوس آنرابه تغییرغیرمنتظره میکشاند..

آفتاب..یعنی سلطنت..

به انقلاب اسلامی فکر

کنید که درماه بهمن(دلو) به نتیجه رسید..پس برج دلو برای

شاه برج فشارهاست..

وتعجب آوراینکه شاه دریک روز بهمن ماه ..که ماه وزحل هم

به اورانوس طالعش نزدیک شده اند..دست به رفراندم

میزند..

مطلب بیشتر....

بدنیست به مکان سیارات توجه کنیم درلحظه شروع

پادشاهی محمدرضاپهلوی

چرا به اینها توجه میکنیم؟..برای جواب به..چرادو28مرداد؟؟

یادتان که نرفته؟..

خوب ...نگاه میکنیم به لحظات شروع قدرت برای شاه..

میبینیم که..برج دلو(بهمن)درحال طلوع ازافق شرقی میباشد..وپلوتودراسدرا

مقابل خوددارد..پلوتو تمایل به قدرت وشدت عمل خصوصا دراواخرسلطنت درشاه

بوفورودرحدافراط دیده میشد..اورانوس درطالع شاه دردلوبودوکارهای

غیرمعمول  ....

وافراط اوزمانی کاردستش دادکه اورانوس پای ببرج عقرب نهاد..کارهایی مثل

تاسیس حزب منفردرستاخیز..تغییرتاریخ ازاسلامی به شاهنشاهی..عملیات

پنهانی درعراق ولندن وسایرجاها..نوشتن مقاله درروزنامه اطلاعات(احمدرشیدی

مطلق)..فرستادن رئیس شهربانی قم به آبادان..پس از راه پیمایی واعتراضات

مردم قم..که با ماجرای سینمارکس گره خورد..

بین برج دلو(مکان اورانوس شاه) وحرکت اورانوس درعقرب حالت نامناسب

تربیع

بوجود می آیدکه درتصمیمات افراطی وغیرمعمول شاه..موثر مینماید..

اورانوس دردلو..مقابل اسد و..اورانوس درعقرب درتربیع بادلوواسد..

حالامیرویم بسراغ 28مرداد1332..

اولین حرکت مهم..نزدیکی زحل ونپتون است دربرج میزان..برج میزان برج مقابل

است

برای حمل..ویک حرکت متقابلانه میتواندباشد وسرچشمه ی تغییرات مهم

برای ایران زمین درسالهای..

آینده..حرکت مهم بعدی..مشتری است در21 جوزا که دردوازدهم اورانوس در21

 سرطان قرارگرفته..اورانوس وسرطان..نهضت ملی شدن نفت ..مصدق...

نپتون هم در21میزان بامشتری همراه بوده..مشتری ونپتون باآفتاب دراسد همراه

شده واورانوس وسرطان راضربه زده اند..به برج اسد نگاه

میکنیم..آفتاب:طرفداران

سلطنت..مریخ:عناصرارتش..پلوتو:سازمانهای جاسوسی

     / http://persian-astrology.persianblog.ir/post/70

واما در28مرداد1357:

درنظراول ..ماه رادربرج حوت میبینیم که درتربیع(تاثیرمنفی) است باماه درروز


28مرداد32..که دربرج قوس حرکت داشته..

ولی اینباردوباره مشتری رامیبینیم که ؟دردوازدهم آفتاب حرکت دارد..مشتری

درسرطان است وباماه درحالت.. مددرسان

درجبهه ی دیگر مریخ وزهره وپلوتورامیبینیم که درمقابل حمل وشرف آفتاب

حرکت

دارند..وبیت هشتم بحساب می آیند برای حوت(سینماوفیلم گوزنها)

آنچه درتابستان1357..مرداد57..درجات آخربرج اسدرادستخوش انرژی

منفی بیشتر(بقول قدما..انرژی منحوس)ساخته..اتصال سیارات زحل و

مریخ بوده..در25درجه ی اسد..که روز4ژوئن1978(خرداد57)..واقع شده..

اسدبیت آفتاب است..و28 مرداد57..آفتاب به درجات این اقتران رسیده..

درجه ی مقابل اورانوس درطالع شاه..

پس نیروها سه قسمته عمل کرده اند..اول مشتری وسرطان ..دوم آفتاب واسد

وسوم مریخ وزهره وپلوتودرمیزان..وزهره سیاره ی برج میزان در12درجه

میزان درحالت خصومت قرارداردبااورانوس در12درجه ی عقرب

مشتری وسرطان وماه زیرفشارمیزان ومهمانهایش قرارداشته اند..

/http://persian-astrology.persianblog.ir/post/21

ودرنهایت ..ماه..ومشتری ازمریخ وپلوتوآسیب میبینند..

واورانوس اززهره...

     

 

       بانثارفاتحه برهمه ی شهدای سینمارکس ...   

 


 
خروس رنگین..سال 96 مبارک
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱۸   کلمات کلیدی: 1396 سال خروس مبارک ،persian new year1396

                              باطلب یاری ازخالق هستی

چون خواند خروس رنگین..شودنهان درآسمان ...مه وستاره

برخیزم زخواب شیرین..چومرغکی ..زبسترم پرم دوباره..

مهرتابان برآردسر...روشن گرددجهان..صبح روشن مارابخشد..شوروصفابجان

سلام..

خوب سال خروس اومده..سال روچطورمیبینین؟میگن خروس سربازه..نظامی

وخیالباف ..ولافزن..البته نه همیشه!

اگر(و) خروس رابرداریم..میشه ..خرس..شاید96راسال خرس میگفتیم..

بهتربود..! چرا؟بریم توباغ 96..کاری به زحل نداریم که میخوادواردبرج بزغاله

بشه..ها؟..بریم..

خرس دربرابرعقاب..

سال1396 سال زحل است وجدی..

وزحل(کیوان)..آخرین روزهای پاییز1396به خانه ی خودش جدی قدم مینهد..

از2017تا2020میلادی..

زحل دربرج جدی توقف میکند تاحریفش مشتری به اوبرسد..هم مشتری وهم

زحل درجدی..وهردوبرای شروعی تازه..وحوادثی نوین برای جهان...

دراول برج دلو(بهمن) دست بدست هم میدهند..

زحل وجدی..همیشه بارخدادحوادث خیلی مهم همزمان بوده..

زحل همان ناخدا نموی داستانهای ژول ورن..همان آنتی کریستهای

پیشگوییهای نوستراداموس..و......

زحل= روسیه..نیروی مقابل ایالات متحده(مشتری وسرطان)..وباحضور

پلوتودرجدی..تاثیرات زحل بین2017 تا2020شدیدترخواهدبود...

برج میزان..میتواندچیــــــن باشدوسرطان..آمریکا..وانگلیس وآلمان حمل..

که بین 2017تا2020بشدت تحت فشارزحل وجدی قرارمیگیرند..وجدی

برج دوازدهم است ازبرای دلو..که آفتاب ایران اسلامی درآن قراردارد..

پس جهان..آبستن حوادثی تازه خواهدشد..چگونه حوادثی؟

به گذشته نظرمی افکنیم تابه اهمیت حضورزحل درجدی پی ببریم..

زحل وگذشته ها...

امام خمینی درزمان حضورزحل درجدی متولدشده..

ودرزمان اتصال زحل ومشتری درجدی از(1339)1961قیامش راآغازکرده

ودرزمان حضورزحل درجدی..هم..رحلت کرده

دیکتاتوری واستبداد شاه اززمان حضور زحل و مشتری دربرج جدی شدت یافته..

ونخستین چاه نفت درمسجدسلیمان..درزمان حضور زحل درجدی به نفت

رسیده..

به بقیه ی رخدادهای مهمی که درزمان حضور زحل درجدی رویداده

فرمول وارتوجه کنید(همه مهم وسرنوشت سازبوده اند):

سقوط وال استریت - نخستین برخوردها بین اعراب واسراییل -

تاسیس بی بی سی درانگلیس - کشف سیاره ی پلوتو - پیروزی

ناسیونال سوسیالیستها درآلمان - بقدرت رسیدن کاسترو درکوبا -

آلاسکا جزء آمریکا میشود..رسیدن سفینه ی شوروی بماه - حمله ی آمریکا

به سکوهای نفتی ایران - حمله ی ناپلئون به روسیه - آتش سوزی مسکو -

عهدنامه ی گلستان - قحطی درانگلیس - بیسمارک صدراعظم آلمان میشود..

حادثه ی لاکربی - مسئله ی سلمان رشدی - حمله ی عراق به کویت -

برچیده شدن دیواربرلین - حادثه ی خلیج خوکها - پروازگاگارین - افتتاح

پل بین آبادان وخرمشهر - زلزله ی لار - بنیانگذاری اوپک - ورودآمریکا به

جنگ ویتنام - بمباران حلبچه - عقب نشینی شوروی ازافغانستان -

حمله ی ناوآمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافری ایران..

اگرمشتری ..حرکات انبساطی رادرحوادث..همراهی میکند..زحل میتواند

باتاثیرات انقباضی..حوادث رادرجهت معکوس ورجعی ..سوق دهد..

خانه ی زحل بیت جدی است ودلو هم بیت زحل گفته شده..

خیلی ازمتولدین دیماه..باحضورزحل درقوس..حالات مرتاضانه..رژیمهای

سخت..و...خودراتحت فشارقراردادنها..راتجربه کرده اند..

به کشوریونان که تحت تاثیرزحل میتواندباشدوحوادث سالهای اخیرآن

بیندیشید..جدی برجی خاکی است..وبیت دهم منطقه البروج..وشرف

مریخ درآن..شخصیتهایی مثل ناپلئون وهیتلر(دوآنتی کریست نوستراداموس)

ماه رادرطالعشان دربرج جدی داشته اند..وماه..یعنی. احساسات - افکارنهان -

ونیروی ناخودآگاه..پس جدی..اوج قدرت طلبی هاست...

خوب یه نگاهی میندازیم بسال خروس ولحظه ی تحویل سال96:

وهمینطورشکل آسمان درلحظه ی تحویل سال..

..زحل وماه رادرکنارهم میبینید..که نشانه سالی..نه چندان باگذرآسان..میتواند

باشد..

دریای جنوب چین وهنددرعرصه ی سیاست..میتوانندحساسیت زاگردند..

مشتری به زحل آرام آرام..نزدیکترخواهدشد..وقاهره باحرکات زحل ومشتری..

درجدی..(برج تولد جمال عبدالناصر)..باحرکات جمعی جدیدی میتواندروبرو

شود..

نکته..

زمانیکه مشتری به نزدیکی زحل برسد..علائمی ازحوادث مقرربرج دلو ظاهر

خواهدشد..(اقتران دسامبر2020)..

برخلاف نظرخیلی ازنظریه پردازان امروزی..عقلانیت وتفکروآرمانگرایی ها

سرانجام..براحساسات ومنافع شخصی..غلبه خواهدکرد...

خط سیرفلسفی تصمیم گیریها..مسیری دیگررادرپیش خواهدگرفت..

قوم یهودهم تحت تاثیرزحل هستند..وحرکت انقباضی زحل..شامل آنها

هم خواهدشد..بیشترین کشوردرگیردشواریهادراین زمان..ایالات متحده

میتواندباشد..که بعنوان یک ابرقدرت..(باآفتاب شکل گیری دربرج سرطان)..

زحل را(روسیه - چین - هند - مصر- وحتی دربرخی زمانها..یهودیان)رادر

برابرخودمشاهده خواهدکرد..

این وضعیت میتواند مارابه یادفیلم :آخرین قطارگان هیل بیندازد..این

فیلم درسال1959(1338)ساخته شده..دردوران ورود وتوقف سیاره ی زحل در

برج جدی..اگرآنتونی کوئین وتپه ی تفنگ رابجای ایالات متحده فرض کنیم..و

کرک داگلاس راحریف مقابلش..یعنی کجا؟ بله ..درست است..اگرگفتید عضو

خانواده ی آنتونی کوئین کجامیتواند(درفرض ما) باشد؟..خوب..واما..

ادامه مطلب..

 

پلوتو..سیاره ی شدت عمل وانفجارات هسته ای هم دربرج جدی بازحل خواهد

بود..چراکه.....

زحل..آرام آرام وباتانی بطرف پلوتو میرود..مشتری هم که برسد..چه خواهدشد؟؟

آیاایالات متحده..درمقابل تهدیدات روسیه..ناچارخواهدشد..برخی پایگاههایشرا

برچیند..درهرحال..این تهدیدهابسیارجدی وشایدخطرناک خواهندبود..

شایدماجرابشکل مسئله ی خلیج خوکها بپایان نرسد..چراکه خروشچف

متولدبرج حمل بوده وپوتین متولدبرج میزان..وتصمیماتشان نمیتواند

شبیه هم باشد..حتی اگرتصمیم گیرنده ی طرف مقابلشان یک متولد

خردادباشد(مثل کندی)..

شرف زحل درمیزان است..وهبوط زحل درحمل..

جدی..

بیت اموال ونقدینگیهای عربستان است..وتیری که ازمکانی ناپیدا..بطرف

نقدینگیهای عربستان پرتاب شده..سرانجام کیسه ی سکه هارا سوراخ

میکندو...

یک تصمیم افراطی درخاندان آل سعود..میتواندبه جابجایی مهمی درقدرت

بینانجامد..

صیادان ماهی..بایدمراقب باشند..چراکه تحت تاثیراین حرکات آسمانی..

ممکن است به صید افراطی دست یازند..وخلاصه کم بیاورند..

آبادان...وپالایشگاه آن(حمل)..بهترین زمان برای نوسازی راپیش رو

خواهندداشت..همینطوربرخی بنادرجنوبی..ازجمله بوشهر..

بنظرشما..سوریه شباهتی باکوبای زمان بقدرت رسیدن فیدل کاسترو..

میتواندداشته باشد؟ازجهاتی میتوان گفت بله..

کوبا نزدیک آمریکا بود وشوروی درآن پانهاد وموشک مستقرکرد..

وسوریه نزدیک اسراییل است..آفتاب درطالع آمریکا دربرج سرطان است..

وسرطان خانه ی ماه.. وشرف ماه درثور..وثور = اسراییل....واسراییل

برای سیاستهای...آمریکا دارای اهمیت..آمریکا تمام تلاشش راکرده تانفوذ

قدرتهایی مثل ایران اسلامی...روسیه(زحل)رادرسوریه کمرنگ کند..

انتخاب مزدورانی درکوبا..وخلیج خوکها..یادرموصل وحلب..حمایت ازداعش..

..انفجاراولین بمب هسته ای درهیروشیما باحرکت پلوتودراسد همزمان

بوده..وحالاپلوتو بطرف برج دلومیرود..

نیروی مخرب هسته ای بچه اوجی خواهدرسید؟؟

 

  سالی بدون دغدغه ودرگیری راآرزومیکنیم

 

 

 

 

 

 

متولدین فروردین..

عشق:نیمه ی اول96که همچنان مشتری درمیزان توقف کرده..

احساس خوش شانسی وخوشبینی سال گذشته..(البته از پاییزببعد95)..

راباخوداحساس میکنید..خصوصادرروابطتان..یادتان باشدکه ..بادهمیشه

گل بهمراه ندارد..فرصتهاراازدست ندهید..قبل از رسیدن پاییز..تصمیمی اگر

لازم است بگیرید..واردیبهشت..بهترین زمان آن..15آوریل نشانه اش را

خواهیددید..همینطور..

آنگاه که اواخر اردیبهشت..زهره دربرج حمل دربرابرمشتری به دست افشانی

پرداخته..واما..ازهرگونه حرکت افراطی وتندی دراوایل ژوئن(میانه ی خرداد)

بپرهیزید..چراکه ماهی عشقتان ..ازدستتان لیزخورده وبه اعماق آبهافرو

خواهدرفت..آیاخواهیدتوانست آن متولدمهررافراموش کنید؟

زندگی:یه مدتی بریدیدودوختید..وقتی اورانوس پای ببرج حمل نهاد..

وباورود زحل به قوس..حواستان به هدفی رفت که زیادنزدیک شمانیست

و...امسال زحل پامیگذارد ببرج جدی..جدی خانه ی کارهاوتلاش شما..

کاربیشتر..وحالتی که طی آن..مانعی راجلوی احساس نمیکنید..وتشدید

این حالت..ولی بمرورزمان..براثرفعالیت کاری زیاد..احساس محدودیت به

شمادست میدهد..اواخرماه مه(اوایل خرداد)اگررانندگی میکنید..یاباوسایل

صنعتی کارمیکنید..بیشترمراقبت ودقت کنید..مشاجره بادیگران زیان آور

خواهدبود..تعادل ورعایت انصاف درتمام زمینه ها بنفعتان خواهدبود..خصوصا

میانه ی آوریل(دهه ی سوم فروردین)احتمالا باتصمیمی که میگیرید..

بیک زیان مالی ممکن است برسید..مراقب تصمیمات شتابزده ی خودباشید.

متولدین اردیبهشت..

عشق:

روز6ژوئن تقریبا اواسط خرداد96..زهره ی زیبا..پای میگذاردببرج ثور

(خانه ی آفتاب شما)..زهره یکی از خانه هایش برج ثور یا اردیبهشت

گفته شده..روابطتان بادیگران گرم ونشاط انگیزترمیشود..جو درخشان وپرمهری

هاله واراطراف شمارامیگیرد..مکانهای زیبا..چهره های دل انگیز..دیدارهای

غیرمنتظره..دل بستن بیک نفر..شایدیک متولدمهر..این مهرماهی خودرابشما

خیلی نزدیک کرده..باشاخه گل..عطر..ترانه وشعر..

مخصوصاحوالی دهه ی سوم خرداد..واما..یکی دوروزی قبل از6ژوئن..

بیشتردقت ومراقبت کنید..کسی سعی درفریب شماممکن است بکند..

وقلبتان رادچارشوک..شوک ازنیات پنهانی افراد

زندگی:باحرکات اورانوس درحمل وزحل درقوس لااقل تاپایان پاییز..

همچنان درگیرمسئله ای مربوط به برج قوس خواهیدبودکارهای نهانی

واحتمالا..هوای نفس برشماممکن است غلبه کرده باشد..اواخرماه مه

(اوایل خرداد)موردبازخواست وشاید...قراربگیرید..بهرصورت..آنچه

کاشته اید..ثمرخواهدداد..اواخرآذرممکن است چشمتان..بیشتربه

حقیقت بازشود..خصوصااوایل ژوئن(میانه ی خرداد)مراقب باشید

چراکه حرکت اواخرفروردین..بازدهی برایتان به پیش می آورد..

ونحوه ی مهره چینی اتان زیرپرتونورحقیقت..جلوه گرخواهدشد.

متولدین خرداد..

عشق:

یکی دوسالی است که روابط عمومی خردادیها برایشان رضایت بخش بنظر

نمیرسد..گرچه درمیانه ی تیرماه امسال (اوایل ژوئیه)گرمی خاصی رادر

قلبتان احساس خواهیدکرد..ولبخندهاوگفته ها دوستانه ترمیشوند..

ولی..یکهفته مانده بپایان ماه جولی..همان مسئله ی یکی دوساله ی اخیر

میتواند امیدهایتانرادستخوش زیروبم زیادی بسازد..خصوصا..آخرای سال

علائمی ازرفع این مشگل مهم بنظرمی آید..برای به ثمر نشاندن عشقتان..

صبرکنیدتازمان مناسب فرارسد..ازدواج مجددبرای بعضیها..شایدکارسازنباشد.

زندگی:آیاحرکات افراطی فردیاافرادی ازمعاشرینتان موجب افسردگی

وگوشه گیری شماشده؟..خوب یک دوست خوشبین وامیدوارمیتواندیخ سرد

این گرفتگیهاراکمی ذوب نماید..واینک تاپایان پاییزاحساس خواهیدکرد..

فشارها آرام آرام دارندکم میشوند..ولی بامسائل مالی دیگران چه خواهید

کرد؟تمام ماه مه(اردیبهشت)سعی خواهیدکردبااحساس گرفتگی خود

مبارزه کنید..رقیبی شغلی هم برفشارمنفی خودنسبت بشما..خواهد

افزود..ودرنهایت اواخرماه مه(اوایل خرداد)..باهم شاخ توشاخ..ممکن است

بشوید.

متولدین تیر

عشق:درجذب قلب جنس مخالف..اگربخواهید..ظاهرامشگلی نبایدداشته

باشید..بادرک احساس قلبی دیگران..اولین روزهای ماه اوت امسال..

برخوردهاوگفتگوهایی دلنشین باجنس مخالف خواهیدداشت..15 ماه اوت

..اواخرمرداد امسال..یک احتمالا متولد دی که شایدازقبل هم اورادیده باشید..

دوباره سرراهتان قرارگرفته و..قلبش رابشماعرضه میکند..

گرچه اودرارائه ی نیاتش کمی افراطی بنظرمیرسد..امابدنیست به محبت

اوبیندیشید..گاه زیادی جدی بنظرمیرسد..

زندگی:اولین روزهای دیماه...کسی درزندگی شما ظاهرخواهدشد..درقالب

یک شریک کاری..یایک مخالف خوان کارهای شما..برج دی بیت هفتم

طالع شماست..وزحل درآن..ظهورش احتمالابشکلی افراطی وتاثیرگذار

خواهدبود..درنیمه ی دوم سال..بعداز15مهرماه..ارتباط کاریتان بادیگران بهتر

خواهدشد..مشگل دشواری درارتباطاتتان..شایدبالطف دوستی کمترشود..

واین لطف وهمکاری تااواسط دیماه..مستمرادامه خواهدداشت..

متولدمرداد

عشق:اواخرماه اوت..(اوایل شهریور)..لحظات جالبی راکه میتوانستید

منتظرش باشید..لمس خواهیدکرد..گرمی احساسات قلبی اتان..

بالاخره کارخودش رامیکند..باخوشبینی ذهنی که اخیرا درشما

جوشیده..ومددنزدیکان..آنچه سایه خودرابرافکارشماافکنده بود بالاخره

دراواخرسال میتواندبکناری برود..ازپاییزسال پیش باینطرف..یک متولد مهرماه

نظرتان راخیلی جلب کرده..عضو فامیل است یادرهمسایگی..

شرایط برای پا پیش گذاشتن رامشگل میبینید..وشایددرنهایت از

تصمیمتان منصرف شوید..

زندگی:کسالتی که یک دوست یایکی ازفرزندان داشته ممکن است دراواخر

آذرماه..به راه حلی بینجامد..مراقب باشیدعلاقه ودلبستگی شمابه این رابطه

عاطفی ..ممکن است خودتان رادچارمشگل سازد..ازنیمه دوم سال گذشته

بفکر خرید یک وسیله ی نقلیه جدیدشاید..افتاده باشیدوازیک متولد مهردراین

موردکمک بگیرید..آنهاکه درمیانه ی مردادزاده شده اند..درمیانه ی دیماه..

بخاطرمسائل مادی..احتمالابافردیاگروهی درگیرمیشوند..احساس برانگیختگی

خودرااوایل زمستان کنترل کنید..بنفعتان خواهدبود.

متولدشهریور..

عشق:از20سپتامبراست که کمی خرده فرمایشها راکنارمیگذارید..

چراکه دیگران رامتوجه ی خودمیبینید..باحرکت مریخ وعطارد وزهره..

دربرج سنبله..اعتمادبنفس بیشتری درخود احساس کرده وباجرات پیش

میروید..دهه ی سوم مهر..اگرمواظب نباشید..یک نگاه افسونگرانه..ممکن

است کاردستتان بدهد..وناچارشویدکاروزندگیتانراول کنید وبه اوفکرکنید..

کجا؟همین دورووراتون...!همسایه ها..فامیل..خصوصابامقابله ی زهره

ونپتون درسنبله حوت درتثلیث بامشتری..دراوایل اکتبر..

زندگی:برج جدی(دیماه)برای شمااهمیت خاصی خواهدیافت..اززمستان

سیاره ی زحل واردبرج جدی میشود..پلوتوهم آنجاست مشتری هم در

عقرب..کمکرسان خواهدبودوعقرب..فامیل ..نزدیکان..خواهران وبرادران..

برج جدی..فرزندان..دوستان..ماجراهای عشقی..وزحل یعنی دشواریهایی

دراین زمینه ها...اگرکاری راشروع کنید..آغازش میتواندسنگین ودشوارباشد

ولی درنهایت میتواندبرایتان ثمربخش باشد..اوایل خردادبطرف عصبانیت کمتر

بروید..چراکه یک فردعصبانی درمحیط کار..شمارازیرفشارخواهدبرد..

درگیرنشوید بهتراست..میانه ی آوریل(اواخرفروردین)ممکن است براثرکم

توجهی بیک زیان مالی برسید.

متولد مهر...

عشق:خوش شانسی هایی که ازپاییزگذشته همراهتان بوده..تاوزش

بادهای خزانی 96هم ادامه خواهدداشت..گرچه درچندسال گذشته درروابط با

دیگران..وجنس مخالف..جذرومدهای زیادی را به تجربه نشسته اید..

ازمیانه ی اکتبرنگاه ولبخندتان کارسازترخواهدبود..اگرجنس مونث هستید

مواظب عشقهای افراطی بعضیها باشید..خصوصا اواسط آبانماه..

یکی ازنزدیکان..شایدیک متولدآذر...میتواندتاثیرزیادی برزندگی احساسی

شمابگذارد..

زندگی:خوش بینی همراهتان ازسال گذشته..امسال نیزبیاری اتان میشتابد

البته تاپاییز..بعدازپاییزبروزکمی مشگلات..خوشبینی هاراکمرنگ ممکن است

بسازد..مسائلی مربوط به خانه وخصوصا مادر..شمارامشغول خواهدداشت..

اواخرفروردین..شایدآشنایی شماراتشویق کندبرای ورود به مسئله ای..مربوط

به داراییهای یکنفر..خوب.. نیت امرظاهرانمیتواندچندان نیک باشد..ومراقبت

وخودداری شمارامیطلبد..درصورت انجام این کار..دراواسط دیماه..باید حساب

پس بدهید..ودستتان روخواهدشد..افکارنه چندان سازنده ی این یکی دو

ساله ی گذشته..دراواخرماه مه(اوایل خرداد)میرودکه بیک تصمیم گیری

نامناسب درشما منتهی شود.اواخرفروردین..زهره درحمل..بمقابله با

مشتری میرود..شایدخوشبینی شمادرامورمالی چندان هم بی تاثیر نباشد

وشانس معامله ای خوب..اگردرتجارت هستید..پیش بیاید..

متولدآبان...

عشق:

درماه نوامبراست که خودرادررابطه بادیگران فارغ البال ترحس خواهیدکرد..

چراکه مشتری وزهره درعقرب حرکت دارند..اگرجوان هستید وآماده ی

شروع یک زندگی تازه..شانس یافتن شریکی مناسب راکه پیش می آید

براحتی ازدست ندهید..اگربیک متولدآذریااسفند دل بسته اید..دراواسط

دیماه..جسارت بیشتری برای ابرازعشق واخذ تصمیمات برای آینده.. درخود

احساس خواهیدکرد..

مواظب برخی افکاردشواری آفرین درموقع تصمیم گیریهایتان باشید..

زندگی:ازده اکتبرببعد(دهه ی سوم مهرماه)خوشبینی درونی خاص..و

همینطور..اعتمادبنفس آرامبخشی..وجودشمارافرامیگیرد..میتوانید

تصمیمات مهمتانرااینموقع اخذکنید..متولدین (اواسط آبان )دهه ی سوم دیماه

ببعد..انرژی خاصی هم پیدامیکنند..وکمک دوستان هم درراه خواهدبود..

شایدمشگلات مالی اتان بنوعی برطرف یاکاهش یابد..ولی مهمترین حرکت

ورودسیاره ی زحل است..بیرج جدی...که اولین روزهای زمستان واقع میشود..

برج جدی..برج نزدیکان..فامیل نزدیک..خواهران وبرادران وهمسایگان گفته شده

وشمابامعضلی دریکی ازاین موارد دست وپنجه نرم خواهیدکرد..

ازتیزی وسرعت افکارتان کاسته شده..وانگاربصورت موقت..سایه ای

ناپیدا..برذهنتان نشسته..اجازه ندهیدبدبینی هاوکج خلقیها..برشما

غلبه کند..

متولدآذر...

عشق:بالاخره زمانی هم میرسد که احساس آرامش بیشتری داشته

باشید..باخروج زحل ازقوس..احساس سنگینی..وکدورت درشما بسویی

خواهدرفت..کی؟ازآخرای آذر..!آره بابا..فقط یه کم حوصله..!

قول بدهید که قیافه عبوس واخم آلود برخی ازشماآذرماهیها..حتما نشاط

وصداقت قبلی رادوباره بخودبگیرد..اینجوری به عشق واقعی اتان نزدیک تر

خواهیدشد..بیک متولدمهر فکرمیکنید..ولی درنهایت..این احساس رابیشتر

دوستانه خواهیدیافت..تاعشقی عمیق..مواظب نگاهی افسونگرانه ازسوی

یک متولدبروج آبی..دراواسط دیماه باشید..خصوصا دهه ی سوم دیماه..

زندگی:دراین یکی دوساله..حالت گرفتگی..ودرگیری بابعضی مشگلات..

شمارامشغول داشته..که بنظرمیرسددرزمستان..یک احساس سبکی و

خلاصی تدریجی..ازاین قیدوبندهابیابید..ولی موانع مالی..برای برخی متولدین

آذر..همچنان مشگل سازخواهدبود..آخرین روزهای ماه مه(اوایل خرداد)احتمال

درگیری بایکنفررادارید..این فردبرانگیخته وعصبی..ممکن است کاردستتان بدهد

مراقب باشید..  اگردرتجارت..امورمالی وبانکی وقراردادهاهستید..هفته ی اول

ژانویه 2018یعنی اواسط دیماه..بسیاردقت کنید..هیچ قراردادی رابدون مطالعه

ومشورت..امضا نکنید..قول وتعهد مالی بکسی ندهید..چراکه طرفتان..سرسختانه

اجرای تعهداتتانرا پی خواهدگرفت..

متولددی...

عشق:گرچه ازپاییزببعدمعاشرین خوشبین وخوش چهره ای سرراه شما..

ممکن است قراربگیرندولی...باورودزحل  به جدی درآخرین روزهای آذرماه..دقت

داشته باشید که قیافه بیش ازحدجدی برای شمامتولدجوان دیماه..میتواند

به دوری دیگران ازشمابینجامد..خصوصادرهفته ی اول دیماه..که دیگران و

جنس مخالف ممکن است بسوی شما کشیده شوند..

درعشق..آرام وباتانی جلورویدوازپیاده کردن نظریات افراطی که درذهنتان

ممکن است وجودداشته باشند..بپرهیزید..یک متولدآبان..میتواندشمارا

جذب کند..کجا ؟دریک مهمانی..یااورابهمراه دوستی ملاقات میکنید..

زندگی:امسال سیاره ی زحل (کیوان - saturn)سیاره ی متولدین

دیماه..دراول دیماه وارد مکان برج تولد آنها..برج بزغاله..خواهدشدوپلوتو

هم که چندسالی است دربرج جدی جاخوش کرده ونمیخواهدتکان بخورد..

خوب نتیجه؟اگرجوان هستید..قیافه اتان شمارابسیارمسن ترنشان

خواهددادوکلا همه ی متولدین دیماه که جدی مینمایند جدی ترخواهندشد

دختران جوان وخانمهای دیماهی خیلی مراقب این حالت باشند..هم سر

کاراگرکارمیکنندوهم درمحیط خانه..لبخند ونشان دادن حالت نشاط..خواندن

کتابهای فکاهی وشعرهاوترانه های نشاط آوررافراموش نکنند.دراولین

روزهای خردادممکن است مسئله ای محرمانه..که مدتها ذهنتانرامشغول

داشته..برشماآشکارشود..به اموربهداشتی توجه بیشتری داشته باشید.

متولدبهمن..

عشق:ازآخرین روزهای دیماه..تمایلات بیشتری برای ارتباط بادیگران و

جنس مخالف رادرخوداحساس خواهیدکرد..بنظرمیرسد رقبا...با

بدشانسی روبروشده اند..خیلی بیک متولدآبان توجه نشان خواهیدداد..

کی؟ ازپاییزببعد..کجا؟شایددرمحیط کار

زیاد درامورمحرمانه ی دیگران واردنشویدازکی؟ دیماه ببعد

زندگی:باتوقف پلوتودرجدی واورانوس درحمل..گرچه خیلی کمترازسالهای

گذشته..اماهنوزباتاثیری موثر..مسائلی مانع ازرسیدن شمابه هدافتان

درزندگی میشود..امسال باورود زحل به جدی..شایداتفاق جالبی را

تجربه کنید..باورکردنی برایتان شایدنباشد..مخالفان وموانع خودبجان یکدیگر

میافتند؟؟!وچه کسی ممکن است نفع ببرد؟

اوایل خرداداگرفرزندداریدبرای یکی ازفرزندان واگرمجردهستیدبرای یکی از

دوستان..مشگلی ازنوع درگیری بادیگران..ممکن است پیش بیاید..که شما

رابخودمشغول خواهدداشت..ازمهرماه ببعد..کارتان ازحالت جدی خود

خارج شده..ومحیط کار..گرمتربنظرخواهدرسید..ارتباط نزدیک ودوستانه ای

بایکی ازهمکاران..شایدیک متولدآبان یاآذر..پیدا میکنید..سفرهای کوتاه مدت

همچنان موردعلاقه ی شماخواهدبود..

متولداسفند..

عشق:کوکب عشق زهره است وبهترین وضعیت رادربرج حوت یااسفند

میتواندداشته باشد..خانمهای اسفندی میتوانند عشق آفرین باشند..

وبرعکس..عطارد..سیاره ی فکرواندیشه..هبوطش(بدترین جایگاه)دربرج حوت

گفته شده..واین یعنی فکرهایی باثمره ی نامعلوم وتردیدآمیز..وکشیده شدن

بطرف مکرافراد زودآشنا..پس درتمام زندگی مراقب افرادزبانباز که خود

رادوست شمامینمایند..باشید..

ازاوایل فوریه(میانه ی اسفند)دراجتماعات ومهمانیهای بیشتری شرکت

خواهیدداشت..وگفتگوهای دلکش..مواظب باشید ازمهربانی شما ممکن

است برخی سوءاستفاده کنند..هواسرداست..اماقلبتان گرم مینماید..

میانه ی آذر..باتثلیث مشتری ونپتون..یک متولدآبان درزندگیتان..زیادتاثیر

خواهدنهاد..مواظب یک دوست جدیدباشیدکه ممکن است خیلی دوست

نباشد.

زندگی:کارزیاددراین یکی دوساله..برای اخلاق وشخصیتی مثل شما..خسته

کننده شده..امسال باورودزحل به جدی..آرزوهاورویاهایتان به موانعی

برخواهندخورد..مراقب دوستی هایتان هم باشید..مخصوصا خانمها..

به افرادی که تازه آشنامیشوید به سادگی اعتمادنکنید..مراقب کیسه

سکه هاباشید..باورودمشتری به عقرب..شایداندیشه ای جدیدیا

یک سفر بشماکمک کندتاازخستگیها وگرفتگیها خلاص شوید..

شایدبهمراه یک متولدآبانماه..

اوایل خرداد..درمحیط خانواده..ناآرامیها..ودرگیریهایی شماراهمراهی

خواهندکرد..جوانترهامراقب باشند..که بابزرگترها..پدریامادرسرشاخ

نشوند..چراکه این وضعیت گذراخواهدبود..


 
اگرباران...
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٥   کلمات کلیدی: great famine in iran 1919-1917

                         باطلـــــب یــاری ازخــالــق هستــــی


نمیدانم تابحال شده که زیرفشاریک رنج جانکاه..درحال ازهم پاشیده شدن قرارگرفته باشید..

ودربدربدنبال علت وریشه ی این رنج...وبه بقیه ی انسانها نگاه کنید..مثلادریک

پیاده رو..دیگران بسرعت وظاهرا باقدرت واعتمادبنفس..ازمقابل دیدگان

شمارژه میروند..وتوبخود میگویی..توچرا؟پس توچراپنچرشده ای...؟

چراهمه ی اجزای وجودت راترس واضطراب وازهم پاشیدگی فراگرفته؟

من اینحالت رابارویدادی مثل یک قحطی بزرگ همسان میبینم..

قحطی سالهای 1917تا1919ویا1870-1871میلادی درایران زمین را..

برای مثال...آیاجنگ جهانی..ودخالت انگلیسی ها درخریدگندم باقیمت بالا از

عاملین فروش..باعث این قحطی باتلفات میلیونی شده..؟(1919-1917)

ویادر1870-1871..وجودفقط خشکسالی -سرمای شدید - احتکار وناجوانمردی قشری

ازاقشارمرفه آنروزگار باعث تلفات عظیم ناشی ازکمبودموادغذایی گشته؟

بررسی میکنیم وضعیت حرکت سیارات رادرآن زمانها..تاببینیم بیک جواب روشنی

میرسیم یانه..

درهردوقحطی دیده میشودکه زحـــل سیاره ی کشاورزان...دهقانان و..

کارندگان گندم وجو..وهمچنین سیاره ی بزرگان..خشکسالی..احتکار..شیوع

بیماریها..روسا..کارگران..دربرابر سیاره ی اورانوس قرارگرفته بوده..

درسالهای 1870- 1871 این مقابله یopposition زحل واورانوس دربروج ..

capricorn -cancer..

opposition between saturn and uranus in capricorn - cancer

 

ودرسالهای 1919-1917دربروج Leo - Aquarius..رویداده..

این تاریخهای ذکرشده..همان زمانهای رخداد دو قحطی عظیم وپرتلفات

تاریخ ایران زمین دردوران معاصربوده..

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین برج حمل است..وSaturnرهبران وبزرگان

..همینطور..کشاورزان وعوامل تهیه غذای مردم سرزمین گسترده ی ایران..

وزحل درزمان قحطی های بزرگ یکباردربرج جدی (1871-1870)

ویکباردربرج اسد(1919-1917)..استقرارداشته..ومثلا در1919 باخروج زحل

ازبرج اسدLeo....قحطی بپایان رسیده..

.....

انگلیسیها..که دراکثرمنابع تاریخی علت اصلی رخدادقحطی 1919-1917

گفته شده اندونقششان هم بسیارقدرتمندبوده..در1921 ایران راترک گفته اند

یعنی دوسال پس ازپایان قحطی..

آنها یعنی انگلیسیها..دربوجودآمدن کمبودهابه بهانه ی جنگ جهانی..

قطعا موثربوده اند..

بین سالهای 1919-1917 سیاره ی نپتون(قدرت استعماری انگلیس)..

درکنارزحل قرارداشته..(همان زمان امضای قراردادبالفور)..

Saturn - Neptune conjunction in Leo sign

که سیاره های زحل ونپتون دراسدبوده اند وزیرفشاراورانوس دربرج دلو..؟

مقابله ی زحل واورانوس دراسددلو روزاول اکتبر1918روی داده..

اورانوس دردلو..هم کشاورزان ...وهم امپراطوری استعماری را به چالش

کشیده..؟؟

ودرقحطی عظیم دیگر..درسالهای 1871-1870باتلفات میلیونی..

سیاره ی نپتون دربرج حمل بوده..ودرحالت تربیع(فشارمنفی) بوده با

اورانوس و...ناصرالدینشاه

وسیاره ی زحل هم...همزمان درcapricorn بوده  ودرمقابله بااورانوس درcancer


اورانوس .. تاثیرمنفی گذاشته برزحل...Saturn

مقابله ی زحل واورانوس سه بارواقع شده..


24ژوئن 1871در6 capricorn - cancer

19مارس1872درcapricorn - cancer19

11آوریل1872در21 capricorn - cancer

پس: درقحطی اول:1871-1870

مقابله ی زحل واورانوس درcapricorn - cancer

ودرقحطی دوم:1919-1917

مقابله ی زحل واورانوس درLeo - Aquarius

اورانوس و...احمدشاه

درقحطی اول..زحل درجدی  ودرقحطی دوم..زحل دراسداستقرار داشته

......خوب..اورانوس رادرخاطرداشته باشید..

تاثیر حرکت سیارات دراین قحطیها چه بوده؟وچراسرزمینهای دیگر..چنین تلفات و

دشواریهایی ..کمترداشته اند..ازنظرastrologyالبته..

جواب کجاست؟

درقحطی اول..زحل درcapricorn بوده..اورانوس درcancerدرزمان سلطنت

ناصرالدینشاه..؟؟ بتاریخ تولدناصرالدینشاه توجه کنید...:

...اواسط ژوئیه ی 1831

پس اورانوس درcacer(دربیت آفتاب سلطان صاحبقران)قرارداشته..

درضدیت بازحل درcapricorn...

مدلولات زحل چه بودند؟کشاورزان ..دهقانان ..کاریزها..قناتها..چشمه ها..چاههای

آب..عاملان تهیه وتوزیع موادغذایی ..سرپرستان..روسا..بزرگان..

ودرقحطی دوم:1919-1917


زحل ونپتون دربرج Leo قرارگرفته بودند..واورانوس درAquarius

نکته ی مهم ...درزمان چه پادشاهی  ؟احمدشاه قاجار..

بتاریخ تولد احمدشاه توجه کنیبد:

21 ژانویه1898؟

پس اورانوس دربیت آفتاب زایچه تولد احمدشاه ساکن شده..کی؟ درزمان تشکیل

واقعه ی قحطی بزرگ..

اورانوس درضدیت بازحل دراسد..و..نپتون؟!

واینچنین شده..که عملکرد افراطی ایندوپادشاه درجهت ایجاد وضربآهنگ قحطی

نقش سازنده ای داشته..

ونیروهای خارجی که ایران رااشغال کرده بودند(نپتون = نیروی استعماری انگلیس)

با بروز حالات یکه تازانه ی این پادشاهان..جسورتروبی ملاحظه ترشده ...

وعملکردهردوباعث زیانهای عظیم..درحیات وممات ایرانیان گشته..

 

   دعا کنیم خالق هستی ماراازاین بلایابدوردارد

 

 

 


 

 

 

 


 
پاشنـــــه دربــاد...heel in the wind
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٦   کلمات کلیدی: پــــلوتو به دلو

بــــاطلب یـــاری ازخـــالق هستــی

 

مرا مهرسیـــــه چشمـــان زسربیرون نخواهــــــدشد

قضــــای آسمـــان است این ودیگرگون نخـــواهدشد

توی یکی از روزهای ماه تیر..که اعلامیه ی استقلال آمریکا...امضاشده... قرص آفتاب

توی چه برجی میتابیده به زمین؟...بله توی برج تابستانی سرطان..برج مقابل سرطان

چه برجیه؟ درسته ..برج جدی...وجک لندن که درمقدمه ازش صحبت میکنیم دربرج

جدی(یاهمون دیماه خودمون) متولد شده..متولدیکی ازشهرهای آمریکا..سانفرانسیسکو

خوب...بطالعش نگاه کنید...زهره کجاست؟19 درجه ی دلــــو واورانوس کجاست؟

19 درجه ی برج اسد..این مهمترین حرکت درجدول سیارات درزمان تولد جک لندن

بحساب می آید..اگربرج اسدرابرج سرمایه داران وتوانگران بپذیریم..برج مقابل ومخالفش

برج دلــــواست..اگربرج اسد راهمان گروهی بدانیم که ده درصد هستند و90درصد

ثروت جهان رادراختیاردارند..پس برج دلو 90درصدی هستند که ده درصدثروت جهان

شاملشان شده..وزحل سیاره ی مربوط به متولدین جدی(جک لندن)..دربرج دلو

درمقابل   اسد حرکت میکند..عطاردهم دردلواست..وبدینگونه است که جک لندن

تیره بختان رامی نویسد..ویا کتاب پاشنه ی آهنین را..جک لندن به فقرا..کارگران

کارخانجات...صنایع..وآنهاکه موردظلم صاحبان ثروت وقدرت قرارگرفته اند..توجه

زیادی نشان میدهد..گفته شدکه درسال 2020 میلادی سیارات زحل ومشتری

دراول برج دلو بهم میرسند..واین اقتران درمقابل برج اسد واقع میشودومارابیاد داستان

پاشنه ی آهنینIron Heelجک لندن می اندازد..که باحالتی پیشگویانه درآن به بیان

وقوع حوادثی می پردازدکه قراراست درآینده ی نظام سرمایه داری روی دهد..درسالهایی که جک لندن این داستان آینده نگرانه رانگارش کرده..علی الخصوص 1907

میلادی..سیــــاره ی اورانوس دربرج جدی(جک لندن)وسیاره ی نپتون دربرج سرطان..

(ایالات متحده ی آمریکا)...حرکت داشته اند..(دراول فوریه ی 1907مقابله ی اورانوس

در10 جدی بانپتون در10 سرطان..

in 1907..opposition between uranus and neptun

درتاریخ روسیه آمده که تحت تاثیر این حرکات..انقلابی علیه طبقات حاکمه شکل گرفته

که البته به شکست انقلابیون انجامیده..ودرهمان سالها..انقلاب مشروطه درایران

هم ..همزمان بااین مقابله بوقوع پیوسته..

وذهن فعال جک لندن هم درگیری دوگروه صاحبان ثروت وگروههای مردم شاغل در

صنایع را(که ازتوانگران تحت عنوان پاشنه ی آهنین نام برده)بشکل درگیری بین

ایندوگروه..دردوشهرشیکاگو(تحت تاثیربرج اسد) وسانفرانسیسکو(تحت تاثیربرج جوزا)

درقالب یک داستان..برشته ی تحریردرآورده..وگرچه درمتن داستان..بعلت غلبه ی

توانگران وفشارسربازان که درخدمت توانگران هستند..هردوحرکت شکست

میخورند....خارج ازتاثیربرخی مکاتب سیاسی..وفلسفی دوران زندگی نویسنده..

وحوادثی که ازآنزمان تاکنون رخداده..وآموزه های تجربی شخصی که جک لندن

درزندگی بدانهادست یافته وبراساس آنها.. آینده نگرانه به ترسیم حوادث سالهای بعد

پرداخته..و..

این امیدراداشته که روزی به ظلم توانگران  خاتمه داده شود..

ودرقسمتی ازداستان..

این امیدرااززبان یکی ازقهرمانان داستان بیان میکند..

.....

..واما...بیاییم بزمان حال..

درزمان ما...سیاره ی اورانوس که درحمل آمد..وآن جوان متولد برج حمل اهل تونس

وآن موجی که درخاورمیانه ....کشورهای عربی براه افتاد و..سقوط بهای نفت..و

افتادن لرزه برنظامهای بانکی وباحرکت پلوتودرجدی و..زیرفشارتحریمهای شدید

رفتن ایران اسلامی(میزان)برای سالهای متوالی..

آنهم دردوران 20ساله ی اقتران زحل ومشتری دربرج ثور....از1379

وبرج ثور حالت تربیع(تاثیرنامناسب)داردبابرج دلو..

... وثور..برج پول ونقدینگیها...و..است..واختلاسها..فساد

مالی ولغزشهادرسیستم پولی بانکها..خصوصا درزمان حرکت زحل دربرج عقرب

(برج هفتم برای ثور)..

وآرام آرام که جلومیرویم..میبینیم که اینگونه حوادث ورق خواهندخورد..وحوادث

دیگروبازیهای پنهان دیگری ازپرده برون خواهندفتاد..

جابجایی اورانوس وتکانهای شدیدی که دربرج ثورایجادخواهدکرد...

خصوصا تکانهای مالی...برج ثوربرج شرف ماه است..وماه..ترکیبش بااورانوس

درهم خواهدآمیخت..همینطوررخ خواهدداد..بعدش..اقتران زحل ومشتری دربرج

بادی دلو...

وباز...کوته زمانی پس ازایندوحرکت..پلوتوخودنمایی خواهدکرد..

پلوتو

باهمه ی صفاتش..و..خصوصیاتش..که قدم مینهد ببرج دلـــــو..ومکان ودرجه

اقتران زحل ومشتری در2020میلادی..

پس..این سه حرکت..یعنی..وروداورانوس به ثور..اقتران زحل ومشتری دردلو..

وبالاخره ورودپلوتوبه دلو..راکه همزمان میشوند باوقوع حوادث تازه..

خوب بخاطربسپــــارید..تاواردجزئیات مطلب بشویم..

درچندسال آینده...همانطورکه گفته شد..سه حرکت مهم درآسمان..ومدارسیارات

منظومه ی خورشیدی رخ خواهدداد که برسرنوشت جهان ...وخاورمیانه..و

ایران اسلامی..میتوانندموثرباشند..اما...این سه حرکت..

اولین حرکت...

ورودسیاره ی اورانوس(سیاره ی تکانهای شدیدوناگهانی وغیرمنتظره)است

ببرج ثور(اردیبهشت)..برج شرف ماه..وماه موثربرجهـــــان

متولدین اردیبهشت ماه..که دوست دارند آرام وباتانی تصمیم بگیرند وحساب

شده پیش روند..(طبق طالع بینی بطلمیوسی..نقاطی  ازایران زمین هم زمین تحت

تاثیربرج Taurusهستند)دراین دوران هفت ساله ی حرکت اورانوس درثور متوجه

باشند..که حالت خودرادیگرگون خواهندیافت..ویکدفعه متوجه میشوندکه دارند

تصمیمات سریع وحساب نشده میگیرند..وشایدهم گرفته اند؟و..همه ی آنچه

ساخته اند دستخوش تغییرات غیرمعمول گشته..

...

کی؟

کی رخ میدهد که اورانوس ببرج ثورداخل شود....؟

اردیبهشتی هایی که میخواهندبرای آینده برنامه بریزند..یادداشت کنند..

15 ماه مـــه 2018...زیاددورنیست....نه؟این ابتدای حضوراورانوس است در

برج ثور..uranus in Taurusوتاثیرمیگذارد برمتولدین اوایل اردیبهشت..

اورانوس دربرج حمل خیلی گردوخاک کرد...همراه بود باخرابیهای زیاد

(بسوریه فکرکنید...برای مثال)..سرکشیها وبهم ریختن بافت قدیمی زندگی

ملتهای خاورمیانه..تاآنجاکه حتی به آثارباستانی هم رحم نشد..(آثاری بجامانده

ازدوران اعتدال بهاری خورشیددرصورت فلکی حمل..)..وگریزانسانها..انسانهای

بی پناه..ازموطن خویش بسوی افقهای ناشناخته..ازدیارخودسفرکردن..تامگر

بگریزندازغمهاو..طوفانها..بسوی افقهای مه آلودوناشناس..تابلکه خرابیهارادیگر

نبیننــــد...

افراط کاریهاوآنچه چندسال گذشته..انسانها به چشم دیدند..دسیسه های مالی..

فروش نفت ارزان قیمت ازسردشمنی باسایرملتها..بحرانهای مالی..سقوط سهام

..همه همزمان باحرکت اورانوس دربرج حمل ظاهرشدند..

اورانوس همانطورکه گفته شد..در2018واردبرج ثورمیشودواز15ماه مه 2018تا

درجه ی2/34برج ثورپیش میرودوبعدحالت رجعت بخودمیگیردودر7نوامبر2018پس

ازحدود6ماه درحالت رجعت بودن..دوباره به برج حمل ودرجه 30 آن برمیگردد..

ودرنهایت..در7ژانویه 2019..در28درجه ی حمل دوباره مستقیم بجلو..رونده شده

و..بالاخره

در6مارس2019..میرودکه برای حدود7سال مداوم توقف کنددربرج ثور

واین تاثیردربرج ثور...تداخل میکندبا...تاثیراقتران زحل ومشتری دراول برج دلو..

دردسامبر2020 میلادی..وتاثیربروج ثورودلو..ترکیبی خاص...ایجادمیکندبرای مثال..

تاثیرمیگذارد..

برزندگی قوم کرد..که باحرکت سیارات دربرج ثورمیتواندتغییرپذیرد..خصوصا

زمان حرکت اورانوس درثور..

درخاورمیانه ....

 اسرائیل...درطالع تشکیلش..آفتاب را دربرج ثوردارد..

چون ابتدا..اورانوس واردثورمیشود..سیاستهای افراطی علاقمندان به افراط دراسرائیل

دامنگیر خاورمیانه..ممکن است بشود..میتوان گمان برد که آنزمان..شیمون پرز(متولد

برج اسد)درعرصه ی سیاست اسرائیل حضورندارد..وناتانیاهو هم بدلایلی مثلا

کسالت جسمانی..ازسیاست کناره گرفته..وزمام اسرائیل بدست احتمالا..یک

متولدثورافتاده...(موشه دایان وخانم گلدامایر متولدبرج ثور بوده اند)..خوب

اورانوس باخصوصیاتی که گفته شد دربرج ثورحضوریافته..وتاثیرش از2018تا...

2020 ادامه مییابد..تاآنزمان که..زحل ومشتری دربرج دلو ...قران کنند..ودیوار

مستحکمی درمقابل افراط کاریهای احتمالی ثورتشکیل شود..ازترکیب بادوخاک

چه حاصل؟..که هردوبرج...ثابته هستند وباسرسختی برخواسته هایشان پای

خواهندفشرد..سخت است قبول کنیم که اسرائیل..وجودکشورمستقل فلسطین

رابرسمیت بپذیرد..ولی باپادرمیانی قدرتهای بزرگ..احتمالش میرود..چراکه اورانوس

نوعی خواست های لیبرالیستی رادراقشارثور می پروراند..

ترکیه که سالروزتشکیلش روز6آبان 1302(29 اکتبر1923) میباشدوبرج ثور بیت هفتمش

وبرج دلو بیت چهارمش بحساب می آید..ازطرف هردوبرج زیرفشارمیرود..

.....

شکل خواهدگرفت تغییرات عمیق درنظام مالی جهانی..و..دنیای تجارت وسرمایه داری..

وحرکت مهم سوم..

یکی دوسال بعدازاقتران2020..دربرج دلو..پیش می آیدوآن..

روز23مارس2023میلادی است..که سیاره ی پلوتو؟

پامیگذاردببرج دلو.

میرسدبه درجات اول دلو..

به درجات اقتران زحل ومشتری در2020..وتشدیدمیکندتاثیراقتران را

اقتران زحل ومشتری دربرج بادی دلو..برای قدرتهای غربی..اروپا میتواندنشانه ای

برای شروع ضعف وافول باشد..خصوصا باورودپلوتوبه دلو..(جنگ جهانی دوم باحرکت

پلوتو دربرج اسدشکل گرفت..)حتی کاربه رخدادحوادثی مثل شیوع بیماریهای

واگیرو..گسترش آنها..ممکن است بکشد...(درگذشته های دوراقتران زحل ومشتری

دربرج دلو باگسترش طاعون سیاه دراروپاهمراه بوده)..

شهراورشلیم(قدس) هم تحت تاثیربرج اسد قراردارد..بااین حرکات دردلو..میتواند

ناظرحوادث خاصی باشد..

شهررم وایتالیا هم تحت تاثیر اسد گفته شده..

هندوپاکستان  ازبرج اسدتاثیرمیپذیرند..همینطورخاندان آل سعوددرعربستان..

وتهران...دلواسد..بایدمراقب حرکت گسلها دراعماق زمین باشد..

حالی درون پرده ...بسی فتنه میرود

تاآنــزمان که پرده برافتدچهـــا کننـد

 

دعاکنیم..دعاکنیم..که خالق هستی ..نقش ..نیکی ..برما..رقم زند

 

 

 


 
← صفحه بعد