IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

طوفـــــانهای تهران
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٩   کلمات کلیدی: زحل وعقرب طوفان تهران

                بــا طلب یــاری ازخالق هستی          

کوکبی داریم بنام Nunkiیا نام دیگرش..Pelagusبا طبع مشتری وعطارد..

این کوکب در12/23درجه ی جدی قراردارد..ودرصورت فلکی کماندار(قوس)..

کوکبی استکه نوک پیکانی راکه کماندار نشانه رفته است راتشکیل داده..

وقتی صحبت از توقف پلوتودر13 جدی کردیم..یادتان به این کوکب وطبعش

هم باشد..وامادرابتدا نگاه می اندازیم به وضعیت سیارات در دوطوفان حادث شده

درتهران...

 

با نگاه به وضعیت سیارات دردو طوفان رخداده درتهران....

موضع زحل درعقرب...ودرهردوجدول سیارات..دروضعیت راجع(نامناسب)..

قرارداشته...اگرتهران راتحت تاثیر اسد دلو بپذیریم..دراینصورت...

زحل...

میتواند براسد(تهران)..ازطریق برج خاکی(جدی = زحل)وبرج آبی(عقرب = پلوتو)

فشارآورد..لحظه ی استارت ...چه زمان خواهدبود...؟

بنظرمیرسد درهردورخداد..ابتدای وقوع..مصادف بوده..

با...برخاستن زحل ازافق مشرق...دربرج عقرب...

خوب دوباره تمرکزمیکنیم روی پلوتو...

سیاره ی پلــــوتــــو...

درهردوحالت..در13 درجه ی جدی..ودرحالت رجعت..(منفی)..قراردارد..

بین خرداد1393 وتیر1394...سیاره ی پلوتو...ازدرجه ی13تادرجه ی 15

جابجایی داشته...امازمانیکه...به13 درجه ی جدی نزدیک شده ووضعیت

رجعت بخودگرفته..درکنارکوکب ثابته ی چی بودگفتیم؟؟ آها..Nunki..

وکوکب چه طبعی داشت...؟بله...به طبع مشتری وعطارد...ابتدای شکل گیری

واقعه میتوانسته باشد..خوب..چطور؟؟

حواستون جمعه یانه...؟ برج جدی میتواند بریخهای قطبی شمال روسیه..

تنگه ی برینگ..وآلاسکا مربوط باشد...اگرجدی وپلوتو؟ رامبداء این طوفانها

بدانیم..وببینیم که زحل سیاره ی وابسته به جدی..دربرج عقرب حرکت رجعی دارد

عقرب برتعدادی ازشهرهای شمالی ازجمله...آمل...ساری..بهشهرو..دلالت دارد

پس...بعدازجـــــــــدی به عقرب میرسیم...خوب..هوای طوفانی ازنواحی قطبی

رسید به نواحی شمالی ایران زمین..ومتمرکزدرعقرب...

مانده تهران تااستارت غافلگیری زده شود..خوب تهران را اگراسدبدانیم..

اسد میرود زیرفشارشدید چه برجی وچرا...؟؟ بله برج چهارمش...خانه تربیع..

برج عقرب است..وزحل خان..آنجا میخواهدگردوخاک براه اندازد..آنهم گردوخاک

پــــــلوتـــــوئی......

درلحظه وقوع واقعه ی شکل گیری طــــوفان ها..

درهردومورد...ماه..دربرج اسد قرارداشته..توجه داشته باشید جداول بالا براساس

گزارشهای خبری درموردلحظه ی وقوع طوفان بوده..ونمیتواند دقت زیادی

دربرداشته باشد...(منظور ساعت دقیق وقوع طوفان...)

پس تربیع ماه وزحل رخ میدهدوزمانیکه کلاه خود زحل ازافق مشرق نمایان

میشود..گردوخاک وباران ورعدوبرق و...درطوفان 94 مشتری هم در

اسدبوده..وبرشدت فشردگی انرژیها می افـــــزوده..مشتری یعنی حوت(اسفند)

وشهرهای شمالی....سوادکوه...

ویک نکته ی جالب..

که نباید ازقلم افتاده شود...وآن کدامست؟....

غــــــــروبهای ماه مبارک رمضان...یادتون هست..لحظه های اذان...تیرماه94..

تو....افق غرب چه غوغایی بود؟ نکنه نگاه نکرده باشین..

چه صحنه ی زیبایی بود...وبیادخالق هستی دست به دعا برمیداشتیم..

بله....

زهره درخشان وزیبا...درکنارهرمزد(مشتری...برجیس...ژوپیتر)...

خودنمایی میکردند..وروزدهم تیر94 بودکه..

ایندوسیاره ی خوش یمن..در21 درجه ی اسد ازکنارهم...بافاصله ی اندکی

عبورکردند...ودوهفته بعدش اعلام توافق هسته ای بود..

خوب..

درزمان تشکیل ووقوع طوفان 94..ماه ازاین درجه ی اقتران هم گذرداشته..

موضع راس ماه هم درهردوطوفان...برج میزان است..یعنی برج مقابل

حمل(ایران زمین)...ودرطوفان 93..مریخ هم درمیزان قرارداشته..

وغلظت طوفانراافزوده...واینچنین استارت طوفان زده شده..

مریخ درمیزان...اورانوس درحمـــــل..مریخ درطوفان94 دربرج آبی سرطان

...اورانوس رازیرفشارداشته...

حــــــال آیامیتوان گفت...:

هرگاه زحل پای ببرج عقرب گذارد...

وپلوتودر13 جدی باشد...

وماه(ومشتری)دراسد..درتربیع قراربگیردبازحل...درعقرب

آب وخاک وآتش...ملقمه ای راایجادمیکنند..که نمودش چنین طوفانهایی

خواهدبود؟؟؟

 

خالق هستی...همه راازآسیب طوفانها بدوردارد...انشاا..

 

 


 
نادر....ابیوردی شمشیرزاد
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱   کلمات کلیدی: leo sunsign nader

                          با طلب یاری از خالق هستــی

سلام..

 

مهمترین وشایدزیباترین لحظات دوران زندگی نادر کدام لحظه میتواند باشد...؟

آیا میتواندیکی ازروزهای اسفندماهی باشد..که دردشت مغان بپادشاهی برگزیده شد

..همانروزیکه..ماه وزهره ومشتری رادرحالت اقتران در6درجه ی دلو میبینیم..

وبرج دلــــو بیت هفتم(شراکتها) است ازبرای اسد..

جنگهای مهماندوست - مورچه خورت - زرقان..تمام شده بودو..افغانهای شورشی

که جای پای نامیمونی ازخودبرجای نهاده بودند..تارومار..

ورود محمودافغان به اصفهان..(تلخترین روزهابرای اصفهان وصفویه)...

که درنموداروضعیت سیارات درآنروز میبینیم..سیارات زحل ومشتری رادربرج

قوس(مشتری وقوس = اصفهان)..وافغانها ..زحل ومیزان هستند..زهره(میزان)

هم درقوس حاضراست..لحظات ورود رهبرافغانها به اصفهان..مصادف است با

پای گذاری مریخ سرخ به بیت دوازدهم قوس..یعنی برج عقرب..

وقتی به اخبارهجوم گروه داعش بمناطق عراق توجه میکنیم..اولین اندیشه که

به ذهن خطور میکند..اینکه سرچشمه وخاستگاه این گروه کجاست؟

وکدام قدرت..باچه نیتی؟ این گروه رامجتمع وبسوی هدف روانه کرده..

وقتی درمیانه ی جنگهای صلیبی که درقسمتی ازخاورمیانه..بین دول مسیحی و

مسلمانان درگرفته بود..بناگاه..قوای مغول همچون موروملخ..بسوی دیگر

خاورمیانه..درواقع پشت جبهه ی جنگهای صلیبی..یورش می آورند..

آیا حمله ی مغول بنفع اروپاییان نبود؟آیاپول واندیشه ای خاص..مغولهارا

تحریک وبجلو میراندآیا حرکت افغانهای شورشی درزمان شاه سلطان حسین صفوی

غیرازدلایلی که مورخان گفته اند..نمیتواند نتیجه ی تحریک سلسله ی مغول نسب

گورکانی هندباشدتاخودراازدست افغانها خلاص کنند؟آیانادردردهلی این ماجرارابیاد

آورده بود...؟آیاروسیه تزاری وعثمانی ازاین شورش نفع نمیبردند؟  درباره ی

 تولدنـــادرتاریخهای مختلفی ذکرشده..برای یافتن زمان تولد نادر میتوان

ازیک اتفاق جالب زندگی نادربهره برد..چه ماجرائـــی؟

درشرح وقایع تاریخی آنزمانها..آمده..که نادردریک مقطع زمانی..به خواستگاری

امپراتوریس روسیه ..آنـــا ایوانوا .....تزارین روسیه میرود..

Ana Ivanova Romanova....این وصلت سرنمیگیرد..

اما...به تاریخ تولد آناایوانوا که درتاریخ ثبت است..توجه کنید..

7فوریه 1693 میلادی..یعنی آنا..دربرج دلو زاده شده بوده..(بهمن ماه)..

خوب..درطالع بینی معمولا برج اسد به خواستگاری دلو میرود..که بیت هفتم

اوست..ویادلو درابتدا خواهان اسد میشود..ولی... ولی چون هردوازبروج

تابته هستند وسرسخت ولجوج..بنابراین..این وصلت بوقوع نمی پیوندد..

وبصورت معمول..مرداسد بازن اسفند..که نرم و مهربان است..پیمان وصلت

ممکن است ببندد..وزن بهمن بامردتیرکه اوهم نرمش ومهربانی خاص خودرا دارد

..سال تولد نادررا1688..ویاکمی کمتریابیشترگفته اند..

اما...

درسال 1682..اقتران سیارات زحل ومشتری رادر19 درجه ی اسد داشته ایم..

این میتواند مصادف بازمان تولدنادردرابیوردباشد..یادمان باشد که برج ایران

زمین..اگرحمل باشد..آفتاب(اسد)شرفش درحمل قرارمیگیرد..

وبانگریستن درتاریخ مرگ نادر..19ژوئن 1747..درقوچان..بازهم اقتران زحل

ومشتری در27 اسد رویداده..پس میتوان بااین شواهدنتیجه گرفت که این مرد

شجاع دربرج اسدزاده شده..

             

               بـــاآرزوی شجاعت فراوان برای همه ی

                         مردمان ایران زمین


 
بحرانهای مالی جهــانی
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٤   کلمات کلیدی: سقوط سهام وال استریت وبهای نفت

                  با طلب یاری از خالق هستی   

 سلام...

درمنطقه البروج..برج ثور..برج امورمالی ونقدینگی هاست..

وسال 2000میلادی(1379 خورشیدی) هم سیارات زحل ومشتری دراین برج

اقتران داشته اند..

 

ومسائل نقدینگی وسرمایه ی نقدی..پول نقد..حتی مکاتب اقتصادی وفلسفی

کشورهاراهم..تحت الشعاع خودقرارداده..وحال که زحل درعقرب دربرابر ثور

حرکت دارد..افراط کاریهای گذشته..دست وپاگیرشده..وهمه..سعی دراجرای..

روشهای انقباضی برای جبران دست ودل بازیهای این دوره ی دهساله شده اند

اگرایران زمین راتحت تاثیرحمل بدانیم..برج دوم یعنی ثور برج نقدینگی هاست..

وبرج قوس که زحل دارد واردآن میشود(سال93)..نقطه ایستکه سعی برانقباض

برج ثوردارد..برای مثال..

حذف یارانه ها در28 آذر89(برج قوس)..درحالیکه عطارددرکنارآفتاب قرار

داشته..آغازشده..ویا گران شدن اخیرنان که 10آذر1393..انجام گرفته..

امادرمقیاس وسیعتر..اگردوتاریخ مهم بروزبحرانهای مالی جهانی رادرنظرآوریم..

یکی..معروف به سه شنبه ی سیاه..یعنی 29 اکتبر1929..که درآمریکا..کاهش

قیمت سهام دروال استریت وسقوط بورس رادرپی داشت..ومتعاقب آن دراکثر

کشورهای غربی و اروپایی..ورشکستگی بانکها ..درآمریکا..آلمان و..

ودیگری...20 ژوئن 2014 که ابتدای کاهش شدید بهای جهانی نفت بود..

وایندوراباهم مقایسه میکنیم..

اگربه دقت به مواضع سیارات نگاه کنید..درهردوموقعیت بحرانی..سیاره ی

اورانوس رادربرج حمــــل میبینیم..برج حمل برای ثور چه حکمی دارد؟

بله...حمل بیت دوازدهم برای ثوراست..وشرف آفتاب درآن..ومفهومش میتواند

این باشدکه..مدیریت های مالی درسطح جهانی وفعالیتها باعث ضربه به نظام مالی

وپولی وبانکی شده..چه وقت؟دردوره 7 ساله حرکت اورانوس درحمل ودوره

ای هشتادوپنجساله..خصوصامدیریت غلط بانکها وتصمیمات نسنجیده...

سقوط جهانی قیمت نفت خام در2014برمیگرددبه سال2008 میلادی که دراین

سال سیاره ی پلوتو(شتاب دهنده به تاثیرسایرسیارات)واردبرج جدی شده و

بالارفت قیمت نفت(جدی = زحل)کلیدخورد..درجولای2008 ابتداقیمت نفت

147دلاردرهربشکه شده..واه بعددرهمان سال..نفت به بشکه ای 64دلار

فروخته شده..واین نوسان شدیدمقدمه ی اتفاقاتی استکه در2014 منجربه

سقوط قیمت نفت خام دربازارهای جهانی گشته..

درهردوبحران مالی جهانی..اورانوس دربرج حمل حرکت داشته..وزیرفشارپلوتو

دربروج سرطان جدی(موثربرجهان)..تاثیرتورم وبادکردگی رابرشکم اقتصادجهانی

نهاده ومشگل وبحران درواقع..بدینگونه زاده میشود..وگریه ی این نوزادجهان را

ازخواب اسرافکاریها..ناگهان بیدارمیسازد..سقوط میکند سهام وال استریت..

قیمت نفت خام..بهای طلا..بانکهاتهی ازسرمایه شده..وورشکست میشوند..

یک نکته:

فاصله ی دوبحران..حدود85سال بوده واین باحرکت اورانوس بدورخورشید..

که ازحمل شروع وبه حمل ختم شده باشد..مطابقت میکند..میدانیم که شرف زحل

سیاره ی وابسته به نفت دربرج میزان قراردارد..وحمل برج هبوط زحل بحساب

می آید..

همزمان باورودپلوتوبه جدی(دردوران اخیرسال2008)وحالت تربیعش بااورانوس

دربرج حمــــل درجهان مسائل مختلفی رخ نمودند..ازجمله مذاکرات هسته ای

ایران بادول غربی...

تحت تاثیرهمین تربیعات متعدد پلوتو واورانوس درجدی حمل استکه..

آذر1389 یارانه ی کالاهای اساسی ..بصورت نقدی درمیآید وتک تک مردم

عادی هم این مشگل مالی راتجربه میکنند..

ویازمانی که درمهر1391 زحل واردبرج عقرب میشود..برج مقابل ثور..

(برج اقتران سال 2000=1379خورشیدی)..گران شدن 500تومانی دلارو

رسیدنش به 4000 تومان را تجربه کردیم..

خوشبختانه..امسال..درروزهای پایانی سال..آخرین تربیع پلوتوواورانوس واقع

میشود..وپس ازآن...آرام آرام..جهان..میرودکه..کمی ازبحرانهای مالی..

خودرارها شده بینــــد.مرحله ی دیگر که بازاورانوس پای ببرج حمل میگذارد

مابین سالهای 2095 تا2102خواهدبود..

            خالق هستی پیوسته...ماراازبحرانهای مالی بدوردارد

                                   انشاا..

                                                                            

 


 
کردهاو...کوبانیKurds and Kobani
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱   کلمات کلیدی: کردها وکیوان درعقرب

                          باطلب یاری ازخالق هستـی

 سلام..

درالتفهیم ابوریحان بیرونی ومبحث دلالت هربرجی برشهرها وناحیت ها..درقسمت

مدلولات برج ثور...به کلمات کردان کوه...الاکرادالجبلیون برمیخوریم..

ودراین یادداشت..بابررسی حوادث مختلف مربوط به قوم کرد..

خواهیم دریافت که برج ثور (اردیبهشت) تاچه حد باحوادث همخوانی وهماهنگی

دارد...

مشکلاتی که برقوم کردعارض شده..سال گذشته وامسال..همزمان بوده باگام

زدن جناب زحل(کیوان - ساترن) دربرج عقـــرب..یعنی برج هفتم برای ثور..

برج دشمنان آشکارونبــــردها...

1514میلادی میشود چندسال پیش؟حدود پانصدسال پیش..و..

چه اتفاقی افتاده؟بله..جنگ چالدران وچندپاره شدن خاک کردستان..

سالهای 1513و1514میلادی سه بارسیارات زحل ومشتری دربرابرهم صف

آرائی کرده اند..زحل درعقرب دربرابرمشتری درثور..

زحل وعقرب(عثمانی - اعراب ) ومشتری وثور(کردها)

و...هرمقابله ای برمیگردددرزمان به عقب تابه یک اقتران برسد..واین اقتران و

مقابله ی بعدازآن نتایجشان بهم ربط خواهدداشت..واقترانی که به چندپاره گی

کردستان انجامیده..در16درجه ی سرطان وروز25مه 1504 رخداده..

اکتبر2014 هم زحل درعقرب است ومریخ درقوس..دربیت هشتم ثور..بیت جنگ و

فنا وخوف برای ثور..

زحل درعقرب ومشتری دراسد(کوبانی)...بیت چهارم ثور..

زحل ومشتری درحدنزدیک به تربیع..بهم فشارمیآورندو...خبرها همه ربط پیدا

میکندبه این موضوع..درگیری کردها درکوبانی(مشتری واسد)با داعش(نپتون و

حوت درتثلیث بازحل درعقرب)..

یکبارهم .. مریخ توقف طولانی داشته دربرج ثور یعنی 1847 میلادی..

سپاه عثمانی به کردهاحمله میکند..که به شکست بدرخان واکراد می انجامد..

هرگاه زحل ومشتری دربرابرهم قرارگرفته اند(قوس ومشتری برقسمتهایی از

کردستان تاثیردارد)کردان دچارمشگلات بزرگ شده اند..مثل سالهای ...

1988 - 1987 که مقابله ی زحل ومشتری بوده دربروج سرطان جدی..وآسیب

زیادرژیم بعثی عراق برکردها..وهمینطور بهار1991 ..که سیارات زحل ومشتری

دربروج اسد دلـــو دربرابرهم قرارگرفته اند..وکوکب بیت هشتم ثوریعنی قوس..که

مشتری باشد..دربیت جهارم..یعنی اسد حرکت میکرد..وبازحل(اعراب)دربرج دلو

مقابل گشته..ومنجرگشته به آوارگی ورانده شدن خیل عظیم کردان..ازخوف ستم

رژیم بعثی عراق..واین مقابله دربروج سرطان جدی ودلو اسد برمیگردد به اقتران

مهم زحل ومشتری دربرج میزان(1981- 1980 ) وزمان جنگ صدام علیه ایران

..برج میزان برج رنجها وضعفهاست برای ثـــور

روز20 خرداد1393 هم که داعش واردشهرموصل(سنبله) گردیدهم زحل در

عقرب بوده وهم ماه درکنارآن..

یک ماجرای تلخ دیگر برای کردها...ماجرای حلبچــــه است..

اگربه موقعیت سیارات درچنین روزی توجه کنیم..

مشتری شبیه سال 1514 میلادی(جنگ چالدران)دربرج ثورحرکت دارد..و

حلبچه..حوت است..وماه وآفتاب درآن حاضر..و..

مریخ سرخ ونپتون وزحل واورانوس درجدی(تهیه وکاربرد سلاح شیمیایی)

درلحظه ی وقوع ماجرای حلبچه..اتفاق نجومی مهم حرکت سیاره ی زهـــــره است

دربرج ثـــور درمقابل پلوتو(سیاره ی انفجارات ومرگهای جمعی)..وباورود عطارد

به حوت..واقعه رخ مینماید..

ونکته ی تلخ بازاینکه..برج تولدصدام راهم برج ثورگفته اند..

خوب...واقعه ی حلبچه درچه مقطع زمانی رخ میدهد....؟

زمانی استکه..زحل درجدی حرکت دارد..ومشتری آرام آرام به برج سرطان نزدیک

میشده..تامقابل زحل قرارگیرد..ووقایع 1988 - 1987 و1991 درراه تا بوقوع

بپیوندند..وبازاینکه...

اگربپذیریم که برج ثور باسرنوشت قوم کردهمراه بوده..پس به دو حرکت سیارات

دراین سالهای اخیرهم ناچاریم بیندیشیم..کدامندآندوحرکت؟

نخست اینکه..سیاره ی اورانوس هم اینک دربرج حمل(فروردین)حرکت

 دارد..وحرکت:

اورانوس درحمل همزمان بوده با حرکت جمعیتها درخاورمیانه وآنچه درخبرهامیبنیم

 ومیشنویم وبرج حمل بیت د وازدهم است ازبرای ثور

وبرج دوازدهم یعنی..نهایت دشواریها..هراسهاو...بقول ابوریحان بیرونی:

آنچه مادرپیش اززادن دید...

وهمینطور...سیاره ی نپتون که دربرج حوت ..یعنی بیت دوازده برای حمل حرکت

دارد..وبرج حوت جایگاه شرف زهره(سیاره ی منسوب ببرج ثور)است..

وبخاطرغلبه ی نپتون براورانوس ...

میتواند زیان رسان باشد..ونیاز دارد به دقت فراوان..

..وبطورکلی ..همه ی متولدین اردیبهشتماه این نکته راحتما بخاطر بسپرند..

ویک نکته ی دیگر:

سال 1394 سیاره ی زحل درقوس درتربیع(فشار) قرارمیگیردباسیاره ی مشتری

دربرج سنبله...واین موقعیت میتواند به وقوع حوادث جدیدودشواریهای تازه

منتهی شود..

        باآرزوی دوری ازجنگ ودشمنــی برای همه ی انسانهــــا

                                                                                     

                                                                                      

 

 

 
 

 


 
فلسطین وحوادث..
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۱   کلمات کلیدی:

                         بــاطلب یاری ازخالق هستی 

سلام...

میبینیم..درگیریهارا..درفلسطین..غزه..

تابه کی؟

امسال(1393)..سیاره ی مشتری..(مسیحیت - اسلام)..پای میگذارد ببرج

اسد...(بیت المقدس)..

وبرج اسد درحافظه ی تاریخی فلسطین..جایگاه خاصی دارد..

درابتدای سوره ی اسرا به معراج پیامبراسلام اشاره شده..ونام مسجدالاقصی..

حال..مشتری ازسرطان به اسدواردشده..وجدی وزحل دست به درگیری شده..

وزحل سیاره ی منسوب به قوم یهوداست..

ازحرکت یهودیان بهمراه موسی..بطرف کنعان..وگذرازصحرای سینابایوشع نبی

بطرف فلسطین..بعدازخروج ازمصر..وبیت المقدس وپادشاهی یهود..

موسی متولدمیشود..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری وآغاز زندگی طبیعت..

به اواخرصورت فلکی حمل رسیده بوده..وآفتاب(اسد)..شرف دارد درحمل..

ومریخ درجدی...(مریخ سیاره ی برج حمل)..

درهمین هزاره است که..پادشاهی درایران زمین..وقدرت رومیان درایتالیا شکل

میگیرد..ونقش آفرین حوادث میشوند..شهررم وشهربیت المقدس(اورشلیم)..

طالعشان برج اسد گفته شده..ومیرسیم تااقتران اول زحل ومشتری دراولین

درجات برج اسد..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری درصورت فلکی حوت قرار

داشته..

وابتدای شکل گیری تمدن جدید بشری..اختراعات..اکتشافات..سفرکریستف کلمب

وعصرسلطه جویی انسانها..وغلبه ی پول وسرمایه وطـــلا..ودشواریهابرای

جدی ودیدیم که چون پلوتوازاسدگذشت..هیتلرویهودیان ... وتلفات وکوره های

آدم سوزی را..

نپتون درکنارزحل ومشتری رادربرج اسدبخاطرداشته باشید..

غرب ودنیای مسیحیت..فقط نفع مادی ازدرگیریهادرفلسطین نمی برد..

حفظ اسرائیل برای غرب..یعنی حفظ بیت المقدس..ازدست مسلمین..ودرواقع

مابایک جنگ مذهبی روبروهستیم..نه دعوابرسرخاک فلسطین..

دریادداشت جنگهای صلیبی گفته شد..ابتداتاانتهای جنگهای صلیبی ازیکدور

حرکت نپتون که ازاسدآغازشده وبه اسدختم شده..بطول انجامیده..

واسد یعنی بیت المقدس..ولردبالفورکه متولدبرج اسدبوده..واعلامیه اش درزمان

نزدیکی سیاره ی زحل (یهودیان) به سیاره ی نپتون دربرج اسد..صادرشده..

که منجر به شکل گیری اسراییل گشته..

نپتون دراول اوت 1917(1296شمسی)..در4درجه ی اسدبازحل اقتران

داشته..واین همان زمانهاستکه..هنوزجنگ جهانی اول بپایان نرسیده..ودر

روسیه انقلاب بلشویکی روی داده..ودرتهران کمیته ی مجازات..به ترور

شخصیتهای ظاهرا مخالف مشروطه..ازجمله متین السلطنه می پرداخته اند..

ازتاریخ ورود نپتون به اسددر1914 تاسال 2078میلادی بمدت 164 سال این

تاثیردوام خواهدیافت..

دنیای مسیحیت..که حافظه ی تاریخی اش یکباربیت المقدس راازدست داده..

هرخطری برای اسراییل..حافظه اش رانیش میزند..که داری بیت المقدس رااز

دست میدهی..

واین بغیرازفشارحامیان اسراییل است..

درهردوبار هجوم اسراییل به غزه..پلوتو دربرج جدی حضورداشته..

دراولین حمله..مریخ هم درجدی درکنارپلوتوبوده..

درروزاعلام موجودیت اسراییل..یعنی 14 مه 1948...

آفتاب درثوربوده..و....

سیارات..مریخ - زحل - پلوتو دربرج اسد حرکت داشته اند..و

نپتون ومشتری درتثلیث بامریخ قراردارند..

پس...

برج اسد+مریخ + پلوتو + زحل..وکمک نپتون ومشتری..

وبرج اسد همان ابتدای شکل گیری تمدن کنونی وجهان سلطه وسرمایه داری

میباشد..

 

                         خالق هستی ..همه ی انسانهاراازسلطه جویی حفظ فرماید

                                             انشاا..

                                                                                     

 


 
1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۸   کلمات کلیدی: 1394مشتری درسنبله

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی

وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل..

وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود

که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه جولان..

ودرحوت بود..دلخراشی حلبچه..تلخی سینمارکس..وحوت یعنی طالبان..

القاعده..کمربندانفجاری..بوکوحرام..و..وزحل قدرتمند مهمان قوس است در

نبردبانپتـــون..وعقرب درگیری ..نیش زهرآگینش آماده ی گزش..و..

گذشته وحال درهم می آمیزند..وحاصلش چه..؟

لحظه ی تحویل سال آسمان چه شکل دارد..؟

مشتری(ژوپیتر..آرش) تیربرکمان نهاده..ودرپس زحـــل می تازد..

وهردوتاخت کنان..میرانند..تابه منزلگاه دلــــو..

واطراق کنند آنجا وخیمه وخرگاهی نو..بارنهند..برای بیش از 200سال..

 

وایامی مصادف دسامبر2020 ازمیلادمسیح..

ودلو بیت دوازده حوتست وحوت نواحی جنوب خزر..

ودلو..گردبادهای پیچ درپیچ دهه ی چهل نواحی جنوب..

وتااین زمان برسد..

طناب کشی سه جانبه ی ...کیوان..هرمزد..ونپتون درراهست..

چراکه برجیس(هرمزد)..در94 پای بربرج سنبله(خوشه)...مینهد..

ودشت کویروطبس وآن حدود..وهمزمانی باامکان لرزش خاک..

وبعضی نقاط خوزستان هم..همینطور

وکش وقوسها..

بین سه نیروی شناورآسمـــان..

سال1382 سال گذرمشتری ازبرابراورانوس..زلزله هامتعدد بوددراکثرمناطق

ایرانزمین..وهمینطور..ظهورمتوالی اشیائ نورانی پرنده ناشناس..درآسمان

شهرها..مشتری اورانوس....سنبله حوت

وحال..مشتری ازبرابر نپتون..

ازبرابررازهاوافسونها..میگذرد..و....چه رازی ممکن است ازپرده برون افتد؟

بگردیم درپس دورانها..تابیابیم مشابه این لحظات را..

میرسیم بسال 867 میلادی..وحدودا  253هجری قمری..حدوداین سال قمری

بنظرتان آشنا نمی آید؟.....خوب...چه حوادثی رقم خورده دراین زمانها...

جداشدن مسیحیان غرب(رم) ومسیحیان شرقی..ودیگرچه؟ به خراسان

حمله بردن یعقوب لیث صفار..وهمین حدودها..حرکت جمعی زنگیان و

صاحب الزنج درنواحی جنوبی عراق وایران..و....

نگاه می اندازیم  به جدول سیارات هنگام تحویل سال...

 

ومشتریست که داردبه برج سنبله نزدیک میشود...

وچون به سنبله داخل شود..وزحل درقوس ونپتون درحوت..پس جوزاکه درآن

سیاره ای حرکت ندارد..تحت فشارمیرود..

وقتی درسالهای دور..نپتون داخل قوس شد..آمریکا(جوزا)..ازویتنام..شروع

کردبه خارج شدن..وچون زحل به قوس داخل شد..ورودکردبه جنگ ایران و

عراق..وهدف قراردادهواپیمای مسافری ایران را..

وازمکانهای تحت تاثیرجوزامیتوان ازلندن وریاض نامبرد..

وشهرهای..بدخشان - قم - قزوین - رفسنجان - رودبار- گرگان - ساوه-

خمینی شهر وبوکان

 

           دعاکنیم..قدرتهای بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگترنشوند

 

                                انشاا..

   متولـــدین فروردینماه

جام میی که تابشش ...جان ببردزمشتری

چرخ زندزبوی او...برسرچرخ سنبــلـه

ده بیست روزی..قبل ازتحویل سال نو..وقدم زدن مریخ دربرج حمل..تلاشتان

میتوانسته حول وحوش غلبه بریک سری افکارواندیشه هایی خاص چرخ بزند

ونظاره گر انبوه ماهیان رنگارنگی باشد..که دربرکه ناخودآگاهتان..به اینطرف

وآنطرف ..ذهنتان راباخودبهمراه میکشاندند..خصوصا زادگان دهه ی اول

فروردین..درمحیط اطراف..نیروهایی تلاششان این خواهدبودکه باارائه ی

نظریاتی..محتملا کمترواقعی..شمارابه خشونت بکشانند..زمان مساعدبرای

دورساختن این نیتهای پنهان اززندگیتان..میتوانداوایل زمستان باشد...

آنهاکه بکمکشان نیازداریدودرموضع قدرت اجتماعی هستند..بعدازتعطیلات

نوروزی..میتوانند مددرسان باشند..وجمعتان جورخواهدشد..

جلوگیری کنیدازغلبه ی افکارافراط گونه ی اوایل خرداد..که چنگ برپیکر

آرامشتان میزنند..دررانندگی..رفت وآمد..وسایل نقلیه دقت بیشتری بکاربرید

واخذتصمیمات مهم راموکول کنید به بعداز خرداد..وهمین زمانهاستکه مشگلی

مالی هم اززیرخاکسترفراموشی سربلندمیکند...ونیازداردبه یافتن راه حل سریع

..آیادرپایان ماه اوت..موفق به انجام این کارخواهیدشد؟

آخرهای تیرکه شد..نظرتان میرود بطرف امورمنزل..وجوانترها به پدرومادر..

اگرمتاهل هستید..مشگل ایجادشده..دررفتارباهمسرتانرا..باحوصله ومحبت حل

کنید..

واما..ورودمشتــــری به سنبله..

بارسیدن به اواخرمرداد..سیاره ی عظیم مشتری..به برج سنبله قدم مینهد..

کارمندان وشاغلین..شانسهای موفقیت بیشتروتغییرات مثبت شغلی رااحساس

خواهندکرد...

یک مسئله ی غیرمعمول اینکه...

دوستی..بدلایلی تلاش داردجلوی این تغییرات رابنفع خود سدکند..وطول میکشد

این ماجراتااواخرمهرماه....که آن موقع بالاخره موفق خواهیدشدفضای جدیدو

تغییردرمحیط زندگی وکارتان ایجادکرده..واحساس تازگی راتجربه نمایید..

اگرمجردهستید..یک متولدشهریور..اندیشه واحساس قلبی شمارابسوی خود..

ممکن است بکشد..خصوصا درجنس مذکرهای حمل..

سال میتواند سالی همراه با تلاشهای مثبت بیشتر وموفقیتهای شغلی..برای شما

باشد.

متــولدین اردیبهشت ماه

کیست آن فتـــنه که باتیــــروکمــان می گذرد

وآن چــه تیراست که درجوشن جان می گذرد

نه برای همه..لااقل برای برخی متولدین اردیبهشت..یک صدای درونی که ظاهرا

دوستانه است...آنهاراتشویق میکند به سفری دورودراز..وشایدهم اندیشه ی

مهاجرت به سرزمینی دیگر..وآغاز شروعی تازه وبیدغدغه......

آیا آشنایان درگذشته..میتوانند بماتوجه نشان دهند؟آیایک متولدفروردین استکه

مشوق شمادراین امراست؟اندیشه ی درونی غیرمعمول..درهرحال همراه..

اردیبهشتیها میتواندباشد..وباآنهاقدم زند..ازمیانه های ژوئن(اواخرخرداد)..

این حالت واضحترمیشود..وپروازاین افکاردرآسمان ضمیرتان.......خوب..

زحل درقوس است وباجابجایی درقوس..بجای بهارباطراوت..یخهای قطبی را

درتصورآوردن..ویا..اندوه وانزوارابرگزیدن...

اگرازدواج کرده وصاحب فرزندانی باشید..ازاواسط ماه اوت (مرداد)..که مشتری

پای ببرج سنبله مینهد..یکی ازفرزندانتان..تحت تاثیراین روحیه ی سنگین

شما..دادش درمیآید..خوب چه میکنید؟شادی زیاددورنمیتواندباشد..ازپیله ی

خودخارج شویددیگر..

بردامن غم منشین...بردامن صحرارو...

ومهرماه...زهره ی زیبا..مشتری درخشان ومریخ گرم وپرانرژی..دربرج

سنبله..برج شادیهای شما...فرزندان..دوستان..عشق..سفرها..جمع شده اند..

وفاکتورهایی برای افزایش امیدها...اندیشه ی سفرهای فرحناک..یاازدواج

برای تعدادی ازاردیبهشتیها...وجانی تازه درکالبدروانشان...

واگر.....بله.... اگرنتوانید پوسته افسردگی راکناری بنهید..آنوقت...

درآخــــرین روزهای سال که مریخ واردبرج قوس میشود..

ومیشتابد بطرف کیوان..مثلا..ممکن است ناچارشویدبه طبیب مراجعه کنید..

یاشایددست به سفری بزنید برای گریزازغمهای روزگار..

واین امید که روزهایتان..زیباتروگذرایام..دلپذیرترشود..

    متـــولدین خردادماه

درراسته ی نازفروشان....که بتاننـد

ماییم ونگاهی..که به هیچش نستانند

سال94..شمابرسرچهارراهی هستیدکه دریکی ازجهتها زحل

حرکت دارد..درقوس..ودریکی مشتری..درسنبله..وسومی..نپتون است درحوت

وشماناظرچهارم بحساب می آیید..

صحنه های گونه گونی بوجودمیآورنداین سه..مقابل دیدگان شما..

این نپتون وکیوان و ژوپیتـــر..

برج حوت وپرنده ی نپتون درآن به پرواز..وحاصلش..فشارهاوکشیده شدن

شمابه آشیانه ی هنرهــا..امورخیریه..مسائل روانی انسانها..ودردها..و

رنجهای بشری..خواهدبود..وکتابهاوکارهای ادبی..شعروانتشارات..

خبرنگاراگرباشیـــد..مجبورخواهیدشدبادنده ی سنگین..درجاده ی صاف حرکت

کنید..چراکه....درسه جهت..سرعت گیرها..(زحل - مشتری - نپتون)..ازتوان

شما خواهندکاست..علائق هنری شمامیتواندباپرواززحل درآسمان ذهنتان..

تغییرمسیردهد..واین احساس که نیروئی ناپیدا...نگاهش دنبالتان آمده..وبرشما

نظاره گراست...یاشخصی سالخورده..موجودیتی درموضع قدرت..

چه گاه بیشترروی میدهداین حالت؟اواسط ژوئن (اواخرخرداد)...

همین ایام..زادگان اواخرخرداد..انرژی اضافه ای رادرخود به نطاره مینشینند..

واگرخوددارنباشند..امکان درگیری باعناصرسرراه خودراخواهندداشت..

اگربادقت گامهارا بردارید..دهه ی سوم ژوئن..میتوانیدباانرژی بدست آمده..

مشگلات پیش پارا..ازسرراه بردارید..

وقت رسیدگی به مشگلات مالی گذشته..اواسط ماه ژوئیه (اواخرتیرماه) است..

واگرپشت گوش بیندازید..برای شما دردسرخواهندشد..

اواخرمردادجریانی ازخوش شانسی..درمسیرپروازتان..نمایان خواهدشد..

یک دست کمکرسان..دردرگیریهای اجتماعی وروانی..بکمکتان می آید..

حاصلش...تمایل به خرید خانه..تغییرمحل زندگی..و..درشماتشدیدمیشود..

وموکول کنیدارضا این تمایلات رابه زمانی دیگر..که بهترخواهدبود..

خانمهای خانه دار..تغییرات مفیدی دردکوراسیون منزل..شکل لباسها..فرم

آرایش..و...ایجادمیکنند..وجوانهای خردادی..شانس یافتن شریک زندگی را

بیشترلمس خواهندکرد..ودرگوشی بگویم..چندرقیب هم درمسیرکمین کرده اند!!..

ازلحظات مهم سال...اوایل آذرماه است..این زمان..سالخوردگان فامیل..ونیازبه

توجه ودلجویی شما..ازآنها..مخصوصا..بیمارها

اوه..همسرتان هم که آثارنارضایتی درچهره اش نمایان است..اگرحوصله

کنید..گره های ایجادشده..گشوده خواهندشد..به همسرتان بیشترتوجه داشته

باشید..چراکه این یکی دوساله بااوممکن است درگیریهای مکررداشته باشید

   متولدین تیرماه

خلایق درتوحیرانندوجای حیـــرت است الحق

که مــــه رابرزمین بینندومه برآسمــان باشد

خوب....

همچنان زحل بربرج قوس..شناکنان جلومیرود..ومریخ هم که آخرای سال که شد

میاد دیدنش...چه دیداری میشه توبرج قوس یاهمون آذرخودمون..خوب..برشما

چه اثری میگذاره؟..اثرمیزاره برمحیط زندگی وکارتون ..براحساس سالم بودن

توخیالاتتون..وشایدهم واقعا..یک کسالت جزئی راحس کنید..وسایه هایی از

نگرانی درمقابل خورشید شادی وتندرستی اتان..خودنمایی کنند..

ودشواریهایی درمحیط کاروتلاش روزانه..انقدراهم که خیال میکنید کارزیاد

روی هم وروی کول شما تلنبارنشده....چه شانسهای باارزشی توسال 93

داشته اید..بازهم خواهیدداشت..بلـــه...ولی نه برای همیشه..پس.. مایه ها را

پس اندازکنید..وبرنامه ریزیهای درازمدت برای آینده..توخرداد..خستگیها..و

افسردگیها بفکرسفرتان میاندازد..توخردادعواملی ..شاید بعضی تیرماهیها را

عصبانی کند..یا آزرده..ببخشیدشان..حالا اگرفراموش نکردید ..طوری نیست..

تلافی.. تلافی می آره ومهربانی....مهربانی..

نوستالژی خاطرات قدیمی..وآنروزهای شیرین گذشته..کارخودرامیکنند..ودر

ماه تولدخودتان..تیرماه..گوی ارغوانی بهرام..مهمان برج سرطان (خرچنگ)

میشود..وداغی مریخ سرخ بشماانرژی بیشتری میبخشد..سستی وبیحالی را

بکناری بگذارید وبه تلاشهابیفزایید..جوانترها مراقب معاشرتهایشان باشند..

نکندپایشان به مرافعه ای ناخواسته بازشود..چه وقت..؟...وسطای تیرماه...

که احساساتی تندوشدید..درتیرماهی ها عارض میشود..ودقت نکنید وخوددار

نباشید..ممکن است درگیرشوید..روزائی که ماه توآسمون نیس..حواستون رو

بیشترجمع کنین..

اگه دوستی دارین..که مشگلی داره..تومردادشایدفرجی بهش برسه..

وشما...ازلطفومحیت خواهرا وبرادرا بیشتراستفاده کنین..یه وقت هم دیدین که

به تحقیق درزمینه ی بهداشت وسلامتی علاقمندشدین..شایداوایل شهریور

برای محکم کاری ..بریددکتر..ودکتربهتون بگه...نگران نباشین..هیچیتون نیس!

یه موضوع خیلی مهم...بعضی وقتا حواستون نیس..یاممکنه خسته وعجول

باشید..یاهواداره تاریک میشه..خانمای تیرماهی حواسشون رو جمع کنند..

نکنه سوارماشینای شخصی بشین..یا برای میانبرزدن..پابزارین توی کوچه های

خلوت که کسی ردنمیشه..ویاجوونائی که میرن تواینترنت وشبکه های اجتماعی..

مطالب وعکسهاروبه غریبه هاندین..وخلاصه سخت حواستون جمع باشه..

آن شهرپرازسرووگل...شهری به دل دریابود

شهزاده ی رویاهایم.. بااسب سفید آنجابود...

آخرای سال که میشه...سیاره ی نپتون...هنرهاوافکارغیرمادی وشاعرانه..با

خورشیدتویک درجه قرارمیگیره..خوب اندیشه اتان میتونه بال وپر بگیره..

بره توآسمون..بره بالا..بالاترازدنیای خاکی..وحالا یه دوست هم پیدامیشه و..

تشویقتون میکنه..دیگه ازخداچی میخواین..مسائل شخصی رو ول کنید..!!

شعر..نقاشی..موسیقی و..تاچه سرراهتون قراربگیره..یادتون نره..

ضمن کارای عادی زندگی به یه هنری بپردازین..و..بیشترخوشحال باشین

تااندوهگین...

 

   متــولدین مردادمـــاه

مغیلان چیست تاحاجی عنان ازکعبه برپیچد

خسک درراه مشتاقان بساط پرنـیان باشد

همچنانست هرمزددراسد..وگرم میکند حس وحال درونیتانرا..گاه بیگاه سفرهایی

و...خیره برنگه هایی..نگه هایی نووتازه..نه خسته زآشنایی های دیرین..

نگه هایی که میکاوند اندرونرا..نگه هایی که می پایندومی پایندشیرپرفسونرا..

مونثهای مردادی..بگاه نیمه ی آخرزبرج پنجمین..بسان چیدن یک شاخه گل..

تصمیم میگیرند..وفرصتهاگریزانندسخت..فرودین وانتهایش..حلقه ای بردستها..

شایدنشان انتهای انزواباشد..خصوصا زادگان نیمه ی مرداد..

دوستی..ومشگلی..ازجنس سکه ..پول..دارایی..وغمخواری هایتان شاید بسان

مرهمی برزخمهایش..سبک سازدبرایش..بارسنگین تحملها..فسرده دل..

غمین چهره..وسردیها درونش..

خودکرده را تدبیری نه ..که این دوست..بادست خود تنیده این پیله هاوتارها

برقامت وجودش..

اگرازدواج کرده اید..دارای فرزندهستید..سلامتی یکی ازفرزندان درسال94

فکرتانرابخودمشغول خواهدداشت..ممکن است ازناحیه ی استخوانها..یاچشم..

پوست..امااگرفرزند بزرگترباشد..انقباضات مالی درکارش..میتواند جلب کننده ی

حواس شماباشدازسایرامور..این مسئله..دراواخرخردادوبادخالت آشکار یک

متولدخرداد..شمارابه واکاوی بیشتر..میخواند..

ودهه ی سوم مرداد..وسیاره ی مشتری..

که پای مینهدبربرج بــــاکره..وبرج اسدراترک میگوید..

برپرده ی زندگیتان..نقش میزنندمسائل جدیدی..ازجنس اقتصاد..نقدینگیها..

کنترل کنید..حساب وکتاب مالیتانرا..وحداکثراستفاده راببریدازشانسهای

مالی پیش آمده..ومواظب معامله های مشکوک املاک باشید..اسنادمعامله را

بادقت..بررسی واستعلام کنید..گوشتـــان...بسته بادبر..چـــــرب زبانیها..

ویک وضعیت خاص...

وسطهای مردادکه شد...مخصوصا دهه ی سوم مردادیها..بخاطرعلائق مادی

پشت پرده..ممکنه تصمیمی محرمانه بگیرید..تصمیمی به زیان یکنفر..

آیااخذاین تصمیم..درنهایت بزیان مالی خودتان خواهدانجامید...؟

حواستان به این تصمیم..دردهه ی اول ماه اوت باشد..

به پاییــــز که رسیدیم وبرگهای سبزآماده ی پذیرش زردشدن گشتند..

دراواخرمهرماه..زهره ..مریخ ومشتری دربرج سنبله..اطراف صورت فلکی

اسد..نورافشانی خواهندداشت..برای مردادیان..تعاملات وفرصتهای مالی..

شانسها..برای اهل هنروصنعت..پردازش آثارهنری..ظریفکاریها..

واما...مراقب ولخرجیهای افراطی خاص خودباشید..

نشانه هایی از افراط درهزینه کردن نقدینگیها درحاصل عمل برخی زادگان

مردادبچشم می آید..برنامه ریزیهای بادقت..میتواند نقشی پایا درحفظ

دستمایه های مالی شما..دربرداشته باشد..

واوایل آذر...

وسالمندی ازنزدیکان..ودست وپنجه نرم کردنش..بامشگلی..کسالتی..

که برشما خواهدداشت..تاثیرروانی خاصی..

واندیشه های غیرمعمول..که تازگیهادرمخیله ی شما..خودمانی جاخوش کرده اند..

همچون توجه به مسائل عرفانی..نادیدنیها..آن جهانی..رادامن میزند..

افکارجدیدوانتزاعی..برای پردازش آثارهنری..طراحیهای صنعتی..و..

درشمابه جوشش خواهدنشست..اوایل آذر تمرکزکنیدروی تجربیات وتخصصها..

برای پردازش حاصلی نوین وابتکاری تازه..

ازدهه ی سوم دیماه.. مراقب امضائ قراردادهاباشید..تجدیدنظروبررسیها..

بررسیهای عمیق..وآنگاه اخذتصمیم..خصوصا ده روز اول اسفند رادرخاطر

داشته باشید..وسال بپایان میرسدباورود مریخ به قوس وتوقف طولانی اش..

دراین برج..

میتواند...قویترشدن توجه شما به دوست مانده درمشگل..ویاگره مالی فرزند..

رانشانه باشد.

   متــولـدین شهریورماه

بــاورت گرنیست ازوحشی..که میسوزدزتو

چاک درجانش فکن..داغ وفــای خودنـــگر

نسیم سردمهرگان..که وزیدن آغازکند..گوی هایی شناور..درخشان..گاه قرمز

درمکان راس ماه..صورت فلکی اسد(برج سنبله)..بیــاغازندبازی چوگانی..

وگردوخاک..سوی آسمان..ره میسپارد..گوی زهره..گوی بهرام..گوی هرمزد..

ونپتون برزمین حوت...وکیوان درکمانداراست وهرمزد درمسیربرج عذرا..

ومی بینندهمه..دیدگان خاکیان افتاده براین تاختها...

دختریاپسر...زادگان سنبله..دیده خواهندشد..واندیشه ی وصلت درمیان..

یامیشتابندسوی آرزویی این زمان..نه بدبینانه...بل ازروی شادی وشعف..

گریکی بیش.. آمدسویشان..خواهان..نه دو..شایدسه تا...درچه راهی بهتراست

ره راسپردن..هان؟

حل مشگل چندین وجندساله ی یکی ازفرزندان..شایدبعمل نزدیک آید..

وغبارغم ازچهره اتان بزداید..مادرسالخورده رادریابیدوبرسید به مشگلات

همسروامورمنزل..

حالا یه دلخوری ناچیز..مسئله ای مالی..یه تیکه زمین..یایک خونه ی کلنگی..

که نباید مانع بشه ازدلجویی ورسیدگی پدرومادر..

وابتدای سال وحرکت سیاره ی مشتری..

آیاحرکت مشتری میتواند پدیدآیی یک عشق نهانی رادر قلبتان نشانگر باشد..

بالاخره که اوایل شهریورممکنه ناچاربشید بیانش کنین..

واماخردادپرفشار..

خردادکه داره به آخرمیرسه..تاروپوداحساستون رو..تنش هایی دربرمیگیره..

حواستون جمع.....! نکنه کله رابجایی بکوبید..توحرکات سریع دقت داشته باشید

توعبورازخیابون شلوغ..نزدیکان..خواهربرادرا..ممکنه رعایت نکنندوشمارا

برنجانندباغلیان احساس به موضوع نزدیک نشین..اصلا چراهی توی دلتون

بزارین..عین درمان است ..گفتن..درددل با..غمگساری...

اوایل مردادکه شد..درصورت ناصبوریها..غمهای نهانی خواهد بودورنجشها..

بعضی متولدین اواخرشهریور..مثل 28 - 29 شهریور..مراقب دوستان کمتر

واقعی خود باشندکه باهدفی نهانی ..تمرکزروی نقدینگیهای شما..یابااندیشه

پنهان حسادت..و..درپرده ای از پنهانکاری....دست شفقت درازمیکنندبسویتان..

چه حدودزمانی..؟محتملا اواسط مردادماه..

یکی ازمقاطع زمانی قابل ذکر درسال 94 برای شما..اوایل آذرخواهدبود..

اوایل آذر..

اوایل آذراست که می اندازند پنجه درپنجه ی هم..دونیروی قدرتمند آسمان..

کیوان ونپتون..ونبردی رازآلود..وشایدپرهیــاهو..وبرای شما همزمان میشودبا..

موضوع مالکیت آشیانه ای..قطعه خاکی..ویا...شخصی درگذشته های دور..

اواسط دیماه است که مسئله روشن خواهدشد..

مریخ(بهرام= مارس) اواسط اسفندماه..پایش ببرج قوس میرسد..

وزحل ومریخ دربیت کماندار...توقف مریخ بسال 95 هم میکشد..ودرکلیه ی

امور دقت..نرمش وگذشت شمارامیطلبد.

   متــولــدین مهـــرماه

کارمانیست.....شناسایی رازگل سرخ

کارما...شایداینست که..

درافسون گل سرخ...شناورباشیــم...

رفت وآمدها..مهمانی..چهره های گونه گون دیدن..تماسها..ورابطه ها..

وجذرومدهای زورق احساستان..تلاطم امواج براین قایق..وبالاوپایین شدنها..

وپاروی تردید..برصورت امواج تغییرات زدن..

تماسهانمیتوانند..راحت باشند..وجوهراندیشه درخروش..وکوجای تصمیم..

میانه ی فروردین..وکم شدن تکانهای تغییر..شایدبتوانید طناب قایق تصمیم را

بردستان دوستی بیاویزید..یه دستای طلبکاری بودن..که پس رفته بودن..

حالادوباره که آخرای خردادشده..پیداشون شده..باسیاست وحسابگری..

میتوانید..ازپسشون بربیائید..ولی خوب آخرش که ناچارید بدهی هارا صاف

کنید..وآخرای تیرماه..

دقت کنید..شاید تصمیمی که میگیرید..حرکتی که میکنید..اگربدون مشورت

باشد..بالاخره..نفعی برایتان حاصل نیاورد..وسررشته ی این حرکت..میرود

تااواخرمرداد..که..سیاره ی مشتری

واردبرج سنبله میشود..وشکل گیری اندیشه ای درناخودآگاه..تاشاید بشود..

تصمیمی گرفت..ورونق وآرامش رابه ذهن بازگرداند..آرزوئی که..

شانس راهدف میگیرد..وهدفی پرفشار..

وفشار بیشترمیشود..دراوایل شهریور..که...

دوباره سیاره ی زحل پاببرج قوس(آذر) می نهد..مراقب رابطه ها..واسطه ها

چه درکار..چه درفامیل..روابط عشقی..رفتارباهمسرواعضای خانواده باشید..

نیمه ی دوم اکتبر..(اواخرمهرماه)..دربیت دوازدهم شما..سنبله..مهمانانی

حضوردارند..زهره - مشتری - مریخ - وموضع راس ماه...خوب..

زهره که سیاره ی متولدین مهراست..ودرهبوط..ومشتری دروبال..ومریخ

داغ وپرحرارت..امورات پشت پرده..شمارابخودمشغول میدارند..بهتراست

فعلا بده بستانی نداشته باشید..واینکاررابه اواخرآبان موکول کنید..

آنزمانکه..زهره ومریخ..واردبرج میزان شده اند..ولی درهمین زمانها..یعنی

اواخرمهرماه..آنها که بکارهای هنری وبکاربردن نیروی ابتکار وتخیل..

اشتغال دارند..میتوانند به پردازش محصولات نوین وجالب دست یازند..

20تا30آبان اعتمادبنفستان هم بیشترشده..وازافت وخیز امواج وقایع..کمی

خودراکنارخواهیدکشید..

اولهای آذر..یک فکر وتصمیم..یایک آشنا.و.روی عمل شما درمحیط کار..

تاثیرمهمی خواهدگذاشت..این تاثیر بازده مثبتی ممکن است دربرنداشته باشد..

ولی..ولی..شایدباعث پایان یالااقل ترمزی باشدبرای رویاهای بی انتهای کاری

ومالیتان..پس اوایل آذریادتان نرود..

فشاربرهمکاران..وآنهاکه بشمااحترام میگذارند..درپی گیری همین رویاها..

میتواندبرایتان دشواری آفرین هم باشد..مخصوصا اگربانقدینگی دیگران کار

میکنید..مثل کاردربانکها..حسابداری..و...تجارت وبازار...خصوص که

اواخرسال مریخ سرخ..برای حضوری طولانی واردبرج قوس میشود..

واین برای شما یعنی..اندیشه های ازروی عصبانیت..شایددرگیری..

دلبستگان به عشق ومحبت دیگری..حواسشان باشد به دلشکستنها..

دل دادن ودل ستاندن دراین زمان..وبعد پانهادن روی این احساسات بوجود

آمده..قلبتانرا درآینده ای نزدیک بدردخواهدآورد..

بهتراست تاورود مشتری ببرج میزان صبرکنید وتازه آنموقع هم اورانوس در

حمل..بودن شرکاوعشقی طوفانی..ودرآخر...

اگرهنرمند باشید..شاعر..فیلمساز..موزیسین..طراح مدولباس..اواخرسال..

یعنی اوایل اسفند..میتونید پردازش کنید ذوق وسلیقه اتانرا..وحاصل کنید..

حاصلی ظریف وهنرمندانه را.

    متـــولــدین آبانمــاه

نخواهم رفتن ازدنــیا...مگردرپــای دیوارت

که تادروقت جان دادن...سرم برآستان باشد

توجدول سیاره ها..موقع تحویل سال..اگه نگاه کنین..جای زحل راکجامیبینین؟

بله..توبرج قوس..لونه کرده..برج پول ونقدینگیهاتون جاش کجاست؟ اونم برج

قوس...ببرج ثور(اردیبهشت ) نگاه کنین..کدوم سیاره توش مانورمیده..؟بله

سیاره ی زهره..زهره سیاره ی برج ثورگفته شده..خوب ..زهره درثور ودر

بیت هشتم ثور..زحل قرارداره وبه زهره فشارواردمیکنه..خلاصه..وضعیت

همسروازدواج وشراکتتان..زیرفشارپول ونقدینگیهاتون..دادش درمیآد..

مشگلات ودست تنگیهای مالی شمابرشریک زندگی ویاکاری شماتاثیرمیگذارد..

گرچه درزمینه ی کاروتلاش..باغرورمیتازید..ومحیط کارراسازنده ترحس میکنید

واین تلاشها..میتواندگره ی مالی ایجادشده را بگشاید..تااواخرمرداد..

زحل روزای آخرخرداد..پس پس اومده..ودوباره پاش میرسه به درجات آخر

عقرب..وشما نیازپیدامیکنید به واکاوی تصمیمات اخیرتان..بعضی صحنه های

گذشته بخاطرتون میاد..مسائلی که تازه...یادتون رفته بود..دوباره لب ذهنتون

میان..وخودنمایی میکنن..تصمیم گیری وبررسی مجدد..وکمی احساس خستگی..

ربط پیدامیکندموضوع..بیکی ازنزدیکان..سردوسنگین شدن افکار..خدای

نکرده..افزایش بدبینی وسوئ ظنها..حجیم شدن حجم کارهابرای کارمندان..

درگیریهای ملکی..ونظیراینها..شمارامشغول میدارند..

ودرست همین موقعهاستکه..

یک متولد خرداد( شایدهمسر..  یافرزند..یادوست)خودش راباشمادرگیرمیسازد..

وهوس میکنید همون لباس قرمزه رابپوشید..وشاید..رفتارهای افراطی..خشماگین

ازشماسربزند..لباس قرمزه رانپوشید وباصبروحوصله..خوددارباشید تاموج آن

بگذرد..خوب به وسطای مردادمیرسیم..وپیدایی رنجش یکی از دوستان..نزدیکان

واین احساس که شما دانسته یاندانسته به اوزیان رسانده اید..ومناسب خواهدبود

دلجویی ازاو..چراکه اواخرمهرواوایل آبان..به یاری او نیازخواهیدداشت...

واحساس همدلی ودرک متقابل برای هردومنافعی دربرخواهدداشت..

اگریک متولدحوت(اسفند) رادوست میدارید..وبه اودل بسته اید..

بسان صورت دیــــوارچشم حسرت من..

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود

اوایل آذرکه شد..کمبودهای مالی..وضعیت فردی سالخورده..خانه یازمینی قدیمی

و..برحضوراین عشق اثرخواهدنهاد..تاثیری که خیلی مثبت نمیتواندباشد..

باورود زهره به عقرب..آرامش وامنیت بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..

وشاید..لبخندی بزنید برمشگلات موجود..

اواسط دیماه..کندوکاوخواهیدکرد..به عشق خود..مشگلات موجود..درسرراه..

بیشترخواهیداندیشید..ومروری برگذشته ها..امورراسبک سنگین میکنید..

تاتصمیم نهایی رابگیرید..و..اولای اسفند...

ذوق وابتکاروتخیلات انتزاعی برخی عقربهاوجوانترها..

شکوفاشده..وپردازش های زیباوقدرتمندی رابه حاصل خواهند نشاند..مخصوصا

اگربامتولدین اسفندمراوده وکارمشترک دارید..

وآخـــرین روزای سال...

مریخ هم واردبرج قوس میشود..وتوقفی طولانی خواهدداشت درآن...

قوس خانه ی پول ودارائیهای نقدی شماست..وزحل هم قبلا به قوس داخل

شده..سعی کنید به پیشنهاداتیکه..درآنهاریسک مالی زیاداست..توجه نکنید..

حتی اگرکارمندبانک هستیدیاطلافروش یاحسابدار..

وسخن آخر..باورودمریخ به قوس..هوای چشمهاراداشته باشید..توجه کنید به

فشارداخلی چشم..خصوصااگردیابت دارید..خلاصه حتمانزددکترچشم رفته وچشمها

راکاملا معاینه نمایید..علی الخصوص اگرسن بالایی داشته باشید.

   متـولــدین آذرمــــاه

 پروانه برآتش زندازبهرتــو...خودرا

ای شمع..توهم حرمت پروانه نگه دار

وقتی جاتون توی یک سیرکی باشه..که تماشاچیا..بجای آدما..اسکناس باشن

وشما..بندبازخطرآفرین..وطنابهاشل شده باشند..ومیرویدکه.....

خوب گفتن ندارددیگر..همین اتفاق برای عده ای ازآذرماهی هاافتاده..

وحالابعدازیکی دوسال...نشسته ایدوبرافتادن خودبردشک نجات فکرمیکنید..

ومرورمیکنید..لحظه های پیچ وتاب خوردن هائیکه...میخواسته ایدخطرآفرین

باشید..اما..بخت زیادیارتان نشده..ازدوسه روزمانده به تحویل سال..این

یادآوریهاست که شدت گرفته..میشه امیدواربودکه تواین سال درپیش..اگر

بخواهید..باز به چرخشهای خطرآفرین بپردازید وطنابها محکم وکارآ..باشند..

شعف چرخ زدن..چرخیدن درآسمان ریسکها..ریسکهای مالی..آیاتماشاچیان

برایتان دست خواهندزد..؟

خوب..تربیعات متعددپلوتوواورانوس..زورشان رازده اند..وتاثیرشان بتدریج

کم وکمترشده وبحرانهای اسکناسی..میروندکه ازشمافاصله بگیرند..

وباحرکت سیاره ی مشتری دربرج اسد..باکمک تجربه های گذشته..به عقایدی

نووتازه دراشتیاق به جستجو ودرک زندگی دست پیداکنید..

 واما.....

اواخرخرداد...چندروزی مانده به اول تیرماه..عصبانی شدن..

یک متولد اسفند یاخرداد..میتواند به موضوع مربوط باشد..موضوعی که

فراموش کرده بودید..ودوباره یادتان آمده..دختران آذرماهی..حواسشانرا جمع

کنند..درخیابان..کیف وموبایل خودرامحکم نگه دارند..ماشینهای ناشناس و

شخصی..نه..رانندگی باسرعت بالا..خطرآفرین..وحتی شوخیهای افراطی..

میتواند مسئله سازباشد..

اواسط مرداد که سیاره اتان مشتری میخواهدبرج اسدراترک کند وپاگذاردببرج

سنبله..احساستان بشماخواهدگفت..وقایع تازه ای درحال رقم خوردن است..

میتوانید به قماری دست بزنید که درنهایت احتمال برد آن زیادنخواهدبود..

به نیمه ی دوم اکتبرکه برسیم..(اواخرمهرماه)..امیدواری ونشاط درمحیط کارتان

بیشترمیشود..وعده ای ندهیدکه بعدا نخواهید عمل کنید..مجردها ممکن است

تصمیم به ایجادرابطه ای بگیرند..وشایداحتمال ازدواج..یک متولدشهریور هم

سرراهشان..نظرشان راجلب کرده..اگررابطه سرگیرد..سال آینده تاثیرش بر

زندگی شمابیشترخواهدشد..درهرحال ازعمل به انگیزه های آنی..انتظارحاصل

پربارنمیتوان داشت..ومطالعه دراخلاق ورفتار شریک زندگی آینده..نقش زیادی

درغم وشادیهای آینده ی شما خواهد داشت..مشورت بدنیست..

وماه آبان..که زهره ومریخ دربرج میزان حرکت دارند..بالاخره پنجره ای را

بازوگشوده می یابیدوهوایی تازه بدورازاندوهها وگره های دنیوی ومالی..را

استنشاق خواهید کرد..اوایل آذر..خصوصا اگرخودتان هم متولد همین اولهای

آذرباشید..بیک نقطه ی اوج ذهنی میرسید..وتصمیمی رامیگیرید که مدتهابود

ازشماانتظارش میرفت..درهمین اوقات..سالخوردگان هم میتوانندنقش مهمی

برایتان ایفا کنند..بعضی ازمتولدین شاغل آذرماهی ممکن است زودترازموعد

بازنشست شوند...یاازشغلشان کناره گیرند..درهرحال بایکنفردرگیرخواهیدبود..

منتهااین برخورد..الزاما خشونت آمیز نیست..

درکارهای ابتکاری این فشار میتواند تصورات انتزاعی جالبی رادرشما ایجاد کند

و...اما..نکته ی دیگر..

مراقب تحریکاتی که شمارابسوی موادتخدیری دعوت میکنند باشید..

دل گرفتگیها..افسردگیها..میتوانند باعث دخول تحریکاتی اینچنین به ذهن شما

گردند..اوایل اسفند معلوم میشود که چقدر دل به این تحریکات داده اید..

دردیماه..کمی احساس کندی وعدم تحرک خواهیدداشت..که اواسط اسفند..

باورود مریخ به قوس ..کمی جبران خواهدشد..

وسخن آخر..

میرویم که درسال 1395..به تربیع دوم زحل ومشتری برسیم..واین نقطه ی

عطف نسبتا مهمی درتصمیمات پانزده ساله ی اخیرشماخواهدبود..

زحل درقوس ومشتری درسنبله...پس یادتان باشد..متولدین خردادوشهریور در

چندسال آینده درزندگی شمانقش خواهندداشت.

   متــــولـدین دیمــــــاه

مرغ دلم که طاقت خاری زگل نداشت

دیوانه رفته بود به گلــزارعاشقــی

درپرده ومحصور..اوایل سال..گمان براینستکه..مخالفانرا مانعی ازراه بازداشته

سرپناه امن رانادیده گرفتن..ودامن زدن..به شعله های بدبینی درچرخش ایام..

وسال شروع میشود..ومیتازیدبرتوسن اهداف..وموانع درراه..

دیده برقله های آرزو..و..وتپه های خیالات رادیدن..که نزدیک میشوند هردم..

وچه فکرها..وچه سفرهای کوتاه مدت چندباره..وتغییراتی جدید..همزمان باتغییر

محیط کارومحیط خانواده..وبسترپیمایش ...درمقابلتان..

یک متولد مرداد..شمارابه ریسکهای بیشتر می کشاند..وخوش بینی غیرمعمول

شمارادربهار..بهمراهی بااین زاده ی برج اسد میتواند بکشاند..

وداغ شدن چرخش پیچ ومهره ی کارها..درابتدای تابستان..حرارت بدنتان بالا

رفته...تب که ندارید؟

گرچه ازاواخراردیبهشت..باورود مریخ به جوزا..دربرابرزحل..محیط اطراف

خودراپرهیجان..وگاه..آمیخته بابرخی درگیریها مییابید..وتااواخرخردادکه حرارت

حوادث..بالامیرود..ویکروز سه شنبه.... دیگرکلافه میشوید..

هنگام کارباوسائل برقی..درمنزل..مراقب..باشید..مسئله ی خانه وسرپناه..

آخرای خرداددوباره میتونه مشگل سازبشه..

واما..روحیه تون..آخرای تیر..متعصبانه..برمخالفتهای خود پای خواهیدفشرد..

واین احتمال ..که به مرزافراط نزدیک شوید..طرف مقابل هم بیطاقت وناصبور

مینماید..وممکن است ضربه ای واردکند..تاثیرتصمیمات خودرابردیگران..

سبک وسنگین کرده..وبردایره ی اعتدال..گامتان برزمین آید..

روزای آخرمردادکه آمد..مشتری بزرگ..به حجره ی سنبله(شهریور) دخول

میکند..وفرصتها ئی که بایددریابید..دخالت ناپیدای آنکه..ظاهرش تغییر کرده..

مخالفانی..ممکن است..موقتا باشما دوستانه رفتارکنند..وزمانی مناسب..

برای پایان دادن به برخی درگیریهای کهنه وقدیمی..

میتوان تغییری..شایدمهم..درتصمیمات گذشته اتان..رامشاهده کرد..برخی

ضدیتهای پنهانی..ایمانتانرا..به دوستی وروابط پابرجا..به تزلزل وتردید..

خواهد کشانید..خصوصا..دهه ی سوم مهرماه..ازاین آزردگیها..خودرابکناری

بکشید بکمک یافتن سرچشمه ی افکاری نووشستشوی اندیشه های گذشته در

آن..

موضوعی همچون..امورارثیه..زمین..خانه..وارتباطشان باخواهران وبرادران

اوایل آذر

میتواندشمارابخودمشغول سازند..بنظرمیرسدنه شما ونه نزدیکانتان..درموضع

تصمیم گیری محکمی قرارندارید..آرام وبامشورت..بدون تعصب و...خشونت

تصمیم بگیرید..آنها که باهنرها..وادبیات..سروکاردارند..باپی بردن به اندیشه

وافکاری تازه..آثاربدیع ونوراپردازش خواهندکرد..شایدهم دلتان برای سفری

دورودرازپربکشد..خصوصا جوانترها..که بدنبال یافتن راههای بحقیقت پیوستن

رویاهایشان..سفررابستری میدانند برای تحقق آمال خود..پروازآرام آرام اوج

میگیرد..

واما..آخرای آذر..

متمرکزکنیدحواستــــانرا..چراکه اندیشه ای اغواآمیز..ودورازرگه های حقیقت..

شاید نشات گرفته ازالقای موجودی درپس پرده..شماراناچاربه اخذتصمیمی

کند..واین تصمیم..بهتراست حساب خاصی رویش بازنکنید..مگرآنکه درزمینه ی

امورهنری فعال باشید..اندیشه هایی پررمزوراز..میکشاندشمارابه ابداع آثار

انتزاعی وهنرمندانه..

وباورودمریخ ببرج قوس بیت دوازدهم شما..

دراسفنـــدماه..

مراقب حواس پرتیها ودرگیریهای ناخواسته باشید..دقت بیشتردرجاده ها

هنگام رانندگی..وسخن آخر اینکه..

سیاره ی شما...زحـــل..درسال1395 درحالت تربیع قرارمیگیردبا مشتری در

برج سنبله..تربیعی مهم..چراکه سیاره اتان دربرج قوس..بیت دوازدهم است..

ونوعی خودفشاری وخودسانسوری..برای افکارتازه ای که مییابید..وعمل به

آنها..خودرابشدت محدودخواهیدیافت..و...صبوری وتحمل دردرازمدت..حاصل

نیـــکوببارخواهدآورد.

  متـــولــدیـن بهمنمـــاه

مفلسانیم وهوای می ومطرب  داریم

آه اگرخرقه ی پشمین بگرو نستانند

می تابدو...می تابد...چراغ مشتری

درهفتمین خانه ...هنوز..بخت رانوری واقبالی پرازامید..تاچه دردستان بیاید

وقت حاصل..

وجوانان ومجردان برج دلــــو(بهمن)..شمعدان دردست..

برنگ آبی جریان نوری دل سپرده اند..که قلب تنهایان رامونس است..

وروزهای اول بهار...این فانوس...تزیین شده..باگلهای بهارومعطرورنگارنگ..

ازتابستان سال گذشته..شمابادعوتی به خروج ازتجرد روبروشده اید..

واگرزمانه جورباشد..زمان کمیاب مساعدی است برای فشردن دستی به شراکت

درزندکی..یادتان باشد همیشه همه چیز جورنخواهدشد..

واواخرخـــرداد..

وبازارگرم خبرها..وره افراط رفتن یک دوست..وکشانیدن شما بدنبال خود..

اگرصاحب فرزندانی هستید..یکی ازفرزندان ومسئله اش..غذایی گرم میشود..

درسفره ی افکارتان..

اواخرمرداد..وضعیت غیرمعمولی پیش می آید..

خصوصا اگردرمسائل مالی کارمیکنید..حسابدار..کارمندبانک..و..سخت حواستان

راجمع کنید..دوستی ...شریکی..به یکباره شمارادرآستان اخذوام..تادسترسی

به اموال دیگران..قرارمیدهد..وزیان آوروضعی است..خوشبینی شما نسبت به

مسائل مالی..میتواندبرایتان دردسرسازشود..واوایل شهریور استکه..

زحـــل ..دوباره..

پاببرج قوس مینهد..

وشماکه پا میفشرید برابقای اندیشه ها وآرمانهای خود..ویک اندیشه ی قدیمی..

که سعی برتاثیربراعتقادات شمادارد..وایده های شما..که میروند به دیواری

محکم برخورند..وناله ی شماازدرون..امیدهایتان درچهارراه سکه هاواسکناس

به راه بند ومانع دشواری گیرکرده..خصوصا..اواسطمهرماه..

ونگاهی پنهان دارید به احتمال اخذکمک مالی ازدیگران..وچه خوش بینی ها..

پس دادن وامها..درراه خواهدبود..ومیرسد..

اوایل آذر..

طناب کشی..بین افکاروآرمانهای شخص اتان..ونیاز به نقدینگی وپــــول..

وچه بسا اندیشه ها..که جلوه گرشوند..فریبنده وفسون وار..

وشاید که بااین حس وحال..کشیده شویدبسوی شعر..هنرها..موسیقی..تنوعی

درظاهرولباس..وآثارهنری برخاسته ازدردهای اجتماع..

وباحرکت زهره ومریخ.دورقصنده ی پیست آبی نیلگون آسمانها..درزمین

میزان..سعی درسفری درازمدت..همچون کبوتری درصفحه ی ذهنتان..بپرواز

می آغازد..و..

اوایل دیماه...

خاطره وفکری ازگذشته..که ذهن شمارامیخراشیده..بازدوباره سعی درحضور

خود..درجوی روان افکارتان ..خواهدداشت..ولی...ایندفعه دیگر موفقیت چندانی

نخواهدداشت..وشما بااعتمادبنفس بیشتر..براین تصورات غلبه خواهیدکرد..

اوایل اسفند..

بهتراست امضا نکنیدهیچ سندمالی را..خوشبینی ها..توصیه ها..وحمایتها..

نبایدمانع شود..که قبل ازهرامضایی..موضوع رابادقت بررسی وبعدواردعمل

شوید..باورودمریخ به قوس دراواخرسال..وتوقف طولانی اش دراین برج..

سرسختی بیشتری درابقای نظریات خودبروزخواهیدداد..که میتواندباوجود

عناصری قدرتمند درصحنه..شماراکمی به انعطاف درحفظ عقاید نماید..

یادتان باشد..سال آینده تربیعی مهم از زحل ومشتری دربروج قوس وسنبله

خواهیم داشت که..درزندگی متولدین دی وبهمن تاثیرخواهدنهاد..

   متـــولــدین اسفندمـــاه

...بی تو مهتاب...شبی بازازآن کوچه گذشتم..

همه تن چشم شدم..خیره..بدنبال توگشتم..

خوب..انگارباحرکت سیارات توبرج آتشی..حال وروحیه تون بهترشده...نه؟

ممکنه بهترترهم بشه..؟رفت وآمدها..دیدوبازدیدها..گوشه گیری رو رهاکردن..

ازمردادکه مشتری واردسنبله میشه..روابط نزدیکتری باهمه پیدا میکنین..

اون مشگل مالی که مدتها رنجتون میداد هم داره حل میشه دیگه..بزرگان

خونواده..پدررانکنه برنجونین..یک متولدآذرکه تونختونه..افکاروکارهای

ناآشناوغیرمعمول شما..برای او..موهاشو سیخ کرده..داره تصمیم میگیره یه

چیزی بشما بگه..دلخوریش همچین تازه ی تازه هم که نمیتونه باشه..

اماامسال بیشترمیشه..

آخرای فروردین..جوونای اسفندی..شایدبتونن عزمشونو جزم کنن که

بالاخره..آره یانه؟ مخصوصا دخترای اسفندی..سعی کنن بین اونیکه توقلبشونه

واونی که بیرونه..راه اشتباه نرن..چراکه نزدیکی های آخرخردادبیشترزیرفشار

قرارمیگیرن..میخواین جواب مادررو چی بدین..خیلی داره اصرارمیکنه..

بزرگترای اسفندچه وضعی دارن..؟دهه ی سوم اسفندیها..درمسئله ی خونه..

اتومبیل..وامثال اینها..یک مشگل پیدا میکنن....آقایون.. توخونه.. ماه خرداد..

به وسایل برقی خراب شده ورنرن..بدینش دست تعمیرکار..خلاصه ممکنه..

جائیتونوزخم وزیلی بکنین..حواس جمع کاربکنین..اواخرتیرکه شد..

یکی ازبچه ها..اگه بچه دارید..واگرنداریدیکی ازآشناها..رفتاری افراطی ازش

سرمیزنه..سرخیلی چیزامیتونه باشه..اطاق..وسائل خونه..زمین..آرومش کنین

نه اینکه..بهش میدون بدین وآتیششو تیزترکنین!!خصوصا وقتی وسطای مرداد

برسه..ممکنه دس به یه کاردردسردارهم بزنه..که اولش پیدانیس..ولی بالاخره

رومیشه..علی الخصوص که این بچه..آخرای تیردنیااومده باشه..انگاریه روز

جمعه س..سرپول بنظرمیاد اینکارروبکنه..یه متولد مردادهم ..ممکنه پاش تو

ماجراباشه..درست توهمین وقتا که میشه..سیاره ی مشتری داخل برج سنبله

میشه..(شهریور)..ویه چن وقت بعدش هم..کیوان خان(زحل)میادتوبرج قوس..

(آذر)...واین ابتدای فشردن یه فنره..که تودستوپای شما..بعدا..ممکنه ول بشه..

خرج تلفونتونو مراقب باشین..ازوسطای مهر هی تلفن میزنین..حرف میزنین..

بقیه زنگ میزنن.. حرفای جورواجور..هم سرچیزای خوب..هم سرچیزای کمتر

خوب..دختراوپسرای اسفندماهی..منظورجوونا ....نه...سن بالاها..ی جوون!

آخرای مهرکه شد..وجناب مریخ باجناب مشتری توبرج سنبله (شهریور)..

دس به دس شدن..اگه بخواین..میتونه زمان مساعدی برای گرفتن

تصمیم باشه..وعملش هم..وسطای آبانه.. که هم زهره وهم مریخ توبرج میزان

جشن میگیرن..!

فقط اولای آذر...

خیلی مواظب باشین..دست توکاسه ی متولدآذرکردن..ایندفعه غرش وهیاهو

ممکنه همراهش باشه..مخصوصا که..وسطای اسفند..مریخ هم..پاشومیزاره

روفرش قوس..ومهمونش میشه..وشما...سعی کنین..درهمه ی زمینه ها..

خودتونوکنترل کنین..سالخورده ها تواین وضعیت..(اولای آذر)..ضعفهای شدید

بهشون دس میده..استخونا..دندونا..دردای پیری..خلاصه بپائیدشون..

خودتونم..تودیماه وسرما..احساس ضعف خواهیدداشت..خستگی..ناشی از

رفت وآمدها..درگیریها..وتاثرها..شایدبه یه سفر بخواین برین..اوه..سفر

کناردریانباشه..چرا؟ آخه تواین سرما...؟

اولای اسفندکه میاد..ذوقتون گل میکنه..شعری..تابلوئی نقاشی..نواختن سازی

(پیانو)..مثلا..امتحان کنین خودتونو..خیالات پرجاذبه..واستعداد وقریحه ..

چـــه میتونه بکنه...یادتون باشه..اولای سال1395 سیاره های مشتری و

زحل..دوغول منظومه شمسی..درحالت نامناسب قرارمیگیرن باهم..(تربیع)..

وبرای شماهم میتونه مشگل آفرین باشه..درروابطتون بایک متولدآذر..

خوب..حالاکوتا...1395!!

 

              باآرزوی سال جدیدی..شادو

                   پرازموفقیــــــت

 

                                                                            بـاتشکـــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳   کلمات کلیدی: آفتاب وماه وبزرگترین کشش ،عشق درنگاه اول؟حقیقت دارد؟

                        باطلب یاری ازخالق هستی


بسان صورت دیوار...چشم حسرت من

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود...

خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به یکنفر..

به عشقی ناگهانی..وغیرمعمول..عشق بااولین نگاهها..میگویند هوای دلست و

گذرا...آیانظرشماهم..این چنین است؟

وقتی اورانوس..دربرابرکوکب قدرتمندی(زحل)..که دربیت هفتم فرد حرکت دارد..

قرارگیرد..این جاذبه ی عجیب روی مینمایاند..وفسونی جنون وار بتدریج میرود

که زندگی فردرابنوعی فنــابکشاند..جرات دارید آرزوی چنین تجربه ای رادردل

بپرورانید..؟

صیدتوشدم..تاکه فنای توشوم..

....

خوب...صحبت درباره ی عشق ومحبت بین دوانسان است..

قبل ازهمه..حتما درباره ی طالع بینی..اطلاعات مقدماتی واولیه داشته باشید..

وهمینطور یک تقویم نجومی معتبر..بادانستن موقعیت سیارات درجدول سیارات

درزمان بدنیاآمدن..(جدول تولد رامیتوانیددراینترنت..ویافتن بعضی سایتهاو

وبلاگهای طالع بینی..وآسترولوژی که تعیین موقعیت سیارات رادرلحظه ی

تولد..توسط نرم افزار انجام میدهند..بدست آورید..مثلا ازآدرس زیر:

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

)میتوان..زمانهای مناسب طلوع عشق ولحظات عاشقانه..راحدس زد..

 

 

درکتابهای قدیم طالع بینی..گفته شده که........

از14سالگی تا22سالگی..دوران تدبیرزهــــره

است..واول جـــــوانی

وطلوع شهوت...وطلب نکاح

پس زیباترین دوران طلوع عشق..حدود14 تا22 سالگی میتواندباشد..

درظهورعشق..ماه..جنس مونث وآفتاب..جنس مذکر گفته شده..

وزهره..احساسات عاشقانه

ومریخ تمایلات مردانه

پس...مکانهای آفتاب - ماه - زهره ومریخ رادرجدول سیارات زمان تولدتان

نشانه کنید..چراکه..

نقش مهمی رادرطالعتان..دردرخشش این زیباترین ومرموزترین پدیده هستی

برعهده دارند..

شایدهم..برای بعضی..رنج آورترین..

این لحظات فراموش نشدنی..وپدیدآیی این سوال بی جواب ...یعنی عشق و

کشش سحرآمیز..گفته شده..باموقعیتهای مناسب بین زهره ومریخ..

درجدول سیارات یک طالع..میتواند شکل بگیرد..

زمانیکه سیاره ی زهره...درحرکت سالیانه ش بدورخورشید..بادرجه ی مریخ

طالع فرد..یکی ازحالات..اقتران - مقابله - تسدیس - تثلیث..رابیابد..

یاسیاره ی مریخ درگردش سالانه ی خود..بامکان زهره درجدول طالع..

همین حالات اقتران و...راتجربه کند..صدای گامهای غافلگیرکننده ی  عشق

رامیتوان شنید..

اگرزهره..حرکتش متناسب بامریخ طالع باشد..خودفرد..

واگرمریخ حرکتش بازهره ی طالع متناسب باشد..جنس مخالف پیشقدم ابراز

محبت ورابطه ی عاشقانه خواهدشد..وبهترین حالت هم زمانی استکه..

هم زهره ی زیبا....وهم مریخ زیباجوی...

حرکت سالیانه اشان دربرجها..متناسب بامکان زهره ومریخ درجدول تولدباشد.

پس:

جدول سیارات درلحظه ی تولد..نقش مهمی درطالع بینی دارد..

همینطور..گـــــذرماه..

ماه درگردش ماهانه اش بدورزمین..وگذرش ازدرجه ی مکان آفتاب درجدول طالع

..ویاحرکت آفتاب ازمکان مــــاه درجدول طالع..هم میتواند دربروز وافزایش این

اشتیاق ناشناخته..بیفزاید..

 

سه مکان دریک طالع..

سه مکان دریک طالع..درایجاداحساس دوستی بین دونفر..یابروز احساس

عاشقانه..میتوانندبسیارموثرباشند....کدامهایند این سه؟

1 - برجی که درلحظه ی تولد مولود ازافق بالا می آمده..

2 - مکان ماه درجدول سیارات زمان ولادت مولود

3- مکان آفتاب درطالع وزایچه

دریک کشش عاشقانه..معمولا جنس مذکر نقش قدرتمند ظاهرانه...

وجنس مونث نقش قدرت باطنانه راایفامیکنند..

وبیت هفتم(هرطالع)..ویابیت مقابل خانه ی آفتاب..بیشترین تاثیررادارد..

وسیاره ی وابسته به بیت هفتم..هم همینطور..

فرض کنید..من فردی متولدشهریورماه هستم..یعنی آفتاب طالع درلحظه ی تولد

دربیت سنبله بوده..وفرض کنیدماه من هم درشهریوربوده..خوب ..اگربخواهیم

نظرات گذشتگان آسترولوژی راهم درنظرداشته باشیم..

ساده ترین نظریه میگوید: موضع ماه درزایچه ی جنس مونث چه برجی است؟

مثلا سنبله..پس باجنس مذکری تفاهم خواهدداشت..که آفتاب رادرسنبله داشته

باشد..

خوب.. چه شد؟..

زنانگی درسنبله بامردانگی درسنبله...

ودریک جمله ی کوتاه:

آفتاب یکی درمحل ماه دیگــــری...این نظرگروهی ازطالع بینان امروزی درغرب

است وعلمای قدیم..مثل..Ptolemy

واما دوستی های عمیق چه؟

دوستی های عمیق..بدون کشش جنسی چه زمانی رخ میدهد....؟

وقتی که...دونفر...فرق نمیکند هردومثلا زن باشندیامردیایکی مردیکی زن..

ماهشان فی المثل دربرج سنبله باشد..ولی بین دوجنس مخالف...زمانی همرا ه با

کشش جنسی خواهدبودکه..مکان ماه زن وآفتاب مردیکی باشد..

اگرمن(..)..مثلا (..) رادوست داشته باشم..ولی..(..) ماه رابرای مثال...

دربرج اسد داشته باشد..علاقه ی من هرچقدر هم شدیدباشد..علاقه ای یکطرفه

است..و(..)این عشق رابخودنزدیک حس نخواهدکرد..آفتاب من دربرج سنبله و

ماه اودراسد..یک ارتباط فلبی یک جانبه ..رخ داده..اوبه مردی علاقه

نشان خواهددادکه آن مردآفتاب رادراسدداشته باشد..

 ولــــــــی..

اگرماه درطالع یکنفر..باعلامت طالع شخصی دیگریکی باشد..(منظورازعلامت

طالع..برجی است که ازافق بالا می آمده)..یعنی دریک درجه ومکان قراربگیرند..

بین ایندونفر میتوانددوستی عمیق ودرازمدتی ایجادشود..ولی الزاما احساس

عاشقانه نخواهندداشت..

واما...

واما..اگردریک جدول طالع..متعلق به جنس مذکر(مرد)..ماه درکناراورانوس

باشد..میتواند نشانه ی تمایل فرد به زندگی بدون ازدواج رسمی بازنان ازدواج

کرده باشد..

بودن زهره درکناراورانوس..درطالع یک مرد..میتواند علامت احتمال علاقه ی

فرد..به زندگی بدون ازدواج..درکناریک زن باشد..

ودرطالع یک زن..آفتاب بجای ماه... اگرآفتاب طالع زن..درکناراورانوس باشد

..میتواند در زن..تمایل به زندگی عاشقانه..خارج ازچهارچوب ازدواج..رانشانه

باشد..

ماه یاآفتــــآب درخانه ی پنجم یاهفتم...

زیرتاثیرمثبت چندسیاره ی دیگر..میتواند..علامت استعداد جذابیت سریع باشد

اگردریک طالع..زحل یاآفتــــــاب..ماه رازیرتاثیرداشته باشند..

تاخیردرازدواج پیش خواهدآمد..

همینطورگفته شده..

آفتــــاب یامــــاه دربروج..خرداد - آذر - اسفند..میتواند علامت ازدواج بیش از

یکبارباشد..

وکلا...ماه..میتواند

درطالع ولادت یک مرد...شخصیت زوج مناسب رانشانگرباشد..

وهمینطور..درپدیدآمدن احساس عاشقانه اولیه..ماه نقش مهمی دارد..

هرگاه ماه درطالع تولد مرد باخورشید درطالع تولد زن..هماهنگ ومتناسب باشد

..جوانه های عشق پدیدخواهندآمد..

مه وستاره دردمن میدانند..

که همچومن..پی توسرگردانند

شبی ..کنارچشمه..پیداشو

میان اشک من..چوگل..واشو

درطالع یک مرد..اگرماه..درکناراورانوس..یازحل یامریخ باشد..

میتواندنشانه ی بدشانسی های سخت..برای همسراین مردباشد...رویداد حوادثی

مثل..تصادف - بیماری - و..خطرمرگ..

درطالع یک جنس مونث..اگرخورشید بهمراه تاثیرمنفی اورانوس باشد..

مثل تربیع..میتواند احتمالا..نشانه ی وجود زمینه ی استعدادسرگشتگی و...

باشد.

وباز...اما..

مژه ها وچشم یارم..بنظرچنان نماید...

که میان سنبلستان..چرد آهوی ختایی

هرگاه اورانوس...درطی گردشش به دورخورشید..پای بمکان آفتاب طالع یکنفر

(مرد) بگذارد..ودرآن مکان مریخ..پلوتو..هم حاضرباشند..ودربرج مقابل خانه

آفتاب فرد(بیت هفتم)..سیاره ای قدرتمند..مثلا زحل حرکت داشته باشد..

وبرهم تاثیرگذارند..چه خواهدشد..اگرگفتید.....؟

آری...عشق درنگاه اول...

زاییده میشود..

اگربرای مثال..من دربرج سنبله زاده شده باشم..واورانوس وپلوتو..

هم درسنبله حرکت داشته باشند ومریخ..

ودربیت هفتم من یعنی حوت..هم زحل توقف کرده باشد..(بیت جنس مخالف)..

واورانوس وزحل..برهم اثرگذارند..وضعیت میتواند..

باشیفتگی شدید وناگهانی..همراه گردد..وتمامی زندگی فرد راتحت الشعاع خود

قراردهد..شایدهم دست بکارهای غیرمعمول زند..مثلا وبلاگ عاشقانه ای

ایجادکند..وآنرابیاد عشق خود به اوتقدیم کند..

توپرورده ی اشک وآه منی...

تراعشق من آفریده..

بنـــازم به عشقی که نقش ترا

باین لطف وخوبی کشیــــده...

تویی جلوه گردردل وجان من..تراهمچو.....

توعشق هنرآفرین منی..

به امیـــــدتوزنده هستـــــــم..به امیدتوزنده هستم..

آیا میتوان چنین یادداشتهایی رابه موجودی عشق آفرین که درگذشته های دور

طلوع کرده..اهداکرد...؟

                        قلبتان همیشه ازعشق خالی مباد 

 


 
نبــــردبزوقوچ Daniel and... vision of the goat and the ram ..
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۸   کلمات کلیدی: قوچ و بز

                            با طلب یاری از خالق هستی

                                                                                             

پس من دانیال نظرکردم واینک دونفر یکی باین طرف نهر ودیگری بآن طرف

نهرایستاده بود..ویکی ازکسان بآن مرد ملبس به کتان که بالای آبها ایستاده بود

گفت: انتهای این عجایب تابکجا خواهد بود وآن مرد ملبس به کتان راکه بالای

آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست ودست چپ خودرا بسوی آسمان

برافراشته.... به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی ودوزمان ونصف زمان

خواهدبود وچون پراکندگی قوم مقدس بانجام رسد..آنگاه همه ی این امورباتمام

خواهدرسید..ومن شنیدم امادرک نکردم..پس گفتم ای آقایم..آخراین امورچه

خواهدبود..اوجواب داد که ای دانیال برو....زیرااین کلام تازمان آخر مخفی و

مختوم شده است..خوشابحال آنکه انتظارکشد و...به هزاروسیصدو سی وپنج

روزبرسد..

اگرحدود 600 سال قبل ازمیلاد مسیح دانیال این خواب رادیده باشدو550

قبل ازمیلاد(تاریخها دقیق نیستند)..پادشاهی هخامنشیان تشکیل شده باشد...

واین پادشاهی تازمان انقراض یعنی سال 331 پیش ازمیلادوهنگام مقابله ی

نپتون وپلوتو دربروج عقرب ثور بطول انجامیده باشد..خواب دانیال نبی

میتوانسته شامل بوجودآمدن هخامنشیان - انقراض هخامنشیان - پیروزی

اسکندرمقدونی وادامه ی قدرت جانشینان اسکندرتازمان کنونی وبالاخره...

محو ظالمان وآنها که حق وعدالت رازیر پاگذاشته اند...درزمانی باشد نزدیک

به زمان ما....؟؟یعنی حداقل..2364 سال بعداززمان دانیال..

صبحگاه اول اکتبر 331 پیش از میلادمسیح..لشگریان اسکندر مقدونی درمحل

گاگاملا..نزدیک اربیل کنونی درخاک عراق بالشگریان داریوش سوم هخامنشی

به نبرد پرداختند وشکست لشگرهخامنشی درنهایت به انقراض هخامنشیان

انجامید..میدانیم که یونان ومقدونیه تحت تاثیربرج جدی (بزغاله دریایی) گفته

شده اند..وایران هخامنشی رابابرج حمل (قوج) درارتباط دانسته اند..درتخت

جمشید..ساخته های قوچ شکل ویا با ترکیب انسان وشیر(اسددلو)..یاعقاب و

گاو(ثورعقرب)..دیده میشوندکه مارابیاد رویای دانیال وحزقیال میاندازند..

غیرازتاثیر مقابله ی نپتون وپلوتو..نکته ی خاص دیگری درپس پرده ی

طلوع وغروب هخامنشیان با توجه به جدول حرکت سیارات دیده میشود..

اگربه حدود 300 سال قبل از انقراض هخامنشیان..به عقب برگردیم بسال 600

قبل ازمیلادمیرسیم که زمان حیات دانیال وحزقیال نبی بوده..وهردو خوابهای

مکاشفه گونه داشته اند..درمورددانیال این خوابها محدوده ی بین دو زمان..

معادل 2364 سال را..به احتمال..شامل میشده..

یکی سالهای 352 و351 پیش ازمیلاد..که طی این دوسال..4بارتربیع پلوتو

درحمل بااورانوس درجدی..واقع شده..

ونکته ی مهم وجالب اینجاست که:

تربیع بعدی اورانوس وپلوتو درسالهای 2012 - 2013 - 2014 - 2015

روی میدهدو7بار تربیع پلوتودرجدی با اورانوس درحمل رخ میدهنـــــد...

       درسال سوم سلطنت بلشصر..خوابی دیگردیدم..درخواب دیدم که درشهر

سلطنتی شوش واقع دراستان عیلام..

درکنار رودخانه ی اولای...

ایستاده بودم..وقتی به اطراف نگاه میکردم..یک قوچ       دیدم که

دوشاخ بلند داشت..

وکناررودخانه ایستاده بود..سپس دیدم یکی ازاین شاخها رشدکرد..وازشاخ دیگر

بلندترشد...این قوچ بسوی مغرب - شمال - وجنوب شاخ میزدوهیچ جانداری

نمی توانست بااومقابله کندیاازچنگش جان سالم بدربرد...

اوهرطورکه میخواست عمل میکرد وبزرگ میشد....

درحالیکه درباره ی آنچه دیده بودم..فکرمیکردم..ناگهان..

یک بزنر..ازغرب ظاهرشد...

اوآنقدرسریع میدوید که موقع دویدن پاهایش بزمین نمیرسید..

این بز که یک شاخ بلند...

دروسط چشمانش داشت..باتمام قدرت بطرف آن قوچ..دوشاخ دوید..

سپس باغضب..برقوچ حمله برد..ودوشاخش راشکست..واوراکه یارای برابری

نداشت..به زمین کوبید..وپایمال کرد..وکسی نبوداورااز دستش نجات دهد..

بزنربسیاربزرگ شد..

ولی درحالیکه دراوج قدرت بود..ناگهان شاخش شکست..وبجای آن چهارشاخ

بلند درچهارجهت مختلف درآمد...

ازیکی ازاین شاخها شاخ کوچکی درآمد..آن شاخ هرچه خواست انجام داد  و..

حقیقت وعدالت راپایمال کرد..

نکته:

درقرآن درمورد ذوالقرنین(صاحب دوشاخ) درسوره ی کهف صحبت شده..

(( گفتندای ذوالقرنین دوقوم یاجوج وماجوج درزمین فساد میکنند...))

اگرصاحب دوشاخ دررویای دانیال..هخامنشیان وکورش باشند..

واسکندر صاحب یک شاخ..بایددرنظرداشت که درنهایت اسکندراستکه..بطرف

ماورائ هند قصدحمله داشته(جانب طلوع  آفتاب...)

وبامانور سپرهای آتشین آسمانی..

خودوسربازانش ازپیشروی منصرف شده..وبطرف غرب برمیگردند..

تابین النهرین..که درآنجا اسکندرمیمیرد..

ولی تاثیر طهور اسکندر تازمان کنونی هنوزادامه دارد..

 


                                خستــه نبـــاشیــــــد..

 


 
← صفحه بعد