IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

هالیـــــوود وپــلوتـــو
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی: بالاترازخطر

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی 

  

سلام...

دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و

جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده..

درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در

برج سنبله (بین 16تا17درجه)..اقتران داشته اند...اگربرج حوت را برامور

پشت پرده ونهانی..مربوط بدانیم..برج سنبله میتواند بیان کننده ی نهانی های

برج حوت باشد...ودرآن سالها ودرگذرزمان اتفاقهای مهمی درجهان افتاده..

مثلا..دخالت آمریکادرجنگ ویتنام..دردفاع ازدنیای سرمایه داری..

و....ولی دراین یادداشت..توجه داریم به نیروهای پشت پرده..وعملکردآن..

تحت تاثیرهمین اقتران...درهالیوود..سریالی بنامmission impossible

ساخته شد...ودرتلویزیون ایران آن سالها..تحت نام بالاترازخطر...بنمایش درآمد..

 http://s6picofile.com/file/8200577992/mission1.mp4.html

دراین سریال تلویزیونی...(مخصوصا قسمتهای اول آن..فصل اول)...بیننده با

گروهی چندنفره آشنامیشودکه ازجایی ناشناس دستورمیگرفتند..وباابزارهاو

تخصصی که داشتند..دست به کارهایی میزدند..که غیرممکن مینمود..

 

دراین سری فیلمها..اینطوروانمودمیشد که اینها..بادیکتاتورها...وآنهاکه قدرت

مخرب وجهنمی (ازنظرنظام سلطه جوی سرمایه داری)..دراختیاردارند..

مبارزه میکنند..وبامهارتی خاص..کودتا...(شبیه مرداد1332)..خلع مقام..و...

براه می انداختندوسربزنگاه..بامهارت خاصی ازصحنه خارج میشدند..

خوب حالا به نوشته های شخصی بنام جان پرکینزدرکتابش..بنام..اعترافات

یک جنایتکاراقتصادی.......    confessions of an economic hit man

نظر می افکنیم... (مترجمین:نبوی - شهابی)کتابرامیتوان دربازاریافت..

جان پرکینزیک متولد بهمن است..وگفتیم که ابتدای شکل گیری پیشرفتهای

کنونی انسانها..میتوانداززمان اقتران سیارات زحل ومشتری ونپتون

باشددردرجات

اولیه ی برج اسد..

وما در2020میلادی هم  یک اقتران دردرجات اولیه برج بادی دلو(بهمن) داریم...

.......

که نقطه ی مقابل وبازگشت است ازبرای اسد..

حال نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدپرکینز..

 

 

میبینیم که ماه کامل شده..دربرج اسد..دربرابر آفتاب وبرج دلو حرکت دارد..

برج دلو بیت دوازدهم حوت است وبیان کننده ی رازهای پشت پرده...

پرکینز نیروهای مداخله گرپشت پرده را شغالها...

میخواند..

پرکینزمیگوید:

اگرماجنایتکاران اقتصادی...شکست بخوریم...یک جانورشیطان صفت تر دیگر

واردگودمیشود..ماجنایتکاران اقتصادی آنهارا شغال

مینامیم..

کسانیکه مستقیما ریشه درمیراث امپراتوریهای اولیه دارند..آنان همیشه

حضوردارند..هنگامیکه...ظاهرمیشوند..سران دولتها..یاسرنگون میشوند..

ویادرحوادث خشونت آمیزی..کشته میشوند..اگرشغالها..

هم تصادفا..شکست خوردند..همانطورکه درافغانستان وعراق شکست

خوردند..دراینصورت روشهای قدیمی رومیشود..

هنگامیکه..شغالها شکست می خورند..جوانان آمریکایی رابرای مردن

وکشتن...به صحنه میکشانند..

ماجنایتکاران اقتصادی..حقه بازیم..ازتاریخ می آموزیم..امروزه..قداره به خود

نمیبندیم...زره یالباسی که ماراازدیگران مشخص کند نمی پوشیم..

درکشورهایی مثل..اکوادور..نیجریه...واندونزی..لباسمان شبیه لباس

آموزگاران دبستان...یامغازه داران است..

درواشنگتن وپاریس همچون دیوانسالاران..یابانکداران بنظرمیرسیم..

ظاهری عادی ومتواضع داریم..

برای ما...جنگ برای کسب قدرت...پول ومنابع طبیعی بود..این قسمتی از

تلاشی بودبرای کسب سلطه ی جهانی..وتحقق رویای چندآدم طماع..

وایجادامپراتوری جهانی...

ماگروهی زن ومردخبره هستیم..که بابهره گیری ازسازمانهای

مالی بین المللی..شرایطی رافراهم میکنیم که درآن سایرملل...

مطیع ابرشرکت سالاری میشوند..ابر(ABAR) شرکت سالاری:»

مدیریت بانکهای ما.....ومدیریت ابرشرکتهارابعهده دارد..مشابه همتاهای مادر

مافیا....جنایتکاران اقتصادی هم آدمهای دست ودلبازی هستند..

این دست ودلبازی درقالب وام....

برای ساختن پروژه های زیربنایی ازقبیل نیروگاههای برق...بزرگراهها..بنادر..

فرودگاه..یاشرکتهای صنعتی ظاهرمیشود..

شرط اعطای چنین وامی..اینستکه..شرکتهای مهندسی..وساختمانی کشورما..

ضرورتا...این پروژ ه هارا بسازند..درواقع..بخش اعظم وام..هیچگاه ازایالات

متحده..

خارج نمیشود..

لیکن..ازکشوروام گیرنده..خواسته میشود..که اصل وفرع وام را..

تمام وکمال بازپرداخت کند..

جنایتکاراقتصادی کاملا موفق کسی استکه...چنان وام کلانی را به تصویب

برساند..که بدهکار..بعدازچندسال..مجبور به نکول وعدم پرداخت اقساط وام

گردد...ووقتی این امر بوقوع می پیوندد..مثل مافیا..سهم گوشت قربانی

خودرا مطالبه میکنیم..

غالبااین سهم..شامل یک یاچند..موردازمواردزیراست..

کنترل ودراختیارگرفتن آرای سازمان ملل

ایجادپایگاههای نظامی...دستیابی بمنابع ارزشمند..ازقبیل نفت..

البته بدهکارهمچنان بدهکارباقی میماند..

درچنین حالتی..یک کشوردیگر.. به جرگه ی امپراتوری جهانی افزوده

شده است...

ابرشرکت سالاری..وجنایتکاران اقتصادی وابسته به آن..وشغالهای منتظر درپشت

صحنه..هرگزاجازه نمیدهند..که کوچکترها مهاراموررادردست گیرند..

دعا کنیم..که سلطه ی ابرشرکت سالاران ..ازسرزمینمان بدورباشد

 


 
طوفـــــانهای تهران
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٩   کلمات کلیدی: زحل وعقرب طوفان تهران

                بــا طلب یــاری ازخالق هستی          

کوکبی داریم بنام Nunkiیا نام دیگرش..Pelagusبا طبع مشتری وعطارد..

این کوکب در12/23درجه ی جدی قراردارد..ودرصورت فلکی کماندار(قوس)..

کوکبی استکه نوک پیکانی راکه کماندار نشانه رفته است راتشکیل داده..

وقتی صحبت از توقف پلوتودر13 جدی کردیم..یادتان به این کوکب وطبعش

هم باشد..وامادرابتدا نگاه می اندازیم به وضعیت سیارات در دوطوفان حادث شده

درتهران...

 

با نگاه به وضعیت سیارات دردو طوفان رخداده درتهران....

موضع زحل درعقرب...ودرهردوجدول سیارات..دروضعیت راجع(نامناسب)..

قرارداشته...اگرتهران راتحت تاثیر اسد دلو بپذیریم..دراینصورت...

زحل...

میتواند براسد(تهران)..ازطریق برج خاکی(جدی = زحل)وبرج آبی(عقرب = پلوتو)

فشارآورد..لحظه ی استارت ...چه زمان خواهدبود...؟

بنظرمیرسد درهردورخداد..ابتدای وقوع..مصادف بوده..

با...برخاستن زحل ازافق مشرق...دربرج عقرب...

خوب دوباره تمرکزمیکنیم روی پلوتو...

سیاره ی پلــــوتــــو...

درهردوحالت..در13 درجه ی جدی..ودرحالت رجعت..(منفی)..قراردارد..

بین خرداد1393 وتیر1394...سیاره ی پلوتو...ازدرجه ی13تادرجه ی 15

جابجایی داشته...امازمانیکه...به13 درجه ی جدی نزدیک شده ووضعیت

رجعت بخودگرفته..درکنارکوکب ثابته ی چی بودگفتیم؟؟ آها..Nunki..

وکوکب چه طبعی داشت...؟بله...به طبع مشتری وعطارد...ابتدای شکل گیری

واقعه میتوانسته باشد..خوب..چطور؟؟

حواستون جمعه یانه...؟ برج جدی میتواند بریخهای قطبی شمال روسیه..

تنگه ی برینگ..وآلاسکا مربوط باشد...اگرجدی وپلوتو؟ رامبداء این طوفانها

بدانیم..وببینیم که زحل سیاره ی وابسته به جدی..دربرج عقرب حرکت رجعی دارد

عقرب برتعدادی ازشهرهای شمالی ازجمله...آمل...ساری..بهشهرو..دلالت دارد

پس...بعدازجـــــــــدی به عقرب میرسیم...خوب..هوای طوفانی ازنواحی قطبی

رسید به نواحی شمالی ایران زمین..ومتمرکزدرعقرب...

مانده تهران تااستارت غافلگیری زده شود..خوب تهران را اگراسدبدانیم..

اسد میرود زیرفشارشدید چه برجی وچرا...؟؟ بله برج چهارمش...خانه تربیع..

برج عقرب است..وزحل خان..آنجا میخواهدگردوخاک براه اندازد..آنهم گردوخاک

پــــــلوتـــــوئی......

درلحظه وقوع واقعه ی شکل گیری طــــوفان ها..

درهردومورد...ماه..دربرج اسد قرارداشته..توجه داشته باشید جداول بالا براساس

گزارشهای خبری درموردلحظه ی وقوع طوفان بوده..ونمیتواند دقت زیادی

دربرداشته باشد...(منظور ساعت دقیق وقوع طوفان...)

پس تربیع ماه وزحل رخ میدهدوزمانیکه کلاه خود زحل ازافق مشرق نمایان

میشود..گردوخاک وباران ورعدوبرق و...درطوفان 94 مشتری هم در

اسدبوده..وبرشدت فشردگی انرژیها می افـــــزوده..مشتری یعنی حوت(اسفند)

وشهرهای شمالی....سوادکوه...

ویک نکته ی جالب..

که نباید ازقلم افتاده شود...وآن کدامست؟....

غــــــــروبهای ماه مبارک رمضان...یادتون هست..لحظه های اذان...تیرماه94..

تو....افق غرب چه غوغایی بود؟ نکنه نگاه نکرده باشین..

چه صحنه ی زیبایی بود...وبیادخالق هستی دست به دعا برمیداشتیم..

بله....

زهره درخشان وزیبا...درکنارهرمزد(مشتری...برجیس...ژوپیتر)...

خودنمایی میکردند..وروزدهم تیر94 بودکه..

ایندوسیاره ی خوش یمن..در21 درجه ی اسد ازکنارهم...بافاصله ی اندکی

عبورکردند...ودوهفته بعدش اعلام توافق هسته ای بود..

خوب..

درزمان تشکیل ووقوع طوفان 94..ماه ازاین درجه ی اقتران هم گذرداشته..

موضع راس ماه هم درهردوطوفان...برج میزان است..یعنی برج مقابل

حمل(ایران زمین)...ودرطوفان 93..مریخ هم درمیزان قرارداشته..

وغلظت طوفانراافزوده...واینچنین استارت طوفان زده شده..

مریخ درمیزان...اورانوس درحمـــــل..مریخ درطوفان94 دربرج آبی سرطان

...اورانوس رازیرفشارداشته...

حــــــال آیامیتوان گفت...:

هرگاه زحل پای ببرج عقرب گذارد...

وپلوتودر13 جدی باشد...

وماه(ومشتری)دراسد..درتربیع قراربگیردبازحل...درعقرب

آب وخاک وآتش...ملقمه ای راایجادمیکنند..که نمودش چنین طوفانهایی

خواهدبود؟؟؟

 

خالق هستی...همه راازآسیب طوفانها بدوردارد...انشاا..

 

 


 
95سال میمون...مبارک...persian new year...1395
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٦   کلمات کلیدی:

                          باطلب یاری ازخالق هستی

نپتون درحوت..واعتقادات خاص..حالت تخدیری..وکارهای نهان..انتحاری..و..

پلوتودرجدی..امکان خشونتهای غیرقابل تصور..آنگاه که تاثیرش  باتاثیر نپتون

بیامیزد...وزحل وارد عقرب شود..ترکیبی از نپتون وپلوتووزحل..برج عقرب..

همان برجی استکه درزمان ظهوراسلام..سیارات زحل ومشتری درآن اقتران

داشتند....

وهمینطوردرزمان میلاد پیامبراسلام..........ودر دوسه سال گذشته....

خشونتها بااعتقادات خاص ونشات گرفته ازقدرتهای پشت پرده وظاهرا بنام اسلام

وداعش رادیدیم..وسبعیت هارا..وسکوت جهان ظاهرا متمدن رادرمقابل این

اعمال..

وحال سکه دورو دارد..دوروی متضاد..که بهم پیوسته اند..ودیدن آنروی سکه ...

درراهست...وزحل درقوس..جلو وجلوترمیرود..تاآنکه..

سلام......

اینهمه شعبده ی خویش که میکرداینجا...

سامری پیش عصاویـــد بیضـــا میکرد...

وسال پیش رو..وتربیعات مهمی..مثل : تربیع زحل ومشتری وتربیع زحل

ونپتون..

که درراه خواهیم داشت..اگرجناح شرق سیاست جهانی رازحل بدانیم وغرب را

مشتری..آنوقت میتوان درنظرگرفت..مشگلاتی راکه ممکن است بروزکندوسرباز

کردن زخمهای کهنه را..

زحل درقوس است وقوس جوزا...آمریکا..وعربستان..ونپال..و...لبنان و..یمن

وزحل..چین است وروسیه..مصراست وهند...و...

ولی...ولی یک حرکت جالب ومهم درآسمان راکه میتوان ذکرکردودهه ی اول

نوامبر..خودرانشان میدهد..وآن گاهی استکه..سیاره ی زحل در15 درجه ی قوس

دربیت دوازدهم جدی واقع میشود..و.....پلوتو آنجاست...کجاست پلوتو..؟ در15

جدی...وبرج قوس که قسمتهایی ازفعالیت آمریکا بدان مربوط است بازحل همراه

گشته..زحل درقوس..مشگلات برای آمریکا..دردوازدهم جدی که سیاره ی پلوتو

مورهسته ای وامنیت آن)...قرارمیگیرد..آیاتهدیدات هسته ای روسیه..که از

نگرانیهای پنهانش..ازغرب سرچشمه میگیرد..بیشترخواهدشد..؟

آیا بالاخره مخالفان توافق هسته ای ایران وکشورهای بزرگ..دست ازمخالفت بر

خواهندداشت..قوس وعربستان..وزحل درآن..وتربیعش بانپتون وحوت...ویمن

(قوس)..سوء تفاهمها تابکجاقدخواهدکشیــــد؟بااقامت مشتری درسنبله...

ولی...ولی..برج دارایی های عربستان..جدی است وپلوتودرآن..وزحل دردوازدهم

پلوتو...آیاباخوابیدن حباب داراییهای عربستان..که ناشی ازصادرات اضافه ی نفت

بوده..میتوان امیدداشت که یمنی هابتوانند نفس راحتی بکشند؟به دوجدول وضعیت

سیارات نگاه می اندازیم...اول جدول سیارات هنگام تحویل سال..

وهمچنین جدول سیارات هنگام شکل گیری ایران اسلامی..

 

خوب..موضع  زحل دریک جدول دربرج سنبله است ودرجدول دیگردرقوس..

درتربیع باهم قراردارند..همینطور موضع نپتون وپلوتودردوجدول...وتاثیر

تحریمها...

 

بوده وشدت آن درچندسال اخیروفشارهای پیداوناپیداازسوی جهان متمدن کنونی و

نظام سلطه وسرمایه داری..برکشورما...

سیاره ی ما...زمین..گرجه ازدور...آرام وزیبا مینماید..ولی...

وقتی به آن نزدیکترشویم..مناطقی ازآنرا ...آنهم مناطقی که مهداولیه تمدن کنونی

انسانهاست...راهمراه باخرابی ومرگ وخونریزی وگریزانسانها..ازخانه ومامن

خود...

میبینیم..آیاهمه ی این خرابیهانتیجه ی دخالت قدرتهای پنهان برای سلطه براین

منطقه است؟...اگرقدرتهای پنهانرا تحت تاثیربرج حوت بدانیم..اقتران سیارات

زحل ومشتری در2020 میلادی..دراول برج دلو...که دلو بیت دوازدهم است از

برای حوت..همراه باچه وقایعی خواهدشد؟

خون بیگناهانیکه برزمین میریزد..ونبردهای ظاهرا بی منطق وپرهرج ومرج..

و...آیاپیش درآمدقطع دستهای پنهان جنگ آفرین خواهدبود...؟

ازخالق هستی طلب کنیم..جهانی وزمانی...خالی ازظلم وفشار

جهانی همراه باصلح..

وزمانی همراه باشادی...انشاا..

متولدین فروردین

حدس میزنیدیک کرشمه ی عاشقانه تاچه حدبتواندامسال شماراغافلگیرکند؟نگاه

پرکشش یک متولدمیزان..شایدهم عشقی ناگهانی وبدون مقدمه..عشق درنگاه

اول..

خوب این احساس پرهیجان چه زمانی خودمینماید...؟فاصله ی زمانی

شهریورتادی

..وکوی اومیشود..کعبه ی عشقتان...جوانهای فروردینی...نه سن بالاها....!!

میگردیم درحرکات سیارات....خوب..کوته زمانی قبل ازرسیدن لحظات تحویل سال

...شایدچندروزی...مریخ آتشین...سیاره ی منسوب به زادگان برج نخست سال..

برج حمل..پامیگذاردببرج قوس ...که قوس دوستانه است باحمل..

موضوعی که چندی است ذهن شمارابخودمشغول داشته ومیتواند بشکلهای

مختلفی

جلوه گرشده باشد..واکنون مهمترمیشود...چرا؟مریخ درقوس درتعقیب زحل است..

زحل میتواندمشگلات شغلی - مخالفانی دردادوستدروزانه..ویابرای جوانترهامثلا

مخالفت پدرباشدباپانهادن شما..درسفری درازمدت..که مدتها آنرادرذهن پرورده

بوده اید..وگاه سرتانرابدردآورده..آخرهای تابستان..

مریخ به زحل میرسد...

واین زمان تصمیم گیری شما میتواندباشد...آیاازسفرتان منصرف میشوید...؟

بهرحال..شخص مسن تری درباره ی عملکردهای شما...قضاوت سریع وتندی

خواهدکرد..بهتراست سفرویاتصمیم مورددرگیری رابه تعویق بیندازید..

گاه غیرمعمول ..عصبانی وهیجانی میشوید..وازکوره بدر..ازاول سال تااوایل مهر

که دوره ی اقامت مریخ است دربرج قوس..ازدرگیریها باافراداحساساتی نظیرخود

پرهیزکنید..ممکن است بخاطریک متولدآذرناچاربه ورودبیک درگیری شوید..

خصوصا..آخرای تابستون..وهمینطورمراقب امضای قراردادها..دادن قول یاری

به دیگران..باشیدوباافرادآگاه مشورت کنید..اخذتصمیمات مهم برای آینده اتانرا

اگربتوانیدبزمان دیگری موکول کنید..واماموردپیچیده ی دهه ی سوم آبانماه...

دهه ی سوم آبانماه..یک حالت پیچیده ی تصمیم گیری را تجربه خواهید کرد..

دونیروی متضادکه دیگردوروی سکه نیستند..بلکه هرکدام میخواهدحرف خودرابه

کرسی بنشاند..یکی...پافشاری شما دریک عقیده وتصمیم..شایدتاحدلجاجت...

ویکی چگونگی اهدافی استکه دراین چندساله دنبال کرده اید..شایدهم رگه هایی

ازافراط وتندروی درکارنامه ی عملتان رقم خورده..بادقت واحتیاط به کلاف پیچیده

ور روید..ازروزهای دیگری که ممکن است ازکوره دربرویدمیتواندآخرین

  روزهای

فروردین باشد..متولدین 17-18-19آوریل بیشترمراقب خودشان باشند...

اگرباابزارهای صنعتی کارمیکنیدویانظایرآن..ویاراننده هستید..به سلامت وسیله

کاری اتان..بیشترازمعمول توجه داشته باشید..وازاشکالات جزیی آسان ردنشوید..

برخی متولدین برج حمل..براثرتعصبات عقیدتی..احتمال دست زدن به ریسکهای

خطرآلودی رادارند..خصوصا..میانه ی ژوئن ومیانه ی سپتامبر..بیشتربه تعادل

وآرامش تکیه کنیدتا...کارهای شتابزده وشدت عمل..

جوانترهای حمل...اگرتاحالا انتظارکشیده اند وشتابزده وعجولانه..زوج

خودراانتخاب

نکرده اند..این آرزوبه آنها خیلی نزدیک میشود..همانطورکه درآغاز گفته شد..

احتمال عشق ناگهانی دراولین نگاه زیاداست..کمندنگاه یارگیراست...!!

 

او...که شماپسندمیکنید..بسیارسیاستمداراست..آیاشمای کم حوصله..ازخیراین

عشق خواهیدگذشت...؟؟اگرهمسروفرزنددارید..ازنگاه کردن عمیق درچشمان

جنس مونث ناآشنابپرهیزید..ووفادارانه همسرتانراتکریم کنید..این

کششهاگذرایند..

ازدامن مژگان فروخفته ..به سویــم

چشمت نگهی کرده که خفتن نتوانم

وبازبرای جوانها....

میانه ی بهمن..باورودزهره ی زیبا...عروس آسمان..وکوکب عشق ودلدادگی

ببرج حمل وتوقفی طولانی..این شانس راخواهیدیافت..که..به سیگنالهایی که از

طرف مقابل دریافت میکنید..پاسخ دهید..درداکه رازپنهان خواهدشد..آشکارا

وسخن آخراینکه..میانه اسفنداست که تصمیم قطعی خودرامیتوانیدگرفته باشید..

سال خوبی داشته باشید.

متولدین اردیبهشت

چنگ درطره ی خورشیدبه رغبت نزنم

گرتوانم نفسی گیسوی ماهـــــی گیـرم

2020میلادی..یعنی چهارپنج سال دیگه..میتونه برای متولدین اردیبهشتی

بسیارمهم

وسرنوشت ساز باشه...قدرت نماییهایی که اکنون فکرش راهم نکرده باشید...

غیرازاردیبهشتیها...برای آبانماهیها...بهمنیها...ومردادیهاهم میتونه حائزاهمیت

باشه..ولی...ولی..امسال یعنی 1395..حرارت وداغی میتونه جسم وروح یک

اردیبهشتی آروم رو...نااروم جلوه بده...خوب چطور؟ازچندروز قبل ازسال تحویل

که داریدسفره ی هفت سین روجورمیکنین وتوسرما بهاروسبزی

راجستجومیکنین..

مریخ آتشین پاشومیگذاره توبرج قوس...خوب قوس به اردیبهشتی چه؟بـــلـه..

مریخ معمولا توهربرجی ..یه مدت کوتاه توقف میکنه..ولی توبرج قوس قراره

بیشترازشش ماه گردوخاک کنه..توبرجی باعنصرآتش..خوب قوس برای

اردیبهشت

بیت هشتمه...امورمربوط به این بیت برای آسانگیر وخوشی دوست اردیبهشتی..

بیت خوف وخطر...ناامنیهای مالی..وسوسه های شدیدبرای ارضاء غرائز جنسی

وتغذیه نامتعادل..کمی چاقی..هیجانات ناخواسته..

خصوصا درشهریورماه..که مریخ درقوس به زحل هم می پیونده..گل بود به سبزه

نیزآراسته شد...جوانهای اردیبهشتی محکم مراقب قلبشان باشند..هوسها وآتشی

که قوس برمی افروزد..(متولدقوسی که ازقبل می شناختیدش)..کلا درگیری و

ناآرامی روحی وحتی بدنی..روابط پشت پرده هم خطری است..وبرآینده اتان تاثیر

منفی خواهدگذاشت..آیانقصانهای مالی دیگران برنقدینگی

شما..تاثیرخواهدگذاشت..

برخی متولدین بیخیال اردیبهشتی بخاطروسوسه هایی(مشتری وسنبله)..دست به

ریسکهای خطرناک مالی خواهندزد..وشایددربهارکاری هم دست خودشان بدهند..

وزیان این مسئله میتواند یکی ازفرزندان شما..واگرفرزندنداریدیکی ازدوستان

صمیمی اتانراهدف قراردهد..عملکردمالی وپولی دیگران..از1379ببعد تاکنون

ذهن وزندگی شماراسخت مشغول داشته...وامسال به اوج میرسداین فشارها..

خانمهای اردیبهشتی..دربیرون ازخانه..موقع رفت وآمدازوسایل نقلیه ناشناس

استفاده نکنند..اعمال جراحی زیبایی..بااقتران مریخ وزحل درقوس..میتوانند گاه

ناموفق وزیانبارشوند..(اوایل شهریور)..

سال 95...سال احتیاطها...خودداریها..ودوری از خوشخیالیها..باشد..برای شما

بهتراست..اواسط شهریورماه..که مشتری واردبرج میزان میشود..وبازحل وقوس

درحالت مناسب قرارمیگیرد..یک متولد میزان بشمادرایجاد آرامش وتعادل میتواند

مددرسان باشد..

اواسط بهمن ماه..زهره ی زیبا برای توقفی طولانی..پای میگذاردببرج حمل..

مسئله ای نهانی وپنهان توجه شمارا بخودمیکشد..میتواندبشکل رویایی بروزکند..

وجلوه هایی ازآنسوی این جهان رابارنگهای غیرقابل توصیف ببیان آرد..

واوایل دیماه..باتاثیراورانوس دربرابرمشتری...مراقب سلامتی خودبیشترباشید..

چراکه یک وسواس ناشی ازابتلا به کسالت..شماراناگهان بفکرمیبرد..

وشایدبکشاندبه مطب دکتر..مثلا درعملکرد کلیه ها..

وبالاخره..اواخردیماه..زهره به نزدیکی نپتون میرسد..لحظاتی بارویاهایی فریبنده

وهنرمندانه..شایدرویای ازدواج..نامزدی..برای ازدواج نکرده ها..

کشیدن وبوجودآوردن یک اثرهنری..ونقش هوسرنگ فریبنده درآیینه ی دلها..

وانعکاس آن درتجلی هنر

واگررویای پری دریایی ببینید...

 شاید دورازانتظارنباشد سال شادی داشته باشید.

 

متولدین خرداد

برطره ی سیاهش...ذرات برف رخشان

چونان که درشبی تار...اجرام آسمـانی

سخت است قیافه ی جدی بخودگرفتن..ولمس دشواری درارتباط بادیگران...

این آخری دیگر..برای متولدخردادمیتواندرنج آورباشد..

درماه خرداد..یعنی ماه تولدتان..ودرماه شهریور..سیاره ی زحل...ارباب حلقه

ها..

دربرج قوس(آذر) درتربیع قرارمیگیرد(موقعیت نامناسب) باسیاره ی نپتون

دربرج

حوت(اسفند)..این که گفته شد...یعنی چه؟

برج قوس برج مراودات شماست..وروابطتان بادیگران..که زیرفشاربرج حوت

میرود..وبرج حوت..بالاترین نقطه ی طالع شماست..وتلاشها وجاه طلبیهای شما..

ونپتون...فضای مه آلود وپراسرار..

آیا دشواری درروابط بادیگران..بخاطردرپیش گرفتن مشی جدیدی استکه..این

یکی

دوساله ..درپیش گرفته اید..سیاره ی مشتری(ژوپیتر) دربرج سنبله حرکت دارد..

ومشتری کوکب بیت هفتم شما...یعنی قوس..برج تماسهای شما بادیگران است..

وبرج سنبله..برج امورمنزل..و...مادر..

چه زمان مهم میشود این حضورمشتری(برجیس)..دربرج سنبله؟

بخاطربسپاریـــد...

اولین روزهای فروردین یکبار...واوایل خردادماه(ماه تولدتان)..برای باردوم...

سیاره ی مشتری زیرفشار قوس قرارمیگیرد...وزحل درآن..ومریخ

ویعنی چه..این حرکت؟موانع ودشواریها...درارتباطات عادی بادیگران..یک شکل

دیگر مانع..میتواندفردی سالمند باشد که بتازگی معاشر وطرف مراجعه شما شده..

این تضادها..بامشی معمول شما..داد عده ای رادرخواهدآورد..اهل خانه..مادریاپدر

اگرجوان هستید..وهمینطورهمسرتان..اگرازدواج کرده اید..واعتراض پشت

اعتراض..وشماسرگردان..بین نیازهای خانوادگی...روابط اجتماعی..وتلاشهای

شغلی وشایدهنری...

میتوان گفت نسبتا سال مشگلی(خصوصا نیمه اول سال) رادرپیش دارید..در

روابطتان میتوانید باسیاست باشید؟اگرسختتان شد ازیک متولد مهرکمک بگیرید..

یک فاکتورمهم...

غیرازمواردی که گفته شد..یک فاکتوردیگر..زندگیتانرا بشدت تحت الشعاع خود

قرارخواهدداد..این فاکتور مهم راخوب بخاطر بسپارید..

مریخ سرخ...موثربردرگیریها...وانرژی مضاعف..

ازاوایل مارس 2015 یعنی چندروزی مانده..به تحویل سال 1395...این جنگاور

زره پوش..این شوالیه ی سرتاپامسلح سواربراسب پابرسنگفرش قصرقوس

میگذارد(برج آذر...درسال 95توجه داشته باشیدبه احوال متولدین آذری که

باآنها آشنایی دارید)دراین قلعه ی جنگی سربازان..آتش افروخته..وآماده ی پرتاب

فلاخن ها ازفلاخن اندازها...هستند)...کی ممکن است گلوله های آتشین پرتاب

شوند..اوایل شهریور...

حال خودتانرا مراقب باشید..عناصری ممکن است سعی کنندشماراازکوره

بدرببرند..

سفری تفریحی بمناطق کوهستانی..خوش آب وهوا..راجایگزین موقعیت پرتنش

احتمالی نمایید..این وضعیت...تااوایل مهرماه..ادامه خواهد داشت..و..

باورود سیاره ی خوش یمن مشتری..ببرج میزان..

میتواندکمی ازاین مشگلات درروابط بادیگران..کاسته شود..اوایل شهریور

بهتراست قراردادی امضا نکنید ..اگرخبرنگارهستید..مناطق خطری..وتهدید

خطرات رامدنظرداشته باشید..درنوشتن طنز وشوخی بادیگران..ره افراط نگیرید..

درون ناآرامتان...درزمستان..کمی روی آرامش بخودخواهددید..

دراوایل فوریه(اواسط بهمن)..باورودزهره..به برج حمل..وتوقف طولانی اش..

تاپایان سال..دراین برج..به ذهنتان...رویاهای آرامش بخشی خطورخواهدکرد..

برخی خردادیهای جوان..اگرحساسیتهای طرف مقابل خودرادرنظرنگیرند..

دشواریهای مسایل عشقی..وحتی درگیریهای فیزیکی..ودست خوددادن کار..

عده ای خردادی هم ممکن است دراین شرایط قید عشق وعاشقی رابزنند..

واما ...دی ماه..

دیماه..ماه خوبی برای ماموریتهای کاری وفعالیتهای ذهنی است..

پابه قصرعشق..مامن زهره ی زیبا..ممکن است بگذارید..دریک سفرکوتاه مدت..

وپدیدآیی دلبستگیها...شاید؟

اگراهل مکاشفه باشید..شایدببینید رویایی غیرمعمولرا...رویا وتصویری ازآینده..

وشاید گذشته های دور؟پس:

آخرین روزهای دسامبر(اوایل دیماه) رابخاطربسپارید..

ونکته ی آخر...

مطلب مربوط میشودبه ده روز اول نوامبر...

دراین تاریخ...زحل درقوس...دردوازدهم پلوتودرجدی قرارمیگیرد..

یک ناراحتی یاحرکت دشوارکه شمادرانجام آن دست دارید..موجب خطرمیشود..

شاغلین درکارخانه ها..وتاسیسات صنعتی..مراقب قسمتهای فرسوده ی دستگاهها

باشید..ومراقب خودتان..درآبانماه...

سال موفقی داشته باشید.

متولدین تیرماه


افسانه یی زرازمحبت بــگوکه مــن

کودک مزاج وطالب افسانه ام هنوز

درشروع سال 95..همانطورکه گفته شد..مریخ پرحرارت دربرج آتش مزاج قوس

ابتدا به حرکت کرده است وبرج قوس..حرارتش بالا میرود..برج قوس(آذر) برج مزاج

وتندرستی شماست ودردوره ای شش ماهه حرارت برمزاجتان غلبه خواهدداشت..

واین تداوم حرارت درونی..تاپاییز باشماخواهدبود..وهواکه شروع کردبه سردشدن..

شمانیزازچترحرارت غیرمعمول درونی خلاص خواهیدشد..دیابتیکهای تیرماهی..

حواسشان به این مسئله باشد..خوردن فلفل..گرمیها..وخصوصاشیرینیها..نه..

وپاییزکه شدمریخ میرودببرج جدی ویکخورده مسائل تازه...مریخ میرودکه به پلوتوبپیوندد

واین میتواندبعدازآن انرژی غیرمعمول درونی بیک رابطه ی تنش آلود منتهی شود...

انتظارات بیش ازحدمعمول ازدیگران ورنجش زودهنگام وبیدلیل.میتواندآرامشتانراباامواج و

تلاطمهای متعددروبروسازد..پس میتوان حدس زدکه سال95بیشترین توجه رابه

سلامتی خودخواهیدداشت...جهش حواستان بسوی یکی ازنزدیکان..وشایدکسالت

یکی از آنهامیتواندفضای درونتانراغمناک ومه آلود نماید..این فشارهای درونی درشهریور

به اوج خودمیرسد..وبسیارراغب خواهید شدتادست بیک سفربزنید..سفری احتمالا

بکناردریا..وآبهای آرامش بخش..

اندیشه های غیرمعمول..میتوانندفرازوفرودشادی رادرقلبتان..تحت الشعاع خودقرار

دهند..اندیشه هایی مثل علاقه به اتفاقات آینده...اندیشه های خرافه آمیز(بیشتردر

خانمها)وگرایش به کارهای ماورائی..ودانشها...ومطالعات..

اوایل شهریور....شایدناچارشویددست بدامان....طبیب شوید..اگرشاغل هستید...

ممکن است نیازبه چندروزمرخصی پیداکنید....اواخرشهریورکه رسید..سیاره ی

خوش یمن مشتری پامیگذاردببرج میـــزان(مهر= ترازو)..وخانه ونزدیکان برایتان شادی

آورمیشوند..ودقت داشته باشیدکه سیارات دشواری آورزحل ومریخ هردودربرج قوس

رژه میروند..وسیاره ی قوس..مشتری است..که نیمه دوم سال وارد میزان شده..

یعنی اینکه..دست خودتان است...

میتوانید بافراموش کردن رویدادهای شش ماه اول سال..به شادیهای روی آورلبخند

بزنیدویا....بایادآوری وقایع قبلی..ازبارشادیهایتان بکاهید..وخودخوری کنید...

واما...ده روزآخرآبان...

حالتی خاص پیش می آید..وحس میکنیدشریک زندگیتان نقش زیادی درشکل گیری

کسالتتان داشته..شریک زندگی یاشریک کاری..خصوصاکارکنان شاغل بااین تصور

بهتراست تصمیمهای سریع نگیرند..ویادرگیراحساسی باموضوع شوند..

بگذارید بقول معروف..آبها که ازآسیاب افتاد..دوباره همه چیزروی غلطک می افتد

وقوت قلبتان بیشترمیشود..یک زمان دیگر...

که ممکن است تمایل به تصمیمات سریع وغیرمعمول پیداکنید..اوایل دیماه است

شاغلین بشدت اندیشه ی تغییرکارومحیط زندگی راپی میگیرند...

ممکن است یکی ازافرادخانواده..(مادر)...درشرایط خاص وغیرعادی قراربگیردونیازبه

توجه شما....درچهاردیواری خانه اتان هم..شایدتغییراتی ایجادکنید..رنگ آمیزی...

تغییردکوراسیون..توسعه ی اتاقها..

ودرهمین دی ماه..

بااتصال نپتون وزهره...اندیشه های شادی آوری که منتظرش بودید..ازراه میرسد..

اگرکارهای هنری انجام میدهید..دست به ایجاد هنرساخته های زیبایی خواهیدزد..

وسفربه مکانهای اسرارآمیزوپررمزوراز...وحداقل..مطالعه ی کتابهای این چنینی..

دنیای ناشناخته ها..موجودات ناآشنا..

وبالاخره زهره ی زیبا...

که ازاواسط بهمن پاببرج حمل میگذارد..وتوقف طولانی خواهدداشت درآن برج..

واین برای شمامعنایش..

امکان خواهیدیافت که دست به تغییرات اساسی ومتوازنی درزندگی زده..

وروحا..ازتلاطم وناآرامی خودرابکنارکشید...

سال آرامی داشته باشید

متولدین مرداد

تــــازروی آتشین اونقــــــاب افتــــاده است

رعشه ی غیرت به جان آفتاب افتاده است

سال95...سال توقف دوسیاره ی دشواری آفرین زحل ومریخ است دربرج قوس..

بیت پنجم برای خانه ی آفتاب شما..بیت فرزندان..دوستان..سفرها..

مسائلی مربوط به این سه شاخه..بیشترین توجه شمارا بخودمیکشد..

نقدینگیهای شماتحت تاثر این مسائل آسیب خواهنددید..

درفروردین ویاخرداد..ناچارمیشوید بخاطر یکی ازفرزندان ویادوستان صمیمی

دارائیهاواموال خودرامصروف حل این معضل نمایید..

بیشترین احتمال زمانی برای وقوع این رخداد...واوج تاثیرآن میتواند اوایل

شهریورماه باشد..وحساسیت شما تاآنجاخواهدبودکه سلامتی شمارا تحت الشعاع

خودقرارخواهدداد..مسئله ای محرمانه..وغفلتی که آن فرزند(ویادوست) قبلا

مرتکب شده..این حفره ی مالی رابوجودآورده..مثلا درزمینه ی..موادمخدریا..

زمین واملاک..

درزمینه ی فعالیتهای اجتماعی..اگرفعالیت دارید..همین کلاف پیچیده ی عمل

شما..وتاثیراندیشه ای فریب آمیز...وبمیان آمدن صندوقچه ی سکه ها..میتواند

دست شمارادرپوست گردوبگذارد..واین دشواری تااوایل مهرماه...یعنی هنگام

خروج مریخ ازبرج قوس...دارای قدرت تاثیرخواهدبود...

جوانهای مردادی...

میتوانندبخاطریک عشق...وماجرای عاشقانه ی اسرارآمیز...بهای زیادی

بپردازند...

اواسط شهریور...که سیاره ی خوش یمن مشتری پاببرج میزان(مهر) میگذارد

وباآفتاب تولدشما حالت مناسبی مییابد..اطرافیانتان آرامش وشادی بیشتررابرایتان

 به ارمغان می آورند..همینطورافکارجالب وسازنده..ومفیدواین افکار

تااوایل دیماه...میتواندنتایج غیرمنتظره وناگهانی بهمراه داشته باشد..

وتغییری درچهارچوب آرمانهایتان..وتصویری که ازخویشتن دارید..

قادرخواهیدبود درنهایت..تصویرذهنی قویتری ازخوددراذهان بجا گذارید..

برخی محدودیتها درمسیرخودرا بکناربزنید..

هنرمندها..دراواخردیماه..چشمه ی ذوقشان جوشان وپرتراوش میشود..

روحیه ای فانتزی ومرموزانه..پرالهام..ازاین حالت خاص..برای سرودن شعرهایی

لطیف...ودلنشین..نقاشیهای پرمعنی..وهنرمندانه..بااستفاده ازمکاشفه های پیش

آمده..میتوانید استفاده کنید..

اوایل اسفندکه میشود...

وضعیت خاصی درسیارات..همراه میشودبا..تکان خوردن افکارورویاهایتان..

احتمالا متعصبانه ازایده هایتان بدفاع برخواهیدخواست..افراط وپافشاری

بیش ازحد..میتواندگاه نتایج معکوس ببارآورد..

ازطرفی ..افکارجدیدی که بشما الهام میشود..درتلطیف این ایده آلها میتواند

موثرافتد..هرگونه تمایل به حفظ آرمانها..وارشاددیگران..بسوی این تفکرات و

برداشتها..احساسات نادیده ی دیگرانرازیرفشارخواهدبرد..چهره ی مهربانانه ی

خودرابادردهای دیگران هماهنگ نمایید..ومطلع شویدازآنچه معمولا ازآنها غفلت

میکنید...وزمان نامساعد برای تندرستی شما...

ده روزآخرآبان میتواندباشد..که بازهم همان مسئله ی متولدبرج قوس..(فرزند یا

دوست)..میتواندبافشارزیادی که وارد می آورد..سلامتی شمارادستخوش تلاطم

سازد..اگرکسالت کهنه ای داشته اید..این مسئله..موجب افزایش تاثیر کسالت

خواهدشد..مشاوره بایک پزشک باتجربه ..میتوانددررفع نگرانیهاموثرافتد..

ونکته ی آخر...

اینکه..ازاواسط بهمنماه ..سیاره ی درخشان زهره..برای مدت طولانی..

پاببرج  حمــــــل میگذارد...

ونقش زیادی درتلطیف ناملایمات درونی..ایفاخواهدکرد..

وتاثیرش رادراواسط اسفند...

بوضوح لمس خواهیدکرد...

باآرزوی سالی پرامیدبرای شما

متولدین شهریور

نالـــه ی حـــــزینت کو؟آه آتشینـــــت کو؟

لاف عشقبازی چند؟عشق رانشانیهاست

برای متولدین شهریورماه سال 95 وضع خاصی خواهدداشت..سیاره ی مشتری

(سیاره ی بروج قوس وحوت)...درسنبله حرکت دارد..سیاره ی مشتری معمولا

خوش یمن خوانده شده..وسیاره ی خانه های چهارم وهفتم برای سنبله..میتواند

دردسرهایی بهمراه آورد..خصوصااینکه سیارات زحل ومریخ..دربرج قوس..

(برج اولیاء وبزرگان..خانه واملاک..وفشارهای درونی)وسیاره ی نپتون درحوت

(بیت هفتم سنبله..مربوط به شرکاء کاری..همسر..مخالفان آشکار)حرکت دارند..

وباتاثیر معمولا منفی بریکدیگر..زندگی شمارادستخوش رویدادهایی نه چندان

خوشایند..مینمایند..

سخن اول...

اینکه..باشروع سال 1395...وتحویل سال..سیاره مریخ..که ازچندروزی قبل از

تحویل سال پایش ببرج قوس....بازشده..بحرکت وتوقف طولانی اش..ادامه میدهد

حرکت وتوقفی طولانی(6ماه)...درقوس..برجی آتشین..مریخ سرخ وداغ..وآرام

آرام درقوس جلومیرود تابه زحـــــــل برسد..اجتماع دوسیاره ی مشگل آفرین و

محدودیت ودرگیری زا...درقوس...یعنی بروزمشگلاتی درمحیط خانه...برای مادر..

ترکیبی از کهنگی وآتش...مراقب عیوب سیمهای برق..گهنگی وپوسیدگی شبکه

ی

گازمنزل..باشید..اگراتومبیل دارید..سیستم برق..ترمزها..وسوخت آنرامرتب

زیرنظر

داشته باشید..خصوصا درسفرایام نوروز...وروزهای اول فروردین...این حالت

زنگ خطرتااوایل مهرماه...ادامه خواهدداشت ونقطه ی اوج بروزدشواریها...

دراوایل شهریورماه است..که سیاره ی مریخ به نزدیکترین فاصله..بازحل

میرسد..

یعنی درماه تولدخودتان...که آفتاب هم درتربیع قرارمیگیرد باایندوسیاره...

دراین زمانها...ازعجله وسرعت زیاددرحرکات روزانه...دست زدن به وسایلی

که باکاروتکنیک آنها آشنایی ندارید..بپرهیزید...کمترانتقادکنید..

اولین روزهای فروردین..همچنین..سیاره ی مشتری که درسنبله حرکت دارد..

درحالت نامناسب قرارمیگیردبازحل درقوس...واینحالت یکباردیگرتکرارمیشوددر

اوایل خرداد...

میتواندنشانه ی زیان دهی دراموال برخی متولدین شهریورماهی باشد..دراموال...

نقدینگیها..هنگام خروج ازبانکها..اگرپول نقدبهمراه دارید مراقبت کنید..

برای برخی متولدین شهریور...هنوزیکی ازفرزندان دچارمشگلات خاصی است..

گرچه مقدارزیادی ازپیچیدگی مشگل کاسته شده..اماهمچنان فکرشمارامشغول خود

میسازد..زحل میتواند فرزندشماباشد..که دراقتران بامریخ درقوس بیت دوازده

جدی(فرزند)..دشواریهای پنهان..درپرده..ودشمنی های نهانی براین رنج میتواند

افزوده شود..شریک زندگیتان هم...همزمان بامشگلات خاص خودش..مطرح میشود

ودرنهایت...

ازاواسط شهریورکه شد..ومشتری ازبرج سنبله پای ببیرون نهاد..مقداری ازاین

فشارهاممکن است کاهش یابد..چراکه مریخ هم ازنیمه ی دوم سال ازقوس خارج

میشود..این فشارها نگران کننده هستند..اماعمرشان کوتاه است..

جوانها میتوانند دراین سیکل پرفشار..مقاومت درونی خورا آزمایش کنند..

واما...

دراواسط آبانماه..زحل وپلوتو... درحالت خاصی قرارمیگیرند...آن فرزند..ویاشاید

یک دوست صمیمی..که قبلا صحبتش شد...جدی اگرفرزندتان باشدوزحل سیاره ی

آن..زحل درمکانی نامناسب..یعنی قوس..که بیت دوازدهم جدی است..حرکت

دارد..

وشماتحت فشارهایی ..سعی درکمک به فرزندتان..خواهید داشت..واین وضع تا

اوایل دیماه بطول خواهد انجامید..وبامقایله ی مشتری واورانوس...شایدگشایشی

حاصل شود...یک تغییر غیرمنتظره...

واوسط دیماه...باآمدن زهره به برج حوت...درکنارنپتون..مخالفان کمی عقب

میکشند..وتعادلی که زهره ایجادمیکند..کمی لبخندرابرلبهایتان خواهدآورد..

آنهم بعدازیکی دوهفته که عصبی وپرتنش ودل نگران بودید...

خوب ....لحظات بهتری خواهیدداشت بعدازنیمه ی اول سال...

دراواسط بهمن که زهره پاببرج حمــــــل مینهدوتوقفی طولانی داردآنجا..تاپایان

سال

...جوانها بدورازتنش ها..آرامش درونی بیشتری رااحساس خواهندکرد...

اگردربانکی حساب قرض الحسنه دارید..امسال ممکن است دروسط این مشگلات

مطلع شوید که برنده ی جایزه ای......؟ هم شده اید..!!!

برای مسایل عاطفی وعشقی...ماه دی میتواندماه مناسبی باشد..

واواسط اسفندمــــاه...

باحرکت رجعی زهره درحمل...دنبال استفاده از پول ذخیره شده دربانک خواهید

بود...وجوانها دراین زمان..فرصت مییابند کمی بخودشان برسندو...

 ولی..

همچنین مراقب افراط وتندروی درروابطشان باشند...

بدشواریها بخندید..واجازه ندهید.. بدبینی ویاس درمقابل این مشگلات کوتاه مدت

برشما غلبه کند..خصوصا اگربامتولدین آذرماه معاشرت نزدیک دارید..

یادتان باشد..غم واندوه واضطراب برای مسن ترها..میتواندزیانهای بیمارگونه ای

بهمراه آورد..پس بیشترمراقب تندرستی خوددرسال جدیدباشیدوبیشترلبخندبزنید..

سالی پراز تجربه های گونه گون درپیش دارید..

باآرزوی سالـــی پرحاصل..

 متولدین مهر

دلـــربایـــــانه دگــــربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه به جامانده که بازآمده ای

دربغل شیشه ودردست قدح دربرچنگ

چشم بددور که بسیاربساز آمـــــده ای

فروردین را درحالی شروع میکنید که مریخ وزحل..درحالت مناسب با آفتاب

طالعتان

دربرج قوس درحرکت هستند..مریخ وزحل ...خودسیاراتی با تاثیر نامناسب گفته

شده اند..واثرش برای برخی متولدین ماه اول پاییز..میتواند..ذهنیتی عصبی..و

متلاطم..ناشی ازمسئله ای کهنه وقدیمی..که اواخرفروردین..کاملا خودراآشکار

میسازد..ومیرودومیرودتادهه ی سوم آبان..که اثرمنفی بگذاردبرامورمنزل و...

دارائیهایتان..بهرحال اینگونه افکارشما ....که گاه تعادل کمی دارند..

میتوانند موجبات رنجش پنهانی یکی ازاشخاصی شود..که شمادرمحاسبات

خوداورا

درنظرنگرفته وبهایی نداده اید..ولی اثراین رنجش برزندگی شما میتواندعمیق

باشد

مراقب باشید..درروابطتان..افرادی راکه کمتر بچشمتان می آیند..وظاهرا نفعی

ندارند..را درنظرداشته باشید..افرادپشت پرده واعمالشان..کاردستتان خواهندداد..

ریشه ی تلاطم درونی شما ازمکانی پیچیده..وقرارمدارهایی پشت پرده..سرچشمه

میگیرد...جایی درمحیط اطرافتان...محیط کار..محیط مورد علاقه اتان..

انگیزه ای پنهانی..افکارشماراتحت الشعاع خودقرارداده..وکسانی ازکمینگاهشان..

مراقب تصمیماتی هستند..که ممکن است شمااخذکنید..

اوایل شهریورکه شد..ناچارمیشویدمسئله راعیان سازید..ویاحتی درگیرشوید..

خوب..مدتها ازبابت شریک زندگی(همسرتان)مشگلاتی داشته اید

ازتصمیمات ناگهانی وتغییرات غیرعادی اوبه شگفت آمده اید..اوایل سپتامبر که

شد

سیاره ی خوش یمن مشتری..واردبرج میزان(مهر) میشود..وبه درجه ی آفتاب

طالعتان

نزدیکتر...آیایکی ازنزدیکانتان..شمارابمنظور درپیش گرفتن راه جدایی از

همسر...هدایت وتشویق..خواهدکرد..یااگرجداشده اید..دریافتن همسری..

اگراواخرمهرماه زاده شده باشید..اوایل اسفند که آمد..این مسئله..پررنگتر

ظاهرخواهدشد...وشماومتانتتان...درروابط بادیگران دستخوش درگیریها...

اتصال مریخ واورانوس....دربرابرمشتری؟؟؟

به تمام تجربه وسیاستمداری واستعدادهای خود برای ایجادتعادل وحل موضوع

نیاز

خواهیدداشت..واما...

جوانهای مهرماهی....

ممکن است بادادن یک شاخه گل...به او..که بناگهان ملاقاتش کرده اند..(درمسیر

مراودات روزانه)..دل را به اوبسپارند...نوعی شیفتگی..وجرقه ی تندعشق

ودنیاراباوجوداولمس کنند..وکوی اوباشد...کعبه ی عشقشان...وچه طوفـــانی

میتواند باشداین دلبستگی...

ازاواسط بهمن...

که زهره ی تابنده وزیبا.. نماینده ی تمایلات احساسی وعشقی..هم وارد برج حمل

(فروردین)..میشود..وتوقف طولانی میکنددراین برج..

یعنی..زهره درخشان ومهربان..وعشق آفرین..ومریخ پرحرارت ومردانه..

واورانوس..غافلگیرکننده ی تجددخواه..همه دربرج هفتم شما...حمل..دربرابر

مشتری پرقدرت وجذبه درمیزان(مهر)..برای یک قلب جوان ومشتاق..ومنتظر..

میتواندبه جرقه ای ناشناخته.. وکشش آفرین بدل شود..آیااویک دلدار زیباروی

لبخندبرلب فروردینی است؟؟؟؟؟

جوانها...خصوصا..چهارروزاول مارس2017...اسفند95که عروس آسمان..زهره

آبشارجاذبه اش راروان میسازد..مراقب قلبشان باشند..

سن بالائیهای مهرماهی...نکندخودشانراگول بزنند..این دودها...برخاسته ازاین...

کنده..میتوانددردسرآفرین باشد برایشان....؟؟!!

وبقیه ی مهرماهیها...

آنهاکه با جامعه ومردم سروکاردارند..بازاریها..اهل تجارت..خبرنگارهاو..

کارشان جاذبه ی خاصی پیدامیکند..وموردتوجه قرارمیگیرند..وآنها که مستمر

رانندگی میکنند..بادقت بیشتر..واطمینان ازسلامت وسیله ی نقلیه بکاربپردازند

وخانمها..درسوارشدن به اتوموبیلهای ناشناس...بسیاراحتیاط کنند..و

لوازم آرایش نامعتبربکارنبرند..

مراجعه بسالنهای زیبایی..خرید آثارهنری..سفربه خارج..میتواندبرخی مشغولیات

برخی متولدین مهرماهی باشد..

واما پول..سکه..وارز..

اوایل دیماه...باحرکت زهره ...مریخ..نپتون دربرج حوت(اسفنــــد)..

تحریکاتی فریبنده روی آورمیشوند..آنها که کارشان واسطه گری..بازاریابی

حسابداروکارمندبانک است..پیشنهادات اغوا آمیزی دریافت میکنند..

بهتراست به وعده های درگوشی...وقعی ننهند..

در صحت کارخود وسواس بخرج داده..وصداقت ودرستی کارخودتانرابالاترین

هدف قراردهید..

باآرزوی سالی دلنشین برای شما

متولدین آبان

سنگی به ره توسن شیرین نتوان یافت

کـــاتش به دلش ازغـــم فرهـــاد نباشد

توی این سه چهارساله..واقعا کسالتی داشته ایدیافقط احساس کسالت میکرده اید..

ولی امسال..زحل درقوس واورانوس درحمل ..مثل سال 94..این احساس کسالت

قویترخواهدشد..مضافا به اینکه..پول..سکه..اسکناس..وآثارآنها درزندگی شما..

میتواند به تاثیردرتندرستی شما بیفزاید..برج قوس برج دارائیهای شماست..

پول موجوددرحساب بانکی اتان...وزحل ومریخ درآن جولان میدهند..خوب..

زحل ومشتری که دشواری آفرین گفته شده اند..زحل یعنی احساس محدودیت

مالی..ومریخ زیانها وآسیبهای وارده..ونیمه ی اول سال همه اش میتوانید درگیر

این مسئله باشید..وانگیزه اش..یک دوست..یکی ازفرزندان..وذخیره ی مالی

شما..

واحساس متضادودرگیرشمابانیازیک دوست وبرآوردن درخواستش...شایدهم

بشکلی

دیگر..خواستهای یکی ازفرزندان..دست شماتاکجابازخواهدبود؟...

حداقل میتوانیداگرذخیره ی مالی داریدازسرمایه گذاریهای پرریسک حذرکنید..

وحفظ کنیدنقدینگیهارا..

رویاهای مه آلود..وافقهای ابری فریبنده..وتمایل به احساس قدرت مالی

میتواندشمارابرلبه ی تیغ خطرهای نقصان مالی بکشاند..خصوصااواخرفروردین..

باشکل گیری حرکت رجعی..مریخ درقوس..خیلی مراقب باشید..

نیمه ی دوم سال که شد..دواتفاق مهم دروضعیت سیارات درآسمان روی میدهد

یکی حرکت مریخ استکه پس ازمدتهااقامت دربرج قوس..ازاین برج خارج شده

وپای ببرج جدی مینهد..که پلوتو..آنجا منتظرش درحرکت است...

وحرکت دوم..ورودسیاره ی مشتری(سیاره ی برج قوس..سیاره ی برج

نقدینگی شما)..است ببرج میزان..(مهر- ترازو)..برج دوازدهم شما..مشگلات

پنهانی..اینبارمشتری درحالت مناسب قرارمیگیردبا زحل..واین حرکت هم در

شطرنج مالی شما دردسرزاست..تازحل درقوس اقامت دارد..دشواریهای

پولی هم دوام خواهندیافت...زحل همچون خال سیاهی برجام سکه هایتان نشسته

وجلب توجه میکند...یک توصیه ی مهم...دردوران سکنای زحل درقوس(آذر)

مراقب چشمهایتان باشید..ازنظر شبکیه..فشارداخلی و...عیوب دیگر..حتما

یکی دوباربیک متخصص چشم مراجعه داشته باشید...

اواخرآبان...

که وضعیت خاص زحل وپلوتوپیش می آید..وپای یکی ازنزدیکان..خواهریا

برادر..هم پیش کشیده خواهدشد..واین مشگل مالی شما داداوراهم درخواهد

آورد..اوایل دیماه..

خال سیاه منقوش برجام سکه هایتان..(تاثیرزحل)..بیشترنمایان ودردید خواهد

نشست...این حرکت براحساس کسالت(بعضی آبانماهیهای مسن تر) شما..

میتواند تاثیرمثبتی بگذارد..وشخص یاجایگاهی که ازآن انتظاری نداشتید..

بکمکتان می آید..واگرپیگیرشوید..اسباب رفع نگرانیهاشود..

دهه ی سوم دیماه..زهره ی زیبا..دربرج حوت(اسفند)..به ملاقات نپتون

میرود..کمی ابرهای مه آلود..درمسیرفکری شما بکنارمیروند..ودرخشندگی

ولطافت زهره..تعادلی درنقطه نظرهایتان..میتواندایجادکند..

هرگونه سرسختی ولجاجت...وتعصب درالقای عقایدتان..خصوصادرمسایل

مالی.. میتوانداین تعادل رابرهم زند..سفری بخاطرخواست قلبیتان..زیارتی..

ویا....میتواندمفیدباشد...

اواخرماه فوریه(اسفند95)...مریخ ازکناراورانوس گذرخواهدداشت..

عصبانیتهای ناگهانی..تندرویها...فشارکاری برخودودیگران..میتواندشمارا

وانرژی درونتانرافشرده کند..وتاثیرش برقلب...معده...

برطبعتان...حرارت غلبه خواهدداشت..درخوردن غذاهای حرارت زا..باطبع گرم..

احتیاط کنید..و..

سخن آخراینکه:

اوایل فوریه (بهمن ماه)...سیاره ی درخشان زهره (ونوس)...واردبرج

حمل میشود...وتلطیف میکند..آثارمریخ واورانوس را..

وبرای مدتی طولانی دراین برج توقف دارد..ومشتری هم که درمیزان است..

میتوان انتظارداشت..که روزهای پایان سال راباآرامش بیشتری بخانواده بپردازید

وشاید اوایل اسفنداوضاع جورشود وبیک مسافرت آرامش بخش بروید..

برای جوانترهاهم توقف زهره درحمل میتواند خاطرات خوشی بهمراه

داشته باشد..

سال پرثمری داشته باشید

متولدین آذر

برمن کمان مکش که ازآن غـمزه ام هلاک

بازومسازرنجــــه که حاجت بـــه تیـــرنیست

باحرکت سیاره ی زحل دربرج قوس که ازسال گذشته...

استمرارداشته..درمسیرزندگی..

متولدین قوس..همزمان شده بابرخی ناملایمات..نوعی ناخوشی کهنه..درخودیا

یکی ازنزدیکان..خدای نکرده فقدان یک آشنای صمیمی..وشایدآن نوع احساس

گرفتگی ومحدودیت..که میتواندزادگان قوس رابنوعی پنهان غمزده واندوهناک

نماید..وسال1395باحضورمریخ درقوس آغازمیشود..وگام برمیداردمریخ

به طرف زحل که آنهم مهمان قوس است..تغییرات درحالات شما..دربعضی..

فشردن دندانهابرهم..احساس فشاربرای تصمیم گیری..وشایدسعی کنیدمثال

پهلوانان معرکه گیر...بافشاروقدرت بازو...زنجیرمشگلات راازهم بگسلانید..

جوانترها..درشوخی و..نظایرآن..دقت کنند ..به آسانی ممکن است بادیگران

درگیرشوند..درمکانهای اجتماعی..مراقب آلودگیهای میکربی وویروسی باشید

آنهاکه کارمیکننددربیمارستانها...آزمایشگاهها..وافرادبیمار...ناقل ویروس؟

اواخر فروردین...

اواخرفروردین...مریخ حرکتش کند وکندترشده..وعقب گرد میکندبسوی مسیر

آمده..رجعت میکند..واین زمان استکه..ازحال خود..بیشترمراقبت کنید..

اگربه یک سفر..سفربیک روستا..ومناطق غیرشهری بروید..برایتان

مناسب خواهدبود..ازدادن وعده وقول به نزدیکان وآشنایان..خصوصا وعده ی

مالی اهترازکنید..درهرحال دستتنگی مالی ممکن است شمارابدقول ویاخسیس؟

جلوه دهد...

اوایل خرداد..مریخ که پس پس می آید..به درجات آخرعقرب رسیده..و

ووارد برج عقرب میشود..ومعضلی ذهنی ورنج آور..که فکرمیکردیدحل شده

ویابفراموشی سپرده بودید...دوباره جان میگیرد..شاید چکی..سفته ای..بدهی

..مرورکنید..آیادربده..بستانهای مالی یکی دوسال گذشته..چیزی راندیده گرفته اید؟

اوایل مرداد مریخ...

دوباره واردبرج قوس میشود..ومیرودتااوایل شهریور که به زحل به پیوندد

اتصال مریخ بازحل دربرج قوس..

واین زمان حوادث بیک نقطه ی خاص درجهت اخذتصمیم های مهم..برای

شما میرسد..اگرامکان دارداخذتصمیم رابه تاخیر بیندازید..چراکه راه حلهای

جالب تری بعدا ممکن است پیدا شود..

اوایل فروردین واوایل خرداددوبارسیاره ی زحل درقوس(آذر)زیرفشارمشتری در

سنبله واقع میشود..واین تربیعی تاثیرداراست...وبیادتان می آوردتصمیمات

قبلی شمارادرسالهای 80-1379 ...واین احتمال ...که تصمیم بگیرید که بیک

جریان مربوط به آن زمانها..خاتمه دهید..البته تدریجا..

مشتری سیاره ی برج قوس گفته شده..ودربرج سنبله..شایدازیک متولدشهریور..

برای رفع مشگلتان کمک بخواهید..افسردگی...مشگل کاری..

یک تربیع مهم دیگرکه درزندگی شمامیتواندموثرباشد..دوبار..یکی

اواخرخردادویکی....

اواخرشهریور..شکل خواهندگرفت..وآن زمانی استکه..سیاره ی زحل..(سیاره ی

دشواری آفرین)درتربیع قرارمیگیرد باسیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..

اگراحساس هنری وذوق ادبی داشته باشید..ازاین حالات واحساسات مختلف

ومرموزوفانتزی واری که دروجودتان احساس میکنید..چشمه ی ذوقتان..

خواهدجوشید..ونوشته های مانایی رابرصفحه ی کاغذ خواهیدآورد..برای

برخی آذرماهیها..مسئله ی خانه ومالکیت آن اهمیت غیرمعمولی خواهدیافت..

مشتری ومیزان...

درماه مهر..سیاره اتان مشتری ..واردبرج برج میزان(ترازو)میشود..

برج میزان برج دوستان ورویاهای صادق است برای شما...

همزمان خواهدشد با احساس رهایی وراحتی بیشتربرای شما...

ریسک مالی نکنید ..خصوصا اواخر آبانماه..

باوضعیت خاص زحل..وپلوتو...خودخوری برای اشتباهات گذشته..نمیتواند

فایده ای داشته باشد...تمام تلاشتانرابرآینده متمرکزکنید..

خداراچه دیدید...شایداوایل دیماه...بامقابله ی مشتری درمیزان واورانوس

درحمل...بتوانیدمقداری اززیانهاواشتباهات گذشته راجبران کنید...

دقت...بااتصال نپتون ومریخ درحوت..مراقب فریب ها باشید..خواندن دست

دیگران..درتاریکی پشت پرده..ممکن است نتواندببردشما دراین قمارکمکرسان

گردد..

بهترین زمان برای شمااواسط بهمن ببعداستکه...سیاره ی زیبای زهره...

واردبرج حمل(فروردین)شده..وتوقفی طولانی درآن خواهدداشت..

اسباب یک سفر غیرمنتظره...میتواندروح ناآرام ودلگیرشماراالتیام بخشیده...

وشادمان کند...بشرط مراقبت دررانندگی وپرهیز ازسرعت زیاد..

واوسط اسفند...جوانترها باکندشدن حرکت زهره..وتوقف ورجعت آن..میتوانند

دریک سفرکوتاه...وتفریحی ویا بهمراه یک دوست..خاطرات خوشی داشته..

وشایدهم..بیابند شریک آینده ی زندگیشانرا..

آن شخص..شایدمتولدفروردین...احتمالاتوجهش بشما جلب میشود..همان شخص

سرشناس.. که دوست داشتید به او نزدیکتروبااوآشناترشوید...

سال زنده وفعالی داشته باشید.

متولدین دی

پیش توسبب چیست که ما کم زرقیبیم

آیین وفـاداری ماخود کـــم ازو نیست

قبلا هم گفته شد که..چندسالی استکه سیاره ی پلوتو..دربرج جدی مقیم است

وتفنگ دوربین دارش اورانوس رادرحمل هدف گرفته..توجه داشته باشید که نوک

تفنگتان باحرکت اورانوس..تغییرجهت میدهد..ولی دوران تاثیرهای توچشم بخور

این هدف گیری گذشته..وشمادرنخجیرگاه..دقت هدف گیری برایتان دشوارشده..

واین تعارضی رامیرساندبین پیگیری متعصبانه اهداف شخصی اتان با آنچه

معتقدیدبیتوجهی وقانون گسستگی است دربسترهدف نهایی که گروهی مقابلتان

مرتکب میشوند..ومریخ وزحل درقوسند...بیت دواردهم شما..

درضمیرناخودآگاهتان..این تعارض..آرامشتانراببازی گرفته...وشماگرم کارو

تلاش هستید..زحل سیاره ی متولددیماه است..واین یعنی باتصمیمات محرمانه

وشایدبدون مشورتهای لازم..بدست خود ...بخودتان زیان واردخواهیدساخت..

هیهات که احتمالا..برخی نزدیکان..(خواهر - برادر)برآتش این زیان آفرینی

خواهنددمید..اگرکارهای اجتماعی..مدیریت..دیپلوماتیک..و...برعهده دارید..

لازم است خوب چشمهایتانرابازکنید..متولدین شهریور واسفند بااین عملکرد

یکجانبه ی شما زیرفشارخواهندرفت..چطور؟

امسال دوتربیع مشتری درشهریور بازحل درقوس (زحل سیاره ی متولددی)

داریم..(درماههای فروردین وخرداد)..بابرخی ازدوستان قدیمی ممکن است

بخاطرنوعی احساس بدبینی..والقای عده ای..درگیرشوید..

همینطور دوتربیع(وضعیت نامناسب سیارات)داریم بین زحل درقوس(شمای

بدبین وتحت فشار)باسیاره ی نپتون درحوت...این بدبینی فعلی ..افکارتانرا هم

تحت الشعاع خودقرارخواهدداد...شایدهم نوعی بیداری ازبرخی رویاهای

غفلت زارابرایتان رقم زند..درنظرندارید که خودرابمشقت زیادافکنید..همچون

مرتاض ها...؟درهرحال دوتربیع زحل ونپتون درماههای خردادوشهریور روی

خواهندداد...واما...

اواخرفروردین که شد..باکندشدن وتوقف حرکت مریخ دربرج قوس..آ؛دم بیاد

فیلمهای وسترن می افتد..مثل..مثلا آخرین قطارگان هیل..که دوطرف نبرد..

روبروی هم..می ایستندتابروی هم شلیک کنند..ولحظه ی خطر اوایل شهریور

میتواندباشد...که زحل ومریخ...(دوسیاره ی دشواری آفرین)...

ازدیدمازمینی ها بهم میرسند...این تاثیردرهمه ی متولدین دیماه یکجورنیست..

ولی ..میشود بهمه.. احتیاط ودوری ازخشم..وتلافی جویی راسفارش کرد..

وازمهرماه ببعد...

باورودسیاره ی مشتری ببرج میزان..وهمینطور ورود مریخ ازقوس به جدی..

ماجراهای جدیدی..درصحنه ی دید شما جان میگیرند...اورانوس درحمل(انگیزه

درگیری های چندساله ی اخیر)...مریخ وپلوتو درجدی..(مراقب غرورزیادتان

باشیدو..تحریکات دیگران)...ومشتری درمیزان دربرابر اورانوس...(تمایلات

سلطه جویانه ی شما واگردرمقام مدیریت هستید...خدای نکرده فشاربرزیر

دستان...

ابتدا درمحیط کار وفعالیت اجتماعی...شانسهای خوبی خواهیدآورد..ولی با حرکت

مشتری ازبرابراورانوس...دوباره تحت تاثیر همان بدبینی ها..

بدون آینده نگری ورعایت ظرائف کار..تصمیم گیری کرده واعمال اراده مینمایید..

وبرج حمل ..بازشمارادرفضای ابرهای نامعلوم..ورنگین کمانی برفراز..

فروخواهدکشید...

دهه ی سوم آبانمــــاه..

چندروزی به مرخصی بروید...واستراحتی..ودوری ازتلاشها..وخانواده را

دریابید...بهتراست..

اجازه ندهید..بدبینی...غم ویاس..بدرون شما راه یابند..چراکه این حالت گذراست

ودوباره روحیه ی شادتان رابازخواهیدیافت...

دیماه بخاطر خواهریابرادرویاشاید همسایه ای..نگران خواهیدشد..ولی اواخر

دیماه..شادمانی درانتظارتان خواهدبود..

باورود زهره به حمل...

اواسط بهمن ماه(اوایل فوریه)..به وضعیت خانه ومحیط زندگیتان..بیشتر خواهید

رسید..رنگ آمیزی - تعمیرات..

شادی درمحیط خانه..وبین عزیزان...توقف زهره دربرج حمل بیش ازحد معمول

بطول خواهدانجامید...فرصت رابرای یاری به همسر واعضای خانواده غنیمت

شمرید..

سالی پرازشادی وخوش بینی داشته باشید

متولدین بهمن

روزی این بیگانگی بیرون کندازخوی خویش

آشنــــــــای ماشود..مارابخواندسوی خــــویش

هـــم رسد روزی که درکـــاربدآمــــوزافکنــــد

این گره کامروزافکنده است برابروی خویش

تربیعهای متعدد پلوتوواورانوس راپشت سرگذاشته ایم ولی آثارشان..تدریجا

کمرنگ خواهندشد..وذهنتان ازباراندوه این چندساله..آرام آرام خلاصی خواهد

یافت...

برج دوستان ومعاشرین وآرزوهایتان بسیارپرترافیک است...

باحضورزحل درقوس ازابتدای سال..شخصی که چندان علاقه ای به او..

ندارید وشایدهم خوشتان نیاید..مرتب سرراهتان می آیدوابرازدوستی خودرا

عیان میسازد..همینطورازچندروزی قبل ازتحویل سال..مریخ هم پاببرج قوس

میگذارد..ونفردومی هم ..درمسیرراهتان..خودراقرارمیدهد..وایده ی سفری

دورودراز رادرمخیله اتان ایجادمیکنند..چه بساایندو نیرو..درمسیرآرزوهایتان

گاه باهم درگیر وگاه دست بیکی شوندتاشماراتحت تاثیر قراربدهند..

اواخرفروردین ناچارخواهیدشدبه این اظهاروجودها..عکس العملی نشان بدهید

چراکه...سبک سرانگیها درقامت اهداف شما..نمیتواندجاومکانی بیابد..

ولی درپیچ وخم رفتارهای ناشی ازخواستهای درونی افراد..گاه نمیتوان

بااندیشه ای منطقی پاسخ داد..وباسیاست وصبر..اگرازآنها ناراضی هستید..

آنهارادوربزنید..واین دشواری درروابط اجتماعی..رادراواخرماه اوت..

(اوایل شهریورماه)..بیشتراحساس خواهیدکرد..وناچارخواهیدشداصلاحاتی

درروش برخورد بادیگران رادرپیش بگیرید..

درطول سال...حرکات نجومی خاصی..دروضعیت شکل گیری سیارات ایجاد

خواهدشد..وتاثیرخواهدگذاشت برشما..وتاثیربصورت بروزتضادهای متعدد

است بین:(شهریور - آذر)..قوای روحی وآرزوها واعتقادات...

ذرواسفند)..معاشرین ورویاهایتان ..با پول ونقدینگی ومادیات..

شهریور اسفند..درگیری بین تلاشهای درونی وانگیزه های روانی واضطرابات

ناپیدا...بادنیای مادی..نیازهای جسمانی..برخی طالع بینان حرکت نپتون دربیت

دوم رانشانه ی شانسهای مالی گفته اند..واینروزها حرکت نپتون درحوت..

بیت دوم برای متولدین دلو(بهمن)...میتواند نشانه ی وضعیت مالی خوب برای

متولدین این ماه باشد..البته بشرط تلاشها...وکوشش..

هرگونه اشکال دربینایی راجدی گرفته ودراولین فرصت به پزشک مراجعه

کنید..

دراوایل سپتامبر(اواسط شهریور..)

سیاره ی مشتری(سیاره ی متولدین برج قوس)..واردبرج میزان میشود..

وتشدیدمیکند اعتقادات خاصی رادرشما..جامعه گرایی ودرگیری بااشخاص در

موضع قدرت...وحاصلش..آرزوی حرکت وجابجایی..مهاجرت..

مهاجرت برای کسب دانشهای بیشتر...یاسفرهای زیارتی ومذهبی...

وهمینطورکه مشتـــــری درمیزان جلو وجلوتر میرود..دراوایل دیماه به مقابله ی

بااورانوس درحمل میرسد..ویک متولدفروردین..ایده های عملی متعدد راپیش

پایتان میگذارد..

افکارتان همچون رآکتوری میجوشد وغلیان میکند..

اگراهل تحقیق درعلوم باشید..ممکن است موفق شوید ازطریق تجربه یاالهام

راه حلهای تازه ای برای موضوع موردتحقیق بیابید..آنهاکه درمسند مدیریتهای

اجتماعی هستند..ممکن است که انتقادشود که متعصب وافراطی شده اند..

وبه اندیشه های دیگران بی توجه..

اواخردیماه..سیاره ی زهره به نپتون دربرج حوت ملحق میشود..واین برای

آنهاکه بنوعی باپول نقدوکارهای تجاری سروکاردارند..علامت منفعت..وفرصتی

برای یافتن راههای بهتربرای کسب درآمد..میتواندباشد..

اوایل فوریه(اواسط بهمن)..سیاره ی درخشان زهره...واردبرج حمل میشود..

وتاپایان سال..درهمین برج مهمان خواهدبود..زهره واورانوس درحمل...

ومشتری درمیزان..

انگیزه ی سفرعلمی..تحقیقی..تحصیلی درشماقویترخواهدشد..وشایداولین

روزهای مارس(اواسط اسفند) موفق شوید ویزاوبلیط هواپیما هم بگیرید..

برخی متولدین بهمن ممکن است به بسط وتوضیح نظراتشان بپردازند..

وشنوندگان زیادی هم بیابند...واین نکته که آماده ی شنیدن نظرات مخالف هم

باشید..

سرسختی واستقامت شما..دربیان نظریاتتان دراواخرفوریه (اوایل اسفند)..

میتواندکاردستتان بدهد..

مریخ...زهره...اورانوس درحمل ودربرابرشان مشتری درمیزان درتسدیس با

زحل درقوس..

درزمینه ی اجتماعی بسیارفعال خواهیدبود..مطالعات متعددوپرکششی راپی

خواهیدگرفت..وبه سفرهای متعددکوتاه یابلند مدت خواهیدرفت..

واضطرابات ناشناخته ی گذشته رابکناری خواهید نهاد..

ازانزوابیرون بیایید ونشان دهید که خشک وجدی وبیتفاوت نیستید..

سالی پرازتلاش وپیشگامی داشته باشید.

متولدین اسفند

لب کنی شیرین وپرسی کیست چون بینی مرا

بنــــده ام یعنی نمـــیدانی که فرهــــادتوکیست

کوکب حوت مشتری ونپتون گفته شده..وامسال ایندوسیاره یکدیگررا زیرفشارخود

قرارمیدهند..وعارضش..تضادها..

مشتری درسنبله است..دربرابرنپتون درحوت..این یک تضاد..آیامتولدان اسفند

بزیان خوددست بعمل میزنند...واینسال..مجردها..احتمال ازدواجشان زیادتر..

یک متولدشهریورخواهان شمامیشود..ولی..یکی ازاولیا..احتمالا پدر..نظرخاصی

دراینمورددارد..واحتمالا مخالف..ونیمه ی اول سال..خودرادرگیراولیا حس خواهید

کرد..سن بالاهای اسفندی..بامخالفتهای همسرشان..برسریک شراکت

مالی..روبرو....

خواهندشد..عاملی مشخص..اواخرفروردین..درمحیط کار..باعث ناراحتی وخشم

شما خواهدشد..وجوانترها..درخانه..باپدرعصبانی...واینحالت تاپاییز دوام خواهد

یافت..چرا؟

شماوفکرشما..درفضایی رویایی وغیرمعمول حرکت دارد..وعمل میکنید به افکار

وعقایدی..که بااعتقادات عرفی وعام..میتواند متفاوت باشد..اگرشاعر..یانقاش..

یاهنرمندی باشید..اینحالات درپدیدآری نقشهای هنرمندانه بشمامددخواهد رساند..

ولی دردنیای واقعی...؟وهمین گونه تصورات وعمل بدانهاست که آن عصبانیتها

رامیتواندباعث شود..

اواخرشهریورماه...

باتربیع آفتاب ومریخ..احتمال دارد..شراکت تجاری برای مسن ترها وخواستگاری

برای جوانترهابهم بخورد..دخترهای اسفندی درنیمه ی دوم سال خواستگاری از

متولدین مهرماه ممکن است داشته باشند...وایندفعه...بله احتمال ازدواج خیلی

زیادترمیشود..

بنظرنمیرسد سال آرامی درپیش داشته باشید..وازایامی که ممکن است بابقیه

درگیرشوید..اوایل شهریوراست..که لازمه اش دست بعصاراه رفتن است..

ولی اگرموردتظلم واقع شدید..خیلی باسیاست..مسئله رامطرح واحقاق حق کنید..

اواخر شهریور..مشتری ..سیاره ی شما..واردبرج هشتم خانه ی آفتاب شما..

یعنی میزان میشود..وباجلورفتن مشتری دراین برج وقرارگرفتن دربرابراورانوس

...مواظب کیسه ی سکه هایتان باشید..بعضی نخهای فرسوده کیسه..شاید پاره

شوندوسکه هابیرون بریزند..ومتوجه نشوید...یااگرمتوجه شدید نتوانید دیگر

آنهارابردارید..خصوصا درماه تولدخودتان..اسفند..

زهره ومریخ واورانوس دربرج حمل..(برج پولهای شما) حرکت دارند ودر

برابرشان وآنسوی حمل..یعنی برج میزان..مشتری حرکت دارد..ومشتری

سیاره ی شماست..وریسکهای شما..قلک سکه هایتان راممکن است به سنگ

بزند...وکلاغهای اطراف..سریعا سکه هارا بمنقارگرفته..وبه لانه های خودببرند

میانه ی اسفند..

باکندشدن حرکت زهره ی زیبا..(سیاره ی برج میزان)..وحرکت پس گرد آن..

احتمال این رخدادبیشترمیشود...پس مراقب باشید...بدون مشورت کامل..سندی

راامضا نکنید...قول مالی بکسی ندهید...درخیابان کیف پولتان رامحکم نگه دارید..

وسوارماشینهای ناشناس نشوید..

واما...اواخردیماه..

روزهای جالبی خواهیدداشت..اسفندهای مذکر...میتوانند قلبشانرابـــاز ..

بروی باغی ازاحساسات دلنشین..بیابند..احساساتی رمانتیک وعاشقانه..

این حالات راچندروزی بعدازیک شوک احساسی..در10روزاول دیماه...

(که همراه بااندوهی مختصرخواهدبود)...درخوداخساس خواهیدکرد..

باورودزهره به حمـــــــل..اواسط بهمن..تازهره بخواهد به اورانوس برسد..

دراوایل سال 96..شانس مالی خوبی ...خواهیدیافت..بشرط آنکه..سریعا وبا

برنامه ریزی بتوانیدازاین موقعیت استفاده کنید..چقدروقت دارید؟...

تاپایان اسفند...دربهار96 زهره به اورانوس میپیونددواحتیاطهای دقیق مالی

لازم..

جوانترهاهم..صدای گامهای عشق را خواهندشنید..ودل به آوای دلنوازآن

خواهندسپرد...مراقب باشید..خلوصتانراازدست ندهید..هوسها میتوانند

اغواگرباشند..دل دیگرانراشکستن واعتنانکردن..دردستگاه متوازن هستی

بیجواب نخواهدماند..خصوصا میانه ی اسفند مراقب اینگونه حالات باشید..

وعشقتانراخدای نکرده..باسردی وبی اعتنایی وتازه جویی..به ضعف نکشانید..

سالی رنگارنگ....آمیخته باوقایع تلخ وشیرین..عاطفی ومالی..درپیش خواهید

داشت..

قلبی شاد...ودستی گشاده..وروزهایی رویایی داشته باشید.

 

باآرزوی سالی پرامیدبرای همه ی هموطنان.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
نادر....ابیوردی شمشیرزاد
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱   کلمات کلیدی: leo sunsign nader

                          با طلب یاری از خالق هستــی

سلام..

 

مهمترین وشایدزیباترین لحظات دوران زندگی نادر کدام لحظه میتواند باشد...؟

آیا میتواندیکی ازروزهای اسفندماهی باشد..که دردشت مغان بپادشاهی برگزیده شد

..همانروزیکه..ماه وزهره ومشتری رادرحالت اقتران در6درجه ی دلو میبینیم..

وبرج دلــــو بیت هفتم(شراکتها) است ازبرای اسد..

جنگهای مهماندوست - مورچه خورت - زرقان..تمام شده بودو..افغانهای شورشی

که جای پای نامیمونی ازخودبرجای نهاده بودند..تارومار..

ورود محمودافغان به اصفهان..(تلخترین روزهابرای اصفهان وصفویه)...

که درنموداروضعیت سیارات درآنروز میبینیم..سیارات زحل ومشتری رادربرج

قوس(مشتری وقوس = اصفهان)..وافغانها ..زحل ومیزان هستند..زهره(میزان)

هم درقوس حاضراست..لحظات ورود رهبرافغانها به اصفهان..مصادف است با

پای گذاری مریخ سرخ به بیت دوازدهم قوس..یعنی برج عقرب..

وقتی به اخبارهجوم گروه داعش بمناطق عراق توجه میکنیم..اولین اندیشه که

به ذهن خطور میکند..اینکه سرچشمه وخاستگاه این گروه کجاست؟

وکدام قدرت..باچه نیتی؟ این گروه رامجتمع وبسوی هدف روانه کرده..

وقتی درمیانه ی جنگهای صلیبی که درقسمتی ازخاورمیانه..بین دول مسیحی و

مسلمانان درگرفته بود..بناگاه..قوای مغول همچون موروملخ..بسوی دیگر

خاورمیانه..درواقع پشت جبهه ی جنگهای صلیبی..یورش می آورند..

آیا حمله ی مغول بنفع اروپاییان نبود؟آیاپول واندیشه ای خاص..مغولهارا

تحریک وبجلو میراندآیا حرکت افغانهای شورشی درزمان شاه سلطان حسین صفوی

غیرازدلایلی که مورخان گفته اند..نمیتواند نتیجه ی تحریک سلسله ی مغول نسب

گورکانی هندباشدتاخودراازدست افغانها خلاص کنند؟آیانادردردهلی این ماجرارابیاد

آورده بود...؟آیاروسیه تزاری وعثمانی ازاین شورش نفع نمیبردند؟  درباره ی

 تولدنـــادرتاریخهای مختلفی ذکرشده..برای یافتن زمان تولد نادر میتوان

ازیک اتفاق جالب زندگی نادربهره برد..چه ماجرائـــی؟

درشرح وقایع تاریخی آنزمانها..آمده..که نادردریک مقطع زمانی..به خواستگاری

امپراتوریس روسیه ..آنـــا ایوانوا .....تزارین روسیه میرود..

Ana Ivanova Romanova....این وصلت سرنمیگیرد..

اما...به تاریخ تولد آناایوانوا که درتاریخ ثبت است..توجه کنید..

7فوریه 1693 میلادی..یعنی آنا..دربرج دلو زاده شده بوده..(بهمن ماه)..

خوب..درطالع بینی معمولا برج اسد به خواستگاری دلو میرود..که بیت هفتم

اوست..ویادلو درابتدا خواهان اسد میشود..ولی... ولی چون هردوازبروج

تابته هستند وسرسخت ولجوج..بنابراین..این وصلت بوقوع نمی پیوندد..

وبصورت معمول..مرداسد بازن اسفند..که نرم و مهربان است..پیمان وصلت

ممکن است ببندد..وزن بهمن بامردتیرکه اوهم نرمش ومهربانی خاص خودرا دارد

..سال تولد نادررا1688..ویاکمی کمتریابیشترگفته اند..

اما...

درسال 1682..اقتران سیارات زحل ومشتری رادر19 درجه ی اسد داشته ایم..

این میتواند مصادف بازمان تولدنادردرابیوردباشد..یادمان باشد که برج ایران

زمین..اگرحمل باشد..آفتاب(اسد)شرفش درحمل قرارمیگیرد..

وبانگریستن درتاریخ مرگ نادر..19ژوئن 1747..درقوچان..بازهم اقتران زحل

ومشتری در27 اسد رویداده..پس میتوان بااین شواهدنتیجه گرفت که این مرد

شجاع دربرج اسدزاده شده..

             

               بـــاآرزوی شجاعت فراوان برای همه ی

                         مردمان ایران زمین


 
بحرانهای مالی جهــانی
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٤   کلمات کلیدی: سقوط سهام وال استریت وبهای نفت

                  با طلب یاری از خالق هستی   

 سلام...

درمنطقه البروج..برج ثور..برج امورمالی ونقدینگی هاست..

وسال 2000میلادی(1379 خورشیدی) هم سیارات زحل ومشتری دراین برج

اقتران داشته اند..

 

ومسائل نقدینگی وسرمایه ی نقدی..پول نقد..حتی مکاتب اقتصادی وفلسفی

کشورهاراهم..تحت الشعاع خودقرارداده..وحال که زحل درعقرب دربرابر ثور

حرکت دارد..افراط کاریهای گذشته..دست وپاگیرشده..وهمه..سعی دراجرای..

روشهای انقباضی برای جبران دست ودل بازیهای این دوره ی دهساله شده اند

اگرایران زمین راتحت تاثیرحمل بدانیم..برج دوم یعنی ثور برج نقدینگی هاست..

وبرج قوس که زحل دارد واردآن میشود(سال93)..نقطه ایستکه سعی برانقباض

برج ثوردارد..برای مثال..

حذف یارانه ها در28 آذر89(برج قوس)..درحالیکه عطارددرکنارآفتاب قرار

داشته..آغازشده..ویا گران شدن اخیرنان که 10آذر1393..انجام گرفته..

امادرمقیاس وسیعتر..اگردوتاریخ مهم بروزبحرانهای مالی جهانی رادرنظرآوریم..

یکی..معروف به سه شنبه ی سیاه..یعنی 29 اکتبر1929..که درآمریکا..کاهش

قیمت سهام دروال استریت وسقوط بورس رادرپی داشت..ومتعاقب آن دراکثر

کشورهای غربی و اروپایی..ورشکستگی بانکها ..درآمریکا..آلمان و..

ودیگری...20 ژوئن 2014 که ابتدای کاهش شدید بهای جهانی نفت بود..

وایندوراباهم مقایسه میکنیم..

اگربه دقت به مواضع سیارات نگاه کنید..درهردوموقعیت بحرانی..سیاره ی

اورانوس رادربرج حمــــل میبینیم..برج حمل برای ثور چه حکمی دارد؟

بله...حمل بیت دوازدهم برای ثوراست..وشرف آفتاب درآن..ومفهومش میتواند

این باشدکه..مدیریت های مالی درسطح جهانی وفعالیتها باعث ضربه به نظام مالی

وپولی وبانکی شده..چه وقت؟دردوره 7 ساله حرکت اورانوس درحمل ودوره

ای هشتادوپنجساله..خصوصامدیریت غلط بانکها وتصمیمات نسنجیده...

سقوط جهانی قیمت نفت خام در2014برمیگرددبه سال2008 میلادی که دراین

سال سیاره ی پلوتو(شتاب دهنده به تاثیرسایرسیارات)واردبرج جدی شده و

بالارفت قیمت نفت(جدی = زحل)کلیدخورد..درجولای2008 ابتداقیمت نفت

147دلاردرهربشکه شده..واه بعددرهمان سال..نفت به بشکه ای 64دلار

فروخته شده..واین نوسان شدیدمقدمه ی اتفاقاتی استکه در2014 منجربه

سقوط قیمت نفت خام دربازارهای جهانی گشته..

درهردوبحران مالی جهانی..اورانوس دربرج حمل حرکت داشته..وزیرفشارپلوتو

دربروج سرطان جدی(موثربرجهان)..تاثیرتورم وبادکردگی رابرشکم اقتصادجهانی

نهاده ومشگل وبحران درواقع..بدینگونه زاده میشود..وگریه ی این نوزادجهان را

ازخواب اسرافکاریها..ناگهان بیدارمیسازد..سقوط میکند سهام وال استریت..

قیمت نفت خام..بهای طلا..بانکهاتهی ازسرمایه شده..وورشکست میشوند..

یک نکته:

فاصله ی دوبحران..حدود85سال بوده واین باحرکت اورانوس بدورخورشید..

که ازحمل شروع وبه حمل ختم شده باشد..مطابقت میکند..میدانیم که شرف زحل

سیاره ی وابسته به نفت دربرج میزان قراردارد..وحمل برج هبوط زحل بحساب

می آید..واما..درخصوص برج میزان..

برج میزان...برج هفتم منطقه البروج..وبرج معاشرتها..وبازارها ومحل

دادوستدها....

میتواندباشد..وبیت زهره است..وشرف سیاره ی زحل(کاروتلاش)..دراین

برج قرارداردوباورودسیاره ی نپتون به میزان(نپتون درجه ی قویتر وبالاتری از

زهره است)مسائل مالی وبازارها قدرتمندترشده...

به موضع سیارات دراولین اجتماع کارگزاران سهام وال استریت در17 مه 1792

نظرمی اندازیم..

همانطورکه دیده میشود..زحل درحمل (برج شرف آفتاب..سیستم سرمایه داری)

دربرابرنپتون( پول - سرمایه - سهام...)دربرج میزان قرارگرفته..

پس وال استریت میزان است ونپتون..

بااتصال زحل ومشتری دربرج میزان..در1359-60.اولین جرقه های اندیشه ی

تسلط....

سرمایه داری جهانی برکل جهان زده شده..

گروهی معتقدند..جهان سرمایه داری کنونی توسط وال استریت اداره میشود..

وبانک وسازمان تجارت جهانی..

وباورود اورانوس به حمل استکه..سقوط قیمت نفت..کاهش ارزش سهام..

وورشکستگی بانکهای معتبرپیش آمده...و..

همزمان باورودپلوتوبه جدی(دردوران اخیرسال2008)وحالت تربیعش بااورانوس

دربرج حمــــل درجهان مسائل مختلفی رخ نمودند..ازجمله مذاکرات هسته ای

ایران بادول غربی...

تحت تاثیرهمین تربیعات متعدد پلوتو واورانوس درجدی حمل استکه..

آذر1389 یارانه ی کالاهای اساسی ..بصورت نقدی درمیآید وتک تک مردم

عادی هم این مشگل مالی راتجربه میکنند..

ویازمانی که درمهر1391 زحل واردبرج عقرب میشود..برج مقابل ثور..

(برج اقتران سال 2000=1379خورشیدی)..گران شدن 500تومانی دلارو

رسیدنش به 4000 تومان را تجربه کردیم..

خوشبختانه..امسال..درروزهای پایانی سال..آخرین تربیع پلوتوواورانوس واقع

میشود..وپس ازآن...آرام آرام..جهان..میرودکه..کمی ازبحرانهای مالی..

خودرارها شده بینــــد.مرحله ی دیگر که بازاورانوس پای ببرج حمل میگذارد

مابین سالهای 2095 تا2102خواهدبود..

            خالق هستی پیوسته...ماراازبحرانهای مالی بدوردارد

                                   انشاا..

                                                                            

 


 
کردهاو...کوبانیKurds and Kobani
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱   کلمات کلیدی: کردها وکیوان درعقرب

                          باطلب یاری ازخالق هستـی

 سلام..

درالتفهیم ابوریحان بیرونی ومبحث دلالت هربرجی برشهرها وناحیت ها..درقسمت

مدلولات برج ثور...به کلمات کردان کوه...الاکرادالجبلیون برمیخوریم..

ودراین یادداشت..بابررسی حوادث مختلف مربوط به قوم کرد..

خواهیم دریافت که برج ثور (اردیبهشت) تاچه حد باحوادث همخوانی وهماهنگی

دارد...

مشکلاتی که برقوم کردعارض شده..سال گذشته وامسال..همزمان بوده باگام

زدن جناب زحل(کیوان - ساترن) دربرج عقـــرب..یعنی برج هفتم برای ثور..

برج دشمنان آشکارونبــــردها...

1514میلادی میشود چندسال پیش؟حدود پانصدسال پیش..و..

چه اتفاقی افتاده؟بله..جنگ چالدران وچندپاره شدن خاک کردستان..

سالهای 1513و1514میلادی سه بارسیارات زحل ومشتری دربرابرهم صف

آرائی کرده اند..زحل درعقرب دربرابرمشتری درثور..

زحل وعقرب(عثمانی - اعراب ) ومشتری وثور(کردها)

و...هرمقابله ای برمیگردددرزمان به عقب تابه یک اقتران برسد..واین اقتران و

مقابله ی بعدازآن نتایجشان بهم ربط خواهدداشت..واقترانی که به چندپاره گی

کردستان انجامیده..در16درجه ی سرطان وروز25مه 1504 رخداده..

اکتبر2014 هم زحل درعقرب است ومریخ درقوس..دربیت هشتم ثور..بیت جنگ و

فنا وخوف برای ثور..

زحل درعقرب ومشتری دراسد(کوبانی)...بیت چهارم ثور..

زحل ومشتری درحدنزدیک به تربیع..بهم فشارمیآورندو...خبرها همه ربط پیدا

میکندبه این موضوع..درگیری کردها درکوبانی(مشتری واسد)با داعش(نپتون و

حوت درتثلیث بازحل درعقرب)..

یکبارهم .. مریخ توقف طولانی داشته دربرج ثور یعنی 1847 میلادی..

سپاه عثمانی به کردهاحمله میکند..که به شکست بدرخان واکراد می انجامد..

هرگاه زحل ومشتری دربرابرهم قرارگرفته اند(قوس ومشتری برقسمتهایی از

کردستان تاثیردارد)کردان دچارمشگلات بزرگ شده اند..مثل سالهای ...

1988 - 1987 که مقابله ی زحل ومشتری بوده دربروج سرطان جدی..وآسیب

زیادرژیم بعثی عراق برکردها..وهمینطور بهار1991 ..که سیارات زحل ومشتری

دربروج اسد دلـــو دربرابرهم قرارگرفته اند..وکوکب بیت هشتم ثوریعنی قوس..که

مشتری باشد..دربیت جهارم..یعنی اسد حرکت میکرد..وبازحل(اعراب)دربرج دلو

مقابل گشته..ومنجرگشته به آوارگی ورانده شدن خیل عظیم کردان..ازخوف ستم

رژیم بعثی عراق..واین مقابله دربروج سرطان جدی ودلو اسد برمیگردد به اقتران

مهم زحل ومشتری دربرج میزان(1981- 1980 ) وزمان جنگ صدام علیه ایران

..برج میزان برج رنجها وضعفهاست برای ثـــور

روز20 خرداد1393 هم که داعش واردشهرموصل(سنبله) گردیدهم زحل در

عقرب بوده وهم ماه درکنارآن..

یک ماجرای تلخ دیگر برای کردها...ماجرای حلبچــــه است..

اگربه موقعیت سیارات درچنین روزی توجه کنیم..

مشتری شبیه سال 1514 میلادی(جنگ چالدران)دربرج ثورحرکت دارد..و

حلبچه..حوت است..وماه وآفتاب درآن حاضر..و..

مریخ سرخ ونپتون وزحل واورانوس درجدی(تهیه وکاربرد سلاح شیمیایی)

درلحظه ی وقوع ماجرای حلبچه..اتفاق نجومی مهم حرکت سیاره ی زهـــــره است

دربرج ثـــور درمقابل پلوتو(سیاره ی انفجارات ومرگهای جمعی)..وباورود عطارد

به حوت..واقعه رخ مینماید..

ونکته ی تلخ بازاینکه..برج تولدصدام راهم برج ثورگفته اند..

خوب...واقعه ی حلبچه درچه مقطع زمانی رخ میدهد....؟

زمانی استکه..زحل درجدی حرکت دارد..ومشتری آرام آرام به برج سرطان نزدیک

میشده..تامقابل زحل قرارگیرد..ووقایع 1988 - 1987 و1991 درراه تا بوقوع

بپیوندند..وبازاینکه...

اگربپذیریم که برج ثور باسرنوشت قوم کردهمراه بوده..پس به دو حرکت سیارات

دراین سالهای اخیرهم ناچاریم بیندیشیم..کدامندآندوحرکت؟

نخست اینکه..سیاره ی اورانوس هم اینک دربرج حمل(فروردین)حرکت

 دارد..وحرکت:

اورانوس درحمل همزمان بوده با حرکت جمعیتها درخاورمیانه وآنچه درخبرهامیبنیم

 ومیشنویم وبرج حمل بیت د وازدهم است ازبرای ثور

وبرج دوازدهم یعنی..نهایت دشواریها..هراسهاو...بقول ابوریحان بیرونی:

آنچه مادرپیش اززادن دید...

وهمینطور...سیاره ی نپتون که دربرج حوت ..یعنی بیت دوازده برای حمل حرکت

دارد..وبرج حوت جایگاه شرف زهره(سیاره ی منسوب ببرج ثور)است..

وبخاطرغلبه ی نپتون براورانوس ...

میتواند زیان رسان باشد..ونیاز دارد به دقت فراوان..

..وبطورکلی ..همه ی متولدین اردیبهشتماه این نکته راحتما بخاطر بسپرند..

ویک نکته ی دیگر:

سال 1394 سیاره ی زحل درقوس درتربیع(فشار) قرارمیگیردباسیاره ی مشتری

دربرج سنبله...واین موقعیت میتواند به وقوع حوادث جدیدودشواریهای تازه

منتهی شود..

        باآرزوی دوری ازجنگ ودشمنــی برای همه ی انسانهــــا

                                                                                     

                                                                                      

 

 

 
 

 


 
فلسطین وحوادث..
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۱   کلمات کلیدی:

                         بــاطلب یاری ازخالق هستی 

سلام...

میبینیم..درگیریهارا..درفلسطین..غزه..

تابه کی؟

امسال(1393)..سیاره ی مشتری..(مسیحیت - اسلام)..پای میگذارد ببرج

اسد...(بیت المقدس)..

وبرج اسد درحافظه ی تاریخی فلسطین..جایگاه خاصی دارد..

درابتدای سوره ی اسرا به معراج پیامبراسلام اشاره شده..ونام مسجدالاقصی..

حال..مشتری ازسرطان به اسدواردشده..وجدی وزحل دست به درگیری شده..

وزحل سیاره ی منسوب به قوم یهوداست..

ازحرکت یهودیان بهمراه موسی..بطرف کنعان..وگذرازصحرای سینابایوشع نبی

بطرف فلسطین..بعدازخروج ازمصر..وبیت المقدس وپادشاهی یهود..

موسی متولدمیشود..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری وآغاز زندگی طبیعت..

به اواخرصورت فلکی حمل رسیده بوده..وآفتاب(اسد)..شرف دارد درحمل..

ومریخ درجدی...(مریخ سیاره ی برج حمل)..

درهمین هزاره است که..پادشاهی درایران زمین..وقدرت رومیان درایتالیا شکل

میگیرد..ونقش آفرین حوادث میشوند..شهررم وشهربیت المقدس(اورشلیم)..

طالعشان برج اسد گفته شده..ومیرسیم تااقتران اول زحل ومشتری دراولین

درجات برج اسد..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری درصورت فلکی حوت قرار

داشته..

وابتدای شکل گیری تمدن جدید بشری..اختراعات..اکتشافات..سفرکریستف کلمب

وعصرسلطه جویی انسانها..وغلبه ی پول وسرمایه وطـــلا..ودشواریهابرای

جدی ودیدیم که چون پلوتوازاسدگذشت..هیتلرویهودیان ... وتلفات وکوره های

آدم سوزی را..

نپتون درکنارزحل ومشتری رادربرج اسدبخاطرداشته باشید..

غرب ودنیای مسیحیت..فقط نفع مادی ازدرگیریهادرفلسطین نمی برد..

حفظ اسرائیل برای غرب..یعنی حفظ بیت المقدس..ازدست مسلمین..ودرواقع

مابایک جنگ مذهبی روبروهستیم..نه دعوابرسرخاک فلسطین..

دریادداشت جنگهای صلیبی گفته شد..ابتداتاانتهای جنگهای صلیبی ازیکدور

حرکت نپتون که ازاسدآغازشده وبه اسدختم شده..بطول انجامیده..

واسد یعنی بیت المقدس..ولردبالفورکه متولدبرج اسدبوده..واعلامیه اش درزمان

نزدیکی سیاره ی زحل (یهودیان) به سیاره ی نپتون دربرج اسد..صادرشده..

که منجر به شکل گیری اسراییل گشته..

نپتون دراول اوت 1917(1296شمسی)..در4درجه ی اسدبازحل اقتران

داشته..واین همان زمانهاستکه..هنوزجنگ جهانی اول بپایان نرسیده..ودر

روسیه انقلاب بلشویکی روی داده..ودرتهران کمیته ی مجازات..به ترور

شخصیتهای ظاهرا مخالف مشروطه..ازجمله متین السلطنه می پرداخته اند..

ازتاریخ ورود نپتون به اسددر1914 تاسال 2078میلادی بمدت 164 سال این

تاثیردوام خواهدیافت..

دنیای مسیحیت..که حافظه ی تاریخی اش یکباربیت المقدس راازدست داده..

هرخطری برای اسراییل..حافظه اش رانیش میزند..که داری بیت المقدس رااز

دست میدهی..

واین بغیرازفشارحامیان اسراییل است..

درهردوبار هجوم اسراییل به غزه..پلوتو دربرج جدی حضورداشته..

دراولین حمله..مریخ هم درجدی درکنارپلوتوبوده..

درروزاعلام موجودیت اسراییل..یعنی 14 مه 1948...

آفتاب درثوربوده..و....

سیارات..مریخ - زحل - پلوتو دربرج اسد حرکت داشته اند..و

نپتون ومشتری درتثلیث بامریخ قراردارند..

پس...

برج اسد+مریخ + پلوتو + زحل..وکمک نپتون ومشتری..

وبرج اسد همان ابتدای شکل گیری تمدن کنونی وجهان سلطه وسرمایه داری

میباشد..

 

                         خالق هستی ..همه ی انسانهاراازسلطه جویی حفظ فرماید

                                             انشاا..

                                                                                     

 


 
1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۸   کلمات کلیدی: 1394مشتری درسنبله

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی

وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل..

وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود

که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه جولان..

ودرحوت بود..دلخراشی حلبچه..تلخی سینمارکس..وحوت یعنی طالبان..

القاعده..کمربندانفجاری..بوکوحرام..و..وزحل قدرتمند مهمان قوس است در

نبردبانپتـــون..وعقرب درگیری ..نیش زهرآگینش آماده ی گزش..و..

گذشته وحال درهم می آمیزند..وحاصلش چه..؟

لحظه ی تحویل سال آسمان چه شکل دارد..؟

مشتری(ژوپیتر..آرش) تیربرکمان نهاده..ودرپس زحـــل می تازد..

وهردوتاخت کنان..میرانند..تابه منزلگاه دلــــو..

واطراق کنند آنجا وخیمه وخرگاهی نو..بارنهند..برای بیش از 200سال..

 

وایامی مصادف دسامبر2020 ازمیلادمسیح..

ودلو بیت دوازده حوتست وحوت نواحی جنوب خزر..

ودلو..گردبادهای پیچ درپیچ دهه ی چهل نواحی جنوب..

وتااین زمان برسد..

طناب کشی سه جانبه ی ...کیوان..هرمزد..ونپتون درراهست..

چراکه برجیس(هرمزد)..در94 پای بربرج سنبله(خوشه)...مینهد..

ودشت کویروطبس وآن حدود..وهمزمانی باامکان لرزش خاک..

وبعضی نقاط خوزستان هم..همینطور

وکش وقوسها..

بین سه نیروی شناورآسمـــان..

سال1382 سال گذرمشتری ازبرابراورانوس..زلزله هامتعدد بوددراکثرمناطق

ایرانزمین..وهمینطور..ظهورمتوالی اشیائ نورانی پرنده ناشناس..درآسمان

شهرها..مشتری اورانوس....سنبله حوت

وحال..مشتری ازبرابر نپتون..

ازبرابررازهاوافسونها..میگذرد..و....چه رازی ممکن است ازپرده برون افتد؟

بگردیم درپس دورانها..تابیابیم مشابه این لحظات را..

میرسیم بسال 867 میلادی..وحدودا  253هجری قمری..حدوداین سال قمری

بنظرتان آشنا نمی آید؟.....خوب...چه حوادثی رقم خورده دراین زمانها...

جداشدن مسیحیان غرب(رم) ومسیحیان شرقی..ودیگرچه؟ به خراسان

حمله بردن یعقوب لیث صفار..وهمین حدودها..حرکت جمعی زنگیان و

صاحب الزنج درنواحی جنوبی عراق وایران..و....

نگاه می اندازیم  به جدول سیارات هنگام تحویل سال...

 

ومشتریست که داردبه برج سنبله نزدیک میشود...

وچون به سنبله داخل شود..وزحل درقوس ونپتون درحوت..پس جوزاکه درآن

سیاره ای حرکت ندارد..تحت فشارمیرود..

وقتی درسالهای دور..نپتون داخل قوس شد..آمریکا(جوزا)..ازویتنام..شروع

کردبه خارج شدن..وچون زحل به قوس داخل شد..ورودکردبه جنگ ایران و

عراق..وهدف قراردادهواپیمای مسافری ایران را..

وازمکانهای تحت تاثیرجوزامیتوان ازلندن وریاض نامبرد..

وشهرهای..بدخشان - قم - قزوین - رفسنجان - رودبار- گرگان - ساوه-

خمینی شهر وبوکان

 

           دعاکنیم..قدرتهای بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگترنشوند

 

                                انشاا..

   متولـــدین فروردینماه

جام میی که تابشش ...جان ببردزمشتری

چرخ زندزبوی او...برسرچرخ سنبــلـه

ده بیست روزی..قبل ازتحویل سال نو..وقدم زدن مریخ دربرج حمل..تلاشتان

میتوانسته حول وحوش غلبه بریک سری افکارواندیشه هایی خاص چرخ بزند

ونظاره گر انبوه ماهیان رنگارنگی باشد..که دربرکه ناخودآگاهتان..به اینطرف

وآنطرف ..ذهنتان راباخودبهمراه میکشاندند..خصوصا زادگان دهه ی اول

فروردین..درمحیط اطراف..نیروهایی تلاششان این خواهدبودکه باارائه ی

نظریاتی..محتملا کمترواقعی..شمارابه خشونت بکشانند..زمان مساعدبرای

دورساختن این نیتهای پنهان اززندگیتان..میتوانداوایل زمستان باشد...

آنهاکه بکمکشان نیازداریدودرموضع قدرت اجتماعی هستند..بعدازتعطیلات

نوروزی..میتوانند مددرسان باشند..وجمعتان جورخواهدشد..

جلوگیری کنیدازغلبه ی افکارافراط گونه ی اوایل خرداد..که چنگ برپیکر

آرامشتان میزنند..دررانندگی..رفت وآمد..وسایل نقلیه دقت بیشتری بکاربرید

واخذتصمیمات مهم راموکول کنید به بعداز خرداد..وهمین زمانهاستکه مشگلی

مالی هم اززیرخاکسترفراموشی سربلندمیکند...ونیازداردبه یافتن راه حل سریع

..آیادرپایان ماه اوت..موفق به انجام این کارخواهیدشد؟

آخرهای تیرکه شد..نظرتان میرود بطرف امورمنزل..وجوانترها به پدرومادر..

اگرمتاهل هستید..مشگل ایجادشده..دررفتارباهمسرتانرا..باحوصله ومحبت حل

کنید..

واما..ورودمشتــــری به سنبله..

بارسیدن به اواخرمرداد..سیاره ی عظیم مشتری..به برج سنبله قدم مینهد..

کارمندان وشاغلین..شانسهای موفقیت بیشتروتغییرات مثبت شغلی رااحساس

خواهندکرد...

یک مسئله ی غیرمعمول اینکه...

دوستی..بدلایلی تلاش داردجلوی این تغییرات رابنفع خود سدکند..وطول میکشد

این ماجراتااواخرمهرماه....که آن موقع بالاخره موفق خواهیدشدفضای جدیدو

تغییردرمحیط زندگی وکارتان ایجادکرده..واحساس تازگی راتجربه نمایید..

اگرمجردهستید..یک متولدشهریور..اندیشه واحساس قلبی شمارابسوی خود..

ممکن است بکشد..خصوصا درجنس مذکرهای حمل..

سال میتواند سالی همراه با تلاشهای مثبت بیشتر وموفقیتهای شغلی..برای شما

باشد.

متــولدین اردیبهشت ماه

کیست آن فتـــنه که باتیــــروکمــان می گذرد

وآن چــه تیراست که درجوشن جان می گذرد

نه برای همه..لااقل برای برخی متولدین اردیبهشت..یک صدای درونی که ظاهرا

دوستانه است...آنهاراتشویق میکند به سفری دورودراز..وشایدهم اندیشه ی

مهاجرت به سرزمینی دیگر..وآغاز شروعی تازه وبیدغدغه......

آیا آشنایان درگذشته..میتوانند بماتوجه نشان دهند؟آیایک متولدفروردین استکه

مشوق شمادراین امراست؟اندیشه ی درونی غیرمعمول..درهرحال همراه..

اردیبهشتیها میتواندباشد..وباآنهاقدم زند..ازمیانه های ژوئن(اواخرخرداد)..

این حالت واضحترمیشود..وپروازاین افکاردرآسمان ضمیرتان.......خوب..

زحل درقوس است وباجابجایی درقوس..بجای بهارباطراوت..یخهای قطبی را

درتصورآوردن..ویا..اندوه وانزوارابرگزیدن...

اگرازدواج کرده وصاحب فرزندانی باشید..ازاواسط ماه اوت (مرداد)..که مشتری

پای ببرج سنبله مینهد..یکی ازفرزندانتان..تحت تاثیراین روحیه ی سنگین

شما..دادش درمیآید..خوب چه میکنید؟شادی زیاددورنمیتواندباشد..ازپیله ی

خودخارج شویددیگر..

بردامن غم منشین...بردامن صحرارو...

ومهرماه...زهره ی زیبا..مشتری درخشان ومریخ گرم وپرانرژی..دربرج

سنبله..برج شادیهای شما...فرزندان..دوستان..عشق..سفرها..جمع شده اند..

وفاکتورهایی برای افزایش امیدها...اندیشه ی سفرهای فرحناک..یاازدواج

برای تعدادی ازاردیبهشتیها...وجانی تازه درکالبدروانشان...

واگر.....بله.... اگرنتوانید پوسته افسردگی راکناری بنهید..آنوقت...

درآخــــرین روزهای سال که مریخ واردبرج قوس میشود..

ومیشتابد بطرف کیوان..مثلا..ممکن است ناچارشویدبه طبیب مراجعه کنید..

یاشایددست به سفری بزنید برای گریزازغمهای روزگار..

واین امید که روزهایتان..زیباتروگذرایام..دلپذیرترشود..

    متـــولدین خردادماه

درراسته ی نازفروشان....که بتاننـد

ماییم ونگاهی..که به هیچش نستانند

سال94..شمابرسرچهارراهی هستیدکه دریکی ازجهتها زحل

حرکت دارد..درقوس..ودریکی مشتری..درسنبله..وسومی..نپتون است درحوت

وشماناظرچهارم بحساب می آیید..

صحنه های گونه گونی بوجودمیآورنداین سه..مقابل دیدگان شما..

این نپتون وکیوان و ژوپیتـــر..

برج حوت وپرنده ی نپتون درآن به پرواز..وحاصلش..فشارهاوکشیده شدن

شمابه آشیانه ی هنرهــا..امورخیریه..مسائل روانی انسانها..ودردها..و

رنجهای بشری..خواهدبود..وکتابهاوکارهای ادبی..شعروانتشارات..

خبرنگاراگرباشیـــد..مجبورخواهیدشدبادنده ی سنگین..درجاده ی صاف حرکت

کنید..چراکه....درسه جهت..سرعت گیرها..(زحل - مشتری - نپتون)..ازتوان

شما خواهندکاست..علائق هنری شمامیتواندباپرواززحل درآسمان ذهنتان..

تغییرمسیردهد..واین احساس که نیروئی ناپیدا...نگاهش دنبالتان آمده..وبرشما

نظاره گراست...یاشخصی سالخورده..موجودیتی درموضع قدرت..

چه گاه بیشترروی میدهداین حالت؟اواسط ژوئن (اواخرخرداد)...

همین ایام..زادگان اواخرخرداد..انرژی اضافه ای رادرخود به نطاره مینشینند..

واگرخوددارنباشند..امکان درگیری باعناصرسرراه خودراخواهندداشت..

اگربادقت گامهارا بردارید..دهه ی سوم ژوئن..میتوانیدباانرژی بدست آمده..

مشگلات پیش پارا..ازسرراه بردارید..

وقت رسیدگی به مشگلات مالی گذشته..اواسط ماه ژوئیه (اواخرتیرماه) است..

واگرپشت گوش بیندازید..برای شما دردسرخواهندشد..

اواخرمردادجریانی ازخوش شانسی..درمسیرپروازتان..نمایان خواهدشد..

یک دست کمکرسان..دردرگیریهای اجتماعی وروانی..بکمکتان می آید..

حاصلش...تمایل به خرید خانه..تغییرمحل زندگی..و..درشماتشدیدمیشود..

وموکول کنیدارضا این تمایلات رابه زمانی دیگر..که بهترخواهدبود..

خانمهای خانه دار..تغییرات مفیدی دردکوراسیون منزل..شکل لباسها..فرم

آرایش..و...ایجادمیکنند..وجوانهای خردادی..شانس یافتن شریک زندگی را

بیشترلمس خواهندکرد..ودرگوشی بگویم..چندرقیب هم درمسیرکمین کرده اند!!..

ازلحظات مهم سال...اوایل آذرماه است..این زمان..سالخوردگان فامیل..ونیازبه

توجه ودلجویی شما..ازآنها..مخصوصا..بیمارها

اوه..همسرتان هم که آثارنارضایتی درچهره اش نمایان است..اگرحوصله

کنید..گره های ایجادشده..گشوده خواهندشد..به همسرتان بیشترتوجه داشته

باشید..چراکه این یکی دوساله بااوممکن است درگیریهای مکررداشته باشید

   متولدین تیرماه

خلایق درتوحیرانندوجای حیـــرت است الحق

که مــــه رابرزمین بینندومه برآسمــان باشد

خوب....

همچنان زحل بربرج قوس..شناکنان جلومیرود..ومریخ هم که آخرای سال که شد

میاد دیدنش...چه دیداری میشه توبرج قوس یاهمون آذرخودمون..خوب..برشما

چه اثری میگذاره؟..اثرمیزاره برمحیط زندگی وکارتون ..براحساس سالم بودن

توخیالاتتون..وشایدهم واقعا..یک کسالت جزئی راحس کنید..وسایه هایی از

نگرانی درمقابل خورشید شادی وتندرستی اتان..خودنمایی کنند..

ودشواریهایی درمحیط کاروتلاش روزانه..انقدراهم که خیال میکنید کارزیاد

روی هم وروی کول شما تلنبارنشده....چه شانسهای باارزشی توسال 93

داشته اید..بازهم خواهیدداشت..بلـــه...ولی نه برای همیشه..پس.. مایه ها را

پس اندازکنید..وبرنامه ریزیهای درازمدت برای آینده..توخرداد..خستگیها..و

افسردگیها بفکرسفرتان میاندازد..توخردادعواملی ..شاید بعضی تیرماهیها را

عصبانی کند..یا آزرده..ببخشیدشان..حالا اگرفراموش نکردید ..طوری نیست..

تلافی.. تلافی می آره ومهربانی....مهربانی..

نوستالژی خاطرات قدیمی..وآنروزهای شیرین گذشته..کارخودرامیکنند..ودر

ماه تولدخودتان..تیرماه..گوی ارغوانی بهرام..مهمان برج سرطان (خرچنگ)

میشود..وداغی مریخ سرخ بشماانرژی بیشتری میبخشد..سستی وبیحالی را

بکناری بگذارید وبه تلاشهابیفزایید..جوانترها مراقب معاشرتهایشان باشند..

نکندپایشان به مرافعه ای ناخواسته بازشود..چه وقت..؟...وسطای تیرماه...

که احساساتی تندوشدید..درتیرماهی ها عارض میشود..ودقت نکنید وخوددار

نباشید..ممکن است درگیرشوید..روزائی که ماه توآسمون نیس..حواستون رو

بیشترجمع کنین..

اگه دوستی دارین..که مشگلی داره..تومردادشایدفرجی بهش برسه..

وشما...ازلطفومحیت خواهرا وبرادرا بیشتراستفاده کنین..یه وقت هم دیدین که

به تحقیق درزمینه ی بهداشت وسلامتی علاقمندشدین..شایداوایل شهریور

برای محکم کاری ..بریددکتر..ودکتربهتون بگه...نگران نباشین..هیچیتون نیس!

یه موضوع خیلی مهم...بعضی وقتا حواستون نیس..یاممکنه خسته وعجول

باشید..یاهواداره تاریک میشه..خانمای تیرماهی حواسشون رو جمع کنند..

نکنه سوارماشینای شخصی بشین..یا برای میانبرزدن..پابزارین توی کوچه های

خلوت که کسی ردنمیشه..ویاجوونائی که میرن تواینترنت وشبکه های اجتماعی..

مطالب وعکسهاروبه غریبه هاندین..وخلاصه سخت حواستون جمع باشه..

آن شهرپرازسرووگل...شهری به دل دریابود

شهزاده ی رویاهایم.. بااسب سفید آنجابود...

آخرای سال که میشه...سیاره ی نپتون...هنرهاوافکارغیرمادی وشاعرانه..با

خورشیدتویک درجه قرارمیگیره..خوب اندیشه اتان میتونه بال وپر بگیره..

بره توآسمون..بره بالا..بالاترازدنیای خاکی..وحالا یه دوست هم پیدامیشه و..

تشویقتون میکنه..دیگه ازخداچی میخواین..مسائل شخصی رو ول کنید..!!

شعر..نقاشی..موسیقی و..تاچه سرراهتون قراربگیره..یادتون نره..

ضمن کارای عادی زندگی به یه هنری بپردازین..و..بیشترخوشحال باشین

تااندوهگین...

 

   متــولدین مردادمـــاه

مغیلان چیست تاحاجی عنان ازکعبه برپیچد

خسک درراه مشتاقان بساط پرنـیان باشد

همچنانست هرمزددراسد..وگرم میکند حس وحال درونیتانرا..گاه بیگاه سفرهایی

و...خیره برنگه هایی..نگه هایی نووتازه..نه خسته زآشنایی های دیرین..

نگه هایی که میکاوند اندرونرا..نگه هایی که می پایندومی پایندشیرپرفسونرا..

مونثهای مردادی..بگاه نیمه ی آخرزبرج پنجمین..بسان چیدن یک شاخه گل..

تصمیم میگیرند..وفرصتهاگریزانندسخت..فرودین وانتهایش..حلقه ای بردستها..

شایدنشان انتهای انزواباشد..خصوصا زادگان نیمه ی مرداد..

دوستی..ومشگلی..ازجنس سکه ..پول..دارایی..وغمخواری هایتان شاید بسان

مرهمی برزخمهایش..سبک سازدبرایش..بارسنگین تحملها..فسرده دل..

غمین چهره..وسردیها درونش..

خودکرده را تدبیری نه ..که این دوست..بادست خود تنیده این پیله هاوتارها

برقامت وجودش..

اگرازدواج کرده اید..دارای فرزندهستید..سلامتی یکی ازفرزندان درسال94

فکرتانرابخودمشغول خواهدداشت..ممکن است ازناحیه ی استخوانها..یاچشم..

پوست..امااگرفرزند بزرگترباشد..انقباضات مالی درکارش..میتواند جلب کننده ی

حواس شماباشدازسایرامور..این مسئله..دراواخرخردادوبادخالت آشکار یک

متولدخرداد..شمارابه واکاوی بیشتر..میخواند..

ودهه ی سوم مرداد..وسیاره ی مشتری..

که پای مینهدبربرج بــــاکره..وبرج اسدراترک میگوید..

برپرده ی زندگیتان..نقش میزنندمسائل جدیدی..ازجنس اقتصاد..نقدینگیها..

کنترل کنید..حساب وکتاب مالیتانرا..وحداکثراستفاده راببریدازشانسهای

مالی پیش آمده..ومواظب معامله های مشکوک املاک باشید..اسنادمعامله را

بادقت..بررسی واستعلام کنید..گوشتـــان...بسته بادبر..چـــــرب زبانیها..

ویک وضعیت خاص...

وسطهای مردادکه شد...مخصوصا دهه ی سوم مردادیها..بخاطرعلائق مادی

پشت پرده..ممکنه تصمیمی محرمانه بگیرید..تصمیمی به زیان یکنفر..

آیااخذاین تصمیم..درنهایت بزیان مالی خودتان خواهدانجامید...؟

حواستان به این تصمیم..دردهه ی اول ماه اوت باشد..

به پاییــــز که رسیدیم وبرگهای سبزآماده ی پذیرش زردشدن گشتند..

دراواخرمهرماه..زهره ..مریخ ومشتری دربرج سنبله..اطراف صورت فلکی

اسد..نورافشانی خواهندداشت..برای مردادیان..تعاملات وفرصتهای مالی..

شانسها..برای اهل هنروصنعت..پردازش آثارهنری..ظریفکاریها..

واما...مراقب ولخرجیهای افراطی خاص خودباشید..

نشانه هایی از افراط درهزینه کردن نقدینگیها درحاصل عمل برخی زادگان

مردادبچشم می آید..برنامه ریزیهای بادقت..میتواند نقشی پایا درحفظ

دستمایه های مالی شما..دربرداشته باشد..

واوایل آذر...

وسالمندی ازنزدیکان..ودست وپنجه نرم کردنش..بامشگلی..کسالتی..

که برشما خواهدداشت..تاثیرروانی خاصی..

واندیشه های غیرمعمول..که تازگیهادرمخیله ی شما..خودمانی جاخوش کرده اند..

همچون توجه به مسائل عرفانی..نادیدنیها..آن جهانی..رادامن میزند..

افکارجدیدوانتزاعی..برای پردازش آثارهنری..طراحیهای صنعتی..و..

درشمابه جوشش خواهدنشست..اوایل آذر تمرکزکنیدروی تجربیات وتخصصها..

برای پردازش حاصلی نوین وابتکاری تازه..

ازدهه ی سوم دیماه.. مراقب امضائ قراردادهاباشید..تجدیدنظروبررسیها..

بررسیهای عمیق..وآنگاه اخذتصمیم..خصوصا ده روز اول اسفند رادرخاطر

داشته باشید..وسال بپایان میرسدباورود مریخ به قوس وتوقف طولانی اش..

دراین برج..

میتواند...قویترشدن توجه شما به دوست مانده درمشگل..ویاگره مالی فرزند..

رانشانه باشد.

   متــولـدین شهریورماه

بــاورت گرنیست ازوحشی..که میسوزدزتو

چاک درجانش فکن..داغ وفــای خودنـــگر

نسیم سردمهرگان..که وزیدن آغازکند..گوی هایی شناور..درخشان..گاه قرمز

درمکان راس ماه..صورت فلکی اسد(برج سنبله)..بیــاغازندبازی چوگانی..

وگردوخاک..سوی آسمان..ره میسپارد..گوی زهره..گوی بهرام..گوی هرمزد..

ونپتون برزمین حوت...وکیوان درکمانداراست وهرمزد درمسیربرج عذرا..

ومی بینندهمه..دیدگان خاکیان افتاده براین تاختها...

دختریاپسر...زادگان سنبله..دیده خواهندشد..واندیشه ی وصلت درمیان..

یامیشتابندسوی آرزویی این زمان..نه بدبینانه...بل ازروی شادی وشعف..

گریکی بیش.. آمدسویشان..خواهان..نه دو..شایدسه تا...درچه راهی بهتراست

ره راسپردن..هان؟

حل مشگل چندین وجندساله ی یکی ازفرزندان..شایدبعمل نزدیک آید..

وغبارغم ازچهره اتان بزداید..مادرسالخورده رادریابیدوبرسید به مشگلات

همسروامورمنزل..

حالا یه دلخوری ناچیز..مسئله ای مالی..یه تیکه زمین..یایک خونه ی کلنگی..

که نباید مانع بشه ازدلجویی ورسیدگی پدرومادر..

وابتدای سال وحرکت سیاره ی مشتری..

آیاحرکت مشتری میتواند پدیدآیی یک عشق نهانی رادر قلبتان نشانگر باشد..

بالاخره که اوایل شهریورممکنه ناچاربشید بیانش کنین..

واماخردادپرفشار..

خردادکه داره به آخرمیرسه..تاروپوداحساستون رو..تنش هایی دربرمیگیره..

حواستون جمع.....! نکنه کله رابجایی بکوبید..توحرکات سریع دقت داشته باشید

توعبورازخیابون شلوغ..نزدیکان..خواهربرادرا..ممکنه رعایت نکنندوشمارا

برنجانندباغلیان احساس به موضوع نزدیک نشین..اصلا چراهی توی دلتون

بزارین..عین درمان است ..گفتن..درددل با..غمگساری...

اوایل مردادکه شد..درصورت ناصبوریها..غمهای نهانی خواهد بودورنجشها..

بعضی متولدین اواخرشهریور..مثل 28 - 29 شهریور..مراقب دوستان کمتر

واقعی خود باشندکه باهدفی نهانی ..تمرکزروی نقدینگیهای شما..یابااندیشه

پنهان حسادت..و..درپرده ای از پنهانکاری....دست شفقت درازمیکنندبسویتان..

چه حدودزمانی..؟محتملا اواسط مردادماه..

یکی ازمقاطع زمانی قابل ذکر درسال 94 برای شما..اوایل آذرخواهدبود..

اوایل آذر..

اوایل آذراست که می اندازند پنجه درپنجه ی هم..دونیروی قدرتمند آسمان..

کیوان ونپتون..ونبردی رازآلود..وشایدپرهیــاهو..وبرای شما همزمان میشودبا..

موضوع مالکیت آشیانه ای..قطعه خاکی..ویا...شخصی درگذشته های دور..

اواسط دیماه است که مسئله روشن خواهدشد..

مریخ(بهرام= مارس) اواسط اسفندماه..پایش ببرج قوس میرسد..

وزحل ومریخ دربیت کماندار...توقف مریخ بسال 95 هم میکشد..ودرکلیه ی

امور دقت..نرمش وگذشت شمارامیطلبد.

   متــولــدین مهـــرماه

کارمانیست.....شناسایی رازگل سرخ

کارما...شایداینست که..

درافسون گل سرخ...شناورباشیــم...

رفت وآمدها..مهمانی..چهره های گونه گون دیدن..تماسها..ورابطه ها..

وجذرومدهای زورق احساستان..تلاطم امواج براین قایق..وبالاوپایین شدنها..

وپاروی تردید..برصورت امواج تغییرات زدن..

تماسهانمیتوانند..راحت باشند..وجوهراندیشه درخروش..وکوجای تصمیم..

میانه ی فروردین..وکم شدن تکانهای تغییر..شایدبتوانید طناب قایق تصمیم را

بردستان دوستی بیاویزید..یه دستای طلبکاری بودن..که پس رفته بودن..

حالادوباره که آخرای خردادشده..پیداشون شده..باسیاست وحسابگری..

میتوانید..ازپسشون بربیائید..ولی خوب آخرش که ناچارید بدهی هارا صاف

کنید..وآخرای تیرماه..

دقت کنید..شاید تصمیمی که میگیرید..حرکتی که میکنید..اگربدون مشورت

باشد..بالاخره..نفعی برایتان حاصل نیاورد..وسررشته ی این حرکت..میرود

تااواخرمرداد..که..سیاره ی مشتری

واردبرج سنبله میشود..وشکل گیری اندیشه ای درناخودآگاه..تاشاید بشود..

تصمیمی گرفت..ورونق وآرامش رابه ذهن بازگرداند..آرزوئی که..

شانس راهدف میگیرد..وهدفی پرفشار..

وفشار بیشترمیشود..دراوایل شهریور..که...

دوباره سیاره ی زحل پاببرج قوس(آذر) می نهد..مراقب رابطه ها..واسطه ها

چه درکار..چه درفامیل..روابط عشقی..رفتارباهمسرواعضای خانواده باشید..

نیمه ی دوم اکتبر..(اواخرمهرماه)..دربیت دوازدهم شما..سنبله..مهمانانی

حضوردارند..زهره - مشتری - مریخ - وموضع راس ماه...خوب..

زهره که سیاره ی متولدین مهراست..ودرهبوط..ومشتری دروبال..ومریخ

داغ وپرحرارت..امورات پشت پرده..شمارابخودمشغول میدارند..بهتراست

فعلا بده بستانی نداشته باشید..واینکاررابه اواخرآبان موکول کنید..

آنزمانکه..زهره ومریخ..واردبرج میزان شده اند..ولی درهمین زمانها..یعنی

اواخرمهرماه..آنها که بکارهای هنری وبکاربردن نیروی ابتکار وتخیل..

اشتغال دارند..میتوانند به پردازش محصولات نوین وجالب دست یازند..

20تا30آبان اعتمادبنفستان هم بیشترشده..وازافت وخیز امواج وقایع..کمی

خودراکنارخواهیدکشید..

اولهای آذر..یک فکر وتصمیم..یایک آشنا.و.روی عمل شما درمحیط کار..

تاثیرمهمی خواهدگذاشت..این تاثیر بازده مثبتی ممکن است دربرنداشته باشد..

ولی..ولی..شایدباعث پایان یالااقل ترمزی باشدبرای رویاهای بی انتهای کاری

ومالیتان..پس اوایل آذریادتان نرود..

فشاربرهمکاران..وآنهاکه بشمااحترام میگذارند..درپی گیری همین رویاها..

میتواندبرایتان دشواری آفرین هم باشد..مخصوصا اگربانقدینگی دیگران کار

میکنید..مثل کاردربانکها..حسابداری..و...تجارت وبازار...خصوص که

اواخرسال مریخ سرخ..برای حضوری طولانی واردبرج قوس میشود..

واین برای شما یعنی..اندیشه های ازروی عصبانیت..شایددرگیری..

دلبستگان به عشق ومحبت دیگری..حواسشان باشد به دلشکستنها..

دل دادن ودل ستاندن دراین زمان..وبعد پانهادن روی این احساسات بوجود

آمده..قلبتانرا درآینده ای نزدیک بدردخواهدآورد..

بهتراست تاورود مشتری ببرج میزان صبرکنید وتازه آنموقع هم اورانوس در

حمل..بودن شرکاوعشقی طوفانی..ودرآخر...

اگرهنرمند باشید..شاعر..فیلمساز..موزیسین..طراح مدولباس..اواخرسال..

یعنی اوایل اسفند..میتونید پردازش کنید ذوق وسلیقه اتانرا..وحاصل کنید..

حاصلی ظریف وهنرمندانه را.

    متـــولــدین آبانمــاه

نخواهم رفتن ازدنــیا...مگردرپــای دیوارت

که تادروقت جان دادن...سرم برآستان باشد

توجدول سیاره ها..موقع تحویل سال..اگه نگاه کنین..جای زحل راکجامیبینین؟

بله..توبرج قوس..لونه کرده..برج پول ونقدینگیهاتون جاش کجاست؟ اونم برج

قوس...ببرج ثور(اردیبهشت ) نگاه کنین..کدوم سیاره توش مانورمیده..؟بله

سیاره ی زهره..زهره سیاره ی برج ثورگفته شده..خوب ..زهره درثور ودر

بیت هشتم ثور..زحل قرارداره وبه زهره فشارواردمیکنه..خلاصه..وضعیت

همسروازدواج وشراکتتان..زیرفشارپول ونقدینگیهاتون..دادش درمیآد..

مشگلات ودست تنگیهای مالی شمابرشریک زندگی ویاکاری شماتاثیرمیگذارد..

گرچه درزمینه ی کاروتلاش..باغرورمیتازید..ومحیط کارراسازنده ترحس میکنید

واین تلاشها..میتواندگره ی مالی ایجادشده را بگشاید..تااواخرمرداد..

زحل روزای آخرخرداد..پس پس اومده..ودوباره پاش میرسه به درجات آخر

عقرب..وشما نیازپیدامیکنید به واکاوی تصمیمات اخیرتان..بعضی صحنه های

گذشته بخاطرتون میاد..مسائلی که تازه...یادتون رفته بود..دوباره لب ذهنتون

میان..وخودنمایی میکنن..تصمیم گیری وبررسی مجدد..وکمی احساس خستگی..

ربط پیدامیکندموضوع..بیکی ازنزدیکان..سردوسنگین شدن افکار..خدای

نکرده..افزایش بدبینی وسوئ ظنها..حجیم شدن حجم کارهابرای کارمندان..

درگیریهای ملکی..ونظیراینها..شمارامشغول میدارند..

ودرست همین موقعهاستکه..

یک متولد خرداد( شایدهمسر..  یافرزند..یادوست)خودش راباشمادرگیرمیسازد..

وهوس میکنید همون لباس قرمزه رابپوشید..وشاید..رفتارهای افراطی..خشماگین

ازشماسربزند..لباس قرمزه رانپوشید وباصبروحوصله..خوددارباشید تاموج آن

بگذرد..خوب به وسطای مردادمیرسیم..وپیدایی رنجش یکی از دوستان..نزدیکان

واین احساس که شما دانسته یاندانسته به اوزیان رسانده اید..ومناسب خواهدبود

دلجویی ازاو..چراکه اواخرمهرواوایل آبان..به یاری او نیازخواهیدداشت...

واحساس همدلی ودرک متقابل برای هردومنافعی دربرخواهدداشت..

اگریک متولدحوت(اسفند) رادوست میدارید..وبه اودل بسته اید..

بسان صورت دیــــوارچشم حسرت من..

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود

اوایل آذرکه شد..کمبودهای مالی..وضعیت فردی سالخورده..خانه یازمینی قدیمی

و..برحضوراین عشق اثرخواهدنهاد..تاثیری که خیلی مثبت نمیتواندباشد..

باورود زهره به عقرب..آرامش وامنیت بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..

وشاید..لبخندی بزنید برمشگلات موجود..

اواسط دیماه..کندوکاوخواهیدکرد..به عشق خود..مشگلات موجود..درسرراه..

بیشترخواهیداندیشید..ومروری برگذشته ها..امورراسبک سنگین میکنید..

تاتصمیم نهایی رابگیرید..و..اولای اسفند...

ذوق وابتکاروتخیلات انتزاعی برخی عقربهاوجوانترها..

شکوفاشده..وپردازش های زیباوقدرتمندی رابه حاصل خواهند نشاند..مخصوصا

اگربامتولدین اسفندمراوده وکارمشترک دارید..

وآخـــرین روزای سال...

مریخ هم واردبرج قوس میشود..وتوقفی طولانی خواهدداشت درآن...

قوس خانه ی پول ودارائیهای نقدی شماست..وزحل هم قبلا به قوس داخل

شده..سعی کنید به پیشنهاداتیکه..درآنهاریسک مالی زیاداست..توجه نکنید..

حتی اگرکارمندبانک هستیدیاطلافروش یاحسابدار..

وسخن آخر..باورودمریخ به قوس..هوای چشمهاراداشته باشید..توجه کنید به

فشارداخلی چشم..خصوصااگردیابت دارید..خلاصه حتمانزددکترچشم رفته وچشمها

راکاملا معاینه نمایید..علی الخصوص اگرسن بالایی داشته باشید.

   متـولــدین آذرمــــاه

 پروانه برآتش زندازبهرتــو...خودرا

ای شمع..توهم حرمت پروانه نگه دار

وقتی جاتون توی یک سیرکی باشه..که تماشاچیا..بجای آدما..اسکناس باشن

وشما..بندبازخطرآفرین..وطنابهاشل شده باشند..ومیرویدکه.....

خوب گفتن ندارددیگر..همین اتفاق برای عده ای ازآذرماهی هاافتاده..

وحالابعدازیکی دوسال...نشسته ایدوبرافتادن خودبردشک نجات فکرمیکنید..

ومرورمیکنید..لحظه های پیچ وتاب خوردن هائیکه...میخواسته ایدخطرآفرین

باشید..اما..بخت زیادیارتان نشده..ازدوسه روزمانده به تحویل سال..این

یادآوریهاست که شدت گرفته..میشه امیدواربودکه تواین سال درپیش..اگر

بخواهید..باز به چرخشهای خطرآفرین بپردازید وطنابها محکم وکارآ..باشند..

شعف چرخ زدن..چرخیدن درآسمان ریسکها..ریسکهای مالی..آیاتماشاچیان

برایتان دست خواهندزد..؟

خوب..تربیعات متعددپلوتوواورانوس..زورشان رازده اند..وتاثیرشان بتدریج

کم وکمترشده وبحرانهای اسکناسی..میروندکه ازشمافاصله بگیرند..

وباحرکت سیاره ی مشتری دربرج اسد..باکمک تجربه های گذشته..به عقایدی

نووتازه دراشتیاق به جستجو ودرک زندگی دست پیداکنید..

 واما.....

اواخرخرداد...چندروزی مانده به اول تیرماه..عصبانی شدن..

یک متولد اسفند یاخرداد..میتواند به موضوع مربوط باشد..موضوعی که

فراموش کرده بودید..ودوباره یادتان آمده..دختران آذرماهی..حواسشانرا جمع

کنند..درخیابان..کیف وموبایل خودرامحکم نگه دارند..ماشینهای ناشناس و

شخصی..نه..رانندگی باسرعت بالا..خطرآفرین..وحتی شوخیهای افراطی..

میتواند مسئله سازباشد..

اواسط مرداد که سیاره اتان مشتری میخواهدبرج اسدراترک کند وپاگذاردببرج

سنبله..احساستان بشماخواهدگفت..وقایع تازه ای درحال رقم خوردن است..

میتوانید به قماری دست بزنید که درنهایت احتمال برد آن زیادنخواهدبود..

به نیمه ی دوم اکتبرکه برسیم..(اواخرمهرماه)..امیدواری ونشاط درمحیط کارتان

بیشترمیشود..وعده ای ندهیدکه بعدا نخواهید عمل کنید..مجردها ممکن است

تصمیم به ایجادرابطه ای بگیرند..وشایداحتمال ازدواج..یک متولدشهریور هم

سرراهشان..نظرشان راجلب کرده..اگررابطه سرگیرد..سال آینده تاثیرش بر

زندگی شمابیشترخواهدشد..درهرحال ازعمل به انگیزه های آنی..انتظارحاصل

پربارنمیتوان داشت..ومطالعه دراخلاق ورفتار شریک زندگی آینده..نقش زیادی

درغم وشادیهای آینده ی شما خواهد داشت..مشورت بدنیست..

وماه آبان..که زهره ومریخ دربرج میزان حرکت دارند..بالاخره پنجره ای را

بازوگشوده می یابیدوهوایی تازه بدورازاندوهها وگره های دنیوی ومالی..را

استنشاق خواهید کرد..اوایل آذر..خصوصا اگرخودتان هم متولد همین اولهای

آذرباشید..بیک نقطه ی اوج ذهنی میرسید..وتصمیمی رامیگیرید که مدتهابود

ازشماانتظارش میرفت..درهمین اوقات..سالخوردگان هم میتوانندنقش مهمی

برایتان ایفا کنند..بعضی ازمتولدین شاغل آذرماهی ممکن است زودترازموعد

بازنشست شوند...یاازشغلشان کناره گیرند..درهرحال بایکنفردرگیرخواهیدبود..

منتهااین برخورد..الزاما خشونت آمیز نیست..

درکارهای ابتکاری این فشار میتواند تصورات انتزاعی جالبی رادرشما ایجاد کند

و...اما..نکته ی دیگر..

مراقب تحریکاتی که شمارابسوی موادتخدیری دعوت میکنند باشید..

دل گرفتگیها..افسردگیها..میتوانند باعث دخول تحریکاتی اینچنین به ذهن شما

گردند..اوایل اسفند معلوم میشود که چقدر دل به این تحریکات داده اید..

دردیماه..کمی احساس کندی وعدم تحرک خواهیدداشت..که اواسط اسفند..

باورود مریخ به قوس ..کمی جبران خواهدشد..

وسخن آخر..

میرویم که درسال 1395..به تربیع دوم زحل ومشتری برسیم..واین نقطه ی

عطف نسبتا مهمی درتصمیمات پانزده ساله ی اخیرشماخواهدبود..

زحل درقوس ومشتری درسنبله...پس یادتان باشد..متولدین خردادوشهریور در

چندسال آینده درزندگی شمانقش خواهندداشت.

   متــــولـدین دیمــــــاه

مرغ دلم که طاقت خاری زگل نداشت

دیوانه رفته بود به گلــزارعاشقــی

درپرده ومحصور..اوایل سال..گمان براینستکه..مخالفانرا مانعی ازراه بازداشته

سرپناه امن رانادیده گرفتن..ودامن زدن..به شعله های بدبینی درچرخش ایام..

وسال شروع میشود..ومیتازیدبرتوسن اهداف..وموانع درراه..

دیده برقله های آرزو..و..وتپه های خیالات رادیدن..که نزدیک میشوند هردم..

وچه فکرها..وچه سفرهای کوتاه مدت چندباره..وتغییراتی جدید..همزمان باتغییر

محیط کارومحیط خانواده..وبسترپیمایش ...درمقابلتان..

یک متولد مرداد..شمارابه ریسکهای بیشتر می کشاند..وخوش بینی غیرمعمول

شمارادربهار..بهمراهی بااین زاده ی برج اسد میتواند بکشاند..

وداغ شدن چرخش پیچ ومهره ی کارها..درابتدای تابستان..حرارت بدنتان بالا

رفته...تب که ندارید؟

گرچه ازاواخراردیبهشت..باورود مریخ به جوزا..دربرابرزحل..محیط اطراف

خودراپرهیجان..وگاه..آمیخته بابرخی درگیریها مییابید..وتااواخرخردادکه حرارت

حوادث..بالامیرود..ویکروز سه شنبه.... دیگرکلافه میشوید..

هنگام کارباوسائل برقی..درمنزل..مراقب..باشید..مسئله ی خانه وسرپناه..

آخرای خرداددوباره میتونه مشگل سازبشه..

واما..روحیه تون..آخرای تیر..متعصبانه..برمخالفتهای خود پای خواهیدفشرد..

واین احتمال ..که به مرزافراط نزدیک شوید..طرف مقابل هم بیطاقت وناصبور

مینماید..وممکن است ضربه ای واردکند..تاثیرتصمیمات خودرابردیگران..

سبک وسنگین کرده..وبردایره ی اعتدال..گامتان برزمین آید..

روزای آخرمردادکه آمد..مشتری بزرگ..به حجره ی سنبله(شهریور) دخول

میکند..وفرصتها ئی که بایددریابید..دخالت ناپیدای آنکه..ظاهرش تغییر کرده..

مخالفانی..ممکن است..موقتا باشما دوستانه رفتارکنند..وزمانی مناسب..

برای پایان دادن به برخی درگیریهای کهنه وقدیمی..

میتوان تغییری..شایدمهم..درتصمیمات گذشته اتان..رامشاهده کرد..برخی

ضدیتهای پنهانی..ایمانتانرا..به دوستی وروابط پابرجا..به تزلزل وتردید..

خواهد کشانید..خصوصا..دهه ی سوم مهرماه..ازاین آزردگیها..خودرابکناری

بکشید بکمک یافتن سرچشمه ی افکاری نووشستشوی اندیشه های گذشته در

آن..

موضوعی همچون..امورارثیه..زمین..خانه..وارتباطشان باخواهران وبرادران

اوایل آذر

میتواندشمارابخودمشغول سازند..بنظرمیرسدنه شما ونه نزدیکانتان..درموضع

تصمیم گیری محکمی قرارندارید..آرام وبامشورت..بدون تعصب و...خشونت

تصمیم بگیرید..آنها که باهنرها..وادبیات..سروکاردارند..باپی بردن به اندیشه

وافکاری تازه..آثاربدیع ونوراپردازش خواهندکرد..شایدهم دلتان برای سفری

دورودرازپربکشد..خصوصا جوانترها..که بدنبال یافتن راههای بحقیقت پیوستن

رویاهایشان..سفررابستری میدانند برای تحقق آمال خود..پروازآرام آرام اوج

میگیرد..

واما..آخرای آذر..

متمرکزکنیدحواستــــانرا..چراکه اندیشه ای اغواآمیز..ودورازرگه های حقیقت..

شاید نشات گرفته ازالقای موجودی درپس پرده..شماراناچاربه اخذتصمیمی

کند..واین تصمیم..بهتراست حساب خاصی رویش بازنکنید..مگرآنکه درزمینه ی

امورهنری فعال باشید..اندیشه هایی پررمزوراز..میکشاندشمارابه ابداع آثار

انتزاعی وهنرمندانه..

وباورودمریخ ببرج قوس بیت دوازدهم شما..

دراسفنـــدماه..

مراقب حواس پرتیها ودرگیریهای ناخواسته باشید..دقت بیشتردرجاده ها

هنگام رانندگی..وسخن آخر اینکه..

سیاره ی شما...زحـــل..درسال1395 درحالت تربیع قرارمیگیردبا مشتری در

برج سنبله..تربیعی مهم..چراکه سیاره اتان دربرج قوس..بیت دوازدهم است..

ونوعی خودفشاری وخودسانسوری..برای افکارتازه ای که مییابید..وعمل به

آنها..خودرابشدت محدودخواهیدیافت..و...صبوری وتحمل دردرازمدت..حاصل

نیـــکوببارخواهدآورد.

  متـــولــدیـن بهمنمـــاه

مفلسانیم وهوای می ومطرب  داریم

آه اگرخرقه ی پشمین بگرو نستانند

می تابدو...می تابد...چراغ مشتری

درهفتمین خانه ...هنوز..بخت رانوری واقبالی پرازامید..تاچه دردستان بیاید

وقت حاصل..

وجوانان ومجردان برج دلــــو(بهمن)..شمعدان دردست..

برنگ آبی جریان نوری دل سپرده اند..که قلب تنهایان رامونس است..

وروزهای اول بهار...این فانوس...تزیین شده..باگلهای بهارومعطرورنگارنگ..

ازتابستان سال گذشته..شمابادعوتی به خروج ازتجرد روبروشده اید..

واگرزمانه جورباشد..زمان کمیاب مساعدی است برای فشردن دستی به شراکت

درزندکی..یادتان باشد همیشه همه چیز جورنخواهدشد..

واواخرخـــرداد..

وبازارگرم خبرها..وره افراط رفتن یک دوست..وکشانیدن شما بدنبال خود..

اگرصاحب فرزندانی هستید..یکی ازفرزندان ومسئله اش..غذایی گرم میشود..

درسفره ی افکارتان..

اواخرمرداد..وضعیت غیرمعمولی پیش می آید..

خصوصا اگردرمسائل مالی کارمیکنید..حسابدار..کارمندبانک..و..سخت حواستان

راجمع کنید..دوستی ...شریکی..به یکباره شمارادرآستان اخذوام..تادسترسی

به اموال دیگران..قرارمیدهد..وزیان آوروضعی است..خوشبینی شما نسبت به

مسائل مالی..میتواندبرایتان دردسرسازشود..واوایل شهریور استکه..

زحـــل ..دوباره..

پاببرج قوس مینهد..

وشماکه پا میفشرید برابقای اندیشه ها وآرمانهای خود..ویک اندیشه ی قدیمی..

که سعی برتاثیربراعتقادات شمادارد..وایده های شما..که میروند به دیواری

محکم برخورند..وناله ی شماازدرون..امیدهایتان درچهارراه سکه هاواسکناس

به راه بند ومانع دشواری گیرکرده..خصوصا..اواسطمهرماه..

ونگاهی پنهان دارید به احتمال اخذکمک مالی ازدیگران..وچه خوش بینی ها..

پس دادن وامها..درراه خواهدبود..ومیرسد..

اوایل آذر..

طناب کشی..بین افکاروآرمانهای شخص اتان..ونیاز به نقدینگی وپــــول..

وچه بسا اندیشه ها..که جلوه گرشوند..فریبنده وفسون وار..

وشاید که بااین حس وحال..کشیده شویدبسوی شعر..هنرها..موسیقی..تنوعی

درظاهرولباس..وآثارهنری برخاسته ازدردهای اجتماع..

وباحرکت زهره ومریخ.دورقصنده ی پیست آبی نیلگون آسمانها..درزمین

میزان..سعی درسفری درازمدت..همچون کبوتری درصفحه ی ذهنتان..بپرواز

می آغازد..و..

اوایل دیماه...

خاطره وفکری ازگذشته..که ذهن شمارامیخراشیده..بازدوباره سعی درحضور

خود..درجوی روان افکارتان ..خواهدداشت..ولی...ایندفعه دیگر موفقیت چندانی

نخواهدداشت..وشما بااعتمادبنفس بیشتر..براین تصورات غلبه خواهیدکرد..

اوایل اسفند..

بهتراست امضا نکنیدهیچ سندمالی را..خوشبینی ها..توصیه ها..وحمایتها..

نبایدمانع شود..که قبل ازهرامضایی..موضوع رابادقت بررسی وبعدواردعمل

شوید..باورودمریخ به قوس دراواخرسال..وتوقف طولانی اش دراین برج..

سرسختی بیشتری درابقای نظریات خودبروزخواهیدداد..که میتواندباوجود

عناصری قدرتمند درصحنه..شماراکمی به انعطاف درحفظ عقاید نماید..

یادتان باشد..سال آینده تربیعی مهم از زحل ومشتری دربروج قوس وسنبله

خواهیم داشت که..درزندگی متولدین دی وبهمن تاثیرخواهدنهاد..

   متـــولــدین اسفندمـــاه

...بی تو مهتاب...شبی بازازآن کوچه گذشتم..

همه تن چشم شدم..خیره..بدنبال توگشتم..

خوب..انگارباحرکت سیارات توبرج آتشی..حال وروحیه تون بهترشده...نه؟

ممکنه بهترترهم بشه..؟رفت وآمدها..دیدوبازدیدها..گوشه گیری رو رهاکردن..

ازمردادکه مشتری واردسنبله میشه..روابط نزدیکتری باهمه پیدا میکنین..

اون مشگل مالی که مدتها رنجتون میداد هم داره حل میشه دیگه..بزرگان

خونواده..پدررانکنه برنجونین..یک متولدآذرکه تونختونه..افکاروکارهای

ناآشناوغیرمعمول شما..برای او..موهاشو سیخ کرده..داره تصمیم میگیره یه

چیزی بشما بگه..دلخوریش همچین تازه ی تازه هم که نمیتونه باشه..

اماامسال بیشترمیشه..

آخرای فروردین..جوونای اسفندی..شایدبتونن عزمشونو جزم کنن که

بالاخره..آره یانه؟ مخصوصا دخترای اسفندی..سعی کنن بین اونیکه توقلبشونه

واونی که بیرونه..راه اشتباه نرن..چراکه نزدیکی های آخرخردادبیشترزیرفشار

قرارمیگیرن..میخواین جواب مادررو چی بدین..خیلی داره اصرارمیکنه..

بزرگترای اسفندچه وضعی دارن..؟دهه ی سوم اسفندیها..درمسئله ی خونه..

اتومبیل..وامثال اینها..یک مشگل پیدا میکنن....آقایون.. توخونه.. ماه خرداد..

به وسایل برقی خراب شده ورنرن..بدینش دست تعمیرکار..خلاصه ممکنه..

جائیتونوزخم وزیلی بکنین..حواس جمع کاربکنین..اواخرتیرکه شد..

یکی ازبچه ها..اگه بچه دارید..واگرنداریدیکی ازآشناها..رفتاری افراطی ازش

سرمیزنه..سرخیلی چیزامیتونه باشه..اطاق..وسائل خونه..زمین..آرومش کنین

نه اینکه..بهش میدون بدین وآتیششو تیزترکنین!!خصوصا وقتی وسطای مرداد

برسه..ممکنه دس به یه کاردردسردارهم بزنه..که اولش پیدانیس..ولی بالاخره

رومیشه..علی الخصوص که این بچه..آخرای تیردنیااومده باشه..انگاریه روز

جمعه س..سرپول بنظرمیاد اینکارروبکنه..یه متولد مردادهم ..ممکنه پاش تو

ماجراباشه..درست توهمین وقتا که میشه..سیاره ی مشتری داخل برج سنبله

میشه..(شهریور)..ویه چن وقت بعدش هم..کیوان خان(زحل)میادتوبرج قوس..

(آذر)...واین ابتدای فشردن یه فنره..که تودستوپای شما..بعدا..ممکنه ول بشه..

خرج تلفونتونو مراقب باشین..ازوسطای مهر هی تلفن میزنین..حرف میزنین..

بقیه زنگ میزنن.. حرفای جورواجور..هم سرچیزای خوب..هم سرچیزای کمتر

خوب..دختراوپسرای اسفندماهی..منظورجوونا ....نه...سن بالاها..ی جوون!

آخرای مهرکه شد..وجناب مریخ باجناب مشتری توبرج سنبله (شهریور)..

دس به دس شدن..اگه بخواین..میتونه زمان مساعدی برای گرفتن

تصمیم باشه..وعملش هم..وسطای آبانه.. که هم زهره وهم مریخ توبرج میزان

جشن میگیرن..!

فقط اولای آذر...

خیلی مواظب باشین..دست توکاسه ی متولدآذرکردن..ایندفعه غرش وهیاهو

ممکنه همراهش باشه..مخصوصا که..وسطای اسفند..مریخ هم..پاشومیزاره

روفرش قوس..ومهمونش میشه..وشما...سعی کنین..درهمه ی زمینه ها..

خودتونوکنترل کنین..سالخورده ها تواین وضعیت..(اولای آذر)..ضعفهای شدید

بهشون دس میده..استخونا..دندونا..دردای پیری..خلاصه بپائیدشون..

خودتونم..تودیماه وسرما..احساس ضعف خواهیدداشت..خستگی..ناشی از

رفت وآمدها..درگیریها..وتاثرها..شایدبه یه سفر بخواین برین..اوه..سفر

کناردریانباشه..چرا؟ آخه تواین سرما...؟

اولای اسفندکه میاد..ذوقتون گل میکنه..شعری..تابلوئی نقاشی..نواختن سازی

(پیانو)..مثلا..امتحان کنین خودتونو..خیالات پرجاذبه..واستعداد وقریحه ..

چـــه میتونه بکنه...یادتون باشه..اولای سال1395 سیاره های مشتری و

زحل..دوغول منظومه شمسی..درحالت نامناسب قرارمیگیرن باهم..(تربیع)..

وبرای شماهم میتونه مشگل آفرین باشه..درروابطتون بایک متولدآذر..

خوب..حالاکوتا...1395!!

 

              باآرزوی سال جدیدی..شادو

                   پرازموفقیــــــت

 

                                                                            بـاتشکـــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
← صفحه بعد