IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

خانه های آفتاب ..و..ناسازگاریهــا
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٩   کلمات کلیدی: دوستان حمل ودلو

باطلب یاری ازخالق هستی 

  

صحبت ازروابط انسانهاست..

درزندگی عادی وروابطتمان بادیگران..ازبعضی انسانها بدون اینکه بدانیم..

چرا؟..خوشمان می آیدودوست داریم دوستیمان راادامه دهیم ومحبت متقابل داشته

باشیم..همینطورازبعضی چهره ها..بدون اینکه دست خودمان باشد..

خوشمان نمیآید..

دوست داریم ازآنهادوری کنیم..تاجرهاوبازاریهای جوان بخاطراین احساس

خصوصااگرازتیپ احساسی باشند..

خیلی ضررخواهندکرد..آیامیشودبه صرف اینکه ازچهره یاطرزحرکت

وحرف زدن کسی خوشمان نمی آید..

به اوکم توجهی کرده ویاازدادوستد بااوخودداری نماییم..

 آیا..

رنگ رخساره خبرمیدهدازسرضمیر..تاچه حدمیتوانددرست باشد؟

تجربیات زندگی بمانشان خواهددادکه چه وقت به این احساس قلبی خود

توجه کنیم..ودوری کنیم ازچهره وعملکردبعضی..

دانش نوین طالع بینی وحتی قدیم طالع بینی چه میگوید؟آیاهمه آنچه

درجامع الدعوات  درموردطالع آدمها گفته شده..درست است؟

خوب...درنظربگیریدیکنفرراکه درماه..مثلا فروردین زاده شده باشد

یعنی آفتاب طالعش دربرج حمل..

قرارداشته..میخواهیم بدانیم باچه بروجی درگیر

وباچه بروجی.هماهنگی میتواند داشته باشد..

افراددربرخورداولیه بادیگران بامتولد برج یازدهم ازطالع خود

(برای فروردین میشودماه (بهمن)خیلی علاقه نشان میدهند..

جذبش میشوند..وسعی میکننددوستیشانرادوام بخشند..برج هایک درمیان

دوست بحساب می آیند..مثلا برای برج فروردین...بهمن..

خرداد - مرداد - مهر - آذر - بهمن..فروردین

خرداد برای مرداد..مردادبرای مهرو..

وبابقیه بروج یعنی:

اردیبهشت..تیر...شهریور...آبان ..و..

تفاهم کمتری ازخودنشان خواهندداد.....

ارتباط بابعضی بروج دردرازمدت ..ناسازگاری خودراعیان خواهدساخت..

ارتباط بابروج هشتم (برج تمایلات جنسی..کسی که بدان کشش

جنسی داریم..مرگ..پولهای دیگران..)..برج ششم برج ناخوشیها..

وبرج چهارم..برج مادر..خانه..که میتواندبیشترین فشارراواردکند..

اگربپذیریم که آفتاب ایران زمین دربرج حمل وآفتاب تشکیل

ایران اسلامی دربرج دلو قرارگرفته..حال به مکان آفتاب

دراین رویدادها برای مثال..توجه کنید:

سوم شهریور1320..روزحمله ی متفقین به ایران - 31شهریور

1359..حمله ی صدام به ایران - حمله به هواپیمای مسافری

ایران توسط آمریکادرماه تیر..حمله به صحرای طبس دراردیبهشت..

کودتای سوم اسفند1299 - و..دراین حوادث ومشابه آنهاآفتاب در

مکان نامناسبی قرارداشته با بروج حمل ودلو..

پس درموردکشورهاودولتهاهم این قانون میتواندصدق کند..البته برحسب

تجربه سالهای طولانی..این امرواضح میشود..

چون کشورآمریکا بعنوان یک ابرقدرت جهانی..اکنون مطرح است..

ازمطالعه درطالع زایش آمریکاشروع میکنیم..

آفتاب طالع آمریکارادرچه برجی میبینیم؟دربرج سرطان..ماه در

این طالع کجاست؟اواخربرج دلو..ماه حاکم برج سرطان است ودلو

بیت هشتم..برج دارائیهای دیگران..وهمینطورخطرها وتهدیدها..

مثلا ایران اسلامی باآفتاب طالع دردلو برای آمریکا میتواند تهدید کننده

نماید..به شعارهایی که داده میشودتوجه کنید..آبراهام لینکلن زاده ی

برج بادی دلو..رئیس جمهورآمریکا....ویاکندی متولدبرج بادی

جوزا...رئیس جمهوردیگرآمریکا..هم برتاریخ آمریکا تاثیرنهاده اند..

...

یک نکته ی مهم درطالع آمریکا:

این نکته..مکان سیارات زحل ومشتری است دراین زایچه..

درزایچه ی آمریکا سیاره زحل(یهودیان - حزب دموکرات درآمریکا- حزب

کارگردرانگلیس- دولتهای قدرتمندشرق)..دربرج شرف خود...میزان حرکت

 داشته وجایگاه خوبی دارد..ازطرف دیگرسیاره ی مشتری(حزب جمهوریخواه)

هم دربرج شرف خود یعنی سرطان دیده میشود..پس هم مشتری وهم زحل

دربروج شرف خودهستندواین چه تاثیری برآمریکاگذاشته؟

دوگروه مخالف وقدرتمنددریک جامعه..هردوبایدحرفهایشانرا بزنند..

وتاثیرخودرابگذارند..این همان چیزی است که ظاهرا ..به آن دموکراسی

میگویند..ولی ازدورکه بحرکات مردم ودولت آمریکانگاه کنیم..نوعی

دودستگی درتصمیم گیریها..ونداشتن وحدت تصمیم گیری بچشم می آید

نمیدانم فیلم کارتونی پاپای ملوان یابقولی ملوان زبل رادیده اید؟

پاپای ملوان همان مشتری وسرطان(آمریکا) است وهمیشه بایکنفردیگر

که هیکل مند وریشو(زحل) مجسم شده..درگیرمیشود..وبکمک یک

خوراکی(اسفناج = مشتری)قدرتمندشده وبرمردریشو(زحل)غلبه

میکند..سوپرمن...تارزان...مردعنکبوتی..وبقیه قهرمانهای آمریکایی را

هم ..همینطورمیتوان تحلیل کرد..حال به طالع شکل گیری ایران اسلامی

توجه کنید:

آفتاب نمودارطالع رادربرج دلو میبینیم....که میشود

بیت هشتم برای سرطان(آمریکا)..

بیت هشتم بیت خوف..خطر..وتهدید برای سرطان..شعارهادرراهپیماییها رابیاد

آورید..حال بیک نمودارسیارات در1901میلادی توجه کنید..

یکسال بعدازاین اقتران زحل ومشتری درجدی امام خمینی بدنیا می آید

برج تولدامام خمینی برج میزان است..برج میزان برج چهارم(نظرتربیع)

است برای سرطان..وناسازگارهستندباهم..بدنیست به زایچه ی

شکل گیری اسرائیل هم نظرافکنیم...

 

واین گفته ی  امام خمینی رابیادآوریدکه :

همه ی گرفتاری ماازآمریکاواسرائیل است..

توجه داریدکه آفتاب درزایچه ی تشکیل اسراییل دربرج ثوراست..وبرج ثور

بیت هشتم است ازبرای میزان..وناخوشایندبرای او..

وشاه متولد برج عقرب رابیادآورید که میزان میشود بیت

دوازدهمش..میزان برج مساجد هم گفته شده..وشاه به نصایح امام

توجه نمیکند..آنجاکه امام میگوید:ای آقای شاه من بتو نصیحت میکنم..

وشاه دست به انقلاب سفیدمیزند..

وامام بااوبمخالفت برمیخیزد..بروج سرطان(آمریکا)وعقرب(شاه)باهم هماهنگ

ودوست گفته شده اند..گفتیم که امام خمینی دردوران اقتران زحل ومشتری

دربرج جدی(1901 ببعد)..(جدی بیت هفتم ومخالف باسرطان..)

بدنیاآمده بوده..وزمانیکه دوباره ایندواقتران میکنند..دربرج جـــدی:

وزحل وارددلو میشود ..مخالفت امام...آشکارمیشود...

برج دلوبیت چهارم طالع شاه..وبرج فشارهابراو

وبیت اورانوس طالع شاه..

پس مخالفتها..همراه بامشاهده ی عملکرد آمریکا..اسراییل وشاه..میتواند

درجداول نمودارسیارات..هم..با..

مکان آفتاب دروهله ی اول وسایرسیارات درمرحله ی دیگر..ارتباط

داشته باشد..

دعاکنیم..خداوندآینده ی نیکی بدنیای ماعطافرماید..انشاا..


 


 
28مرداد...کودتا..سینما
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱   کلمات کلیدی: دو28 مردادوعملکردمشتری

                   باطلب یاری ازخالق هستی    

خوب...درتاریخمان..دو28مردادناخوشایندداشته ایم..یکی 28مرداد1332

ودیگری 28 مرداد57....وراستی چرا28مرداد..؟

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین..برج حمل است..حالامیتوان گفت

که شرف آفتاب..

دراین برج..یعنی حمل جای دارد..چه معنی میدهداین گفته؟

قرص آفتاب..بزرگترین جسم آسمانی موثربرحیات ما..روی زمین است..

وازقدیم..برظهوربزرگان..امیران وشاهان دلالت داشته..برج مقابل حمل

..میزان است..که شرف زحل دران واقع است..زحل قدرتمند..

کنترل کننده ی آفتاب...

وزندگی..و.سایش ودرگیری بین زحل وآفتاب دائمی است..

ودراین یادداشت ..آفتاب واسد..شاه است..اسد یعنی ماه مرداد..

وچون هردو28مرداد..

به زمان پادشاهی محمدرضاپهلوی مربوط میشود..اول نگاهی

می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدش...

خوب..اولین چیزی که بچشم می آید..اتصال دوسیاره باتاثیرمنفی

است دربرج سنبله(قدمابدان قران النحسین نام گذارده اند)...

یک اقتران نامناسب ودشواری زا..گرچه باآفتاب تقریبا درحال تسدیس

هستند..

برج سنبله ..برج معاشرین وآرزوهای صاحب طالع بشمارمیرود..

برج قدرت برای شاه..برج اسداست..که نپتون(قدرت

استعماری بریتانیا)ومشتری..

..سیاره ای که شرفش در سرطان(بیت آفتاب طالع آمریکا)..

است درآن حرکت دارند..

نپتون ومشتری دربیت دوازدهم سنبله قرارمیگیرند..وانرژی منفی

نسبت بدان دارند

یک نکته ی مهم درطالع شاه...برج دلو(بهمن)است که

برج چهارم برای عقرب..

وبرج فشارها وبقول منجمین قدیمی..برج انتهای کارها...میباشد

برای صاحب طالع..

چراکه برج مقابل اسداست..که گفتیم..برج اقتدارعقرب است..

خو ب دراین برج چه سیاره ای حضوردارد؟اوه...اورانوس..

یکی ازسیارات منسوب

به برج دلو..سیاره ی تکانهای شدید..وحوادث غیرمنتظره..

درجه ی اورانوس چه درجه ای است؟27درجه ی دلو..این همان

درجه ای استکه..درهردو28مرداد..آفتاب..ازمقابلش حرکت داشته..

آفتاب دربیت اقتدارشاه..که اورانوس آنرابه تغییرغیرمنتظره میکشاند..

آفتاب..یعنی سلطنت..

به انقلاب اسلامی فکر

کنید که درماه بهمن(دلو) به نتیجه رسید..پس برج دلو برای

شاه برج فشارهاست..

وتعجب آوراینکه شاه دریک روز بهمن ماه ..که ماه وزحل هم

به اورانوس طالعش نزدیک شده اند..دست به رفراندم

میزند..

مطلب بیشتر....

بدنیست به مکان سیارات توجه کنیم درلحظه شروع

پادشاهی محمدرضاپهلوی

چرا به اینها توجه میکنیم؟..برای جواب به..چرادو28مرداد؟؟

یادتان که نرفته؟..

خوب ...نگاه میکنیم به لحظات شروع قدرت برای شاه..

میبینیم که..برج دلو(بهمن)درحال طلوع ازافق شرقی میباشد..وپلوتودراسدرا

مقابل خوددارد..پلوتو تمایل به قدرت وشدت عمل خصوصا دراواخرسلطنت درشاه

بوفورودرحدافراط دیده میشد..اورانوس درطالع شاه دردلوبودوکارهای

غیرمعمول  ....

وافراط اوزمانی کاردستش دادکه اورانوس پای ببرج عقرب نهاد..کارهایی مثل

تاسیس حزب منفردرستاخیز..تغییرتاریخ ازاسلامی به شاهنشاهی..عملیات

پنهانی درعراق ولندن وسایرجاها..نوشتن مقاله درروزنامه اطلاعات(احمدرشیدی

مطلق)..فرستادن رئیس شهربانی قم به آبادان..پس از راه پیمایی واعتراضات

مردم قم..که با ماجرای سینمارکس گره خورد..

بین برج دلو(مکان اورانوس شاه) وحرکت اورانوس درعقرب حالت نامناسب

تربیع

بوجود می آیدکه درتصمیمات افراطی وغیرمعمول شاه..موثر مینماید..

اورانوس دردلو..مقابل اسد و..اورانوس درعقرب درتربیع بادلوواسد..

حالامیرویم بسراغ 28مرداد1332..

اولین حرکت مهم..نزدیکی زحل ونپتون است دربرج میزان..برج میزان برج مقابل

است

برای حمل..ویک حرکت متقابلانه میتواندباشد وسرچشمه ی تغییرات مهم

برای ایران زمین درسالهای..

آینده..حرکت مهم بعدی..مشتری است در21 جوزا که دردوازدهم اورانوس در21

 سرطان قرارگرفته..اورانوس وسرطان..نهضت ملی شدن نفت ..مصدق...

نپتون هم در21میزان بامشتری همراه بوده..مشتری ونپتون باآفتاب دراسد همراه

شده واورانوس وسرطان راضربه زده اند..به برج اسد نگاه

میکنیم..آفتاب:طرفداران

سلطنت..مریخ:عناصرارتش..پلوتو:سازمانهای جاسوسی

     / http://persian-astrology.persianblog.ir/post/70

واما در28مرداد1357:

درنظراول ..ماه رادربرج حوت میبینیم که درتربیع(تاثیرمنفی) است باماه درروز


28مرداد32..که دربرج قوس حرکت داشته..

ولی اینباردوباره مشتری رامیبینیم که ؟دردوازدهم آفتاب حرکت دارد..مشتری

درسرطان است وباماه درحالت.. مددرسان

درجبهه ی دیگر مریخ وزهره وپلوتورامیبینیم که درمقابل حمل وشرف آفتاب

حرکت

دارند..وبیت هشتم بحساب می آیند برای حوت(سینماوفیلم گوزنها)

آنچه درتابستان1357..مرداد57..درجات آخربرج اسدرادستخوش انرژی

منفی بیشتر(بقول قدما..انرژی منحوس)ساخته..اتصال سیارات زحل و

مریخ بوده..در25درجه ی اسد..که روز4ژوئن1978(خرداد57)..واقع شده..

اسدبیت آفتاب است..و28 مرداد57..آفتاب به درجات این اقتران رسیده..

درجه ی مقابل اورانوس درطالع شاه..

پس نیروها سه قسمته عمل کرده اند..اول مشتری وسرطان ..دوم آفتاب واسد

وسوم مریخ وزهره وپلوتودرمیزان..وزهره سیاره ی برج میزان در12درجه

میزان درحالت خصومت قرارداردبااورانوس در12درجه ی عقرب

مشتری وسرطان وماه زیرفشارمیزان ومهمانهایش قرارداشته اند..

/http://persian-astrology.persianblog.ir/post/21

ودرنهایت ..ماه..ومشتری ازمریخ وپلوتوآسیب میبینند..

واورانوس اززهره...

     

 

       بانثارفاتحه برهمه ی شهدای سینمارکس ...   

 


 
خروس رنگین..سال 96 مبارک
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱۸   کلمات کلیدی: 1396 سال خروس مبارک ،persian new year1396

                              باطلب یاری ازخالق هستی

چون خواند خروس رنگین..شودنهان درآسمان ...مه وستاره

برخیزم زخواب شیرین..چومرغکی ..زبسترم پرم دوباره..

مهرتابان برآردسر...روشن گرددجهان..صبح روشن مارابخشد..شوروصفابجان

سلام..

خوب سال خروس اومده..سال روچطورمیبینین؟میگن خروس سربازه..نظامی

وخیالباف ..ولافزن..البته نه همیشه!

اگر(و) خروس رابرداریم..میشه ..خرس..شاید96راسال خرس میگفتیم..

بهتربود..! چرا؟بریم توباغ 96..کاری به زحل نداریم که میخوادواردبرج بزغاله

بشه..ها؟..بریم..

خرس دربرابرعقاب..

سال1396 سال زحل است وجدی..

وزحل(کیوان)..آخرین روزهای پاییز1396به خانه ی خودش جدی قدم مینهد..

از2017تا2020میلادی..

زحل دربرج جدی توقف میکند تاحریفش مشتری به اوبرسد..هم مشتری وهم

زحل درجدی..وهردوبرای شروعی تازه..وحوادثی نوین برای جهان...

دراول برج دلو(بهمن) دست بدست هم میدهند..

زحل وجدی..همیشه بارخدادحوادث خیلی مهم همزمان بوده..

زحل همان ناخدا نموی داستانهای ژول ورن..همان آنتی کریستهای

پیشگوییهای نوستراداموس..و......

زحل= روسیه..نیروی مقابل ایالات متحده(مشتری وسرطان)..وباحضور

پلوتودرجدی..تاثیرات زحل بین2017 تا2020شدیدترخواهدبود...

برج میزان..میتواندچیــــــن باشدوسرطان..آمریکا..وانگلیس وآلمان حمل..

که بین 2017تا2020بشدت تحت فشارزحل وجدی قرارمیگیرند..وجدی

برج دوازدهم است ازبرای دلو..که آفتاب ایران اسلامی درآن قراردارد..

پس جهان..آبستن حوادثی تازه خواهدشد..چگونه حوادثی؟

به گذشته نظرمی افکنیم تابه اهمیت حضورزحل درجدی پی ببریم..

زحل وگذشته ها...

امام خمینی درزمان حضورزحل درجدی متولدشده..

ودرزمان اتصال زحل ومشتری درجدی از(1339)1961قیامش راآغازکرده

ودرزمان حضورزحل درجدی..هم..رحلت کرده

دیکتاتوری واستبداد شاه اززمان حضور زحل و مشتری دربرج جدی شدت یافته..

ونخستین چاه نفت درمسجدسلیمان..درزمان حضور زحل درجدی به نفت

رسیده..

به بقیه ی رخدادهای مهمی که درزمان حضور زحل درجدی رویداده

فرمول وارتوجه کنید(همه مهم وسرنوشت سازبوده اند):

سقوط وال استریت - نخستین برخوردها بین اعراب واسراییل -

تاسیس بی بی سی درانگلیس - کشف سیاره ی پلوتو - پیروزی

ناسیونال سوسیالیستها درآلمان - بقدرت رسیدن کاسترو درکوبا -

آلاسکا جزء آمریکا میشود..رسیدن سفینه ی شوروی بماه - حمله ی آمریکا

به سکوهای نفتی ایران - حمله ی ناپلئون به روسیه - آتش سوزی مسکو -

عهدنامه ی گلستان - قحطی درانگلیس - بیسمارک صدراعظم آلمان میشود..

حادثه ی لاکربی - مسئله ی سلمان رشدی - حمله ی عراق به کویت -

برچیده شدن دیواربرلین - حادثه ی خلیج خوکها - پروازگاگارین - افتتاح

پل بین آبادان وخرمشهر - زلزله ی لار - بنیانگذاری اوپک - ورودآمریکا به

جنگ ویتنام - بمباران حلبچه - عقب نشینی شوروی ازافغانستان -

حمله ی ناوآمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافری ایران..

اگرمشتری ..حرکات انبساطی رادرحوادث..همراهی میکند..زحل میتواند

باتاثیرات انقباضی..حوادث رادرجهت معکوس ورجعی ..سوق دهد..

خانه ی زحل بیت جدی است ودلو هم بیت زحل گفته شده..

خیلی ازمتولدین دیماه..باحضورزحل درقوس..حالات مرتاضانه..رژیمهای

سخت..و...خودراتحت فشارقراردادنها..راتجربه کرده اند..

به کشوریونان که تحت تاثیرزحل میتواندباشدوحوادث سالهای اخیرآن

بیندیشید..جدی برجی خاکی است..وبیت دهم منطقه البروج..وشرف

مریخ درآن..شخصیتهایی مثل ناپلئون وهیتلر(دوآنتی کریست نوستراداموس)

ماه رادرطالعشان دربرج جدی داشته اند..وماه..یعنی. احساسات - افکارنهان -

ونیروی ناخودآگاه..پس جدی..اوج قدرت طلبی هاست...

خوب یه نگاهی میندازیم بسال خروس ولحظه ی تحویل سال96:

وهمینطورشکل آسمان درلحظه ی تحویل سال..

..زحل وماه رادرکنارهم میبینید..که نشانه سالی..نه چندان باگذرآسان..میتواند

باشد..

دریای جنوب چین وهنددرعرصه ی سیاست..میتوانندحساسیت زاگردند..

مشتری به زحل آرام آرام..نزدیکترخواهدشد..وقاهره باحرکات زحل ومشتری..

درجدی..(برج تولد جمال عبدالناصر)..باحرکات جمعی جدیدی میتواندروبرو

شود..

نکته..

زمانیکه مشتری به نزدیکی زحل برسد..علائمی ازحوادث مقرربرج دلو ظاهر

خواهدشد..(اقتران دسامبر2020)..

برخلاف نظرخیلی ازنظریه پردازان امروزی..عقلانیت وتفکروآرمانگرایی ها

سرانجام..براحساسات ومنافع شخصی..غلبه خواهدکرد...

خط سیرفلسفی تصمیم گیریها..مسیری دیگررادرپیش خواهدگرفت..

قوم یهودهم تحت تاثیرزحل هستند..وحرکت انقباضی زحل..شامل آنها

هم خواهدشد..بیشترین کشوردرگیردشواریهادراین زمان..ایالات متحده

میتواندباشد..که بعنوان یک ابرقدرت..(باآفتاب شکل گیری دربرج سرطان)..

زحل را(روسیه - چین - هند - مصر- وحتی دربرخی زمانها..یهودیان)رادر

برابرخودمشاهده خواهدکرد..

این وضعیت میتواند مارابه یادفیلم :آخرین قطارگان هیل بیندازد..این

فیلم درسال1959(1338)ساخته شده..دردوران ورود وتوقف سیاره ی زحل در

برج جدی..اگرآنتونی کوئین وتپه ی تفنگ رابجای ایالات متحده فرض کنیم..و

کرک داگلاس راحریف مقابلش..یعنی کجا؟ بله ..درست است..اگرگفتید عضو

خانواده ی آنتونی کوئین کجامیتواند(درفرض ما) باشد؟..خوب..واما..

ادامه مطلب..

 

پلوتو..سیاره ی شدت عمل وانفجارات هسته ای هم دربرج جدی بازحل خواهد

بود..چراکه.....

زحل..آرام آرام وباتانی بطرف پلوتو میرود..مشتری هم که برسد..چه خواهدشد؟؟

آیاایالات متحده..درمقابل تهدیدات روسیه..ناچارخواهدشد..برخی پایگاههایشرا

برچیند..درهرحال..این تهدیدهابسیارجدی وشایدخطرناک خواهندبود..

شایدماجرابشکل مسئله ی خلیج خوکها بپایان نرسد..چراکه خروشچف

متولدبرج حمل بوده وپوتین متولدبرج میزان..وتصمیماتشان نمیتواند

شبیه هم باشد..حتی اگرتصمیم گیرنده ی طرف مقابلشان یک متولد

خردادباشد(مثل کندی)..

شرف زحل درمیزان است..وهبوط زحل درحمل..

جدی..

بیت اموال ونقدینگیهای عربستان است..وتیری که ازمکانی ناپیدا..بطرف

نقدینگیهای عربستان پرتاب شده..سرانجام کیسه ی سکه هارا سوراخ

میکندو...

یک تصمیم افراطی درخاندان آل سعود..میتواندبه جابجایی مهمی درقدرت

بینانجامد..

صیادان ماهی..بایدمراقب باشند..چراکه تحت تاثیراین حرکات آسمانی..

ممکن است به صید افراطی دست یازند..وخلاصه کم بیاورند..

آبادان...وپالایشگاه آن(حمل)..بهترین زمان برای نوسازی راپیش رو

خواهندداشت..همینطوربرخی بنادرجنوبی..ازجمله بوشهر..

بنظرشما..سوریه شباهتی باکوبای زمان بقدرت رسیدن فیدل کاسترو..

میتواندداشته باشد؟ازجهاتی میتوان گفت بله..

کوبا نزدیک آمریکا بود وشوروی درآن پانهاد وموشک مستقرکرد..

وسوریه نزدیک اسراییل است..آفتاب درطالع آمریکا دربرج سرطان است..

وسرطان خانه ی ماه.. وشرف ماه درثور..وثور = اسراییل....واسراییل

برای سیاستهای...آمریکا دارای اهمیت..آمریکا تمام تلاشش راکرده تانفوذ

قدرتهایی مثل ایران اسلامی...روسیه(زحل)رادرسوریه کمرنگ کند..

انتخاب مزدورانی درکوبا..وخلیج خوکها..یادرموصل وحلب..حمایت ازداعش..

..انفجاراولین بمب هسته ای درهیروشیما باحرکت پلوتودراسد همزمان

بوده..وحالاپلوتو بطرف برج دلومیرود..

نیروی مخرب هسته ای بچه اوجی خواهدرسید؟؟

 

  سالی بدون دغدغه ودرگیری راآرزومیکنیم

 

 

 

 

 

 

متولدین فروردین..

عشق:نیمه ی اول96که همچنان مشتری درمیزان توقف کرده..

احساس خوش شانسی وخوشبینی سال گذشته..(البته از پاییزببعد95)..

راباخوداحساس میکنید..خصوصادرروابطتان..یادتان باشدکه ..بادهمیشه

گل بهمراه ندارد..فرصتهاراازدست ندهید..قبل از رسیدن پاییز..تصمیمی اگر

لازم است بگیرید..واردیبهشت..بهترین زمان آن..15آوریل نشانه اش را

خواهیددید..همینطور..

آنگاه که اواخر اردیبهشت..زهره دربرج حمل دربرابرمشتری به دست افشانی

پرداخته..واما..ازهرگونه حرکت افراطی وتندی دراوایل ژوئن(میانه ی خرداد)

بپرهیزید..چراکه ماهی عشقتان ..ازدستتان لیزخورده وبه اعماق آبهافرو

خواهدرفت..آیاخواهیدتوانست آن متولدمهررافراموش کنید؟

زندگی:یه مدتی بریدیدودوختید..وقتی اورانوس پای ببرج حمل نهاد..

وباورود زحل به قوس..حواستان به هدفی رفت که زیادنزدیک شمانیست

و...امسال زحل پامیگذارد ببرج جدی..جدی خانه ی کارهاوتلاش شما..

کاربیشتر..وحالتی که طی آن..مانعی راجلوی احساس نمیکنید..وتشدید

این حالت..ولی بمرورزمان..براثرفعالیت کاری زیاد..احساس محدودیت به

شمادست میدهد..اواخرماه مه(اوایل خرداد)اگررانندگی میکنید..یاباوسایل

صنعتی کارمیکنید..بیشترمراقبت ودقت کنید..مشاجره بادیگران زیان آور

خواهدبود..تعادل ورعایت انصاف درتمام زمینه ها بنفعتان خواهدبود..خصوصا

میانه ی آوریل(دهه ی سوم فروردین)احتمالا باتصمیمی که میگیرید..

بیک زیان مالی ممکن است برسید..مراقب تصمیمات شتابزده ی خودباشید.

متولدین اردیبهشت..

عشق:

روز6ژوئن تقریبا اواسط خرداد96..زهره ی زیبا..پای میگذاردببرج ثور

(خانه ی آفتاب شما)..زهره یکی از خانه هایش برج ثور یا اردیبهشت

گفته شده..روابطتان بادیگران گرم ونشاط انگیزترمیشود..جو درخشان وپرمهری

هاله واراطراف شمارامیگیرد..مکانهای زیبا..چهره های دل انگیز..دیدارهای

غیرمنتظره..دل بستن بیک نفر..شایدیک متولدمهر..این مهرماهی خودرابشما

خیلی نزدیک کرده..باشاخه گل..عطر..ترانه وشعر..

مخصوصاحوالی دهه ی سوم خرداد..واما..یکی دوروزی قبل از6ژوئن..

بیشتردقت ومراقبت کنید..کسی سعی درفریب شماممکن است بکند..

وقلبتان رادچارشوک..شوک ازنیات پنهانی افراد

زندگی:باحرکات اورانوس درحمل وزحل درقوس لااقل تاپایان پاییز..

همچنان درگیرمسئله ای مربوط به برج قوس خواهیدبودکارهای نهانی

واحتمالا..هوای نفس برشماممکن است غلبه کرده باشد..اواخرماه مه

(اوایل خرداد)موردبازخواست وشاید...قراربگیرید..بهرصورت..آنچه

کاشته اید..ثمرخواهدداد..اواخرآذرممکن است چشمتان..بیشتربه

حقیقت بازشود..خصوصااوایل ژوئن(میانه ی خرداد)مراقب باشید

چراکه حرکت اواخرفروردین..بازدهی برایتان به پیش می آورد..

ونحوه ی مهره چینی اتان زیرپرتونورحقیقت..جلوه گرخواهدشد.

متولدین خرداد..

عشق:

یکی دوسالی است که روابط عمومی خردادیها برایشان رضایت بخش بنظر

نمیرسد..گرچه درمیانه ی تیرماه امسال (اوایل ژوئیه)گرمی خاصی رادر

قلبتان احساس خواهیدکرد..ولبخندهاوگفته ها دوستانه ترمیشوند..

ولی..یکهفته مانده بپایان ماه جولی..همان مسئله ی یکی دوساله ی اخیر

میتواند امیدهایتانرادستخوش زیروبم زیادی بسازد..خصوصا..آخرای سال

علائمی ازرفع این مشگل مهم بنظرمی آید..برای به ثمر نشاندن عشقتان..

صبرکنیدتازمان مناسب فرارسد..ازدواج مجددبرای بعضیها..شایدکارسازنباشد.

زندگی:آیاحرکات افراطی فردیاافرادی ازمعاشرینتان موجب افسردگی

وگوشه گیری شماشده؟..خوب یک دوست خوشبین وامیدوارمیتواندیخ سرد

این گرفتگیهاراکمی ذوب نماید..واینک تاپایان پاییزاحساس خواهیدکرد..

فشارها آرام آرام دارندکم میشوند..ولی بامسائل مالی دیگران چه خواهید

کرد؟تمام ماه مه(اردیبهشت)سعی خواهیدکردبااحساس گرفتگی خود

مبارزه کنید..رقیبی شغلی هم برفشارمنفی خودنسبت بشما..خواهد

افزود..ودرنهایت اواخرماه مه(اوایل خرداد)..باهم شاخ توشاخ..ممکن است

بشوید.

متولدین تیر

عشق:درجذب قلب جنس مخالف..اگربخواهید..ظاهرامشگلی نبایدداشته

باشید..بادرک احساس قلبی دیگران..اولین روزهای ماه اوت امسال..

برخوردهاوگفتگوهایی دلنشین باجنس مخالف خواهیدداشت..15 ماه اوت

..اواخرمرداد امسال..یک احتمالا متولد دی که شایدازقبل هم اورادیده باشید..

دوباره سرراهتان قرارگرفته و..قلبش رابشماعرضه میکند..

گرچه اودرارائه ی نیاتش کمی افراطی بنظرمیرسد..امابدنیست به محبت

اوبیندیشید..گاه زیادی جدی بنظرمیرسد..

زندگی:اولین روزهای دیماه...کسی درزندگی شما ظاهرخواهدشد..درقالب

یک شریک کاری..یایک مخالف خوان کارهای شما..برج دی بیت هفتم

طالع شماست..وزحل درآن..ظهورش احتمالابشکلی افراطی وتاثیرگذار

خواهدبود..درنیمه ی دوم سال..بعداز15مهرماه..ارتباط کاریتان بادیگران بهتر

خواهدشد..مشگل دشواری درارتباطاتتان..شایدبالطف دوستی کمترشود..

واین لطف وهمکاری تااواسط دیماه..مستمرادامه خواهدداشت..

متولدمرداد

عشق:اواخرماه اوت..(اوایل شهریور)..لحظات جالبی راکه میتوانستید

منتظرش باشید..لمس خواهیدکرد..گرمی احساسات قلبی اتان..

بالاخره کارخودش رامیکند..باخوشبینی ذهنی که اخیرا درشما

جوشیده..ومددنزدیکان..آنچه سایه خودرابرافکارشماافکنده بود بالاخره

دراواخرسال میتواندبکناری برود..ازپاییزسال پیش باینطرف..یک متولد مهرماه

نظرتان راخیلی جلب کرده..عضو فامیل است یادرهمسایگی..

شرایط برای پا پیش گذاشتن رامشگل میبینید..وشایددرنهایت از

تصمیمتان منصرف شوید..

زندگی:کسالتی که یک دوست یایکی ازفرزندان داشته ممکن است دراواخر

آذرماه..به راه حلی بینجامد..مراقب باشیدعلاقه ودلبستگی شمابه این رابطه

عاطفی ..ممکن است خودتان رادچارمشگل سازد..ازنیمه دوم سال گذشته

بفکر خرید یک وسیله ی نقلیه جدیدشاید..افتاده باشیدوازیک متولد مهردراین

موردکمک بگیرید..آنهاکه درمیانه ی مردادزاده شده اند..درمیانه ی دیماه..

بخاطرمسائل مادی..احتمالابافردیاگروهی درگیرمیشوند..احساس برانگیختگی

خودرااوایل زمستان کنترل کنید..بنفعتان خواهدبود.

متولدشهریور..

عشق:از20سپتامبراست که کمی خرده فرمایشها راکنارمیگذارید..

چراکه دیگران رامتوجه ی خودمیبینید..باحرکت مریخ وعطارد وزهره..

دربرج سنبله..اعتمادبنفس بیشتری درخود احساس کرده وباجرات پیش

میروید..دهه ی سوم مهر..اگرمواظب نباشید..یک نگاه افسونگرانه..ممکن

است کاردستتان بدهد..وناچارشویدکاروزندگیتانراول کنید وبه اوفکرکنید..

کجا؟همین دورووراتون...!همسایه ها..فامیل..خصوصابامقابله ی زهره

ونپتون درسنبله حوت درتثلیث بامشتری..دراوایل اکتبر..

زندگی:برج جدی(دیماه)برای شمااهمیت خاصی خواهدیافت..اززمستان

سیاره ی زحل واردبرج جدی میشود..پلوتوهم آنجاست مشتری هم در

عقرب..کمکرسان خواهدبودوعقرب..فامیل ..نزدیکان..خواهران وبرادران..

برج جدی..فرزندان..دوستان..ماجراهای عشقی..وزحل یعنی دشواریهایی

دراین زمینه ها...اگرکاری راشروع کنید..آغازش میتواندسنگین ودشوارباشد

ولی درنهایت میتواندبرایتان ثمربخش باشد..اوایل خردادبطرف عصبانیت کمتر

بروید..چراکه یک فردعصبانی درمحیط کار..شمارازیرفشارخواهدبرد..

درگیرنشوید بهتراست..میانه ی آوریل(اواخرفروردین)ممکن است براثرکم

توجهی بیک زیان مالی برسید.

متولد مهر...

عشق:خوش شانسی هایی که ازپاییزگذشته همراهتان بوده..تاوزش

بادهای خزانی 96هم ادامه خواهدداشت..گرچه درچندسال گذشته درروابط با

دیگران..وجنس مخالف..جذرومدهای زیادی را به تجربه نشسته اید..

ازمیانه ی اکتبرنگاه ولبخندتان کارسازترخواهدبود..اگرجنس مونث هستید

مواظب عشقهای افراطی بعضیها باشید..خصوصا اواسط آبانماه..

یکی ازنزدیکان..شایدیک متولدآذر...میتواندتاثیرزیادی برزندگی احساسی

شمابگذارد..

زندگی:خوش بینی همراهتان ازسال گذشته..امسال نیزبیاری اتان میشتابد

البته تاپاییز..بعدازپاییزبروزکمی مشگلات..خوشبینی هاراکمرنگ ممکن است

بسازد..مسائلی مربوط به خانه وخصوصا مادر..شمارامشغول خواهدداشت..

اواخرفروردین..شایدآشنایی شماراتشویق کندبرای ورود به مسئله ای..مربوط

به داراییهای یکنفر..خوب.. نیت امرظاهرانمیتواندچندان نیک باشد..ومراقبت

وخودداری شمارامیطلبد..درصورت انجام این کار..دراواسط دیماه..باید حساب

پس بدهید..ودستتان روخواهدشد..افکارنه چندان سازنده ی این یکی دو

ساله ی گذشته..دراواخرماه مه(اوایل خرداد)میرودکه بیک تصمیم گیری

نامناسب درشما منتهی شود.اواخرفروردین..زهره درحمل..بمقابله با

مشتری میرود..شایدخوشبینی شمادرامورمالی چندان هم بی تاثیر نباشد

وشانس معامله ای خوب..اگردرتجارت هستید..پیش بیاید..

متولدآبان...

عشق:

درماه نوامبراست که خودرادررابطه بادیگران فارغ البال ترحس خواهیدکرد..

چراکه مشتری وزهره درعقرب حرکت دارند..اگرجوان هستید وآماده ی

شروع یک زندگی تازه..شانس یافتن شریکی مناسب راکه پیش می آید

براحتی ازدست ندهید..اگربیک متولدآذریااسفند دل بسته اید..دراواسط

دیماه..جسارت بیشتری برای ابرازعشق واخذ تصمیمات برای آینده.. درخود

احساس خواهیدکرد..

مواظب برخی افکاردشواری آفرین درموقع تصمیم گیریهایتان باشید..

زندگی:ازده اکتبرببعد(دهه ی سوم مهرماه)خوشبینی درونی خاص..و

همینطور..اعتمادبنفس آرامبخشی..وجودشمارافرامیگیرد..میتوانید

تصمیمات مهمتانرااینموقع اخذکنید..متولدین (اواسط آبان )دهه ی سوم دیماه

ببعد..انرژی خاصی هم پیدامیکنند..وکمک دوستان هم درراه خواهدبود..

شایدمشگلات مالی اتان بنوعی برطرف یاکاهش یابد..ولی مهمترین حرکت

ورودسیاره ی زحل است..بیرج جدی...که اولین روزهای زمستان واقع میشود..

برج جدی..برج نزدیکان..فامیل نزدیک..خواهران وبرادران وهمسایگان گفته شده

وشمابامعضلی دریکی ازاین موارد دست وپنجه نرم خواهیدکرد..

ازتیزی وسرعت افکارتان کاسته شده..وانگاربصورت موقت..سایه ای

ناپیدا..برذهنتان نشسته..اجازه ندهیدبدبینی هاوکج خلقیها..برشما

غلبه کند..

متولدآذر...

عشق:بالاخره زمانی هم میرسد که احساس آرامش بیشتری داشته

باشید..باخروج زحل ازقوس..احساس سنگینی..وکدورت درشما بسویی

خواهدرفت..کی؟ازآخرای آذر..!آره بابا..فقط یه کم حوصله..!

قول بدهید که قیافه عبوس واخم آلود برخی ازشماآذرماهیها..حتما نشاط

وصداقت قبلی رادوباره بخودبگیرد..اینجوری به عشق واقعی اتان نزدیک تر

خواهیدشد..بیک متولدمهر فکرمیکنید..ولی درنهایت..این احساس رابیشتر

دوستانه خواهیدیافت..تاعشقی عمیق..مواظب نگاهی افسونگرانه ازسوی

یک متولدبروج آبی..دراواسط دیماه باشید..خصوصا دهه ی سوم دیماه..

زندگی:دراین یکی دوساله..حالت گرفتگی..ودرگیری بابعضی مشگلات..

شمارامشغول داشته..که بنظرمیرسددرزمستان..یک احساس سبکی و

خلاصی تدریجی..ازاین قیدوبندهابیابید..ولی موانع مالی..برای برخی متولدین

آذر..همچنان مشگل سازخواهدبود..آخرین روزهای ماه مه(اوایل خرداد)احتمال

درگیری بایکنفررادارید..این فردبرانگیخته وعصبی..ممکن است کاردستتان بدهد

مراقب باشید..  اگردرتجارت..امورمالی وبانکی وقراردادهاهستید..هفته ی اول

ژانویه 2018یعنی اواسط دیماه..بسیاردقت کنید..هیچ قراردادی رابدون مطالعه

ومشورت..امضا نکنید..قول وتعهد مالی بکسی ندهید..چراکه طرفتان..سرسختانه

اجرای تعهداتتانرا پی خواهدگرفت..

متولددی...

عشق:گرچه ازپاییزببعدمعاشرین خوشبین وخوش چهره ای سرراه شما..

ممکن است قراربگیرندولی...باورودزحل  به جدی درآخرین روزهای آذرماه..دقت

داشته باشید که قیافه بیش ازحدجدی برای شمامتولدجوان دیماه..میتواند

به دوری دیگران ازشمابینجامد..خصوصادرهفته ی اول دیماه..که دیگران و

جنس مخالف ممکن است بسوی شما کشیده شوند..

درعشق..آرام وباتانی جلورویدوازپیاده کردن نظریات افراطی که درذهنتان

ممکن است وجودداشته باشند..بپرهیزید..یک متولدآبان..میتواندشمارا

جذب کند..کجا ؟دریک مهمانی..یااورابهمراه دوستی ملاقات میکنید..

زندگی:امسال سیاره ی زحل (کیوان - saturn)سیاره ی متولدین

دیماه..دراول دیماه وارد مکان برج تولد آنها..برج بزغاله..خواهدشدوپلوتو

هم که چندسالی است دربرج جدی جاخوش کرده ونمیخواهدتکان بخورد..

خوب نتیجه؟اگرجوان هستید..قیافه اتان شمارابسیارمسن ترنشان

خواهددادوکلا همه ی متولدین دیماه که جدی مینمایند جدی ترخواهندشد

دختران جوان وخانمهای دیماهی خیلی مراقب این حالت باشند..هم سر

کاراگرکارمیکنندوهم درمحیط خانه..لبخند ونشان دادن حالت نشاط..خواندن

کتابهای فکاهی وشعرهاوترانه های نشاط آوررافراموش نکنند.دراولین

روزهای خردادممکن است مسئله ای محرمانه..که مدتها ذهنتانرامشغول

داشته..برشماآشکارشود..به اموربهداشتی توجه بیشتری داشته باشید.

متولدبهمن..

عشق:ازآخرین روزهای دیماه..تمایلات بیشتری برای ارتباط بادیگران و

جنس مخالف رادرخوداحساس خواهیدکرد..بنظرمیرسد رقبا...با

بدشانسی روبروشده اند..خیلی بیک متولدآبان توجه نشان خواهیدداد..

کی؟ ازپاییزببعد..کجا؟شایددرمحیط کار

زیاد درامورمحرمانه ی دیگران واردنشویدازکی؟ دیماه ببعد

زندگی:باتوقف پلوتودرجدی واورانوس درحمل..گرچه خیلی کمترازسالهای

گذشته..اماهنوزباتاثیری موثر..مسائلی مانع ازرسیدن شمابه هدافتان

درزندگی میشود..امسال باورود زحل به جدی..شایداتفاق جالبی را

تجربه کنید..باورکردنی برایتان شایدنباشد..مخالفان وموانع خودبجان یکدیگر

میافتند؟؟!وچه کسی ممکن است نفع ببرد؟

اوایل خرداداگرفرزندداریدبرای یکی ازفرزندان واگرمجردهستیدبرای یکی از

دوستان..مشگلی ازنوع درگیری بادیگران..ممکن است پیش بیاید..که شما

رابخودمشغول خواهدداشت..ازمهرماه ببعد..کارتان ازحالت جدی خود

خارج شده..ومحیط کار..گرمتربنظرخواهدرسید..ارتباط نزدیک ودوستانه ای

بایکی ازهمکاران..شایدیک متولدآبان یاآذر..پیدا میکنید..سفرهای کوتاه مدت

همچنان موردعلاقه ی شماخواهدبود..

متولداسفند..

عشق:کوکب عشق زهره است وبهترین وضعیت رادربرج حوت یااسفند

میتواندداشته باشد..خانمهای اسفندی میتوانند عشق آفرین باشند..

وبرعکس..عطارد..سیاره ی فکرواندیشه..هبوطش(بدترین جایگاه)دربرج حوت

گفته شده..واین یعنی فکرهایی باثمره ی نامعلوم وتردیدآمیز..وکشیده شدن

بطرف مکرافراد زودآشنا..پس درتمام زندگی مراقب افرادزبانباز که خود

رادوست شمامینمایند..باشید..

ازاوایل فوریه(میانه ی اسفند)دراجتماعات ومهمانیهای بیشتری شرکت

خواهیدداشت..وگفتگوهای دلکش..مواظب باشید ازمهربانی شما ممکن

است برخی سوءاستفاده کنند..هواسرداست..اماقلبتان گرم مینماید..

میانه ی آذر..باتثلیث مشتری ونپتون..یک متولدآبان درزندگیتان..زیادتاثیر

خواهدنهاد..مواظب یک دوست جدیدباشیدکه ممکن است خیلی دوست

نباشد.

زندگی:کارزیاددراین یکی دوساله..برای اخلاق وشخصیتی مثل شما..خسته

کننده شده..امسال باورودزحل به جدی..آرزوهاورویاهایتان به موانعی

برخواهندخورد..مراقب دوستی هایتان هم باشید..مخصوصا خانمها..

به افرادی که تازه آشنامیشوید به سادگی اعتمادنکنید..مراقب کیسه

سکه هاباشید..باورودمشتری به عقرب..شایداندیشه ای جدیدیا

یک سفر بشماکمک کندتاازخستگیها وگرفتگیها خلاص شوید..

شایدبهمراه یک متولدآبانماه..

اوایل خرداد..درمحیط خانواده..ناآرامیها..ودرگیریهایی شماراهمراهی

خواهندکرد..جوانترهامراقب باشند..که بابزرگترها..پدریامادرسرشاخ

نشوند..چراکه این وضعیت گذراخواهدبود..


 
اگرباران...
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٥   کلمات کلیدی: great famine in iran 1919-1917

                         باطلـــــب یــاری ازخــالــق هستــــی


نمیدانم تابحال شده که زیرفشاریک رنج جانکاه..درحال ازهم پاشیده شدن قرارگرفته باشید..

ودربدربدنبال علت وریشه ی این رنج...وبه بقیه ی انسانها نگاه کنید..مثلادریک

پیاده رو..دیگران بسرعت وظاهرا باقدرت واعتمادبنفس..ازمقابل دیدگان

شمارژه میروند..وتوبخود میگویی..توچرا؟پس توچراپنچرشده ای...؟

چراهمه ی اجزای وجودت راترس واضطراب وازهم پاشیدگی فراگرفته؟

من اینحالت رابارویدادی مثل یک قحطی بزرگ همسان میبینم..

قحطی سالهای 1917تا1919ویا1870-1871میلادی درایران زمین را..

برای مثال...آیاجنگ جهانی..ودخالت انگلیسی ها درخریدگندم باقیمت بالا از

عاملین فروش..باعث این قحطی باتلفات میلیونی شده..؟(1919-1917)

ویادر1870-1871..وجودفقط خشکسالی -سرمای شدید - احتکار وناجوانمردی قشری

ازاقشارمرفه آنروزگار باعث تلفات عظیم ناشی ازکمبودموادغذایی گشته؟

بررسی میکنیم وضعیت حرکت سیارات رادرآن زمانها..تاببینیم بیک جواب روشنی

میرسیم یانه..

درهردوقحطی دیده میشودکه زحـــل سیاره ی کشاورزان...دهقانان و..

کارندگان گندم وجو..وهمچنین سیاره ی بزرگان..خشکسالی..احتکار..شیوع

بیماریها..روسا..کارگران..دربرابر سیاره ی اورانوس قرارگرفته بوده..

درسالهای 1870- 1871 این مقابله یopposition زحل واورانوس دربروج ..

capricorn -cancer..

opposition between saturn and uranus in capricorn - cancer

 

ودرسالهای 1919-1917دربروج Leo - Aquarius..رویداده..

این تاریخهای ذکرشده..همان زمانهای رخداد دو قحطی عظیم وپرتلفات

تاریخ ایران زمین دردوران معاصربوده..

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین برج حمل است..وSaturnرهبران وبزرگان

..همینطور..کشاورزان وعوامل تهیه غذای مردم سرزمین گسترده ی ایران..

وزحل درزمان قحطی های بزرگ یکباردربرج جدی (1871-1870)

ویکباردربرج اسد(1919-1917)..استقرارداشته..ومثلا در1919 باخروج زحل

ازبرج اسدLeo....قحطی بپایان رسیده..

.....

انگلیسیها..که دراکثرمنابع تاریخی علت اصلی رخدادقحطی 1919-1917

گفته شده اندونقششان هم بسیارقدرتمندبوده..در1921 ایران راترک گفته اند

یعنی دوسال پس ازپایان قحطی..

آنها یعنی انگلیسیها..دربوجودآمدن کمبودهابه بهانه ی جنگ جهانی..

قطعا موثربوده اند..

بین سالهای 1919-1917 سیاره ی نپتون(قدرت استعماری انگلیس)..

درکنارزحل قرارداشته..(همان زمان امضای قراردادبالفور)..

Saturn - Neptune conjunction in Leo sign

که سیاره های زحل ونپتون دراسدبوده اند وزیرفشاراورانوس دربرج دلو..؟

مقابله ی زحل واورانوس دراسددلو روزاول اکتبر1918روی داده..

اورانوس دردلو..هم کشاورزان ...وهم امپراطوری استعماری را به چالش

کشیده..؟؟

ودرقحطی عظیم دیگر..درسالهای 1871-1870باتلفات میلیونی..

سیاره ی نپتون دربرج حمل بوده..ودرحالت تربیع(فشارمنفی) بوده با

اورانوس و...ناصرالدینشاه

وسیاره ی زحل هم...همزمان درcapricorn بوده  ودرمقابله بااورانوس درcancer


اورانوس .. تاثیرمنفی گذاشته برزحل...Saturn

مقابله ی زحل واورانوس سه بارواقع شده..


24ژوئن 1871در6 capricorn - cancer

19مارس1872درcapricorn - cancer19

11آوریل1872در21 capricorn - cancer

پس: درقحطی اول:1871-1870

مقابله ی زحل واورانوس درcapricorn - cancer

ودرقحطی دوم:1919-1917

مقابله ی زحل واورانوس درLeo - Aquarius

اورانوس و...احمدشاه

درقحطی اول..زحل درجدی  ودرقحطی دوم..زحل دراسداستقرار داشته

......خوب..اورانوس رادرخاطرداشته باشید..

تاثیر حرکت سیارات دراین قحطیها چه بوده؟وچراسرزمینهای دیگر..چنین تلفات و

دشواریهایی ..کمترداشته اند..ازنظرastrologyالبته..

جواب کجاست؟

درقحطی اول..زحل درcapricorn بوده..اورانوس درcancerدرزمان سلطنت

ناصرالدینشاه..؟؟ بتاریخ تولدناصرالدینشاه توجه کنید...:

...اواسط ژوئیه ی 1831

پس اورانوس درcacer(دربیت آفتاب سلطان صاحبقران)قرارداشته..

درضدیت بازحل درcapricorn...

مدلولات زحل چه بودند؟کشاورزان ..دهقانان ..کاریزها..قناتها..چشمه ها..چاههای

آب..عاملان تهیه وتوزیع موادغذایی ..سرپرستان..روسا..بزرگان..

ودرقحطی دوم:1919-1917


زحل ونپتون دربرج Leo قرارگرفته بودند..واورانوس درAquarius

نکته ی مهم ...درزمان چه پادشاهی  ؟احمدشاه قاجار..

بتاریخ تولد احمدشاه توجه کنیبد:

21 ژانویه1898؟

پس اورانوس دربیت آفتاب زایچه تولد احمدشاه ساکن شده..کی؟ درزمان تشکیل

واقعه ی قحطی بزرگ..

اورانوس درضدیت بازحل دراسد..و..نپتون؟!

واینچنین شده..که عملکرد افراطی ایندوپادشاه درجهت ایجاد وضربآهنگ قحطی

نقش سازنده ای داشته..

ونیروهای خارجی که ایران رااشغال کرده بودند(نپتون = نیروی استعماری انگلیس)

با بروز حالات یکه تازانه ی این پادشاهان..جسورتروبی ملاحظه ترشده ...

وعملکردهردوباعث زیانهای عظیم..درحیات وممات ایرانیان گشته..

 

   دعا کنیم خالق هستی ماراازاین بلایابدوردارد

 

 

 


 

 

 

 


 
پاشنـــــه دربــاد...heel in the wind
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٦   کلمات کلیدی: پــــلوتو به دلو

بــــاطلب یـــاری ازخـــالق هستــی

 

مرا مهرسیـــــه چشمـــان زسربیرون نخواهــــــدشد

قضــــای آسمـــان است این ودیگرگون نخـــواهدشد

توی یکی از روزهای ماه تیر..که اعلامیه ی استقلال آمریکا...امضاشده... قرص آفتاب

توی چه برجی میتابیده به زمین؟...بله توی برج تابستانی سرطان..برج مقابل سرطان

چه برجیه؟ درسته ..برج جدی...وجک لندن که درمقدمه ازش صحبت میکنیم دربرج

جدی(یاهمون دیماه خودمون) متولد شده..متولدیکی ازشهرهای آمریکا..سانفرانسیسکو

خوب...بطالعش نگاه کنید...زهره کجاست؟19 درجه ی دلــــو واورانوس کجاست؟

19 درجه ی برج اسد..این مهمترین حرکت درجدول سیارات درزمان تولد جک لندن

بحساب می آید..اگربرج اسدرابرج سرمایه داران وتوانگران بپذیریم..برج مقابل ومخالفش

برج دلــــواست..اگربرج اسد راهمان گروهی بدانیم که ده درصد هستند و90درصد

ثروت جهان رادراختیاردارند..پس برج دلو 90درصدی هستند که ده درصدثروت جهان

شاملشان شده..وزحل سیاره ی مربوط به متولدین جدی(جک لندن)..دربرج دلو

درمقابل   اسد حرکت میکند..عطاردهم دردلواست..وبدینگونه است که جک لندن

تیره بختان رامی نویسد..ویا کتاب پاشنه ی آهنین را..جک لندن به فقرا..کارگران

کارخانجات...صنایع..وآنهاکه موردظلم صاحبان ثروت وقدرت قرارگرفته اند..توجه

زیادی نشان میدهد..گفته شدکه درسال 2020 میلادی سیارات زحل ومشتری

دراول برج دلو بهم میرسند..واین اقتران درمقابل برج اسد واقع میشودومارابیاد داستان

پاشنه ی آهنینIron Heelجک لندن می اندازد..که باحالتی پیشگویانه درآن به بیان

وقوع حوادثی می پردازدکه قراراست درآینده ی نظام سرمایه داری روی دهد..درسالهایی که جک لندن این داستان آینده نگرانه رانگارش کرده..علی الخصوص 1907

میلادی..سیــــاره ی اورانوس دربرج جدی(جک لندن)وسیاره ی نپتون دربرج سرطان..

(ایالات متحده ی آمریکا)...حرکت داشته اند..(دراول فوریه ی 1907مقابله ی اورانوس

در10 جدی بانپتون در10 سرطان..

in 1907..opposition between uranus and neptun

درتاریخ روسیه آمده که تحت تاثیر این حرکات..انقلابی علیه طبقات حاکمه شکل گرفته

که البته به شکست انقلابیون انجامیده..ودرهمان سالها..انقلاب مشروطه درایران

هم ..همزمان بااین مقابله بوقوع پیوسته..

وذهن فعال جک لندن هم درگیری دوگروه صاحبان ثروت وگروههای مردم شاغل در

صنایع را(که ازتوانگران تحت عنوان پاشنه ی آهنین نام برده)بشکل درگیری بین

ایندوگروه..دردوشهرشیکاگو(تحت تاثیربرج اسد) وسانفرانسیسکو(تحت تاثیربرج جوزا)

درقالب یک داستان..برشته ی تحریردرآورده..وگرچه درمتن داستان..بعلت غلبه ی

توانگران وفشارسربازان که درخدمت توانگران هستند..هردوحرکت شکست

میخورند....خارج ازتاثیربرخی مکاتب سیاسی..وفلسفی دوران زندگی نویسنده..

وحوادثی که ازآنزمان تاکنون رخداده..وآموزه های تجربی شخصی که جک لندن

درزندگی بدانهادست یافته وبراساس آنها.. آینده نگرانه به ترسیم حوادث سالهای بعد

پرداخته..و..

این امیدراداشته که روزی به ظلم توانگران  خاتمه داده شود..

ودرقسمتی ازداستان..

این امیدرااززبان یکی ازقهرمانان داستان بیان میکند..

.....

..واما...بیاییم بزمان حال..

درزمان ما...سیاره ی اورانوس که درحمل آمد..وآن جوان متولد برج حمل اهل تونس

وآن موجی که درخاورمیانه ....کشورهای عربی براه افتاد و..سقوط بهای نفت..و

افتادن لرزه برنظامهای بانکی وباحرکت پلوتودرجدی و..زیرفشارتحریمهای شدید

رفتن ایران اسلامی(میزان)برای سالهای متوالی..

آنهم دردوران 20ساله ی اقتران زحل ومشتری دربرج ثور....از1379

وبرج ثور حالت تربیع(تاثیرنامناسب)داردبابرج دلو..

... وثور..برج پول ونقدینگیها...و..است..واختلاسها..فساد

مالی ولغزشهادرسیستم پولی بانکها..خصوصا درزمان حرکت زحل دربرج عقرب

(برج هفتم برای ثور)..

وآرام آرام که جلومیرویم..میبینیم که اینگونه حوادث ورق خواهندخورد..وحوادث

دیگروبازیهای پنهان دیگری ازپرده برون خواهندفتاد..

جابجایی اورانوس وتکانهای شدیدی که دربرج ثورایجادخواهدکرد...

خصوصا تکانهای مالی...برج ثوربرج شرف ماه است..وماه..ترکیبش بااورانوس

درهم خواهدآمیخت..همینطوررخ خواهدداد..بعدش..اقتران زحل ومشتری دربرج

بادی دلو...

وباز...کوته زمانی پس ازایندوحرکت..پلوتوخودنمایی خواهدکرد..

پلوتو

باهمه ی صفاتش..و..خصوصیاتش..که قدم مینهد ببرج دلـــــو..ومکان ودرجه

اقتران زحل ومشتری در2020میلادی..

پس..این سه حرکت..یعنی..وروداورانوس به ثور..اقتران زحل ومشتری دردلو..

وبالاخره ورودپلوتوبه دلو..راکه همزمان میشوند باوقوع حوادث تازه..

خوب بخاطربسپــــارید..تاواردجزئیات مطلب بشویم..

درچندسال آینده...همانطورکه گفته شد..سه حرکت مهم درآسمان..ومدارسیارات

منظومه ی خورشیدی رخ خواهدداد که برسرنوشت جهان ...وخاورمیانه..و

ایران اسلامی..میتوانندموثرباشند..اما...این سه حرکت..

اولین حرکت...

ورودسیاره ی اورانوس(سیاره ی تکانهای شدیدوناگهانی وغیرمنتظره)است

ببرج ثور(اردیبهشت)..برج شرف ماه..وماه موثربرجهـــــان

متولدین اردیبهشت ماه..که دوست دارند آرام وباتانی تصمیم بگیرند وحساب

شده پیش روند..(طبق طالع بینی بطلمیوسی..نقاطی  ازایران زمین هم زمین تحت

تاثیربرج Taurusهستند)دراین دوران هفت ساله ی حرکت اورانوس درثور متوجه

باشند..که حالت خودرادیگرگون خواهندیافت..ویکدفعه متوجه میشوندکه دارند

تصمیمات سریع وحساب نشده میگیرند..وشایدهم گرفته اند؟و..همه ی آنچه

ساخته اند دستخوش تغییرات غیرمعمول گشته..

...

کی؟

کی رخ میدهد که اورانوس ببرج ثورداخل شود....؟

اردیبهشتی هایی که میخواهندبرای آینده برنامه بریزند..یادداشت کنند..

15 ماه مـــه 2018...زیاددورنیست....نه؟این ابتدای حضوراورانوس است در

برج ثور..uranus in Taurusوتاثیرمیگذارد برمتولدین اوایل اردیبهشت..

اورانوس دربرج حمل خیلی گردوخاک کرد...همراه بود باخرابیهای زیاد

(بسوریه فکرکنید...برای مثال)..سرکشیها وبهم ریختن بافت قدیمی زندگی

ملتهای خاورمیانه..تاآنجاکه حتی به آثارباستانی هم رحم نشد..(آثاری بجامانده

ازدوران اعتدال بهاری خورشیددرصورت فلکی حمل..)..وگریزانسانها..انسانهای

بی پناه..ازموطن خویش بسوی افقهای ناشناخته..ازدیارخودسفرکردن..تامگر

بگریزندازغمهاو..طوفانها..بسوی افقهای مه آلودوناشناس..تابلکه خرابیهارادیگر

نبیننــــد...

افراط کاریهاوآنچه چندسال گذشته..انسانها به چشم دیدند..دسیسه های مالی..

فروش نفت ارزان قیمت ازسردشمنی باسایرملتها..بحرانهای مالی..سقوط سهام

..همه همزمان باحرکت اورانوس دربرج حمل ظاهرشدند..

اورانوس همانطورکه گفته شد..در2018واردبرج ثورمیشودواز15ماه مه 2018تا

درجه ی2/34برج ثورپیش میرودوبعدحالت رجعت بخودمیگیردودر7نوامبر2018پس

ازحدود6ماه درحالت رجعت بودن..دوباره به برج حمل ودرجه 30 آن برمیگردد..

ودرنهایت..در7ژانویه 2019..در28درجه ی حمل دوباره مستقیم بجلو..رونده شده

و..بالاخره

در6مارس2019..میرودکه برای حدود7سال مداوم توقف کنددربرج ثور

واین تاثیردربرج ثور...تداخل میکندبا...تاثیراقتران زحل ومشتری دراول برج دلو..

دردسامبر2020 میلادی..وتاثیربروج ثورودلو..ترکیبی خاص...ایجادمیکندبرای مثال..

تاثیرمیگذارد..

برزندگی قوم کرد..که باحرکت سیارات دربرج ثورمیتواندتغییرپذیرد..خصوصا

زمان حرکت اورانوس درثور..

درخاورمیانه ....

 اسرائیل...درطالع تشکیلش..آفتاب را دربرج ثوردارد..

چون ابتدا..اورانوس واردثورمیشود..سیاستهای افراطی علاقمندان به افراط دراسرائیل

دامنگیر خاورمیانه..ممکن است بشود..میتوان گمان برد که آنزمان..شیمون پرز(متولد

برج اسد)درعرصه ی سیاست اسرائیل حضورندارد..وناتانیاهو هم بدلایلی مثلا

کسالت جسمانی..ازسیاست کناره گرفته..وزمام اسرائیل بدست احتمالا..یک

متولدثورافتاده...(موشه دایان وخانم گلدامایر متولدبرج ثور بوده اند)..خوب

اورانوس باخصوصیاتی که گفته شد دربرج ثورحضوریافته..وتاثیرش از2018تا...

2020 ادامه مییابد..تاآنزمان که..زحل ومشتری دربرج دلو ...قران کنند..ودیوار

مستحکمی درمقابل افراط کاریهای احتمالی ثورتشکیل شود..ازترکیب بادوخاک

چه حاصل؟..که هردوبرج...ثابته هستند وباسرسختی برخواسته هایشان پای

خواهندفشرد..سخت است قبول کنیم که اسرائیل..وجودکشورمستقل فلسطین

رابرسمیت بپذیرد..ولی باپادرمیانی قدرتهای بزرگ..احتمالش میرود..چراکه اورانوس

نوعی خواست های لیبرالیستی رادراقشارثور می پروراند..

ترکیه که سالروزتشکیلش روز6آبان 1302(29 اکتبر1923) میباشدوبرج ثور بیت هفتمش

وبرج دلو بیت چهارمش بحساب می آید..ازطرف هردوبرج زیرفشارمیرود..

.....

شکل خواهدگرفت تغییرات عمیق درنظام مالی جهانی..و..دنیای تجارت وسرمایه داری..

وحرکت مهم سوم..

یکی دوسال بعدازاقتران2020..دربرج دلو..پیش می آیدوآن..

روز23مارس2023میلادی است..که سیاره ی پلوتو؟

پامیگذاردببرج دلو.

میرسدبه درجات اول دلو..

به درجات اقتران زحل ومشتری در2020..وتشدیدمیکندتاثیراقتران را

اقتران زحل ومشتری دربرج بادی دلو..برای قدرتهای غربی..اروپا میتواندنشانه ای

برای شروع ضعف وافول باشد..خصوصا باورودپلوتوبه دلو..(جنگ جهانی دوم باحرکت

پلوتو دربرج اسدشکل گرفت..)حتی کاربه رخدادحوادثی مثل شیوع بیماریهای

واگیرو..گسترش آنها..ممکن است بکشد...(درگذشته های دوراقتران زحل ومشتری

دربرج دلو باگسترش طاعون سیاه دراروپاهمراه بوده)..

شهراورشلیم(قدس) هم تحت تاثیربرج اسد قراردارد..بااین حرکات دردلو..میتواند

ناظرحوادث خاصی باشد..

شهررم وایتالیا هم تحت تاثیر اسد گفته شده..

هندوپاکستان  ازبرج اسدتاثیرمیپذیرند..همینطورخاندان آل سعوددرعربستان..

وتهران...دلواسد..بایدمراقب حرکت گسلها دراعماق زمین باشد..

حالی درون پرده ...بسی فتنه میرود

تاآنــزمان که پرده برافتدچهـــا کننـد

 

دعاکنیم..دعاکنیم..که خالق هستی ..نقش ..نیکی ..برما..رقم زند

 

 

 


 
هالیـــــوود وپــلوتـــو
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی: بالاترازخطر

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی 

  

سلام...

دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و

جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده..

درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در

برج سنبله (بین 16تا17درجه)..اقتران داشته اند...اگربرج حوت را برامور

پشت پرده ونهانی..مربوط بدانیم..برج سنبله میتواند بیان کننده ی نهانی های

برج حوت باشد...ودرآن سالها ودرگذرزمان اتفاقهای مهمی درجهان افتاده..

مثلا..دخالت آمریکادرجنگ ویتنام..دردفاع ازدنیای سرمایه داری..

و....ولی دراین یادداشت..توجه داریم به نیروهای پشت پرده..وعملکردآن..

تحت تاثیرهمین اقتران...درهالیوود..سریالی بنامmission impossible

ساخته شد...ودرتلویزیون ایران آن سالها..تحت نام بالاترازخطر...بنمایش درآمد..

 http://s6picofile.com/file/8200577992/mission1.mp4.html

دراین سریال تلویزیونی...(مخصوصا قسمتهای اول آن..فصل اول)...بیننده با

گروهی چندنفره آشنامیشودکه ازجایی ناشناس دستورمیگرفتند..وباابزارهاو

تخصصی که داشتند..دست به کارهایی میزدند..که غیرممکن مینمود..

 

دراین سری فیلمها..اینطوروانمودمیشد که اینها..بادیکتاتورها...وآنهاکه قدرت

مخرب وجهنمی (ازنظرنظام سلطه جوی سرمایه داری)..دراختیاردارند..

مبارزه میکنند..وبامهارتی خاص..کودتا...(شبیه مرداد1332)..خلع مقام..و...

براه می انداختندوسربزنگاه..بامهارت خاصی ازصحنه خارج میشدند..

خوب حالا به نوشته های شخصی بنام جان پرکینزدرکتابش..بنام..اعترافات

یک جنایتکاراقتصادی.......    confessions of an economic hit man

نظر می افکنیم... (مترجمین:نبوی - شهابی)کتابرامیتوان دربازاریافت..

جان پرکینزیک متولد بهمن است..وگفتیم که ابتدای شکل گیری پیشرفتهای

کنونی انسانها..میتوانداززمان اقتران سیارات زحل ومشتری ونپتون

باشددردرجات

اولیه ی برج اسد..

وما در2020میلادی هم  یک اقتران دردرجات اولیه برج بادی دلو(بهمن) داریم...

.......

که نقطه ی مقابل وبازگشت است ازبرای اسد..

حال نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدپرکینز..

 

 

میبینیم که ماه کامل شده..دربرج اسد..دربرابر آفتاب وبرج دلو حرکت دارد..

درکنارپـــــــلوتو

http://persian-astrology.persianblog.ir/page/15

برج دلو بیت دوازدهم حوت است وبیان کننده ی رازهای پشت پرده...

پرکینز نیروهای مداخله گرپشت پرده را شغالها...

میخواند..

پرکینزمیگوید:

اگرماجنایتکاران اقتصادی...شکست بخوریم...یک جانورشیطان صفت تر دیگر

واردگودمیشود..ماجنایتکاران اقتصادی آنهارا شغال

مینامیم..

کسانیکه مستقیما ریشه درمیراث امپراتوریهای اولیه دارند..آنان همیشه

حضوردارند..هنگامیکه...ظاهرمیشوند..سران دولتها..یاسرنگون میشوند..

ویادرحوادث خشونت آمیزی..کشته میشوند..اگرشغالها..

هم تصادفا..شکست خوردند..همانطورکه درافغانستان وعراق شکست

خوردند..دراینصورت روشهای قدیمی رومیشود..

هنگامیکه..شغالها شکست می خورند..جوانان آمریکایی رابرای مردن

وکشتن...به صحنه میکشانند..

ماجنایتکاران اقتصادی..حقه بازیم..ازتاریخ می آموزیم..امروزه..قداره به خود

نمیبندیم...زره یالباسی که ماراازدیگران مشخص کند نمی پوشیم..

درکشورهایی مثل..اکوادور..نیجریه...واندونزی..لباسمان شبیه لباس

آموزگاران دبستان...یامغازه داران است..

درواشنگتن وپاریس همچون دیوانسالاران..یابانکداران بنظرمیرسیم..

ظاهری عادی ومتواضع داریم..

برای ما...جنگ برای کسب قدرت...پول ومنابع طبیعی بود..این قسمتی از

تلاشی بودبرای کسب سلطه ی جهانی..وتحقق رویای چندآدم طماع..

وایجادامپراتوری جهانی...

ماگروهی زن ومردخبره هستیم..که بابهره گیری ازسازمانهای

مالی بین المللی..شرایطی رافراهم میکنیم که درآن سایرملل...

مطیع ابرشرکت سالاری میشوند..ابر(ABAR) شرکت سالاری:»

مدیریت بانکهای ما.....ومدیریت ابرشرکتهارابعهده دارد..مشابه همتاهای مادر

مافیا....جنایتکاران اقتصادی هم آدمهای دست ودلبازی هستند..

این دست ودلبازی درقالب وام....

برای ساختن پروژه های زیربنایی ازقبیل نیروگاههای برق...بزرگراهها..بنادر..

فرودگاه..یاشرکتهای صنعتی ظاهرمیشود..

شرط اعطای چنین وامی..اینستکه..شرکتهای مهندسی..وساختمانی کشورما..

ضرورتا...این پروژ ه هارا بسازند..درواقع..بخش اعظم وام..هیچگاه ازایالات

متحده..

خارج نمیشود..

لیکن..ازکشوروام گیرنده..خواسته میشود..که اصل وفرع وام را..

تمام وکمال بازپرداخت کند..

جنایتکاراقتصادی کاملا موفق کسی استکه...چنان وام کلانی را به تصویب

برساند..که بدهکار..بعدازچندسال..مجبور به نکول وعدم پرداخت اقساط وام

گردد...ووقتی این امر بوقوع می پیوندد..مثل مافیا..سهم گوشت قربانی

خودرا مطالبه میکنیم..

غالبااین سهم..شامل یک یاچند..موردازمواردزیراست..

کنترل ودراختیارگرفتن آرای سازمان ملل

ایجادپایگاههای نظامی...دستیابی بمنابع ارزشمند..ازقبیل نفت..

البته بدهکارهمچنان بدهکارباقی میماند..

درچنین حالتی..یک کشوردیگر.. به جرگه ی امپراتوری جهانی افزوده

شده است...

ابرشرکت سالاری..وجنایتکاران اقتصادی وابسته به آن..وشغالهای منتظر درپشت

صحنه..هرگزاجازه نمیدهند..که کوچکترها مهاراموررادردست گیرند..

دعا کنیم..که سلطه ی ابرشرکت سالاران ..ازسرزمینمان بدورباشد

 


 
طوفـــــانهای تهران
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٩   کلمات کلیدی: زحل وعقرب طوفان تهران

                بــا طلب یــاری ازخالق هستی          

کوکبی داریم بنام Nunkiیا نام دیگرش..Pelagusبا طبع مشتری وعطارد..

این کوکب در12/23درجه ی جدی قراردارد..ودرصورت فلکی کماندار(قوس)..

کوکبی استکه نوک پیکانی راکه کماندار نشانه رفته است راتشکیل داده..

وقتی صحبت از توقف پلوتودر13 جدی کردیم..یادتان به این کوکب وطبعش

هم باشد..وامادرابتدا نگاه می اندازیم به وضعیت سیارات در دوطوفان حادث شده

درتهران...

 

با نگاه به وضعیت سیارات دردو طوفان رخداده درتهران....

موضع زحل درعقرب...ودرهردوجدول سیارات..دروضعیت راجع(نامناسب)..

قرارداشته...اگرتهران راتحت تاثیر اسد دلو بپذیریم..دراینصورت...

زحل...

میتواند براسد(تهران)..ازطریق برج خاکی(جدی = زحل)وبرج آبی(عقرب = پلوتو)

فشارآورد..لحظه ی استارت ...چه زمان خواهدبود...؟

بنظرمیرسد درهردورخداد..ابتدای وقوع..مصادف بوده..

با...برخاستن زحل ازافق مشرق...دربرج عقرب...

خوب دوباره تمرکزمیکنیم روی پلوتو...

سیاره ی پلــــوتــــو...

درهردوحالت..در13 درجه ی جدی..ودرحالت رجعت..(منفی)..قراردارد..

بین خرداد1393 وتیر1394...سیاره ی پلوتو...ازدرجه ی13تادرجه ی 15

جابجایی داشته...امازمانیکه...به13 درجه ی جدی نزدیک شده ووضعیت

رجعت بخودگرفته..درکنارکوکب ثابته ی چی بودگفتیم؟؟ آها..Nunki..

وکوکب چه طبعی داشت...؟بله...به طبع مشتری وعطارد...ابتدای شکل گیری

واقعه میتوانسته باشد..خوب..چطور؟؟

حواستون جمعه یانه...؟ برج جدی میتواند بریخهای قطبی شمال روسیه..

تنگه ی برینگ..وآلاسکا مربوط باشد...اگرجدی وپلوتو؟ رامبداء این طوفانها

بدانیم..وببینیم که زحل سیاره ی وابسته به جدی..دربرج عقرب حرکت رجعی دارد

عقرب برتعدادی ازشهرهای شمالی ازجمله...آمل...ساری..بهشهرو..دلالت دارد

پس...بعدازجـــــــــدی به عقرب میرسیم...خوب..هوای طوفانی ازنواحی قطبی

رسید به نواحی شمالی ایران زمین..ومتمرکزدرعقرب...

مانده تهران تااستارت غافلگیری زده شود..خوب تهران را اگراسدبدانیم..

اسد میرود زیرفشارشدید چه برجی وچرا...؟؟ بله برج چهارمش...خانه تربیع..

برج عقرب است..وزحل خان..آنجا میخواهدگردوخاک براه اندازد..آنهم گردوخاک

پــــــلوتـــــوئی......

درلحظه وقوع واقعه ی شکل گیری طــــوفان ها..

درهردومورد...ماه..دربرج اسد قرارداشته..توجه داشته باشید جداول بالا براساس

گزارشهای خبری درموردلحظه ی وقوع طوفان بوده..ونمیتواند دقت زیادی

دربرداشته باشد...(منظور ساعت دقیق وقوع طوفان...)

پس تربیع ماه وزحل رخ میدهدوزمانیکه کلاه خود زحل ازافق مشرق نمایان

میشود..گردوخاک وباران ورعدوبرق و...درطوفان 94 مشتری هم در

اسدبوده..وبرشدت فشردگی انرژیها می افـــــزوده..مشتری یعنی حوت(اسفند)

وشهرهای شمالی....سوادکوه...

ویک نکته ی جالب..

که نباید ازقلم افتاده شود...وآن کدامست؟....

غــــــــروبهای ماه مبارک رمضان...یادتون هست..لحظه های اذان...تیرماه94..

تو....افق غرب چه غوغایی بود؟ نکنه نگاه نکرده باشین..

چه صحنه ی زیبایی بود...وبیادخالق هستی دست به دعا برمیداشتیم..

بله....

زهره درخشان وزیبا...درکنارهرمزد(مشتری...برجیس...ژوپیتر)...

خودنمایی میکردند..وروزدهم تیر94 بودکه..

ایندوسیاره ی خوش یمن..در21 درجه ی اسد ازکنارهم...بافاصله ی اندکی

عبورکردند...ودوهفته بعدش اعلام توافق هسته ای بود..

خوب..

درزمان تشکیل ووقوع طوفان 94..ماه ازاین درجه ی اقتران هم گذرداشته..

موضع راس ماه هم درهردوطوفان...برج میزان است..یعنی برج مقابل

حمل(ایران زمین)...ودرطوفان 93..مریخ هم درمیزان قرارداشته..

وغلظت طوفانراافزوده...واینچنین استارت طوفان زده شده..

مریخ درمیزان...اورانوس درحمـــــل..مریخ درطوفان94 دربرج آبی سرطان

...اورانوس رازیرفشارداشته...

حــــــال آیامیتوان گفت...:

هرگاه زحل پای ببرج عقرب گذارد...

وپلوتودر13 جدی باشد...

وماه(ومشتری)دراسد..درتربیع قراربگیردبازحل...درعقرب

آب وخاک وآتش...ملقمه ای راایجادمیکنند..که نمودش چنین طوفانهایی

خواهدبود؟؟؟

 

خالق هستی...همه راازآسیب طوفانها بدوردارد...انشاا..

 

 


 
95سال میمون...مبارک...persian new year...1395
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٦   کلمات کلیدی:

                          باطلب یاری ازخالق هستی

نپتون درحوت..واعتقادات خاص..حالت تخدیری..وکارهای نهان..انتحاری..و..

پلوتودرجدی..امکان خشونتهای غیرقابل تصور..آنگاه که تاثیرش  باتاثیر نپتون

بیامیزد...وزحل وارد عقرب شود..ترکیبی از نپتون وپلوتووزحل..برج عقرب..

همان برجی استکه درزمان ظهوراسلام..سیارات زحل ومشتری درآن اقتران

داشتند....

وهمینطوردرزمان میلاد پیامبراسلام..........ودر دوسه سال گذشته....

خشونتها بااعتقادات خاص ونشات گرفته ازقدرتهای پشت پرده وظاهرا بنام اسلام

وداعش رادیدیم..وسبعیت هارا..وسکوت جهان ظاهرا متمدن رادرمقابل این

اعمال..

وحال سکه دورو دارد..دوروی متضاد..که بهم پیوسته اند..ودیدن آنروی سکه ...

درراهست...وزحل درقوس..جلو وجلوترمیرود..تاآنکه..

سلام......

اینهمه شعبده ی خویش که میکرداینجا...

سامری پیش عصاویـــد بیضـــا میکرد...

وسال پیش رو..وتربیعات مهمی..مثل : تربیع زحل ومشتری وتربیع زحل

ونپتون..

که درراه خواهیم داشت..اگرجناح شرق سیاست جهانی رازحل بدانیم وغرب را

مشتری..آنوقت میتوان درنظرگرفت..مشگلاتی راکه ممکن است بروزکندوسرباز

کردن زخمهای کهنه را..

زحل درقوس است وقوس جوزا...آمریکا..وعربستان..ونپال..و...لبنان و..یمن

وزحل..چین است وروسیه..مصراست وهند...و...

ولی...ولی یک حرکت جالب ومهم درآسمان راکه میتوان ذکرکردودهه ی اول

نوامبر..خودرانشان میدهد..وآن گاهی استکه..سیاره ی زحل در15 درجه ی قوس

دربیت دوازدهم جدی واقع میشود..و.....پلوتو آنجاست...کجاست پلوتو..؟ در15

جدی...وبرج قوس که قسمتهایی ازفعالیت آمریکا بدان مربوط است بازحل همراه

 

گشته..زحل درقوس..مشگلات برای آمریکا..دردوازدهم جدی که سیاره ی پلوتو

مورهسته ای وامنیت آن)...قرارمیگیرد..آیاتهدیدات هسته ای روسیه..که از

نگرانیهای پنهانش..ازغرب سرچشمه میگیرد..بیشترخواهدشد..؟

آیا بالاخره مخالفان توافق هسته ای ایران وکشورهای بزرگ..دست ازمخالفت بر

خواهندداشت..قوس وعربستان..وزحل درآن..وتربیعش بانپتون وحوت...ویمن

(قوس)..سوء تفاهمها تابکجاقدخواهدکشیــــد؟بااقامت مشتری درسنبله...

ولی...ولی..برج دارایی های عربستان..جدی است وپلوتودرآن..وزحل دردوازدهم

پلوتو...آیاباخوابیدن حباب داراییهای عربستان..که ناشی ازصادرات اضافه ی نفت

بوده..میتوان امیدداشت که یمنی هابتوانند نفس راحتی بکشند؟به دوجدول وضعیت

سیارات نگاه می اندازیم...اول جدول سیارات هنگام تحویل سال..

وهمچنین جدول سیارات هنگام شکل گیری ایران اسلامی..

 

خوب..موضع  زحل دریک جدول دربرج سنبله است ودرجدول دیگردرقوس..

درتربیع باهم قراردارند..همینطور موضع نپتون وپلوتودردوجدول...وتاثیر

تحریمها...

 

                   http://persian-astrology.persianblog.ir/page/15

بوده وشدت آن درچندسال اخیروفشارهای پیداوناپیداازسوی جهان متمدن کنونی و

نظام سلطه وسرمایه داری..برکشورما...

سیاره ی ما...زمین..گرجه ازدور...آرام وزیبا مینماید..ولی...

وقتی به آن نزدیکترشویم..مناطقی ازآنرا ...آنهم مناطقی که مهداولیه تمدن کنونی

 

انسانهاست...راهمراه باخرابی ومرگ وخونریزی وگریزانسانها..ازخانه ومامن

خود...(مقــــابله ی مشتری درسنبله بانپتون درحـــوت...مهاجرتها)...


میبینیم..آیاهمه ی این خرابیهانتیجه ی دخالت قدرتهای پنهان برای سلطه براین

منطقه است؟...اگرقدرتهای پنهانرا تحت تاثیربرج حوت بدانیم..اقتران سیارات

زحل ومشتری در2020 میلادی..دراول برج دلو...که دلو بیت دوازدهم است از

برای حوت..همراه باچه وقایعی خواهدشد؟

 

خون بیگناهانیکه برزمین میریزد..ونبردهای ظاهرا بی منطق وپرهرج ومرج..

و...آیاپیش درآمدقطع دستهای پنهان جنگ آفرین خواهدبود...؟

ازخالق هستی طلب کنیم..جهانی وزمانی...خالی ازظلم وفشار

جهانی همراه باصلح..

وزمانی همراه باشادی...انشاا..

متولدین فروردین

حدس میزنیدیک کرشمه ی عاشقانه تاچه حدبتواندامسال شماراغافلگیرکند؟نگاه

پرکشش یک متولدمیزان..شایدهم عشقی ناگهانی وبدون مقدمه..عشق درنگاه

اول..

خوب این احساس پرهیجان چه زمانی خودمینماید...؟فاصله ی زمانی

شهریورتادی

..وکوی اومیشود..کعبه ی عشقتان...جوانهای فروردینی...نه سن بالاها....!!

میگردیم درحرکات سیارات....خوب..کوته زمانی قبل ازرسیدن لحظات تحویل سال

...شایدچندروزی...مریخ آتشین...سیاره ی منسوب به زادگان برج نخست سال..

برج حمل..پامیگذاردببرج قوس ...که قوس دوستانه است باحمل..

موضوعی که چندی است ذهن شمارابخودمشغول داشته ومیتواند بشکلهای

مختلفی

جلوه گرشده باشد..واکنون مهمترمیشود...چرا؟مریخ درقوس درتعقیب زحل است..

زحل میتواندمشگلات شغلی - مخالفانی دردادوستدروزانه..ویابرای جوانترهامثلا

مخالفت پدرباشدباپانهادن شما..درسفری درازمدت..که مدتها آنرادرذهن پرورده

بوده اید..وگاه سرتانرابدردآورده..آخرهای تابستان..

مریخ به زحل میرسد...

واین زمان تصمیم گیری شما میتواندباشد...آیاازسفرتان منصرف میشوید...؟

بهرحال..شخص مسن تری درباره ی عملکردهای شما...قضاوت سریع وتندی

خواهدکرد..بهتراست سفرویاتصمیم مورددرگیری رابه تعویق بیندازید..

گاه غیرمعمول ..عصبانی وهیجانی میشوید..وازکوره بدر..ازاول سال تااوایل مهر

که دوره ی اقامت مریخ است دربرج قوس..ازدرگیریها باافراداحساساتی نظیرخود

پرهیزکنید..ممکن است بخاطریک متولدآذرناچاربه ورودبیک درگیری شوید..

خصوصا..آخرای تابستون..وهمینطورمراقب امضای قراردادها..دادن قول یاری

به دیگران..باشیدوباافرادآگاه مشورت کنید..اخذتصمیمات مهم برای آینده اتانرا

اگربتوانیدبزمان دیگری موکول کنید..واماموردپیچیده ی دهه ی سوم آبانماه...

دهه ی سوم آبانماه..یک حالت پیچیده ی تصمیم گیری را تجربه خواهید کرد..

دونیروی متضادکه دیگردوروی سکه نیستند..بلکه هرکدام میخواهدحرف خودرابه

کرسی بنشاند..یکی...پافشاری شما دریک عقیده وتصمیم..شایدتاحدلجاجت...

ویکی چگونگی اهدافی استکه دراین چندساله دنبال کرده اید..شایدهم رگه هایی

ازافراط وتندروی درکارنامه ی عملتان رقم خورده..بادقت واحتیاط به کلاف پیچیده

ور روید..ازروزهای دیگری که ممکن است ازکوره دربرویدمیتواندآخرین

  روزهای

فروردین باشد..متولدین 17-18-19آوریل بیشترمراقب خودشان باشند...

اگرباابزارهای صنعتی کارمیکنیدویانظایرآن..ویاراننده هستید..به سلامت وسیله

کاری اتان..بیشترازمعمول توجه داشته باشید..وازاشکالات جزیی آسان ردنشوید..

برخی متولدین برج حمل..براثرتعصبات عقیدتی..احتمال دست زدن به ریسکهای

خطرآلودی رادارند..خصوصا..میانه ی ژوئن ومیانه ی سپتامبر..بیشتربه تعادل

وآرامش تکیه کنیدتا...کارهای شتابزده وشدت عمل..

جوانترهای حمل...اگرتاحالا انتظارکشیده اند وشتابزده وعجولانه..زوج

خودراانتخاب

نکرده اند..این آرزوبه آنها خیلی نزدیک میشود..همانطورکه درآغاز گفته شد..

احتمال عشق ناگهانی دراولین نگاه زیاداست..کمندنگاه یارگیراست...!!

 

او...که شماپسندمیکنید..بسیارسیاستمداراست..آیاشمای کم حوصله..ازخیراین

عشق خواهیدگذشت...؟؟اگرهمسروفرزنددارید..ازنگاه کردن عمیق درچشمان

جنس مونث ناآشنابپرهیزید..ووفادارانه همسرتانراتکریم کنید..این

کششهاگذرایند..

ازدامن مژگان فروخفته ..به سویــم

چشمت نگهی کرده که خفتن نتوانم

وبازبرای جوانها....

میانه ی بهمن..باورودزهره ی زیبا...عروس آسمان..وکوکب عشق ودلدادگی

ببرج حمل وتوقفی طولانی..این شانس راخواهیدیافت..که..به سیگنالهایی که از

طرف مقابل دریافت میکنید..پاسخ دهید..درداکه رازپنهان خواهدشد..آشکارا

وسخن آخراینکه..میانه اسفنداست که تصمیم قطعی خودرامیتوانیدگرفته باشید..

سال خوبی داشته باشید.

متولدین اردیبهشت

چنگ درطره ی خورشیدبه رغبت نزنم

گرتوانم نفسی گیسوی ماهـــــی گیـرم

2020میلادی..یعنی چهارپنج سال دیگه..میتونه برای متولدین اردیبهشتی

بسیارمهم

وسرنوشت ساز باشه...قدرت نماییهایی که اکنون فکرش راهم نکرده باشید...

غیرازاردیبهشتیها...برای آبانماهیها...بهمنیها...ومردادیهاهم میتونه حائزاهمیت

باشه..ولی...ولی..امسال یعنی 1395..حرارت وداغی میتونه جسم وروح یک

اردیبهشتی آروم رو...نااروم جلوه بده...خوب چطور؟ازچندروز قبل ازسال تحویل

که داریدسفره ی هفت سین روجورمیکنین وتوسرما بهاروسبزی

راجستجومیکنین..

مریخ آتشین پاشومیگذاره توبرج قوس...خوب قوس به اردیبهشتی چه؟بـــلـه..

مریخ معمولا توهربرجی ..یه مدت کوتاه توقف میکنه..ولی توبرج قوس قراره

بیشترازشش ماه گردوخاک کنه..توبرجی باعنصرآتش..خوب قوس برای

اردیبهشت

بیت هشتمه...امورمربوط به این بیت برای آسانگیر وخوشی دوست اردیبهشتی..

بیت خوف وخطر...ناامنیهای مالی..وسوسه های شدیدبرای ارضاء غرائز جنسی

وتغذیه نامتعادل..کمی چاقی..هیجانات ناخواسته..

خصوصا درشهریورماه..که مریخ درقوس به زحل هم می پیونده..گل بود به سبزه

نیزآراسته شد...جوانهای اردیبهشتی محکم مراقب قلبشان باشند..هوسها وآتشی

که قوس برمی افروزد..(متولدقوسی که ازقبل می شناختیدش)..کلا درگیری و

ناآرامی روحی وحتی بدنی..روابط پشت پرده هم خطری است..وبرآینده اتان تاثیر

منفی خواهدگذاشت..آیانقصانهای مالی دیگران برنقدینگی

شما..تاثیرخواهدگذاشت..

برخی متولدین بیخیال اردیبهشتی بخاطروسوسه هایی(مشتری وسنبله)..دست به

ریسکهای خطرناک مالی خواهندزد..وشایددربهارکاری هم دست خودشان بدهند..

وزیان این مسئله میتواند یکی ازفرزندان شما..واگرفرزندنداریدیکی ازدوستان

صمیمی اتانراهدف قراردهد..عملکردمالی وپولی دیگران..از1379ببعد تاکنون

ذهن وزندگی شماراسخت مشغول داشته...وامسال به اوج میرسداین فشارها..

خانمهای اردیبهشتی..دربیرون ازخانه..موقع رفت وآمدازوسایل نقلیه ناشناس

استفاده نکنند..اعمال جراحی زیبایی..بااقتران مریخ وزحل درقوس..میتوانند گاه

ناموفق وزیانبارشوند..(اوایل شهریور)..

سال 95...سال احتیاطها...خودداریها..ودوری از خوشخیالیها..باشد..برای شما

بهتراست..اواسط شهریورماه..که مشتری واردبرج میزان میشود..وبازحل وقوس

درحالت مناسب قرارمیگیرد..یک متولد میزان بشمادرایجاد آرامش وتعادل میتواند

مددرسان باشد..

اواسط بهمن ماه..زهره ی زیبا برای توقفی طولانی..پای میگذاردببرج حمل..

مسئله ای نهانی وپنهان توجه شمارا بخودمیکشد..میتواندبشکل رویایی بروزکند..

وجلوه هایی ازآنسوی این جهان رابارنگهای غیرقابل توصیف ببیان آرد..

واوایل دیماه..باتاثیراورانوس دربرابرمشتری...مراقب سلامتی خودبیشترباشید..

چراکه یک وسواس ناشی ازابتلا به کسالت..شماراناگهان بفکرمیبرد..

وشایدبکشاندبه مطب دکتر..مثلا درعملکرد کلیه ها..

وبالاخره..اواخردیماه..زهره به نزدیکی نپتون میرسد..لحظاتی بارویاهایی فریبنده

وهنرمندانه..شایدرویای ازدواج..نامزدی..برای ازدواج نکرده ها..

کشیدن وبوجودآوردن یک اثرهنری..ونقش هوسرنگ فریبنده درآیینه ی دلها..

وانعکاس آن درتجلی هنر

واگررویای پری دریایی ببینید...

 شاید دورازانتظارنباشد سال شادی داشته باشید.

 

متولدین خرداد

برطره ی سیاهش...ذرات برف رخشان

چونان که درشبی تار...اجرام آسمـانی

سخت است قیافه ی جدی بخودگرفتن..ولمس دشواری درارتباط بادیگران...

این آخری دیگر..برای متولدخردادمیتواندرنج آورباشد..

درماه خرداد..یعنی ماه تولدتان..ودرماه شهریور..سیاره ی زحل...ارباب حلقه

ها..

دربرج قوس(آذر) درتربیع قرارمیگیرد(موقعیت نامناسب) باسیاره ی نپتون

دربرج

حوت(اسفند)..این که گفته شد...یعنی چه؟

برج قوس برج مراودات شماست..وروابطتان بادیگران..که زیرفشاربرج حوت

میرود..وبرج حوت..بالاترین نقطه ی طالع شماست..وتلاشها وجاه طلبیهای شما..

ونپتون...فضای مه آلود وپراسرار..

آیا دشواری درروابط بادیگران..بخاطردرپیش گرفتن مشی جدیدی استکه..این

یکی

دوساله ..درپیش گرفته اید..سیاره ی مشتری(ژوپیتر) دربرج سنبله حرکت دارد..

ومشتری کوکب بیت هفتم شما...یعنی قوس..برج تماسهای شما بادیگران است..

وبرج سنبله..برج امورمنزل..و...مادر..

چه زمان مهم میشود این حضورمشتری(برجیس)..دربرج سنبله؟

بخاطربسپاریـــد...

اولین روزهای فروردین یکبار...واوایل خردادماه(ماه تولدتان)..برای باردوم...

سیاره ی مشتری زیرفشار قوس قرارمیگیرد...وزحل درآن..ومریخ

ویعنی چه..این حرکت؟موانع ودشواریها...درارتباطات عادی بادیگران..یک شکل

دیگر مانع..میتواندفردی سالمند باشد که بتازگی معاشر وطرف مراجعه شما شده..

این تضادها..بامشی معمول شما..داد عده ای رادرخواهدآورد..اهل خانه..مادریاپدر

اگرجوان هستید..وهمینطورهمسرتان..اگرازدواج کرده اید..واعتراض پشت

اعتراض..وشماسرگردان..بین نیازهای خانوادگی...روابط اجتماعی..وتلاشهای

شغلی وشایدهنری...

میتوان گفت نسبتا سال مشگلی(خصوصا نیمه اول سال) رادرپیش دارید..در

روابطتان میتوانید باسیاست باشید؟اگرسختتان شد ازیک متولد مهرکمک بگیرید..

یک فاکتورمهم...

غیرازمواردی که گفته شد..یک فاکتوردیگر..زندگیتانرا بشدت تحت الشعاع خود

قرارخواهدداد..این فاکتور مهم راخوب بخاطر بسپارید..

مریخ سرخ...موثربردرگیریها...وانرژی مضاعف..

ازاوایل مارس 2015 یعنی چندروزی مانده..به تحویل سال 1395...این جنگاور

زره پوش..این شوالیه ی سرتاپامسلح سواربراسب پابرسنگفرش قصرقوس

میگذارد(برج آذر...درسال 95توجه داشته باشیدبه احوال متولدین آذری که

باآنها آشنایی دارید)دراین قلعه ی جنگی سربازان..آتش افروخته..وآماده ی پرتاب

فلاخن ها ازفلاخن اندازها...هستند)...کی ممکن است گلوله های آتشین پرتاب

شوند..اوایل شهریور...

حال خودتانرا مراقب باشید..عناصری ممکن است سعی کنندشماراازکوره

بدرببرند..

سفری تفریحی بمناطق کوهستانی..خوش آب وهوا..راجایگزین موقعیت پرتنش

احتمالی نمایید..این وضعیت...تااوایل مهرماه..ادامه خواهد داشت..و..

باورود سیاره ی خوش یمن مشتری..ببرج میزان..

میتواندکمی ازاین مشگلات درروابط بادیگران..کاسته شود..اوایل شهریور

بهتراست قراردادی امضا نکنید ..اگرخبرنگارهستید..مناطق خطری..وتهدید

خطرات رامدنظرداشته باشید..درنوشتن طنز وشوخی بادیگران..ره افراط نگیرید..

درون ناآرامتان...درزمستان..کمی روی آرامش بخودخواهددید..

دراوایل فوریه(اواسط بهمن)..باورودزهره..به برج حمل..وتوقف طولانی اش..

تاپایان سال..دراین برج..به ذهنتان...رویاهای آرامش بخشی خطورخواهدکرد..

برخی خردادیهای جوان..اگرحساسیتهای طرف مقابل خودرادرنظرنگیرند..

دشواریهای مسایل عشقی..وحتی درگیریهای فیزیکی..ودست خوددادن کار..

عده ای خردادی هم ممکن است دراین شرایط قید عشق وعاشقی رابزنند..

واما ...دی ماه..

دیماه..ماه خوبی برای ماموریتهای کاری وفعالیتهای ذهنی است..

پابه قصرعشق..مامن زهره ی زیبا..ممکن است بگذارید..دریک سفرکوتاه مدت..

وپدیدآیی دلبستگیها...شاید؟

اگراهل مکاشفه باشید..شایدببینید رویایی غیرمعمولرا...رویا وتصویری ازآینده..

وشاید گذشته های دور؟پس:

آخرین روزهای دسامبر(اوایل دیماه) رابخاطربسپارید..

ونکته ی آخر...

مطلب مربوط میشودبه ده روز اول نوامبر...

دراین تاریخ...زحل درقوس...دردوازدهم پلوتودرجدی قرارمیگیرد..

یک ناراحتی یاحرکت دشوارکه شمادرانجام آن دست دارید..موجب خطرمیشود..

شاغلین درکارخانه ها..وتاسیسات صنعتی..مراقب قسمتهای فرسوده ی دستگاهها

باشید..ومراقب خودتان..درآبانماه...

سال موفقی داشته باشید.

متولدین تیرماه


افسانه یی زرازمحبت بــگوکه مــن

کودک مزاج وطالب افسانه ام هنوز

درشروع سال 95..همانطورکه گفته شد..مریخ پرحرارت دربرج آتش مزاج قوس

ابتدا به حرکت کرده است وبرج قوس..حرارتش بالا میرود..برج قوس(آذر) برج مزاج

وتندرستی شماست ودردوره ای شش ماهه حرارت برمزاجتان غلبه خواهدداشت..

واین تداوم حرارت درونی..تاپاییز باشماخواهدبود..وهواکه شروع کردبه سردشدن..

شمانیزازچترحرارت غیرمعمول درونی خلاص خواهیدشد..دیابتیکهای تیرماهی..

حواسشان به این مسئله باشد..خوردن فلفل..گرمیها..وخصوصاشیرینیها..نه..

وپاییزکه شدمریخ میرودببرج جدی ویکخورده مسائل تازه...مریخ میرودکه به پلوتوبپیوندد

واین میتواندبعدازآن انرژی غیرمعمول درونی بیک رابطه ی تنش آلود منتهی شود...

انتظارات بیش ازحدمعمول ازدیگران ورنجش زودهنگام وبیدلیل.میتواندآرامشتانراباامواج و

تلاطمهای متعددروبروسازد..پس میتوان حدس زدکه سال95بیشترین توجه رابه

سلامتی خودخواهیدداشت...جهش حواستان بسوی یکی ازنزدیکان..وشایدکسالت

یکی از آنهامیتواندفضای درونتانراغمناک ومه آلود نماید..این فشارهای درونی درشهریور

به اوج خودمیرسد..وبسیارراغب خواهید شدتادست بیک سفربزنید..سفری احتمالا

بکناردریا..وآبهای آرامش بخش..

اندیشه های غیرمعمول..میتوانندفرازوفرودشادی رادرقلبتان..تحت الشعاع خودقرار

دهند..اندیشه هایی مثل علاقه به اتفاقات آینده...اندیشه های خرافه آمیز(بیشتردر

خانمها)وگرایش به کارهای ماورائی..ودانشها...ومطالعات..

اوایل شهریور....شایدناچارشویددست بدامان....طبیب شوید..اگرشاغل هستید...

ممکن است نیازبه چندروزمرخصی پیداکنید....اواخرشهریورکه رسید..سیاره ی

خوش یمن مشتری پامیگذاردببرج میـــزان(مهر= ترازو)..وخانه ونزدیکان برایتان شادی

آورمیشوند..ودقت داشته باشیدکه سیارات دشواری آورزحل ومریخ هردودربرج قوس

رژه میروند..وسیاره ی قوس..مشتری است..که نیمه دوم سال وارد میزان شده..

یعنی اینکه..دست خودتان است...

میتوانید بافراموش کردن رویدادهای شش ماه اول سال..به شادیهای روی آورلبخند

بزنیدویا....بایادآوری وقایع قبلی..ازبارشادیهایتان بکاهید..وخودخوری کنید...

واما...ده روزآخرآبان...

حالتی خاص پیش می آید..وحس میکنیدشریک زندگیتان نقش زیادی درشکل گیری

کسالتتان داشته..شریک زندگی یاشریک کاری..خصوصاکارکنان شاغل بااین تصور

بهتراست تصمیمهای سریع نگیرند..ویادرگیراحساسی باموضوع شوند..

بگذارید بقول معروف..آبها که ازآسیاب افتاد..دوباره همه چیزروی غلطک می افتد

وقوت قلبتان بیشترمیشود..یک زمان دیگر...

که ممکن است تمایل به تصمیمات سریع وغیرمعمول پیداکنید..اوایل دیماه است

شاغلین بشدت اندیشه ی تغییرکارومحیط زندگی راپی میگیرند...

ممکن است یکی ازافرادخانواده..(مادر)...درشرایط خاص وغیرعادی قراربگیردونیازبه

توجه شما....درچهاردیواری خانه اتان هم..شایدتغییراتی ایجادکنید..رنگ آمیزی...

تغییردکوراسیون..توسعه ی اتاقها..

ودرهمین دی ماه..

بااتصال نپتون وزهره...اندیشه های شادی آوری که منتظرش بودید..ازراه میرسد..

اگرکارهای هنری انجام میدهید..دست به ایجاد هنرساخته های زیبایی خواهیدزد..

وسفربه مکانهای اسرارآمیزوپررمزوراز...وحداقل..مطالعه ی کتابهای این چنینی..

دنیای ناشناخته ها..موجودات ناآشنا..

وبالاخره زهره ی زیبا...

که ازاواسط بهمن پاببرج حمل میگذارد..وتوقف طولانی خواهدداشت درآن برج..

واین برای شمامعنایش..

امکان خواهیدیافت که دست به تغییرات اساسی ومتوازنی درزندگی زده..

وروحا..ازتلاطم وناآرامی خودرابکنارکشید...

سال آرامی داشته باشید

متولدین مرداد

تــــازروی آتشین اونقــــــاب افتــــاده است

رعشه ی غیرت به جان آفتاب افتاده است

سال95...سال توقف دوسیاره ی دشواری آفرین زحل ومریخ است دربرج قوس..

بیت پنجم برای خانه ی آفتاب شما..بیت فرزندان..دوستان..سفرها..

مسائلی مربوط به این سه شاخه..بیشترین توجه شمارا بخودمیکشد..

نقدینگیهای شماتحت تاثر این مسائل آسیب خواهنددید..

درفروردین ویاخرداد..ناچارمیشوید بخاطر یکی ازفرزندان ویادوستان صمیمی

دارائیهاواموال خودرامصروف حل این معضل نمایید..

بیشترین احتمال زمانی برای وقوع این رخداد...واوج تاثیرآن میتواند اوایل

شهریورماه باشد..وحساسیت شما تاآنجاخواهدبودکه سلامتی شمارا تحت الشعاع

خودقرارخواهدداد..مسئله ای محرمانه..وغفلتی که آن فرزند(ویادوست) قبلا

مرتکب شده..این حفره ی مالی رابوجودآورده..مثلا درزمینه ی..موادمخدریا..

زمین واملاک..

درزمینه ی فعالیتهای اجتماعی..اگرفعالیت دارید..همین کلاف پیچیده ی عمل

شما..وتاثیراندیشه ای فریب آمیز...وبمیان آمدن صندوقچه ی سکه ها..میتواند

دست شمارادرپوست گردوبگذارد..واین دشواری تااوایل مهرماه...یعنی هنگام

خروج مریخ ازبرج قوس...دارای قدرت تاثیرخواهدبود...

جوانهای مردادی...

میتوانندبخاطریک عشق...وماجرای عاشقانه ی اسرارآمیز...بهای زیادی

بپردازند...

اواسط شهریور...که سیاره ی خوش یمن مشتری پاببرج میزان(مهر) میگذارد

وباآفتاب تولدشما حالت مناسبی مییابد..اطرافیانتان آرامش وشادی بیشتررابرایتان

 به ارمغان می آورند..همینطورافکارجالب وسازنده..ومفیدواین افکار

تااوایل دیماه...میتواندنتایج غیرمنتظره وناگهانی بهمراه داشته باشد..

وتغییری درچهارچوب آرمانهایتان..وتصویری که ازخویشتن دارید..

قادرخواهیدبود درنهایت..تصویرذهنی قویتری ازخوددراذهان بجا گذارید..

برخی محدودیتها درمسیرخودرا بکناربزنید..

هنرمندها..دراواخردیماه..چشمه ی ذوقشان جوشان وپرتراوش میشود..

روحیه ای فانتزی ومرموزانه..پرالهام..ازاین حالت خاص..برای سرودن شعرهایی

لطیف...ودلنشین..نقاشیهای پرمعنی..وهنرمندانه..بااستفاده ازمکاشفه های پیش

آمده..میتوانید استفاده کنید..

اوایل اسفندکه میشود...

وضعیت خاصی درسیارات..همراه میشودبا..تکان خوردن افکارورویاهایتان..

احتمالا متعصبانه ازایده هایتان بدفاع برخواهیدخواست..افراط وپافشاری

بیش ازحد..میتواندگاه نتایج معکوس ببارآورد..

ازطرفی ..افکارجدیدی که بشما الهام میشود..درتلطیف این ایده آلها میتواند

موثرافتد..هرگونه تمایل به حفظ آرمانها..وارشاددیگران..بسوی این تفکرات و

برداشتها..احساسات نادیده ی دیگرانرازیرفشارخواهدبرد..چهره ی مهربانانه ی

خودرابادردهای دیگران هماهنگ نمایید..ومطلع شویدازآنچه معمولا ازآنها غفلت

میکنید...وزمان نامساعد برای تندرستی شما...

ده روزآخرآبان میتواندباشد..که بازهم همان مسئله ی متولدبرج قوس..(فرزند یا

دوست)..میتواندبافشارزیادی که وارد می آورد..سلامتی شمارادستخوش تلاطم

سازد..اگرکسالت کهنه ای داشته اید..این مسئله..موجب افزایش تاثیر کسالت

خواهدشد..مشاوره بایک پزشک باتجربه ..میتوانددررفع نگرانیهاموثرافتد..

ونکته ی آخر...

اینکه..ازاواسط بهمنماه ..سیاره ی درخشان زهره..برای مدت طولانی..

پاببرج  حمــــــل میگذارد...

ونقش زیادی درتلطیف ناملایمات درونی..ایفاخواهدکرد..

وتاثیرش رادراواسط اسفند...

بوضوح لمس خواهیدکرد...

باآرزوی سالی پرامیدبرای شما

متولدین شهریور

نالـــه ی حـــــزینت کو؟آه آتشینـــــت کو؟

لاف عشقبازی چند؟عشق رانشانیهاست

برای متولدین شهریورماه سال 95 وضع خاصی خواهدداشت..سیاره ی مشتری

(سیاره ی بروج قوس وحوت)...درسنبله حرکت دارد..سیاره ی مشتری معمولا

خوش یمن خوانده شده..وسیاره ی خانه های چهارم وهفتم برای سنبله..میتواند

دردسرهایی بهمراه آورد..خصوصااینکه سیارات زحل ومریخ..دربرج قوس..

(برج اولیاء وبزرگان..خانه واملاک..وفشارهای درونی)وسیاره ی نپتون درحوت

(بیت هفتم سنبله..مربوط به شرکاء کاری..همسر..مخالفان آشکار)حرکت دارند..

وباتاثیر معمولا منفی بریکدیگر..زندگی شمارادستخوش رویدادهایی نه چندان

خوشایند..مینمایند..

سخن اول...

اینکه..باشروع سال 1395...وتحویل سال..سیاره مریخ..که ازچندروزی قبل از

تحویل سال پایش ببرج قوس....بازشده..بحرکت وتوقف طولانی اش..ادامه میدهد

حرکت وتوقفی طولانی(6ماه)...درقوس..برجی آتشین..مریخ سرخ وداغ..وآرام

آرام درقوس جلومیرود تابه زحـــــــل برسد..اجتماع دوسیاره ی مشگل آفرین و

محدودیت ودرگیری زا...درقوس...یعنی بروزمشگلاتی درمحیط خانه...برای مادر..

ترکیبی از کهنگی وآتش...مراقب عیوب سیمهای برق..گهنگی وپوسیدگی شبکه

ی

گازمنزل..باشید..اگراتومبیل دارید..سیستم برق..ترمزها..وسوخت آنرامرتب

زیرنظر

داشته باشید..خصوصا درسفرایام نوروز...وروزهای اول فروردین...این حالت

زنگ خطرتااوایل مهرماه...ادامه خواهدداشت ونقطه ی اوج بروزدشواریها...

دراوایل شهریورماه است..که سیاره ی مریخ به نزدیکترین فاصله..بازحل

میرسد..

یعنی درماه تولدخودتان...که آفتاب هم درتربیع قرارمیگیرد باایندوسیاره...

دراین زمانها...ازعجله وسرعت زیاددرحرکات روزانه...دست زدن به وسایلی

که باکاروتکنیک آنها آشنایی ندارید..بپرهیزید...کمترانتقادکنید..

اولین روزهای فروردین..همچنین..سیاره ی مشتری که درسنبله حرکت دارد..

درحالت نامناسب قرارمیگیردبازحل درقوس...واینحالت یکباردیگرتکرارمیشوددر

اوایل خرداد...

میتواندنشانه ی زیان دهی دراموال برخی متولدین شهریورماهی باشد..دراموال...

نقدینگیها..هنگام خروج ازبانکها..اگرپول نقدبهمراه دارید مراقبت کنید..

برای برخی متولدین شهریور...هنوزیکی ازفرزندان دچارمشگلات خاصی است..

گرچه مقدارزیادی ازپیچیدگی مشگل کاسته شده..اماهمچنان فکرشمارامشغول خود

میسازد..زحل میتواند فرزندشماباشد..که دراقتران بامریخ درقوس بیت دوازده

جدی(فرزند)..دشواریهای پنهان..درپرده..ودشمنی های نهانی براین رنج میتواند

افزوده شود..شریک زندگیتان هم...همزمان بامشگلات خاص خودش..مطرح میشود

ودرنهایت...

ازاواسط شهریورکه شد..ومشتری ازبرج سنبله پای ببیرون نهاد..مقداری ازاین

فشارهاممکن است کاهش یابد..چراکه مریخ هم ازنیمه ی دوم سال ازقوس خارج

میشود..این فشارها نگران کننده هستند..اماعمرشان کوتاه است..

جوانها میتوانند دراین سیکل پرفشار..مقاومت درونی خورا آزمایش کنند..

واما...

دراواسط آبانماه..زحل وپلوتو... درحالت خاصی قرارمیگیرند...آن فرزند..ویاشاید

یک دوست صمیمی..که قبلا صحبتش شد...جدی اگرفرزندتان باشدوزحل سیاره ی

آن..زحل درمکانی نامناسب..یعنی قوس..که بیت دوازدهم جدی است..حرکت

دارد..

وشماتحت فشارهایی ..سعی درکمک به فرزندتان..خواهید داشت..واین وضع تا

اوایل دیماه بطول خواهد انجامید..وبامقایله ی مشتری واورانوس...شایدگشایشی

حاصل شود...یک تغییر غیرمنتظره...

واوسط دیماه...باآمدن زهره به برج حوت...درکنارنپتون..مخالفان کمی عقب

میکشند..وتعادلی که زهره ایجادمیکند..کمی لبخندرابرلبهایتان خواهدآورد..

آنهم بعدازیکی دوهفته که عصبی وپرتنش ودل نگران بودید...

خوب ....لحظات بهتری خواهیدداشت بعدازنیمه ی اول سال...

دراواسط بهمن که زهره پاببرج حمــــــل مینهدوتوقفی طولانی داردآنجا..تاپایان

سال

...جوانها بدورازتنش ها..آرامش درونی بیشتری رااحساس خواهندکرد...

اگردربانکی حساب قرض الحسنه دارید..امسال ممکن است دروسط این مشگلات

مطلع شوید که برنده ی جایزه ای......؟ هم شده اید..!!!

برای مسایل عاطفی وعشقی...ماه دی میتواندماه مناسبی باشد..

واواسط اسفندمــــاه...

باحرکت رجعی زهره درحمل...دنبال استفاده از پول ذخیره شده دربانک خواهید

بود...وجوانها دراین زمان..فرصت مییابند کمی بخودشان برسندو...

 ولی..

همچنین مراقب افراط وتندروی درروابطشان باشند...

بدشواریها بخندید..واجازه ندهید.. بدبینی ویاس درمقابل این مشگلات کوتاه مدت

برشما غلبه کند..خصوصا اگربامتولدین آذرماه معاشرت نزدیک دارید..

یادتان باشد..غم واندوه واضطراب برای مسن ترها..میتواندزیانهای بیمارگونه ای

بهمراه آورد..پس بیشترمراقب تندرستی خوددرسال جدیدباشیدوبیشترلبخندبزنید..

سالی پراز تجربه های گونه گون درپیش دارید..

باآرزوی سالـــی پرحاصل..

 متولدین مهر

دلـــربایـــــانه دگــــربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه به جامانده که بازآمده ای

دربغل شیشه ودردست قدح دربرچنگ

چشم بددور که بسیاربساز آمـــــده ای

فروردین را درحالی شروع میکنید که مریخ وزحل..درحالت مناسب با آفتاب

طالعتان

دربرج قوس درحرکت هستند..مریخ وزحل ...خودسیاراتی با تاثیر نامناسب گفته

شده اند..واثرش برای برخی متولدین ماه اول پاییز..میتواند..ذهنیتی عصبی..و

متلاطم..ناشی ازمسئله ای کهنه وقدیمی..که اواخرفروردین..کاملا خودراآشکار

میسازد..ومیرودومیرودتادهه ی سوم آبان..که اثرمنفی بگذاردبرامورمنزل و...

دارائیهایتان..بهرحال اینگونه افکارشما ....که گاه تعادل کمی دارند..

میتوانند موجبات رنجش پنهانی یکی ازاشخاصی شود..که شمادرمحاسبات

خوداورا

درنظرنگرفته وبهایی نداده اید..ولی اثراین رنجش برزندگی شما میتواندعمیق

باشد

مراقب باشید..درروابطتان..افرادی راکه کمتر بچشمتان می آیند..وظاهرا نفعی

ندارند..را درنظرداشته باشید..افرادپشت پرده واعمالشان..کاردستتان خواهندداد..

ریشه ی تلاطم درونی شما ازمکانی پیچیده..وقرارمدارهایی پشت پرده..سرچشمه

میگیرد...جایی درمحیط اطرافتان...محیط کار..محیط مورد علاقه اتان..

انگیزه ای پنهانی..افکارشماراتحت الشعاع خودقرارداده..وکسانی ازکمینگاهشان..

مراقب تصمیماتی هستند..که ممکن است شمااخذکنید..

اوایل شهریورکه شد..ناچارمیشویدمسئله راعیان سازید..ویاحتی درگیرشوید..

خوب..مدتها ازبابت شریک زندگی(همسرتان)مشگلاتی داشته اید

ازتصمیمات ناگهانی وتغییرات غیرعادی اوبه شگفت آمده اید..اوایل سپتامبر که

شد

سیاره ی خوش یمن مشتری..واردبرج میزان(مهر) میشود..وبه درجه ی آفتاب

طالعتان

نزدیکتر...آیایکی ازنزدیکانتان..شمارابمنظور درپیش گرفتن راه جدایی از

همسر...هدایت وتشویق..خواهدکرد..یااگرجداشده اید..دریافتن همسری..

اگراواخرمهرماه زاده شده باشید..اوایل اسفند که آمد..این مسئله..پررنگتر

ظاهرخواهدشد...وشماومتانتتان...درروابط بادیگران دستخوش درگیریها...

اتصال مریخ واورانوس....دربرابرمشتری؟؟؟

به تمام تجربه وسیاستمداری واستعدادهای خود برای ایجادتعادل وحل موضوع

نیاز

خواهیدداشت..واما...

جوانهای مهرماهی....

ممکن است بادادن یک شاخه گل...به او..که بناگهان ملاقاتش کرده اند..(درمسیر

مراودات روزانه)..دل را به اوبسپارند...نوعی شیفتگی..وجرقه ی تندعشق

ودنیاراباوجوداولمس کنند..وکوی اوباشد...کعبه ی عشقشان...وچه طوفـــانی

میتواند باشداین دلبستگی...

ازاواسط بهمن...

که زهره ی تابنده وزیبا.. نماینده ی تمایلات احساسی وعشقی..هم وارد برج حمل

(فروردین)..میشود..وتوقف طولانی میکنددراین برج..

یعنی..زهره درخشان ومهربان..وعشق آفرین..ومریخ پرحرارت ومردانه..

واورانوس..غافلگیرکننده ی تجددخواه..همه دربرج هفتم شما...حمل..دربرابر

مشتری پرقدرت وجذبه درمیزان(مهر)..برای یک قلب جوان ومشتاق..ومنتظر..

میتواندبه جرقه ای ناشناخته.. وکشش آفرین بدل شود..آیااویک دلدار زیباروی

لبخندبرلب فروردینی است؟؟؟؟؟

جوانها...خصوصا..چهارروزاول مارس2017...اسفند95که عروس آسمان..زهره

آبشارجاذبه اش راروان میسازد..مراقب قلبشان باشند..

سن بالائیهای مهرماهی...نکندخودشانراگول بزنند..این دودها...برخاسته ازاین...

کنده..میتوانددردسرآفرین باشد برایشان....؟؟!!

وبقیه ی مهرماهیها...

آنهاکه با جامعه ومردم سروکاردارند..بازاریها..اهل تجارت..خبرنگارهاو..

کارشان جاذبه ی خاصی پیدامیکند..وموردتوجه قرارمیگیرند..وآنها که مستمر

رانندگی میکنند..بادقت بیشتر..واطمینان ازسلامت وسیله ی نقلیه بکاربپردازند

وخانمها..درسوارشدن به اتوموبیلهای ناشناس...بسیاراحتیاط کنند..و

لوازم آرایش نامعتبربکارنبرند..

مراجعه بسالنهای زیبایی..خرید آثارهنری..سفربه خارج..میتواندبرخی مشغولیات

برخی متولدین مهرماهی باشد..

واما پول..سکه..وارز..

اوایل دیماه...باحرکت زهره ...مریخ..نپتون دربرج حوت(اسفنــــد)..

تحریکاتی فریبنده روی آورمیشوند..آنها که کارشان واسطه گری..بازاریابی

حسابداروکارمندبانک است..پیشنهادات اغوا آمیزی دریافت میکنند..

بهتراست به وعده های درگوشی...وقعی ننهند..

در صحت کارخود وسواس بخرج داده..وصداقت ودرستی کارخودتانرابالاترین

هدف قراردهید..

باآرزوی سالی دلنشین برای شما

متولدین آبان

سنگی به ره توسن شیرین نتوان یافت

کـــاتش به دلش ازغـــم فرهـــاد نباشد

توی این سه چهارساله..واقعا کسالتی داشته ایدیافقط احساس کسالت میکرده اید..

ولی امسال..زحل درقوس واورانوس درحمل ..مثل سال 94..این احساس کسالت

قویترخواهدشد..مضافا به اینکه..پول..سکه..اسکناس..وآثارآنها درزندگی شما..

میتواند به تاثیردرتندرستی شما بیفزاید..برج قوس برج دارائیهای شماست..

پول موجوددرحساب بانکی اتان...وزحل ومریخ درآن جولان میدهند..خوب..

زحل ومشتری که دشواری آفرین گفته شده اند..زحل یعنی احساس محدودیت

مالی..ومریخ زیانها وآسیبهای وارده..ونیمه ی اول سال همه اش میتوانید درگیر

این مسئله باشید..وانگیزه اش..یک دوست..یکی ازفرزندان..وذخیره ی مالی

شما..

واحساس متضادودرگیرشمابانیازیک دوست وبرآوردن درخواستش...شایدهم

بشکلی

دیگر..خواستهای یکی ازفرزندان..دست شماتاکجابازخواهدبود؟...

حداقل میتوانیداگرذخیره ی مالی داریدازسرمایه گذاریهای پرریسک حذرکنید..

وحفظ کنیدنقدینگیهارا..

رویاهای مه آلود..وافقهای ابری فریبنده..وتمایل به احساس قدرت مالی

میتواندشمارابرلبه ی تیغ خطرهای نقصان مالی بکشاند..خصوصااواخرفروردین..

باشکل گیری حرکت رجعی..مریخ درقوس..خیلی مراقب باشید..

نیمه ی دوم سال که شد..دواتفاق مهم دروضعیت سیارات درآسمان روی میدهد

یکی حرکت مریخ استکه پس ازمدتهااقامت دربرج قوس..ازاین برج خارج شده

وپای ببرج جدی مینهد..که پلوتو..آنجا منتظرش درحرکت است...

وحرکت دوم..ورودسیاره ی مشتری(سیاره ی برج قوس..سیاره ی برج

نقدینگی شما)..است ببرج میزان..(مهر- ترازو)..برج دوازدهم شما..مشگلات

پنهانی..اینبارمشتری درحالت مناسب قرارمیگیردبا زحل..واین حرکت هم در

شطرنج مالی شما دردسرزاست..تازحل درقوس اقامت دارد..دشواریهای

پولی هم دوام خواهندیافت...زحل همچون خال سیاهی برجام سکه هایتان نشسته

وجلب توجه میکند...یک توصیه ی مهم...دردوران سکنای زحل درقوس(آذر)

مراقب چشمهایتان باشید..ازنظر شبکیه..فشارداخلی و...عیوب دیگر..حتما

یکی دوباربیک متخصص چشم مراجعه داشته باشید...

اواخرآبان...

که وضعیت خاص زحل وپلوتوپیش می آید..وپای یکی ازنزدیکان..خواهریا

برادر..هم پیش کشیده خواهدشد..واین مشگل مالی شما داداوراهم درخواهد

آورد..اوایل دیماه..

خال سیاه منقوش برجام سکه هایتان..(تاثیرزحل)..بیشترنمایان ودردید خواهد

نشست...این حرکت براحساس کسالت(بعضی آبانماهیهای مسن تر) شما..

میتواند تاثیرمثبتی بگذارد..وشخص یاجایگاهی که ازآن انتظاری نداشتید..

بکمکتان می آید..واگرپیگیرشوید..اسباب رفع نگرانیهاشود..

دهه ی سوم دیماه..زهره ی زیبا..دربرج حوت(اسفند)..به ملاقات نپتون

میرود..کمی ابرهای مه آلود..درمسیرفکری شما بکنارمیروند..ودرخشندگی

ولطافت زهره..تعادلی درنقطه نظرهایتان..میتواندایجادکند..

هرگونه سرسختی ولجاجت...وتعصب درالقای عقایدتان..خصوصادرمسایل

مالی.. میتوانداین تعادل رابرهم زند..سفری بخاطرخواست قلبیتان..زیارتی..

ویا....میتواندمفیدباشد...

اواخرماه فوریه(اسفند95)...مریخ ازکناراورانوس گذرخواهدداشت..

عصبانیتهای ناگهانی..تندرویها...فشارکاری برخودودیگران..میتواندشمارا

وانرژی درونتانرافشرده کند..وتاثیرش برقلب...معده...

برطبعتان...حرارت غلبه خواهدداشت..درخوردن غذاهای حرارت زا..باطبع گرم..

احتیاط کنید..و..

سخن آخراینکه:

اوایل فوریه (بهمن ماه)...سیاره ی درخشان زهره (ونوس)...واردبرج

حمل میشود...وتلطیف میکند..آثارمریخ واورانوس را..

وبرای مدتی طولانی دراین برج توقف دارد..ومشتری هم که درمیزان است..

میتوان انتظارداشت..که روزهای پایان سال راباآرامش بیشتری بخانواده بپردازید

وشاید اوایل اسفنداوضاع جورشود وبیک مسافرت آرامش بخش بروید..

برای جوانترهاهم توقف زهره درحمل میتواند خاطرات خوشی بهمراه

داشته باشد..

سال پرثمری داشته باشید

متولدین آذر

برمن کمان مکش که ازآن غـمزه ام هلاک

بازومسازرنجــــه که حاجت بـــه تیـــرنیست

باحرکت سیاره ی زحل دربرج قوس که ازسال گذشته...

استمرارداشته..درمسیرزندگی..

متولدین قوس..همزمان شده بابرخی ناملایمات..نوعی ناخوشی کهنه..درخودیا

یکی ازنزدیکان..خدای نکرده فقدان یک آشنای صمیمی..وشایدآن نوع احساس

گرفتگی ومحدودیت..که میتواندزادگان قوس رابنوعی پنهان غمزده واندوهناک

نماید..وسال1395باحضورمریخ درقوس آغازمیشود..وگام برمیداردمریخ

به طرف زحل که آنهم مهمان قوس است..تغییرات درحالات شما..دربعضی..

فشردن دندانهابرهم..احساس فشاربرای تصمیم گیری..وشایدسعی کنیدمثال

پهلوانان معرکه گیر...بافشاروقدرت بازو...زنجیرمشگلات راازهم بگسلانید..

جوانترها..درشوخی و..نظایرآن..دقت کنند ..به آسانی ممکن است بادیگران

درگیرشوند..درمکانهای اجتماعی..مراقب آلودگیهای میکربی وویروسی باشید

آنهاکه کارمیکننددربیمارستانها...آزمایشگاهها..وافرادبیمار...ناقل ویروس؟

اواخر فروردین...

اواخرفروردین...مریخ حرکتش کند وکندترشده..وعقب گرد میکندبسوی مسیر

آمده..رجعت میکند..واین زمان استکه..ازحال خود..بیشترمراقبت کنید..

اگربه یک سفر..سفربیک روستا..ومناطق غیرشهری بروید..برایتان

مناسب خواهدبود..ازدادن وعده وقول به نزدیکان وآشنایان..خصوصا وعده ی

مالی اهترازکنید..درهرحال دستتنگی مالی ممکن است شمارابدقول ویاخسیس؟

جلوه دهد...

اوایل خرداد..مریخ که پس پس می آید..به درجات آخرعقرب رسیده..و

ووارد برج عقرب میشود..ومعضلی ذهنی ورنج آور..که فکرمیکردیدحل شده

ویابفراموشی سپرده بودید...دوباره جان میگیرد..شاید چکی..سفته ای..بدهی

..مرورکنید..آیادربده..بستانهای مالی یکی دوسال گذشته..چیزی راندیده گرفته اید؟

اوایل مرداد مریخ...

دوباره واردبرج قوس میشود..ومیرودتااوایل شهریور که به زحل به پیوندد

اتصال مریخ بازحل دربرج قوس..

واین زمان حوادث بیک نقطه ی خاص درجهت اخذتصمیم های مهم..برای

شما میرسد..اگرامکان دارداخذتصمیم رابه تاخیر بیندازید..چراکه راه حلهای

جالب تری بعدا ممکن است پیدا شود..

اوایل فروردین واوایل خرداددوبارسیاره ی زحل درقوس(آذر)زیرفشارمشتری در

سنبله واقع میشود..واین تربیعی تاثیرداراست...وبیادتان می آوردتصمیمات

قبلی شمارادرسالهای 80-1379 ...واین احتمال ...که تصمیم بگیرید که بیک

جریان مربوط به آن زمانها..خاتمه دهید..البته تدریجا..

مشتری سیاره ی برج قوس گفته شده..ودربرج سنبله..شایدازیک متولدشهریور..

برای رفع مشگلتان کمک بخواهید..افسردگی...مشگل کاری..

یک تربیع مهم دیگرکه درزندگی شمامیتواندموثرباشد..دوبار..یکی

اواخرخردادویکی....

اواخرشهریور..شکل خواهندگرفت..وآن زمانی استکه..سیاره ی زحل..(سیاره ی

دشواری آفرین)درتربیع قرارمیگیرد باسیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..

اگراحساس هنری وذوق ادبی داشته باشید..ازاین حالات واحساسات مختلف

ومرموزوفانتزی واری که دروجودتان احساس میکنید..چشمه ی ذوقتان..

خواهدجوشید..ونوشته های مانایی رابرصفحه ی کاغذ خواهیدآورد..برای

برخی آذرماهیها..مسئله ی خانه ومالکیت آن اهمیت غیرمعمولی خواهدیافت..

مشتری ومیزان...

درماه مهر..سیاره اتان مشتری ..واردبرج برج میزان(ترازو)میشود..

برج میزان برج دوستان ورویاهای صادق است برای شما...

همزمان خواهدشد با احساس رهایی وراحتی بیشتربرای شما...

ریسک مالی نکنید ..خصوصا اواخر آبانماه..

باوضعیت خاص زحل..وپلوتو...خودخوری برای اشتباهات گذشته..نمیتواند

فایده ای داشته باشد...تمام تلاشتانرابرآینده متمرکزکنید..

خداراچه دیدید...شایداوایل دیماه...بامقابله ی مشتری درمیزان واورانوس

درحمل...بتوانیدمقداری اززیانهاواشتباهات گذشته راجبران کنید...

دقت...بااتصال نپتون ومریخ درحوت..مراقب فریب ها باشید..خواندن دست

دیگران..درتاریکی پشت پرده..ممکن است نتواندببردشما دراین قمارکمکرسان

گردد..

بهترین زمان برای شمااواسط بهمن ببعداستکه...سیاره ی زیبای زهره...

واردبرج حمل(فروردین)شده..وتوقفی طولانی درآن خواهدداشت..

اسباب یک سفر غیرمنتظره...میتواندروح ناآرام ودلگیرشماراالتیام بخشیده...

وشادمان کند...بشرط مراقبت دررانندگی وپرهیز ازسرعت زیاد..

واوسط اسفند...جوانترها باکندشدن حرکت زهره..وتوقف ورجعت آن..میتوانند

دریک سفرکوتاه...وتفریحی ویا بهمراه یک دوست..خاطرات خوشی داشته..

وشایدهم..بیابند شریک آینده ی زندگیشانرا..

آن شخص..شایدمتولدفروردین...احتمالاتوجهش بشما جلب میشود..همان شخص

سرشناس.. که دوست داشتید به او نزدیکتروبااوآشناترشوید...

سال زنده وفعالی داشته باشید.

متولدین دی

پیش توسبب چیست که ما کم زرقیبیم

آیین وفـاداری ماخود کـــم ازو نیست

قبلا هم گفته شد که..چندسالی استکه سیاره ی پلوتو..دربرج جدی مقیم است

وتفنگ دوربین دارش اورانوس رادرحمل هدف گرفته..توجه داشته باشید که نوک

تفنگتان باحرکت اورانوس..تغییرجهت میدهد..ولی دوران تاثیرهای توچشم بخور

این هدف گیری گذشته..وشمادرنخجیرگاه..دقت هدف گیری برایتان دشوارشده..

واین تعارضی رامیرساندبین پیگیری متعصبانه اهداف شخصی اتان با آنچه

معتقدیدبیتوجهی وقانون گسستگی است دربسترهدف نهایی که گروهی مقابلتان

مرتکب میشوند..ومریخ وزحل درقوسند...بیت دواردهم شما..

درضمیرناخودآگاهتان..این تعارض..آرامشتانراببازی گرفته...وشماگرم کارو

تلاش هستید..زحل سیاره ی متولددیماه است..واین یعنی باتصمیمات محرمانه

وشایدبدون مشورتهای لازم..بدست خود ...بخودتان زیان واردخواهیدساخت..

هیهات که احتمالا..برخی نزدیکان..(خواهر - برادر)برآتش این زیان آفرینی

خواهنددمید..اگرکارهای اجتماعی..مدیریت..دیپلوماتیک..و...برعهده دارید..

لازم است خوب چشمهایتانرابازکنید..متولدین شهریور واسفند بااین عملکرد

یکجانبه ی شما زیرفشارخواهندرفت..چطور؟

امسال دوتربیع مشتری درشهریور بازحل درقوس (زحل سیاره ی متولددی)

داریم..(درماههای فروردین وخرداد)..بابرخی ازدوستان قدیمی ممکن است

بخاطرنوعی احساس بدبینی..والقای عده ای..درگیرشوید..

همینطور دوتربیع(وضعیت نامناسب سیارات)داریم بین زحل درقوس(شمای

بدبین وتحت فشار)باسیاره ی نپتون درحوت...این بدبینی فعلی ..افکارتانرا هم

تحت الشعاع خودقرارخواهدداد...شایدهم نوعی بیداری ازبرخی رویاهای

غفلت زارابرایتان رقم زند..درنظرندارید که خودرابمشقت زیادافکنید..همچون

مرتاض ها...؟درهرحال دوتربیع زحل ونپتون درماههای خردادوشهریور روی

خواهندداد...واما...

اواخرفروردین که شد..باکندشدن وتوقف حرکت مریخ دربرج قوس..آ؛دم بیاد

فیلمهای وسترن می افتد..مثل..مثلا آخرین قطارگان هیل..که دوطرف نبرد..

روبروی هم..می ایستندتابروی هم شلیک کنند..ولحظه ی خطر اوایل شهریور

میتواندباشد...که زحل ومریخ...(دوسیاره ی دشواری آفرین)...

ازدیدمازمینی ها بهم میرسند...این تاثیردرهمه ی متولدین دیماه یکجورنیست..

ولی ..میشود بهمه.. احتیاط ودوری ازخشم..وتلافی جویی راسفارش کرد..

وازمهرماه ببعد...

باورودسیاره ی مشتری ببرج میزان..وهمینطور ورود مریخ ازقوس به جدی..

ماجراهای جدیدی..درصحنه ی دید شما جان میگیرند...اورانوس درحمل(انگیزه

درگیری های چندساله ی اخیر)...مریخ وپلوتو درجدی..(مراقب غرورزیادتان

باشیدو..تحریکات دیگران)...ومشتری درمیزان دربرابر اورانوس...(تمایلات

سلطه جویانه ی شما واگردرمقام مدیریت هستید...خدای نکرده فشاربرزیر

دستان...

ابتدا درمحیط کار وفعالیت اجتماعی...شانسهای خوبی خواهیدآورد..ولی با حرکت

مشتری ازبرابراورانوس...دوباره تحت تاثیر همان بدبینی ها..

بدون آینده نگری ورعایت ظرائف کار..تصمیم گیری کرده واعمال اراده مینمایید..

وبرج حمل ..بازشمارادرفضای ابرهای نامعلوم..ورنگین کمانی برفراز..

فروخواهدکشید...

دهه ی سوم آبانمــــاه..

چندروزی به مرخصی بروید...واستراحتی..ودوری ازتلاشها..وخانواده را

دریابید...بهتراست..

اجازه ندهید..بدبینی...غم ویاس..بدرون شما راه یابند..چراکه این حالت گذراست

ودوباره روحیه ی شادتان رابازخواهیدیافت...

دیماه بخاطر خواهریابرادرویاشاید همسایه ای..نگران خواهیدشد..ولی اواخر

دیماه..شادمانی درانتظارتان خواهدبود..

باورود زهره به حمل...

اواسط بهمن ماه(اوایل فوریه)..به وضعیت خانه ومحیط زندگیتان..بیشتر خواهید

رسید..رنگ آمیزی - تعمیرات..

شادی درمحیط خانه..وبین عزیزان...توقف زهره دربرج حمل بیش ازحد معمول

بطول خواهدانجامید...فرصت رابرای یاری به همسر واعضای خانواده غنیمت

شمرید..

سالی پرازشادی وخوش بینی داشته باشید

متولدین بهمن

روزی این بیگانگی بیرون کندازخوی خویش

آشنــــــــای ماشود..مارابخواندسوی خــــویش

هـــم رسد روزی که درکـــاربدآمــــوزافکنــــد

این گره کامروزافکنده است برابروی خویش

تربیعهای متعدد پلوتوواورانوس راپشت سرگذاشته ایم ولی آثارشان..تدریجا

کمرنگ خواهندشد..وذهنتان ازباراندوه این چندساله..آرام آرام خلاصی خواهد

یافت...

برج دوستان ومعاشرین وآرزوهایتان بسیارپرترافیک است...

باحضورزحل درقوس ازابتدای سال..شخصی که چندان علاقه ای به او..

ندارید وشایدهم خوشتان نیاید..مرتب سرراهتان می آیدوابرازدوستی خودرا

عیان میسازد..همینطورازچندروزی قبل ازتحویل سال..مریخ هم پاببرج قوس

میگذارد..ونفردومی هم ..درمسیرراهتان..خودراقرارمیدهد..وایده ی سفری

دورودراز رادرمخیله اتان ایجادمیکنند..چه بساایندو نیرو..درمسیرآرزوهایتان

گاه باهم درگیر وگاه دست بیکی شوندتاشماراتحت تاثیر قراربدهند..

اواخرفروردین ناچارخواهیدشدبه این اظهاروجودها..عکس العملی نشان بدهید

چراکه...سبک سرانگیها درقامت اهداف شما..نمیتواندجاومکانی بیابد..

ولی درپیچ وخم رفتارهای ناشی ازخواستهای درونی افراد..گاه نمیتوان

بااندیشه ای منطقی پاسخ داد..وباسیاست وصبر..اگرازآنها ناراضی هستید..

آنهارادوربزنید..واین دشواری درروابط اجتماعی..رادراواخرماه اوت..

(اوایل شهریورماه)..بیشتراحساس خواهیدکرد..وناچارخواهیدشداصلاحاتی

درروش برخورد بادیگران رادرپیش بگیرید..

درطول سال...حرکات نجومی خاصی..دروضعیت شکل گیری سیارات ایجاد

خواهدشد..وتاثیرخواهدگذاشت برشما..وتاثیربصورت بروزتضادهای متعدد

است بین:(شهریور - آذر)..قوای روحی وآرزوها واعتقادات...

ذرواسفند)..معاشرین ورویاهایتان ..با پول ونقدینگی ومادیات..

شهریور اسفند..درگیری بین تلاشهای درونی وانگیزه های روانی واضطرابات

ناپیدا...بادنیای مادی..نیازهای جسمانی..برخی طالع بینان حرکت نپتون دربیت

دوم رانشانه ی شانسهای مالی گفته اند..واینروزها حرکت نپتون درحوت..

بیت دوم برای متولدین دلو(بهمن)...میتواند نشانه ی وضعیت مالی خوب برای

متولدین این ماه باشد..البته بشرط تلاشها...وکوشش..

هرگونه اشکال دربینایی راجدی گرفته ودراولین فرصت به پزشک مراجعه

کنید..

دراوایل سپتامبر(اواسط شهریور..)

سیاره ی مشتری(سیاره ی متولدین برج قوس)..واردبرج میزان میشود..

وتشدیدمیکند اعتقادات خاصی رادرشما..جامعه گرایی ودرگیری بااشخاص در

موضع قدرت...وحاصلش..آرزوی حرکت وجابجایی..مهاجرت..

مهاجرت برای کسب دانشهای بیشتر...یاسفرهای زیارتی ومذهبی...

وهمینطورکه مشتـــــری درمیزان جلو وجلوتر میرود..دراوایل دیماه به مقابله ی

بااورانوس درحمل میرسد..ویک متولدفروردین..ایده های عملی متعدد راپیش

پایتان میگذارد..

افکارتان همچون رآکتوری میجوشد وغلیان میکند..

اگراهل تحقیق درعلوم باشید..ممکن است موفق شوید ازطریق تجربه یاالهام

راه حلهای تازه ای برای موضوع موردتحقیق بیابید..آنهاکه درمسند مدیریتهای

اجتماعی هستند..ممکن است که انتقادشود که متعصب وافراطی شده اند..

وبه اندیشه های دیگران بی توجه..

اواخردیماه..سیاره ی زهره به نپتون دربرج حوت ملحق میشود..واین برای

آنهاکه بنوعی باپول نقدوکارهای تجاری سروکاردارند..علامت منفعت..وفرصتی

برای یافتن راههای بهتربرای کسب درآمد..میتواندباشد..

اوایل فوریه(اواسط بهمن)..سیاره ی درخشان زهره...واردبرج حمل میشود..

وتاپایان سال..درهمین برج مهمان خواهدبود..زهره واورانوس درحمل...

ومشتری درمیزان..

انگیزه ی سفرعلمی..تحقیقی..تحصیلی درشماقویترخواهدشد..وشایداولین

روزهای مارس(اواسط اسفند) موفق شوید ویزاوبلیط هواپیما هم بگیرید..

برخی متولدین بهمن ممکن است به بسط وتوضیح نظراتشان بپردازند..

وشنوندگان زیادی هم بیابند...واین نکته که آماده ی شنیدن نظرات مخالف هم

باشید..

سرسختی واستقامت شما..دربیان نظریاتتان دراواخرفوریه (اوایل اسفند)..

میتواندکاردستتان بدهد..

مریخ...زهره...اورانوس درحمل ودربرابرشان مشتری درمیزان درتسدیس با

زحل درقوس..

درزمینه ی اجتماعی بسیارفعال خواهیدبود..مطالعات متعددوپرکششی راپی

خواهیدگرفت..وبه سفرهای متعددکوتاه یابلند مدت خواهیدرفت..

واضطرابات ناشناخته ی گذشته رابکناری خواهید نهاد..

ازانزوابیرون بیایید ونشان دهید که خشک وجدی وبیتفاوت نیستید..

سالی پرازتلاش وپیشگامی داشته باشید.

متولدین اسفند

لب کنی شیرین وپرسی کیست چون بینی مرا

بنــــده ام یعنی نمـــیدانی که فرهــــادتوکیست

کوکب حوت مشتری ونپتون گفته شده..وامسال ایندوسیاره یکدیگررا زیرفشارخود

قرارمیدهند..وعارضش..تضادها..

مشتری درسنبله است..دربرابرنپتون درحوت..این یک تضاد..آیامتولدان اسفند

بزیان خوددست بعمل میزنند...واینسال..مجردها..احتمال ازدواجشان زیادتر..

یک متولدشهریورخواهان شمامیشود..ولی..یکی ازاولیا..احتمالا پدر..نظرخاصی

دراینمورددارد..واحتمالا مخالف..ونیمه ی اول سال..خودرادرگیراولیا حس خواهید

کرد..سن بالاهای اسفندی..بامخالفتهای همسرشان..برسریک شراکت

مالی..روبرو....

خواهندشد..عاملی مشخص..اواخرفروردین..درمحیط کار..باعث ناراحتی وخشم

شما خواهدشد..وجوانترها..درخانه..باپدرعصبانی...واینحالت تاپاییز دوام خواهد

یافت..چرا؟

شماوفکرشما..درفضایی رویایی وغیرمعمول حرکت دارد..وعمل میکنید به افکار

وعقایدی..که بااعتقادات عرفی وعام..میتواند متفاوت باشد..اگرشاعر..یانقاش..

یاهنرمندی باشید..اینحالات درپدیدآری نقشهای هنرمندانه بشمامددخواهد رساند..

ولی دردنیای واقعی...؟وهمین گونه تصورات وعمل بدانهاست که آن عصبانیتها

رامیتواندباعث شود..

اواخرشهریورماه...

باتربیع آفتاب ومریخ..احتمال دارد..شراکت تجاری برای مسن ترها وخواستگاری

برای جوانترهابهم بخورد..دخترهای اسفندی درنیمه ی دوم سال خواستگاری از

متولدین مهرماه ممکن است داشته باشند...وایندفعه...بله احتمال ازدواج خیلی

زیادترمیشود..

بنظرنمیرسد سال آرامی درپیش داشته باشید..وازایامی که ممکن است بابقیه

درگیرشوید..اوایل شهریوراست..که لازمه اش دست بعصاراه رفتن است..

ولی اگرموردتظلم واقع شدید..خیلی باسیاست..مسئله رامطرح واحقاق حق کنید..

اواخر شهریور..مشتری ..سیاره ی شما..واردبرج هشتم خانه ی آفتاب شما..

یعنی میزان میشود..وباجلورفتن مشتری دراین برج وقرارگرفتن دربرابراورانوس

...مواظب کیسه ی سکه هایتان باشید..بعضی نخهای فرسوده کیسه..شاید پاره

شوندوسکه هابیرون بریزند..ومتوجه نشوید...یااگرمتوجه شدید نتوانید دیگر

آنهارابردارید..خصوصا درماه تولدخودتان..اسفند..

زهره ومریخ واورانوس دربرج حمل..(برج پولهای شما) حرکت دارند ودر

برابرشان وآنسوی حمل..یعنی برج میزان..مشتری حرکت دارد..ومشتری

سیاره ی شماست..وریسکهای شما..قلک سکه هایتان راممکن است به سنگ

بزند...وکلاغهای اطراف..سریعا سکه هارا بمنقارگرفته..وبه لانه های خودببرند

میانه ی اسفند..

باکندشدن حرکت زهره ی زیبا..(سیاره ی برج میزان)..وحرکت پس گرد آن..

احتمال این رخدادبیشترمیشود...پس مراقب باشید...بدون مشورت کامل..سندی

راامضا نکنید...قول مالی بکسی ندهید...درخیابان کیف پولتان رامحکم نگه دارید..

وسوارماشینهای ناشناس نشوید..

واما...اواخردیماه..

روزهای جالبی خواهیدداشت..اسفندهای مذکر...میتوانند قلبشانرابـــاز ..

بروی باغی ازاحساسات دلنشین..بیابند..احساساتی رمانتیک وعاشقانه..

این حالات راچندروزی بعدازیک شوک احساسی..در10روزاول دیماه...

(که همراه بااندوهی مختصرخواهدبود)...درخوداخساس خواهیدکرد..

باورودزهره به حمـــــــل..اواسط بهمن..تازهره بخواهد به اورانوس برسد..

دراوایل سال 96..شانس مالی خوبی ...خواهیدیافت..بشرط آنکه..سریعا وبا

برنامه ریزی بتوانیدازاین موقعیت استفاده کنید..چقدروقت دارید؟...

تاپایان اسفند...دربهار96 زهره به اورانوس میپیونددواحتیاطهای دقیق مالی

لازم..

جوانترهاهم..صدای گامهای عشق را خواهندشنید..ودل به آوای دلنوازآن

خواهندسپرد...مراقب باشید..خلوصتانراازدست ندهید..هوسها میتوانند

اغواگرباشند..دل دیگرانراشکستن واعتنانکردن..دردستگاه متوازن هستی

بیجواب نخواهدماند..خصوصا میانه ی اسفند مراقب اینگونه حالات باشید..

وعشقتانراخدای نکرده..باسردی وبی اعتنایی وتازه جویی..به ضعف نکشانید..

سالی رنگارنگ....آمیخته باوقایع تلخ وشیرین..عاطفی ومالی..درپیش خواهید

داشت..

قلبی شاد...ودستی گشاده..وروزهایی رویایی داشته باشید.

 

باآرزوی سالی پرامیدبرای همه ی هموطنان.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
← صفحه بعد