IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

اگرباران...
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٥   کلمات کلیدی: great famine in iran 1919-1917

                         باطلـــــب یــاری ازخــالــق هستــــی


نمیدانم تابحال شده که زیرفشاریک رنج جانکاه..درحال ازهم پاشیده شدن قرارگرفته باشید..

ودربدربدنبال علت وریشه ی این رنج...وبه بقیه ی انسانها نگاه کنید..مثلادریک

پیاده رو..دیگران بسرعت وظاهرا باقدرت واعتمادبنفس..ازمقابل دیدگان

شمارژه میروند..وتوبخود میگویی..توچرا؟پس توچراپنچرشده ای...؟

چراهمه ی اجزای وجودت راترس واضطراب وازهم پاشیدگی فراگرفته؟

من اینحالت رابارویدادی مثل یک قحطی بزرگ همسان میبینم..

قحطی سالهای 1917تا1919ویا1870-1871میلادی درایران زمین را..

برای مثال...آیاجنگ جهانی..ودخالت انگلیسی ها درخریدگندم باقیمت بالا از

عاملین فروش..باعث این قحطی باتلفات میلیونی شده..؟(1919-1917)

ویادر1870-1871..وجودفقط خشکسالی -سرمای شدید - احتکار وناجوانمردی قشری

ازاقشارمرفه آنروزگار باعث تلفات عظیم ناشی ازکمبودموادغذایی گشته؟

بررسی میکنیم وضعیت حرکت سیارات رادرآن زمانها..تاببینیم بیک جواب روشنی

میرسیم یانه..

درهردوقحطی دیده میشودکه زحـــل سیاره ی کشاورزان...دهقانان و..

کارندگان گندم وجو..وهمچنین سیاره ی بزرگان..خشکسالی..احتکار..شیوع

بیماریها..روسا..کارگران..دربرابر سیاره ی اورانوس قرارگرفته بوده..

درسالهای 1870- 1871 این مقابله یopposition زحل واورانوس دربروج ..

capricorn -cancer..

opposition between saturn and uranus in capricorn - cancer

 

ودرسالهای 1919-1917دربروج Leo - Aquarius..رویداده..

این تاریخهای ذکرشده..همان زمانهای رخداد دو قحطی عظیم وپرتلفات

تاریخ ایران زمین دردوران معاصربوده..

اگربپذیریم که برج زایش ایران زمین برج حمل است..وSaturnرهبران وبزرگان

..همینطور..کشاورزان وعوامل تهیه غذای مردم سرزمین گسترده ی ایران..

وزحل درزمان قحطی های بزرگ یکباردربرج جدی (1871-1870)

ویکباردربرج اسد(1919-1917)..استقرارداشته..ومثلا در1919 باخروج زحل

ازبرج اسدLeo....قحطی بپایان رسیده..

.....

انگلیسیها..که دراکثرمنابع تاریخی علت اصلی رخدادقحطی 1919-1917

گفته شده اندونقششان هم بسیارقدرتمندبوده..در1921 ایران راترک گفته اند

یعنی دوسال پس ازپایان قحطی..

آنها یعنی انگلیسیها..دربوجودآمدن کمبودهابه بهانه ی جنگ جهانی..

قطعا موثربوده اند..

بین سالهای 1919-1917 سیاره ی نپتون(قدرت استعماری انگلیس)..

درکنارزحل قرارداشته..(همان زمان امضای قراردادبالفور)..

Saturn - Neptune conjunction in Leo sign

که سیاره های زحل ونپتون دراسدبوده اند وزیرفشاراورانوس دربرج دلو..؟

مقابله ی زحل واورانوس دراسددلو روزاول اکتبر1918روی داده..

اورانوس دردلو..هم کشاورزان ...وهم امپراطوری استعماری را به چالش

کشیده..؟؟

ودرقحطی عظیم دیگر..درسالهای 1871-1870باتلفات میلیونی..

سیاره ی نپتون دربرج حمل بوده..ودرحالت تربیع(فشارمنفی) بوده با

اورانوس و...ناصرالدینشاه

وسیاره ی زحل هم...همزمان درcapricorn بوده  ودرمقابله بااورانوس درcancer


اورانوس .. تاثیرمنفی گذاشته برزحل...Saturn

مقابله ی زحل واورانوس سه بارواقع شده..


24ژوئن 1871در6 capricorn - cancer

19مارس1872درcapricorn - cancer19

11آوریل1872در21 capricorn - cancer

پس: درقحطی اول:1871-1870

مقابله ی زحل واورانوس درcapricorn - cancer

ودرقحطی دوم:1919-1917

مقابله ی زحل واورانوس درLeo - Aquarius

اورانوس و...احمدشاه

درقحطی اول..زحل درجدی  ودرقحطی دوم..زحل دراسداستقرار داشته

......خوب..اورانوس رادرخاطرداشته باشید..

تاثیر حرکت سیارات دراین قحطیها چه بوده؟وچراسرزمینهای دیگر..چنین تلفات و

دشواریهایی ..کمترداشته اند..ازنظرastrologyالبته..

جواب کجاست؟

درقحطی اول..زحل درcapricorn بوده..اورانوس درcancerدرزمان سلطنت

ناصرالدینشاه..؟؟ بتاریخ تولدناصرالدینشاه توجه کنید...:

...اواسط ژوئیه ی 1831

پس اورانوس درcacer(دربیت آفتاب سلطان صاحبقران)قرارداشته..

درضدیت بازحل درcapricorn...

مدلولات زحل چه بودند؟کشاورزان ..دهقانان ..کاریزها..قناتها..چشمه ها..چاههای

آب..عاملان تهیه وتوزیع موادغذایی ..سرپرستان..روسا..بزرگان..

ودرقحطی دوم:1919-1917


زحل ونپتون دربرج Leo قرارگرفته بودند..واورانوس درAquarius

نکته ی مهم ...درزمان چه پادشاهی  ؟احمدشاه قاجار..

بتاریخ تولد احمدشاه توجه کنیبد:

21 ژانویه1898؟

پس اورانوس دربیت آفتاب زایچه تولد احمدشاه ساکن شده..کی؟ درزمان تشکیل

واقعه ی قحطی بزرگ..

اورانوس درضدیت بازحل دراسد..و..نپتون؟!

واینچنین شده..که عملکرد افراطی ایندوپادشاه درجهت ایجاد وضربآهنگ قحطی

نقش سازنده ای داشته..

ونیروهای خارجی که ایران رااشغال کرده بودند(نپتون = نیروی استعماری انگلیس)

با بروز حالات یکه تازانه ی این پادشاهان..جسورتروبی ملاحظه ترشده ...

وعملکردهردوباعث زیانهای عظیم..درحیات وممات ایرانیان گشته..

 

   دعا کنیم خالق هستی ماراازاین بلایابدوردارد

 

 

 


 

 

 

 


 
پاشنـــــه دربــاد...heel in the wind
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٦   کلمات کلیدی: پــــلوتو به دلو

بــــاطلب یـــاری ازخـــالق هستــی

 

مرا مهرسیـــــه چشمـــان زسربیرون نخواهــــــدشد

قضــــای آسمـــان است این ودیگرگون نخـــواهدشد

توی یکی از روزهای ماه تیر..که اعلامیه ی استقلال آمریکا...امضاشده... قرص آفتاب

توی چه برجی میتابیده به زمین؟...بله توی برج تابستانی سرطان..برج مقابل سرطان

چه برجیه؟ درسته ..برج جدی...وجک لندن که درمقدمه ازش صحبت میکنیم دربرج

جدی(یاهمون دیماه خودمون) متولد شده..متولدیکی ازشهرهای آمریکا..سانفرانسیسکو

خوب...بطالعش نگاه کنید...زهره کجاست؟19 درجه ی دلــــو واورانوس کجاست؟

19 درجه ی برج اسد..این مهمترین حرکت درجدول سیارات درزمان تولد جک لندن

بحساب می آید..اگربرج اسدرابرج سرمایه داران وتوانگران بپذیریم..برج مقابل ومخالفش

برج دلــــواست..اگربرج اسد راهمان گروهی بدانیم که ده درصد هستند و90درصد

ثروت جهان رادراختیاردارند..پس برج دلو 90درصدی هستند که ده درصدثروت جهان

شاملشان شده..وزحل سیاره ی مربوط به متولدین جدی(جک لندن)..دربرج دلو

درمقابل   اسد حرکت میکند..عطاردهم دردلواست..وبدینگونه است که جک لندن

تیره بختان رامی نویسد..ویا کتاب پاشنه ی آهنین را..جک لندن به فقرا..کارگران

کارخانجات...صنایع..وآنهاکه موردظلم صاحبان ثروت وقدرت قرارگرفته اند..توجه

زیادی نشان میدهد..گفته شدکه درسال 2020 میلادی سیارات زحل ومشتری

دراول برج دلو بهم میرسند..واین اقتران درمقابل برج اسد واقع میشودومارابیاد داستان

پاشنه ی آهنینIron Heelجک لندن می اندازد..که باحالتی پیشگویانه درآن به بیان

وقوع حوادثی می پردازدکه قراراست درآینده ی نظام سرمایه داری روی دهد..درسالهایی که جک لندن این داستان آینده نگرانه رانگارش کرده..علی الخصوص 1907

میلادی..سیــــاره ی اورانوس دربرج جدی(جک لندن)وسیاره ی نپتون دربرج سرطان..

(ایالات متحده ی آمریکا)...حرکت داشته اند..(دراول فوریه ی 1907مقابله ی اورانوس

در10 جدی بانپتون در10 سرطان..

in 1907..opposition between uranus and neptun

درتاریخ روسیه آمده که تحت تاثیر این حرکات..انقلابی علیه طبقات حاکمه شکل گرفته

که البته به شکست انقلابیون انجامیده..ودرهمان سالها..انقلاب مشروطه درایران

هم ..همزمان بااین مقابله بوقوع پیوسته..

وذهن فعال جک لندن هم درگیری دوگروه صاحبان ثروت وگروههای مردم شاغل در

صنایع را(که ازتوانگران تحت عنوان پاشنه ی آهنین نام برده)بشکل درگیری بین

ایندوگروه..دردوشهرشیکاگو(تحت تاثیربرج اسد) وسانفرانسیسکو(تحت تاثیربرج جوزا)

درقالب یک داستان..برشته ی تحریردرآورده..وگرچه درمتن داستان..بعلت غلبه ی

توانگران وفشارسربازان که درخدمت توانگران هستند..هردوحرکت شکست

میخورند....خارج ازتاثیربرخی مکاتب سیاسی..وفلسفی دوران زندگی نویسنده..

وحوادثی که ازآنزمان تاکنون رخداده..وآموزه های تجربی شخصی که جک لندن

درزندگی بدانهادست یافته وبراساس آنها.. آینده نگرانه به ترسیم حوادث سالهای بعد

پرداخته..و..

این امیدراداشته که روزی به ظلم توانگران  خاتمه داده شود..

ودرقسمتی ازداستان..

این امیدرااززبان یکی ازقهرمانان داستان بیان میکند..

.....

..واما...بیاییم بزمان حال..

درزمان ما...سیاره ی اورانوس که درحمل آمد..وآن جوان متولد برج حمل اهل تونس

وآن موجی که درخاورمیانه ....کشورهای عربی براه افتاد و..سقوط بهای نفت..و

افتادن لرزه برنظامهای بانکی وباحرکت پلوتودرجدی و..زیرفشارتحریمهای شدید

رفتن ایران اسلامی(میزان)برای سالهای متوالی..

آنهم دردوران 20ساله ی اقتران زحل ومشتری دربرج ثور....از1379

وبرج ثور حالت تربیع(تاثیرنامناسب)داردبابرج دلو..

... وثور..برج پول ونقدینگیها...و..است..واختلاسها..فساد

مالی ولغزشهادرسیستم پولی بانکها..خصوصا درزمان حرکت زحل دربرج عقرب

(برج هفتم برای ثور)..

وآرام آرام که جلومیرویم..میبینیم که اینگونه حوادث ورق خواهندخورد..وحوادث

دیگروبازیهای پنهان دیگری ازپرده برون خواهندفتاد..

جابجایی اورانوس وتکانهای شدیدی که دربرج ثورایجادخواهدکرد...

خصوصا تکانهای مالی...برج ثوربرج شرف ماه است..وماه..ترکیبش بااورانوس

درهم خواهدآمیخت..همینطوررخ خواهدداد..بعدش..اقتران زحل ومشتری دربرج

بادی دلو...

وباز...کوته زمانی پس ازایندوحرکت..پلوتوخودنمایی خواهدکرد..

پلوتو

باهمه ی صفاتش..و..خصوصیاتش..که قدم مینهد ببرج دلـــــو..ومکان ودرجه

اقتران زحل ومشتری در2020میلادی..

پس..این سه حرکت..یعنی..وروداورانوس به ثور..اقتران زحل ومشتری دردلو..

وبالاخره ورودپلوتوبه دلو..راکه همزمان میشوند باوقوع حوادث تازه..

خوب بخاطربسپــــارید..تاواردجزئیات مطلب بشویم..

درچندسال آینده...همانطورکه گفته شد..سه حرکت مهم درآسمان..ومدارسیارات

منظومه ی خورشیدی رخ خواهدداد که برسرنوشت جهان ...وخاورمیانه..و

ایران اسلامی..میتوانندموثرباشند..اما...این سه حرکت..

اولین حرکت...

ورودسیاره ی اورانوس(سیاره ی تکانهای شدیدوناگهانی وغیرمنتظره)است

ببرج ثور(اردیبهشت)..برج شرف ماه..وماه موثربرجهـــــان

متولدین اردیبهشت ماه..که دوست دارند آرام وباتانی تصمیم بگیرند وحساب

شده پیش روند..(طبق طالع بینی بطلمیوسی..نقاطی  ازایران زمین هم زمین تحت

تاثیربرج Taurusهستند)دراین دوران هفت ساله ی حرکت اورانوس درثور متوجه

باشند..که حالت خودرادیگرگون خواهندیافت..ویکدفعه متوجه میشوندکه دارند

تصمیمات سریع وحساب نشده میگیرند..وشایدهم گرفته اند؟و..همه ی آنچه

ساخته اند دستخوش تغییرات غیرمعمول گشته..

...

کی؟

کی رخ میدهد که اورانوس ببرج ثورداخل شود....؟

اردیبهشتی هایی که میخواهندبرای آینده برنامه بریزند..یادداشت کنند..

15 ماه مـــه 2018...زیاددورنیست....نه؟این ابتدای حضوراورانوس است در

برج ثور..uranus in Taurusوتاثیرمیگذارد برمتولدین اوایل اردیبهشت..

اورانوس دربرج حمل خیلی گردوخاک کرد...همراه بود باخرابیهای زیاد

(بسوریه فکرکنید...برای مثال)..سرکشیها وبهم ریختن بافت قدیمی زندگی

ملتهای خاورمیانه..تاآنجاکه حتی به آثارباستانی هم رحم نشد..(آثاری بجامانده

ازدوران اعتدال بهاری خورشیددرصورت فلکی حمل..)..وگریزانسانها..انسانهای

بی پناه..ازموطن خویش بسوی افقهای ناشناخته..ازدیارخودسفرکردن..تامگر

بگریزندازغمهاو..طوفانها..بسوی افقهای مه آلودوناشناس..تابلکه خرابیهارادیگر

نبیننــــد...

افراط کاریهاوآنچه چندسال گذشته..انسانها به چشم دیدند..دسیسه های مالی..

فروش نفت ارزان قیمت ازسردشمنی باسایرملتها..بحرانهای مالی..سقوط سهام

..همه همزمان باحرکت اورانوس دربرج حمل ظاهرشدند..

اورانوس همانطورکه گفته شد..در2018واردبرج ثورمیشودواز15ماه مه 2018تا

درجه ی2/34برج ثورپیش میرودوبعدحالت رجعت بخودمیگیردودر7نوامبر2018پس

ازحدود6ماه درحالت رجعت بودن..دوباره به برج حمل ودرجه 30 آن برمیگردد..

ودرنهایت..در7ژانویه 2019..در28درجه ی حمل دوباره مستقیم بجلو..رونده شده

و..بالاخره

در6مارس2019..میرودکه برای حدود7سال مداوم توقف کنددربرج ثور

واین تاثیردربرج ثور...تداخل میکندبا...تاثیراقتران زحل ومشتری دراول برج دلو..

دردسامبر2020 میلادی..وتاثیربروج ثورودلو..ترکیبی خاص...ایجادمیکندبرای مثال..

تاثیرمیگذارد..

برزندگی قوم کرد..که باحرکت سیارات دربرج ثورمیتواندتغییرپذیرد..خصوصا

زمان حرکت اورانوس درثور..

درخاورمیانه ....

 اسرائیل...درطالع تشکیلش..آفتاب را دربرج ثوردارد..

چون ابتدا..اورانوس واردثورمیشود..سیاستهای افراطی علاقمندان به افراط دراسرائیل

دامنگیر خاورمیانه..ممکن است بشود..میتوان گمان برد که آنزمان..شیمون پرز(متولد

برج اسد)درعرصه ی سیاست اسرائیل حضورندارد..وناتانیاهو هم بدلایلی مثلا

کسالت جسمانی..ازسیاست کناره گرفته..وزمام اسرائیل بدست احتمالا..یک

متولدثورافتاده...(موشه دایان وخانم گلدامایر متولدبرج ثور بوده اند)..خوب

اورانوس باخصوصیاتی که گفته شد دربرج ثورحضوریافته..وتاثیرش از2018تا...

2020 ادامه مییابد..تاآنزمان که..زحل ومشتری دربرج دلو ...قران کنند..ودیوار

مستحکمی درمقابل افراط کاریهای احتمالی ثورتشکیل شود..ازترکیب بادوخاک

چه حاصل؟..که هردوبرج...ثابته هستند وباسرسختی برخواسته هایشان پای

خواهندفشرد..سخت است قبول کنیم که اسرائیل..وجودکشورمستقل فلسطین

رابرسمیت بپذیرد..ولی باپادرمیانی قدرتهای بزرگ..احتمالش میرود..چراکه اورانوس

نوعی خواست های لیبرالیستی رادراقشارثور می پروراند..

ترکیه که سالروزتشکیلش روز6آبان 1302(29 اکتبر1923) میباشدوبرج ثور بیت هفتمش

وبرج دلو بیت چهارمش بحساب می آید..ازطرف هردوبرج زیرفشارمیرود..

.....

شکل خواهدگرفت تغییرات عمیق درنظام مالی جهانی..و..دنیای تجارت وسرمایه داری..

وحرکت مهم سوم..

یکی دوسال بعدازاقتران2020..دربرج دلو..پیش می آیدوآن..

روز23مارس2023میلادی است..که سیاره ی پلوتو؟

پامیگذاردببرج دلو.

میرسدبه درجات اول دلو..

به درجات اقتران زحل ومشتری در2020..وتشدیدمیکندتاثیراقتران را

اقتران زحل ومشتری دربرج بادی دلو..برای قدرتهای غربی..اروپا میتواندنشانه ای

برای شروع ضعف وافول باشد..خصوصا باورودپلوتوبه دلو..(جنگ جهانی دوم باحرکت

پلوتو دربرج اسدشکل گرفت..)حتی کاربه رخدادحوادثی مثل شیوع بیماریهای

واگیرو..گسترش آنها..ممکن است بکشد...(درگذشته های دوراقتران زحل ومشتری

دربرج دلو باگسترش طاعون سیاه دراروپاهمراه بوده)..

شهراورشلیم(قدس) هم تحت تاثیربرج اسد قراردارد..بااین حرکات دردلو..میتواند

ناظرحوادث خاصی باشد..

شهررم وایتالیا هم تحت تاثیر اسد گفته شده..

هندوپاکستان  ازبرج اسدتاثیرمیپذیرند..همینطورخاندان آل سعوددرعربستان..

وتهران...دلواسد..بایدمراقب حرکت گسلها دراعماق زمین باشد..

حالی درون پرده ...بسی فتنه میرود

تاآنــزمان که پرده برافتدچهـــا کننـد

 

دعاکنیم..دعاکنیم..که خالق هستی ..نقش ..نیکی ..برما..رقم زند

 

 

 


 
هالیـــــوود وپــلوتـــو
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧   کلمات کلیدی: بالاترازخطر

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی 

  

سلام...

دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و

جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده..

درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در

برج سنبله (بین 16تا17درجه)..اقتران داشته اند...اگربرج حوت را برامور

پشت پرده ونهانی..مربوط بدانیم..برج سنبله میتواند بیان کننده ی نهانی های

برج حوت باشد...ودرآن سالها ودرگذرزمان اتفاقهای مهمی درجهان افتاده..

مثلا..دخالت آمریکادرجنگ ویتنام..دردفاع ازدنیای سرمایه داری..

و....ولی دراین یادداشت..توجه داریم به نیروهای پشت پرده..وعملکردآن..

تحت تاثیرهمین اقتران...درهالیوود..سریالی بنامmission impossible

ساخته شد...ودرتلویزیون ایران آن سالها..تحت نام بالاترازخطر...بنمایش درآمد..

 http://s6picofile.com/file/8200577992/mission1.mp4.html

دراین سریال تلویزیونی...(مخصوصا قسمتهای اول آن..فصل اول)...بیننده با

گروهی چندنفره آشنامیشودکه ازجایی ناشناس دستورمیگرفتند..وباابزارهاو

تخصصی که داشتند..دست به کارهایی میزدند..که غیرممکن مینمود..

 

دراین سری فیلمها..اینطوروانمودمیشد که اینها..بادیکتاتورها...وآنهاکه قدرت

مخرب وجهنمی (ازنظرنظام سلطه جوی سرمایه داری)..دراختیاردارند..

مبارزه میکنند..وبامهارتی خاص..کودتا...(شبیه مرداد1332)..خلع مقام..و...

براه می انداختندوسربزنگاه..بامهارت خاصی ازصحنه خارج میشدند..

خوب حالا به نوشته های شخصی بنام جان پرکینزدرکتابش..بنام..اعترافات

یک جنایتکاراقتصادی.......    confessions of an economic hit man

نظر می افکنیم... (مترجمین:نبوی - شهابی)کتابرامیتوان دربازاریافت..

جان پرکینزیک متولد بهمن است..وگفتیم که ابتدای شکل گیری پیشرفتهای

کنونی انسانها..میتوانداززمان اقتران سیارات زحل ومشتری ونپتون

باشددردرجات

اولیه ی برج اسد..

وما در2020میلادی هم  یک اقتران دردرجات اولیه برج بادی دلو(بهمن) داریم...

.......

که نقطه ی مقابل وبازگشت است ازبرای اسد..

حال نگاهی می اندازیم به وضعیت سیارات درزمان تولدپرکینز..

 

 

میبینیم که ماه کامل شده..دربرج اسد..دربرابر آفتاب وبرج دلو حرکت دارد..

درکنارپـــــــلوتو

http://persian-astrology.persianblog.ir/page/15

برج دلو بیت دوازدهم حوت است وبیان کننده ی رازهای پشت پرده...

پرکینز نیروهای مداخله گرپشت پرده را شغالها...

میخواند..

پرکینزمیگوید:

اگرماجنایتکاران اقتصادی...شکست بخوریم...یک جانورشیطان صفت تر دیگر

واردگودمیشود..ماجنایتکاران اقتصادی آنهارا شغال

مینامیم..

کسانیکه مستقیما ریشه درمیراث امپراتوریهای اولیه دارند..آنان همیشه

حضوردارند..هنگامیکه...ظاهرمیشوند..سران دولتها..یاسرنگون میشوند..

ویادرحوادث خشونت آمیزی..کشته میشوند..اگرشغالها..

هم تصادفا..شکست خوردند..همانطورکه درافغانستان وعراق شکست

خوردند..دراینصورت روشهای قدیمی رومیشود..

هنگامیکه..شغالها شکست می خورند..جوانان آمریکایی رابرای مردن

وکشتن...به صحنه میکشانند..

ماجنایتکاران اقتصادی..حقه بازیم..ازتاریخ می آموزیم..امروزه..قداره به خود

نمیبندیم...زره یالباسی که ماراازدیگران مشخص کند نمی پوشیم..

درکشورهایی مثل..اکوادور..نیجریه...واندونزی..لباسمان شبیه لباس

آموزگاران دبستان...یامغازه داران است..

درواشنگتن وپاریس همچون دیوانسالاران..یابانکداران بنظرمیرسیم..

ظاهری عادی ومتواضع داریم..

برای ما...جنگ برای کسب قدرت...پول ومنابع طبیعی بود..این قسمتی از

تلاشی بودبرای کسب سلطه ی جهانی..وتحقق رویای چندآدم طماع..

وایجادامپراتوری جهانی...

ماگروهی زن ومردخبره هستیم..که بابهره گیری ازسازمانهای

مالی بین المللی..شرایطی رافراهم میکنیم که درآن سایرملل...

مطیع ابرشرکت سالاری میشوند..ابر(ABAR) شرکت سالاری:»

مدیریت بانکهای ما.....ومدیریت ابرشرکتهارابعهده دارد..مشابه همتاهای مادر

مافیا....جنایتکاران اقتصادی هم آدمهای دست ودلبازی هستند..

این دست ودلبازی درقالب وام....

برای ساختن پروژه های زیربنایی ازقبیل نیروگاههای برق...بزرگراهها..بنادر..

فرودگاه..یاشرکتهای صنعتی ظاهرمیشود..

شرط اعطای چنین وامی..اینستکه..شرکتهای مهندسی..وساختمانی کشورما..

ضرورتا...این پروژ ه هارا بسازند..درواقع..بخش اعظم وام..هیچگاه ازایالات

متحده..

خارج نمیشود..

لیکن..ازکشوروام گیرنده..خواسته میشود..که اصل وفرع وام را..

تمام وکمال بازپرداخت کند..

جنایتکاراقتصادی کاملا موفق کسی استکه...چنان وام کلانی را به تصویب

برساند..که بدهکار..بعدازچندسال..مجبور به نکول وعدم پرداخت اقساط وام

گردد...ووقتی این امر بوقوع می پیوندد..مثل مافیا..سهم گوشت قربانی

خودرا مطالبه میکنیم..

غالبااین سهم..شامل یک یاچند..موردازمواردزیراست..

کنترل ودراختیارگرفتن آرای سازمان ملل

ایجادپایگاههای نظامی...دستیابی بمنابع ارزشمند..ازقبیل نفت..

البته بدهکارهمچنان بدهکارباقی میماند..

درچنین حالتی..یک کشوردیگر.. به جرگه ی امپراتوری جهانی افزوده

شده است...

ابرشرکت سالاری..وجنایتکاران اقتصادی وابسته به آن..وشغالهای منتظر درپشت

صحنه..هرگزاجازه نمیدهند..که کوچکترها مهاراموررادردست گیرند..

دعا کنیم..که سلطه ی ابرشرکت سالاران ..ازسرزمینمان بدورباشد

 


 
طوفـــــانهای تهران
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٩   کلمات کلیدی: زحل وعقرب طوفان تهران

                بــا طلب یــاری ازخالق هستی          

کوکبی داریم بنام Nunkiیا نام دیگرش..Pelagusبا طبع مشتری وعطارد..

این کوکب در12/23درجه ی جدی قراردارد..ودرصورت فلکی کماندار(قوس)..

کوکبی استکه نوک پیکانی راکه کماندار نشانه رفته است راتشکیل داده..

وقتی صحبت از توقف پلوتودر13 جدی کردیم..یادتان به این کوکب وطبعش

هم باشد..وامادرابتدا نگاه می اندازیم به وضعیت سیارات در دوطوفان حادث شده

درتهران...

 

با نگاه به وضعیت سیارات دردو طوفان رخداده درتهران....

موضع زحل درعقرب...ودرهردوجدول سیارات..دروضعیت راجع(نامناسب)..

قرارداشته...اگرتهران راتحت تاثیر اسد دلو بپذیریم..دراینصورت...

زحل...

میتواند براسد(تهران)..ازطریق برج خاکی(جدی = زحل)وبرج آبی(عقرب = پلوتو)

فشارآورد..لحظه ی استارت ...چه زمان خواهدبود...؟

بنظرمیرسد درهردورخداد..ابتدای وقوع..مصادف بوده..

با...برخاستن زحل ازافق مشرق...دربرج عقرب...

خوب دوباره تمرکزمیکنیم روی پلوتو...

سیاره ی پلــــوتــــو...

درهردوحالت..در13 درجه ی جدی..ودرحالت رجعت..(منفی)..قراردارد..

بین خرداد1393 وتیر1394...سیاره ی پلوتو...ازدرجه ی13تادرجه ی 15

جابجایی داشته...امازمانیکه...به13 درجه ی جدی نزدیک شده ووضعیت

رجعت بخودگرفته..درکنارکوکب ثابته ی چی بودگفتیم؟؟ آها..Nunki..

وکوکب چه طبعی داشت...؟بله...به طبع مشتری وعطارد...ابتدای شکل گیری

واقعه میتوانسته باشد..خوب..چطور؟؟

حواستون جمعه یانه...؟ برج جدی میتواند بریخهای قطبی شمال روسیه..

تنگه ی برینگ..وآلاسکا مربوط باشد...اگرجدی وپلوتو؟ رامبداء این طوفانها

بدانیم..وببینیم که زحل سیاره ی وابسته به جدی..دربرج عقرب حرکت رجعی دارد

عقرب برتعدادی ازشهرهای شمالی ازجمله...آمل...ساری..بهشهرو..دلالت دارد

پس...بعدازجـــــــــدی به عقرب میرسیم...خوب..هوای طوفانی ازنواحی قطبی

رسید به نواحی شمالی ایران زمین..ومتمرکزدرعقرب...

مانده تهران تااستارت غافلگیری زده شود..خوب تهران را اگراسدبدانیم..

اسد میرود زیرفشارشدید چه برجی وچرا...؟؟ بله برج چهارمش...خانه تربیع..

برج عقرب است..وزحل خان..آنجا میخواهدگردوخاک براه اندازد..آنهم گردوخاک

پــــــلوتـــــوئی......

درلحظه وقوع واقعه ی شکل گیری طــــوفان ها..

درهردومورد...ماه..دربرج اسد قرارداشته..توجه داشته باشید جداول بالا براساس

گزارشهای خبری درموردلحظه ی وقوع طوفان بوده..ونمیتواند دقت زیادی

دربرداشته باشد...(منظور ساعت دقیق وقوع طوفان...)

پس تربیع ماه وزحل رخ میدهدوزمانیکه کلاه خود زحل ازافق مشرق نمایان

میشود..گردوخاک وباران ورعدوبرق و...درطوفان 94 مشتری هم در

اسدبوده..وبرشدت فشردگی انرژیها می افـــــزوده..مشتری یعنی حوت(اسفند)

وشهرهای شمالی....سوادکوه...

ویک نکته ی جالب..

که نباید ازقلم افتاده شود...وآن کدامست؟....

غــــــــروبهای ماه مبارک رمضان...یادتون هست..لحظه های اذان...تیرماه94..

تو....افق غرب چه غوغایی بود؟ نکنه نگاه نکرده باشین..

چه صحنه ی زیبایی بود...وبیادخالق هستی دست به دعا برمیداشتیم..

بله....

زهره درخشان وزیبا...درکنارهرمزد(مشتری...برجیس...ژوپیتر)...

خودنمایی میکردند..وروزدهم تیر94 بودکه..

ایندوسیاره ی خوش یمن..در21 درجه ی اسد ازکنارهم...بافاصله ی اندکی

عبورکردند...ودوهفته بعدش اعلام توافق هسته ای بود..

خوب..

درزمان تشکیل ووقوع طوفان 94..ماه ازاین درجه ی اقتران هم گذرداشته..

موضع راس ماه هم درهردوطوفان...برج میزان است..یعنی برج مقابل

حمل(ایران زمین)...ودرطوفان 93..مریخ هم درمیزان قرارداشته..

وغلظت طوفانراافزوده...واینچنین استارت طوفان زده شده..

مریخ درمیزان...اورانوس درحمـــــل..مریخ درطوفان94 دربرج آبی سرطان

...اورانوس رازیرفشارداشته...

حــــــال آیامیتوان گفت...:

هرگاه زحل پای ببرج عقرب گذارد...

وپلوتودر13 جدی باشد...

وماه(ومشتری)دراسد..درتربیع قراربگیردبازحل...درعقرب

آب وخاک وآتش...ملقمه ای راایجادمیکنند..که نمودش چنین طوفانهایی

خواهدبود؟؟؟

 

خالق هستی...همه راازآسیب طوفانها بدوردارد...انشاا..

 

 


 
95سال میمون...مبارک...persian new year...1395
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٦   کلمات کلیدی:

                          باطلب یاری ازخالق هستی

نپتون درحوت..واعتقادات خاص..حالت تخدیری..وکارهای نهان..انتحاری..و..

پلوتودرجدی..امکان خشونتهای غیرقابل تصور..آنگاه که تاثیرش  باتاثیر نپتون

بیامیزد...وزحل وارد عقرب شود..ترکیبی از نپتون وپلوتووزحل..برج عقرب..

همان برجی استکه درزمان ظهوراسلام..سیارات زحل ومشتری درآن اقتران

داشتند....

وهمینطوردرزمان میلاد پیامبراسلام..........ودر دوسه سال گذشته....

خشونتها بااعتقادات خاص ونشات گرفته ازقدرتهای پشت پرده وظاهرا بنام اسلام

وداعش رادیدیم..وسبعیت هارا..وسکوت جهان ظاهرا متمدن رادرمقابل این

اعمال..

وحال سکه دورو دارد..دوروی متضاد..که بهم پیوسته اند..ودیدن آنروی سکه ...

درراهست...وزحل درقوس..جلو وجلوترمیرود..تاآنکه..

سلام......

اینهمه شعبده ی خویش که میکرداینجا...

سامری پیش عصاویـــد بیضـــا میکرد...

وسال پیش رو..وتربیعات مهمی..مثل : تربیع زحل ومشتری وتربیع زحل

ونپتون..

که درراه خواهیم داشت..اگرجناح شرق سیاست جهانی رازحل بدانیم وغرب را

مشتری..آنوقت میتوان درنظرگرفت..مشگلاتی راکه ممکن است بروزکندوسرباز

کردن زخمهای کهنه را..

زحل درقوس است وقوس جوزا...آمریکا..وعربستان..ونپال..و...لبنان و..یمن

وزحل..چین است وروسیه..مصراست وهند...و...

ولی...ولی یک حرکت جالب ومهم درآسمان راکه میتوان ذکرکردودهه ی اول

نوامبر..خودرانشان میدهد..وآن گاهی استکه..سیاره ی زحل در15 درجه ی قوس

دربیت دوازدهم جدی واقع میشود..و.....پلوتو آنجاست...کجاست پلوتو..؟ در15

جدی...وبرج قوس که قسمتهایی ازفعالیت آمریکا بدان مربوط است بازحل همراه

 

گشته..زحل درقوس..مشگلات برای آمریکا..دردوازدهم جدی که سیاره ی پلوتو

مورهسته ای وامنیت آن)...قرارمیگیرد..آیاتهدیدات هسته ای روسیه..که از

نگرانیهای پنهانش..ازغرب سرچشمه میگیرد..بیشترخواهدشد..؟

آیا بالاخره مخالفان توافق هسته ای ایران وکشورهای بزرگ..دست ازمخالفت بر

خواهندداشت..قوس وعربستان..وزحل درآن..وتربیعش بانپتون وحوت...ویمن

(قوس)..سوء تفاهمها تابکجاقدخواهدکشیــــد؟بااقامت مشتری درسنبله...

ولی...ولی..برج دارایی های عربستان..جدی است وپلوتودرآن..وزحل دردوازدهم

پلوتو...آیاباخوابیدن حباب داراییهای عربستان..که ناشی ازصادرات اضافه ی نفت

بوده..میتوان امیدداشت که یمنی هابتوانند نفس راحتی بکشند؟به دوجدول وضعیت

سیارات نگاه می اندازیم...اول جدول سیارات هنگام تحویل سال..

وهمچنین جدول سیارات هنگام شکل گیری ایران اسلامی..

 

خوب..موضع  زحل دریک جدول دربرج سنبله است ودرجدول دیگردرقوس..

درتربیع باهم قراردارند..همینطور موضع نپتون وپلوتودردوجدول...وتاثیر

تحریمها...

 

                   http://persian-astrology.persianblog.ir/page/15

بوده وشدت آن درچندسال اخیروفشارهای پیداوناپیداازسوی جهان متمدن کنونی و

نظام سلطه وسرمایه داری..برکشورما...

سیاره ی ما...زمین..گرجه ازدور...آرام وزیبا مینماید..ولی...

وقتی به آن نزدیکترشویم..مناطقی ازآنرا ...آنهم مناطقی که مهداولیه تمدن کنونی

 

انسانهاست...راهمراه باخرابی ومرگ وخونریزی وگریزانسانها..ازخانه ومامن

خود...(مقــــابله ی مشتری درسنبله بانپتون درحـــوت...مهاجرتها)...


میبینیم..آیاهمه ی این خرابیهانتیجه ی دخالت قدرتهای پنهان برای سلطه براین

منطقه است؟...اگرقدرتهای پنهانرا تحت تاثیربرج حوت بدانیم..اقتران سیارات

زحل ومشتری در2020 میلادی..دراول برج دلو...که دلو بیت دوازدهم است از

برای حوت..همراه باچه وقایعی خواهدشد؟

 

خون بیگناهانیکه برزمین میریزد..ونبردهای ظاهرا بی منطق وپرهرج ومرج..

و...آیاپیش درآمدقطع دستهای پنهان جنگ آفرین خواهدبود...؟

ازخالق هستی طلب کنیم..جهانی وزمانی...خالی ازظلم وفشار

جهانی همراه باصلح..

وزمانی همراه باشادی...انشاا..

متولدین فروردین

حدس میزنیدیک کرشمه ی عاشقانه تاچه حدبتواندامسال شماراغافلگیرکند؟نگاه

پرکشش یک متولدمیزان..شایدهم عشقی ناگهانی وبدون مقدمه..عشق درنگاه

اول..

خوب این احساس پرهیجان چه زمانی خودمینماید...؟فاصله ی زمانی

شهریورتادی

..وکوی اومیشود..کعبه ی عشقتان...جوانهای فروردینی...نه سن بالاها....!!

میگردیم درحرکات سیارات....خوب..کوته زمانی قبل ازرسیدن لحظات تحویل سال

...شایدچندروزی...مریخ آتشین...سیاره ی منسوب به زادگان برج نخست سال..

برج حمل..پامیگذاردببرج قوس ...که قوس دوستانه است باحمل..

موضوعی که چندی است ذهن شمارابخودمشغول داشته ومیتواند بشکلهای

مختلفی

جلوه گرشده باشد..واکنون مهمترمیشود...چرا؟مریخ درقوس درتعقیب زحل است..

زحل میتواندمشگلات شغلی - مخالفانی دردادوستدروزانه..ویابرای جوانترهامثلا

مخالفت پدرباشدباپانهادن شما..درسفری درازمدت..که مدتها آنرادرذهن پرورده

بوده اید..وگاه سرتانرابدردآورده..آخرهای تابستان..

مریخ به زحل میرسد...

واین زمان تصمیم گیری شما میتواندباشد...آیاازسفرتان منصرف میشوید...؟

بهرحال..شخص مسن تری درباره ی عملکردهای شما...قضاوت سریع وتندی

خواهدکرد..بهتراست سفرویاتصمیم مورددرگیری رابه تعویق بیندازید..

گاه غیرمعمول ..عصبانی وهیجانی میشوید..وازکوره بدر..ازاول سال تااوایل مهر

که دوره ی اقامت مریخ است دربرج قوس..ازدرگیریها باافراداحساساتی نظیرخود

پرهیزکنید..ممکن است بخاطریک متولدآذرناچاربه ورودبیک درگیری شوید..

خصوصا..آخرای تابستون..وهمینطورمراقب امضای قراردادها..دادن قول یاری

به دیگران..باشیدوباافرادآگاه مشورت کنید..اخذتصمیمات مهم برای آینده اتانرا

اگربتوانیدبزمان دیگری موکول کنید..واماموردپیچیده ی دهه ی سوم آبانماه...

دهه ی سوم آبانماه..یک حالت پیچیده ی تصمیم گیری را تجربه خواهید کرد..

دونیروی متضادکه دیگردوروی سکه نیستند..بلکه هرکدام میخواهدحرف خودرابه

کرسی بنشاند..یکی...پافشاری شما دریک عقیده وتصمیم..شایدتاحدلجاجت...

ویکی چگونگی اهدافی استکه دراین چندساله دنبال کرده اید..شایدهم رگه هایی

ازافراط وتندروی درکارنامه ی عملتان رقم خورده..بادقت واحتیاط به کلاف پیچیده

ور روید..ازروزهای دیگری که ممکن است ازکوره دربرویدمیتواندآخرین

  روزهای

فروردین باشد..متولدین 17-18-19آوریل بیشترمراقب خودشان باشند...

اگرباابزارهای صنعتی کارمیکنیدویانظایرآن..ویاراننده هستید..به سلامت وسیله

کاری اتان..بیشترازمعمول توجه داشته باشید..وازاشکالات جزیی آسان ردنشوید..

برخی متولدین برج حمل..براثرتعصبات عقیدتی..احتمال دست زدن به ریسکهای

خطرآلودی رادارند..خصوصا..میانه ی ژوئن ومیانه ی سپتامبر..بیشتربه تعادل

وآرامش تکیه کنیدتا...کارهای شتابزده وشدت عمل..

جوانترهای حمل...اگرتاحالا انتظارکشیده اند وشتابزده وعجولانه..زوج

خودراانتخاب

نکرده اند..این آرزوبه آنها خیلی نزدیک میشود..همانطورکه درآغاز گفته شد..

احتمال عشق ناگهانی دراولین نگاه زیاداست..کمندنگاه یارگیراست...!!

 

او...که شماپسندمیکنید..بسیارسیاستمداراست..آیاشمای کم حوصله..ازخیراین

عشق خواهیدگذشت...؟؟اگرهمسروفرزنددارید..ازنگاه کردن عمیق درچشمان

جنس مونث ناآشنابپرهیزید..ووفادارانه همسرتانراتکریم کنید..این

کششهاگذرایند..

ازدامن مژگان فروخفته ..به سویــم

چشمت نگهی کرده که خفتن نتوانم

وبازبرای جوانها....

میانه ی بهمن..باورودزهره ی زیبا...عروس آسمان..وکوکب عشق ودلدادگی

ببرج حمل وتوقفی طولانی..این شانس راخواهیدیافت..که..به سیگنالهایی که از

طرف مقابل دریافت میکنید..پاسخ دهید..درداکه رازپنهان خواهدشد..آشکارا

وسخن آخراینکه..میانه اسفنداست که تصمیم قطعی خودرامیتوانیدگرفته باشید..

سال خوبی داشته باشید.

متولدین اردیبهشت

چنگ درطره ی خورشیدبه رغبت نزنم

گرتوانم نفسی گیسوی ماهـــــی گیـرم

2020میلادی..یعنی چهارپنج سال دیگه..میتونه برای متولدین اردیبهشتی

بسیارمهم

وسرنوشت ساز باشه...قدرت نماییهایی که اکنون فکرش راهم نکرده باشید...

غیرازاردیبهشتیها...برای آبانماهیها...بهمنیها...ومردادیهاهم میتونه حائزاهمیت

باشه..ولی...ولی..امسال یعنی 1395..حرارت وداغی میتونه جسم وروح یک

اردیبهشتی آروم رو...نااروم جلوه بده...خوب چطور؟ازچندروز قبل ازسال تحویل

که داریدسفره ی هفت سین روجورمیکنین وتوسرما بهاروسبزی

راجستجومیکنین..

مریخ آتشین پاشومیگذاره توبرج قوس...خوب قوس به اردیبهشتی چه؟بـــلـه..

مریخ معمولا توهربرجی ..یه مدت کوتاه توقف میکنه..ولی توبرج قوس قراره

بیشترازشش ماه گردوخاک کنه..توبرجی باعنصرآتش..خوب قوس برای

اردیبهشت

بیت هشتمه...امورمربوط به این بیت برای آسانگیر وخوشی دوست اردیبهشتی..

بیت خوف وخطر...ناامنیهای مالی..وسوسه های شدیدبرای ارضاء غرائز جنسی

وتغذیه نامتعادل..کمی چاقی..هیجانات ناخواسته..

خصوصا درشهریورماه..که مریخ درقوس به زحل هم می پیونده..گل بود به سبزه

نیزآراسته شد...جوانهای اردیبهشتی محکم مراقب قلبشان باشند..هوسها وآتشی

که قوس برمی افروزد..(متولدقوسی که ازقبل می شناختیدش)..کلا درگیری و

ناآرامی روحی وحتی بدنی..روابط پشت پرده هم خطری است..وبرآینده اتان تاثیر

منفی خواهدگذاشت..آیانقصانهای مالی دیگران برنقدینگی

شما..تاثیرخواهدگذاشت..

برخی متولدین بیخیال اردیبهشتی بخاطروسوسه هایی(مشتری وسنبله)..دست به

ریسکهای خطرناک مالی خواهندزد..وشایددربهارکاری هم دست خودشان بدهند..

وزیان این مسئله میتواند یکی ازفرزندان شما..واگرفرزندنداریدیکی ازدوستان

صمیمی اتانراهدف قراردهد..عملکردمالی وپولی دیگران..از1379ببعد تاکنون

ذهن وزندگی شماراسخت مشغول داشته...وامسال به اوج میرسداین فشارها..

خانمهای اردیبهشتی..دربیرون ازخانه..موقع رفت وآمدازوسایل نقلیه ناشناس

استفاده نکنند..اعمال جراحی زیبایی..بااقتران مریخ وزحل درقوس..میتوانند گاه

ناموفق وزیانبارشوند..(اوایل شهریور)..

سال 95...سال احتیاطها...خودداریها..ودوری از خوشخیالیها..باشد..برای شما

بهتراست..اواسط شهریورماه..که مشتری واردبرج میزان میشود..وبازحل وقوس

درحالت مناسب قرارمیگیرد..یک متولد میزان بشمادرایجاد آرامش وتعادل میتواند

مددرسان باشد..

اواسط بهمن ماه..زهره ی زیبا برای توقفی طولانی..پای میگذاردببرج حمل..

مسئله ای نهانی وپنهان توجه شمارا بخودمیکشد..میتواندبشکل رویایی بروزکند..

وجلوه هایی ازآنسوی این جهان رابارنگهای غیرقابل توصیف ببیان آرد..

واوایل دیماه..باتاثیراورانوس دربرابرمشتری...مراقب سلامتی خودبیشترباشید..

چراکه یک وسواس ناشی ازابتلا به کسالت..شماراناگهان بفکرمیبرد..

وشایدبکشاندبه مطب دکتر..مثلا درعملکرد کلیه ها..

وبالاخره..اواخردیماه..زهره به نزدیکی نپتون میرسد..لحظاتی بارویاهایی فریبنده

وهنرمندانه..شایدرویای ازدواج..نامزدی..برای ازدواج نکرده ها..

کشیدن وبوجودآوردن یک اثرهنری..ونقش هوسرنگ فریبنده درآیینه ی دلها..

وانعکاس آن درتجلی هنر

واگررویای پری دریایی ببینید...

 شاید دورازانتظارنباشد سال شادی داشته باشید.

 

متولدین خرداد

برطره ی سیاهش...ذرات برف رخشان

چونان که درشبی تار...اجرام آسمـانی

سخت است قیافه ی جدی بخودگرفتن..ولمس دشواری درارتباط بادیگران...

این آخری دیگر..برای متولدخردادمیتواندرنج آورباشد..

درماه خرداد..یعنی ماه تولدتان..ودرماه شهریور..سیاره ی زحل...ارباب حلقه

ها..

دربرج قوس(آذر) درتربیع قرارمیگیرد(موقعیت نامناسب) باسیاره ی نپتون

دربرج

حوت(اسفند)..این که گفته شد...یعنی چه؟

برج قوس برج مراودات شماست..وروابطتان بادیگران..که زیرفشاربرج حوت

میرود..وبرج حوت..بالاترین نقطه ی طالع شماست..وتلاشها وجاه طلبیهای شما..

ونپتون...فضای مه آلود وپراسرار..

آیا دشواری درروابط بادیگران..بخاطردرپیش گرفتن مشی جدیدی استکه..این

یکی

دوساله ..درپیش گرفته اید..سیاره ی مشتری(ژوپیتر) دربرج سنبله حرکت دارد..

ومشتری کوکب بیت هفتم شما...یعنی قوس..برج تماسهای شما بادیگران است..

وبرج سنبله..برج امورمنزل..و...مادر..

چه زمان مهم میشود این حضورمشتری(برجیس)..دربرج سنبله؟

بخاطربسپاریـــد...

اولین روزهای فروردین یکبار...واوایل خردادماه(ماه تولدتان)..برای باردوم...

سیاره ی مشتری زیرفشار قوس قرارمیگیرد...وزحل درآن..ومریخ

ویعنی چه..این حرکت؟موانع ودشواریها...درارتباطات عادی بادیگران..یک شکل

دیگر مانع..میتواندفردی سالمند باشد که بتازگی معاشر وطرف مراجعه شما شده..

این تضادها..بامشی معمول شما..داد عده ای رادرخواهدآورد..اهل خانه..مادریاپدر

اگرجوان هستید..وهمینطورهمسرتان..اگرازدواج کرده اید..واعتراض پشت

اعتراض..وشماسرگردان..بین نیازهای خانوادگی...روابط اجتماعی..وتلاشهای

شغلی وشایدهنری...

میتوان گفت نسبتا سال مشگلی(خصوصا نیمه اول سال) رادرپیش دارید..در

روابطتان میتوانید باسیاست باشید؟اگرسختتان شد ازیک متولد مهرکمک بگیرید..

یک فاکتورمهم...

غیرازمواردی که گفته شد..یک فاکتوردیگر..زندگیتانرا بشدت تحت الشعاع خود

قرارخواهدداد..این فاکتور مهم راخوب بخاطر بسپارید..

مریخ سرخ...موثربردرگیریها...وانرژی مضاعف..

ازاوایل مارس 2015 یعنی چندروزی مانده..به تحویل سال 1395...این جنگاور

زره پوش..این شوالیه ی سرتاپامسلح سواربراسب پابرسنگفرش قصرقوس

میگذارد(برج آذر...درسال 95توجه داشته باشیدبه احوال متولدین آذری که

باآنها آشنایی دارید)دراین قلعه ی جنگی سربازان..آتش افروخته..وآماده ی پرتاب

فلاخن ها ازفلاخن اندازها...هستند)...کی ممکن است گلوله های آتشین پرتاب

شوند..اوایل شهریور...

حال خودتانرا مراقب باشید..عناصری ممکن است سعی کنندشماراازکوره

بدرببرند..

سفری تفریحی بمناطق کوهستانی..خوش آب وهوا..راجایگزین موقعیت پرتنش

احتمالی نمایید..این وضعیت...تااوایل مهرماه..ادامه خواهد داشت..و..

باورود سیاره ی خوش یمن مشتری..ببرج میزان..

میتواندکمی ازاین مشگلات درروابط بادیگران..کاسته شود..اوایل شهریور

بهتراست قراردادی امضا نکنید ..اگرخبرنگارهستید..مناطق خطری..وتهدید

خطرات رامدنظرداشته باشید..درنوشتن طنز وشوخی بادیگران..ره افراط نگیرید..

درون ناآرامتان...درزمستان..کمی روی آرامش بخودخواهددید..

دراوایل فوریه(اواسط بهمن)..باورودزهره..به برج حمل..وتوقف طولانی اش..

تاپایان سال..دراین برج..به ذهنتان...رویاهای آرامش بخشی خطورخواهدکرد..

برخی خردادیهای جوان..اگرحساسیتهای طرف مقابل خودرادرنظرنگیرند..

دشواریهای مسایل عشقی..وحتی درگیریهای فیزیکی..ودست خوددادن کار..

عده ای خردادی هم ممکن است دراین شرایط قید عشق وعاشقی رابزنند..

واما ...دی ماه..

دیماه..ماه خوبی برای ماموریتهای کاری وفعالیتهای ذهنی است..

پابه قصرعشق..مامن زهره ی زیبا..ممکن است بگذارید..دریک سفرکوتاه مدت..

وپدیدآیی دلبستگیها...شاید؟

اگراهل مکاشفه باشید..شایدببینید رویایی غیرمعمولرا...رویا وتصویری ازآینده..

وشاید گذشته های دور؟پس:

آخرین روزهای دسامبر(اوایل دیماه) رابخاطربسپارید..

ونکته ی آخر...

مطلب مربوط میشودبه ده روز اول نوامبر...

دراین تاریخ...زحل درقوس...دردوازدهم پلوتودرجدی قرارمیگیرد..

یک ناراحتی یاحرکت دشوارکه شمادرانجام آن دست دارید..موجب خطرمیشود..

شاغلین درکارخانه ها..وتاسیسات صنعتی..مراقب قسمتهای فرسوده ی دستگاهها

باشید..ومراقب خودتان..درآبانماه...

سال موفقی داشته باشید.

متولدین تیرماه


افسانه یی زرازمحبت بــگوکه مــن

کودک مزاج وطالب افسانه ام هنوز

درشروع سال 95..همانطورکه گفته شد..مریخ پرحرارت دربرج آتش مزاج قوس

ابتدا به حرکت کرده است وبرج قوس..حرارتش بالا میرود..برج قوس(آذر) برج مزاج

وتندرستی شماست ودردوره ای شش ماهه حرارت برمزاجتان غلبه خواهدداشت..

واین تداوم حرارت درونی..تاپاییز باشماخواهدبود..وهواکه شروع کردبه سردشدن..

شمانیزازچترحرارت غیرمعمول درونی خلاص خواهیدشد..دیابتیکهای تیرماهی..

حواسشان به این مسئله باشد..خوردن فلفل..گرمیها..وخصوصاشیرینیها..نه..

وپاییزکه شدمریخ میرودببرج جدی ویکخورده مسائل تازه...مریخ میرودکه به پلوتوبپیوندد

واین میتواندبعدازآن انرژی غیرمعمول درونی بیک رابطه ی تنش آلود منتهی شود...

انتظارات بیش ازحدمعمول ازدیگران ورنجش زودهنگام وبیدلیل.میتواندآرامشتانراباامواج و

تلاطمهای متعددروبروسازد..پس میتوان حدس زدکه سال95بیشترین توجه رابه

سلامتی خودخواهیدداشت...جهش حواستان بسوی یکی ازنزدیکان..وشایدکسالت

یکی از آنهامیتواندفضای درونتانراغمناک ومه آلود نماید..این فشارهای درونی درشهریور

به اوج خودمیرسد..وبسیارراغب خواهید شدتادست بیک سفربزنید..سفری احتمالا

بکناردریا..وآبهای آرامش بخش..

اندیشه های غیرمعمول..میتوانندفرازوفرودشادی رادرقلبتان..تحت الشعاع خودقرار

دهند..اندیشه هایی مثل علاقه به اتفاقات آینده...اندیشه های خرافه آمیز(بیشتردر

خانمها)وگرایش به کارهای ماورائی..ودانشها...ومطالعات..

اوایل شهریور....شایدناچارشویددست بدامان....طبیب شوید..اگرشاغل هستید...

ممکن است نیازبه چندروزمرخصی پیداکنید....اواخرشهریورکه رسید..سیاره ی

خوش یمن مشتری پامیگذاردببرج میـــزان(مهر= ترازو)..وخانه ونزدیکان برایتان شادی

آورمیشوند..ودقت داشته باشیدکه سیارات دشواری آورزحل ومریخ هردودربرج قوس

رژه میروند..وسیاره ی قوس..مشتری است..که نیمه دوم سال وارد میزان شده..

یعنی اینکه..دست خودتان است...

میتوانید بافراموش کردن رویدادهای شش ماه اول سال..به شادیهای روی آورلبخند

بزنیدویا....بایادآوری وقایع قبلی..ازبارشادیهایتان بکاهید..وخودخوری کنید...

واما...ده روزآخرآبان...

حالتی خاص پیش می آید..وحس میکنیدشریک زندگیتان نقش زیادی درشکل گیری

کسالتتان داشته..شریک زندگی یاشریک کاری..خصوصاکارکنان شاغل بااین تصور

بهتراست تصمیمهای سریع نگیرند..ویادرگیراحساسی باموضوع شوند..

بگذارید بقول معروف..آبها که ازآسیاب افتاد..دوباره همه چیزروی غلطک می افتد

وقوت قلبتان بیشترمیشود..یک زمان دیگر...

که ممکن است تمایل به تصمیمات سریع وغیرمعمول پیداکنید..اوایل دیماه است

شاغلین بشدت اندیشه ی تغییرکارومحیط زندگی راپی میگیرند...

ممکن است یکی ازافرادخانواده..(مادر)...درشرایط خاص وغیرعادی قراربگیردونیازبه

توجه شما....درچهاردیواری خانه اتان هم..شایدتغییراتی ایجادکنید..رنگ آمیزی...

تغییردکوراسیون..توسعه ی اتاقها..

ودرهمین دی ماه..

بااتصال نپتون وزهره...اندیشه های شادی آوری که منتظرش بودید..ازراه میرسد..

اگرکارهای هنری انجام میدهید..دست به ایجاد هنرساخته های زیبایی خواهیدزد..

وسفربه مکانهای اسرارآمیزوپررمزوراز...وحداقل..مطالعه ی کتابهای این چنینی..

دنیای ناشناخته ها..موجودات ناآشنا..

وبالاخره زهره ی زیبا...

که ازاواسط بهمن پاببرج حمل میگذارد..وتوقف طولانی خواهدداشت درآن برج..

واین برای شمامعنایش..

امکان خواهیدیافت که دست به تغییرات اساسی ومتوازنی درزندگی زده..

وروحا..ازتلاطم وناآرامی خودرابکنارکشید...

سال آرامی داشته باشید

متولدین مرداد

تــــازروی آتشین اونقــــــاب افتــــاده است

رعشه ی غیرت به جان آفتاب افتاده است

سال95...سال توقف دوسیاره ی دشواری آفرین زحل ومریخ است دربرج قوس..

بیت پنجم برای خانه ی آفتاب شما..بیت فرزندان..دوستان..سفرها..

مسائلی مربوط به این سه شاخه..بیشترین توجه شمارا بخودمیکشد..

نقدینگیهای شماتحت تاثر این مسائل آسیب خواهنددید..

درفروردین ویاخرداد..ناچارمیشوید بخاطر یکی ازفرزندان ویادوستان صمیمی

دارائیهاواموال خودرامصروف حل این معضل نمایید..

بیشترین احتمال زمانی برای وقوع این رخداد...واوج تاثیرآن میتواند اوایل

شهریورماه باشد..وحساسیت شما تاآنجاخواهدبودکه سلامتی شمارا تحت الشعاع

خودقرارخواهدداد..مسئله ای محرمانه..وغفلتی که آن فرزند(ویادوست) قبلا

مرتکب شده..این حفره ی مالی رابوجودآورده..مثلا درزمینه ی..موادمخدریا..

زمین واملاک..

درزمینه ی فعالیتهای اجتماعی..اگرفعالیت دارید..همین کلاف پیچیده ی عمل

شما..وتاثیراندیشه ای فریب آمیز...وبمیان آمدن صندوقچه ی سکه ها..میتواند

دست شمارادرپوست گردوبگذارد..واین دشواری تااوایل مهرماه...یعنی هنگام

خروج مریخ ازبرج قوس...دارای قدرت تاثیرخواهدبود...

جوانهای مردادی...

میتوانندبخاطریک عشق...وماجرای عاشقانه ی اسرارآمیز...بهای زیادی

بپردازند...

اواسط شهریور...که سیاره ی خوش یمن مشتری پاببرج میزان(مهر) میگذارد

وباآفتاب تولدشما حالت مناسبی مییابد..اطرافیانتان آرامش وشادی بیشتررابرایتان

 به ارمغان می آورند..همینطورافکارجالب وسازنده..ومفیدواین افکار

تااوایل دیماه...میتواندنتایج غیرمنتظره وناگهانی بهمراه داشته باشد..

وتغییری درچهارچوب آرمانهایتان..وتصویری که ازخویشتن دارید..

قادرخواهیدبود درنهایت..تصویرذهنی قویتری ازخوددراذهان بجا گذارید..

برخی محدودیتها درمسیرخودرا بکناربزنید..

هنرمندها..دراواخردیماه..چشمه ی ذوقشان جوشان وپرتراوش میشود..

روحیه ای فانتزی ومرموزانه..پرالهام..ازاین حالت خاص..برای سرودن شعرهایی

لطیف...ودلنشین..نقاشیهای پرمعنی..وهنرمندانه..بااستفاده ازمکاشفه های پیش

آمده..میتوانید استفاده کنید..

اوایل اسفندکه میشود...

وضعیت خاصی درسیارات..همراه میشودبا..تکان خوردن افکارورویاهایتان..

احتمالا متعصبانه ازایده هایتان بدفاع برخواهیدخواست..افراط وپافشاری

بیش ازحد..میتواندگاه نتایج معکوس ببارآورد..

ازطرفی ..افکارجدیدی که بشما الهام میشود..درتلطیف این ایده آلها میتواند

موثرافتد..هرگونه تمایل به حفظ آرمانها..وارشاددیگران..بسوی این تفکرات و

برداشتها..احساسات نادیده ی دیگرانرازیرفشارخواهدبرد..چهره ی مهربانانه ی

خودرابادردهای دیگران هماهنگ نمایید..ومطلع شویدازآنچه معمولا ازآنها غفلت

میکنید...وزمان نامساعد برای تندرستی شما...

ده روزآخرآبان میتواندباشد..که بازهم همان مسئله ی متولدبرج قوس..(فرزند یا

دوست)..میتواندبافشارزیادی که وارد می آورد..سلامتی شمارادستخوش تلاطم

سازد..اگرکسالت کهنه ای داشته اید..این مسئله..موجب افزایش تاثیر کسالت

خواهدشد..مشاوره بایک پزشک باتجربه ..میتوانددررفع نگرانیهاموثرافتد..

ونکته ی آخر...

اینکه..ازاواسط بهمنماه ..سیاره ی درخشان زهره..برای مدت طولانی..

پاببرج  حمــــــل میگذارد...

ونقش زیادی درتلطیف ناملایمات درونی..ایفاخواهدکرد..

وتاثیرش رادراواسط اسفند...

بوضوح لمس خواهیدکرد...

باآرزوی سالی پرامیدبرای شما

متولدین شهریور

نالـــه ی حـــــزینت کو؟آه آتشینـــــت کو؟

لاف عشقبازی چند؟عشق رانشانیهاست

برای متولدین شهریورماه سال 95 وضع خاصی خواهدداشت..سیاره ی مشتری

(سیاره ی بروج قوس وحوت)...درسنبله حرکت دارد..سیاره ی مشتری معمولا

خوش یمن خوانده شده..وسیاره ی خانه های چهارم وهفتم برای سنبله..میتواند

دردسرهایی بهمراه آورد..خصوصااینکه سیارات زحل ومریخ..دربرج قوس..

(برج اولیاء وبزرگان..خانه واملاک..وفشارهای درونی)وسیاره ی نپتون درحوت

(بیت هفتم سنبله..مربوط به شرکاء کاری..همسر..مخالفان آشکار)حرکت دارند..

وباتاثیر معمولا منفی بریکدیگر..زندگی شمارادستخوش رویدادهایی نه چندان

خوشایند..مینمایند..

سخن اول...

اینکه..باشروع سال 1395...وتحویل سال..سیاره مریخ..که ازچندروزی قبل از

تحویل سال پایش ببرج قوس....بازشده..بحرکت وتوقف طولانی اش..ادامه میدهد

حرکت وتوقفی طولانی(6ماه)...درقوس..برجی آتشین..مریخ سرخ وداغ..وآرام

آرام درقوس جلومیرود تابه زحـــــــل برسد..اجتماع دوسیاره ی مشگل آفرین و

محدودیت ودرگیری زا...درقوس...یعنی بروزمشگلاتی درمحیط خانه...برای مادر..

ترکیبی از کهنگی وآتش...مراقب عیوب سیمهای برق..گهنگی وپوسیدگی شبکه

ی

گازمنزل..باشید..اگراتومبیل دارید..سیستم برق..ترمزها..وسوخت آنرامرتب

زیرنظر

داشته باشید..خصوصا درسفرایام نوروز...وروزهای اول فروردین...این حالت

زنگ خطرتااوایل مهرماه...ادامه خواهدداشت ونقطه ی اوج بروزدشواریها...

دراوایل شهریورماه است..که سیاره ی مریخ به نزدیکترین فاصله..بازحل

میرسد..

یعنی درماه تولدخودتان...که آفتاب هم درتربیع قرارمیگیرد باایندوسیاره...

دراین زمانها...ازعجله وسرعت زیاددرحرکات روزانه...دست زدن به وسایلی

که باکاروتکنیک آنها آشنایی ندارید..بپرهیزید...کمترانتقادکنید..

اولین روزهای فروردین..همچنین..سیاره ی مشتری که درسنبله حرکت دارد..

درحالت نامناسب قرارمیگیردبازحل درقوس...واینحالت یکباردیگرتکرارمیشوددر

اوایل خرداد...

میتواندنشانه ی زیان دهی دراموال برخی متولدین شهریورماهی باشد..دراموال...

نقدینگیها..هنگام خروج ازبانکها..اگرپول نقدبهمراه دارید مراقبت کنید..

برای برخی متولدین شهریور...هنوزیکی ازفرزندان دچارمشگلات خاصی است..

گرچه مقدارزیادی ازپیچیدگی مشگل کاسته شده..اماهمچنان فکرشمارامشغول خود

میسازد..زحل میتواند فرزندشماباشد..که دراقتران بامریخ درقوس بیت دوازده

جدی(فرزند)..دشواریهای پنهان..درپرده..ودشمنی های نهانی براین رنج میتواند

افزوده شود..شریک زندگیتان هم...همزمان بامشگلات خاص خودش..مطرح میشود

ودرنهایت...

ازاواسط شهریورکه شد..ومشتری ازبرج سنبله پای ببیرون نهاد..مقداری ازاین

فشارهاممکن است کاهش یابد..چراکه مریخ هم ازنیمه ی دوم سال ازقوس خارج

میشود..این فشارها نگران کننده هستند..اماعمرشان کوتاه است..

جوانها میتوانند دراین سیکل پرفشار..مقاومت درونی خورا آزمایش کنند..

واما...

دراواسط آبانماه..زحل وپلوتو... درحالت خاصی قرارمیگیرند...آن فرزند..ویاشاید

یک دوست صمیمی..که قبلا صحبتش شد...جدی اگرفرزندتان باشدوزحل سیاره ی

آن..زحل درمکانی نامناسب..یعنی قوس..که بیت دوازدهم جدی است..حرکت

دارد..

وشماتحت فشارهایی ..سعی درکمک به فرزندتان..خواهید داشت..واین وضع تا

اوایل دیماه بطول خواهد انجامید..وبامقایله ی مشتری واورانوس...شایدگشایشی

حاصل شود...یک تغییر غیرمنتظره...

واوسط دیماه...باآمدن زهره به برج حوت...درکنارنپتون..مخالفان کمی عقب

میکشند..وتعادلی که زهره ایجادمیکند..کمی لبخندرابرلبهایتان خواهدآورد..

آنهم بعدازیکی دوهفته که عصبی وپرتنش ودل نگران بودید...

خوب ....لحظات بهتری خواهیدداشت بعدازنیمه ی اول سال...

دراواسط بهمن که زهره پاببرج حمــــــل مینهدوتوقفی طولانی داردآنجا..تاپایان

سال

...جوانها بدورازتنش ها..آرامش درونی بیشتری رااحساس خواهندکرد...

اگردربانکی حساب قرض الحسنه دارید..امسال ممکن است دروسط این مشگلات

مطلع شوید که برنده ی جایزه ای......؟ هم شده اید..!!!

برای مسایل عاطفی وعشقی...ماه دی میتواندماه مناسبی باشد..

واواسط اسفندمــــاه...

باحرکت رجعی زهره درحمل...دنبال استفاده از پول ذخیره شده دربانک خواهید

بود...وجوانها دراین زمان..فرصت مییابند کمی بخودشان برسندو...

 ولی..

همچنین مراقب افراط وتندروی درروابطشان باشند...

بدشواریها بخندید..واجازه ندهید.. بدبینی ویاس درمقابل این مشگلات کوتاه مدت

برشما غلبه کند..خصوصا اگربامتولدین آذرماه معاشرت نزدیک دارید..

یادتان باشد..غم واندوه واضطراب برای مسن ترها..میتواندزیانهای بیمارگونه ای

بهمراه آورد..پس بیشترمراقب تندرستی خوددرسال جدیدباشیدوبیشترلبخندبزنید..

سالی پراز تجربه های گونه گون درپیش دارید..

باآرزوی سالـــی پرحاصل..

 متولدین مهر

دلـــربایـــــانه دگــــربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه به جامانده که بازآمده ای

دربغل شیشه ودردست قدح دربرچنگ

چشم بددور که بسیاربساز آمـــــده ای

فروردین را درحالی شروع میکنید که مریخ وزحل..درحالت مناسب با آفتاب

طالعتان

دربرج قوس درحرکت هستند..مریخ وزحل ...خودسیاراتی با تاثیر نامناسب گفته

شده اند..واثرش برای برخی متولدین ماه اول پاییز..میتواند..ذهنیتی عصبی..و

متلاطم..ناشی ازمسئله ای کهنه وقدیمی..که اواخرفروردین..کاملا خودراآشکار

میسازد..ومیرودومیرودتادهه ی سوم آبان..که اثرمنفی بگذاردبرامورمنزل و...

دارائیهایتان..بهرحال اینگونه افکارشما ....که گاه تعادل کمی دارند..

میتوانند موجبات رنجش پنهانی یکی ازاشخاصی شود..که شمادرمحاسبات

خوداورا

درنظرنگرفته وبهایی نداده اید..ولی اثراین رنجش برزندگی شما میتواندعمیق

باشد

مراقب باشید..درروابطتان..افرادی راکه کمتر بچشمتان می آیند..وظاهرا نفعی

ندارند..را درنظرداشته باشید..افرادپشت پرده واعمالشان..کاردستتان خواهندداد..

ریشه ی تلاطم درونی شما ازمکانی پیچیده..وقرارمدارهایی پشت پرده..سرچشمه

میگیرد...جایی درمحیط اطرافتان...محیط کار..محیط مورد علاقه اتان..

انگیزه ای پنهانی..افکارشماراتحت الشعاع خودقرارداده..وکسانی ازکمینگاهشان..

مراقب تصمیماتی هستند..که ممکن است شمااخذکنید..

اوایل شهریورکه شد..ناچارمیشویدمسئله راعیان سازید..ویاحتی درگیرشوید..

خوب..مدتها ازبابت شریک زندگی(همسرتان)مشگلاتی داشته اید

ازتصمیمات ناگهانی وتغییرات غیرعادی اوبه شگفت آمده اید..اوایل سپتامبر که

شد

سیاره ی خوش یمن مشتری..واردبرج میزان(مهر) میشود..وبه درجه ی آفتاب

طالعتان

نزدیکتر...آیایکی ازنزدیکانتان..شمارابمنظور درپیش گرفتن راه جدایی از

همسر...هدایت وتشویق..خواهدکرد..یااگرجداشده اید..دریافتن همسری..

اگراواخرمهرماه زاده شده باشید..اوایل اسفند که آمد..این مسئله..پررنگتر

ظاهرخواهدشد...وشماومتانتتان...درروابط بادیگران دستخوش درگیریها...

اتصال مریخ واورانوس....دربرابرمشتری؟؟؟

به تمام تجربه وسیاستمداری واستعدادهای خود برای ایجادتعادل وحل موضوع

نیاز

خواهیدداشت..واما...

جوانهای مهرماهی....

ممکن است بادادن یک شاخه گل...به او..که بناگهان ملاقاتش کرده اند..(درمسیر

مراودات روزانه)..دل را به اوبسپارند...نوعی شیفتگی..وجرقه ی تندعشق

ودنیاراباوجوداولمس کنند..وکوی اوباشد...کعبه ی عشقشان...وچه طوفـــانی

میتواند باشداین دلبستگی...

ازاواسط بهمن...

که زهره ی تابنده وزیبا.. نماینده ی تمایلات احساسی وعشقی..هم وارد برج حمل

(فروردین)..میشود..وتوقف طولانی میکنددراین برج..

یعنی..زهره درخشان ومهربان..وعشق آفرین..ومریخ پرحرارت ومردانه..

واورانوس..غافلگیرکننده ی تجددخواه..همه دربرج هفتم شما...حمل..دربرابر

مشتری پرقدرت وجذبه درمیزان(مهر)..برای یک قلب جوان ومشتاق..ومنتظر..

میتواندبه جرقه ای ناشناخته.. وکشش آفرین بدل شود..آیااویک دلدار زیباروی

لبخندبرلب فروردینی است؟؟؟؟؟

جوانها...خصوصا..چهارروزاول مارس2017...اسفند95که عروس آسمان..زهره

آبشارجاذبه اش راروان میسازد..مراقب قلبشان باشند..

سن بالائیهای مهرماهی...نکندخودشانراگول بزنند..این دودها...برخاسته ازاین...

کنده..میتوانددردسرآفرین باشد برایشان....؟؟!!

وبقیه ی مهرماهیها...

آنهاکه با جامعه ومردم سروکاردارند..بازاریها..اهل تجارت..خبرنگارهاو..

کارشان جاذبه ی خاصی پیدامیکند..وموردتوجه قرارمیگیرند..وآنها که مستمر

رانندگی میکنند..بادقت بیشتر..واطمینان ازسلامت وسیله ی نقلیه بکاربپردازند

وخانمها..درسوارشدن به اتوموبیلهای ناشناس...بسیاراحتیاط کنند..و

لوازم آرایش نامعتبربکارنبرند..

مراجعه بسالنهای زیبایی..خرید آثارهنری..سفربه خارج..میتواندبرخی مشغولیات

برخی متولدین مهرماهی باشد..

واما پول..سکه..وارز..

اوایل دیماه...باحرکت زهره ...مریخ..نپتون دربرج حوت(اسفنــــد)..

تحریکاتی فریبنده روی آورمیشوند..آنها که کارشان واسطه گری..بازاریابی

حسابداروکارمندبانک است..پیشنهادات اغوا آمیزی دریافت میکنند..

بهتراست به وعده های درگوشی...وقعی ننهند..

در صحت کارخود وسواس بخرج داده..وصداقت ودرستی کارخودتانرابالاترین

هدف قراردهید..

باآرزوی سالی دلنشین برای شما

متولدین آبان

سنگی به ره توسن شیرین نتوان یافت

کـــاتش به دلش ازغـــم فرهـــاد نباشد

توی این سه چهارساله..واقعا کسالتی داشته ایدیافقط احساس کسالت میکرده اید..

ولی امسال..زحل درقوس واورانوس درحمل ..مثل سال 94..این احساس کسالت

قویترخواهدشد..مضافا به اینکه..پول..سکه..اسکناس..وآثارآنها درزندگی شما..

میتواند به تاثیردرتندرستی شما بیفزاید..برج قوس برج دارائیهای شماست..

پول موجوددرحساب بانکی اتان...وزحل ومریخ درآن جولان میدهند..خوب..

زحل ومشتری که دشواری آفرین گفته شده اند..زحل یعنی احساس محدودیت

مالی..ومریخ زیانها وآسیبهای وارده..ونیمه ی اول سال همه اش میتوانید درگیر

این مسئله باشید..وانگیزه اش..یک دوست..یکی ازفرزندان..وذخیره ی مالی

شما..

واحساس متضادودرگیرشمابانیازیک دوست وبرآوردن درخواستش...شایدهم

بشکلی

دیگر..خواستهای یکی ازفرزندان..دست شماتاکجابازخواهدبود؟...

حداقل میتوانیداگرذخیره ی مالی داریدازسرمایه گذاریهای پرریسک حذرکنید..

وحفظ کنیدنقدینگیهارا..

رویاهای مه آلود..وافقهای ابری فریبنده..وتمایل به احساس قدرت مالی

میتواندشمارابرلبه ی تیغ خطرهای نقصان مالی بکشاند..خصوصااواخرفروردین..

باشکل گیری حرکت رجعی..مریخ درقوس..خیلی مراقب باشید..

نیمه ی دوم سال که شد..دواتفاق مهم دروضعیت سیارات درآسمان روی میدهد

یکی حرکت مریخ استکه پس ازمدتهااقامت دربرج قوس..ازاین برج خارج شده

وپای ببرج جدی مینهد..که پلوتو..آنجا منتظرش درحرکت است...

وحرکت دوم..ورودسیاره ی مشتری(سیاره ی برج قوس..سیاره ی برج

نقدینگی شما)..است ببرج میزان..(مهر- ترازو)..برج دوازدهم شما..مشگلات

پنهانی..اینبارمشتری درحالت مناسب قرارمیگیردبا زحل..واین حرکت هم در

شطرنج مالی شما دردسرزاست..تازحل درقوس اقامت دارد..دشواریهای

پولی هم دوام خواهندیافت...زحل همچون خال سیاهی برجام سکه هایتان نشسته

وجلب توجه میکند...یک توصیه ی مهم...دردوران سکنای زحل درقوس(آذر)

مراقب چشمهایتان باشید..ازنظر شبکیه..فشارداخلی و...عیوب دیگر..حتما

یکی دوباربیک متخصص چشم مراجعه داشته باشید...

اواخرآبان...

که وضعیت خاص زحل وپلوتوپیش می آید..وپای یکی ازنزدیکان..خواهریا

برادر..هم پیش کشیده خواهدشد..واین مشگل مالی شما داداوراهم درخواهد

آورد..اوایل دیماه..

خال سیاه منقوش برجام سکه هایتان..(تاثیرزحل)..بیشترنمایان ودردید خواهد

نشست...این حرکت براحساس کسالت(بعضی آبانماهیهای مسن تر) شما..

میتواند تاثیرمثبتی بگذارد..وشخص یاجایگاهی که ازآن انتظاری نداشتید..

بکمکتان می آید..واگرپیگیرشوید..اسباب رفع نگرانیهاشود..

دهه ی سوم دیماه..زهره ی زیبا..دربرج حوت(اسفند)..به ملاقات نپتون

میرود..کمی ابرهای مه آلود..درمسیرفکری شما بکنارمیروند..ودرخشندگی

ولطافت زهره..تعادلی درنقطه نظرهایتان..میتواندایجادکند..

هرگونه سرسختی ولجاجت...وتعصب درالقای عقایدتان..خصوصادرمسایل

مالی.. میتوانداین تعادل رابرهم زند..سفری بخاطرخواست قلبیتان..زیارتی..

ویا....میتواندمفیدباشد...

اواخرماه فوریه(اسفند95)...مریخ ازکناراورانوس گذرخواهدداشت..

عصبانیتهای ناگهانی..تندرویها...فشارکاری برخودودیگران..میتواندشمارا

وانرژی درونتانرافشرده کند..وتاثیرش برقلب...معده...

برطبعتان...حرارت غلبه خواهدداشت..درخوردن غذاهای حرارت زا..باطبع گرم..

احتیاط کنید..و..

سخن آخراینکه:

اوایل فوریه (بهمن ماه)...سیاره ی درخشان زهره (ونوس)...واردبرج

حمل میشود...وتلطیف میکند..آثارمریخ واورانوس را..

وبرای مدتی طولانی دراین برج توقف دارد..ومشتری هم که درمیزان است..

میتوان انتظارداشت..که روزهای پایان سال راباآرامش بیشتری بخانواده بپردازید

وشاید اوایل اسفنداوضاع جورشود وبیک مسافرت آرامش بخش بروید..

برای جوانترهاهم توقف زهره درحمل میتواند خاطرات خوشی بهمراه

داشته باشد..

سال پرثمری داشته باشید

متولدین آذر

برمن کمان مکش که ازآن غـمزه ام هلاک

بازومسازرنجــــه که حاجت بـــه تیـــرنیست

باحرکت سیاره ی زحل دربرج قوس که ازسال گذشته...

استمرارداشته..درمسیرزندگی..

متولدین قوس..همزمان شده بابرخی ناملایمات..نوعی ناخوشی کهنه..درخودیا

یکی ازنزدیکان..خدای نکرده فقدان یک آشنای صمیمی..وشایدآن نوع احساس

گرفتگی ومحدودیت..که میتواندزادگان قوس رابنوعی پنهان غمزده واندوهناک

نماید..وسال1395باحضورمریخ درقوس آغازمیشود..وگام برمیداردمریخ

به طرف زحل که آنهم مهمان قوس است..تغییرات درحالات شما..دربعضی..

فشردن دندانهابرهم..احساس فشاربرای تصمیم گیری..وشایدسعی کنیدمثال

پهلوانان معرکه گیر...بافشاروقدرت بازو...زنجیرمشگلات راازهم بگسلانید..

جوانترها..درشوخی و..نظایرآن..دقت کنند ..به آسانی ممکن است بادیگران

درگیرشوند..درمکانهای اجتماعی..مراقب آلودگیهای میکربی وویروسی باشید

آنهاکه کارمیکننددربیمارستانها...آزمایشگاهها..وافرادبیمار...ناقل ویروس؟

اواخر فروردین...

اواخرفروردین...مریخ حرکتش کند وکندترشده..وعقب گرد میکندبسوی مسیر

آمده..رجعت میکند..واین زمان استکه..ازحال خود..بیشترمراقبت کنید..

اگربه یک سفر..سفربیک روستا..ومناطق غیرشهری بروید..برایتان

مناسب خواهدبود..ازدادن وعده وقول به نزدیکان وآشنایان..خصوصا وعده ی

مالی اهترازکنید..درهرحال دستتنگی مالی ممکن است شمارابدقول ویاخسیس؟

جلوه دهد...

اوایل خرداد..مریخ که پس پس می آید..به درجات آخرعقرب رسیده..و

ووارد برج عقرب میشود..ومعضلی ذهنی ورنج آور..که فکرمیکردیدحل شده

ویابفراموشی سپرده بودید...دوباره جان میگیرد..شاید چکی..سفته ای..بدهی

..مرورکنید..آیادربده..بستانهای مالی یکی دوسال گذشته..چیزی راندیده گرفته اید؟

اوایل مرداد مریخ...

دوباره واردبرج قوس میشود..ومیرودتااوایل شهریور که به زحل به پیوندد

اتصال مریخ بازحل دربرج قوس..

واین زمان حوادث بیک نقطه ی خاص درجهت اخذتصمیم های مهم..برای

شما میرسد..اگرامکان دارداخذتصمیم رابه تاخیر بیندازید..چراکه راه حلهای

جالب تری بعدا ممکن است پیدا شود..

اوایل فروردین واوایل خرداددوبارسیاره ی زحل درقوس(آذر)زیرفشارمشتری در

سنبله واقع میشود..واین تربیعی تاثیرداراست...وبیادتان می آوردتصمیمات

قبلی شمارادرسالهای 80-1379 ...واین احتمال ...که تصمیم بگیرید که بیک

جریان مربوط به آن زمانها..خاتمه دهید..البته تدریجا..

مشتری سیاره ی برج قوس گفته شده..ودربرج سنبله..شایدازیک متولدشهریور..

برای رفع مشگلتان کمک بخواهید..افسردگی...مشگل کاری..

یک تربیع مهم دیگرکه درزندگی شمامیتواندموثرباشد..دوبار..یکی

اواخرخردادویکی....

اواخرشهریور..شکل خواهندگرفت..وآن زمانی استکه..سیاره ی زحل..(سیاره ی

دشواری آفرین)درتربیع قرارمیگیرد باسیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..

اگراحساس هنری وذوق ادبی داشته باشید..ازاین حالات واحساسات مختلف

ومرموزوفانتزی واری که دروجودتان احساس میکنید..چشمه ی ذوقتان..

خواهدجوشید..ونوشته های مانایی رابرصفحه ی کاغذ خواهیدآورد..برای

برخی آذرماهیها..مسئله ی خانه ومالکیت آن اهمیت غیرمعمولی خواهدیافت..

مشتری ومیزان...

درماه مهر..سیاره اتان مشتری ..واردبرج برج میزان(ترازو)میشود..

برج میزان برج دوستان ورویاهای صادق است برای شما...

همزمان خواهدشد با احساس رهایی وراحتی بیشتربرای شما...

ریسک مالی نکنید ..خصوصا اواخر آبانماه..

باوضعیت خاص زحل..وپلوتو...خودخوری برای اشتباهات گذشته..نمیتواند

فایده ای داشته باشد...تمام تلاشتانرابرآینده متمرکزکنید..

خداراچه دیدید...شایداوایل دیماه...بامقابله ی مشتری درمیزان واورانوس

درحمل...بتوانیدمقداری اززیانهاواشتباهات گذشته راجبران کنید...

دقت...بااتصال نپتون ومریخ درحوت..مراقب فریب ها باشید..خواندن دست

دیگران..درتاریکی پشت پرده..ممکن است نتواندببردشما دراین قمارکمکرسان

گردد..

بهترین زمان برای شمااواسط بهمن ببعداستکه...سیاره ی زیبای زهره...

واردبرج حمل(فروردین)شده..وتوقفی طولانی درآن خواهدداشت..

اسباب یک سفر غیرمنتظره...میتواندروح ناآرام ودلگیرشماراالتیام بخشیده...

وشادمان کند...بشرط مراقبت دررانندگی وپرهیز ازسرعت زیاد..

واوسط اسفند...جوانترها باکندشدن حرکت زهره..وتوقف ورجعت آن..میتوانند

دریک سفرکوتاه...وتفریحی ویا بهمراه یک دوست..خاطرات خوشی داشته..

وشایدهم..بیابند شریک آینده ی زندگیشانرا..

آن شخص..شایدمتولدفروردین...احتمالاتوجهش بشما جلب میشود..همان شخص

سرشناس.. که دوست داشتید به او نزدیکتروبااوآشناترشوید...

سال زنده وفعالی داشته باشید.

متولدین دی

پیش توسبب چیست که ما کم زرقیبیم

آیین وفـاداری ماخود کـــم ازو نیست

قبلا هم گفته شد که..چندسالی استکه سیاره ی پلوتو..دربرج جدی مقیم است

وتفنگ دوربین دارش اورانوس رادرحمل هدف گرفته..توجه داشته باشید که نوک

تفنگتان باحرکت اورانوس..تغییرجهت میدهد..ولی دوران تاثیرهای توچشم بخور

این هدف گیری گذشته..وشمادرنخجیرگاه..دقت هدف گیری برایتان دشوارشده..

واین تعارضی رامیرساندبین پیگیری متعصبانه اهداف شخصی اتان با آنچه

معتقدیدبیتوجهی وقانون گسستگی است دربسترهدف نهایی که گروهی مقابلتان

مرتکب میشوند..ومریخ وزحل درقوسند...بیت دواردهم شما..

درضمیرناخودآگاهتان..این تعارض..آرامشتانراببازی گرفته...وشماگرم کارو

تلاش هستید..زحل سیاره ی متولددیماه است..واین یعنی باتصمیمات محرمانه

وشایدبدون مشورتهای لازم..بدست خود ...بخودتان زیان واردخواهیدساخت..

هیهات که احتمالا..برخی نزدیکان..(خواهر - برادر)برآتش این زیان آفرینی

خواهنددمید..اگرکارهای اجتماعی..مدیریت..دیپلوماتیک..و...برعهده دارید..

لازم است خوب چشمهایتانرابازکنید..متولدین شهریور واسفند بااین عملکرد

یکجانبه ی شما زیرفشارخواهندرفت..چطور؟

امسال دوتربیع مشتری درشهریور بازحل درقوس (زحل سیاره ی متولددی)

داریم..(درماههای فروردین وخرداد)..بابرخی ازدوستان قدیمی ممکن است

بخاطرنوعی احساس بدبینی..والقای عده ای..درگیرشوید..

همینطور دوتربیع(وضعیت نامناسب سیارات)داریم بین زحل درقوس(شمای

بدبین وتحت فشار)باسیاره ی نپتون درحوت...این بدبینی فعلی ..افکارتانرا هم

تحت الشعاع خودقرارخواهدداد...شایدهم نوعی بیداری ازبرخی رویاهای

غفلت زارابرایتان رقم زند..درنظرندارید که خودرابمشقت زیادافکنید..همچون

مرتاض ها...؟درهرحال دوتربیع زحل ونپتون درماههای خردادوشهریور روی

خواهندداد...واما...

اواخرفروردین که شد..باکندشدن وتوقف حرکت مریخ دربرج قوس..آ؛دم بیاد

فیلمهای وسترن می افتد..مثل..مثلا آخرین قطارگان هیل..که دوطرف نبرد..

روبروی هم..می ایستندتابروی هم شلیک کنند..ولحظه ی خطر اوایل شهریور

میتواندباشد...که زحل ومریخ...(دوسیاره ی دشواری آفرین)...

ازدیدمازمینی ها بهم میرسند...این تاثیردرهمه ی متولدین دیماه یکجورنیست..

ولی ..میشود بهمه.. احتیاط ودوری ازخشم..وتلافی جویی راسفارش کرد..

وازمهرماه ببعد...

باورودسیاره ی مشتری ببرج میزان..وهمینطور ورود مریخ ازقوس به جدی..

ماجراهای جدیدی..درصحنه ی دید شما جان میگیرند...اورانوس درحمل(انگیزه

درگیری های چندساله ی اخیر)...مریخ وپلوتو درجدی..(مراقب غرورزیادتان

باشیدو..تحریکات دیگران)...ومشتری درمیزان دربرابر اورانوس...(تمایلات

سلطه جویانه ی شما واگردرمقام مدیریت هستید...خدای نکرده فشاربرزیر

دستان...

ابتدا درمحیط کار وفعالیت اجتماعی...شانسهای خوبی خواهیدآورد..ولی با حرکت

مشتری ازبرابراورانوس...دوباره تحت تاثیر همان بدبینی ها..

بدون آینده نگری ورعایت ظرائف کار..تصمیم گیری کرده واعمال اراده مینمایید..

وبرج حمل ..بازشمارادرفضای ابرهای نامعلوم..ورنگین کمانی برفراز..

فروخواهدکشید...

دهه ی سوم آبانمــــاه..

چندروزی به مرخصی بروید...واستراحتی..ودوری ازتلاشها..وخانواده را

دریابید...بهتراست..

اجازه ندهید..بدبینی...غم ویاس..بدرون شما راه یابند..چراکه این حالت گذراست

ودوباره روحیه ی شادتان رابازخواهیدیافت...

دیماه بخاطر خواهریابرادرویاشاید همسایه ای..نگران خواهیدشد..ولی اواخر

دیماه..شادمانی درانتظارتان خواهدبود..

باورود زهره به حمل...

اواسط بهمن ماه(اوایل فوریه)..به وضعیت خانه ومحیط زندگیتان..بیشتر خواهید

رسید..رنگ آمیزی - تعمیرات..

شادی درمحیط خانه..وبین عزیزان...توقف زهره دربرج حمل بیش ازحد معمول

بطول خواهدانجامید...فرصت رابرای یاری به همسر واعضای خانواده غنیمت

شمرید..

سالی پرازشادی وخوش بینی داشته باشید

متولدین بهمن

روزی این بیگانگی بیرون کندازخوی خویش

آشنــــــــای ماشود..مارابخواندسوی خــــویش

هـــم رسد روزی که درکـــاربدآمــــوزافکنــــد

این گره کامروزافکنده است برابروی خویش

تربیعهای متعدد پلوتوواورانوس راپشت سرگذاشته ایم ولی آثارشان..تدریجا

کمرنگ خواهندشد..وذهنتان ازباراندوه این چندساله..آرام آرام خلاصی خواهد

یافت...

برج دوستان ومعاشرین وآرزوهایتان بسیارپرترافیک است...

باحضورزحل درقوس ازابتدای سال..شخصی که چندان علاقه ای به او..

ندارید وشایدهم خوشتان نیاید..مرتب سرراهتان می آیدوابرازدوستی خودرا

عیان میسازد..همینطورازچندروزی قبل ازتحویل سال..مریخ هم پاببرج قوس

میگذارد..ونفردومی هم ..درمسیرراهتان..خودراقرارمیدهد..وایده ی سفری

دورودراز رادرمخیله اتان ایجادمیکنند..چه بساایندو نیرو..درمسیرآرزوهایتان

گاه باهم درگیر وگاه دست بیکی شوندتاشماراتحت تاثیر قراربدهند..

اواخرفروردین ناچارخواهیدشدبه این اظهاروجودها..عکس العملی نشان بدهید

چراکه...سبک سرانگیها درقامت اهداف شما..نمیتواندجاومکانی بیابد..

ولی درپیچ وخم رفتارهای ناشی ازخواستهای درونی افراد..گاه نمیتوان

بااندیشه ای منطقی پاسخ داد..وباسیاست وصبر..اگرازآنها ناراضی هستید..

آنهارادوربزنید..واین دشواری درروابط اجتماعی..رادراواخرماه اوت..

(اوایل شهریورماه)..بیشتراحساس خواهیدکرد..وناچارخواهیدشداصلاحاتی

درروش برخورد بادیگران رادرپیش بگیرید..

درطول سال...حرکات نجومی خاصی..دروضعیت شکل گیری سیارات ایجاد

خواهدشد..وتاثیرخواهدگذاشت برشما..وتاثیربصورت بروزتضادهای متعدد

است بین:(شهریور - آذر)..قوای روحی وآرزوها واعتقادات...

ذرواسفند)..معاشرین ورویاهایتان ..با پول ونقدینگی ومادیات..

شهریور اسفند..درگیری بین تلاشهای درونی وانگیزه های روانی واضطرابات

ناپیدا...بادنیای مادی..نیازهای جسمانی..برخی طالع بینان حرکت نپتون دربیت

دوم رانشانه ی شانسهای مالی گفته اند..واینروزها حرکت نپتون درحوت..

بیت دوم برای متولدین دلو(بهمن)...میتواند نشانه ی وضعیت مالی خوب برای

متولدین این ماه باشد..البته بشرط تلاشها...وکوشش..

هرگونه اشکال دربینایی راجدی گرفته ودراولین فرصت به پزشک مراجعه

کنید..

دراوایل سپتامبر(اواسط شهریور..)

سیاره ی مشتری(سیاره ی متولدین برج قوس)..واردبرج میزان میشود..

وتشدیدمیکند اعتقادات خاصی رادرشما..جامعه گرایی ودرگیری بااشخاص در

موضع قدرت...وحاصلش..آرزوی حرکت وجابجایی..مهاجرت..

مهاجرت برای کسب دانشهای بیشتر...یاسفرهای زیارتی ومذهبی...

وهمینطورکه مشتـــــری درمیزان جلو وجلوتر میرود..دراوایل دیماه به مقابله ی

بااورانوس درحمل میرسد..ویک متولدفروردین..ایده های عملی متعدد راپیش

پایتان میگذارد..

افکارتان همچون رآکتوری میجوشد وغلیان میکند..

اگراهل تحقیق درعلوم باشید..ممکن است موفق شوید ازطریق تجربه یاالهام

راه حلهای تازه ای برای موضوع موردتحقیق بیابید..آنهاکه درمسند مدیریتهای

اجتماعی هستند..ممکن است که انتقادشود که متعصب وافراطی شده اند..

وبه اندیشه های دیگران بی توجه..

اواخردیماه..سیاره ی زهره به نپتون دربرج حوت ملحق میشود..واین برای

آنهاکه بنوعی باپول نقدوکارهای تجاری سروکاردارند..علامت منفعت..وفرصتی

برای یافتن راههای بهتربرای کسب درآمد..میتواندباشد..

اوایل فوریه(اواسط بهمن)..سیاره ی درخشان زهره...واردبرج حمل میشود..

وتاپایان سال..درهمین برج مهمان خواهدبود..زهره واورانوس درحمل...

ومشتری درمیزان..

انگیزه ی سفرعلمی..تحقیقی..تحصیلی درشماقویترخواهدشد..وشایداولین

روزهای مارس(اواسط اسفند) موفق شوید ویزاوبلیط هواپیما هم بگیرید..

برخی متولدین بهمن ممکن است به بسط وتوضیح نظراتشان بپردازند..

وشنوندگان زیادی هم بیابند...واین نکته که آماده ی شنیدن نظرات مخالف هم

باشید..

سرسختی واستقامت شما..دربیان نظریاتتان دراواخرفوریه (اوایل اسفند)..

میتواندکاردستتان بدهد..

مریخ...زهره...اورانوس درحمل ودربرابرشان مشتری درمیزان درتسدیس با

زحل درقوس..

درزمینه ی اجتماعی بسیارفعال خواهیدبود..مطالعات متعددوپرکششی راپی

خواهیدگرفت..وبه سفرهای متعددکوتاه یابلند مدت خواهیدرفت..

واضطرابات ناشناخته ی گذشته رابکناری خواهید نهاد..

ازانزوابیرون بیایید ونشان دهید که خشک وجدی وبیتفاوت نیستید..

سالی پرازتلاش وپیشگامی داشته باشید.

متولدین اسفند

لب کنی شیرین وپرسی کیست چون بینی مرا

بنــــده ام یعنی نمـــیدانی که فرهــــادتوکیست

کوکب حوت مشتری ونپتون گفته شده..وامسال ایندوسیاره یکدیگررا زیرفشارخود

قرارمیدهند..وعارضش..تضادها..

مشتری درسنبله است..دربرابرنپتون درحوت..این یک تضاد..آیامتولدان اسفند

بزیان خوددست بعمل میزنند...واینسال..مجردها..احتمال ازدواجشان زیادتر..

یک متولدشهریورخواهان شمامیشود..ولی..یکی ازاولیا..احتمالا پدر..نظرخاصی

دراینمورددارد..واحتمالا مخالف..ونیمه ی اول سال..خودرادرگیراولیا حس خواهید

کرد..سن بالاهای اسفندی..بامخالفتهای همسرشان..برسریک شراکت

مالی..روبرو....

خواهندشد..عاملی مشخص..اواخرفروردین..درمحیط کار..باعث ناراحتی وخشم

شما خواهدشد..وجوانترها..درخانه..باپدرعصبانی...واینحالت تاپاییز دوام خواهد

یافت..چرا؟

شماوفکرشما..درفضایی رویایی وغیرمعمول حرکت دارد..وعمل میکنید به افکار

وعقایدی..که بااعتقادات عرفی وعام..میتواند متفاوت باشد..اگرشاعر..یانقاش..

یاهنرمندی باشید..اینحالات درپدیدآری نقشهای هنرمندانه بشمامددخواهد رساند..

ولی دردنیای واقعی...؟وهمین گونه تصورات وعمل بدانهاست که آن عصبانیتها

رامیتواندباعث شود..

اواخرشهریورماه...

باتربیع آفتاب ومریخ..احتمال دارد..شراکت تجاری برای مسن ترها وخواستگاری

برای جوانترهابهم بخورد..دخترهای اسفندی درنیمه ی دوم سال خواستگاری از

متولدین مهرماه ممکن است داشته باشند...وایندفعه...بله احتمال ازدواج خیلی

زیادترمیشود..

بنظرنمیرسد سال آرامی درپیش داشته باشید..وازایامی که ممکن است بابقیه

درگیرشوید..اوایل شهریوراست..که لازمه اش دست بعصاراه رفتن است..

ولی اگرموردتظلم واقع شدید..خیلی باسیاست..مسئله رامطرح واحقاق حق کنید..

اواخر شهریور..مشتری ..سیاره ی شما..واردبرج هشتم خانه ی آفتاب شما..

یعنی میزان میشود..وباجلورفتن مشتری دراین برج وقرارگرفتن دربرابراورانوس

...مواظب کیسه ی سکه هایتان باشید..بعضی نخهای فرسوده کیسه..شاید پاره

شوندوسکه هابیرون بریزند..ومتوجه نشوید...یااگرمتوجه شدید نتوانید دیگر

آنهارابردارید..خصوصا درماه تولدخودتان..اسفند..

زهره ومریخ واورانوس دربرج حمل..(برج پولهای شما) حرکت دارند ودر

برابرشان وآنسوی حمل..یعنی برج میزان..مشتری حرکت دارد..ومشتری

سیاره ی شماست..وریسکهای شما..قلک سکه هایتان راممکن است به سنگ

بزند...وکلاغهای اطراف..سریعا سکه هارا بمنقارگرفته..وبه لانه های خودببرند

میانه ی اسفند..

باکندشدن حرکت زهره ی زیبا..(سیاره ی برج میزان)..وحرکت پس گرد آن..

احتمال این رخدادبیشترمیشود...پس مراقب باشید...بدون مشورت کامل..سندی

راامضا نکنید...قول مالی بکسی ندهید...درخیابان کیف پولتان رامحکم نگه دارید..

وسوارماشینهای ناشناس نشوید..

واما...اواخردیماه..

روزهای جالبی خواهیدداشت..اسفندهای مذکر...میتوانند قلبشانرابـــاز ..

بروی باغی ازاحساسات دلنشین..بیابند..احساساتی رمانتیک وعاشقانه..

این حالات راچندروزی بعدازیک شوک احساسی..در10روزاول دیماه...

(که همراه بااندوهی مختصرخواهدبود)...درخوداخساس خواهیدکرد..

باورودزهره به حمـــــــل..اواسط بهمن..تازهره بخواهد به اورانوس برسد..

دراوایل سال 96..شانس مالی خوبی ...خواهیدیافت..بشرط آنکه..سریعا وبا

برنامه ریزی بتوانیدازاین موقعیت استفاده کنید..چقدروقت دارید؟...

تاپایان اسفند...دربهار96 زهره به اورانوس میپیونددواحتیاطهای دقیق مالی

لازم..

جوانترهاهم..صدای گامهای عشق را خواهندشنید..ودل به آوای دلنوازآن

خواهندسپرد...مراقب باشید..خلوصتانراازدست ندهید..هوسها میتوانند

اغواگرباشند..دل دیگرانراشکستن واعتنانکردن..دردستگاه متوازن هستی

بیجواب نخواهدماند..خصوصا میانه ی اسفند مراقب اینگونه حالات باشید..

وعشقتانراخدای نکرده..باسردی وبی اعتنایی وتازه جویی..به ضعف نکشانید..

سالی رنگارنگ....آمیخته باوقایع تلخ وشیرین..عاطفی ومالی..درپیش خواهید

داشت..

قلبی شاد...ودستی گشاده..وروزهایی رویایی داشته باشید.

 

باآرزوی سالی پرامیدبرای همه ی هموطنان.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
نادر....ابیوردی شمشیرزاد
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱   کلمات کلیدی: leo sunsign nader

                          با طلب یاری از خالق هستــی

سلام..

 

مهمترین وشایدزیباترین لحظات دوران زندگی نادر کدام لحظه میتواند باشد...؟

آیا میتواندیکی ازروزهای اسفندماهی باشد..که دردشت مغان بپادشاهی برگزیده شد

..همانروزیکه..ماه وزهره ومشتری رادرحالت اقتران در6درجه ی دلو میبینیم..

وبرج دلــــو بیت هفتم(شراکتها) است ازبرای اسد..

جنگهای مهماندوست - مورچه خورت - زرقان..تمام شده بودو..افغانهای شورشی

که جای پای نامیمونی ازخودبرجای نهاده بودند..تارومار..

ورود محمودافغان به اصفهان..(تلخترین روزهابرای اصفهان وصفویه)...

که درنموداروضعیت سیارات درآنروز میبینیم..سیارات زحل ومشتری رادربرج

قوس(مشتری وقوس = اصفهان)..وافغانها ..زحل ومیزان هستند..زهره(میزان)

هم درقوس حاضراست..لحظات ورود رهبرافغانها به اصفهان..مصادف است با

پای گذاری مریخ سرخ به بیت دوازدهم قوس..یعنی برج عقرب..

وقتی به اخبارهجوم گروه داعش بمناطق عراق توجه میکنیم..اولین اندیشه که

به ذهن خطور میکند..اینکه سرچشمه وخاستگاه این گروه کجاست؟

وکدام قدرت..باچه نیتی؟ این گروه رامجتمع وبسوی هدف روانه کرده..

وقتی درمیانه ی جنگهای صلیبی که درقسمتی ازخاورمیانه..بین دول مسیحی و

مسلمانان درگرفته بود..بناگاه..قوای مغول همچون موروملخ..بسوی دیگر

خاورمیانه..درواقع پشت جبهه ی جنگهای صلیبی..یورش می آورند..

آیا حمله ی مغول بنفع اروپاییان نبود؟آیاپول واندیشه ای خاص..مغولهارا

تحریک وبجلو میراندآیا حرکت افغانهای شورشی درزمان شاه سلطان حسین صفوی

غیرازدلایلی که مورخان گفته اند..نمیتواند نتیجه ی تحریک سلسله ی مغول نسب

گورکانی هندباشدتاخودراازدست افغانها خلاص کنند؟آیانادردردهلی این ماجرارابیاد

آورده بود...؟آیاروسیه تزاری وعثمانی ازاین شورش نفع نمیبردند؟  درباره ی

 تولدنـــادرتاریخهای مختلفی ذکرشده..برای یافتن زمان تولد نادر میتوان

ازیک اتفاق جالب زندگی نادربهره برد..چه ماجرائـــی؟

درشرح وقایع تاریخی آنزمانها..آمده..که نادردریک مقطع زمانی..به خواستگاری

امپراتوریس روسیه ..آنـــا ایوانوا .....تزارین روسیه میرود..

Ana Ivanova Romanova....این وصلت سرنمیگیرد..

اما...به تاریخ تولد آناایوانوا که درتاریخ ثبت است..توجه کنید..

7فوریه 1693 میلادی..یعنی آنا..دربرج دلو زاده شده بوده..(بهمن ماه)..

خوب..درطالع بینی معمولا برج اسد به خواستگاری دلو میرود..که بیت هفتم

اوست..ویادلو درابتدا خواهان اسد میشود..ولی... ولی چون هردوازبروج

تابته هستند وسرسخت ولجوج..بنابراین..این وصلت بوقوع نمی پیوندد..

وبصورت معمول..مرداسد بازن اسفند..که نرم و مهربان است..پیمان وصلت

ممکن است ببندد..وزن بهمن بامردتیرکه اوهم نرمش ومهربانی خاص خودرا دارد

..سال تولد نادررا1688..ویاکمی کمتریابیشترگفته اند..

اما...

درسال 1682..اقتران سیارات زحل ومشتری رادر19 درجه ی اسد داشته ایم..

این میتواند مصادف بازمان تولدنادردرابیوردباشد..یادمان باشد که برج ایران

زمین..اگرحمل باشد..آفتاب(اسد)شرفش درحمل قرارمیگیرد..

وبانگریستن درتاریخ مرگ نادر..19ژوئن 1747..درقوچان..بازهم اقتران زحل

ومشتری در27 اسد رویداده..پس میتوان بااین شواهدنتیجه گرفت که این مرد

شجاع دربرج اسدزاده شده..

             

               بـــاآرزوی شجاعت فراوان برای همه ی

                         مردمان ایران زمین


 
بحرانهای مالی جهــانی
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٤   کلمات کلیدی: سقوط سهام وال استریت وبهای نفت

                  با طلب یاری از خالق هستی   

 سلام...

درمنطقه البروج..برج ثور..برج امورمالی ونقدینگی هاست..

وسال 2000میلادی(1379 خورشیدی) هم سیارات زحل ومشتری دراین برج

اقتران داشته اند..

 

ومسائل نقدینگی وسرمایه ی نقدی..پول نقد..حتی مکاتب اقتصادی وفلسفی

کشورهاراهم..تحت الشعاع خودقرارداده..وحال که زحل درعقرب دربرابر ثور

حرکت دارد..افراط کاریهای گذشته..دست وپاگیرشده..وهمه..سعی دراجرای..

روشهای انقباضی برای جبران دست ودل بازیهای این دوره ی دهساله شده اند

اگرایران زمین راتحت تاثیرحمل بدانیم..برج دوم یعنی ثور برج نقدینگی هاست..

وبرج قوس که زحل دارد واردآن میشود(سال93)..نقطه ایستکه سعی برانقباض

برج ثوردارد..برای مثال..

حذف یارانه ها در28 آذر89(برج قوس)..درحالیکه عطارددرکنارآفتاب قرار

داشته..آغازشده..ویا گران شدن اخیرنان که 10آذر1393..انجام گرفته..

امادرمقیاس وسیعتر..اگردوتاریخ مهم بروزبحرانهای مالی جهانی رادرنظرآوریم..

یکی..معروف به سه شنبه ی سیاه..یعنی 29 اکتبر1929..که درآمریکا..کاهش

قیمت سهام دروال استریت وسقوط بورس رادرپی داشت..ومتعاقب آن دراکثر

کشورهای غربی و اروپایی..ورشکستگی بانکها ..درآمریکا..آلمان و..

ودیگری...20 ژوئن 2014 که ابتدای کاهش شدید بهای جهانی نفت بود..

وایندوراباهم مقایسه میکنیم..

اگربه دقت به مواضع سیارات نگاه کنید..درهردوموقعیت بحرانی..سیاره ی

اورانوس رادربرج حمــــل میبینیم..برج حمل برای ثور چه حکمی دارد؟

بله...حمل بیت دوازدهم برای ثوراست..وشرف آفتاب درآن..ومفهومش میتواند

این باشدکه..مدیریت های مالی درسطح جهانی وفعالیتها باعث ضربه به نظام مالی

وپولی وبانکی شده..چه وقت؟دردوره 7 ساله حرکت اورانوس درحمل ودوره

ای هشتادوپنجساله..خصوصامدیریت غلط بانکها وتصمیمات نسنجیده...

سقوط جهانی قیمت نفت خام در2014برمیگرددبه سال2008 میلادی که دراین

سال سیاره ی پلوتو(شتاب دهنده به تاثیرسایرسیارات)واردبرج جدی شده و

بالارفت قیمت نفت(جدی = زحل)کلیدخورد..درجولای2008 ابتداقیمت نفت

147دلاردرهربشکه شده..واه بعددرهمان سال..نفت به بشکه ای 64دلار

فروخته شده..واین نوسان شدیدمقدمه ی اتفاقاتی استکه در2014 منجربه

سقوط قیمت نفت خام دربازارهای جهانی گشته..

درهردوبحران مالی جهانی..اورانوس دربرج حمل حرکت داشته..وزیرفشارپلوتو

دربروج سرطان جدی(موثربرجهان)..تاثیرتورم وبادکردگی رابرشکم اقتصادجهانی

نهاده ومشگل وبحران درواقع..بدینگونه زاده میشود..وگریه ی این نوزادجهان را

ازخواب اسرافکاریها..ناگهان بیدارمیسازد..سقوط میکند سهام وال استریت..

قیمت نفت خام..بهای طلا..بانکهاتهی ازسرمایه شده..وورشکست میشوند..

یک نکته:

فاصله ی دوبحران..حدود85سال بوده واین باحرکت اورانوس بدورخورشید..

که ازحمل شروع وبه حمل ختم شده باشد..مطابقت میکند..میدانیم که شرف زحل

سیاره ی وابسته به نفت دربرج میزان قراردارد..وحمل برج هبوط زحل بحساب

می آید..واما..درخصوص برج میزان..

برج میزان...برج هفتم منطقه البروج..وبرج معاشرتها..وبازارها ومحل

دادوستدها....

میتواندباشد..وبیت زهره است..وشرف سیاره ی زحل(کاروتلاش)..دراین

برج قرارداردوباورودسیاره ی نپتون به میزان(نپتون درجه ی قویتر وبالاتری از

زهره است)مسائل مالی وبازارها قدرتمندترشده...

به موضع سیارات دراولین اجتماع کارگزاران سهام وال استریت در17 مه 1792

نظرمی اندازیم..

همانطورکه دیده میشود..زحل درحمل (برج شرف آفتاب..سیستم سرمایه داری)

دربرابرنپتون( پول - سرمایه - سهام...)دربرج میزان قرارگرفته..

پس وال استریت میزان است ونپتون..

بااتصال زحل ومشتری دربرج میزان..در1359-60.اولین جرقه های اندیشه ی

تسلط....

سرمایه داری جهانی برکل جهان زده شده..

گروهی معتقدند..جهان سرمایه داری کنونی توسط وال استریت اداره میشود..

وبانک وسازمان تجارت جهانی..

وباورود اورانوس به حمل استکه..سقوط قیمت نفت..کاهش ارزش سهام..

وورشکستگی بانکهای معتبرپیش آمده...و..

همزمان باورودپلوتوبه جدی(دردوران اخیرسال2008)وحالت تربیعش بااورانوس

دربرج حمــــل درجهان مسائل مختلفی رخ نمودند..ازجمله مذاکرات هسته ای

ایران بادول غربی...

تحت تاثیرهمین تربیعات متعدد پلوتو واورانوس درجدی حمل استکه..

آذر1389 یارانه ی کالاهای اساسی ..بصورت نقدی درمیآید وتک تک مردم

عادی هم این مشگل مالی راتجربه میکنند..

ویازمانی که درمهر1391 زحل واردبرج عقرب میشود..برج مقابل ثور..

(برج اقتران سال 2000=1379خورشیدی)..گران شدن 500تومانی دلارو

رسیدنش به 4000 تومان را تجربه کردیم..

خوشبختانه..امسال..درروزهای پایانی سال..آخرین تربیع پلوتوواورانوس واقع

میشود..وپس ازآن...آرام آرام..جهان..میرودکه..کمی ازبحرانهای مالی..

خودرارها شده بینــــد.مرحله ی دیگر که بازاورانوس پای ببرج حمل میگذارد

مابین سالهای 2095 تا2102خواهدبود..

            خالق هستی پیوسته...ماراازبحرانهای مالی بدوردارد

                                   انشاا..

                                                                            

 


 
کردهاو...کوبانیKurds and Kobani
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱   کلمات کلیدی: کردها وکیوان درعقرب

                          باطلب یاری ازخالق هستـی

 سلام..

درالتفهیم ابوریحان بیرونی ومبحث دلالت هربرجی برشهرها وناحیت ها..درقسمت

مدلولات برج ثور...به کلمات کردان کوه...الاکرادالجبلیون برمیخوریم..

ودراین یادداشت..بابررسی حوادث مختلف مربوط به قوم کرد..

خواهیم دریافت که برج ثور (اردیبهشت) تاچه حد باحوادث همخوانی وهماهنگی

دارد...

مشکلاتی که برقوم کردعارض شده..سال گذشته وامسال..همزمان بوده باگام

زدن جناب زحل(کیوان - ساترن) دربرج عقـــرب..یعنی برج هفتم برای ثور..

برج دشمنان آشکارونبــــردها...

1514میلادی میشود چندسال پیش؟حدود پانصدسال پیش..و..

چه اتفاقی افتاده؟بله..جنگ چالدران وچندپاره شدن خاک کردستان..

سالهای 1513و1514میلادی سه بارسیارات زحل ومشتری دربرابرهم صف

آرائی کرده اند..زحل درعقرب دربرابرمشتری درثور..

زحل وعقرب(عثمانی - اعراب ) ومشتری وثور(کردها)

و...هرمقابله ای برمیگردددرزمان به عقب تابه یک اقتران برسد..واین اقتران و

مقابله ی بعدازآن نتایجشان بهم ربط خواهدداشت..واقترانی که به چندپاره گی

کردستان انجامیده..در16درجه ی سرطان وروز25مه 1504 رخداده..

اکتبر2014 هم زحل درعقرب است ومریخ درقوس..دربیت هشتم ثور..بیت جنگ و

فنا وخوف برای ثور..

زحل درعقرب ومشتری دراسد(کوبانی)...بیت چهارم ثور..

زحل ومشتری درحدنزدیک به تربیع..بهم فشارمیآورندو...خبرها همه ربط پیدا

میکندبه این موضوع..درگیری کردها درکوبانی(مشتری واسد)با داعش(نپتون و

حوت درتثلیث بازحل درعقرب)..

یکبارهم .. مریخ توقف طولانی داشته دربرج ثور یعنی 1847 میلادی..

سپاه عثمانی به کردهاحمله میکند..که به شکست بدرخان واکراد می انجامد..

هرگاه زحل ومشتری دربرابرهم قرارگرفته اند(قوس ومشتری برقسمتهایی از

کردستان تاثیردارد)کردان دچارمشگلات بزرگ شده اند..مثل سالهای ...

1988 - 1987 که مقابله ی زحل ومشتری بوده دربروج سرطان جدی..وآسیب

زیادرژیم بعثی عراق برکردها..وهمینطور بهار1991 ..که سیارات زحل ومشتری

دربروج اسد دلـــو دربرابرهم قرارگرفته اند..وکوکب بیت هشتم ثوریعنی قوس..که

مشتری باشد..دربیت جهارم..یعنی اسد حرکت میکرد..وبازحل(اعراب)دربرج دلو

مقابل گشته..ومنجرگشته به آوارگی ورانده شدن خیل عظیم کردان..ازخوف ستم

رژیم بعثی عراق..واین مقابله دربروج سرطان جدی ودلو اسد برمیگردد به اقتران

مهم زحل ومشتری دربرج میزان(1981- 1980 ) وزمان جنگ صدام علیه ایران

..برج میزان برج رنجها وضعفهاست برای ثـــور

روز20 خرداد1393 هم که داعش واردشهرموصل(سنبله) گردیدهم زحل در

عقرب بوده وهم ماه درکنارآن..

یک ماجرای تلخ دیگر برای کردها...ماجرای حلبچــــه است..

اگربه موقعیت سیارات درچنین روزی توجه کنیم..

مشتری شبیه سال 1514 میلادی(جنگ چالدران)دربرج ثورحرکت دارد..و

حلبچه..حوت است..وماه وآفتاب درآن حاضر..و..

مریخ سرخ ونپتون وزحل واورانوس درجدی(تهیه وکاربرد سلاح شیمیایی)

درلحظه ی وقوع ماجرای حلبچه..اتفاق نجومی مهم حرکت سیاره ی زهـــــره است

دربرج ثـــور درمقابل پلوتو(سیاره ی انفجارات ومرگهای جمعی)..وباورود عطارد

به حوت..واقعه رخ مینماید..

ونکته ی تلخ بازاینکه..برج تولدصدام راهم برج ثورگفته اند..

خوب...واقعه ی حلبچه درچه مقطع زمانی رخ میدهد....؟

زمانی استکه..زحل درجدی حرکت دارد..ومشتری آرام آرام به برج سرطان نزدیک

میشده..تامقابل زحل قرارگیرد..ووقایع 1988 - 1987 و1991 درراه تا بوقوع

بپیوندند..وبازاینکه...

اگربپذیریم که برج ثور باسرنوشت قوم کردهمراه بوده..پس به دو حرکت سیارات

دراین سالهای اخیرهم ناچاریم بیندیشیم..کدامندآندوحرکت؟

نخست اینکه..سیاره ی اورانوس هم اینک دربرج حمل(فروردین)حرکت

 دارد..وحرکت:

اورانوس درحمل همزمان بوده با حرکت جمعیتها درخاورمیانه وآنچه درخبرهامیبنیم

 ومیشنویم وبرج حمل بیت د وازدهم است ازبرای ثور

وبرج دوازدهم یعنی..نهایت دشواریها..هراسهاو...بقول ابوریحان بیرونی:

آنچه مادرپیش اززادن دید...

وهمینطور...سیاره ی نپتون که دربرج حوت ..یعنی بیت دوازده برای حمل حرکت

دارد..وبرج حوت جایگاه شرف زهره(سیاره ی منسوب ببرج ثور)است..

وبخاطرغلبه ی نپتون براورانوس ...

میتواند زیان رسان باشد..ونیاز دارد به دقت فراوان..

..وبطورکلی ..همه ی متولدین اردیبهشتماه این نکته راحتما بخاطر بسپرند..

ویک نکته ی دیگر:

سال 1394 سیاره ی زحل درقوس درتربیع(فشار) قرارمیگیردباسیاره ی مشتری

دربرج سنبله...واین موقعیت میتواند به وقوع حوادث جدیدودشواریهای تازه

منتهی شود..

        باآرزوی دوری ازجنگ ودشمنــی برای همه ی انسانهــــا

                                                                                     

                                                                                      

 

 

 
 

 


 
← صفحه بعد