IRAN new astrology

همه مطالب درموردطالع بینی= all about astrology

فلسطین وحوادث..
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۱   کلمات کلیدی:

                         بــاطلب یاری ازخالق هستی 

سلام...

میبینیم..درگیریهارا..درفلسطین..غزه..

تابه کی؟

امسال(1393)..سیاره ی مشتری..(مسیحیت - اسلام)..پای میگذارد ببرج

اسد...(بیت المقدس)..

وبرج اسد درحافظه ی تاریخی فلسطین..جایگاه خاصی دارد..

درابتدای سوره ی اسرا به معراج پیامبراسلام اشاره شده..ونام مسجدالاقصی..

حال..مشتری ازسرطان به اسدواردشده..وجدی وزحل دست به درگیری شده..

وزحل سیاره ی منسوب به قوم یهوداست..

ازحرکت یهودیان بهمراه موسی..بطرف کنعان..وگذرازصحرای سینابایوشع نبی

بطرف فلسطین..بعدازخروج ازمصر..وبیت المقدس وپادشاهی یهود..

موسی متولدمیشود..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری وآغاز زندگی طبیعت..

به اواخرصورت فلکی حمل رسیده بوده..وآفتاب(اسد)..شرف دارد درحمل..

ومریخ درجدی...(مریخ سیاره ی برج حمل)..

درهمین هزاره است که..پادشاهی درایران زمین..وقدرت رومیان درایتالیا شکل

میگیرد..ونقش آفرین حوادث میشوند..شهررم وشهربیت المقدس(اورشلیم)..

طالعشان برج اسد گفته شده..ومیرسیم تااقتران اول زحل ومشتری دراولین

درجات برج اسد..آنگاه که نقطه ی اعتدال بهاری درصورت فلکی حوت قرار

داشته..

وابتدای شکل گیری تمدن جدید بشری..اختراعات..اکتشافات..سفرکریستف کلمب

وعصرسلطه جویی انسانها..وغلبه ی پول وسرمایه وطـــلا..ودشواریهابرای

جدی ودیدیم که چون پلوتوازاسدگذشت..هیتلرویهودیان ... وتلفات وکوره های

آدم سوزی را..

نپتون درکنارزحل ومشتری رادربرج اسدبخاطرداشته باشید..

غرب ودنیای مسیحیت..فقط نفع مادی ازدرگیریهادرفلسطین نمی برد..

حفظ اسرائیل برای غرب..یعنی حفظ بیت المقدس..ازدست مسلمین..ودرواقع

مابایک جنگ مذهبی روبروهستیم..نه دعوابرسرخاک فلسطین..

دریادداشت جنگهای صلیبی گفته شد..ابتداتاانتهای جنگهای صلیبی ازیکدور

حرکت نپتون که ازاسدآغازشده وبه اسدختم شده..بطول انجامیده..

واسد یعنی بیت المقدس..ولردبالفورکه متولدبرج اسدبوده..واعلامیه اش درزمان

نزدیکی سیاره ی زحل (یهودیان) به سیاره ی نپتون دربرج اسد..صادرشده..

که منجر به شکل گیری اسراییل گشته..

نپتون دراول اوت 1917(1296شمسی)..در4درجه ی اسدبازحل اقتران

داشته..واین همان زمانهاستکه..هنوزجنگ جهانی اول بپایان نرسیده..ودر

روسیه انقلاب بلشویکی روی داده..ودرتهران کمیته ی مجازات..به ترور

شخصیتهای ظاهرا مخالف مشروطه..ازجمله متین السلطنه می پرداخته اند..

ازتاریخ ورود نپتون به اسددر1914 تاسال 2078میلادی بمدت 164 سال این

تاثیردوام خواهدیافت..

دنیای مسیحیت..که حافظه ی تاریخی اش یکباربیت المقدس راازدست داده..

هرخطری برای اسراییل..حافظه اش رانیش میزند..که داری بیت المقدس رااز

دست میدهی..

واین بغیرازفشارحامیان اسراییل است..

درهردوبار هجوم اسراییل به غزه..پلوتو دربرج جدی حضورداشته..

دراولین حمله..مریخ هم درجدی درکنارپلوتوبوده..

درروزاعلام موجودیت اسراییل..یعنی 14 مه 1948...

آفتاب درثوربوده..و....

سیارات..مریخ - زحل - پلوتو دربرج اسد حرکت داشته اند..و

نپتون ومشتری درتثلیث بامریخ قراردارند..

پس...

برج اسد+مریخ + پلوتو + زحل..وکمک نپتون ومشتری..

وبرج اسد همان ابتدای شکل گیری تمدن کنونی وجهان سلطه وسرمایه داری

میباشد..

 

                         خالق هستی ..همه ی انسانهاراازسلطه جویی حفظ فرماید

                                             انشاا..

 


 
1394سال گوسفند..خجسته باد..Persian new year 1394
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۸   کلمات کلیدی: 1394مشتری درسنبله

                    باطلب یــــاری ازخــالق هستــی

وحوت است بیت رنجهاواندوههاو...ناخوشایندها..برای حمل..

وحوت است مهماندارنپتون..ونپتون است دردوازدهم حمل..وگروه داعش بود

که دراستقامت نپتون درحوت..درعراق ابتداکردبه جولان..

ودرحوت بود..دلخراشی حلبچه..تلخی سینمارکس..وحوت یعنی طالبان..

القاعده..کمربندانفجاری..بوکوحرام..و..وزحل قدرتمند مهمان قوس است در

نبردبانپتـــون..وعقرب درگیری ..نیش زهرآگینش آماده ی گزش..و..

گذشته وحال درهم می آمیزند..وحاصلش چه..؟

لحظه ی تحویل سال آسمان چه شکل دارد..؟

مشتری(ژوپیتر..آرش) تیربرکمان نهاده..ودرپس زحـــل می تازد..

وهردوتاخت کنان..میرانند..تابه منزلگاه دلــــو..

واطراق کنند آنجا وخیمه وخرگاهی نو..بارنهند..برای بیش از 200سال..

 

وایامی مصادف دسامبر2020 ازمیلادمسیح..

ودلو بیت دوازده حوتست وحوت نواحی جنوب خزر..

ودلو..گردبادهای پیچ درپیچ دهه ی چهل نواحی جنوب..

وتااین زمان برسد..

طناب کشی سه جانبه ی ...کیوان..هرمزد..ونپتون درراهست..

چراکه برجیس(هرمزد)..در94 پای بربرج سنبله(خوشه)...مینهد..

ودشت کویروطبس وآن حدود..وهمزمانی باامکان لرزش خاک..

وبعضی نقاط خوزستان هم..همینطور

وکش وقوسها..

بین سه نیروی شناورآسمـــان..

سال1382 سال گذرمشتری ازبرابراورانوس..زلزله هامتعدد بوددراکثرمناطق

ایرانزمین..وهمینطور..ظهورمتوالی اشیائ نورانی پرنده ناشناس..درآسمان

شهرها..مشتری اورانوس....سنبله حوت

وحال..مشتری ازبرابر نپتون..

ازبرابررازهاوافسونها..میگذرد..و....چه رازی ممکن است ازپرده برون افتد؟

بگردیم درپس دورانها..تابیابیم مشابه این لحظات را..

میرسیم بسال 867 میلادی..وحدودا  253هجری قمری..حدوداین سال قمری

بنظرتان آشنا نمی آید؟.....خوب...چه حوادثی رقم خورده دراین زمانها...

جداشدن مسیحیان غرب(رم) ومسیحیان شرقی..ودیگرچه؟ به خراسان

حمله بردن یعقوب لیث صفار..وهمین حدودها..حرکت جمعی زنگیان و

صاحب الزنج درنواحی جنوبی عراق وایران..و....

نگاه می اندازیم  به جدول سیارات هنگام تحویل سال...

 

ومشتریست که داردبه برج سنبله نزدیک میشود...

وچون به سنبله داخل شود..وزحل درقوس ونپتون درحوت..پس جوزاکه درآن

سیاره ای حرکت ندارد..تحت فشارمیرود..

وقتی درسالهای دور..نپتون داخل قوس شد..آمریکا(جوزا)..ازویتنام..شروع

کردبه خارج شدن..وچون زحل به قوس داخل شد..ورودکردبه جنگ ایران و

عراق..وهدف قراردادهواپیمای مسافری ایران را..

وازمکانهای تحت تاثیرجوزامیتوان ازلندن وریاض نامبرد..

وشهرهای..بدخشان - قم - قزوین - رفسنجان - رودبار- گرگان - ساوه-

خمینی شهر وبوکان

 

           دعاکنیم..قدرتهای بزرگ مرتکب اشتباهات بزرگترنشوند

 

                                انشاا..

   متولـــدین فروردینماه

جام میی که تابشش ...جان ببردزمشتری

چرخ زندزبوی او...برسرچرخ سنبــلـه

ده بیست روزی..قبل ازتحویل سال نو..وقدم زدن مریخ دربرج حمل..تلاشتان

میتوانسته حول وحوش غلبه بریک سری افکارواندیشه هایی خاص چرخ بزند

ونظاره گر انبوه ماهیان رنگارنگی باشد..که دربرکه ناخودآگاهتان..به اینطرف

وآنطرف ..ذهنتان راباخودبهمراه میکشاندند..خصوصا زادگان دهه ی اول

فروردین..درمحیط اطراف..نیروهایی تلاششان این خواهدبودکه باارائه ی

نظریاتی..محتملا کمترواقعی..شمارابه خشونت بکشانند..زمان مساعدبرای

دورساختن این نیتهای پنهان اززندگیتان..میتوانداوایل زمستان باشد...

آنهاکه بکمکشان نیازداریدودرموضع قدرت اجتماعی هستند..بعدازتعطیلات

نوروزی..میتوانند مددرسان باشند..وجمعتان جورخواهدشد..

جلوگیری کنیدازغلبه ی افکارافراط گونه ی اوایل خرداد..که چنگ برپیکر

آرامشتان میزنند..دررانندگی..رفت وآمد..وسایل نقلیه دقت بیشتری بکاربرید

واخذتصمیمات مهم راموکول کنید به بعداز خرداد..وهمین زمانهاستکه مشگلی

مالی هم اززیرخاکسترفراموشی سربلندمیکند...ونیازداردبه یافتن راه حل سریع

..آیادرپایان ماه اوت..موفق به انجام این کارخواهیدشد؟

آخرهای تیرکه شد..نظرتان میرود بطرف امورمنزل..وجوانترها به پدرومادر..

اگرمتاهل هستید..مشگل ایجادشده..دررفتارباهمسرتانرا..باحوصله ومحبت حل

کنید..

واما..ورودمشتــــری به سنبله..

بارسیدن به اواخرمرداد..سیاره ی عظیم مشتری..به برج سنبله قدم مینهد..

کارمندان وشاغلین..شانسهای موفقیت بیشتروتغییرات مثبت شغلی رااحساس

خواهندکرد...

یک مسئله ی غیرمعمول اینکه...

دوستی..بدلایلی تلاش داردجلوی این تغییرات رابنفع خود سدکند..وطول میکشد

این ماجراتااواخرمهرماه....که آن موقع بالاخره موفق خواهیدشدفضای جدیدو

تغییردرمحیط زندگی وکارتان ایجادکرده..واحساس تازگی راتجربه نمایید..

اگرمجردهستید..یک متولدشهریور..اندیشه واحساس قلبی شمارابسوی خود..

ممکن است بکشد..خصوصا درجنس مذکرهای حمل..

سال میتواند سالی همراه با تلاشهای مثبت بیشتر وموفقیتهای شغلی..برای شما

باشد.

متــولدین اردیبهشت ماه

کیست آن فتـــنه که باتیــــروکمــان می گذرد

وآن چــه تیراست که درجوشن جان می گذرد

نه برای همه..لااقل برای برخی متولدین اردیبهشت..یک صدای درونی که ظاهرا

دوستانه است...آنهاراتشویق میکند به سفری دورودراز..وشایدهم اندیشه ی

مهاجرت به سرزمینی دیگر..وآغاز شروعی تازه وبیدغدغه......

آیا آشنایان درگذشته..میتوانند بماتوجه نشان دهند؟آیایک متولدفروردین استکه

مشوق شمادراین امراست؟اندیشه ی درونی غیرمعمول..درهرحال همراه..

اردیبهشتیها میتواندباشد..وباآنهاقدم زند..ازمیانه های ژوئن(اواخرخرداد)..

این حالت واضحترمیشود..وپروازاین افکاردرآسمان ضمیرتان.......خوب..

زحل درقوس است وباجابجایی درقوس..بجای بهارباطراوت..یخهای قطبی را

درتصورآوردن..ویا..اندوه وانزوارابرگزیدن...

اگرازدواج کرده وصاحب فرزندانی باشید..ازاواسط ماه اوت (مرداد)..که مشتری

پای ببرج سنبله مینهد..یکی ازفرزندانتان..تحت تاثیراین روحیه ی سنگین

شما..دادش درمیآید..خوب چه میکنید؟شادی زیاددورنمیتواندباشد..ازپیله ی

خودخارج شویددیگر..

بردامن غم منشین...بردامن صحرارو...

ومهرماه...زهره ی زیبا..مشتری درخشان ومریخ گرم وپرانرژی..دربرج

سنبله..برج شادیهای شما...فرزندان..دوستان..عشق..سفرها..جمع شده اند..

وفاکتورهایی برای افزایش امیدها...اندیشه ی سفرهای فرحناک..یاازدواج

برای تعدادی ازاردیبهشتیها...وجانی تازه درکالبدروانشان...

واگر.....بله.... اگرنتوانید پوسته افسردگی راکناری بنهید..آنوقت...

درآخــــرین روزهای سال که مریخ واردبرج قوس میشود..

ومیشتابد بطرف کیوان..مثلا..ممکن است ناچارشویدبه طبیب مراجعه کنید..

یاشایددست به سفری بزنید برای گریزازغمهای روزگار..

واین امید که روزهایتان..زیباتروگذرایام..دلپذیرترشود..

    متـــولدین خردادماه

درراسته ی نازفروشان....که بتاننـد

ماییم ونگاهی..که به هیچش نستانند

سال94..شمابرسرچهارراهی هستیدکه دریکی ازجهتها زحل

حرکت دارد..درقوس..ودریکی مشتری..درسنبله..وسومی..نپتون است درحوت

وشماناظرچهارم بحساب می آیید..

صحنه های گونه گونی بوجودمیآورنداین سه..مقابل دیدگان شما..

این نپتون وکیوان و ژوپیتـــر..

برج حوت وپرنده ی نپتون درآن به پرواز..وحاصلش..فشارهاوکشیده شدن

شمابه آشیانه ی هنرهــا..امورخیریه..مسائل روانی انسانها..ودردها..و

رنجهای بشری..خواهدبود..وکتابهاوکارهای ادبی..شعروانتشارات..

خبرنگاراگرباشیـــد..مجبورخواهیدشدبادنده ی سنگین..درجاده ی صاف حرکت

کنید..چراکه....درسه جهت..سرعت گیرها..(زحل - مشتری - نپتون)..ازتوان

شما خواهندکاست..علائق هنری شمامیتواندباپرواززحل درآسمان ذهنتان..

تغییرمسیردهد..واین احساس که نیروئی ناپیدا...نگاهش دنبالتان آمده..وبرشما

نظاره گراست...یاشخصی سالخورده..موجودیتی درموضع قدرت..

چه گاه بیشترروی میدهداین حالت؟اواسط ژوئن (اواخرخرداد)...

همین ایام..زادگان اواخرخرداد..انرژی اضافه ای رادرخود به نطاره مینشینند..

واگرخوددارنباشند..امکان درگیری باعناصرسرراه خودراخواهندداشت..

اگربادقت گامهارا بردارید..دهه ی سوم ژوئن..میتوانیدباانرژی بدست آمده..

مشگلات پیش پارا..ازسرراه بردارید..

وقت رسیدگی به مشگلات مالی گذشته..اواسط ماه ژوئیه (اواخرتیرماه) است..

واگرپشت گوش بیندازید..برای شما دردسرخواهندشد..

اواخرمردادجریانی ازخوش شانسی..درمسیرپروازتان..نمایان خواهدشد..

یک دست کمکرسان..دردرگیریهای اجتماعی وروانی..بکمکتان می آید..

حاصلش...تمایل به خرید خانه..تغییرمحل زندگی..و..درشماتشدیدمیشود..

وموکول کنیدارضا این تمایلات رابه زمانی دیگر..که بهترخواهدبود..

خانمهای خانه دار..تغییرات مفیدی دردکوراسیون منزل..شکل لباسها..فرم

آرایش..و...ایجادمیکنند..وجوانهای خردادی..شانس یافتن شریک زندگی را

بیشترلمس خواهندکرد..ودرگوشی بگویم..چندرقیب هم درمسیرکمین کرده اند!!..

ازلحظات مهم سال...اوایل آذرماه است..این زمان..سالخوردگان فامیل..ونیازبه

توجه ودلجویی شما..ازآنها..مخصوصا..بیمارها

اوه..همسرتان هم که آثارنارضایتی درچهره اش نمایان است..اگرحوصله

کنید..گره های ایجادشده..گشوده خواهندشد..به همسرتان بیشترتوجه داشته

باشید..چراکه این یکی دوساله بااوممکن است درگیریهای مکررداشته باشید

   متولدین تیرماه

خلایق درتوحیرانندوجای حیـــرت است الحق

که مــــه رابرزمین بینندومه برآسمــان باشد

خوب....

همچنان زحل بربرج قوس..شناکنان جلومیرود..ومریخ هم که آخرای سال که شد

میاد دیدنش...چه دیداری میشه توبرج قوس یاهمون آذرخودمون..خوب..برشما

چه اثری میگذاره؟..اثرمیزاره برمحیط زندگی وکارتون ..براحساس سالم بودن

توخیالاتتون..وشایدهم واقعا..یک کسالت جزئی راحس کنید..وسایه هایی از

نگرانی درمقابل خورشید شادی وتندرستی اتان..خودنمایی کنند..

ودشواریهایی درمحیط کاروتلاش روزانه..انقدراهم که خیال میکنید کارزیاد

روی هم وروی کول شما تلنبارنشده....چه شانسهای باارزشی توسال 93

داشته اید..بازهم خواهیدداشت..بلـــه...ولی نه برای همیشه..پس.. مایه ها را

پس اندازکنید..وبرنامه ریزیهای درازمدت برای آینده..توخرداد..خستگیها..و

افسردگیها بفکرسفرتان میاندازد..توخردادعواملی ..شاید بعضی تیرماهیها را

عصبانی کند..یا آزرده..ببخشیدشان..حالا اگرفراموش نکردید ..طوری نیست..

تلافی.. تلافی می آره ومهربانی....مهربانی..

نوستالژی خاطرات قدیمی..وآنروزهای شیرین گذشته..کارخودرامیکنند..ودر

ماه تولدخودتان..تیرماه..گوی ارغوانی بهرام..مهمان برج سرطان (خرچنگ)

میشود..وداغی مریخ سرخ بشماانرژی بیشتری میبخشد..سستی وبیحالی را

بکناری بگذارید وبه تلاشهابیفزایید..جوانترها مراقب معاشرتهایشان باشند..

نکندپایشان به مرافعه ای ناخواسته بازشود..چه وقت..؟...وسطای تیرماه...

که احساساتی تندوشدید..درتیرماهی ها عارض میشود..ودقت نکنید وخوددار

نباشید..ممکن است درگیرشوید..روزائی که ماه توآسمون نیس..حواستون رو

بیشترجمع کنین..

اگه دوستی دارین..که مشگلی داره..تومردادشایدفرجی بهش برسه..

وشما...ازلطفومحیت خواهرا وبرادرا بیشتراستفاده کنین..یه وقت هم دیدین که

به تحقیق درزمینه ی بهداشت وسلامتی علاقمندشدین..شایداوایل شهریور

برای محکم کاری ..بریددکتر..ودکتربهتون بگه...نگران نباشین..هیچیتون نیس!

یه موضوع خیلی مهم...بعضی وقتا حواستون نیس..یاممکنه خسته وعجول

باشید..یاهواداره تاریک میشه..خانمای تیرماهی حواسشون رو جمع کنند..

نکنه سوارماشینای شخصی بشین..یا برای میانبرزدن..پابزارین توی کوچه های

خلوت که کسی ردنمیشه..ویاجوونائی که میرن تواینترنت وشبکه های اجتماعی..

مطالب وعکسهاروبه غریبه هاندین..وخلاصه سخت حواستون جمع باشه..

آن شهرپرازسرووگل...شهری به دل دریابود

شهزاده ی رویاهایم.. بااسب سفید آنجابود...

آخرای سال که میشه...سیاره ی نپتون...هنرهاوافکارغیرمادی وشاعرانه..با

خورشیدتویک درجه قرارمیگیره..خوب اندیشه اتان میتونه بال وپر بگیره..

بره توآسمون..بره بالا..بالاترازدنیای خاکی..وحالا یه دوست هم پیدامیشه و..

تشویقتون میکنه..دیگه ازخداچی میخواین..مسائل شخصی رو ول کنید..!!

شعر..نقاشی..موسیقی و..تاچه سرراهتون قراربگیره..یادتون نره..

ضمن کارای عادی زندگی به یه هنری بپردازین..و..بیشترخوشحال باشین

تااندوهگین...

 

   متــولدین مردادمـــاه

مغیلان چیست تاحاجی عنان ازکعبه برپیچد

خسک درراه مشتاقان بساط پرنـیان باشد

همچنانست هرمزددراسد..وگرم میکند حس وحال درونیتانرا..گاه بیگاه سفرهایی

و...خیره برنگه هایی..نگه هایی نووتازه..نه خسته زآشنایی های دیرین..

نگه هایی که میکاوند اندرونرا..نگه هایی که می پایندومی پایندشیرپرفسونرا..

مونثهای مردادی..بگاه نیمه ی آخرزبرج پنجمین..بسان چیدن یک شاخه گل..

تصمیم میگیرند..وفرصتهاگریزانندسخت..فرودین وانتهایش..حلقه ای بردستها..

شایدنشان انتهای انزواباشد..خصوصا زادگان نیمه ی مرداد..

دوستی..ومشگلی..ازجنس سکه ..پول..دارایی..وغمخواری هایتان شاید بسان

مرهمی برزخمهایش..سبک سازدبرایش..بارسنگین تحملها..فسرده دل..

غمین چهره..وسردیها درونش..

خودکرده را تدبیری نه ..که این دوست..بادست خود تنیده این پیله هاوتارها

برقامت وجودش..

اگرازدواج کرده اید..دارای فرزندهستید..سلامتی یکی ازفرزندان درسال94

فکرتانرابخودمشغول خواهدداشت..ممکن است ازناحیه ی استخوانها..یاچشم..

پوست..امااگرفرزند بزرگترباشد..انقباضات مالی درکارش..میتواند جلب کننده ی

حواس شماباشدازسایرامور..این مسئله..دراواخرخردادوبادخالت آشکار یک

متولدخرداد..شمارابه واکاوی بیشتر..میخواند..

ودهه ی سوم مرداد..وسیاره ی مشتری..

که پای مینهدبربرج بــــاکره..وبرج اسدراترک میگوید..

برپرده ی زندگیتان..نقش میزنندمسائل جدیدی..ازجنس اقتصاد..نقدینگیها..

کنترل کنید..حساب وکتاب مالیتانرا..وحداکثراستفاده راببریدازشانسهای

مالی پیش آمده..ومواظب معامله های مشکوک املاک باشید..اسنادمعامله را

بادقت..بررسی واستعلام کنید..گوشتـــان...بسته بادبر..چـــــرب زبانیها..

ویک وضعیت خاص...

وسطهای مردادکه شد...مخصوصا دهه ی سوم مردادیها..بخاطرعلائق مادی

پشت پرده..ممکنه تصمیمی محرمانه بگیرید..تصمیمی به زیان یکنفر..

آیااخذاین تصمیم..درنهایت بزیان مالی خودتان خواهدانجامید...؟

حواستان به این تصمیم..دردهه ی اول ماه اوت باشد..

به پاییــــز که رسیدیم وبرگهای سبزآماده ی پذیرش زردشدن گشتند..

دراواخرمهرماه..زهره ..مریخ ومشتری دربرج سنبله..اطراف صورت فلکی

اسد..نورافشانی خواهندداشت..برای مردادیان..تعاملات وفرصتهای مالی..

شانسها..برای اهل هنروصنعت..پردازش آثارهنری..ظریفکاریها..

واما...مراقب ولخرجیهای افراطی خاص خودباشید..

نشانه هایی از افراط درهزینه کردن نقدینگیها درحاصل عمل برخی زادگان

مردادبچشم می آید..برنامه ریزیهای بادقت..میتواند نقشی پایا درحفظ

دستمایه های مالی شما..دربرداشته باشد..

واوایل آذر...

وسالمندی ازنزدیکان..ودست وپنجه نرم کردنش..بامشگلی..کسالتی..

که برشما خواهدداشت..تاثیرروانی خاصی..

واندیشه های غیرمعمول..که تازگیهادرمخیله ی شما..خودمانی جاخوش کرده اند..

همچون توجه به مسائل عرفانی..نادیدنیها..آن جهانی..رادامن میزند..

افکارجدیدوانتزاعی..برای پردازش آثارهنری..طراحیهای صنعتی..و..

درشمابه جوشش خواهدنشست..اوایل آذر تمرکزکنیدروی تجربیات وتخصصها..

برای پردازش حاصلی نوین وابتکاری تازه..

ازدهه ی سوم دیماه.. مراقب امضائ قراردادهاباشید..تجدیدنظروبررسیها..

بررسیهای عمیق..وآنگاه اخذتصمیم..خصوصا ده روز اول اسفند رادرخاطر

داشته باشید..وسال بپایان میرسدباورود مریخ به قوس وتوقف طولانی اش..

دراین برج..

میتواند...قویترشدن توجه شما به دوست مانده درمشگل..ویاگره مالی فرزند..

رانشانه باشد.

   متــولـدین شهریورماه

بــاورت گرنیست ازوحشی..که میسوزدزتو

چاک درجانش فکن..داغ وفــای خودنـــگر

نسیم سردمهرگان..که وزیدن آغازکند..گوی هایی شناور..درخشان..گاه قرمز

درمکان راس ماه..صورت فلکی اسد(برج سنبله)..بیــاغازندبازی چوگانی..

وگردوخاک..سوی آسمان..ره میسپارد..گوی زهره..گوی بهرام..گوی هرمزد..

ونپتون برزمین حوت...وکیوان درکمانداراست وهرمزد درمسیربرج عذرا..

ومی بینندهمه..دیدگان خاکیان افتاده براین تاختها...

دختریاپسر...زادگان سنبله..دیده خواهندشد..واندیشه ی وصلت درمیان..

یامیشتابندسوی آرزویی این زمان..نه بدبینانه...بل ازروی شادی وشعف..

گریکی بیش.. آمدسویشان..خواهان..نه دو..شایدسه تا...درچه راهی بهتراست

ره راسپردن..هان؟

حل مشگل چندین وجندساله ی یکی ازفرزندان..شایدبعمل نزدیک آید..

وغبارغم ازچهره اتان بزداید..مادرسالخورده رادریابیدوبرسید به مشگلات

همسروامورمنزل..

حالا یه دلخوری ناچیز..مسئله ای مالی..یه تیکه زمین..یایک خونه ی کلنگی..

که نباید مانع بشه ازدلجویی ورسیدگی پدرومادر..

وابتدای سال وحرکت سیاره ی مشتری..

آیاحرکت مشتری میتواند پدیدآیی یک عشق نهانی رادر قلبتان نشانگر باشد..

بالاخره که اوایل شهریورممکنه ناچاربشید بیانش کنین..

واماخردادپرفشار..

خردادکه داره به آخرمیرسه..تاروپوداحساستون رو..تنش هایی دربرمیگیره..

حواستون جمع.....! نکنه کله رابجایی بکوبید..توحرکات سریع دقت داشته باشید

توعبورازخیابون شلوغ..نزدیکان..خواهربرادرا..ممکنه رعایت نکنندوشمارا

برنجانندباغلیان احساس به موضوع نزدیک نشین..اصلا چراهی توی دلتون

بزارین..عین درمان است ..گفتن..درددل با..غمگساری...

اوایل مردادکه شد..درصورت ناصبوریها..غمهای نهانی خواهد بودورنجشها..

بعضی متولدین اواخرشهریور..مثل 28 - 29 شهریور..مراقب دوستان کمتر

واقعی خود باشندکه باهدفی نهانی ..تمرکزروی نقدینگیهای شما..یابااندیشه

پنهان حسادت..و..درپرده ای از پنهانکاری....دست شفقت درازمیکنندبسویتان..

چه حدودزمانی..؟محتملا اواسط مردادماه..

یکی ازمقاطع زمانی قابل ذکر درسال 94 برای شما..اوایل آذرخواهدبود..

اوایل آذر..

اوایل آذراست که می اندازند پنجه درپنجه ی هم..دونیروی قدرتمند آسمان..

کیوان ونپتون..ونبردی رازآلود..وشایدپرهیــاهو..وبرای شما همزمان میشودبا..

موضوع مالکیت آشیانه ای..قطعه خاکی..ویا...شخصی درگذشته های دور..

اواسط دیماه است که مسئله روشن خواهدشد..

مریخ(بهرام= مارس) اواسط اسفندماه..پایش ببرج قوس میرسد..

وزحل ومریخ دربیت کماندار...توقف مریخ بسال 95 هم میکشد..ودرکلیه ی

امور دقت..نرمش وگذشت شمارامیطلبد.

   متــولــدین مهـــرماه

کارمانیست.....شناسایی رازگل سرخ

کارما...شایداینست که..

درافسون گل سرخ...شناورباشیــم...

رفت وآمدها..مهمانی..چهره های گونه گون دیدن..تماسها..ورابطه ها..

وجذرومدهای زورق احساستان..تلاطم امواج براین قایق..وبالاوپایین شدنها..

وپاروی تردید..برصورت امواج تغییرات زدن..

تماسهانمیتوانند..راحت باشند..وجوهراندیشه درخروش..وکوجای تصمیم..

میانه ی فروردین..وکم شدن تکانهای تغییر..شایدبتوانید طناب قایق تصمیم را

بردستان دوستی بیاویزید..یه دستای طلبکاری بودن..که پس رفته بودن..

حالادوباره که آخرای خردادشده..پیداشون شده..باسیاست وحسابگری..

میتوانید..ازپسشون بربیائید..ولی خوب آخرش که ناچارید بدهی هارا صاف

کنید..وآخرای تیرماه..

دقت کنید..شاید تصمیمی که میگیرید..حرکتی که میکنید..اگربدون مشورت

باشد..بالاخره..نفعی برایتان حاصل نیاورد..وسررشته ی این حرکت..میرود

تااواخرمرداد..که..سیاره ی مشتری

واردبرج سنبله میشود..وشکل گیری اندیشه ای درناخودآگاه..تاشاید بشود..

تصمیمی گرفت..ورونق وآرامش رابه ذهن بازگرداند..آرزوئی که..

شانس راهدف میگیرد..وهدفی پرفشار..

وفشار بیشترمیشود..دراوایل شهریور..که...

دوباره سیاره ی زحل پاببرج قوس(آذر) می نهد..مراقب رابطه ها..واسطه ها

چه درکار..چه درفامیل..روابط عشقی..رفتارباهمسرواعضای خانواده باشید..

نیمه ی دوم اکتبر..(اواخرمهرماه)..دربیت دوازدهم شما..سنبله..مهمانانی

حضوردارند..زهره - مشتری - مریخ - وموضع راس ماه...خوب..

زهره که سیاره ی متولدین مهراست..ودرهبوط..ومشتری دروبال..ومریخ

داغ وپرحرارت..امورات پشت پرده..شمارابخودمشغول میدارند..بهتراست

فعلا بده بستانی نداشته باشید..واینکاررابه اواخرآبان موکول کنید..

آنزمانکه..زهره ومریخ..واردبرج میزان شده اند..ولی درهمین زمانها..یعنی

اواخرمهرماه..آنها که بکارهای هنری وبکاربردن نیروی ابتکار وتخیل..

اشتغال دارند..میتوانند به پردازش محصولات نوین وجالب دست یازند..

20تا30آبان اعتمادبنفستان هم بیشترشده..وازافت وخیز امواج وقایع..کمی

خودراکنارخواهیدکشید..

اولهای آذر..یک فکر وتصمیم..یایک آشنا.و.روی عمل شما درمحیط کار..

تاثیرمهمی خواهدگذاشت..این تاثیر بازده مثبتی ممکن است دربرنداشته باشد..

ولی..ولی..شایدباعث پایان یالااقل ترمزی باشدبرای رویاهای بی انتهای کاری

ومالیتان..پس اوایل آذریادتان نرود..

فشاربرهمکاران..وآنهاکه بشمااحترام میگذارند..درپی گیری همین رویاها..

میتواندبرایتان دشواری آفرین هم باشد..مخصوصا اگربانقدینگی دیگران کار

میکنید..مثل کاردربانکها..حسابداری..و...تجارت وبازار...خصوص که

اواخرسال مریخ سرخ..برای حضوری طولانی واردبرج قوس میشود..

واین برای شما یعنی..اندیشه های ازروی عصبانیت..شایددرگیری..

دلبستگان به عشق ومحبت دیگری..حواسشان باشد به دلشکستنها..

دل دادن ودل ستاندن دراین زمان..وبعد پانهادن روی این احساسات بوجود

آمده..قلبتانرا درآینده ای نزدیک بدردخواهدآورد..

بهتراست تاورود مشتری ببرج میزان صبرکنید وتازه آنموقع هم اورانوس در

حمل..بودن شرکاوعشقی طوفانی..ودرآخر...

اگرهنرمند باشید..شاعر..فیلمساز..موزیسین..طراح مدولباس..اواخرسال..

یعنی اوایل اسفند..میتونید پردازش کنید ذوق وسلیقه اتانرا..وحاصل کنید..

حاصلی ظریف وهنرمندانه را.

    متـــولــدین آبانمــاه

نخواهم رفتن ازدنــیا...مگردرپــای دیوارت

که تادروقت جان دادن...سرم برآستان باشد

توجدول سیاره ها..موقع تحویل سال..اگه نگاه کنین..جای زحل راکجامیبینین؟

بله..توبرج قوس..لونه کرده..برج پول ونقدینگیهاتون جاش کجاست؟ اونم برج

قوس...ببرج ثور(اردیبهشت ) نگاه کنین..کدوم سیاره توش مانورمیده..؟بله

سیاره ی زهره..زهره سیاره ی برج ثورگفته شده..خوب ..زهره درثور ودر

بیت هشتم ثور..زحل قرارداره وبه زهره فشارواردمیکنه..خلاصه..وضعیت

همسروازدواج وشراکتتان..زیرفشارپول ونقدینگیهاتون..دادش درمیآد..

مشگلات ودست تنگیهای مالی شمابرشریک زندگی ویاکاری شماتاثیرمیگذارد..

گرچه درزمینه ی کاروتلاش..باغرورمیتازید..ومحیط کارراسازنده ترحس میکنید

واین تلاشها..میتواندگره ی مالی ایجادشده را بگشاید..تااواخرمرداد..

زحل روزای آخرخرداد..پس پس اومده..ودوباره پاش میرسه به درجات آخر

عقرب..وشما نیازپیدامیکنید به واکاوی تصمیمات اخیرتان..بعضی صحنه های

گذشته بخاطرتون میاد..مسائلی که تازه...یادتون رفته بود..دوباره لب ذهنتون

میان..وخودنمایی میکنن..تصمیم گیری وبررسی مجدد..وکمی احساس خستگی..

ربط پیدامیکندموضوع..بیکی ازنزدیکان..سردوسنگین شدن افکار..خدای

نکرده..افزایش بدبینی وسوئ ظنها..حجیم شدن حجم کارهابرای کارمندان..

درگیریهای ملکی..ونظیراینها..شمارامشغول میدارند..

ودرست همین موقعهاستکه..

یک متولد خرداد( شایدهمسر..  یافرزند..یادوست)خودش راباشمادرگیرمیسازد..

وهوس میکنید همون لباس قرمزه رابپوشید..وشاید..رفتارهای افراطی..خشماگین

ازشماسربزند..لباس قرمزه رانپوشید وباصبروحوصله..خوددارباشید تاموج آن

بگذرد..خوب به وسطای مردادمیرسیم..وپیدایی رنجش یکی از دوستان..نزدیکان

واین احساس که شما دانسته یاندانسته به اوزیان رسانده اید..ومناسب خواهدبود

دلجویی ازاو..چراکه اواخرمهرواوایل آبان..به یاری او نیازخواهیدداشت...

واحساس همدلی ودرک متقابل برای هردومنافعی دربرخواهدداشت..

اگریک متولدحوت(اسفند) رادوست میدارید..وبه اودل بسته اید..

بسان صورت دیــــوارچشم حسرت من..

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود

اوایل آذرکه شد..کمبودهای مالی..وضعیت فردی سالخورده..خانه یازمینی قدیمی

و..برحضوراین عشق اثرخواهدنهاد..تاثیری که خیلی مثبت نمیتواندباشد..

باورود زهره به عقرب..آرامش وامنیت بیشتری درخوداحساس خواهیدکرد..

وشاید..لبخندی بزنید برمشگلات موجود..

اواسط دیماه..کندوکاوخواهیدکرد..به عشق خود..مشگلات موجود..درسرراه..

بیشترخواهیداندیشید..ومروری برگذشته ها..امورراسبک سنگین میکنید..

تاتصمیم نهایی رابگیرید..و..اولای اسفند...

ذوق وابتکاروتخیلات انتزاعی برخی عقربهاوجوانترها..

شکوفاشده..وپردازش های زیباوقدرتمندی رابه حاصل خواهند نشاند..مخصوصا

اگربامتولدین اسفندمراوده وکارمشترک دارید..

وآخـــرین روزای سال...

مریخ هم واردبرج قوس میشود..وتوقفی طولانی خواهدداشت درآن...

قوس خانه ی پول ودارائیهای نقدی شماست..وزحل هم قبلا به قوس داخل

شده..سعی کنید به پیشنهاداتیکه..درآنهاریسک مالی زیاداست..توجه نکنید..

حتی اگرکارمندبانک هستیدیاطلافروش یاحسابدار..

وسخن آخر..باورودمریخ به قوس..هوای چشمهاراداشته باشید..توجه کنید به

فشارداخلی چشم..خصوصااگردیابت دارید..خلاصه حتمانزددکترچشم رفته وچشمها

راکاملا معاینه نمایید..علی الخصوص اگرسن بالایی داشته باشید.

   متـولــدین آذرمــــاه

 پروانه برآتش زندازبهرتــو...خودرا

ای شمع..توهم حرمت پروانه نگه دار

وقتی جاتون توی یک سیرکی باشه..که تماشاچیا..بجای آدما..اسکناس باشن

وشما..بندبازخطرآفرین..وطنابهاشل شده باشند..ومیرویدکه.....

خوب گفتن ندارددیگر..همین اتفاق برای عده ای ازآذرماهی هاافتاده..

وحالابعدازیکی دوسال...نشسته ایدوبرافتادن خودبردشک نجات فکرمیکنید..

ومرورمیکنید..لحظه های پیچ وتاب خوردن هائیکه...میخواسته ایدخطرآفرین

باشید..اما..بخت زیادیارتان نشده..ازدوسه روزمانده به تحویل سال..این

یادآوریهاست که شدت گرفته..میشه امیدواربودکه تواین سال درپیش..اگر

بخواهید..باز به چرخشهای خطرآفرین بپردازید وطنابها محکم وکارآ..باشند..

شعف چرخ زدن..چرخیدن درآسمان ریسکها..ریسکهای مالی..آیاتماشاچیان

برایتان دست خواهندزد..؟

خوب..تربیعات متعددپلوتوواورانوس..زورشان رازده اند..وتاثیرشان بتدریج

کم وکمترشده وبحرانهای اسکناسی..میروندکه ازشمافاصله بگیرند..

وباحرکت سیاره ی مشتری دربرج اسد..باکمک تجربه های گذشته..به عقایدی

نووتازه دراشتیاق به جستجو ودرک زندگی دست پیداکنید..

 واما.....

اواخرخرداد...چندروزی مانده به اول تیرماه..عصبانی شدن..

یک متولد اسفند یاخرداد..میتواند به موضوع مربوط باشد..موضوعی که

فراموش کرده بودید..ودوباره یادتان آمده..دختران آذرماهی..حواسشانرا جمع

کنند..درخیابان..کیف وموبایل خودرامحکم نگه دارند..ماشینهای ناشناس و

شخصی..نه..رانندگی باسرعت بالا..خطرآفرین..وحتی شوخیهای افراطی..

میتواند مسئله سازباشد..

اواسط مرداد که سیاره اتان مشتری میخواهدبرج اسدراترک کند وپاگذاردببرج

سنبله..احساستان بشماخواهدگفت..وقایع تازه ای درحال رقم خوردن است..

میتوانید به قماری دست بزنید که درنهایت احتمال برد آن زیادنخواهدبود..

به نیمه ی دوم اکتبرکه برسیم..(اواخرمهرماه)..امیدواری ونشاط درمحیط کارتان

بیشترمیشود..وعده ای ندهیدکه بعدا نخواهید عمل کنید..مجردها ممکن است

تصمیم به ایجادرابطه ای بگیرند..وشایداحتمال ازدواج..یک متولدشهریور هم

سرراهشان..نظرشان راجلب کرده..اگررابطه سرگیرد..سال آینده تاثیرش بر

زندگی شمابیشترخواهدشد..درهرحال ازعمل به انگیزه های آنی..انتظارحاصل

پربارنمیتوان داشت..ومطالعه دراخلاق ورفتار شریک زندگی آینده..نقش زیادی

درغم وشادیهای آینده ی شما خواهد داشت..مشورت بدنیست..

وماه آبان..که زهره ومریخ دربرج میزان حرکت دارند..بالاخره پنجره ای را

بازوگشوده می یابیدوهوایی تازه بدورازاندوهها وگره های دنیوی ومالی..را

استنشاق خواهید کرد..اوایل آذر..خصوصا اگرخودتان هم متولد همین اولهای

آذرباشید..بیک نقطه ی اوج ذهنی میرسید..وتصمیمی رامیگیرید که مدتهابود

ازشماانتظارش میرفت..درهمین اوقات..سالخوردگان هم میتوانندنقش مهمی

برایتان ایفا کنند..بعضی ازمتولدین شاغل آذرماهی ممکن است زودترازموعد

بازنشست شوند...یاازشغلشان کناره گیرند..درهرحال بایکنفردرگیرخواهیدبود..

منتهااین برخورد..الزاما خشونت آمیز نیست..

درکارهای ابتکاری این فشار میتواند تصورات انتزاعی جالبی رادرشما ایجاد کند

و...اما..نکته ی دیگر..

مراقب تحریکاتی که شمارابسوی موادتخدیری دعوت میکنند باشید..

دل گرفتگیها..افسردگیها..میتوانند باعث دخول تحریکاتی اینچنین به ذهن شما

گردند..اوایل اسفند معلوم میشود که چقدر دل به این تحریکات داده اید..

دردیماه..کمی احساس کندی وعدم تحرک خواهیدداشت..که اواسط اسفند..

باورود مریخ به قوس ..کمی جبران خواهدشد..

وسخن آخر..

میرویم که درسال 1395..به تربیع دوم زحل ومشتری برسیم..واین نقطه ی

عطف نسبتا مهمی درتصمیمات پانزده ساله ی اخیرشماخواهدبود..

زحل درقوس ومشتری درسنبله...پس یادتان باشد..متولدین خردادوشهریور در

چندسال آینده درزندگی شمانقش خواهندداشت.

   متــــولـدین دیمــــــاه

مرغ دلم که طاقت خاری زگل نداشت

دیوانه رفته بود به گلــزارعاشقــی

درپرده ومحصور..اوایل سال..گمان براینستکه..مخالفانرا مانعی ازراه بازداشته

سرپناه امن رانادیده گرفتن..ودامن زدن..به شعله های بدبینی درچرخش ایام..

وسال شروع میشود..ومیتازیدبرتوسن اهداف..وموانع درراه..

دیده برقله های آرزو..و..وتپه های خیالات رادیدن..که نزدیک میشوند هردم..

وچه فکرها..وچه سفرهای کوتاه مدت چندباره..وتغییراتی جدید..همزمان باتغییر

محیط کارومحیط خانواده..وبسترپیمایش ...درمقابلتان..

یک متولد مرداد..شمارابه ریسکهای بیشتر می کشاند..وخوش بینی غیرمعمول

شمارادربهار..بهمراهی بااین زاده ی برج اسد میتواند بکشاند..

وداغ شدن چرخش پیچ ومهره ی کارها..درابتدای تابستان..حرارت بدنتان بالا

رفته...تب که ندارید؟

گرچه ازاواخراردیبهشت..باورود مریخ به جوزا..دربرابرزحل..محیط اطراف

خودراپرهیجان..وگاه..آمیخته بابرخی درگیریها مییابید..وتااواخرخردادکه حرارت

حوادث..بالامیرود..ویکروز سه شنبه.... دیگرکلافه میشوید..

هنگام کارباوسائل برقی..درمنزل..مراقب..باشید..مسئله ی خانه وسرپناه..

آخرای خرداددوباره میتونه مشگل سازبشه..

واما..روحیه تون..آخرای تیر..متعصبانه..برمخالفتهای خود پای خواهیدفشرد..

واین احتمال ..که به مرزافراط نزدیک شوید..طرف مقابل هم بیطاقت وناصبور

مینماید..وممکن است ضربه ای واردکند..تاثیرتصمیمات خودرابردیگران..

سبک وسنگین کرده..وبردایره ی اعتدال..گامتان برزمین آید..

روزای آخرمردادکه آمد..مشتری بزرگ..به حجره ی سنبله(شهریور) دخول

میکند..وفرصتها ئی که بایددریابید..دخالت ناپیدای آنکه..ظاهرش تغییر کرده..

مخالفانی..ممکن است..موقتا باشما دوستانه رفتارکنند..وزمانی مناسب..

برای پایان دادن به برخی درگیریهای کهنه وقدیمی..

میتوان تغییری..شایدمهم..درتصمیمات گذشته اتان..رامشاهده کرد..برخی

ضدیتهای پنهانی..ایمانتانرا..به دوستی وروابط پابرجا..به تزلزل وتردید..

خواهد کشانید..خصوصا..دهه ی سوم مهرماه..ازاین آزردگیها..خودرابکناری

بکشید بکمک یافتن سرچشمه ی افکاری نووشستشوی اندیشه های گذشته در

آن..

موضوعی همچون..امورارثیه..زمین..خانه..وارتباطشان باخواهران وبرادران

اوایل آذر

میتواندشمارابخودمشغول سازند..بنظرمیرسدنه شما ونه نزدیکانتان..درموضع

تصمیم گیری محکمی قرارندارید..آرام وبامشورت..بدون تعصب و...خشونت

تصمیم بگیرید..آنها که باهنرها..وادبیات..سروکاردارند..باپی بردن به اندیشه

وافکاری تازه..آثاربدیع ونوراپردازش خواهندکرد..شایدهم دلتان برای سفری

دورودرازپربکشد..خصوصا جوانترها..که بدنبال یافتن راههای بحقیقت پیوستن

رویاهایشان..سفررابستری میدانند برای تحقق آمال خود..پروازآرام آرام اوج

میگیرد..

واما..آخرای آذر..

متمرکزکنیدحواستــــانرا..چراکه اندیشه ای اغواآمیز..ودورازرگه های حقیقت..

شاید نشات گرفته ازالقای موجودی درپس پرده..شماراناچاربه اخذتصمیمی

کند..واین تصمیم..بهتراست حساب خاصی رویش بازنکنید..مگرآنکه درزمینه ی

امورهنری فعال باشید..اندیشه هایی پررمزوراز..میکشاندشمارابه ابداع آثار

انتزاعی وهنرمندانه..

وباورودمریخ ببرج قوس بیت دوازدهم شما..

دراسفنـــدماه..

مراقب حواس پرتیها ودرگیریهای ناخواسته باشید..دقت بیشتردرجاده ها

هنگام رانندگی..وسخن آخر اینکه..

سیاره ی شما...زحـــل..درسال1395 درحالت تربیع قرارمیگیردبا مشتری در

برج سنبله..تربیعی مهم..چراکه سیاره اتان دربرج قوس..بیت دوازدهم است..

ونوعی خودفشاری وخودسانسوری..برای افکارتازه ای که مییابید..وعمل به

آنها..خودرابشدت محدودخواهیدیافت..و...صبوری وتحمل دردرازمدت..حاصل

نیـــکوببارخواهدآورد.

  متـــولــدیـن بهمنمـــاه

مفلسانیم وهوای می ومطرب  داریم

آه اگرخرقه ی پشمین بگرو نستانند

می تابدو...می تابد...چراغ مشتری

درهفتمین خانه ...هنوز..بخت رانوری واقبالی پرازامید..تاچه دردستان بیاید

وقت حاصل..

وجوانان ومجردان برج دلــــو(بهمن)..شمعدان دردست..

برنگ آبی جریان نوری دل سپرده اند..که قلب تنهایان رامونس است..

وروزهای اول بهار...این فانوس...تزیین شده..باگلهای بهارومعطرورنگارنگ..

ازتابستان سال گذشته..شمابادعوتی به خروج ازتجرد روبروشده اید..

واگرزمانه جورباشد..زمان کمیاب مساعدی است برای فشردن دستی به شراکت

درزندکی..یادتان باشد همیشه همه چیز جورنخواهدشد..

واواخرخـــرداد..

وبازارگرم خبرها..وره افراط رفتن یک دوست..وکشانیدن شما بدنبال خود..

اگرصاحب فرزندانی هستید..یکی ازفرزندان ومسئله اش..غذایی گرم میشود..

درسفره ی افکارتان..

اواخرمرداد..وضعیت غیرمعمولی پیش می آید..

خصوصا اگردرمسائل مالی کارمیکنید..حسابدار..کارمندبانک..و..سخت حواستان

راجمع کنید..دوستی ...شریکی..به یکباره شمارادرآستان اخذوام..تادسترسی

به اموال دیگران..قرارمیدهد..وزیان آوروضعی است..خوشبینی شما نسبت به

مسائل مالی..میتواندبرایتان دردسرسازشود..واوایل شهریور استکه..

زحـــل ..دوباره..

پاببرج قوس مینهد..

وشماکه پا میفشرید برابقای اندیشه ها وآرمانهای خود..ویک اندیشه ی قدیمی..

که سعی برتاثیربراعتقادات شمادارد..وایده های شما..که میروند به دیواری

محکم برخورند..وناله ی شماازدرون..امیدهایتان درچهارراه سکه هاواسکناس

به راه بند ومانع دشواری گیرکرده..خصوصا..اواسطمهرماه..

ونگاهی پنهان دارید به احتمال اخذکمک مالی ازدیگران..وچه خوش بینی ها..

پس دادن وامها..درراه خواهدبود..ومیرسد..

اوایل آذر..

طناب کشی..بین افکاروآرمانهای شخص اتان..ونیاز به نقدینگی وپــــول..

وچه بسا اندیشه ها..که جلوه گرشوند..فریبنده وفسون وار..

وشاید که بااین حس وحال..کشیده شویدبسوی شعر..هنرها..موسیقی..تنوعی

درظاهرولباس..وآثارهنری برخاسته ازدردهای اجتماع..

وباحرکت زهره ومریخ.دورقصنده ی پیست آبی نیلگون آسمانها..درزمین

میزان..سعی درسفری درازمدت..همچون کبوتری درصفحه ی ذهنتان..بپرواز

می آغازد..و..

اوایل دیماه...

خاطره وفکری ازگذشته..که ذهن شمارامیخراشیده..بازدوباره سعی درحضور

خود..درجوی روان افکارتان ..خواهدداشت..ولی...ایندفعه دیگر موفقیت چندانی

نخواهدداشت..وشما بااعتمادبنفس بیشتر..براین تصورات غلبه خواهیدکرد..

اوایل اسفند..

بهتراست امضا نکنیدهیچ سندمالی را..خوشبینی ها..توصیه ها..وحمایتها..

نبایدمانع شود..که قبل ازهرامضایی..موضوع رابادقت بررسی وبعدواردعمل

شوید..باورودمریخ به قوس دراواخرسال..وتوقف طولانی اش دراین برج..

سرسختی بیشتری درابقای نظریات خودبروزخواهیدداد..که میتواندباوجود

عناصری قدرتمند درصحنه..شماراکمی به انعطاف درحفظ عقاید نماید..

یادتان باشد..سال آینده تربیعی مهم از زحل ومشتری دربروج قوس وسنبله

خواهیم داشت که..درزندگی متولدین دی وبهمن تاثیرخواهدنهاد..

   متـــولــدین اسفندمـــاه

...بی تو مهتاب...شبی بازازآن کوچه گذشتم..

همه تن چشم شدم..خیره..بدنبال توگشتم..

خوب..انگارباحرکت سیارات توبرج آتشی..حال وروحیه تون بهترشده...نه؟

ممکنه بهترترهم بشه..؟رفت وآمدها..دیدوبازدیدها..گوشه گیری رو رهاکردن..

ازمردادکه مشتری واردسنبله میشه..روابط نزدیکتری باهمه پیدا میکنین..

اون مشگل مالی که مدتها رنجتون میداد هم داره حل میشه دیگه..بزرگان

خونواده..پدررانکنه برنجونین..یک متولدآذرکه تونختونه..افکاروکارهای

ناآشناوغیرمعمول شما..برای او..موهاشو سیخ کرده..داره تصمیم میگیره یه

چیزی بشما بگه..دلخوریش همچین تازه ی تازه هم که نمیتونه باشه..

اماامسال بیشترمیشه..

آخرای فروردین..جوونای اسفندی..شایدبتونن عزمشونو جزم کنن که

بالاخره..آره یانه؟ مخصوصا دخترای اسفندی..سعی کنن بین اونیکه توقلبشونه

واونی که بیرونه..راه اشتباه نرن..چراکه نزدیکی های آخرخردادبیشترزیرفشار

قرارمیگیرن..میخواین جواب مادررو چی بدین..خیلی داره اصرارمیکنه..

بزرگترای اسفندچه وضعی دارن..؟دهه ی سوم اسفندیها..درمسئله ی خونه..

اتومبیل..وامثال اینها..یک مشگل پیدا میکنن....آقایون.. توخونه.. ماه خرداد..

به وسایل برقی خراب شده ورنرن..بدینش دست تعمیرکار..خلاصه ممکنه..

جائیتونوزخم وزیلی بکنین..حواس جمع کاربکنین..اواخرتیرکه شد..

یکی ازبچه ها..اگه بچه دارید..واگرنداریدیکی ازآشناها..رفتاری افراطی ازش

سرمیزنه..سرخیلی چیزامیتونه باشه..اطاق..وسائل خونه..زمین..آرومش کنین

نه اینکه..بهش میدون بدین وآتیششو تیزترکنین!!خصوصا وقتی وسطای مرداد

برسه..ممکنه دس به یه کاردردسردارهم بزنه..که اولش پیدانیس..ولی بالاخره

رومیشه..علی الخصوص که این بچه..آخرای تیردنیااومده باشه..انگاریه روز

جمعه س..سرپول بنظرمیاد اینکارروبکنه..یه متولد مردادهم ..ممکنه پاش تو

ماجراباشه..درست توهمین وقتا که میشه..سیاره ی مشتری داخل برج سنبله

میشه..(شهریور)..ویه چن وقت بعدش هم..کیوان خان(زحل)میادتوبرج قوس..

(آذر)...واین ابتدای فشردن یه فنره..که تودستوپای شما..بعدا..ممکنه ول بشه..

خرج تلفونتونو مراقب باشین..ازوسطای مهر هی تلفن میزنین..حرف میزنین..

بقیه زنگ میزنن.. حرفای جورواجور..هم سرچیزای خوب..هم سرچیزای کمتر

خوب..دختراوپسرای اسفندماهی..منظورجوونا ....نه...سن بالاها..ی جوون!

آخرای مهرکه شد..وجناب مریخ باجناب مشتری توبرج سنبله (شهریور)..

دس به دس شدن..اگه بخواین..میتونه زمان مساعدی برای گرفتن

تصمیم باشه..وعملش هم..وسطای آبانه.. که هم زهره وهم مریخ توبرج میزان

جشن میگیرن..!

فقط اولای آذر...

خیلی مواظب باشین..دست توکاسه ی متولدآذرکردن..ایندفعه غرش وهیاهو

ممکنه همراهش باشه..مخصوصا که..وسطای اسفند..مریخ هم..پاشومیزاره

روفرش قوس..ومهمونش میشه..وشما...سعی کنین..درهمه ی زمینه ها..

خودتونوکنترل کنین..سالخورده ها تواین وضعیت..(اولای آذر)..ضعفهای شدید

بهشون دس میده..استخونا..دندونا..دردای پیری..خلاصه بپائیدشون..

خودتونم..تودیماه وسرما..احساس ضعف خواهیدداشت..خستگی..ناشی از

رفت وآمدها..درگیریها..وتاثرها..شایدبه یه سفر بخواین برین..اوه..سفر

کناردریانباشه..چرا؟ آخه تواین سرما...؟

اولای اسفندکه میاد..ذوقتون گل میکنه..شعری..تابلوئی نقاشی..نواختن سازی

(پیانو)..مثلا..امتحان کنین خودتونو..خیالات پرجاذبه..واستعداد وقریحه ..

چـــه میتونه بکنه...یادتون باشه..اولای سال1395 سیاره های مشتری و

زحل..دوغول منظومه شمسی..درحالت نامناسب قرارمیگیرن باهم..(تربیع)..

وبرای شماهم میتونه مشگل آفرین باشه..درروابطتون بایک متولدآذر..

خوب..حالاکوتا...1395!!

 

              باآرزوی سال جدیدی..شادو

                   پرازموفقیــــــت

 

                                                                            بـاتشکـــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳   کلمات کلیدی: آفتاب وماه وبزرگترین کشش ،عشق درنگاه اول؟حقیقت دارد؟

                        باطلب یاری ازخالق هستی


بسان صورت دیوار...چشم حسرت من

بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود...

خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به یکنفر..

به عشقی ناگهانی..وغیرمعمول..عشق بااولین نگاهها..میگویند هوای دلست و

گذرا...آیانظرشماهم..این چنین است؟

وقتی اورانوس..دربرابرکوکب قدرتمندی(زحل)..که دربیت هفتم فرد حرکت دارد..

قرارگیرد..این جاذبه ی عجیب روی مینمایاند..وفسونی جنون وار بتدریج میرود

که زندگی فردرابنوعی فنــابکشاند..جرات دارید آرزوی چنین تجربه ای رادردل

بپرورانید..؟

صیدتوشدم..تاکه فنای توشوم..

....

خوب...صحبت درباره ی عشق ومحبت بین دوانسان است..

قبل ازهمه..حتما درباره ی طالع بینی..اطلاعات مقدماتی واولیه داشته باشید..

وهمینطور یک تقویم نجومی معتبر..بادانستن موقعیت سیارات درجدول سیارات

درزمان بدنیاآمدن..(جدول تولد رامیتوانیددراینترنت..ویافتن بعضی سایتهاو

وبلاگهای طالع بینی..وآسترولوژی که تعیین موقعیت سیارات رادرلحظه ی

تولد..توسط نرم افزار انجام میدهند..بدست آورید..مثلا ازآدرس زیر:

http://www.alwaysastrology.com/birth-chart-calculator.html

)میتوان..زمانهای مناسب طلوع عشق ولحظات عاشقانه..راحدس زد..

 

 

درکتابهای قدیم طالع بینی..گفته شده که........

از14سالگی تا22سالگی..دوران تدبیرزهــــره

است..واول جـــــوانی

وطلوع شهوت...وطلب نکاح

پس زیباترین دوران طلوع عشق..حدود14 تا22 سالگی میتواندباشد..

درظهورعشق..ماه..جنس مونث وآفتاب..جنس مذکر گفته شده..

وزهره..احساسات عاشقانه

ومریخ تمایلات مردانه

پس...مکانهای آفتاب - ماه - زهره ومریخ رادرجدول سیارات زمان تولدتان

نشانه کنید..چراکه..

نقش مهمی رادرطالعتان..دردرخشش این زیباترین ومرموزترین پدیده هستی

برعهده دارند..

شایدهم..برای بعضی..رنج آورترین..

این لحظات فراموش نشدنی..وپدیدآیی این سوال بی جواب ...یعنی عشق و

کشش سحرآمیز..گفته شده..باموقعیتهای مناسب بین زهره ومریخ..

درجدول سیارات یک طالع..میتواند شکل بگیرد..

زمانیکه سیاره ی زهره...درحرکت سالیانه ش بدورخورشید..بادرجه ی مریخ

طالع فرد..یکی ازحالات..اقتران - مقابله - تسدیس - تثلیث..رابیابد..

یاسیاره ی مریخ درگردش سالانه ی خود..بامکان زهره درجدول طالع..

همین حالات اقتران و...راتجربه کند..صدای گامهای غافلگیرکننده ی  عشق

رامیتوان شنید..

اگرزهره..حرکتش متناسب بامریخ طالع باشد..خودفرد..

واگرمریخ حرکتش بازهره ی طالع متناسب باشد..جنس مخالف پیشقدم ابراز

محبت ورابطه ی عاشقانه خواهدشد..وبهترین حالت هم زمانی استکه..

هم زهره ی زیبا....وهم مریخ زیباجوی...

حرکت سالیانه اشان دربرجها..متناسب بامکان زهره ومریخ درجدول تولدباشد.

پس:

جدول سیارات درلحظه ی تولد..نقش مهمی درطالع بینی دارد..

همینطور..گـــــذرماه..

ماه درگردش ماهانه اش بدورزمین..وگذرش ازدرجه ی مکان آفتاب درجدول طالع

..ویاحرکت آفتاب ازمکان مــــاه درجدول طالع..هم میتواند دربروز وافزایش این

اشتیاق ناشناخته..بیفزاید..

 

سه مکان دریک طالع..

سه مکان دریک طالع..درایجاداحساس دوستی بین دونفر..یابروز احساس

عاشقانه..میتوانندبسیارموثرباشند....کدامهایند این سه؟

1 - برجی که درلحظه ی تولد مولود ازافق بالا می آمده..

2 - مکان ماه درجدول سیارات زمان ولادت مولود

3- مکان آفتاب درطالع وزایچه

دریک کشش عاشقانه..معمولا جنس مذکر نقش قدرتمند ظاهرانه...

وجنس مونث نقش قدرت باطنانه راایفامیکنند..

وبیت هفتم(هرطالع)..ویابیت مقابل خانه ی آفتاب..بیشترین تاثیررادارد..

وسیاره ی وابسته به بیت هفتم..هم همینطور..

فرض کنید..من فردی متولدشهریورماه هستم..یعنی آفتاب طالع درلحظه ی تولد

دربیت سنبله بوده..وفرض کنیدماه من هم درشهریوربوده..خوب ..اگربخواهیم

نظرات گذشتگان آسترولوژی راهم درنظرداشته باشیم..

ساده ترین نظریه میگوید: موضع ماه درزایچه ی جنس مونث چه برجی است؟

مثلا سنبله..پس باجنس مذکری تفاهم خواهدداشت..که آفتاب رادرسنبله داشته

باشد..

خوب.. چه شد؟..

زنانگی درسنبله بامردانگی درسنبله...

ودریک جمله ی کوتاه:

آفتاب یکی درمحل ماه دیگــــری...این نظرگروهی ازطالع بینان امروزی درغرب

است وعلمای قدیم..مثل..Ptolemy

واما دوستی های عمیق چه؟

دوستی های عمیق..بدون کشش جنسی چه زمانی رخ میدهد....؟

وقتی که...دونفر...فرق نمیکند هردومثلا زن باشندیامردیایکی مردیکی زن..

ماهشان فی المثل دربرج سنبله باشد..ولی بین دوجنس مخالف...زمانی همرا ه با

کشش جنسی خواهدبودکه..مکان ماه زن وآفتاب مردیکی باشد..

اگرمن(..)..مثلا (..) رادوست داشته باشم..ولی..(..) ماه رابرای مثال...

دربرج اسد داشته باشد..علاقه ی من هرچقدر هم شدیدباشد..علاقه ای یکطرفه

است..و(..)این عشق رابخودنزدیک حس نخواهدکرد..آفتاب من دربرج سنبله و

ماه اودراسد..یک ارتباط فلبی یک جانبه ..رخ داده..اوبه مردی علاقه

نشان خواهددادکه آن مردآفتاب رادراسدداشته باشد..

 ولــــــــی..

اگرماه درطالع یکنفر..باعلامت طالع شخصی دیگریکی باشد..(منظورازعلامت

طالع..برجی است که ازافق بالا می آمده)..یعنی دریک درجه ومکان قراربگیرند..

بین ایندونفر میتوانددوستی عمیق ودرازمدتی ایجادشود..ولی الزاما احساس

عاشقانه نخواهندداشت..

واما...

واما..اگردریک جدول طالع..متعلق به جنس مذکر(مرد)..ماه درکناراورانوس

باشد..میتواند نشانه ی تمایل فرد به زندگی بدون ازدواج رسمی بازنان ازدواج

کرده باشد..

بودن زهره درکناراورانوس..درطالع یک مرد..میتواند علامت احتمال علاقه ی

فرد..به زندگی بدون ازدواج..درکناریک زن باشد..

ودرطالع یک زن..آفتاب بجای ماه... اگرآفتاب طالع زن..درکناراورانوس باشد

..میتواند در زن..تمایل به زندگی عاشقانه..خارج ازچهارچوب ازدواج..رانشانه

باشد..

ماه یاآفتــــآب درخانه ی پنجم یاهفتم...

زیرتاثیرمثبت چندسیاره ی دیگر..میتواند..علامت استعداد جذابیت سریع باشد

اگردریک طالع..زحل یاآفتــــــاب..ماه رازیرتاثیرداشته باشند..

تاخیردرازدواج پیش خواهدآمد..

همینطورگفته شده..

آفتــــاب یامــــاه دربروج..خرداد - آذر - اسفند..میتواند علامت ازدواج بیش از

یکبارباشد..

وکلا...ماه..میتواند

درطالع ولادت یک مرد...شخصیت زوج مناسب رانشانگرباشد..

وهمینطور..درپدیدآمدن احساس عاشقانه اولیه..ماه نقش مهمی دارد..

هرگاه ماه درطالع تولد مرد باخورشید درطالع تولد زن..هماهنگ ومتناسب باشد

..جوانه های عشق پدیدخواهندآمد..

مه وستاره دردمن میدانند..

که همچومن..پی توسرگردانند

شبی ..کنارچشمه..پیداشو

میان اشک من..چوگل..واشو

درطالع یک مرد..اگرماه..درکناراورانوس..یازحل یامریخ باشد..

میتواندنشانه ی بدشانسی های سخت..برای همسراین مردباشد...رویداد حوادثی

مثل..تصادف - بیماری - و..خطرمرگ..

درطالع یک جنس مونث..اگرخورشید بهمراه تاثیرمنفی اورانوس باشد..

مثل تربیع..میتواند احتمالا..نشانه ی وجود زمینه ی استعدادسرگشتگی و...

باشد.

وباز...اما..

مژه ها وچشم یارم..بنظرچنان نماید...

که میان سنبلستان..چرد آهوی ختایی

هرگاه اورانوس...درطی گردشش به دورخورشید..پای بمکان آفتاب طالع یکنفر

(مرد) بگذارد..ودرآن مکان مریخ..پلوتو..هم حاضرباشند..ودربرج مقابل خانه

آفتاب فرد(بیت هفتم)..سیاره ای قدرتمند..مثلا زحل حرکت داشته باشد..

وبرهم تاثیرگذارند..چه خواهدشد..اگرگفتید.....؟

آری...عشق درنگاه اول...

زاییده میشود..

اگربرای مثال..من دربرج سنبله زاده شده باشم..واورانوس وپلوتو..

هم درسنبله حرکت داشته باشند ومریخ..

ودربیت هفتم من یعنی حوت..هم زحل توقف کرده باشد..(بیت جنس مخالف)..

واورانوس وزحل..برهم اثرگذارند..وضعیت میتواند..

باشیفتگی شدید وناگهانی..همراه گردد..وتمامی زندگی فرد راتحت الشعاع خود

قراردهد..شایدهم دست بکارهای غیرمعمول زند..مثلا وبلاگ عاشقانه ای

ایجادکند..وآنرابیاد عشق خود به اوتقدیم کند..

توپرورده ی اشک وآه منی...

تراعشق من آفریده..

بنـــازم به عشقی که نقش ترا

باین لطف وخوبی کشیــــده...

تویی جلوه گردردل وجان من..تراهمچو.....

توعشق هنرآفرین منی..

به امیـــــدتوزنده هستـــــــم..به امیدتوزنده هستم..

آیا میتوان چنین یادداشتهایی رابه موجودی عشق آفرین که درگذشته های دور

طلوع کرده..اهداکرد...؟

                        قلبتان همیشه ازعشق خالی مباد 

 


 
نبــــردبزوقوچ Daniel and... vision of the goat and the ram ..
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۸   کلمات کلیدی: قوچ و بز

                            با طلب یاری از خالق هستی

                                                                                             

پس من دانیال نظرکردم واینک دونفر یکی باین طرف نهر ودیگری بآن طرف

نهرایستاده بود..ویکی ازکسان بآن مرد ملبس به کتان که بالای آبها ایستاده بود

گفت: انتهای این عجایب تابکجا خواهد بود وآن مرد ملبس به کتان راکه بالای

آبهای نهر ایستاده بود شنیدم که دست راست ودست چپ خودرا بسوی آسمان

برافراشته.... به حی ابدی قسم خورد که برای زمانی ودوزمان ونصف زمان

خواهدبود وچون پراکندگی قوم مقدس بانجام رسد..آنگاه همه ی این امورباتمام

خواهدرسید..ومن شنیدم امادرک نکردم..پس گفتم ای آقایم..آخراین امورچه

خواهدبود..اوجواب داد که ای دانیال برو....زیرااین کلام تازمان آخر مخفی و

مختوم شده است..خوشابحال آنکه انتظارکشد و...به هزاروسیصدو سی وپنج

روزبرسد..

اگرحدود 600 سال قبل ازمیلاد مسیح دانیال این خواب رادیده باشدو550

قبل ازمیلاد(تاریخها دقیق نیستند)..پادشاهی هخامنشیان تشکیل شده باشد...

واین پادشاهی تازمان انقراض یعنی سال 331 پیش ازمیلادوهنگام مقابله ی

نپتون وپلوتو دربروج عقرب ثور بطول انجامیده باشد..خواب دانیال نبی

میتوانسته شامل بوجودآمدن هخامنشیان - انقراض هخامنشیان - پیروزی

اسکندرمقدونی وادامه ی قدرت جانشینان اسکندرتازمان کنونی وبالاخره...

محو ظالمان وآنها که حق وعدالت رازیر پاگذاشته اند...درزمانی باشد نزدیک

به زمان ما....؟؟یعنی حداقل..2364 سال بعداززمان دانیال..

صبحگاه اول اکتبر 331 پیش از میلادمسیح..لشگریان اسکندر مقدونی درمحل

گاگاملا..نزدیک اربیل کنونی درخاک عراق بالشگریان داریوش سوم هخامنشی

به نبرد پرداختند وشکست لشگرهخامنشی درنهایت به انقراض هخامنشیان

انجامید..میدانیم که یونان ومقدونیه تحت تاثیربرج جدی (بزغاله دریایی) گفته

شده اند..وایران هخامنشی رابابرج حمل (قوج) درارتباط دانسته اند..درتخت

جمشید..ساخته های قوچ شکل ویا با ترکیب انسان وشیر(اسددلو)..یاعقاب و

گاو(ثورعقرب)..دیده میشوندکه مارابیاد رویای دانیال وحزقیال میاندازند..

غیرازتاثیر مقابله ی نپتون وپلوتو..نکته ی خاص دیگری درپس پرده ی

طلوع وغروب هخامنشیان با توجه به جدول حرکت سیارات دیده میشود..

اگربه حدود 300 سال قبل از انقراض هخامنشیان..به عقب برگردیم بسال 600

قبل ازمیلادمیرسیم که زمان حیات دانیال وحزقیال نبی بوده..وهردو خوابهای

مکاشفه گونه داشته اند..درمورددانیال این خوابها محدوده ی بین دو زمان..

معادل 2364 سال را..به احتمال..شامل میشده..

یکی سالهای 352 و351 پیش ازمیلاد..که طی این دوسال..4بارتربیع پلوتو

درحمل بااورانوس درجدی..واقع شده..

ونکته ی مهم وجالب اینجاست که:

تربیع بعدی اورانوس وپلوتو درسالهای 2012 - 2013 - 2014 - 2015

روی میدهدو7بار تربیع پلوتودرجدی با اورانوس درحمل رخ میدهنـــــد...

       درسال سوم سلطنت بلشصر..خوابی دیگردیدم..درخواب دیدم که درشهر

سلطنتی شوش واقع دراستان عیلام..

درکنار رودخانه ی اولای...

ایستاده بودم..وقتی به اطراف نگاه میکردم..یک قوچ       دیدم که

دوشاخ بلند داشت..

وکناررودخانه ایستاده بود..سپس دیدم یکی ازاین شاخها رشدکرد..وازشاخ دیگر

بلندترشد...این قوچ بسوی مغرب - شمال - وجنوب شاخ میزدوهیچ جانداری

نمی توانست بااومقابله کندیاازچنگش جان سالم بدربرد...

اوهرطورکه میخواست عمل میکرد وبزرگ میشد....

درحالیکه درباره ی آنچه دیده بودم..فکرمیکردم..ناگهان..

یک بزنر..ازغرب ظاهرشد...

اوآنقدرسریع میدوید که موقع دویدن پاهایش بزمین نمیرسید..

این بز که یک شاخ بلند...

دروسط چشمانش داشت..باتمام قدرت بطرف آن قوچ..دوشاخ دوید..

سپس باغضب..برقوچ حمله برد..ودوشاخش راشکست..واوراکه یارای برابری

نداشت..به زمین کوبید..وپایمال کرد..وکسی نبوداورااز دستش نجات دهد..

بزنربسیاربزرگ شد..

ولی درحالیکه دراوج قدرت بود..ناگهان شاخش شکست..وبجای آن چهارشاخ

بلند درچهارجهت مختلف درآمد...

ازیکی ازاین شاخها شاخ کوچکی درآمد..آن شاخ هرچه خواست انجام داد  و..

حقیقت وعدالت راپایمال کرد..

نکته:

درقرآن درمورد ذوالقرنین(صاحب دوشاخ) درسوره ی کهف صحبت شده..

(( گفتندای ذوالقرنین دوقوم یاجوج وماجوج درزمین فساد میکنند...))

اگرصاحب دوشاخ دررویای دانیال..هخامنشیان وکورش باشند..

واسکندر صاحب یک شاخ..بایددرنظرداشت که درنهایت اسکندراستکه..بطرف

ماورائ هند قصدحمله داشته(جانب طلوع  آفتاب...)

وبامانور سپرهای آتشین آسمانی..

خودوسربازانش ازپیشروی منصرف شده..وبطرف غرب برمیگردند..

تابین النهرین..که درآنجا اسکندرمیمیرد..

ولی تاثیر طهور اسکندر تازمان کنونی هنوزادامه دارد..

 

              خسته نباشید

 


 
پیام شما...برای من..your message for me
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩   کلمات کلیدی: نظرات

                                  باطلب یاری ازخالق هستی           

 

اگرنظری راجع به یادداشتهادارید..

کامنت هارابه شکل خصوصی بگذارید...جوابها...اگربرای همه قابل استفاده

باشد..دراین صفحه توضیح داده خواهدشد...

مطالب این یادداشتها...باهدف آموزش طالع بینی تهیه نشده...

وجنبه ی تجربیات شخصی دارد..

یادتان باشد..بازحمات زیاد ..میتوانیم درمحضرخالق هستی ..اجازه ی دانستن

بیابیم..

و....بهتراست از خرافه وتوهم ویااندیشه هایی اینچنین...راجع به طالع بینی

پرهیزنمائیم.  باتشکر...س.م.م

           

ضمن تشکرازهمه ی علاقمندان طالع بینی...که توجه کردند وسوالات ونظرات

خودراباقید(خصوصی) ارسال داشته ومیدارند..

یکی ازعلاقمندان طالع بینی(آرش)..درمورد تفالهائی که هرساله همراه یادداشتها

می آید..سوال کرده اند...جواب اینکه :

دروحله ی اول بایدگفت:هدف ازنوشتن این یادداشتها  همانطورکه قبلا آمده..

آموزش طالع بینی نیست..برای یادگیری طالع بینی..هم دوره های دانشگاهی در

اروپا وآمریکاوجوددارد...وهم کتابهای مناسب خودآموز..البته به زبان انگلیسی

وسایرزبانهای بین المللی..وهم باجستجودراینترنت میتوان بمطالب زیادی دست

یافت..محتوای این یادداشتها...بیشتربه حرکات دوسیاره ی زحل ومشتری

میپردازد و...همزمانی حرکات آنها بارخدادها..پس آموزش علم التقویم هم دنبال

نمیشود..وهمینطور..امورات..غیبگویی و...

اگردرتفالات نوشته شده..دقت کنید..جای جای..به موضع سیارات وهمزمانی

حرکات آنها بابرخی وقایع..که براثرتجربه ادراک شده..اشاره میشود..

سعی شده..هیچگونه تفکرات موهوم..خرافه آمیزو...درآنها بیان نشود..

واماصحت آنها...اگرشمافی المثل ده نفرراکه متولدماه فروردین باشند..درمیان

آشنایان..مشخص..وحوادث پیش آمده برای آنهارا..دریک سال دنبال کنید...

 وقتی گفته میشود..برای مثال..اورانوس وارد حمل شده..میتواندبرای همه ی

 فروردینیها همزمان شودباوضعیتی غیرمنتظره .....

یکی مهمترین تصمیمات زندگی اش را میگیرد..مهاجرت میکند..

یکی ممکن است ازدواج ناگهانی کرده ویاغیرمنتظره ازهمسرش جداشود..

یکی دریک درگیری..حرکات تاسف آوری رامرتکب شودو...

میبینیدکه چقدرمتنوع هستندحوادث همزمان شده باورود اورانوس به حمل..

پس...تغییر...پیش می آید..ولی چون بقیه ی سیارات..دربیوت خود..تاثیر

میگذارند..شکل تغییرات گونه گون میشود..هدف ازقسمت تفال وفال سالیانه..

جلب توجه بیشتر علاقمندان دانش طالع بینی به درک همزمانی حرکات

سیارات باوقایع زندگی میباشد..تفالات میتوانند حالت راهنما رابخودبگیرند..و...

لازم نیست عینا برای هرمتولد یک ماه..واقعه ی ذکرشده..پیش بیاید.

 

..  علاقمندبه طالع بینی ومسائل مربوط به آب وهوای کره ی زمین..

امیرکورش سوال کرده اند: درطالع بینی چینی یاهمان گفتارحکمای چین وترک و

ایغور..دررابطه باحیوان منسوب به هرسال..مطالبی درخصوص آب وهوای آن

سال گفته شده....ارتباط مفهوم نام حیوان برای هرسال..باآب وهوای آنسال

چگونه است..این یک قسمت سوال..ودرقسمت دوم..آیا دوره ی ترسالی

(پربارانی)..ممکن است درپیش باشد...یانه؟

اسمهای دوازده گانه ی حیوانات:موش وبقروپلنگ وخرگوش و.....هرساله

عوض میشوند..وهر12 سال دوباره تکرارمیشوند..سالی پرباران وسالی کم

باران گفته میشود..خوب..برچه اساسی این حرفهازده شده؟

سیاره ی عظیم مشتری یاژوپیترهر12سال به تقریب..یکدور به دور خورشید

درخشان..میگردد..وهرسال یک خانه عوض میکند..وهیچ سیاره ی پرقدرت

دیگری..چنین حرکتی ندارد..سال1350خورشیدی مشتری دربرج قوس جدی

بوده..وبازدرسال1362 ..هم درقوس وجدی شناوربوده..(سال خوک)..

پس درسالهای خوک..مشتری غول پیکر دربروج قوس وجدی حرکت داردوبا

تجاربی که قدما پیداکرده بودند..صفاتی رابرای آن سال درنظرگرفته وبدان

منسوب داشته اند..که مخصوص آن سال بوده..ونمیتواندبه دوره های طولانی

آب وهوایی..ربط داشته باشد...

واما درموردقسمت دوم سوالتان...:

متاسفانه..ماآدمها..عمرمحدودی داریم..وتجاربی رافوقش تا30 یا40 سال دیگر

را..یاحداکثر اگرحالاجوان باشیم..تا50سال دیگررامیتوانیم به چشم دیده وتجربه

عملی پیداکنیم..ودوره های طولانی تغییرات..فقط باثبت تجربیات برای آیندگان..

مفهوم خواهدبود..

قطعا حرکت سیارات (وثوابت)..روی دوره های آب وهوایی تاثیرداشته ودارند..

درسلسله یادداشتهای گذشته هم براساس حرکات زحل ومشتری مطالبی گفته

شده..

مادرآستانه ی ورود به دوران دلو هستیم...دوران قدرت زحل واورانوس..

دوران عنصربـــــاد

میوه هایی مثل خرما وموزتحت تاثیربرج میزان..وعنصرباد هستند..چه طبعی

دارند...؟ طبع گرم وتر..

وهمزمان باابتدای عصردلو...

سلسله اتصالات زحل ومشتری دربروج بادی هم رخ خواهدداد..

بین سالهای 1186تا1405میلادی ...قبلا مشابه این اتصالها رخ داده..منتها..

منتها زمان وقوع اعتدال بهاری دربرج حوت... نه برج دلو..

بنابراین دوران جدید راهیچیک ازانسانهای تاکنون آمده برعرصه ی خاک

تجربه نکرده اند..(لااقل تاآنجاکه درحافظه ی تاریخ ضبط شده)..

برج دلو...برجی باعنصربادگفته شده..گرم ولی مـــرطوب..

نمیتوان گفت هوا خشک وکم باران خواهدشد..مثلا طبع هوای مه آلود..گرم وتر

میتواندباشد..امادردوره های کوتاه مدت...هرزمان سیارات زحل ومشتری..

دربروج آبی(اسفند - تیر - آبان)..تجمع یا حرکت داشته باشند..رطوبت بیشتر

وبارانهای فزونتری..قاعدتا ..خواهدبارید..ودرتجمع یاحرکت آنها دربروج خاکی

بارانهاکمترخواهند شد..

..

 


 


 

 


 
سال اسب..زحل درقوس..مبارک
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠   کلمات کلیدی: persian new year 1393

                         باطلب یاری ازخالق هستی

وبرج قوس.. خانه ی اسب است وزحل........امسال..ببرج قوس پای

مینهــد...برج آتشین قوس..

وسیاره ی قوس..مشتری غول پیکراست ..که دربرج اسد..خانه ی آفتاب..

می تازد..واورانوس هم درحمل ..جائیست که بره..سم برزمین میکوبد..

آری سه برج آتشین..وانوارشان درآسمان..برفرازکوههای بلنـــد..

وآتش گرم...پرکرامت..

وزحل درقوس..آرام آرام جلو وجلوترمی آید..تاآنجاکه..چشم درچشم نپتون

که ساکن برج دوماهی است..می اندازد..و...لابدلبخندکه نمی زند...!چراکه

درتربیع قرارگرفته بابزرگ دریاها..وسرشاخ شدنی ازآن سرشاخ شدنها...!

بعضی هنرمندان ..ممکن است ..بشکلهایی به شهرتشان آسیب واردآید..؟

وپالتوهای زربفت راازتنشان درآورند..

جوتخیلی..ناشی از حرکت نپتون درحوت..جایش رابه جونشاط آورحرکت مشتری

دربرج اسد میدهد..بچه ها بیشترمیتوانندموردتوجه قرارگیرند(درزمینه مد..

سینما)..لباسها شادترودرخشانترخواهندشد..موزیکهای تند(شبیه راک)..

وقدیمی..بیادخواهندآمد...(وهنرپیشه هایی مثل جیمزدین)..احساسات درجهت

ایجادنشاط وشادمانی مصرف خواهدشد..انشاا..

همینطوررخ خواهدداد..سه تربیع آخرپلوتو درجدی بااورانوس دربرج حمل..

درسال 1393..که همچنان اهمیت خواهندداشت امنیت امورهسته ای..و

حرکت جمعیتها درخاورمیانه وکشورهای عربی..خصوصا که وضعیت

T- Squareنیز درفصل بهار..بصورت یک مجتمع انرژی تاثیرگذارروی خواهد

داد......وشاخهای قدرتهای جهانی بسوی یگدیگرتیزترخواهدشد..

نپتون درحوت دربیت دوازدهم حمل(خاورمیانه)..حرکت دارد..برخی نیروهای

پشت پرده وپنهان..درحرکت جمعیتهادرخاورمیانه..دخالت داشته ودارند..

حرکت نپتون به زیان اورانوس

ولبنان وبیروت هم با برج قوس ارتباط دارند..اردوگاههای فلسطینیان مرتبط با

برج سنبله..وحرکت زحل درقوس ومشگلاتی که ممکن است بروز کند..درمرزها

..وشمال اسرائیل وتاثیربرج حوت..ونپتون درآن..وسوئ تفاهمها میتوانند خطر

آفرین باشند..سوئ تفاهمهای فرقه ای بین مسلمانان ومسیحیان..حماس هم تحت

تاثیربرج قوس است وبلندیهای جولان باحرکت سیارات درجوزامربوط میشود..

حرکت زحل درعقرب ومشتری درسرطان(بیت دوازدهم اسد=محمدمرسی)...

همزمان شدباکودتای نظامیان درمصر...درسال 1392 و..باقدرت یافتن بروج

آتش..طرفداران محمدمرسی وحرکت جمعیتها..جان تازه ای خواهندیافت..آیادر

مصرنظامیان کنارخواهندرفت؟

واما نگاهی بیندازیم به وضعیت آسمان وسیارات..هنگام تحویل سال 1393..

اول موضع سیارات ...

وهمینطورآسمان درلحظه ی تحویل سال

و..بعدازآذرماه استـــکه..اگربه آسمان نگاه کنیم..زحل را می بینیم..که..

به چنگــــالهای عقرب ..نزدیک میشود..

تمام صورت فلکی وکواکبش..به طبعمریخ هستند..

سه ستاره ی پیشتـــاز وقلب العقرب(     قوس  Antares=9/46  )

که زحل طی دوسال ازاین مناطق میگذرد..وحالت تحریک وبرانگیختگی و

درگیری درهمه ی امورمربوط به برج قوس(صورت فلکی عقرب)..ممکن

است پیش بیاید...گذشته هاکه سیاره ی زحل واردقوس شده..چه اتفاقاتی افتاده؟

زحل درقوس ووقایع مهم رخداده ی همزمان:

1985 تا1988

موافقت ایران باقراردادآتش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران - سقوط

 هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکا

 

وحادثه برای زائران مکه..

رخداد نیروگاه چرنوبیل دراوکراین

انفجارشاتل فضایی چالنجرآمریکا - بمباران نیروگاه ناتمام بوشهر توسط

هواپیماهای عراقی - حمله ی آمریکا به لیبی

1956 تا1959

پرتاب نخستین ماهواره ی روسیه شوروی به فضا - ملی شدن کانال سوئز در

مصر - انحلال سلطنت درعراق وکودتای نظامی عبدالکریم قاسم واعلام رژیم

جمهوری درعراق(بغداد تحت تاثیربرج قوس ) - برازیلیا مرکزبرزیل میشود.

1926 تا1929

کشف پنی سیلین توسط فلمینگ - جمهوری چین یکپارچه میشود - سوئ قصد

به آقای مدرس - ابن سعودپادشاه عربستان میشود - ابتدای  تولید فیلمهای

مشترک لورل وهاردی - پرواز لیندبرگ برفرازاقیانوس اطلس با هواپیما-

1897 تا 1900

کشف رادیوم توسط ماری و پیرکوری - استقلال کوبا

1867 تا 1870

خریدسرزمین آلاسکــــا توسط آمریکا ازروسیه -چاپ کتاب (سرمایه) کارل

مارکس - اختراع ماشین تحریر - ساخت دینامیت توسط آلفردنوبل - یوهان

اشتراوس ..آهنگساز..دانوب آبی رامیسازد - پیدایش جنبش امپر سیونیسم

اینهاحوادث همزمان حرکت زحـــــل دربرج قــوس بودواما..

حــوادث رخداده درچند سال...اسب

حواستان باشدکه سال 1393..هم سال اسب است وهم زحل درقوس..درتربیع

بانپتون درحـــــوت....تربیعی پراهمیت...

سالی که آرامش میتواند درآن کم باشد..

 

و..اما..حوادث مهم چند سال اسب

1309(1930)

کشف سیاره ی پلــــوتو - پیروزی نازیها درانتخابات آلمان - تولد غلامرضا

تختی - محمدعلی کشاورز - نیل آرمسترانگ - محمودفرشچیان - همایون خرم -

1321 (1942)

شکست آلمانها دراستالینگراد -  ساخت نخستین رآکتور اتمی

دردانشگاه شیکاگو - ساخت نخستین ماشین حساب - فیلم کازابلانکا

1333( 1954)

شکست فرانسویان دردین بین فو از ویتنامیها - تقسیم ویتنام - جنگ استقلال

الجزایر -

1345(1966)

نخستین حملات جتهای عراقی به نواحی مرزی ایران - کودتادرعراق -

مرگ دکترمحمدمصدق - گسترش تلویزیون رنگی

1357(1987)

وقوع انقلاب اسلامی ایران - کودتادرافغانستان - آتش سوزی سینما رکس

1369(1990)

حمله ی عراق به کویت - مهاجرتها ازروسیه به اسرائیل - حمله ی آمریکا به

عراق - حمله ی موشکی عراق به اسرائیل

1381(2002)

 انفجار درسفینه چالنجر آمریکا - شروع ساخت دیوار بین دوبخش بیت المقدس

توسط اسرائیل

....

متولدین فروردین ماه

شعله ای که بسوی شما ازجانب برج میزان..نورمی تاباند..وبرق میزند..مریخ است

آن هنگام ..که تابستان ..به میانه رسد..ومریخ جنگجو..وارد بیت عقرب

شود..زحل راروبرویش بیند..که سپر بربازو وگرز دردست..وکلاه خود برسر

وشمشیربرکشیده ازنیام...خصوص آنگاه..که در17 درجه ی عقرب..

این دوسیاره ...درکنارهم قرارگیرند...درچه برجی؟؟؟ بله عقرب..

واین حرکتی مهم بین منجمین قــدیم بوده..وچراغ قرمز راهنما..برسرچهارراه

خاموش وروشن بچشم خواهدآمد-....... اخذتصمیمات تند بخاطرتحریک

دیگران..احساس گرفتگی درونی..خصوصا..باتوقف سیاره ی اورانوس دربرج

حمــــل ..باید باآن احساس که.. تصورمیکنید..برامواج حوادث تسلط دارید..

مبارزه کنید..چراکه اضطراب پنهان..شاید میل به افراط گرائی رادرشما تشدید

کرده..وخودمتوجه نیستید...

جوانان مراقب تندرستی خود....وویروسها...باشند..دختران مواظبت کنند که

برخی تمایلات..آنهارابه دوستی یا ..حتی ازدواج اجباری نکشاند..

ماه تولدتان..فروردین..میتواند..درگیرترین ماه..باشماباشد..

من این مژگان گیرایی کزآن خوش چشم می بینم

نگاه وحشیـــان راازرمیدن بـــــــاز میــــــــــدارد

حوادث متعدد..همچون بوکسوری..دررینگ بازی..ضرباتی رامیزند..وضرباتی

رامیخورد..

نفس ازموج خطــــر راست نکردم....صائب

سربرون تا چوحبــــاب ازدل دریا کـــــــردم

تصویرکلی..آنستکه..شمادرگیرنتایج تصمیماتی خواهیدشد..که دراین چندساله

گرفته اید..تصمیماتی که شاید..ازمرزتعادل بدوربوده اند..

هیجانها  ..    درماه مرداد  روی خواهنددادچراکه مشتری پرتلالو ودرخشان

به خانه ی پنجم شماپای مینهد..یعنی مشتری دربرج آتشین اسد..

ودرموقعیت خوب قرارمیگیرد بااورانوس درحمل....!

تصمیمات تندی که قبلاها گرفته اید ..کمــــی تلطیف خواهندشد..

زیبــــاترین لحظه ها..               روزهای آخر مرداداستکه..   زهره ی زیبا

ومشتری بزرگ دراین برج...بهم میرسنــــدورویاهایی زیباوشایددرگیرشدن با

عشقی پر تلاطم درجریان سفری کوتاه..وبروز عشق پیری درمیانه سالها..

نگوئید..کاردله...!علی الخصوص ..دلبستگی غیرمعمول به کسی که سنش از

شما...خیلی کمتره...؟!!!

اهل هنر..یاصنعت..میتوانند به ابتکارات خیلی تازه وزیبا دست یازند..

وآثاربسیارزیبایی ازخود ایجادکنند..البته نه درحد..لبخند ژوکوند!!!! داوینچی؟

اواخرسال برای بروج آتش لحظــــــــــات مهمی ..روی آورخواهندشد...

یعنی زحل درقوس..مشتری دراسد..واورانوس درحمل..بخت خودرابرای

پیشرفتهای جهش وار دراهدافی که درپیش دارید.... بیازمایید..

ودقت..دقت..که ..مبادا خدای ناکرده پایتان کمی به گلیم حق دیگران اصابت

کند..دانسته یا ندانسته..ببرکت اعتقادداشته باشید..

شاید هم به مسائل انسانهای دیگر جلب شده..و..جمعیت هاشمارا بسوی خود

بکشانند...

ریسکهای بیحساب کمتر مرتکب شوید...بخصوص اگرهمراه غرورباشد..

متولدین اردیبهشت

قوت قلب واعتمادبنفس بیشتر..چیزی که دراین سال بدان نیازخواهیدداشت ودر

دوزمان که زهره پای ببرج ثوریااردیبهشت میگذارد..اعتمادبنفس بیشتری را

احساس خواهیدکرد..یکباردرخردادماه ویکباردراسفندماه..

باچشم پرنیرنگ او..حافظ مکن آهنگ او

کان طره ی شبرنگ او..بسیارطراری کند

وزحل هنوزدرعقرب است ونشان وجودمخالف خوانی برا ی شما..اوآوای 

مخالفتش راسرداده..        

اگربامتولدمهرهمنشین هستید..بااوتفاهم بیشتری خواهید داشت..

مراقب باشید که اوبخاطرخواستهای شماخودرابه آب وآتش نزند..

باوجود علاقه  به متولد دیماه..تامدتهابااوسرشاخ خواهیدبود..بهتر استکه درسال

1393بامتولدین آذرودی ماه بااحتیاط مراوده ورفتارکنیدکه روابطتان دشواری

بیش از حدنیابد..

شهریورماه یکی ازماههای نسبتادشواراست برای شما..همان مشگلاتی که سعی

میکنیدنادیده بگیرید..یاآنهارادوربزنید....درمقابلتان ظاهرشده..وبرآرامش

درونیتان چنگ اندازی میکنند..

سالخوردگان اردیبهشتی خیلی مراقب استخوانها باشند..خصوصا درزمستان..

دخترخانمها وخانمهای اردیبهشتی که لوازم آرایشی بکارمیبرند..ازمصرف

موادناشناخته برسطح پوست خودداری کنند ..چراکه پوستشان درمعرض آسیب

ممکن است قرارگیرد..

باحرکت اورانوس دربرج حمل..ماجراهای این چندساله..که درنهان شماراآزرده

همچنان ادامه خواهدداشت..درحفظاسرارخودودیگران کوشیده وازبازگو کردن

آنها اجتناب کنید..

حتی اگرخودتان هم تمایل نداشته باشید..بازهم به پول فکرخواهیدکرد..زمین و

املاک..شماراجذب میکنند..شایدهم ..دلار ..سکه- خودرو..بعضی متولدین

اردیبهشت ناچارخواهندشدبرای گریزازیک روح سرکش مخالف..دست به

جابجایی محیط زندگی بزنند..دختران جوان حواسشان باشد..افرادمسن وبزرگتر

ازخودشان..ممکن است انتخاب درستی برای آنها نباشد..

شایدهم دل بیک بیگانه ببندید..اگردرکشورهای خارج زندگی میکنیــــد...

چون من گـــــدای بی نشان..مشگل بود یاری چنان

سلطان کجــــاعیش نهان بارنـــــدبازاری کنـــــــد

اگرازاردیبهشتی های مهاجرت کرده ی این چندساله ی اخیرباشید..برای چندمین

بارازاین مهاجرت احساس رنج وگرفتگی خواهیدکرد..

 حال..برای تحصیل بوده..یانیت دیگر..هنوزجرات نکرده اید..

درتصمیم خود (بدلیل مشگلات موجود) تجدیدنظر نمائید..

تاپلوتودرجدی است واورانوس درحمل....درچندین سال آینده..طناب کشی ایندو

سیاره ادامه خواهدداشت حرکت مهم ...دردیماه..ورودسیاره ی زحل است به برج

قــــوس..آنگاه که  بامریخ درحالت تربیع قرار میگیرد..شایددوست هنرمندی که

مشوق شمابوده..وبشماخیلی  احترام میگذارد..بامشگلاتی روبروشود..

مشگلاتی که شماراهم درگیرخواهدساخت...سخن آخراینکه..تغییرات درامورمالی

..حزم واحتیاط بیشترشمارامی طلبــــد...

متـــولدین خردادماه

...سطری ازدفتــــرسرگشتگی مجنون است

گردبادی که ازاین دامن صحـــراست بلنـــد

برج تماسها..رابطه ها...پیامهای کلامی..ودیگران برای متولد خـــردادماه..چه

برجی است؟بـــــــرج قوس یا آذر..

سال اسب...سال 1393..سال شیهه کشیدن اسب سیاه(کیوان)است درمزرعه ی

قوس...روی دوپا ایستاده..مثل اسب زورو..وشیهه کشان..

اخرهای تیــــــرماه که شد...اول سیاره ی مشتری..سیاره ی برج قوس..کجا

میرود.؟.به یکی ازخانه های بروج آتش..یعنی اسدداخل میشود..واین برای

خردادیان یعنی روابط بهتربانزدیکان..اقوام..خواهران وبرادران..یافتن فردمورد

علاقه درمحیط اطراف...دل به همسایه ای نزدیک بستن..

وحرکت مهم دیگراوایل زمستان روی میدهدوآن..حرکت مهم سیــــاره ی زحل

است که ازبرج عقرب خارج وبدیداربرج قوس میشتابد..وزحل ومشتری هردو

دربروج آتش حرکت دارند..پس اززمستان ببعد گردش ایام برایتان آسانتراحساس

میشود.و.رویاهایتان خوشتر..خرید وسیله نقلیه تازه..سفرهای تفریحی

لذت بخش...وشایددرطی این سفرها..برخوردباافرادجالب توجه وعشقی که در

انتظارش بودید...البته برای جوانهای واقعی نه آنها که احساس جوانی میکنند!!

چون به کرشمه واکنی نرگس پــــرخمــــــاررا

ازمژه ی غــــزال چین..سرمه ی خواب میپرد

شاید هم برعکس..جـــوزای جوان..ممکن است دل بمهرکهنسالی بندد..وآنوقت

است که تذکردهنده ای شماراخطاب خواهدساخت...

مسئله ای مربوط به زمین واملاک میتواند به هدف اصلی برخی خردادیان یدل

شود..واین توصیــــه ..که اگر بادیگران زود درگیرمیشوید..اواخرشهریورماه

زمان پرکنش ودست اندازی میتواند باشد..این زمانها ..خودرا بیشترکنترل کنید

..مبادایک فردعصبانی وناراحت..شمارابه درگیری باموضوعی قدیمی وکهنه شده

..بکشاند..هیهات..که آن دوست..شمارادراردیبهشت..بکاری نهان دعوت کرده..

و..نهان رابطه ای است دیگر...!!تاکی؟تابه شهریورماه..وانجاستکه..دستهایی

شایدسردوسنگین..درانتظار شنیدن پاسخ ..بسویتان دراز خواهدشد..

آبانماه..بدهیهای گذشته مطرح میشوند..وامـــا دیماه...

دیماه..باتربیع زحل درقوس..بامریخ درحوت..وزمان تصمیم گرفتن مهم برای شما

بالاخره فرامیرسد..تعارضی شدید مابین اعمال واهداف ومشغله های کاری با

شریک کاری ویاهمسرتان..ونیازبه صبروحوصله ی زیاد...آیاتوان تحمل خواهید

داشت؟؟؟لحظه ی ملاقات سیاره ی پلوتو دربرج جدی بامریخ..درآبانماه..

تغییر دروضع روحی..مراقب هوسهای زودگذرباشید..اگرسن بالایی دارید..بهتر

است فکرازدواج مجدد یادلبستگیهای غیرمعمول وگاه غیرعاقلانه..راازسربدر

نمایید..

فکر تسخیرتو..چون..دردل عاشق گذرد..؟

که درآیینه زخودفکـــررمیدن داری........

صائب این پنبه ی آسودگی ازگوش بــرآر

اگرازماهــــوس نــــــاله شنیــــــدن داری

وسخن آخراینکه...

قدرهمسرخودرا دانسته وزحماتش راارج نهید

متـــــولدین تیرماه

..میان مهربانان..کی توان گفت...

که یارما چنیـــن گفت وچنــان کرد

توی چندماه اول های سال اسب..همینطور..اموردرادامه ..جریانهای سال قبلی

ادامه داره...برجیس پرعظمت(مشتری) تاماه تیر..همچنان باشمامتولدین تیرماه

محشوراست ..وقلبتان باترنم ژوپیتر(مشتری)..تپش خواهدداشت..خوش بین و

امیدوار..وشایدعاشق!اما....امـــا...؟ مشتری روبرویش سیاره ی پلوتو رادربرج

جـــــدی دارد..واگربامتولددی ماه معاشرهستید..این یعنی مشگلات عاطفی و

تندروی ازهردوطرف...تندروی ازطرف کسی که بااو تماس دائم دارید و....؟؟؟

یکنفر که میکوشدکارهارادرنظرتان آسان جلوه دهد..وبی خیالتان سازد..مشتری

دربرج سرطان است ودردرجات شرف..وبویش می آید که شما نظرات نفردوم

راراحت تربپذیرید...واورامقدم دارید..پس... مرافب رفتار خودباشید...

این ادم شادوبیخیال...آیابه شماضررنخواهدزد....؟درگیری بین دونفردیگر..

ممکن است..برای شما زیان آورباشد؟

بخواهید..نخواهید..اوایل تـــــآبستان توجه شما بسوی مسائلی..مثل پول وامور

مالی سوق داده خواهدشد..خریدهای خارج ازوسع وتوان...زرق برق وتجملات..

ودرموردخانمها..تغییرلباس وچهره..و...نقدینگی اتان سرانجام کاهش خواهد

یافت..وهمین وقتهااستکه..کسالت مختصرسال گذشته..دوباره...؟بـــــله..!

دوباره خودنمایی کند..بیشترازهمه چیز مراقب سلامتی خودباشید..

شهــــریورماه درگیرترین ماه ..برای شما میتواند باشد..یکی ازفرزندانتان..

دچارمشگلاتی خواهدشد..اگرخدای نکرده..دست اورابازگذاشته..ونظارت لازم را

نداشته اید..متولدین تیرماه همیشه بایددرخاطرداشته باشند که سیاره ی متولدین

تیرماه..مــــاه است وبرج فرزندان ودوستان برای آنهابرج  عقــــرب است وماه

درعقرب(قمردرعقرب) مکانی نامناسب دارد..وشهریورماه..سیارات مریخ وزحل

دربرج عقرب بهم میرسنــــد..مراقبت ازفرزندان جوانتر ودوستان آنها شدیدا

ذهن شمارا مشغول خواهدساخت..

اگرمتولدتیرماه جوانی هستید..مراقب معاشرتهایتان باشید..زبانها ..گاه بسیار

فریبنده هستند وما...متوجه نیستیم...بهرحال..دوستی ممکن است شمارادرگیر

اموری ناخوشایند سازد..دراتصال احساسی وقلبی..بادیگران احتیاط کنید..

بعضی ویروسها..نادیدنی وارد محیط تندرستی مامیشوند..!!

آتش رخسارگل...خرمن بلبل بسوخت

چهره ی خندان شمع..آفت پروانه شد

اوایل زمستان..دندان ها..استخوانها..پوست وموها..شمارابه زحمت خواهند

انداخت..

همسرتان.. اگرمتولد دی ماه باشد..مخالفی نهانی خواهدیافت..که مدتی طول

خواهدکشیدتا....نیت واقعی اش آشکارشود..اگرکارمند واستخدام درسازمانی

باشید..به این احساس ممکن است برسیدکه کارزیادی روی دوشهای شما..

گذاشته اند...البته ازدیماه ببعد..واحساس خستگی وکسالت خواهیدکرد..

دایــــره های نامنظمی خواهد کشید..پــرگارقلبتان..ونهیب افسردگی..میتواند

برشماتاثیربگذارد..

جان عشاق..سپندرخ خودمیــــــدانست

وآتش چهره بدین کار بـــرافروخته بود

به نشاط زندگی خود بیفزایید..به زیارت بروید..ودعای بیشتری بخوانید...

کی؟ دردیماه..زمانیکه سیاره ی زحل دربرج قوس درحالت تربیع (تاثیرمنفی)

قراربگیردبامریخ آتشین..که مهمان برج حوت است .....جائیکه سیاره ی

نپتـــــون(خواب وخیالها)..هم حضوردارد..به افسردگی اجازه دخول به قلبتان

راندهید..

دلربایانــــــه..دگربرسرنازآمــــده ای

ازدل من چه بجامانده؟که بازآمده ای

اگربه جدول طالع سال 1393 بیشتردقت کنید..مــــاه(سیاره ی متولدین تیر)

رادرکنارسیاره ی زحــــــــل دربرج عقرب خواهیدیافت..

احساس عبوس بودن..حالت اخمالو...ممکن است بشمادست دهد..

پس...ازمطالب غم انگیز واندوه ناک ..دست شسته..وروحیه ی خودراتقویت

نمایید..

نیست ساحل را..زرازسینه ی دریا خبـــر

وای برمستی....که ناهشیارمیــگویدسخن

متــولدین مردادماه

...بگشانقاب ازرخ...که رخ تواست فرخ

توروامبین که باتو...زپس نقاب گویــــم

نمیتوان گفت که مدت خیلی زیادی است..مرددمانده اید..که دست به کارهای

موردنظرخودبزنید یانه؟ممکن است مطلوبتان..چندان شمارارنج نداده باشد

ولی....پابه تابستان که بگذارید..چه میشود...؟ورقهاجورمیشود..بیشترآنچه

سدراه شمابودند..بکنارمیروندودستهای کمک رسان زیاد..

بعدازبهار..گامهای مشتری خوشگام..بربرج اسد گذاشته میشود..

ودرنهان..آنچه رنج میداده شمارا..چنگ طرب معشوقی..که نوایش..

جانکاه بوده..برایتــــان.. دوستی که دوستی نمیکرده....چنگالی فرورفته

درپیکرناخودآگـــاهتان..واندیشه هایی تندوتیز ونزدیکانی درافراط..چراکه

مریخ درطالع سال..درحال طلوع بوده..دربرج میزان..همه.......

روی درنقابی دیگرمیکشنـــــد..وفیل ووزیر واسب شطرنج شما به نزدیکی

مات کردن حریف میرسند..

بعدازبهــــاراندکی..وبانمایان شدن چهره ی سرما وزمستان..وخروج زحـــل

از لانه ی عقرب..خیلی بیشتردورمیشویدازدیواراضطرابها...ومخالفتها..

ونویدزمانهایی..که موانع محوشده انـــد..

زحل درقوس......اورانوس درحمــــل مشتری دراسد  ..سه قدرتمند دربروج

آتش...ونوری گــــرم ..اختلافها را درخود حل میکنــــد..مهره هایی کارساز

برای متولدین بروج آتش وشمـــا متولدبرج اسد..

وتاآنموقع..میگذردحوادث برمدارسال گذشته..ومحسوس است..فشاری که کمی..

اضطراب آوراست..وموردی دوست داشتنی که.....رنج آورشده..

دوستان وفرزندان..روابطشان باشما..تعریفی نیست..خـــــوب...

دانی چراچون ابرشددرعشق...چشم عــــاشقان

زیراکه آن مــــــــه بیشتردرابـــرهاپنهان شود

ماه مرداد ازراه میرسد..وبرجیس(مشتری)..یاهـــرمزد..ببرج اسدنزدیک

میشود..وزهــــــــره ی زیبا نیز بدو می پیونددوماه مردادرابرای شما متفاوت تر

میسازد..ازسایرماهها..خوش بینی بیشتر.. وامیدواری فراوانتررادرخورجین

خواهیدداشت..وعاشقان نواخته خواهندشد..

سعدیادیدن زیبانه حرام است ولیکن

نظری گربربایی..دلت ازکف برباید

اگرجــــوان هستیدودل درگروغمــــزه ی جادوی دلبری دارید..مانعی بشکل یک

شخص ازخودمسن ترراهمچنان دربرابرداریدولی....این مانع دردیماه آرام آرام

منتفی خواهدشد..وناامیدیهابکناری خواهنــدرفت..

دوش خیــــال مست تو...آمدوجام برکفـــش

آری..امروزخندانیم وخوش..کان بخت خندان میرسد..والفت باغم...به کناری

خواهدخــــزید..

بال وپــربازگشاییــــم به بستـــــان چودرخت

گردراین راه فنا ...ریختــــه چون دانه شویم

فقط یک نکته..باحرکت سیاره ی اورانوس دربرج حمل..چندی است که

اندیشه های شما..به اندیشه های عادی نمی ماند...؟دراعتقادات خوددست

برده اید...وتکانهای شدید..اندیشه های تلنبارشده سالها رابه یکباره به لرزه

درآورده..اگرمبتکرکارهای فنی یاهنری..مد..فیلمسازو..باشیدبمرزهای جدیدی

پای گذاشته ایـــــد..خصوصا باورود دوسیاره قدرتمندمنظومه خورشیدی...

یعنی زحل ومشتری..به بروج قوس واسد(درتثلیث بایکدیگر)..این تندروی در

اندیشه ها..میتواند کمی درجهت مثبت..ترمزداده شود..و......

یک مجموعه ی دل انگیز....وسازنده..دربهمن ماه ببعد..شمارابه سازندگی خود

معتقدترسازد..درهرحال..اواخرسال..آخرین پرده ی نمایش تربیعات پلوتو درجدی

(اهمیت غیرعادی کارهاواعمال)..دربرابراندیشه های غیرمعمول(اورانوس در

حمل)..که دراین چندساله..شمارادراخذ تصمیمات مرددساخته..به انتهای خود

میرسد..

زپگاه...میرخوبان..به شکارمیخـرامد

که به تیر غمزه ی او..دل ماشکاربادا

وسخن آخراینکه....

یک تربیع مهم..درسال 1394 تحت تاثیر سیارات زحل ونپتــــون..درراهتان

خواهدبود...وآن تربیع زحل است دربرج قوس..(برج فرزندان ودوستان)..

بانپتون دربرج حوت....وشایدنشانگروجوددوستی باشدکه شمارابه مسائل

جمعیتها..رهنمون شود..وپیروزی برای کسب مسئولیتهای بیشتر...وضعف

برای اندیشه های انزواجویانه..

تن مــــا به ماه مانــد که زعشق میگدازد

دل ماچوچنگ زهره....که گسسته تاربادا

متولدین شهریورماه

....حباب واربراندازم ازنشاط..کلاه

اگرزروی تو..عکسی بجام ماافتــد

ماه فروردین..حرکات سیارات واتصالاتشان زیادترمیشود..وبرج حمل..برج

پس اندازهای شما نزددیگران است..ومیتواند..وضعیت روحی وروانی برخی

متولدین شهریورماه رابه تلاطم بکشاند..پیامکها..وپیامهایی که دراین مقطع

زمانی دریافت میکنید رابادقت زیرنظرداشته باشید..امورمالی..چکهای بانکی

برداشت ازخودپردازها..وکارباآنهاکه ازشماانتظارات مالی..ممکن است داشته

باشند..نیازبه دقت وتوجه خاص دارد..

فریب زبان چرب ونرم وچهره ی مهربان عده ای خصوصا اگرپوستی سبزه

دارند..میتواند برشماغلبه کند..خصوصا دراواخرتیرماه..آنگاه که مریخ وراس

ماه..دراواخربرج میزان..بهم ملحق شوند..

باحرکت سیارات : مشتری - زحل - اورانوس دربروج آتش..میتواند سفری

زیارتی پیش بیاید..ونورمعنویت وآتش روشنگرصبح امید...زندگی خیلیها را

روشن ترسازد..امادرنیمه ی اول سال...

درحالیکه..مشتری دربرج اسد..چون نیری تابنده..زندگیها راباامید همزمان

سازدولیک..چون درتربیع قراربگیردبامریخ وزحل دربرج عقرب..

به این خاطر که..به خواهران وبرادران خودخیلی انس ووابستگی دارید..

رنجی ازبابت ناراحتی یکی ازنزدیکان(شاید مثلا خواهرتان) رادرقلب احساس

خواهیدکردوتازمستان که سیاره ی زحل واردبرج آتشین قوس میشود..

همچنان درونتان دچار انقباضات عصبی شده وآرامش نخواهیدداشت..

بآهــــــوان نظـــر شیرآفتــاب بگیر

بابروان دوتا..قوس مشتری بشکن

وابتدای بروزاین حالت..میتواند اوایل مردادباشد..همزمان باورود مریخ ببرج

عقرب..

باورودزحل به برج قوس..درنیمه ی سوم ماه دسامبر..(اوایل دیماه)..یک هدف

مهم..ازطرف زحل..آشکارمیشود..وزحل نپتون رادربرج حوت هدفگیری میکند

وسال 1394 استکه نپتون درتـــــیررس زحل قرارمیگیرد..ازبعضی وقایع

اجتماعی..دچارتعجب وشوک خواهیدشد..

این تربیع بین زحل دربرج قوس(آذر)..مادرومحیط خانه..برای شما.....

باسیاره ی نپتون دربرج حوت(کسانیکه باآنهازیادسروکاردارید..دیگران..همسر..

وشریک کاری...)بتدریج ازاواخردیماه..خودخواهدنمایاند..اگرمیانه سال هستید

ومتاهل..بین مادروهمسرتان..تضادعقیده ورفتاری..میتواندبروزکند..که طبیعتا

شمانیزدرگیرخواهیدبود!خصوصادراواخراسفند..آنزمان که مشتری دربرج قوس

می ایستد(ازنظرما)..وشروع میکندبه عقب برگشتن(رجعت)..

دراردیبهشت وآذر..دوباره مشگلات مالی دوست ویاآشنایی..که مدتی است

..مدت نسبتا طولانی..درذهن شما جولان خواهدداد..

وامادرزمینه های عاطفی ودلبستگیهاوعشق..

سال1392..همنشینی بایک دوست..میتوانسته ..زمینه ی دیدارچهره ای که

خیلی درانتظارش بودید...رافراهم ساخته باشد..ولیک..امسال سعی میکنید..آنرا

پنهان سازید..وبه تجزیه وتحلیل عاقبت کاربپردازید...

چون شوم خاک رهش..دامن بیفشاندزمن

وربــگویم دل بـــــگردان..روبگرداندزمن

عشق شمادرپس پرده بصورت یک رازبرای خودتان جلوه گری خواهدداشت..

این شعله ی عشق..براثرکم توجهی میتواندکم فروغ گردد..خصوصادردهه ی

دوم آذرماه..وزمستان..اگربه یک متولد حمل(فروردین ماه) دلبسته شده باشید.

اواخرمردادمیتواند..زمانی مناسب باشدبرای اظهارصریح این دلبستگی..

آنگاه که زهره دراسدبه مشتری بپیوندد...و...ده روزاول دیماه..بعکس..

زمانی استکه..فروغ وابستگی احتمالا..کاهش خواهدیافت..گریزازعشق؟شاید..

ولی...ولی..قلب شماگرم خواهدماند..چراکه زهره سیاره ی دلبستگیها..دردو

نوبت پای ببرج حوت..مینهد..وحتی مسن ترهابیاد جوانی وعلائق گذشته..

خواهندافتاد..

درین باغ ازخداخواهددگرپیـــرانه سرحافظ

نشیندبرلب جــویی وسروی درکنـــــارآرد

نیمه ی آذر..همچنین میتواند زمان بروزکسالت وبیماری ناشی ازبالارفت حرارت

درونی بدن گردد..پرهیزکنیدازدرگیریهای فیزیکی باافرادعصبانی..ودقت زیادموقع

رانندگی..وتوجه به آلودگی های میکربی وویروسی ..

متــــــولدین مهـــرماه

...خیمه بیرون بر..که فراشان بـــاد

فرش دیبــــا درچمــن گسترده انــــد

زیبائیها...ثروت..سکه..زمین..خانه..وآغازسال..که سیاره ى مریخ درمیزان

برق برق میزند...وداغ میکند..مسائل مالـــی رابرای شما..

چراکه برج پول ونقدینگی میزان..برج عقرب است..وسیاره اش مریخ

ومریخ... سال گذشته(1392) وامسال توقفی طولانی میکند..دربرج میزان..

وگستردگی مسائل مالی..نقش میزند..برصفحه ی زندگی متولدین مهر

ومریخ درطالع سال که برج میزان است..جاخوش کرده..وماه را ببینید...

ماه کجاست...؟بیشتردقت کنید..بــــله...!!ماه درعقرب..شمشیرکشیده..

ومیشتابد..برای دیدارجناب کیوان..که فرش قرمزبرایش درلانه ی کژدم

پهن شده..وانقباض وانبساط است ازبرای دارائیها..

راستی مریخ راهم سیاره ی برج عقرب گفته اندوهم..سیاره ی برج حمل..

عقرب که خانه ی نقدینگیهای شماست..وحمل..برج ..همسروشرکای مالی

وآنهاکه باآنها ..زیاد سروکله میزنید..مثلا برای یک فروشنده..مشتریانش..

پس بخاطربسپرید..دربرج عقرب(اموال نقدی شما)..رحل وماه قرارگرفته اند..

خوب ..حالااین یعنی چه...؟نقشهاممکن است زده شودبرای شما..

نقش هایی شاید..دشواری آفرین..وبیشترآنزمان که میانه ی تابستان..

سیاره ی مریخ هم پای مینهدبه آشیانه ی کژدم..تاپابگذاردبه درجات ماه وزحل

درطــــالع سال..

این تندبادمالی تاشهریورماه میتواندبه اوج خود..برسد..بالاخره...

جناب بهرام خان است دیگر..!آمده تا کیوان راببیند..درلانه عقرب..

برج تهدید وجنگ..شمشیر بهرام وعصای کیوان..نمیتوانند تهدیدکننده

باشند..؟

سودبازرگـــان دریا..بی خطــرممکن نــــگردد

هرکه مقصودش توباشی..تانفس دارد..بکوشد

البته..البته..! اگردراردیبهشت ماه..سرمسائل مالی کاررابه درگیری شدید

نکشانده باشید..این معضلات بالاخره دردیماه..بله..وباسردشدن هوا..

وشنیده شدن گامهای زمستان..فروکش میکند..آخرش کیوان ازاقامت دربرج

منقبض وپرفشار عقرب بستوه آمده ومیشتابد به برج پرنشاط قـــوس..

وبرچهره ی کماندارقوس..همچون خال سیاهی نقش خواهدبست..که این

خال سیاه اندیشه اتان راسخت بخودمشغول میکندوچه فکرها که بسرتان

نخواهدزد..فکرهایی که سعی میکنیدازآن بگریزید..وهی دوباره..سراغتان

می آید....!چون جناب مشتـــری سعد ببرج اسد تشریف فرما شده انـــد..

حبابهای عقربی..شایدگشوده شوند..و......نفسی بکشید..وامیدها ...آرزوها

ورویاهایی دلگرم کننده تر..بسترفکری شمارافراگیــرد..

وشایدمسئله ی نگران کننده ای درخصوص ..خواهریابرادر..یاعزیزی از

نزدیکان..گوشه ای از صندوقچه ی ذهنتانرا بپیماید..خلاصه گرمای

تابستان است وپروراندن آرزوهایی تازه..

شرط عشق است..که ازدوست..شکایت نکنند

لیکن ازشوق..حکایت..بــه زبـــان می آیــــد

واین احتمال.که...مشگل نزدیکان شماراافسرده ساخته ...و..توی سرمای

زمستان..مراقب خودتان باشید..سرما واندوه..مباداکاردستتان بدهند..

خوب...مرداد..برای جوانهای مهرماهی..میتواندهمراه بالحظات شادی آفرینی

باشد..برق درخشش بانوی دلربای آسمان را تابحال دیده اید..؟بله زهره ی

زیبا...بهنگام غروب یا طلوع نیراعظم..؟ خورشید بزرگ..

آنهم درتابستانی گرم وعشق آفرین..که میشتابد بدیدارمشتری(هرمزد)..

وملاقات میکنند ایندوباهم..وحاصلشان ..همزمان میشود باشکفتن جوانه های

عشق ومحبت درقلبها..

هرخم ازجعدپریشان تو..زندان دلی ست..

تا نگــویی که اسیــران کمندتو.....کمنــد

ویک نکته..دراواخراردیبهشت..فراموش نکنید..زهره واورانوس..ملاقاتی

خواهندداشت..دربرج حمـــــل..ویک جنس مخالف..وحرکات غیرمعمول..

باظاهری دوستانه..نمیتواند برای شما..تاثیرخوشایند..درنهایت داشته باشد..

دختران جوان هشیارباشند..هنگام حرکت وجابجایی درخیابان..

به ماشینهای ناشناس وشخصی..سوارنشوند..

واگرکارمند سازمانهای مالی..بانکها و..باشید..ویاحسابدار..صندوقدار..

اموروامها..پیشنهادات خاص..القای فریبکارانه ی نیتها..وحالت حمایتگرانه..

میتوانددرشمااین احساس رابوجودآورد که به ستونی استوار تکیه زده اید...

حال آنکه این ستون ازدرون..شاید..آنچنان که می نماید..نباشد..

دورشوید..ازخریدهای تجملی..ورویای رسیدن به پولهای..

وورودبه معاملات دارای ریسک زیاد..وشراکتهای مالی غیرضرور..

جرعه ای خوردیم وکارازدست رفت

تاچـــه..بیهوشانه درمی کرده انـــد

...

متـــولدین آبان ماه

...تاسحرچشم یار..چه بازی کندکه باز

بنیــــادبرکرشمه ی جــادو تهـــاده ایم

نمی شودگفت..که این یکی دوساله راراحت گذرانیده..وبگذرانیدووچراکه..زحل

سیاره ی کاروتلاش..دربرج عقرب حرکت دارد..این کاروتلاش دررابطه بااموری

استکه..ازسالهای 1378 -1379...سرچشمه میگیرد..

آنچه  طی سالهای فوق ذهن شمارابسوی خودکشیده..وزندگیتان راتحت الشعاع

خودقرارداده..یک ازدواج...؟ یک قرارداد..یک اختلاف شدید..یک متولد

اردیبهشت..؟یاشایدبهمن..درهرصورت درصددایجادتغییراتی درجهت تقابل با

رخدادهای دهسال گذشته..برآمده اید...وتلاش میکنید..

اگربه جدول طالع سال نگاهی بیندازید..ماه..وزحل(درحال رجعت وضعف...)رادر

کنارهم میبینید..بسترحرکتشان..کجاست...؟دوباره نگاه کنید..بله..درست است..

دربرج عقــرب حرکت دارند..ومریخ یکی ازسیارات وابسته به برج عقرب..هم

دربیت دوازدهم عقرب..یعنی برج ترازو(میزان) شمشیرش رازیر رداگرفته..

کارزیاد..همراه با حرکتی نهانی..وزمانیکه اواخرسال..سیاره ی زحل..برج

عقرب راترک گفته..وبجانب..کماندار(قوس) میشتابد..مخالفتها باآنچه دردهسال

گذشته داشته اید..میتواند به نقطه ی دشواری برسد..وطرف درگیرباشمانیز...

حالت تهدیدآمیزی بخودمیگیرد..وقبل ارآن درشهریورماه..بااتصال مریخ وزحل

درعقرب17درجه..(حدوددرجات ماه درجدول طالع سال)..دمـــل کهنه ای..

میرودکه سر..بازکند..نکندساکن شهرهای شمالی باشید..شهرهایی باطالع عمارت

بروج آبی مثل..آمل ..ساری..و..که این وضعیت برای شماتشدیدمیشود..

که بایک معضل محیطی هم پنجه درپنجه ..خواهیدانداخت...

مشتری واسد..بیت دهم شما..بیت قدرت وعزت..پدر..که درتابستان مشتری سعد

پابدان ..مینهد..واین امید..که افرادی درموضع قدرت ومدیریت..قراردارند..

شمارامددکنند..

بالاخره..فشارها..کاهش می یابند..کی؟دردیماه..که سیاره ی زحل عقرب راترک

میگوید..اما..مشگلات مالی ونیاز به پول رااحساس خواهیدکرد..

خصوصااواخردیمـــاه...آنگاه که زحل که درقوس..بیت دوم شماآمده..میرودکه

به حالت تربیع(دشواری)برسدبامریخ سرخ دربرج حـــوت(دوماهی)..

برج حـــــوت..برج فرزندان شما..یاران شما واگرجوان هستید..عشق شما..

نپتون هم درحوت قراردارد..وزحل سال آینده به تربیع بانپتون هم خواهدرسید..

تربیعی مهم درسطح زیست اجتماعی..اگرهنرمندهستید..آثارهنری وکارهای

انتزاعی شما تحت الشعاع کمبود نقدینگی ومسائل مالی قرارخواهندگرفت..

تمام سال 1393..سیاره ی اورانوس..دربرج حمل حرکت داردوپلوتورادربرج

جدی..زیرفشارمنفی قرارمیدهد..

برج حمل بیت تندرستی وبیماری شماست..وتربیعات متعدد پلوتودرجدی با

اورانوس درحمل..دراین یکی دوساله..میتواندنشانگراین باشدکه...

بخاطــــــررسیدن به برخی آرزوها..ویابه نیت فداکاری برای یک دوست..

تندرستی شما..ممکن است به خطر بیفتد..یک چک آپ کامل میتواند خیالتان را

راحت کند..درفروردین استکه..اورانوس دراتصالهای مختلف..زیروبم های متعدد

درخط تندرستی شما ایجادمیکند..اخذتصمیمات مهم زندگی را...تـــــــامرداد...

بهتراست به تعویق بیندازید..اردیبهشت واواخرآن..میتواند..زمان مناسبی برای

معاینات وآزمایشات پزشکی باشد..اوایل همین اردیبهشت..حالات بدبینی وسوئ

ظن...برای شما مشگل.... ممکن است بیافریند..

واین توصیه که بدنبال همین بدبینی ها..ازتندروی وافراط دردرگیریها..احتراز

کنید...چـــــه وقت؟اوایل مردادکه جرات وجسارت بیشتری درخوداحساس خواهید

کرد..وامـــــــا جوانترها..اواخرمردادمیتواننــــد چهره ای راببینند..که قلبشان

رابه طپش..بیندازد..یک متولد مرداد؟اسفند..؟شاید..درشهریوراستکه..متوجه

موانع سرراه میشوید..وشاید کمی ناامید..ازرسیدن به اهداف خود..وکسی که..

دوستش دارید.. وقلبتان برایش میطپد....خصوصا ده روزاول دیماه...

که مریخ دربرابر مشتری قـــدعلم میکند..مریخ دربرج سقا..(بهمن)

..بازهم احتمال تندروی شما..وتاثیر روی زحمات ودستاوردهای قبلی..

واحتمال رنجاندن دیگرانی که برایتان ارزشمندهستند..

توقبله گـــاه رقیبــان شدی ومن... خجلــم

که ازچه قبله ی دل...سالهــازروی توبود

دراسفندماه..روابطتان بافرزندانتان..خصوصافرزندان دختر..گرم ترشده..

وعواطفی  پرشرروزیباازخودبروزخواهیدداد..

اگربه کارهای هنری دست یازیده اید..(خیلی ازهنرمندان زن دراین روزهادر

برج عقرب زاده شده اند..)..میتوانید درارائه ی نقش ها قدرتمندترظاهرشده

وآثار منحصربه  فردی ایجادکرده...وازخودبیادگارگذارید..

متــــــولــدین آذرماه

...برشیشه ی دل است گواراتـــــــرازشراب

زخمی کــه می زنددل چــون سنگ خاره اش

نام کوکب شولا راشنیده اید؟درمنطقه البروج..این کوکب درصورت فلکی عقرب

قراردارد..خوب است کجای پیکرعقرب..سکنی گزیده باشد؟ نیش عقرب...!!

شولا گرچه درصورت فلکی عقرب است واماجزئ برج قوس بشمارمی آید..

مکان شولادر35/24 درجه برج قوس است..وطبعش ..ترکیبی ازتاثیرسیارات

عطارد ومریخ گفته شده..بدنیاآمدن..دراواخرقوس..یعنی بدنیاآمدن درزمانی که

آفتاب ازکنار شولامیگذرد....!خوب ..آیاشوخی کردنها..وسربسرگذاردنهای

دیگران توسط متولد قوس...یانیت تاثیربرامورمالی دیگران..و...میتوانندگاه

به زیان قوسیها تمام شونــــد؟

یکی دوموضوع...درچندسال گذشته..قدرتمندانه..خط زندگی شماراتاثیرگذاربوده

یاربط داشته به یکی ازفرزندان واگرفرزندنداشته اید..یکی ازدوستان نزدیک..

ویامربوط بوده به فعالیتها درزمینه ی مالی ونقدینگیها..وشما بین ایندوقطب..

همچون توپ تنیسی ..درحال جهش وفشار بوده اید..این بازی تنیس طولانی..

درسال 1393 سرانجام به لحظات نهایی خودنزدیک میشود...؟

وفروردین...ماهی استکه..بیشترین نمود این بازی درزندگیتان بچشم..خواهدآمد

یک دوست ...یایکی ازفرزندان..باحرکات وتصمیمات غیرمنتظره ی خود..

درخصوص دارائیها ونقدینگیتان..جذرومدهای مهمی..ایجادخواهد کرد..

اوکه شاید..دربرج فروردین..ویا...دی..زاده شده..مرزهای قراردادی ومعمول

رابرهم زده..وشاید..مرزهای دوستی را..واین جذرومدوبهم زدن مرزها..

موجب عدم تعادل مالی درزندگی شماگشته....

مراکرده است چون آیینه.....حیــران..مجلس آرائی

که مــی رادررگ مست از....دویـــدن بازمیــــدارد

وسال گذشته(1392)..که سیاره ی مشتری..(سیاره ی منسوب به متولدین

برج آذر)..ازبرج سرطان گذرداشته....وکاهش داده..سایه ی یاس وبدبینی را

دردنیــای مالی شما..ولی دقت داشته باشید..هنوز آثار اشکالات مالی شما..

کاملا..محو نگشته..وتوجه ومراقبت..واحتیاط بیشترشمارا می طلبـــد..

خصوصا..بگاه..فروردین..وحدودسیزده بدر..واولین روزهای اردیبهشت..

ازتابستان ببعد...می افتیدروی......؟؟!! روی غلطک اقبال وشانس..

وآن همزمان است با شنیدن صدای پوتین های جناب مشتری برسنگفرش

قرارگاه اسد!!

یک تفکر...یک قرارداد..یااندیشه ی یک سفر طولانی..شماراکمک خواهدکرد..

تابر..ناامیدیها..غلبه داشته باشید..خصوصا ..اواخرمرداد..که همچون بانویی..

بال زنان..گرمای محبت زهره..درکنارگامهای محکم مشتری یاژوپیتر..نورانیتی

خوشبینی آفرینانه..برصحنه ی آرزوهایتان..جلوه گری خواهندداشت..

سرو بالای کمــــان ابــرو..اگرتیـــرزنــــــد

عـــاشق آنست که بـــردیده ..نهد پیکان را

...ازلحظات دشوارسالتان..یکی اوایل شهریوراست..زحل ومریخ..دوسیاره ی

دشواری آفرین..درلانه ی عقرب(بیت دوازدهم برای قوس..بیت الحزن)..

کندوکاودارند..وحاصلش اینکه..جرقه هایی اضطراب آفرین..ناخودآگاه شمارا

بانگرانی های شاید ناشناخته(برج عقرب ازبروج ثابته است ودرالقای تاثیرش

سخت پافشاری خواهدکرد)..همزمان خواهدساخت...یک بیماری یا حادثه..

خواب وکابوسی ناراحت کننده..یک درگیری غیرمنتظره(اگرخوددارنباشید)..

بایک متولد آبان یا...دی..

درده روزاول دیماه..موفق خواهید شد..به علل آن پی برده وشایدموفق شوید..

ریشه وعوامل آنراازپیش پابردارید..

یک چراغ قرمز اینکه..درسرعت گرفتن برای درگیرشدن بادیگران..ازخطوط

قرمزردنشدن بهتراست تا..خصوصا دردهه ی سوم شهریور..که احساس

جنگندگی وتمایل بیشتربه درگیری رادرخوداحساس میکنید..

نکردازخواب حیـــــرت..جوش دل..بیدارصائب را

نگـــاه عــــاشقان..محوتماشا..این چنیـــــن بــاید

واما...جرقه وفلاش بزرگ سال شما..متولدین آذر..کماندارآسمان..

بالاخره کیوان کندرو..ازبرج ثابته ی عقرب..ردشده وخودرامهمان برج قوس

میسازد..زحل ..سیاره ی برج جدی است وبرج قوس..میشودبیت دوازده آن..

جای نامناسبی خواهدداشت ودرآن راحت نخواهد بود...چه وقت..؟اولین روزهای

دیماه.....زحل موقعیت خوبی پیدا میکند باسیاره ی مشتری...(تثلیث)..

وبرای شما تاثیر مثبتی خواهدداشت..چراکه برج اسد ومشتری وبرج قوس

ازبرج وابسته به عنصرآتش هستند..زمان به کمکتان می آید..

اورانوس درحمل...مشتری دراسد..زحل درقوس..هرسه بروج آتش..

امیدهای فراوانی برای شما..زنده خواهدشد...اگرکمی تلاش کنید..

انوقت خواهیدتوانست..جبران کنید...دشواریهای گذشته را..ازناامیدی مختصری

که دراواخراسفند..بشما...ممکن است دست بدهد..جانزنید..وبدانید تایکی دوسال

آینده..زمان بنفع شما میگذرد..وزحل میرود که زیرفشارقراربگیرد..توسط

نپـتـون....بنظرمیرسد..برخی متولدین برج آذر..سالهای 1394- 1395 -

سخت درگیرکارهای اجتماعی وامورجمعیتها خواهندشد..

کجروی درکیش ماکفـــراست...صائب...همچوتیــــر

ازچـــه دایم..درکشاکش..چــون کمــان افتـــــاده ایم

واماجـــوانترهای قوس...

زمانیکه مشتری پاببرج اسد میگذارد..درحالیکه سخت اندیشمندهستند..

جـــــرقه ای چراغدان قلبشان رالبریزنورمیسازد..نوری ولهیبی ازنوع

دلبستگی..ویک متولد برج شیر..میتواند درزندگیشان..نقشی مهم ایفا نماید..

اواخرمرداد..زمانیکه..زهره ی دلربا..دستش رادردست مشتری باشکوه

میگذارد..تامحبتی استواردرقلب قوسیها بکارد..وسربزند..صبح امیدازشام

چشمان دلدار..

خاک وجودش شود...همسفرگــــردباد

درقدم هرکه رفت..خـــــاربیابان عشق

متولدین دی ماه

...هفت آسمان رابردرم..وزهفت دریــا بگذرم

چـــون دلبرانه...بنگری درجان سرگردان من

اتصال سیارات زحل ومشتری درسال 1379 خورشیدی..دربرج ثور

یعنی بیت فرزندان ودوستان صمیمی واقع شده..وشمادائم درسفرهای کوتاه

بوده اید..آیااهمیتی افراطی وغیرمعمول برای فرزندانتان قائل شده اید..

درهرحال درایندوره..آنها نقش خاصی رادرذهن شماایفاکرده اند..آیادررفتاربا

فرزندان راه تعادل راپیموده اید؟اوایل سال وفروردین ماه..ووقایع متعدد درحول

وحوش امورمالی..وزمین..شایدمیراث..خریدیافروش خانه..و..روبروخواهیدبود..

باتربیعات متعددسیارات پلوتوواورانوس..مراقب ازدست دادن سرمایه..ناگهانی

وغیرمترقبه باشید..چه گاه..زمانیکه..مشتری درسرطان باپلوتودرجدی مقابل

شود..مخصوصااگرده روزاول دیماه زاده شده باشید..اگردرزمینه ی کارهای

وکالت...مشاغل دولتی..و..فعالیت میکنید..درانتظارتغییراتی خاص باشید..

ممکن است ناچاربه درگیری شوید...باچه کسی..؟ بااوکه دوست شما وازریشه ی

شماست..وبه مخالفانتان پیوسته..........یک جنس مخالف..اگرشمامذکرهستید..

اواخراردیبهشت ممکن است شماراخشمگین سازد..ولی شماخوددارترازآن

هستید که دست بعمل متقابل بزنید..

دونقطه ی مهم بروز تغییرات..خطوط یکنواخت چهره ی شماراتغییرخواهدداد..

یکبار درمرداد..باورود سیاره ی مشتری به برج اسد..وباردوم..اولین روزهای

زمستان..که سیاره ی متولدین برج جدی (دی ماه) واردبرج قوس میشود..یعنی

بیت دوازدهم برای علامت خورشیدی دیماه..(بیت الحزن)..

دراواخر تیــــرماه که سیاره ی مشتری آرام آرام..وارد برج اسد میشود..

روحیه ی شادتر وپرقدرت تروریسک پذیرتری رادرکالبدخودموجودخواهیددید..

وشاید شانسی را..نشانه باشد..برای امورمالی..مخصوصا..اگردرسال اسب هم

زاده شده باشیـــد..

ای رشک ماه ومشتـــــری... باماوپنهان..چون پری

خوش خوش..کشانـــم میبــری...آخرنگــوئی تا کجـا

باهمه ی شوروهیجانش...کی؟ یک متولدمردادرامیگویم!یک متولد گرم نفس..

شمارابخودجذب خواهدکرد..واین تعلق خاطر..دراوایل زمستان..که برج قوس

مهماندارزحل میشود..میتواند بنوعی نومیدی واحساس حرمان تبدیل شود..

وشاید...کمی اضطراب..

پس درتمام طول سال اسب..وکمی بعدارآن..هم..شمانیازبه یک حامی عاطفی

خواهیدداشت..جنگندگی شمابااعتقادراسخ به اهداف همیشگی اتان..دستخوش

تاثیرفاکتورهای پرریسکی خواهدشد..با تثلیث زحل ومشتری دربرج آتش

..خودرادرگیرخطرات متعدد خواهیدساخت..ومسائل مالی دیگران..شمارارنج

خواهدداد..درشهریورماه است که برکه ی آرام آرزوهایتان..کمی گل آلودمیشود

وناچارخواهیدشد..برخلاف میلتان بایکنفرازدرمخالفت درآئید وشاید درگیر..

اگرشاغل امورمالی وحسابداری..بانک..و..باشید..بامعضلاتی روبرومیگردید..

وخارجفادردل..به کلبه ی روشنی..خواهیداندیشیدکه برقامتش..چهره ی ناهیدرا

عیان بینید..وچشم به آینده بدوزید..واقتران دربیت دوم برای جدی..یعنی برج

دلو..درسال2020میلادی..آنزمان که مشتری اختیاربه زحل دهدچرا که درخانه ی

زحل مهمان است..وبرج دلو برج پول ونقدینگیهاست برای شما..متولددیماه!

فعالیتهای اقتصادی..کاردربانکها..حسابداری..میتوانندبرای جوانهای حالا بعنوان

هدف اصلی درنظرگرفته شوند...

اندوهی که صحبتش آورده شد..دراسفندماه عیان خواهدشد..بچه شکلی؟

بشکل پای فشردن روی یک فکرخاص..اگربگذارید روحیه اتان افت کند..

بعضی متولدین دیماه..حالات وسواس گونه ای رادرتوبره ی خاطرات خویشتن

به ذخیره خواهندنشست..ده روزاول دیماه..باوضعیت مقابله ی مریخ ومشتری

دربروج اسددلو..بخصوص اگرساکن شهرهایی باشیدمثل تهران..گره های مالی

یاکاری راپیش پا خواهیددید..درکارباوسایل نقلیه واتومبیل..دقت کرده وازسرعت

های بالا بپرهیزید..چه وقت؟بیشتراواخردیماه..که نپتــــون دربیت سوم طالع شما

تاثیرمنفی برتصورات شما گذاشته..و..غفلتهایی رامرتکب ممکن است بشوید..

برحواس خودبیشتر کنترل داشته باشید..دررویاهای غیرمعمول فرونروید..

جوانترهاموقع رانندگی..ازموبایل یاموسیقی که حواسشانراپرت کند..استفاده

نکنند..بهتراست..ومطلب آخراینکه..

اواخراسفنداستکه..آخرین حرکت تربیع پلوتوواورانوس روی میدهد..وخداکند

که کاری که این یکی دوساله شماراتحت فشارخودقرارداده..به خیروخوبی تمام

شود..

چـــوپریدسوی بــــامت....زتنــم کبوتردل

به فغان شدم چوبلبل..که کبوترم نیــــــامد

متـــولدین بهمن ماه

این خواجه ی چرخ است که چون زهره ومـاه است

وین خــــانه ی عشق است که بی حد وکرانه است

ازکجا می آیداین اندیشه وآمالی که تاثیرمی گیردازاضطرابی ناشناس و..آشفته

میسازداین ذهن پرتلاش را...واورانوس درحمل..وفروردین..بیقراری وکم

حوصله گی و..احتمالا پاراروی گازفشردن..هنگام رانندگی..وفراوانی ارتباط

وتماس بادوستان..ودیگران..

دراواسط فروردین..و..گاه مقابله ی آفتاب ومریخ..درحمل میزان..ومریخ دراوج

درخشندگی وتاثیردرمیزان..اندیشه ی سفرها..سفرهای طولانی ویاتفکرات عمیق

...ومریخ درطالع سال درمیزان است..برج میزان وتاثیرمنفی برجریان روان

تصورات وتاثیربرنزدیکان..وکوتاه مدتی بعد..اورانوس ومریخ چهره درچهره ی

هم..شماراناچارازاخذتصمیمی میسازد که چندان خوشایندتان نخواهدبود...

بخصوص اواخرفروردین..که برای چندمین باردریکی دوساله ی اخیر..

سیاره ی پلوتو درتربیع قرارمیگیردبوسیله ی اورانوس درحمل..وذهنتان را

می خراشد..اندیشه ای پنهان که نقشی پرحرارت داردوآزاردهنده..و...تا

اردیبهشت که بااتصال زهره واورانوس درحمل شایدکه بتوانیدبراین رنج ذهنی

خودفائق آییدو..

الفت گسستگان ورهاکرده چراغ محبت درگذربادهارا..بازگشتی وسلامی گرم..

که دل راسرشارکندازآتشی پرمهر..چه بهترکه درپی سفری کوتاه باشد..

توجه به دوردستها..درتیرماه..متمرکزمیسازدعلائق شمارا..ورقم میزننددیگران

..نقشی مهم درحیات روابط شما..مثلا..یکی ازمتولدین بروج آتش..یک متولد

مرداد؟ شاید..واین تاثیرتااواسط آذرادامه خواهدداشت..و..بـــگاه آذر استکه

تجدیدنظرخودرادربرداشت ازاین رابطه ونقش آن..می آغازید..

ماه مردادمیتواندماه جالبی باشد برای شما..اگرمذکرباشید..زهره ومشتری

دوگوی درخشان شناوردرآسمان..دست دردست هم ..بربرج اسدپای خواهند نهاد

برج اسد..بیت هفتم شما..وچه چهره های زیبا..مهربان..نگاههای پرمعنی که

درشمانظرخواهندکرد..ومیتواند به دعوتی..وسفری..وزیارتی ..تعبیرشود..

وامادرشهریورماه..احتیاط درروابط بادیگران..میتواند شماراازدردسری دور

سازد..دردسر درمحیط کاروتلاش..دراخذتصمیمات دقت کنید..چراکه بااخذ یک

تصمیم نابجا..کاروموقعیت شغلی خودرادرمعرض دشواری..ممکن است قرار

دهید..

ویک لحظه ی مهم سال..

ودردیماه استکه سیاره ی زحل پای ببرج قوس مینهد..برج آرزوها..برج

دوستان صمیمی..وکیوان سایه می افکند برروابطتان بادیگران..دشواردیدن

آرزوها..کیوان درقوس جای مناسبی ندارد..

شخصی که چندان چنگی بدلتان نمی زند..وبصورتی غیرمعمول احساساتی

مینماید..تلاش خواهدکرد..خودرادرمسیرزندگیتان قراردهد..خصوصا..اگرجنس

مونث باشیــــد..آیااوازشمامطالبه ای دارد؟چراکه رفتارش..درنهایت..تاثیرمنفی

خواهدگذارد ...بردست مایه های شما..وجسماهم شماراخسته خواهدساخت..

اسفندرافراموش نکنید..چراکه زحل دراین زمان حالت رجعت بخودمیگیرد..

واین خستگی وتاثیرناخوشایندش ..بیشترخواهدشد..و...

حـــــوصله..کارخوبی خواهدبوددراین زمانها..

وهمچنین..مراقب حالت برانگیختگی خوددراوایل دیماه باشید..ممکن است درگیر

شویدباکسی که سعی درحمایت وکمک بشما رادارد..حتما مشورت کنید..

تصمیمات تندروانه..میتواند به ضررتان تمام شود..درهمین دیماه تلاشی خواهد

شد ازطرف کسی..تادرزمینه ی مالی شماراتحت تاثیر قراردهد..

اگردرموسسات مالی..بانکها..حسابداریها..و..شاغل هستید..مواظب این ظاهرا

دوست باشید..چرب زبانیها..صحنه پردازیها..میتوانند ماهرانه ودرزمانهای

خاص تاثیرگذارباشند..

ونکتـــه آخر..

اواخراسفنــــداستکه آخرین حرکت ازسری حرکات تربیع پلوتوواورانوس..

واقع خواهدشد..وپس ازمدتها..ذهن ناآرام شمارا..آرامشی تدریجی..فراخواهد

گرفت..

بهــرنظـــــــــربت ما جلــوه میکند..لیـــکن

کس این کــــرشمه نبیندکه من همی نــگرم

متولدین اسفندمــــاه

...درصبح رخ یار...چنان رفته زخویشیم

کزخـودخــبرازتیــــرگی شام نگیـــــریــم

درمورداسفندیها..گفتن این مطلب که دریکی دوسال گذشته..سیاره ی مشتری

(متولدین آذر - اسفند)..ازکنارکوکب قرمزالدبران(درخشانترین کوکب صورت

فلکی ثور = گاو) به طبع مریخ عبورکرده..میتواندیادآوراین نکته باشدکه این

گذر..طبع ملایم وشاعرانه ی بیشترمتولدین اسفندماه رامیتواند دستخوش

تغییرات مهمی کرده باشد..

ای چهره ی رویا...ای جلوه ای ازآرزوها..چشمی بمن بگشا..

من باتودارم گفتگوها...

مراجعه کنیدبه رخدادهای یکی دوسال گذشته ی خود..علی الخصوص اگر...

بامتولدین آذر...دستتون توی یک کاسه باشه..

سیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفند)..وسیاره ی اورانوس درحمل(فروردین)..

یعنی اینکه..شماتحت تاثیر متولدآذر..وارد یکدورتوجه غیرمعمول به....

پول ومادیات..ممکن است شده باشید..وحرکت مشتری ازکنارکوکب الدبران(که

تاثیرش منفی گفته شده)وگاه توقف درکناراین ستاره..یعنی..خدای نکرده..

پانهادن روی گلیم دیگران..واستفاده ی ابزاری....

حال بهرتوجیه که باشد..واکنون مدتی گذشته..اگرچنین عملکردی داشته اید..

داشتن تعادل مالی دروضعیت خودراهدف نیکویی قراردهید..ومشخص کنید..

خط مرزی اموال خودرا بااموال دیگران..وبدست بیاورید دوباره..لطافت طبع

خودرا..

گذرکاه احساسات خشونت آمیزوسلطه جویانه..نمیتواند باطبعتان سازگاری

داشته باشد..وعبورازاین مسیر..یعنی..چشم بستن براحساسات وعواطف پر

غلیان خویشتن..وتصورات ورویاهای غیرمعمول..و.. خدای نکرده..خودبزرگ

بینی ها..وریسکهای پرخطر..که موجب میشود انتظاری که ازدیگران دارید..

کمتربرآورده شود..

ای آه....بسوزان زشرر...سینـــه ی مارا

کاین سینــه..برای دل ما..جزقفسی نیست

اولای سال..وموقع دیدوبازدیدهای عید..مریخ ارغوانی رادرقدح بلورین میزان

درجوش وخروش میبینیم..جوش وخروشی پردامنه..هشتمین جام ازجامهای

منطقه البروج است..ساغرمیزان..وباده ی مریخ آلود میزان..میگرایاند حال

شمارا..ناآرام..وپرتنش..

وابتدای این حالات..ازآخرهای سال گذشته بروزداشته..وتاثیراین می مریخ آلوده

تاچندماه اولای امسال ادامه خواهدداشت..متولدی..ازمتولدین مهرماهی..با

تحریکاتش..میتواندحالات متغیردرونی شمارادستخوش غلیان نماید..وبرخی

چهره درنقاب اشک خواهندکرد..واگرزن وشوهرباشید..مواظب تکه های

احساستان باشید..که به دیگران آسیب نرساند..

باحوصله وآرام آرام..زوم کنیدروی حرکات نپتون واورانوس..

باحرکت سیاره ی نپتون دربرج حوت(اسفندماه) که خانه ی دوازدهم است از

برای علامت خورشیدی حمـــل (فروردین)..که سیاره ی اورانوس رابرسینه  ی

خوددارد..وضعیتی استثنایی وخاص برای متولدین حوت وحمل حادث شده..

میتواندبروزکند رنجشی عمیق بین دوبرج حوت وحمل..اگرحوت وحمل..زن و

شوهرباشند..یادوهمکار..یادودوست..یادوهمسایه..چه رخ خواهدنمود؟

نپتون برناخودآگاه حمل(اورانوس)چنگ میزند..چنگ برلایه های عمیق خاطرات

حمل..وحمل بانظرشک وسوئ ظن به حوت خواهدنگریست..وحوت متولدحمل را

به خشم خواهدآورد..بخصوص..اوایل فروردین..که متولدحمل باتندرویهایش..دل

حوت رابدردمی آورد..وحوت غریبانه حلقه بردربسته ی محبت وعشق..

خواهدزد..

تاکه چون نی..گلویم از..پنجه ی بغض بستــه شد

ازسربندبندتــــن.....شعلــه ی دل....زبانـــــه زد

 همون اول اولای سال..که نگا ه کنیم به وضع سیاره ها..مریخ ارغوانی راتو

برج ترازو..همون مهرماه خودمون..می بینیم که بدجوری..جولان میده..!

خودمونیش..کرکری میخونه..!برج ترازو خونه ی هشتم  علامت خورشیدی

برای اسفندماهی ها..یعنی حالات عصبی روحی وتغییرات عاطفی..

یک نفر مهرماهی..که شماراشایدبخودش جذب کرده وبراش لبخند زدید..و..

باتحریکاتش..حالات شمارودستخوش غلیان کرده..بهتره چنگ ودندون نشون

ندید..وبزارید..موضوع خودش آروم آروم حل بشه..تواردیبهشت..یک دوست

صمیمی هم بکمکتون ممکنه بیادو..خودشودرگیرکنه..بامتولد فروردین ومهر..

آقامشتری یاهمون ژوپیترغربیا..موقرانه داخل برج اسد میشه....کــــی؟

حواستون جمعه یانه...!؟آره..مردادماه..اصلا ازاواخرماه تیر..وشما منافعتون با

یک متولدمردادگره میخوره..مخصوصن جوونای اسفندی..؟؟

آخرای مردادکه میشه..چه غوغائیه..!زهره خانوم سوارکالسکه ی طلائی

جناب مشتری خان میشه...!توبرج اسد..بالای آسمون..می بینینشون..براتون

دس هم تکون میدن..آره...!!

آخ آخ..کمی که زمان گذشت...یه دفعه ..حواستون میره پی دعوامرافعه..وناآرامی

..کی؟ چه وقت؟اولای شهریورکه شد..وقتی آقامریخه وکیوان خان(زحل)..دست

تودست هم میزارن..بهتره این روزاهم..یه کم دندون روجیگر بزارین..خودش

حل میشه..اگه بامتولدمرداددعواتون شد..غصه نخورید..اونم همینطور..

میرسیم به اولای دی....که هواسردشده..چی میشه..؟یک اتفاق مهم دیگه ی

سال..آقاکیوان(زحل)میره بمهمونی ای که بهش خوش هم نخواهدگذشت..میره

خونه ی قوس(آذر)..بعدش..پدر یامادر..کدومشون؟شایدپدر..رودریابیداگه سنش

بالاباشه..بیشتربه دیدارش برید..بعدا ممکنه پشیمون بشیدها...

اگه کارمیکنید..سرکارهم دشواری خواهیدداشت..وسخن آخراینکه..

درروابط بامتولدحمل(فروردین)..خیلی احتیاط کنید..آدمای تند وعصبانی مزاجی

هستند..خودتون که بهترمیدونین..میتونن خیلی افراطی عمل کنن..یادتون باشه

آخرین وضعیت ناجور پلوتوواورانوس تواین چن ساله..آخرای اسفنده که رخ

میده..مرافب حالت انزوای فکری وغفلتهای خاص اون باشید..

 

انشاا.. که سال جدید...سال خوشی برای همه باشه

  باتشکر

   س . م . م

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
واقعه ی سربرنیساوسیارات..Serbrenica
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳   کلمات کلیدی: serbrenicaسربرنیسا

                               

 

   باطلب یاری ازخــالق هستی 

وقتی در28ژوئن1914...آرشیدوک فرانتس فردیناند(متولدبرج قوس)...

ولیعهد اتریش مجارستان...حدودساعت11صبح..بهمراه همسرش..سوفی..

 (متولدبرج حوت) درسارایووٍٍSarajevo(سنبله)دربوسنی توسط..

 گاوریلوپرینسیب(متولدبرج اسد)..موردهدف قرارمیگیرند..این واقعه منجرمیشود

به..جنگ جهانی اول...وزمانی نه دراز ..بعدارآن..جنگ دوم جهانی هم پشت

 سرش..بوقوع می پیوندد..وتلفات وخسارات عظیم برای انسانها..

 

دراین جدول ماه رادرکنارمریخ میبینیم..که زحل(صربها)راتحت فشارقرارمیدهند

...ناحیه ی بوسنی ..گفته شده که تحت تاثیربرج جدی وسیاره ی زحل قراردارد

وواقعه ی ترورولیعهد اتریش مجارستان..دربرج سرطان وحضورپلوتودراین

برج(برج هفتم برای جدی)روی داده..حال نگاه میکنیم به جدول سیارات درروز

11ژوئیــه ی 1995..که رویدادتلخ آن بس دل آزاراست..

مقابله ی مریخ در24سنبله بازحل در24حوت..وزحل دراین جدول..زیرفشار

مریخ وسنبله قرارگرفته..شبیه 28ژوئن1914...ونپتون..درجدی بامریخ

همراهی دارد..اورانوس هم درجدی حرکت میکند..وتاثیرش توسط پلوتودرعقرب

تشدیدمیشود..وزحل سیاره ی برج جدی است و..اعمال خشونت آمیزافراطی..

باتاثیر..مریخ وپلوتوواورانوس..بعقب برمیگردیم..بدنبال یافتن ریشه ی واقعه..

اقتران مهم:

در1993..اقتران مهم سیارات..نپتون(پدیدآمدن اعتقادات خاص)واورانوس(تمایل

به تغییرات شدیدو..افراطی)دربرج جدی رویداده(درافغانستان نیزچنین تاثیری

ازاین اقتران..به رویش گروههایی مثل طالبان و...کمک کرده)..ودربالکان..

جدی(صربها)به حرکتی افراطی دست میزنند..وریشه ی اولیه ی این حرکت..

برمیگردد به اقتران مهم زحل ومشتری دربرج میزان..

درجدول این اقتران..زحل دربرج شرف خودقرارداردومشتری اختیاررابه زحل

میدهد..ومسیرحوادث به جلومیخزد..

حال دوباره به جدول سیارات درزمان حرکت افراطی صربهای بوسنی نگاه

می اندازیم..زحل در24حوت درحال رجعت(تاثیرمنفی) تحت تاثیرمریخ در24

سنبله قرارگرفته..اگر زحل راصربها..وحوت رامسلمانان بوسنی بدانیم..دراین

جدول..بیت دچارمشگل..بیت حوت است..ومشتـــری هم دربیت دوازده جدی..

یعنی..قوس حرکت دارد..

سربرنیسا..شهری دارای سنگ نمک وچشمه های آب گرم(خصوصیات منطبق

بابرج حــــوت)میباشد..

میدانیم که اعتدال بهاری درحوت..ازحدود...

26 میلادی تااوایل قرن21 محاسبه شده..واین برج یعنی حوت وسیاره ی

مشتری ..برج وسیاره ی هزاره محسوب میشوند..وبرج حوت وآبها..

برج عمل وعزت است ازبرای جوزا...

ابتدای شروع اعتدال بهاری در حـــــوت  واواخردرجات آن..باظهورمسیحیت

 همزمان بوده..وپس ازآن ..نقطه ی اعتدال به درجات شرف زهره

درحوت رسیده..ودیانت اسلام..واسلام همزمان بوده بادورمشتری درتغییرات

محوری زمین..ورخداداعتدال بهاری..

مشتری وزهره..همزمان بااسلام..ومنجمین قدیم..بهمین خاطر..زهره راکوکب

اسلام گفته اند..البته سیاره ی دورمشتری است..حال به اقتران برج میزان

نظر می افکنیم..وگفتیم که مشتری اختیارراوامیگذارد..

ومیبینیم که دردرگیریهای مختلف..درنقاط مختلف........گروه..

زیادی ازمسلمین ازبین میروند..وجریان انرژی اقتران ادامه مییابد..تابه جدی

برسدواتصال اورانوس ونپتون روی دهدونپتون .. تاثیربگذاردوافکارجدیدی

چهره نمایند..

وآنگاه زحل ..سیاره ی مسلط اقتران میرود تا به حمل برسد..برج مقابل اقتران

درمیزان..وباورودزحل به حوت(که جایگاهی نامناسب است ازبرای زحل و

همینطوردرحمل..که بیت هبوط زحل گفته شده)..

وقتی اتصال اورانوس ونپتون دربرج جدی در1993 روی میدهدومشتری در

دوازدهم جدی حرکت میکند..وزحل درحوت..بیت مشتری..

آنگاه استکه..زحل باتاثیرمنفی خود..همراه با شمشیر کشیده ی مریخ..

مسئله ساز میشود..

وبرج حوت ..برج دوازدهم منطقه البروج است وبرج رنجها وحرمانهای بشری..

وحوادث تلخ..

یک نکته:

امپراطوری بریتانیا(لندن = جوزا..برج تولدملکه ویکتوریا هم جوزابوده)..

برج عزتش..حوت بوده ودریاها..وقدرت بریتانیا ازطریق دریاهابوده..

وهمینطور..آمریکا= جوزا...که عزتش برج حوت میشده..(برج تولد جرج

واشینگتن)..مهمترین ابزار قدرتش..تفنگداران دریایی ...و..

ودرانتها..به چند تاریخ که میتواند مارابه فکر فروبرد...توجه کنید..

چند تاریخ قابل توجه:

روزاستقلال بوسنی...سوم مارس (حوت) 1992بوده..

روزاستقلال صربستان 6 ژوئن 2006 (جوزا)

مونتنگرو..سوم ژوئن 2006(جوزا)

رهبر صربهای بوسنی..رادوان کاراجیج متولد 19 ژوئن(جوزا) 1945

سیاستمدار..شاعر..روانپزشک..

وفرمانده صربهای بوسنی راتکوملادیچ متولد12مارس(حوت)1942

ویوگسلاوی سابق که بعدابه کشورهای نامبرده تقسیم شده..آخرین رهبرش

مارشال تیتو متولد 25 مه(جوزا) 1892 بوده..

 

         باآرزوی دنیایی پرازصلح ودوستی ومنطق

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


 
جنگهای صلیبی وحرکت سیارات..Crusades
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥   کلمات کلیدی: حرکت طولانی نپتون بدور خورشید

                                  باطلب یاری از خالق هستی

برج اسد...پنجمین منزل ازمنازل منطقه البروج وخانه ی آفتاب گفته شده...

برجی باعنصرآتش..واقتـــران زحل ومشتری دوسیاره ی مهم منظومه ی

شمسی دراین برج یادوبرج آتشین دیگر(حمل - قــوس)..میتواند نشانه ی آغاز

شکلهــای جدیدی از حیات ومدنیت برسطح زمین باشد..واین مطلب در

یادداشتهای قبلی ذکرشده...

برج اسد..برج آفتاب است..وبرج  حمل برج خــــاورمیانه وشرف آفتاب درحمل

قرارگرفته..پس دردوره ی اقتران هادربرج اسد...برج حمل محل رخدادومبدا’

تغییرات      جدیدمیتواند بحساب آید...همین طور..اهمیت می یابدبرج  ثــور

که برج قدرت وعمل است ازبرای اسد

شهر رم وبیت المقدس(اورشلیم) هردوتحت تاثیربرج اسد قراردارندو..بیت

دوازدهم برای اسد..برج سرطان است وسرطان...قسطنطنیـــه..

باتمرکزقدرت دربرج اسد..قوم  تــرک   قدرت مییابند..چراکه ترکهاهم تحت

تاثیربرج اسدهستند..وآذربایجـــان حمل است که ترکها درآن بهترین موقعیت

راخواهند داشت..وترکان سلجوقی ابتدادرایران(حمل)قدرت مییابند...و..آنگاه

دولت روم شرقی(ترکیه کنونی)راتحت فشار قرارمیدهنــد...

حدودسال1071میلادی دولت مسلمان سلجوقی شهربیت المقدس(قدس)رابدست

می آوردوامپراطوری روم شرقی بیزانس(ترکیه کنونی)ازترکان شکست میخورد

وبخاطرجبران این شکست ازدولت وکلیسای رم(که روابط خوبی هم بایکدیگر

نداشته اند)..درخواست کمک میکند ورم به این خاطرزیرفشارمیرود..

بیت سرطان ..بیت دوازده است ازبرای اسد..

درهمین زمانهااستکــــه   نپتــــون      سیاره ی اعتقادواندیشه های خاص

واردبرج   اسد     (برج اقتران مهم زحل ومشتری) میشود...5 اوت 1096..

وازین زمانهاستکه..بیت المقدس(اورشلیم)موردتوجه خاص مسیحیان قرار

میگیرد..

همزمان باورود نپتون به برج اسد..سلسله اقترانات زحل ومشتری..واردبروج

خاکی میشوند(مسیحیت: حـــوت سنبله)..وسیاره ی تغییرات ناگهانی اورانوس

نیزپای به برج    ثـــور     میگذارد..وتربیع سیارات اورانوس وزحل ومشتری

دربرج ثورباسیاره ی نپتون دربرج اسد ...پیش می آید..وآنگاه که زحل ومشتری

درحد مقــــابله قرارمیگیرند بایکدیگر..دربروج:سنبله حوت

باحرکت مسیحیون از نقاط مختلف از 15 اوت(برج اسد) 1096بسوی شرق..

و...اینکه... اورانوس ونپتون هم درتربیع قرارمیگیرندبایکدیگر...(درهمه

حرکات..نپتـــــون تاثیرگذاراصلی است)..شروع سلسله جنگهای زنجیره ای

باعنوان جنگهای صلیبی درتاریخ...شکل میگیرد...

دراولین جنگ استکه..بیت المقدس(اورشلیم)بدست صلیبیون می افتــدوروی

میدهددرآن وقایعی بس تلخ..

درجدول سقوط بیت المقدس بدست صلیبیون..ماه واورانوس درثور(صلیبی ها)

درتربیع قرارگرفته با     نپتــون     دربرج     اسد     و..آفتاب - مریخ -

زهره وعطارد دربیت دوازده اسد یعنی سرطان(بیت الحزن اسد) حرکت دارند..

این جنگها..حدودا ..9 جنگ بوده وباورود نپتون به اسد...آغاز وهمراه با

گردش نپتــــون بدورخورشید..وورود مجددبه برج اسد ..جنگها پایان پذیرفته..

یعنی..حدود 176سال..بطول انجــــامیده..

نکته وحادثه ی مهم دیگر اینکه..همزمان با جنگ پنجم صلیبی ..که غرب

خاورمیانه رادستخوش تلاطم نموده..مغولها ..       نیزازسمت شرق بطرف

خاورمیانه(خراسان ونیشابور و..طوس...اسد) هجوم می آورند..وخرابیها

بیشتروبیشتر میشود..وخاورمیانه همچون دیگ بزرگی برروی آتش می قلد..

وحرارتش بالا میرود وخورشی که باملاقه ی جنگها هم زده میشود..!

وفرهنگها وافکار ورفتارها وژنها...! درهم می آمیزند..

وچون مغولها و..مسیحیون بجایگاه اولیه خودبازمیگردند..اندیشه های نوینی

زاده میشود..وآرام آرام فرهنگها بسوی تمدن کنونی گام برمیدارد..

 

                                  خسته نباشید


 
← صفحه بعد